nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2011. (X. 20.) HM rendelet
a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról
2017-01-01
2018-06-29
3
Jogszabály

13/2011. (X. 20.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 2. § 14. és 15. pontja, a 20. § és a 23. § tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)1 A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédségre, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe, fenntartói irányítása, közvetlen irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet), a Magyar Honvédség személyi állományára, valamint a honvédelmi szervezetnél szervezett munkavégzés keretében munkát végző személyekre (a továbbiakban együtt: munkavállaló).

(2) E rendelet szerint kell bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartani

a) a munkavállalót ért minden balesetet, továbbá

b) a szervezett munkavégzés során észlelt baleseti veszélyt jelentő rendellenességet.

(3) Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában e rendelet szabályait kell alkalmazni

a) a külföldi szolgálatot ellátó honvédelmi szervezeteknél történő szervezett munkavégzésre, és

b) a honvédelmi szervezetnél kiképzés vagy egyéb szolgálati tevékenység ellátása céljából tartózkodó más állam katonáját ért baleset esetén.

(4) A rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. § (3) bekezdése alapján az Mvt.-től eltérő szabályokat állapítja meg.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. baleseti veszélyt jelentő rendellenesség: olyan munkaszervezési hiányosság, cselekvési vagy műszaki hiba, amelynek folytán fennáll a honvédelmi baleset veszélye, de a körülmények szerencsés kimenetele, vagy az időben történő beavatkozás miatt a honvédelmi baleset nem következett be,

2. egyéni védőeszköz: az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti egyéni védőeszköz,

3. hadfelszerelési anyag: a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti hadfelszerelési anyag,

4. használói logisztikai szakfelelős: a honvédelmi szervezet intézményi gazdálkodás keretébe tartozó erőforrásokkal történő ellátása tervezéséért, megszervezéséért, végrehajtásáért és ellenőrzéséért felelős személy, vagy szerv,

5. honvédelmi baleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül, továbbá tényleges állományú katona esetében az a baleset is, amely a katonát a szolgálatra való felkészülés során, vagy azzal összefüggésben a szolgálatteljesítés helyén éri,

6. honvédelmi úti baleset: az a baleset, amely a munkavállalót a lakásáról, szállásáról a szolgálati helyére vagy munkahelyére, onnan a lakására, szállására menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművének igénybevétele során történt,

7. katonai védőeszköz: az R. szerinti katonai védőeszköz,

8. parancsnok: a szervezett munkavégzést közvetlenül irányító elöljáró, vezető,

9. rendeltetésszerű használat: a szervezett munkavégzés tárgyára (pl. technológia, munkahely, munkaeszköz, egyéni védőeszköz) vonatkozó használati, kezelési, útmutatóban vagy ismertetőben feltűntetett, a gyártó vagy az EGT-ben letelepedett meghatalmazott képviselője által tervezett célnak és az előírt üzemeltetési módnak megfelelő használat,

10. rendszeresítésért felelős: az R. szerinti, a rendszeresítésért felelős szervezet vezetője,

11. súlyos honvédelmi baleset: az a honvédelemi baleset, amely megfelel az Mvt.-ben szabályozott súlyos munkabaleset feltételeinek,

12. szolgálatképesség csökkenés: a katonai szolgálat ellátását kizáró, vagy hátrányosan befolyásoló egészségi állapot, amelynek alapján az állományilletékes parancsnok a beteg, sérült katona részére a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet mellékletének 236.3. pontja szerinti szolgálatmentességet, egészségügyi szabadságot, gyógyüdülést, vagy egyes szolgálati kötelezettségek alóli részleges felmentést engedélyez,

13. szolgálati kötelmekkel összefüggő honvédelmi baleset: az a honvédelmi baleset vagy honvédelmi úti baleset, amely a katonai szolgálat teljesítése, vagy a szolgálati jog gyakorlása során keletkezett, valamint ha a szolgálati helyre vagy onnan a lakásra, szállásra menet közben következett be,

14. szolgálati kötelmekkel nem összefüggő honvédelmi baleset: az a honvédelmi baleset vagy honvédelmi úti baleset,

a) amelyet a sérült munkavállaló szándékosan vagy a tiltó rendelkezések súlyos megszegésével idézett elő,

b) amelyet kizárólag a sérült munkavállaló önhibájából eredő ittassága vagy bódult állapota okozott,

c) amely a lakásról, szállásról a szolgálati helyre, vagy a szolgálati helyről a lakásra, szállásra menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt.

15. Társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során elszenvedett baleset: a sérültnek a társadalombiztosítási ellátásának igénybevétele, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesete (sérülése), melyek közül az számít üzeminek, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.

16. vizsgálati dokumentáció: a honvédelmi baleset, továbbá a baleseti veszélyt jelentő rendellenesség állományilletékes parancsnok által történő kivizsgálása során keletkezett iratok, dokumentumok, egyéb adathordozók összessége.

3. § (1) A honvédelmi ágazatban foglalkoztatott munkavállalók minden balesetét, továbbá a szervezett munkavégzéssel összefüggésben észlelt baleseti veszélyt jelentő rendellenességet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni. A kivizsgálás során az okokat teljes körűen fel kell tárni. Az állományilletékes parancsnok, a rendszeresítésért felelős, az elöljáró parancsnok a hasonló balesetek és a baleseti veszélyt jelentő rendellenességek elkerülése érdekében meghozza a szükséges intézkedéseket.

(2) A kivizsgálás eredményét a rövid és középtávú tervezés, a kockázatok értékelése és kezelése, valamint az általános megelőzési stratégia készítése, pontosítása során fel kell használni.

2. A baleseti veszélyt jelentő rendellenesség és a baleset bejelentése

4. § (1) A munkavállaló a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben észlelt baleseti veszélyt jelentő rendellenességet, valamint az elszenvedett balesetét bejelenti a parancsnoknak. A bejelentéssel egyidejűleg tájékoztatást kell adni a munkavégzés – bejelentés idején még fennálló – veszélyeztetéséről. A parancsnok a baleset bejelentésről haladéktalanul tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot.

(2) A bejelentési kötelezettség a balesetet észlelő más munkavállalóra is kiterjed.

(3) A bejelentési kötelezettséget

a) baleseti veszélyt jelentő rendellenesség esetén azonnal,

b) baleset esetén azonnal, de legkésőbb a baleset bekövetkezését követő 24 órán belül

kell teljesíteni.

5. § (1) A parancsnok baleset esetén a tudomására jutást követően azonnal intézkedik

a) a sérült személy elsősegélyben részesítésére, mentésére és – szükség szerint – orvosi ellátására,

b) a bejelentés idején még fennálló veszélyeztetés megszüntetésére,

c) súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén a baleseti helyszín biztosítására.

(2) A parancsnok – az (1) bekezdés szerinti intézkedések meghozatalát követően – a baleseti naplóban foglalt adatok közlésével haladéktalanul értesíti a bejelentett balesetről a baleset helyszíne szerint illetékes állományilletékes parancsnok által kijelölt ügyeleti szolgálatot (a továbbiakban: ügyeleti szolgálat). Az ügyeleti szolgálat a bejelentett balesetet a parancsnok értesítése alapján bejegyzi a honvédelmi szervezet baleseti naplójába. A baleseti napló mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A több telephellyel rendelkező honvédelmi szervezet esetén a baleseti naplót a honvédelmi szervezet székhelyén összevontan és telephelyenként külön-külön is vezetni kell. A telephelyeken történt balesetre vonatkozó bejelentés esetén a telephelyen lévő ügyeleti szolgálat a bejelentést haladéktalanul továbbítja a honvédelmi szervezet székhelyén lévő ügyeleti szolgálat részére.

(4) Az ügyeleti szolgálat a bejegyzett balesetről tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot. Az ügyeleti szolgálat súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén a tájékoztatást haladéktalanul teljesíti.

6. § (1) A munkavállaló a szervezett munkavégzésen kívül bekövetkezett baleseti eredetű sérülését, egészségkárosodását a honvédelmi szervezet egészségügyi szolgálata részére – legkésőbb az orvosi ellátás igénybevételét követő munkanapon – bejelenti. A munkavállaló a bejelentéssel egyidejűleg bemutatja az orvosi vizsgálati lapot, és a kórházi zárójelentést.

(2) A honvédelmi szervezet egészségügyi szolgálata a tudomására jutott balesetekről – havonta, a tárgyhónap utolsó munkanapján – írásos jelentést tesz az állományilletékes parancsnok részére. A jelentés tartalmazza a sérült személy nevét, katona esetén rendfokozatát, a baleset és a jelentés idejét, a sérülés magyar nyelvű megnevezését és a betegségek nemzetközi osztályozási rendszere szerinti kódját, a munkaképtelenség, szolgálatképesség csökkenés tényleges, vagy várható időtartamát.

7. § (1) Ha a munkavállaló a bejelentési kötelezettségének balesete, vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály miatt nem tud eleget tenni, a bejelentést az akadályoztatás megszűnését követő munkanapon teszi meg.

(2) A parancsnok a bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztó munkavállalóval szemben fegyelmi eljárást kezdeményez. A fegyelmi eljárást legkorábban a bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztásáról történő tudomásszerzést követő első munkanapon lehet kezdeményezni. A baleset bejelentésének elmulasztása esetén a munkavállaló köteles bizonyítani, hogy a sérülés, vagy más egészségkárosodás honvédelmi baleset következménye.

8. § (1) A lövés vagy robbanás okozta, a kettőnél több személy sérülésével járó, továbbá a súlyos honvédelmi baleset gyanúját az állományilletékes parancsnok a 2. melléklet szerinti bejelentő lapon szereplő adatok közlésével – telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen – az arról való tudomásszerzéssel egyidejűleg bejelenti (a továbbiakban: munkáltatói bejelentés) a munkabiztonsági hatóságnak. A munkáltatói bejelentést a 2. melléklet szerinti bejelentő lapon, írásban meg kell ismételni, ha a munkáltatói bejelentés személyesen, vagy telefonon történt.

(2) Súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén az állományilletékes parancsnok a munkabiztonsági hatóság megérkezéséig a baleseti helyszín balesetkori állapotban történő megőrzéséről gondoskodik. Ha a balesetkori állapot megőrzése további súlyos veszélyhelyzetet idézne elő, vagy jelentős anyagi kárral járna, a veszélyhelyzet, vagy a jelentős anyagi kár bekövetkezését valószínűsítő állapot megszüntetésével egyidejűleg a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt, vagy egyéb, a baleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni.

3. A baleseti veszélyt jelentő rendellenesség kivizsgálása

9. § (1) A baleseti veszélyt jelentő rendellenességet a 4. § (1) bekezdés szerinti parancsnok vizsgálja ki. A kivizsgálást az arról való tudomásszerzés napján meg kell kezdeni és 15 napon belül be kell fejezni. Az állományilletékes parancsnok a határidőt egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

(2) A kivizsgálási eljárásba – szükség szerint – be kell vonni az állományilletékes parancsnok által vezetett honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott használói logisztikai szakfelelőst és a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személyeket.

(3) A technológia alkalmazása, a munkahely, a hadfelszerelési anyag, a munkaeszköz, az egyéni és a katonai védőeszköz rendeltetésszerű használata során bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenesség körülményeinek kivizsgálása esetén azok megfelelőségét soron kívül ellenőrizni kell. A megfelelőség ellenőrzését – az állományilletékes parancsnok által létrehozott – a parancsnok, a használói logisztikai szakfelelős és a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személyekből álló bizottság hajtja végre. A megfelelőség ellenőrzés végrehajtása idejére az üzemeltetést, használatot szüneteltetni kell.

(4) A kivizsgálási eljárásról és a kivizsgálás megállapításairól jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a kivizsgálás befejezését követően a honvédelmi szervezetnél öt évig meg kell őrizni. A (3) bekezdés szerint ellenőrzés végrehajtása esetén a jegyzőkönyv egy eredeti példányát az üzemeltetésért felelős részére meg kell küldeni.

4. A baleset kivizsgálása

10. § (1) Az állományilletékes parancsnok a tudomására jutott balesetet munkáltatói jogkörben kivizsgálja.

(2) Más honvédelmi szervezethez kiküldött, kirendelt munkavállaló által a kiküldés, kirendelés helyén elszenvedett balesetet a kiküldés, kirendelés helye szerint illetékes állományilletékes parancsnok vizsgálja ki.

(3) Más honvédelmi szervezethez, vagy a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (2) bekezdése szerinti más szervhez vezényelt katona által a vezénylés helyén elszenvedett balesetet a vezénylés helye szerinti állományilletékes parancsnok, munkáltató vizsgálja ki.

(4) A (2) bekezdés szerinti baleset kivizsgálása során a kivizsgálásba – szükség esetén – be kell vonni a kiküldő, vagy kirendelő honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személyeket is.

(5) A honvédelmi szervezetnél működő munkavédelmi képviselő esetén a baleset kivizsgálásába a munkavédelmi képviselőt is be kell vonni.

(6) Egy katonai objektumban elhelyezett több honvédelmi szervezet esetén az összehangolási kötelezettség keretébe tartozó tevékenység végrehajtásakor bekövetkezett baleset kivizsgálása során biztosítani kell az összehangolási tevékenységben érintett összes honvédelmi szervezet képviselőjének a részvételét.

11. § (1) Az állományilletékes parancsnok a balesetről történő tudomásszerzés napján intézkedik annak kivizsgálására.

(2) Az állományilletékes parancsnok bizottságot hoz létre a technológia, a munkahely, a hadfelszerelési anyag, a munkaeszköz, az egyéni és a katonai védőeszköz rendeltetésszerű használata során bekövetkezett, 8 napot meghaladó szolgálatképesség csökkenést vagy munkaképtelenséget, továbbá a súlyos, vagy a kettőnél több személy egyidejű sérülését okozó honvédelmi baleset gyanúja esetén a baleset kivizsgálása céljából.

(3) A bizottság vezetője az állományilletékes parancsnok, vagy az általa kijelölt parancsnokhelyettes. A bizottság tagjának ki kell jelölni az állományilletékes parancsnok által vezetett honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott

a) használói logisztikai szakfelelőst,

b) munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyt,

c) munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyt, és

d) jogász végzettségű, legalább egy éves szakirányú gyakorlattal rendelkező személyt.

12. § Az állományilletékes parancsnok nem köteles azt a balesetet kivizsgálni, nyilvántartásba venni és a munkabiztonsági hatóságnak bejelenteni, amelynek bekövetkezésétől számítva 3 év eltelt.

13. § (1) Honvédelmi baleset gyanúja esetén a baleset kivizsgálása során fel kell tárni azokat a veszélyes körülményeket, tényezőket és veszélyes cselekményeket, amelyeknek szerepe lehetett a balesetet eredményező mozzanat, vagy folyamat beindulásában. A baleset helyszínét rajzon, fényképen vagy videofelvételen rögzíteni kell, továbbá meg kell hallgatni azokat a személyeket, akiknek a honvédelmi balesetről tudomása lehet. A helyszíni ellenőrzésről, a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A kivizsgálás során ellenőrizni kell

a) a létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz, hadfelszerelési anyag, a munka tárgya, anyaga állapotát, különösen az üzembe helyezésre, időszakos felülvizsgálatra, kezelésre, karbantartásra, tárolásra vonatkozó előírások meglétét, megfelelőségét, érvényesülését, előre nem látható esemény fellépését,

b) az egyéni, és a katonai védőeszközök, a sérült öltözete, védőberendezések, jelző- és biztonsági berendezések meglétét, állapotát, alkalmazásukra és használatukra vonatkozó előírások érvényesülését,

c) a környezeti tényezők, veszélyforrások és kóroki tényezők szerepét, jelenlétét, mértékét, hatását,

d) a munkaszervezés, a munkairányítás – beleértve a munkavédelem belső ellenőrzése – rendszerét, a munkavégzés ütemét, a munkatér nagyságát, a baleset bekövetkezésével való összefüggés vélelme esetén ezek szerepét,

e) a biztonsági és egészségvédelmi jelzések, feliratok meglétét, állapotát, a figyelemelterelő jelenségek, tevékenységek jelenlétét,

f) a szervezett munkavégzés, a munkahelyi rend és tisztaság, az anyagtárolás, anyagmozgatás, szállítás, közlekedés szabályainak érvényesülését, valamint a katonai szolgálat teljesítésének körülményeit,

g) a balesetet szenvedett munkavállaló, a balesetet okozó személy, valamint a munkatársak baleset bekövetkezése előtti feladatait és cselekményeit,

h) az érintett technológiára, hadfelszerelési anyagra, munkaeszközre, munkafolyamatra, továbbá a balesetet szenvedett munkavállaló, balesetet okozó személy és munkatársak cselekményére vonatkozó előírások érvényesülését, az előírásoktól való eltérést és annak mértékét,

i) a balesetet kiváltó okot az a)–h) pontban foglalt tényezők hatásának tételes vizsgálatával, a közrehatás valószínűsíthető arányának megállapításával,

j) a baleseti okként meghatározott tényező, a szükséges kockázatcsökkentő intézkedésnek a beosztásra, munkakörre, a technológiára, a munkahelyre, a munkaeszközre, a hadfelszerelési anyagra vonatkozó kockázatértékelésben való szerepeltetését,

k) a kockázatértékelésben szereplő kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtását,

l) a munkavállalók j)–k) pontban írtakról való tájékoztatásának végrehajtását.

(3) A kivizsgálás megállapításait a vizsgálati dokumentációban olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy az alkalmas legyen a baleset okainak, lefolyásának, következményeinek felderítésére, a tényállás tisztázására, megállapítására.

5. A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv

14. § (1) Az állományilletékes parancsnok a tudomására jutott balesetről a kivizsgálás megkezdésétől számított 30 napon belül megállapítja, hogy azt honvédelmi balesetnek, vagy honvédelmi úti balesetnek tekinti-e. E döntéséről az állományilletékes parancsnok értesíti a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót.

(2) Súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén az állományilletékes parancsnok a kivizsgálási határidőt – indokolt esetben – egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, erről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesíti.

(3) Az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti döntését a baleset honvédelmi balesetként, vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerése esetén honvédelmi baleseti jegyzőkönyvbe foglalja. A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv mintáját és kitöltési útmutatóját a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Ha a baleset honvédelmi balesetként, vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerésének feltételei nem állnak fenn, az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti döntését a 4. melléklet szerinti baleset elbírálásáról szóló értesítéssel hozza meg.

(5) A baleset elbírálásáról szóló értesítés ellen a sérült, halálos baleset esetén a hozzátartozó annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a munkabiztonsági hatósághoz címzett, az állományilletékes parancsnoknál előterjesztett panaszt nyújthat be. A panaszjog gyakorlásának lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót a baleset elbírálásáról szóló értesítésben tájékoztatni kell.

15. § (1) Ha a honvédelmi balesetnek több sérültje van, a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet minden sérült vonatkozásában külön-külön el kell készíteni.

(2) A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv egy eredeti példányát az állományilletékes parancsnok a bejelentett baleset kivizsgálásának befejezésével egyidejűleg megküldi

a) a sérültnek, a sérült halála esetén hozzátartozójának,

b) a munkabiztonsági hatóságnak,

c) kormánytisztviselők, közalkalmazottak és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók balesete esetén a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervének,

d) az irattárnak,

e) a halálos kimenetelű, vagy az egy napot meghaladó munkaképtelenséget, szolgálatképesség csökkenést okozó honvédelmi baleset esetén

ea) az elöljáró parancsnoknak,

eb) az állományilletékes parancsnok által vezetett honvédelmi szervezet személyügyi szervének,

ec) kirendelés, kiküldés, vezénylés esetén a kiküldő, kirendelő, vezénylő honvédelmi szervezetnek.

(3) Súlyos honvédelmi baleset esetén az állományilletékes parancsnok a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvnek a munkabiztonsági hatósághoz történő megküldésével egyidejűleg másolatban csatolja a honvédelmi szervezetnél végrehajtott balesetvizsgálat dokumentációját is, így különösen:

a) a meghallgatási jegyzőkönyveket,

b) a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot,

c) a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot,

d) az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot,

e) az üzembe helyezést dokumentáló iratot,

f) az időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot,

g) a kockázatértékelést dokumentáló iratot,

h) fényképfelvételeket, videofelvételeket,

i) a belső rendelkezések vonatkozó részeit.

(4) Ha az állományilletékes parancsnok a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvhöz a (3) bekezdés a)–i) pontja szerinti iratokat, dokumentumokat, felvételeket nem csatolja, a munkabiztonsági hatóság határidő tűzésével felszólítja azok pótlására.

(5) Ha a honvédelmi szervezet a (3) bekezdés b)–g) pontja szerinti dokumentumokkal, iratokkal vagy azok valamelyikével nem rendelkezik, a munkabiztonsági hatóság az állományilletékes parancsnoknál fegyelmi eljárást kezdeményez.

(6) A sérültet, a sérült halála esetén hozzátartozóját a honvédelmi baleseti jegyzőkönyv egy eredeti példányának megküldésével egyidejűleg tájékoztatni kell arról, hogy ha a honvédelmi balesettel összefüggésben kára keletkezett, a balesettel kapcsolatos kárigényét az állományilletékes parancsnoknál terjesztheti elő. A tájékoztatást az 5. melléklet szerinti, a „Tájékoztató kárigény előterjesztésének lehetőségéről” című nyomtatvány megküldésével kell teljesíteni. A kárigény előterjesztésének mintáját a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A honvédelmi baleseti jegyzőkönyvről történő másolat készítésére és annak kiadására a munkabiztonsági hatóság jogosult.

6. Hatósági felügyelet

16. § (1) A munkabiztonsági hatóság ellenőrzi a honvédelmi balesetek bejelentésével, kivizsgálásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok végrehajtását.

(2) A munkabiztonsági hatóság hivatalból indít hatósági eljárást

a) a munkáltatói bejelentés, valamint

b) a baleset elbírálásáról szóló értesítés elleni panasz benyújtása

esetén.

(3) A hatósági eljárást a munkáltatói bejelentés, vagy a baleset elbírálásáról szóló értesítés munkabiztonsági hatósághoz érkezésének napján kell megindítani.

(4) A munkabiztonsági hatóság a baleset elbírálásáról szóló értesítés elleni panasz benyújtása esetén a balesetet honvédelmi balesetnek, vagy honvédelmi úti balesetnek minősíti, ha az állományilletékes parancsnok a bejelentett balesetet jogszabálysértő módon nem tekintette honvédelmi balesetnek, vagy honvédelmi úti balesetnek.

(5)2 A munkáltatói bejelentés miatt indított hatósági eljárást a honvédelemért felelős miniszter a munkavédelmi felügyelője útján folytatja le.

(6) Külföldi szolgálatot ellátó honvédelmi szervezetnél a munkáltatói bejelentés miatt indított hatósági eljárás során helyszínen történő eljárási cselekmények végrehajtására csak akkor kerül sor, ha a másodfokon eljáró munkabiztonsági hatóság helyszínen történő eljárást rendel el.

17. § (1) A hatósági eljárásba be kell vonni

a) a baleset munkáltatói hatáskörben történő kivizsgálásáért felelős állományilletékes parancsnokot, vagy képviselőjét,

b) az állományilletékes parancsnok által vezetett honvédelmi szervezetnél

ba) foglalkoztatott munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyt,

bb) szükség esetén a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyt, és

bc) működő munkavédelmi képviselőt.

(2) A hatósági eljárás során a baleset okainak feltárása érdekében más hatóság, szakértő, vagy intézmény is megkereshető.

7. Balesetek nyilvántartása

18. § (1) A munkavállaló által bejelentett balesetet a 7. melléklet szerinti baleseti nyilvántartásban kell rögzíteni.

(2) A baleseti nyilvántartást a honvédelmi szervezet székhelyén összesítve, valamint a honvédelmi szervezet más helyőrségben települt, ott kikülönített alegységeket közvetlenül vezető, munkáltatói jogkörrel rendelkező elöljárónál külön is vezetni kell.

(3) A honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személy a baleseti nyilvántartást és az annak alapjául szolgáló okmányokat havonta egyezteti, eltérés esetén a nyilvántartás pontosítását kezdeményezi az állományilletékes parancsnoknál.

19. § (1) A honvédelmi szervezet 5 évig köteles megőrizni a vizsgálati dokumentációt, a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet, és a baleset elbírálásáról szóló értesítést.

(2) A munkabiztonsági hatóság a részére megküldött honvédelmi baleseti jegyzőkönyveket 5 évig megőrzi. E határidő lejártát követően a honvédelmi baleseti jegyzőkönyveket átadja az iratok központi tárolását végző honvédelmi szervezet részére. Az átadott honvédelmi baleseti jegyzőkönyveket további 30 évig kell őrizni.

8. A honvédelmi balesetek minősítése

20. § (1) A tényleges katonai állományba tartozó személyt érintő baleset honvédelmi balesetként, vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerése esetén a munkabiztonsági hatóság eljárása során dönt a honvédelmi baleset szolgálati kötelmekkel való összefüggésének a minősítéséről is, továbbá tájékoztatja a sérültet, annak halála esetén hozzátartozóját a társadalombiztosítási ellátás érvényesítésének lehetőségéről, ezek igénybevételének feltételeiről.

(2) A munkabiztonsági hatóság a döntéséről tájékoztatja

a) a honvédelmi balesetet szenvedett katona állományilletékes parancsnokát, és

b) a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervét.

21. § A kormánytisztviselők, közalkalmazottak és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók bejelentett balesetét a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve indokolt határozatban üzemi balesetnek, vagy nem üzemi balesetnek minősíti.

9. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

23. § A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerződéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve a rendelkezésre álló okmányok alapján hivatalból dönt:)

a) a betegség és az abból eredő haláleset szolgálati kötelmekkel összefüggő minősítéséről;”

24. § Hatályát veszti a honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 18/2003. (V. 7.) HM rendelet.

1. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

Baleseti Napló

Sorszám

Baleset ideje

Sérült
(név, rendfokozat, beosztás)

Baleset helyszíne

Baleset idején végzett tevékenység

Sérülés megnevezése

Munkaképtelenség/
szolgálatképesség-
csökkenés várható (igen/nem)

Bejelentő/Bejegyző
(név, rendfokozat, aláírás)

Bejegyzés ideje

Állományilletékes parancsnok
(dátum, aláírás)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

FEJRÉSZ

...................... példány

Nyt. szám:

BEJELENTŐ LAP

a lövés vagy robbanás okozta, a kettőnél több személy sérülésével járó, továbbá a súlyos honvédelmi balesetek bejelentésére

Bejelentő honvédelmi szervezet megnevezése, székhelye:

 

Bejelentést tevő neve, rendfokozata, elérhetősége:

Bejelentő ügyeleti szolgálat megnevezése:

 

Baleset időpontja, pontos helyszíne (megközelíthetősége):

 

Sérült(ek) neve(i), a sérülés(ek) megnevezése/súlyossága:


Baleset jellemzői:

Mi okozta:

Robbanás: o

Lövés:    o

Egyéb:    o

Több személy sérült:

 

Igen    o

Nem    o

Van súlyos sérült:

 

Igen    o

Nem    o

 

Baleset eszköze:

 

Baleset leírása:

Van- e további balesetveszélyre utaló körülmény:

Megtett intézkedések:

 

A bejelentés módjai:

3. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez3

Nyt. szám:

HONVÉDELMI BALESETI JEGYZŐKÖNYV

(A) A honvédelmi szervezet adatai.

.számú példány

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezése:..........................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székhelye:.............................................................................................

Szervezet kódja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összlétszám kategória:

 

 

Adatszolgáltatás jellege:

 

 

 

 

Helyi egység létszám kategória:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................

Telefon:.............................................

HM:.........................

 

................................................................................................

Fax:.....................................................

HM:.........................

 

................................................................................................

E-mail:....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) A sérült (munkavállaló) adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve, rendfokozata, állománykategóriája:.........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési neve:............................................................................

Anyja neve:...................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beosztása (munkaköre):..........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajszám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési helye, ideje:.......................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakcím:..........................................................................................................................................................

Irsz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levelezési cím:............................................................................................................................................

Irsz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A balesetkor végzett tevékenység/feladat ellátásához előírt szakképzettség, illetve ennek megléte, gyakorlati ideje:

A baleset körülményeinek meghatározása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) A honvédelmi baleset részletes leírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a baleset leírása, fénykép, helyszinrajz, tanumeghallgatási jegyzőkönyv külön lapon is csatolható)

 

Baleset jellege:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) A honvédelmi baleset adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sérülés időpontja, időjellemzője:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

A baleset helye:......................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sérülés megnevezése (magyarul), BNO kódja:.............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset súlyossága:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaképtelenség időtartama (nap):

 

 

 

Szolgálatképességcsökkenés időtartama (nap):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E) A honvédelmi balesettel kapcsolatos egyéb információk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset fajtája:...................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sérült tevékenysége a baleset idején:.....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset fő, illetve elsődleges oka:..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset további okai:............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset eszköze:............................................

 

 

A baleset természete:.......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A biztonsági- és jelzőberendezések, védőeszközök, egyéb védelmi megoldások alkalmassága

 

 

Védőburkolat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Védőberendezés:

 

Jelzőberendezés:

 

Egyéni védőeszk.

 

Katonai védőeszk.

 

Egyéb:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset idején végzett tevékenységre készült-e kockázatértékelés:

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset fő, illetve elsődleges oka azonosított-e a kockázatértékelésben:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkavédelmi képviselő

 

A kivizsgálással: (1) Egyetért / (2) Nem ért egyet / (3) Nem vett részt / (4) Nincs képviselő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név, rendfokozat:................................................................

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás:..................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A balesetvizsgálatot végezte:

MV. képesítő irat száma:.............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név, rendfokozat:................................................................

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás:.........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állományilletékes parancsnok döntése és intézkedései:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bélyegző
helye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név, rendfokozat:................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás:...........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:

példányban

 

 

 

 

 

 

 

Felügyelői észrevételek, intézkedés:

 

Egy példány:

 

lap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyintéző (():...............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:

1. számú példány:..........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú példány:..........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú példány:..........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú példány:..........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. számú példány:..........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rögzítette

 

 

ellenőrizte

 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A HONVÉDELMI BALESETI JEGYZŐKÖNYVHÖZ

A nyomtatvány valamennyi, szöveges rovatát számítógéppel vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni.

A baleseti jegyzőkönyvet gyűjtőívben kell nyilvántartani és nyilvántartási számmal ellátni.

A jegyzőkönyv jobb felső sarkában a példányszámot fel kell tüntetni.

(A)

A honvédelmi szervezet adatai

1. Katonai szervezet megnevezése, székhelye: a honvédelmi szervezet alapító okiratában szereplő adatok alkalmazásával kell kitölteni.

Adatszolgáltatás jellege: rovatba alapértelmezésben az 1 szám kerül.

Amennyiben a balesettel kapcsolatban új adatok, tények merülnek fel, vagy a meglévő adatokban bármilyen változás áll be, úgy a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet kiegészíteni, módosítani kell. Ebben az esetben az adatszolgáltatás jellege rovatba a 2-es szám kerül. A módosított jegyzőkönyvön csak az 1. pontot és a módosítással érintett pontot kell kitölteni. A módosítást a 17-es pontban az állományilletékes parancsnok aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja.

Szervezet kódja: a munkabiztonsági hatóság által kiadott szervezetekre vonatkozó 6 számjegyű kódot kell beírni.

Összlétszám kategória:

 

Helyi egység létszám kategória:

1–100 főig

1

 

1–100 főig

1

101–500 főig

2

 

101–500 főig

2

501–1000 főig

3

 

501–1000 főig

3

1001–2000 főig

4

 

 

 

2001–3000 főig

5

 

 

 

3000 főtől

6

 

 

 

2. Címe, telefon, Fax, E-mail: a honvédelmi szervezet alapító okiratában szereplő adatok felhasználásával kell kitölteni.

(B)

A sérült (munkavállaló) adatai

3. A sérült

–    Neve, rendfokozata, állománykategóriája

tábornok

01

 

kormánytisztviselő, közalkalmazott

08

hivatásos tiszt

02

 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő

09

hivatásos zászlós

03

 

hallgató (tisztjelölt)

10

hivatásos tiszthelyettes

04

 

hallgató (tiszthelyettes jelölt)

11

szerződéses tiszt

05

 

önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos

12

szerződéses tiszthelyettes

06

 

önkéntes műveleti tartalékos

13

szerződéses tisztes, honvéd

07

 

kiképzett tartalékos

14

–    Születési neve: személyazonosításra szolgáló okmány alapján

–    Anyja neve: személyazonosításra szolgáló okmány alapján.

–    Beosztása (munkaköre): munkaköri leírás szerint kell kitölteni.

–    Taj száma: hivatalos okmány alapján

–    Születési helye, ideje: személyazonosításra szolgáló okmány alapján.

–    Lakcíme: személyazonosításra szolgáló okmány alapján.

–    Levelezési cím: a munkavállaló adatszolgáltatása alapján

4. A balesetkor végzett tevékenység/feladat ellátásához előírt szakképzettség, illetve ennek megléte (az első négyzetben):

igen

1

nem

2

nem szükséges

3

Szakképzettség szükségessége esetén a végzett tevékenységben szerzett gyakorlat ideje (a második négyzetben):

0–3 hónap

1

3–6 hónap

2

6 hónapon túl

3

A baleset körülményeinek meghatározása

Munkavégzés közben

1

Nem munkavégzés közben, de azzal közvetlenül összefüggő tevékenység során (pl. anyag-, szerszámvételezés, fizikai állapot fejlesztés)

2

Nem munkavégzés közben és azzal nem közvetlenül összefüggő tevékenység során (pl. tisztálkodás, étkezés, szabadidős sporttevékenység szolgálati helyen)

3

Nem munkavégzés közben és nem azzal összefüggésben folytatott tevékenység során (pl. verekedés)

4

Telephelyen kívüli munkaterület(ek) megközelítése közben – a munkakezdést követően – a munkáltató saját vagy általa bérelt, a munkavállaló saját, engedéllyel használt járművével. A telephelyen kívüli munkaterület(ek)ről a telephely megközelítése közben a munkáltató saját vagy általa bérelt,
a munkavállaló saját, engedéllyel használt jár
művével. A szállás, lakás és a munkahely közötti közlekedés közben, a munkáltató saját vagy általa bérelt, a munkavállaló saját, engedéllyel használt járművével.

5

(C)

A honvédelmi baleset részletes leírása

5. A honvédelmi baleset részletes leírása részt a baleseti kivizsgálás megállapításai alapján – a 13. § (2) bekezdés előírására is figyelemmel – kell kitölteni.

Itt kell a baleset tényleges lefolyását leírni (hogyan történt maga a baleset), tömören és egyértelműen rögzíteni a balesettel kapcsolatos valamennyi tényt, körülményt, cselekvést, így különösen:

– a baleset helyszínét (pl. szakipari műhelyek; közlekedés, szállítás, tárolás területei; munkahelyek pályához kötött járműveken; gyakorlóterek, sportkombinátok részei; lakóterület, mint munkahely),

a sérült tevékenységét a baleset idején (pl. fűrészelés, öntözés, takarítás, úttisztítás, kézi anyagmozgatás, lövészet, közelharc kiképzés, repülési feladat, vezetési gyakorlat),

– valamint azt, hogy volt-e – ha igen, akkor milyen mértékben – szerepe a baleset bekövetkezésében munkaeszköznek (pl. gép, biztonsági berendezés, fegyver, harcjármű, kéziszerszám, stb.),

– anyagnak (pl. fa, műanyag, textília, lőszer, robbanóanyag),

– környezeti tényezőnek (összefüggött-e a munkavégzéssel vagy attól független volt, miben nyilvánult meg, pl. hibás lépcső, robbanás, világítás, zaj hatása, elektromos áram, kőomlás, oxigénhiány), vagy

– személyi tényezőnek (szakképzetlenség, kioktatás hiánya, gyakorlatlanság, egészségi alkalmatlanság, alkoholos befolyásoltság, gyógyszer, kábítószer hatása, egyéb abnormális élettani hatás, figyelmetlenség, fegyelmezetlenség, szabályszegő magatartás).

A baleset részletes leírása rovathoz:

A baleset jellegét jelölő kódnégyzetbe, amennyiben

honvédelmi baleset

1

munkába, lakásra (szállásra) menet (honvédelmi úti)

8

az állami egészségügyi és a társadalombiztosítás keretében járó ellátás igénybevétele során

9

kódszám kerül.

b) honvédelmi úti baleset esetén a baleset részletes leírása rovatban fel kell tüntetni a munkaidő kezdetét és végét. Tartalmaznia kell az útvonalat a lakástól a munkahelyig, megnevezve azt a pontos helyet, ahol a baleset bekövetkezett. Ki kell térni arra, hogy a közlekedés során indokoltan megszakította-e a sérült az utazást.

c) Társadalombiztosítási ellátás igénybevételével összefüggőnek kell tekinteni azt a balesetet, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.

A baleset leírása külön lapon folytatható!

(D)

A honvédelmi baleset adatai

6. A sérülés időpontja:    év, hónap (01-től 12-ig), nap (01-től 31-ig)

óra, perc (24 órás időszámítás szerint kell kódolni 01-től 24 óráig).

7. A baleset helye:

objektumban, épületben

01

objektum területén (épületen kívül)

02

kiképző bázison

03

gyakorló-, lőtéren

04

terepen, földúton

05

közúton

06

közterületen épületen belül

07

közterületen épületen kívül

08

egyéb helyen (vasúton, vízen)

09

8. A sérülés megnevezése (magyarul) BNO kódja: a jegyzék alapján:

A sérülés súlyossága: a kódnégyzetbe a baleset súlyosságának mértékét jelölő kódszámot kell beírni:

Nem súlyos baleset, a munkaképtelenség/szolgálatképesség csökkenés időtartama 1–3 nap

0

Nem súlyos baleset, a munkaképtelenség/szolgálatképesség csökkenés időtartama meghaladja a 3 napot

1

Nem súlyos csonkulással járó baleset

2

Súlyos csonkulásos baleset

3

Halálos baleset

4

Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás

5

Valamely érzékszerv, érzékelő képesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztésével, illetve jelentős mértékű károsodásával járó baleset

6

Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó baleset

7

A beszélő képesség elvesztésével, feltűnő torzulással, bénulással, elmezavarral járó baleset

8

– Munkaképtelenség időtartama (nap): a kiesett napok számát az ambuláns napló, illetve a táppénzes papír adatai alapján kell beírni. Abban az esetben, ha a munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható meg, a harmadik kódnégyzetbe "A" betűjelzést kell beírni. A munkaképtelenség időtartamának ismertté válását követően haladéktanul gondoskodni kell a munkaképtelen napok számát közlő módosított honvédelmi baleseti jegyzőkönyv megküldéséről.

– Szolgálatképesség csökkenés időtartama (nap): a katonai szolgálat ellátását kizáró vagy hátrányosan befolyásoló egészségi állapot időtartamát kell beírni, amelynek alapján az állományilletékes parancsnok a beteg, sérült katona részére a szolgálati kötelezettségek alóli részleges felmentést engedélyez.

(E)

A balesettel kapcsolatos egyéb információk

9. A baleset fajtája:

általános katonai kiképzés

01

szakkiképzés

02

szolgálati tevékenység

03

honvédelmi

04

közlekedés

05

sport

06

egyéb

07

úti

08

10. A sérült tevékenysége a baleset idején

alaki kiképzés

01

általános harcászati kiképzés

02

általános lőkiképzés

03

harc- és gépjármű-vezetési kiképzés

11

lőkiképzés

12

szakharcászat

13

fegyvernemi szakkiképzés

14

ejtőernyő, repülő szakkiképzés

15

komplex összfegyvernemi gyakorlat

16

24 órás szolgálat

21

beosztással járó feladatok

22

fegyverkarbantartás

23

kár, katasztrófa, mentés

24

karbantartás

25

bemutató foglalkozás

26

gép, berendezés karbantartása

31

gép, berendezés technikai kiszolgálás

32

szakmunka (nyomdai, vegyészeti, famegmunkálás, építő munkák, stb.)

33

gépi megmunkálás

34

egyéb műhely munkák

35

javító munkák

36

irodai munkák

37

oktató, nevelő munka

38

gyógyító munka

39

konyhai munka

41

őrzés védelem

42

anyagmozgatás

43

takarítás (külső, belső körlet)

44

munkával kapcsolatos helyváltoztatás

45

harcjármű közlekedés

51

szolgálati gépjármű közlekedés

52

egyéb járműközlekedés

53

polgári tömegközlekedés

54

polgári személyi járműközlekedés

55

gyalog közlekedés

56

egyéb (vasúti, vízi, légi közlekedés)

57

előírt sportfoglalkozás

61

kiképzési sport

62

tömegsport

63

igazolt versenysport (edzés)

64

honvédségi szervezésű sportversenyek

65

szabadidős sport (egyéni edzés)

66

objektumon, épületen belüli helyváltoztatás

71

létfenntartó tevékenység (étkezés, tisztálkodás stb.)

72

egészségügyi ellátásban való részvétel

73

pihenés egyéni szórakozás

74

egyéb tevékenység

75

11. A baleset fő, illetve elsődleges oka: (szövegesen is)

előírás, szabály megszegése

01

ittasság

02

fáradtság

03

kábult, bódult állapot

04

sietség, kapkodás

05

gyorshajtás

06

elsőbbségadás elmulasztása

07

egyéb járművezetői hiba

08

anyag, szerszám hibája

09

csúszós, nedves járófelület

10

havas, síkos járófelület

11

egyenetlen járófelület

12

terep

13

gyakorlatlanság, képzetlenség

14

túlterhelés

15

géphiba

16

védőeszköz mellőzése

17

környezeti hiba

18

túlzott rutin, monotónia

19

zajhatás

20

megerőltetés

21

technológia megsértése

22

szervezési hiba

23

fényviszonyok megváltozása

24

egyéb ok, figyelmetlenség

25

más személy közrehatása

26

12. A baleset további okai: (szövegesen is be kell írni a 11-es rovat kódszámainak felhasználásával)

13. A baleset eszköze:

fegyver

01

lőszer, robbanó anyag

02

harcjármű

03

haditechnikai eszköz

04

repülő, ejtőernyő

05

szolgálati gépjármű

06

egyéb jármű

07

gép, berendezés

08

konyhai eszköz

09

kézi szerszám

10

akkumulátor

11

nyílászáró szerkezet

12

bútor, épület berendezés, felszerelés

13

sport-eszköz

14

lépcső, járófelület

15

terep

16

veszélyes anyag

17

gyógyszer, kábítószer

18

gőz, forró víz, jég

19

alacsony vagy magas hőmérsékletű tárgy

20

éles, hegyes tárgy

21

súlyos tárgy

22

egyéb tárgy, anyag

23

rovarcsípés

24

állat harapás

25

eszköz nélkül

26

egyéb

27

A baleset természete:

lövés, robbanás

01

járművek ütközése

02

jármű felborulás

03

gázolás

04

kiesés, leesés

05

elesés, elcsúszás

06

összenyomás, becsípődés

07

szúrás, vágás

08

maró anyag hatása (marás)

09

mérgezés

10

fulladás

11

áramütés

12

hideg vagy meleg ártalom

13

megerőltetés

14

ütés, ütődés

15

csípés, harapás

16

gyűrű (ékszer) beakadás

17

zajhatás

18

egyéb esemény

19

14. A biztonsági- és jelzőberendezések, egyéni és katonai védőeszközök, egyéb védelmi megoldások alkalmassága:

Alkalmas, rendeltetésszerűen használták

1

Alkalmas, nem rendeltetésszerűen használták

2

Alkalmas, nem használták

3

Alkalmatlan, rendeltetésszerűen használták

4

Alkalmatlan nem rendeltetésszerűen használták

5

Alkalmatlan, nem használták

6

Szükséges, de nem volt

7

Nem szükséges

8

15. A baleset idején végzett tevékenységre készült-e kockázatértékelés:

 

igen

1

 

nem

2

A baleset fő, illetve elsődleges oka azonosított-e a kockázatértékelésben:

 

igen

1

 

nem

2

16. A Munkavédelmi képviselőre vonatkozó adatokat értelemszerűen kell kitölteni.

17. A balesetvizsgáló értelemszerűen tölti ki.

18. Az állományilletékes parancsnok döntése és intézkedése szövegesen kerül kitöltésre. A baleset leírása, a baleseti ok, okok megállapításai alapján – a későbbi balesetek megelőzése érdekében – a tett intézkedést, intézkedéseket kell beírni.

A név, rendfokozat rovatot – az azonosíthatóság miatt – olvashatóan kell beírni.

A záradékot értelemszerűen, az ügyviteli szabályok és e rendelet 15. § (2) bekezdésének megfelelően kell kitölteni.

A felügyelői észrevételek, intézkedés rovatot a munkabiztonsági hatóság tölti ki.

4. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez4

FEJRÉSZ

...................... példány

Nyt. szám:

ÉRTESÍTÉS

a BEJELENTETT BALESET ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Név: ................................................................................................................ Szül. év, hó, nap:     

Anyja neve:     

Tájékoztatom, hogy az Ön által bejelentett, ............................................................ -n bekövetkezett balesetének körülményeit a rendelkezésemre álló adatok, információk alapján kivizsgáltam, és megállapítottam, hogy az

nem honvédelmi baleset.

Az értesítés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz címzett, de hozzám benyújtott panasszal élhet.

INDOKOLÁS

A vizsgálat megállapításainak rövid leírása:

[Pl. az esemény lakásán, szállásán, munka/szolgálati időn kívül következett be a baleset.]

A tényállást bizonyító eszközök (a sérült előadása, munkatársak beszámolója, egyéb iratok stb.):

A fentiek alapján ........................................................ év, .................................. hó, ...........-n bekövetkezett balesetét nem tekintem a 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 2. § 6. pontja szerinti honvédelmi balesetnek.

Kelt: ............................................................................

P. H.

.................................................................

állományilletékes parancsnok

Készült: 2 példányban

Egy példány: lap

Ügyintéző (tel.):

Kapják:    1. sz. pld.: Sérült

2. sz. pld.: Irattár

5. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

FEJRÉSZ

Nyt. szám:

……………………………………………….

(név)

…………………………………………

(lakóhely)

Tárgy:    Tájékoztató kárigény

előterjesztésének lehetőségéről

Tájékoztatom, hogy a .............................................................................................-n történt balesetével összefüggésben kárigényt terjeszthet elő a bekövetkezett kárának megtérítése érdekében, különösen a dolgaiban bekövetkezett károk, a felmerült költségek és a kiadások, valamint az elmaradt jövedelem (kereset) megtérítését kérheti.

A kártérítési igénye 3 évben belül érvényesíthető. Ezen belül a jövedelem (kereset) elmaradását, kiesését legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg igényelheti.

Kérelmét parancsnokságomhoz kell írásban benyújtani a csatolt nyomtatvány felhasználásával. Az egyes követeléseit jogcímenként, tételesen és összegszerűen jelölje meg, és a kérelemhez csatolja az igény jogszerűségét alátámasztó bizonyítékokat.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Magyar Honvédség által a személyi állomány (hivatásos és szerződéses állomány, közalkalmazottak, kormánytisztviselők és fizikai alkalmazottak) részére megkötött csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés alapján a károsultnak lehetősége van biztosítási igényérvényesítésre is. A biztosítás alapján a biztosító baleseti halál, baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás, illetve természetes halál esetére nyújt kárszolgáltatást a biztosított/örökös részére.

A Magyar Honvédség által az állomány tagjának fizetendő kártérítés összegéből le kell vonni azt az összeget, amelyhez az állomány tagja a Honvédség által a javára megkötött biztosítás révén jut [a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 191. § cd) pont].

A biztosítási igény érvényesítése a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervén keresztül történik.

Kérelme összeállításához – igény esetén – a parancsnokság segítséget nyújt Önnek.

................................................, ..........................................................

.....................................................................

állományilletékes parancsnok

Figyelmeztetés:

Ha ezt a felhívást az állományilletékes parancsnokától kapta, de az esetleges kártérítési kérelmének előterjesztése előtt leszerelték, ezt követően kérelmét már a lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítési parancsnoksághoz nyújtsa be.

Elmaradt jövedelem:

Elmaradt jövedelemként azt a kárt kell megtéríteni, amely a károsultat azáltal éri, hogy a sérelemből származó munkaképtelensége, illetve munkaképesség csökkenése miatt elesik keresetétől, illetve a sérelem előtti keresetét nem éri el. Meg kell téríteni továbbá azt az összeget is, melynek elvesztését a károsult a sérelemből eredő jelentős testi fogyatékossága ellenére rendkívüli munkateljesítménnyel hárított el.

A munkaviszony körében elmaradt jövedelemként meg kell téríteni mind a természetben, mind a pénzben megállapított elmaradt munkabért, továbbá azokat az egyéb rendszeres szolgáltatásoknak (pl. egyenruha, nem bérjellegű természetbeni juttatások) a pénzbeni értékét, amelyre a károsult a munkaviszony alapján a munkabéren kívül jogosult, ha azokat a sérelem bekövetkezését megelőzően rendszeresen igénybe is vette. Nem kell megtéríteni azoknak a szolgáltatásoknak az értékét, amelyek rendeltetésük szerint csak munkavégzés esetére járnak (pl. a védőétel, védőital, munkaruha, védőruha értékét).

A munkaviszonyon kívül elmaradt jövedelemként a sérelem folytán elmaradt egyéb rendszeres keresetet kell megtéríteni. Az elmaradt kereset megállapításánál nem vehető figyelembe a költségtérítés címén kapott összeg.

Dologi kár:

A károsultnak mindazt a kárát meg kell téríteni, ami a sérelem folytán ruházatában, használati tárgyaiban vagy a nála lévő egyéb dolgaiban keletkezett.

A dolog értékét a beszerzéskori új ár alapján – az elhasználódás mértékét is figyelembe véve – kell megállapítani.

Ha a dologban okozott kár az érték csökkenése nélkül javítható, kártérítésként a javítási költséget kell megállapítani.

Költség és kiadás:

E címen a károsult költségeit és kiadásait kell megtéríteni, amelyek a sérelem következményeinek elhárításához szükségesek (feljavított élelmezési költség, otthoni ápolással járó többletköltségek, szállítási költségek, többletfűtési költség stb.). Meg kell téríteni továbbá a sérelemmel kapcsolatos egyéb indokolt költségeit és kiadásait (pl. a hozzátartozók indokolt beteglátogatási költségét).

A hozzátartozók kára:

A károsult halála esetén a hozzátartozónak meg kell téríteni a sérelem folytán felmerült indokolt költségeit és kiadásait (pl. halálhírrel kapcsolatos kiadás, koszorú, gyászruha, sírkő költsége stb.).

A hozzátartozók az elveszített tartás erejéig kártérítést igényelhetnek.

Kártérítési járadék:

Ha a jövedelem-kiesés, illetőleg a költség vagy kiadás tartós jellegű, általában havi járadékot kell megállapítani.

Járadékot hat hónapnál régebbi időre visszamenőleg csak akkor lehet érvényesíteni, ha a jogosultat a követelés érvényesítésében mulasztás nem terheli. Három évnél régebbi időre visszamenőleg járadékigény nem érvényesíthető.

Nem vagyoni kártérítés:

Nem vagyoni kártérítést igényelhet a károsult (hozzátartozó), ha a károkozás a társadalmi életben való részvételét vagy egyébként életét tartósan vagy súlyosan megnehezíti.

Készült:    példányban

Egy példány: 2 lap

Ügyintéző (():

6. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

Kárigény előterjesztése

(a munkavállaló részéről)

.................................................................

 

(katonai szervezet)

 

 

 

.................................................................

 

A 20...... ........................ hó ...... napján kelt ................................... Nyt. számú felhívására, a     

....................................................történt balesetemmel kapcsolatban kártérítési igényemet a következők szerint terjesztem elő:

1. Kártérítési igényem a következő:

a) Vagyoni kár:

– elmaradt jövedelem:

    

    

– dologi kár:

    

    

– indokolt költség:

    

    

b) Nem vagyoni kár: ......................................................................................., melyet a következő körülmények támasztanak alá:

    

    

    

2. Bejelentem, hogy a fenti eseményekkel kapcsolatban várhatóan további károk bekövetkezése várható, a következőkre tekintettel:

    

    

    

A fentiek bizonyítására mellékelten csatolom:

    

    

    

    

    

    

Kelt: ....................... 20...... ............... hó .... nap

.......................................................

munkavállaló

7. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

Baleseti nyilvántartó

Fsz.

A jegyzőkönyv száma

A baleset
időpontja

A sérült

A sérülés

A kiesett napok száma

Értesítés/határozat száma

neve;
rendfokozata

születési helye, ideje; anyja neve

súlyossága

megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!