nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet
a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről
2017-08-12
infinity
5
Jogszabály

12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 13. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási tevékenységre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

a) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekre,

b)1 az ország területén vagy légterében engedéllyel tevékenykedő NATO-vezetésű erőkre, valamint a NATO tagállamai és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerségben részt vevő más állam katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: NATO felhasználók),

c) azon szervezetekre, amelyek a 2. §-ban meghatározott szervezetekkel – jogszabályi kötelezettség, vagy írásos együttműködési megállapodás alapján – együttműködve közfeladatokat, különösen katasztrófavédelmi és közbiztonsági feladatokat látnak el (a továbbiakban: együttműködők).

2. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetek

2. § A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozik

a) a honvédség,

b) a nemzetbiztonsági szolgálatok,

c) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,

d) a terrorizmust elhárító szerv,

e) az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv,

f) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

g) a büntetés-végrehajtási szervezet,

h) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervei és nyomozóhatósági szerve,

i)2 a zártcélú rendészeti hálózat, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer és az egységes digitális rádiótávközlő rendszer vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató

j)–k)3

(a továbbiakban együtt: felhasználók).

3. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendje

3. §4 (1) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) látja el.

(2) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodásra vonatkozó adatot, tájékoztatást, nyilvántartást és letöltési lehetőséget a Hivatal az NMHH internetes honlapján teszi közzé.

4. § (1)5

(2)6 A felhasználók – a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendeletben (a továbbiakban: Er.) meghatározott módon és esetekben – rádiótávközlési tevékenységre vonatkozó adatokat szolgáltatnak a Hivatal részére.

(3)7 A felhasználók kérelmére a Hivatal – az Er.-ben meghatározott módon és esetekben – tervezési célú adatszolgáltatást nyújt.

(4) A NATO felhasználók az ország területén való elhelyezés, átvonulás vagy átrepülés, valamint alkalmazás vagy gyakorlat során jogosultak a nem polgári célú frekvenciák használatára.

(5)8 Az együttműködők, az ellátott közfeladatban érintett felhasználó egyetértésével és útján kerülnek kapcsolatba a Hivatallal.

(6)9 A felhasználók kijelölik azt a szervezeti egységüket, amely a nevükben a nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyekben jár el, és erről tájékoztatják a Hivatalt. Az Er. 10. § (7) bekezdése alkalmazásának esetére más szervezeti egység is kijelölhető.

4.10 A Hivatal nem polgári célú frekvenciagazdálkodási feladatai

5. §11 A Hivatal

a) lefolytatja a nem polgári célú frekvenciakijelölési és rádióengedélyezési eljárásokat,

b)12

c) lefolytatja a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádiótávközlő rendszer működésének, frekvencia-használatának, a rádióberendezés belföldi forgalomba hozatalának és a megfelelőségét igazoló dokumentum hatósági ellenőrzési eljárásait,

d) lefolytatja a nem polgári célú rádió-zavarelhárítási eljárásokat,

e) ellátja – a NATO illetékes szerveivel együttműködve – a NATO Nemzeti Rádiófrekvencia Hivatal (NARFA) feladatait, ennek keretében lefolytatja a NATO felhasználók igényeivel kapcsolatos eljárásokat,

f)13 nyilvántartja – felhasználónként, rendeltetés és műszaki jellemzők szerint – a nem polgári célú frekvenciahasználatot,

g) adatszolgáltatást végez a felhasználók, továbbá az érintett államigazgatási szervek részére.

6. § (1)14 A Hivatal a felhasználók fórumaként működteti a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás érdekegyeztető, javaslattevő és véleményező testületét.

(2) A felhasználók fóruma a nem polgári célú frekvenciahasználat felhasználók közötti összhangjának biztosítása és érdekeik érvényesítése céljából működik.

(3)15 A felhasználók fórumának elnöke a Hivatal nem polgári célú frekvenciagazdálkodási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységének vezetője; tagja a 2. §-ban felsorolt szervezetek illetékes vezetője által megbízott egy-egy személy.

(4) A felhasználók fóruma működésének rendjét maga állapítja meg.

(5)16 A felhasználók fórumának működési feltételeit a Hivatal biztosítja.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!