nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
18/2011. (VI. 30.) BM utasítás
a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról
2015-09-19
2016-07-16
6
Jogszabály

18/2011. (VI. 30.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva a minisztérium irányítása alá tartozó szervek által használt termék- és tárgyi eszköz rendszeresítésére, alkalmazásba- és használatba vételére, valamint rendszerből, alkalmazásból való kivonásukra kiadom az alábbi utasítást:

1. Az utasítás hatálya

1. § (1)1 Az utasítás hatálya kiterjed

a) az Alkotmányvédelmi Hivatalra;

b)2 a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalra és az irányítása alá tartozó szervekre;

c) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára és szerveire;

d) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra;

e) a Nemzeti Védelmi Szolgálatra;

f) a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központra;

g)3 a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságra;

h) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra és szerveire;

i) az Országos Rendőr-főkapitányságra és az országos rendőrfőkapitány által irányított szervekre;

j) az Országos Vízügyi Főigazgatóságra és a vízügyi igazgatóságokra a (2) bekezdés c) és j) pont szerinti termékek esetében;

k) a rendészeti szakközépiskolákra;

l) a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központra a (2) bekezdés j) pont szerinti termékek esetében;

m) a Terrorelhárítási Központra;

n)4 a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalára a (2) bekezdés j) pontja szerinti termékek esetében; valamint

o)5 a Belügyminisztérium hivatali szerveire a (2) bekezdés j) pontja szerinti termékek esetében

(a továbbiakban együtt: belügyi szervek).

(2)6 Az utasítás tárgyi hatálya – a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló Korm. rendeletben, valamint a Rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló miniszteri rendeletben meghatározott eszközök kivételével – az alábbi termékcsoportokba tartozó termékekre és tárgyi eszközökre terjed ki:

a) fegyverzeti és kényszerítő eszköz, robbanóanyag, robbantószer és robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készülék, pirotechnikai termékek és speciális romboló töltetek;

b) egységes megjelenést biztosító egyenruházat (beleértve a szolgálati, a gyakorló-, a társasági és a formaruházatot, a lábbelit), ékítmény, rendfokozati jelzés és ruházati felszerelés;

c) rendészeti célú egyéni védőeszköz;

d) szolgálati állatok védelmét szolgáló speciális felszerelés;

e) intézkedés foganatosítását elősegítő egyéb eszköz és műszer (beleértve a sebesség-ellenőrzőt, az alkohol-, valamint drogfogyasztást kimutató eszközt);

f) képzési célú fegyver, a hozzá tartozó speciális lőszer(ek);

g) optikai, elektrooptikai felderítő eszköz;

h) katasztrófavédelmi műszerek (beleértve a meteorológiai, a gázkoncentráció-mérő, a sugárzásmérő és különleges műszereket);

i) kifejezetten katonai, rendvédelmi célra kifejlesztett mentesítő eszközök, NBC mentesítő anyagok;

j) okmány, nyomtatvány;

k) területvédelmi célú, területlezáró eszközök (kordonok);

l) az a)–k) pontba nem sorolható olyan termék vagy tárgyi eszköz, amely használatának elrendelése használatbavétellel történik; valamint

m) az a), a c) és az f)–i) pont szerinti termékek szolgálati alkalmazása során szükséges hordtáskák, hordtokok (fegyvertáskák, tartaléktártokok, bilincstokok, védőeszköz-hordtáskák, műszertáskák).

2. Általános rendelkezések

2. §7 Az utasítás tekintetében:

a) alkalmazásba vétel: a már rendszeresített szakanyag azon típusváltozatának szolgálati használatra történő elrendelése, amely paramétereiben – különösen méretére, tömegére, színére, űrtartalmára, anyagminőségére, hatásmechanizmusára, alapanyagára vonatkozóan – kismértékű eltérést mutat, vagy más belügyi szervnél, vagy a 20. § szerinti társszerv valamelyikénél rendszeresítése megtörtént;

b) csapatpróba: a használatra tervezett, az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakanyag – ékítmény és rendfokozati jelzés kivételével – korlátozott számú mintadarabjainak, mintakollekciójának szolgálati feladatok ellátása során történő kipróbálása a belügyi szerv vezetőjének írásos elrendelése alapján;

c) használatbavétel: a belügyi szerv részére a szolgálati feladatok ellátásához szükséges olyan termék és tárgyi eszköz használatának elrendelése a belügyi szerv vezetője által, amely nem sorolható az 1. § (2) bekezdés a)–k) pontjában meghatározottak egyikébe sem, a piaci forgalomban megtalálható, forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik és a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartása mellett beszerezhető;

d) mintadarab, mintakollekció: speciális igények kielégítésére irányuló fejlesztési mintadarab, mintakollekció kivételével a szolgálati és műszaki alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálat céljára átadott, a használatra tervezett szakanyag típusát (típusváltozatát) teljes körűen jellemző termékminta, termékminták;

e) munkaegészségügyi szakvélemény: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 8. §-a szerinti munka- egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy szakvéleménye;

f) munkabiztonsági tanúsítvány: az eszköz munkavédelmi szempontú megfelelőségét igazoló dokumentumok (rendvédelmi célú egyéni védőeszköz esetén a megfelelőséget tanúsító, akkreditált, független szervezettől származó minősítési dokumentum, így különösen a tanúsítvány, vizsgálati jegyzőkönyv);

g) műszaki leírás: az adott szolgálati feladat ellátásához szükséges szakanyag teljesítmény-, funkcionális- és egyéb jellemzőinek figyelembevételével kialakított követelmények írásos rögzítése, amelyben a követelmények a vonatkozó jogszabályok, az európai szabványokat átültető nemzeti szabványok, európai műszaki engedélyek, közös műszaki leírások, a nemzetközi szabványokat átültető nemzeti szabványok, egyéb nemzetközi szabványok, az európai szabványügyi szervezetek által létrehozott egyéb műszaki hivatkozási rendszerek, vagy ezek hiányában nemzeti szabványok, nemzeti műszaki leírások alapján kerülnek kialakításra;

h) próbahasználat: a b) pontban meghatározottak kivételével a belügyi szerv vezetőjének írásos elrendelése alapján a feladatellátásra tervezett 1. § (2) bekezdésében meghatározott termékcsoportokba tartozó termékek és tárgyi eszközök mintadarabjainak, mintakollekciójának, vagy speciális igények kielégítésére irányuló fejlesztés eredményeképpen legyártott új terméknek, eszköznek a szolgálati feladatok végrehajtását utánzó körülmények között történő kipróbálása, amely történhet szervezett gyakorlatok, gyakorlások alkalmával is;

i) rendszeresítés: a rendszeresítői jogkör gyakorlójának jóváhagyása a rendszeresítési jegyzőkönyvön;

j)8 rendszeresítői jogkör: az 1. § (2) bekezdés a) pontjában felsoroltakat a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter), az 1. § (2) bekezdés b)–i) és k) pontjai szerinti szakanyagokat a gazdasági helyettes államtitkár (a továbbiakban: GHÁT) rendszeresíti;

k) rendszerből való kivonás: a belügyi szerv vezetőjének ilyen irányú, indoklással alátámasztott felterjesztése, amelyet a rendszeresítői jogkört gyakorló vezető hagy jóvá;

l) rendvédelmi célú egyéni védőeszköz: a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendeletben ekként meghatározott védőeszköz;

m) szakanyag: az 1. § (2) bekezdés a)–i) és k) pontjai szerinti termékek és tárgyi eszközök együttes megnevezése;

n) termék-megfelelőségi vizsgálat: a használatra tervezett szakanyag mintadarabjának, mintakollekciójának ellenőrzése alapján annak megállapítása, hogy az adott szakanyag kielégíti-e a vonatkozó normatív dokumentumokban (különösen jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben, szabványban, műszaki szabályokban) és műszaki leírásban meghatározott követelményeket;

o) termék-megfelelőséget igazoló dokumentum: a használatra tervezett szakanyag típus (típusváltozat) műszaki leírásban, vagy egyéb normatív dokumentumban (különösen jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben, szabványban), műszaki leírásban előírt követelményeknek való megfelelőségét tanúsító irat.

3. §9 (1) Rendszeresítési eljárás nélkül az utasítás hatálya alá tartozó szakanyagot – eltérő rendelkezés hiányában a csapatpróba, próbahasználat elvégzéséhez szükséges mintadarab, valamint a 6. §-ban meghatározott esetek kivételével – beszerezni nem lehet.

(2)10 Ha az utasítás hatálya alá tartozó nem rendszeresített szakanyag beszerzése vagy közbeszerzése válik szükségessé a beszerzési vagy közbeszerzési eljárás megindítását követően, annak lefolytatásával párhuzamosan a rendszeresítési eljárás lefolytatását is meg lehet kezdeni.

(3) Az utasítás hatálya alá tartozó belügyi szervek rendszeresítése során a rendszeresítési eljárás szabályait a beszerzésekre, közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásai betartásával kell alkalmazni.

(4) Ha beszerzési vagy közbeszerzési eljárás keretében került elvégzésre vizsgálat, engedélyezési, ellenőrzési eljárás, azok megállapításait a rendszeresítési eljárás során figyelembe kell venni.

(5) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a beszerzési vagy közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés hatálybalépésének időpontja a szerződéssel érintett szakanyag rendszeresítésétől vagy alkalmazásba vételétől függ. E feltételt a beszerzési vagy közbeszerzési eljárást megindító felhívásban közölni kell.

4. § A belügyi szervek részére csak olyan, az 1. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó szakanyagok kerülhetnek rendszeresítésre, alkalmazásba, valamint használatbavételre, amelyek megfelelnek a használattal összefüggő általános és speciális jogszabályi előírásoknak, továbbá kielégítik a belügyi szervek által támasztott alkalmazási követelményeket.

5. § Tűzoltási, műszaki mentési, és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi szakanyag rendszeresítése, alkalmazásba, valamint használatbavételének részletes szabályairól, továbbá a nemzetbiztonsági célú operatív technikai eszközök fejlesztésének, beszerzésének, készletezésének és alkalmazásának részletes szabályairól külön jogszabály rendelkezik.

6. §11 Az illetékes belügyi szerv vezetőjének felterjesztése alapján külföldön nemzetközi kontingensben polgári békefenntartói, válságkezelői feladatot végrehajtó, továbbá katasztrófa-következmények elhárításában és mentésben részt vevő állomány, valamint szakmai és konspirációs érdekből a nemzetbiztonsági szolgálatok állománya – eltérő rendelkezés hiányában – ellátható a jelen utasítás hatálya alá tartozó, de nem rendszeresített szakanyaggal, fegyverzeti és kényszerítő eszköz tekintetében a miniszter, a többi szakanyag esetében a GHÁT egyedi engedélye alapján.

7. §12 (1) A belügyi szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó alkalmazásba-, használatbavétel során a szerv vezetőjének meg kell teremtenie a szakanyag alkalmazási, kiképzési, üzemeltetési és állagmegóvási feltételeinek folyamatos biztosíthatóságát a rendszerben tartás teljes időtartamára.

(2) Az alkalmazásba, használatbavételi dokumentációnak tartalmaznia kell

a) azokat a körülményeket is, amelyek rendelkezésre állása az alkalmazás, kiképzés, üzemeltetés és állagmegóvás feltételeit biztosítják, valamint

b) a lejárt szavatosságú vagy üres szakanyag gyártó, forgalmazó, importőr általi visszaváltásának garanciáját.

8. §13 (1) A munka-egészségügyi, valamint közegészségügyi szakvélemény és a munkabiztonsági tanúsítvány csak olyan személytől származhat, aki rendelkezik a jogszabályokban előírt szükséges szakképesítéssel, vagy olyan szervezettől, amely rendelkezik a munka-egészségügyi, közegészségügyi vagy munkabiztonsági tevékenységre vonatkozóan érvényes akkreditációval.

(2) Termék megfelelőségi vizsgálat olyan hazai vagy más EGT-államban működő notifikált (bejelentett), vagy akkreditált (kijelölt) szervtől fogadható el, amely tanúsítói, ellenőrzési tevékenység végzésére felkészült, továbbá olyan szervtől vagy személytől, amely vagy aki rendelkezik a feladat jellegéhez igazodó, jogszabályban előírt személyi és műszaki-technikai feltételekkel (a továbbiakban együtt: független szerv).

3. A rendszeresítés szabályai

9. §14 (1) A rendszeresítési eljárás megindítása annak a belügyi szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik, ahol az 1. § (2) bekezdésében felsorolt új szakanyag bevezetésének igénye felmerül.

(2)15 A GHÁT egyedi döntése alapján a belügyi szervekkel egyeztetett esetekben a Belügyminisztérium Műszaki Főosztálya (a továbbiakban: BM MFO) is megindíthat az 1. § (2) bekezdés szerinti szakanyagok tekintetében rendszeresítési eljárást.

10. §16 A rendszeresítési eljárás megindításáról a belügyi szerv vezetője írásban, az eljárás lefolytatásának tényleges megkezdése előtt tájékoztatja a a BM MFO-t. A megindított eljárásról a BM MFO értesíti a rendszeresítendő szakanyag használatában figyelembe vehető belügyi szerveket.

11. § Az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szakanyag rendszeresítése, alkalmazásba vétele, rendszerből, valamint alkalmazásból történő kivonása során az 1. § (1) bekezdés a), c–d), f–g) és i) pontjában szereplő belügyi szervek az utasításban meghatározottak szerint járnak el.

12. §17 A rendszeresítési, alkalmazásba vételi eljárás lefolytatására a belügyi szervnél a rendszeresítendő, alkalmazásba vételre tervezett szakanyag sajátosságainak megfelelően a tényleges felhasználók, az egészségügyi és munkabiztonsági, a költségvetésért felelős és a műszaki (anyagi), fegyverzeti-technikai szakterület, valamint a kiképzésért felelős szervezet képviselőiből (szakértőiből) álló rendszeresítési bizottságot kell létrehozni.

13. §18 A rendszeresítési bizottság megvizsgálja a szakmai szerv által összeállított műszaki követelményhatárok (paraméterek), felhasználói elvárások alapján a belügyi szerv szakértői, vagy független szerv által összeállított műszaki leírást.

13/A. §19 Az utasítás hatálya alá tartozó valamennyi belügyi szerv által kezdeményezett és rendszeresítésre jóváhagyott szakanyag rendszeresítési jegyzőkönyvéhez becsatolt dokumentáció részét képező műszaki leírás adatainak, követelményeinek módosítására a BM MFO által összehívott szakértői felülvizsgáló bizottság tesz javaslatot. A műszaki leírásban történő változtatást a rendszeresítési jogkört gyakorló vezető hagyja jóvá.

14. §20 A szakanyag sajátosságainak figyelembevételével a rendszeresítési bizottság megvizsgálja, hogy a rendszeresítéshez szükséges alábbi dokumentumok rendelkezésre állnak-e és megfelelőek-e:

a) a rendszeresítésre tervezett szakanyag műszaki leírása (mellékletként fényképek vagy ábrák, rajzok),

b) független szervtől származó, a termék megfelelőséget igazoló dokumentum – magyar nyelven, idegen nyelvű esetén hiteles vagy felelős magyar fordítással is,

c)21 a szerv kijelölt állománya által elvégzett csapatpróba, próbahasználat összefoglaló jegyzőkönyve,

d) a munkabiztonsági, munka-egészségügyi, környezet- és tűzvédelmi szakvélemények, amennyiben ezek meglétét a termék alaprendeltetése, hatásmechanizmusa indokolja,

e) az 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szakanyagok tekintetében mellőzhető az orvos szakértői szakvélemény, ha a műszaki leírás tartalmazza az alapanyag káros anyag tartalmára vonatkozó előírásokat (pl.: formaldehid tartalom, azoszinezék stb.),

f) felhasználói tájékoztató dokumentum (pl.: kezelési útmutató, használati utasítás),

g) a rendszeresítésre tervezett termékre vonatkozó egyéb dokumentum (pl.: garancia nyilatkozat).

15. § A rendszeresítési bizottság az 1. számú – az 1. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó szakanyag esetén a 2. számú – melléklet szerinti formában és tartalommal a rendszeresítési jegyzőkönyvet két eredeti példányban elkészíti, összeállítja és a bizottság elnöke, a szolgálati út betartásával a belügyi szerv vezetője részére rendszeresítésre való felterjesztés érdekében továbbítja.

16. §22 A belügyi szerv vezetője az általa aláírt rendszeresítési jegyzőkönyv mindkét példányát a mellékletekkel együtt a BM MFO vezetője útján a GHÁT részére felterjeszti.

17. §23 A BM MFO a rendszeresítési jegyzőkönyv, valamint a mellékletek alaki és tartalmi ellenőrzését követően előterjeszti azt miniszteri vagy GHÁT-i rendszeresítésre.

18. § Az alaki vagy tartalmi hiányossággal bíró rendszeresítési javaslatot a BM MFO – a kifogásolt részek megnevezésével – a belügyi szerv vezetője részére hiánypótlás céljából visszaküldi.

19. §24 A miniszter, vagy a GHÁT által rendszeresített szakanyag esetében a jóváhagyott rendszeresítési jegyzőkönyv egy eredeti példányának az eljárást kezdeményező belügyi szerv vezetője részére történő megküldéséről a BM MFO intézkedik.

20. §25 A belügyi szervek az utasítás hatálya alá tartozó szakanyag vonatkozásában a rendszeresítés és alkalmazásba vétel során felhasználhatják a Magyar Honvédségnél, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, az Információs Hivatalnál, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál rendszerben lévő terméket, ha ahhoz a mellékletekben meghatározott minősítések és tanúsítványok hiteles másolatban, hiánytalanul a részükre átadásra kerülnek. Viszonosság vagy a két érintett szerv közötti megállapodás alapján a belügyi szervnél rendszerben lévő szakanyag hiteles másolati példányú dokumentációi is átadhatók.

4. Az alkalmazásba vétel

21. § A 3. számú melléklet szerinti alkalmazásba vételi jegyzőkönyvvel kerül alkalmazásba vételre a már rendszeresített szakanyag 2. § a) pontjában meghatározottaknak megfelelő változata.

22. §26 A rendszeresítési bizottság megvizsgálja, hogy az alkalmazásba vételhez szükséges – a 14. §-ban előírt – az alkalmazásba vétel alapjául szolgáló rendszeresített termék, eszköz dokumentumai rendelkezésre állnak-e és azok megfelelőek-e.

23. § A rendszeresítési bizottság a 3. számú melléklet szerinti formában és tartalommal az alkalmazásba vételi jegyzőkönyvet két eredeti példányban elkészíti, összeállítja, és a bizottság elnöke a szolgálati út betartásával a belügyi szerv vezetője részére az alkalmazásba vétel érdekében továbbítja.

24. §27 A belügyi szerv vezetője az általa aláírt alkalmazásba vételi jegyzőkönyv egyik eredeti példányát és mellékleteit a BM MFO vezetője útján a miniszter vagy GHÁT részére felterjeszti, majd a miniszter vagy a GHÁT szignálását követően a BM MFO azt megőrzi és nyilvántartásba veszi.

5. A használatbavétel

25. §28 Használatbavétel elrendelésével kerülnek alkalmazásba

a) az okmányok, nyomtatványok és a 2. § c) pontjában meghatározott, a belügyi szervek általi használatra tervezett termékek és tárgyi eszközök a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával. A használatbavételről a minisztérium tájékoztatása nem szükséges;

b) az 1. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak közül az olyan gyártmányú és típusú forgalomellenőrzésre szolgáló technikai eszközök (beleértve a sebesség ellenőrző eszközöket is), amelyek beszerzése olyan nem hazai-, vagy részben hazai finanszírozású közbeszerzési eljárás keretében történt, amelyben a tényleges felhasználók országos hatáskörű szakmai irányítását ellátó szervezeti egység, valamint a költségvetésért felelős és a műszaki-technikai szakterület képviselői részt vettek, továbbá a közbeszerzés keretében kiadott műszaki specifikáció – amennyiben szükséges – tartalmazza a hatályban lévő munka-egészségügyi és munkabiztonsági tanúsítványoknak való megfelelést, valamint a teszteléssel történő ellenőrzést;

c) azok a termékek, amelyek használatáról sem jogszabály, sem közjogi szervezetszabályozó eszköz nem rendelkezik, de a szolgálati vagy hivatali feladatok ellátásához szükségesek.

26. §29 A használatbavételt az alkalmazásban érintett belügyi szerv vezetője, a minisztérium hivatali szervei esetében a közigazgatási államtitkár rendeli el. A 25. §-ban meghatározott termékek használatbavétele során jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben használatra elrendelt okmányt, nyomtatványt az elrendelés alapján kell használni. A 25. § b) pontjában meghatározott esetben a használatbavételt elrendelő a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatvány egy eredeti példányának megküldésével tájékoztatja a GHÁT-t.

6. Csapatpróba, próbahasználat

27. §30 (1) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szakanyagok rendszeresítését megelőzően azok megfelelőségéről – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – próbahasználattal kell meggyőződni.

(2) A 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott egyenruházati szakanyagok megfelelőségéről a rendszeresítést megelőzően csapatpróbával kell meggyőződni.

(3) A próbahasználathoz vagy csapatpróbához szükséges termékminták típusonkénti mennyiségét a rendszeresítés előkészítő szakértői bizottság – tagjai a rendszeresítési bizottság tagjaiból kerülnek kijelölésre – javaslata alapján a belügyi szerv vezetőjének illetékes szakmai helyettese határozza meg.

(4) A próbahasználat, csapatpróba elvégzése elrendelhető beszerzési vagy közbeszerzési kötelezettségen kívül is, de a rendszeresítés és a beszerzési vagy közbeszerzési eljárás párhuzamos lefolytatása esetén lehetőleg a beszerzési vagy közbeszerzési eljárás keretében kell végrehajtani a próbahasználatot vagy csapatpróbát, próbahasználati vagy csapatpróba terv alapján.

(5) Ha a próbahasználat, csapatpróba elvégzésére a beszerzési vagy közbeszerzési eljárás folyamán kerül sor, a próbahasználati vagy csapatpróba terv a beszerzési vagy közbeszerzési eljárás dokumentumaihoz tartozó műszaki leírás részét kell, hogy képezze.

(6) A próbahasználat elvégzésétől – a miniszter eseti engedélye alapján – kizárólag nagy értékű tárgyi eszköz kis mennyiségben történő beszerzése esetén lehet eltekinteni, ha a próbahasználat, csapatpróba elvégzése – az eszköz nagy tételben történő beszerzési költségéhez képest – aránytalanul magas költséggel járna.

28. §31 Az 1. § (2) bekezdés a), c) és e) pontjai szerinti szakanyagok próbahasználatra bocsátásának feltétele, hogy rendelkezzenek a műszaki leírás mellett független szervtől származó, a termék megfelelőségét igazoló dokumentummal, a termék alaprendeltetésétől, hatásmechanizmusától függően munkabiztonsági-, munka-egészségügyi, környezet- és tűzvédelmi szakvéleménnyel. A forgalom-ellenőrzésre szolgáló technikai eszközök esetén a 25. § b) pontjában meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

29. § Amennyiben a 28. § szerinti vizsgálatok nem történtek meg, a beszerzésük – eltérő rendelkezés hiányában – a rendszeresítést kezdeményező belügyi szerv feladata saját költségvetési kerete terhére.

30. §32 A rendszeresítésre tervezett szakanyag esetében – az 1. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében az 1. § (1) bekezdés e), i) és m) pontjában meghatározott belügyi szervek kivételével – a belügyi szerv vezetője próbahasználati vagy csapatpróba terv kiadásával elrendeli a próbahasználatot, csapatpróbát. A próbahasználat, csapatpróba gyakorlati végrehajtásának szempontjait a próbahasználati vagy csapatpróba terv tartalmazza, melyet a belügyi szerv vezetőjének illetékes szakmai helyettese határoz meg.

31. § A 1. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő szakanyag csapatpróbáját, próbahasználatát a viselés időszakának (téli, nyári viselet) kiválasztásával kell meghatározni.

32. § A csapatpróba, próbahasználati feladatok, szempontok kialakításánál a rendszeresítésre tervezett szakanyag, valamint a vele megoldandó feladatok sajátosságait figyelembe kell venni és tervezni, biztosítani szükséges a felmerülő költségek fedezetét.

33. § A csapatpróbáról, próbahasználatról a feladatba bevont állomány személyenként tapasztalati naplót (csapatpróba, próbahasználati napló) vezet. A tapasztalati naplókat a csapatpróba, próbahasználat leteltével összesíti a végrehajtásra kijelölt szervezeti egység vezetője és erről összesített csapatpróba, próbahasználati jegyzőkönyvet állít össze. A jegyzőkönyvet a rendszeresítési bizottság vezetőjéhez kell megküldeni.

7. Rendszerből, alkalmazásból történő kivonás

34. §33 A szakanyag rendszerből történő kivonását az 5. számú – a 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakanyag esetén a 6. számú – melléklet szerint két eredeti példányban kitöltött dokumentummal kell kezdeményezni a BM MFO vezetője útján a miniszternél vagy a GHÁT-nál.

35. §34 A szakanyag alkalmazásból történő kivonását a 7. számú melléklet szerinti dokumentum felterjesztésével kell jelenteni a BM MFO vezetője útján a 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakanyag esetén a miniszternek, a többi szakanyag vonatkozásában a GHÁT-nak.

36. §35 A miniszter vagy a GHÁT által jóváhagyott rendszerből történő kivonásról szóló dokumentumot a kezdeményező belügyi szerv részére a BM MFO visszaküldi.

8. A rendszeresítési és alkalmazásba vételi, valamint rendszerből
és alkalmazásból való kivonásról szóló jegyzőkönyv megőrzése,
nyilvántartása és a közvélemény tájékoztatása

37. §36 A miniszter vagy a GHÁT által aláírt rendszeresítési jegyzőkönyv másik eredeti példányát a BM MFO őrzi meg és tartja nyilván.

38. § A BM MFO nyilvántartása tartalmazza az évenkénti sorszámot, a szakanyag megnevezését, az első (alap) ellátás költségét, mennyiségét és az ellátásra tervezett belügyi szerv állománykategória szintű megnevezését, valamint a rendszeresítési (alkalmazásba vételi) jegyzőkönyv belügyi szervi és a BM MFO-i iktatószámait.

39. §37 A BM MFO vezetője a rendszeresítési jegyzőkönyv jóváhagyásának dátumától számított 8 munkanapon belül kezdeményezi a Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztályánál a Belügyminisztérium honlapján (a továbbiakban: BM-honlap) – nemzetbiztonsági célú operatív technikai eszközök kivételével – a rendszeresített szakanyag megnevezésének, a használatban érintett belügyi szerv megnevezésének és a BM MFO iktatószámának megjelentetését a közvélemény tájékoztatása céljából. E § hatálya nem terjed ki a nemzeti minősített adatokat tartalmazó rendszeresítési jegyzőkönyvek tartalmának megjelentetésére.

40. §38 A belügyi szervek vezetői az általuk alkalmazásba vett szakanyag esetében az alkalmazásba vétel jóváhagyásától számított 10 munkanapon belül megküldik a jóváhagyott dokumentum egy eredeti példányát a GHÁT részére. A BM honlapon való megjelentetés a 39. § szerint történik.

41. §39 A BM MFO a rendszerből, továbbá az alkalmazásból kivont termék BM-honlapról történő törlését a jóváhagyás, illetve a 7. számú melléklet szerinti dokumentum kézhezvételének napjától számított 8 munkanapon belül a BM Kommunikációs Főosztályánál kezdeményezi.

9. Záró rendelkezések

42. § Az utasítás szerint kell eljárni – a többi belügyi szerv tájékoztatásának kivételével –, ha más belügyi szerv részére már rendszeresített szakanyag saját részükre történő rendszeresítését (alkalmazásba vételét) tervezi a belügyi szerv.

43. §40 Az utasítás hatálya alá tartozó belügyi szervek vezetői a hatáskörükbe tartozó szakanyag alkalmazásba, valamint használatbavétele, továbbá alkalmazás megszüntetése, használatból való kivonás elrendelésének rendjét a jelen utasítás hatálybalépését követő 60 napon belül elkészítik és kiadás előtti egyetértés céljából felterjesztik a BM MFO vezetője útján a GHÁT részére.

44. § Az utasításban meghatározottak szerint a rendszeresítési eljárás szabályainak betartása mellett törekedni kell az egységesítésre, az azonos rendeltetésű és funkciójú szakanyag típusválasztékának csökkentésére annak érdekében, hogy a belügyi szervek ugyanazon szakmai feladatokat végrehajtó állománya azonos típusú és fajtájú szakanyaggal kerüljenek ellátásra.

45. §41 A Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás módosításáról szóló 48/2012. (XI. 30.) BM utasítás hatályba lépésének42 időpontjában rendszerben lévő szakanyagok további rendszerben tartását, használatát a belügyi szervek vezetői a jelen utasítás hatályba lépését követő 120 napon belül felülvizsgálják és a további szolgálati alkalmazásra nem tervezett szakanyagok – a rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök kivételével – rendszerből, alkalmazásból történő kivonása tekintetében az utasítás előírásai szerint járnak el.

46. § Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott termékcsoportokba tartozó rendszeresített szakanyagok selejtezése a belügyi szervek vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak használatból való kivonásáról és hasznosításáról szóló hatályos rendelkezés alapján történhet.

47. § Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően megindított rendszeresítési, alkalmazásba vételi és használatbavételi, valamint rendszerből, alkalmazásból történő kivonási eljárásokban kell alkalmazni.

48. § (1) Hatályát veszti

a) a kényszerítő eszközök, fegyverzeti anyagok, hír- és biztonságtechnikai rendszerek, védőfelszerelések és védőeszközök rendszeresítéséről a büntetés-végrehajtási szervezetnél című 5/1998. (IK 10.) IM utasítás 1. §-a és 3. §-a;

b) a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 24/2002. (BK 17.) BM utasítás;

c) a katasztrófavédelmi eszközök rendszeresítési szabályairól szóló 16/2008. (HÉ 51.) ÖM utasítás.

(2) 2011. július 15-én hatályát veszti a rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezetővé képzésről és a rendészeti mestervezető képzésről szóló 14/2006. (BK. 7.) BM utasítás.

1. melléklet a 18/2011. (VI. 30.) BM utasításhoz43

Belügyi szerv fejléce

Iktatószám: (belügyi szerv iktatószáma)    Selejtezhető a termék rendszerből

    történő kivonását követő 5 évvel

 

(„Minősítés”)
ha minősítés szükséges

Rendszeresítem:
Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

gazdasági helyettes államtitkár
(aláírás, körbélyegző)

 

Felterjesztem:
Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

belügyi szerv vezetője
(aláírás, körbélyegző)

RENDSZERESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV

I. rész

1. Az eszköz, termék megnevezése, rövid leírása

2. A szolgálati szükségesség indoklása, a rendszerben tartás tervezett időtartama

3. A kiváltásra kerülő cikk megnevezése, az együtt használhatóság dátuma (vagy itt jelezni, ha nincs kiváltandó eszköz)

4. Az ellátásra tervezett állománykategória megnevezése

5. Az első (alap) ellátásra tervezett mennyiség (alapmennyiség és az arra számított tartalék)

6. Az első (alap) ellátás költsége, a költség viselője

7. A beszerzés módja

8. Az utánpótlás módja, ennek költségviselője

9. Az alkalmazással, kiképzéssel, üzemeltetéssel, állagmegóvással kapcsolatos költségviselő megnevezése

II. rész

A rendszeresítési bizottság vezetője (név, rendfokozat, szolgálati hely megnevezésével)

A rendszeresítési bizottság tagjainak névsora (név, rendfokozat, szolgálati hely megnevezésével)

1. A minősítést végző független szerv véleményének összegzése

2. A próbahasználat, csapatpróba eredményének összegzése

3. Munka-egészségügyi, vagy közegészségügyi szakvélemény és munkabiztonsági tanúsítvány kivonatolása

4. A szakanyag megfelelőségét igazoló dokumentum [egyéni védőeszközök esetén EK-megfelelőségi nyilatkozat és indokolt esetben a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerint EK-típustanúsítvány] kivonatolása

5. A rendszeresítési bizottság részletes értékelése

Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

A bizottsági tagok aláírása

III. rész

A fenti összegzések alapján és a mellékletekben foglalt részletekre hivatkozással a(z) (eszköz/termék megnevezése) rendszeresítésre javasolom.

Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

rendszeresítési bizottság elnöke

Mellékletek:

1. Műszaki leírás (mellékletként fényképek, vagy rajzok)

2. Független szerv minősítési okmánya(i)

3. Próbahasználati, csapatpróba jegyzőkönyv

4. Munka-egészségügyi, vagy közegészségügyi szakvélemény és munkabiztonsági tanúsítvány

5. A szakanyag megfelelőségét igazoló dokumentum [egyéni védőeszközök esetén EK-megfelelőségi nyilatkozat és indokolt esetben a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerint EK-típustanúsítvány]

6. Egyéb közölnivaló (opcionális)

2. melléklet a 18/2011. (VI. 30.) BM utasításhoz44

Belügyi szerv fejléce

Iktatószám: (belügyi szerv iktatószáma)    Selejtezhető a termék rendszerből

    történő kivonását követő 5 évvel

 

 

(„Minősítés”)
ha minősítés szükséges

Rendszeresítem:
Budapest, 2... év ... hónap ... nap

belügyminiszter
(aláírás, körbélyegző)

 

Felterjesztem:
Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

belügyi szerv vezetője
(aláírás, körbélyegző)

RENDSZERESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV

I. rész

1. A fegyverzeti/kényszerítő eszköz, termék megnevezése, rövid leírása

2. A szolgálati szükségesség indoklása, a rendszerben tartás tervezett időtartama

3. A kiváltásra kerülő cikk megnevezése, az együtt használhatóság dátuma (vagy itt jelezni, ha nincs kiváltandó eszköz)

4. Az ellátásra tervezett állománykategória megnevezése

5. Az első (alap) ellátásra tervezett mennyiség (alapmennyiség és az arra számított tartalék)

6. Az első (alap) ellátás költsége, a költség viselője

7. A beszerzés módja

8. Az utánpótlás módja, ennek költségviselője

9. Az alkalmazással, kiképzéssel, üzemeltetéssel, állagmegóvással kapcsolatos költségviselő megnevezése

II. rész

A rendszeresítési bizottság vezetője (név, rendfokozat, szolgálati hely megnevezésével)

A rendszeresítési bizottság tagjainak névsora (név, rendfokozat, szolgálati hely megnevezésével)

1. A minősítést végző független szerv véleményének összegzése

2. A próbahasználat eredményének összegzése

3. Munka-egészségügyi, valamint közegészségügyi szakvélemény kivonatolása

4. A szakanyag megfelelőségét igazoló dokumentum kivonatolása

5. A rendszeresítési bizottság részletes értékelése

Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

A bizottsági tagok aláírása

III. rész

A fenti összegzések alapján és a mellékletekben foglalt részletekre hivatkozással a(z) (eszköz/termék megnevezése) rendszeresítésre javasolom.

Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

rendszeresítési bizottság elnöke

Mellékletek:

1. Műszaki leírás (mellékletként fényképek, vagy rajzok)

2. Független szerv minősítési okmánya(i)

3. A gyártásra, forgalmazásra vonatkozó engedély, vagy igazolás, vagy adatlap, vagy tanúsítvány

4. Próbahasználati jegyzőkönyv

5. Munka-egészségügyi, vagy közegészségügyi szakvélemény és munkabiztonsági tanúsítvány

6. A szakanyag megfelelőségét igazoló dokumentum

7. Egyéb közölnivaló (opcionális)

3. melléklet a 18/2011. (VI. 30.) BM utasításhoz45

Belügyi szerv fejléce

Iktatószám:    Selejtezhető a termék alkalmazásból

    való kivonását követő 5 évvel

 

 

Alkalmazásba veszem:
Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

belügyi szerv vezetője
(aláírás, körbélyegző)

ALKALMAZÁSBA VÉTELI JEGYZŐKÖNYV

I. rész

1. Az alkalmazásba vétel alapjául szolgáló rendszeresített eszköz megnevezése

2. Az eszköz, termék megnevezése, rövid leírása, az alkalmazás tervezett időtartama

3. A szolgálati szükségesség indoklása

4. A kiváltásra kerülő cikk megnevezése, az együtt használhatóság dátuma (vagy itt jelezni, ha nincs kiváltandó eszköz)

5. Az ellátásra tervezett állománykategória megnevezése

6. Az első (alap) ellátásra tervezett mennyiség (alapmennyiség és az arra számított tartalék)

7. Az első (alap) ellátás költsége, a költség viselője

8. A beszerzés módja

9. Az utánpótlás módja

II. rész

A rendszeresítési bizottság vezetője (név, rendfokozat, szolgálati hely megnevezésével)

A rendszeresítési bizottság tagjainak névsora (név, rendfokozat, szolgálati hely megnevezésével)

1. A minősítést végző független szerv véleményének összegzése

2. A próbahasználat, csapatpróba eredményének összegzése

3. Munka-egészségügyi, vagy közegészségügyi szakvélemény és munkabiztonsági tanúsítvány kivonatolása

4. A szakanyag megfelelőségét igazoló dokumentum [egyéni védőeszközök esetén EK-megfelelőségi nyilatkozat és indokolt esetben a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerint EK-típustanúsítvány] kivonatolása

5. A rendszeresítési bizottsági tagok javaslata az alkalmazásba vételről.

Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

A bizottsági tagok aláírása

III. rész

A fentiek alapján és a mellékletekben foglalt részletekre hivatkozással a(z) (eszköz/termék megnevezése) alkalmazásba vételre javasolom.

Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

rendszeresítési bizottság elnöke

Mellékletek:

Az alkalmazásba vétel alapjául szolgáló rendszeresített termék, eszköz dokumentumainak másolata.

Egyéb közölnivaló (opcionális)

4. melléklet a 18/2011. (VI. 30.) BM utasításhoz46

Belügyi szerv fejléce

Iktatószám:     Selejtezhető a termék használatból

    történő kivonását követő 5 évvel

 

Használatát elrendelem:
Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

belügyi szerv vezetője/közigazgatási
államtitkár
(aláírás, körbélyegző)

HASZNÁLATBAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

I. rész

1. Az eszköz, termék megnevezése, rövid leírása

2. A használatbavétel indoklása, a használat tervezett időtartama

3. A kiváltásra kerülő termék megnevezése, az együtthasználhatóság dátuma (vagy itt jelezni, ha nincs kiváltandó eszköz)

4. Az ellátásra tervezett állománykategória megnevezése

5. Az első (alap) ellátásra tervezett mennyiség (alapmennyiség és az arra számított tartalék)

6. Az első (alap) ellátás költsége, a költség viselője

7. A beszerzés módja

8. Az utánpótlás módja

II. rész

1. A forgalomba hozatali engedély rövid tartalma

2. A próbahasználat eredményének összegzése (ha volt)

3. Munka-egészségügyi, vagy közegészségügyi szakvélemény és munkabiztonsági tanúsítvány kivonatolása (amennyiben az adott szakanyag funkciójából adódóan szükséges)

4. A szakanyag megfelelőségét igazoló dokumentum [egyéni védőeszközök esetén EK-megfelelőségi nyilatkozat és indokolt esetben a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerint EK-típustanúsítvány] kivonatolása

(Okmányok, nyomtatványok esetén a II. részt nem kell kitölteni!)

A fentiek alapján és a mellékletekben foglalt részletekre hivatkozással a(z) (eszköz/termék megnevezése) használatba vételre javasolom.

Budapest, 2.... év ... hónap... nap

belügyi szerv vezetője szakmai helyettese/
illetékes helyettes államtitkár

Mellékletek:

1. Próbahasználati jegyzőkönyv (ha volt próbahasználat)

2. Munka-egészségügyi, vagy közegészségügyi szakvélemény és munkabiztonsági tanúsítvány (amennyiben az adott szakanyag funkciójából adódóan szükséges)

3. A szakanyag megfelelőségét igazoló dokumentum [egyéni védőeszközök esetén EK-megfelelőségi nyilatkozat és indokolt esetben a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerint EK-típustanúsítvány]

4. Fénykép, fényképsorozat

5. Műszaki leírás

6. Egyéb közölnivaló (pl.: forgalomba hozatali engedély másolata)

Okmány, nyomtatvány esetén:

1. Okmány-, nyomtatványminta

2. Egyéb közölnivaló (opcionális)

5. melléklet a 18/2011. (VI. 30.) BM utasításhoz47

Belügyi szerv fejléce

Iktatószám: (belügyi szerv iktatószáma)

 

Jóváhagyom:

Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

 

gazdasági helyettes államtitkár

(aláírás, körbélyegző)

RENDSZERBŐL VALÓ KIVONÁS

A … év … hó … napján .../… BM-iktatószámon rendszeresített (termék, tárgyi eszköz megnevezése) rendszerből való kivonása vált indokolttá az alábbi okok miatt:

Pl.

– feleslegessé válás

– gazdaságtalan működtetés (számításokkal alátámasztva)

– technikai-műszaki paraméterek korszerűtlenné válása (részletezve)

Elemezve a (szakmai szerv megnevezése) által elkészített szakértői anyagot, a fenti adatokat és az egyéb körülményeket, javasolom a cikk rendszerből való kivonását részlegesen, teljes körűen 2… év… hónap… napjától.

Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

belügyi szerv vezetőjének

szakmai helyettese

(aláírás, körbélyegző)

A belügyi szerv megnevezése vezetőjének záradéka

A (belügyi szerv vezetőjének szakmai helyettese) javaslatára, továbbá a rendelkezésre álló szakmai vélemény figyelembevételével a (termék, tárgyi eszköz megnevezése) rendszeresítésének megszüntetésével a (belügyi szerv megnevezése) szerveinél egyetértek 2… év … hó … napjától.

*A cikk szolgálati feladatokra a fenti dátumtól számítva szolgálati feladatra nem alkalmazható, de kiképzési, gyakorlási célú felhasználása ezt követően is engedélyezett elhasználódásáig, de legkésőbb 2… év … hó … napig.

*A cikk sem szolgálati, sem gyakorlási feladatra nem alkalmazható.

A cikket a vagyontárgyak használatból való kivonásának, hasznosításának, illetve megsemmisítésének szabályai szerint a használatból ki kell vonni.

Budapest, 2... év ... hónap ... nap

belügyi szerv vezetője

(aláírás, körbélyegző)

Melléklet: szakmai szerv anyaga

*a megfelelő szövegváltozat feltüntetése szükséges

6. melléklet a 18/2011. (VI. 30.) BM utasításhoz

Belügyi szerv fejléce

Iktatószám:

 

Jóváhagyom:

Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

 

belügyminiszter

(aláírás, körbélyegző)

    Felterjesztem:

    Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

 

    belügyi szerv vezetője

    (aláírás, körbélyegző)

RENDSZERBŐL VALÓ KIVONÁS

A … év … hó … napján .../… BM iktatószámon rendszeresített (termék, tárgyi eszköz megnevezése) rendszerből való kivonása vált indokolttá az alábbi okok miatt:

Pl.

– feleslegessé válás

– gazdaságtalan működtetés (számításokkal alátámasztva)

– technikai-műszaki paraméterek korszerűtlenné válása (részletezve)

Elemezve a (szakmai szerv megnevezése) által elkészített szakértői anyagot, a fenti adatokat és az egyéb körülményeket, javasolom a cikk rendszerből való kivonását részlegesen, teljeskörűen 2… év… hónap… napjától.

Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

belügyi szerv vezetőjének

szakmai helyettese

(aláírás, körbélyegző)

A belügyi szerv megnevezése vezetőjének záradéka

A (belügyi szerv vezetőjének szakmai helyettese) javaslatára, továbbá a rendelkezésre álló szakmai vélemény figyelembevételével a (termék, tárgyi eszköz megnevezése) rendszeresítésének megszüntetésével a (belügyi szerv megnevezése) szerveinél egyetértek 2… év … hó … napjától.

*A cikk szolgálati feladatokra a fenti dátumtól számítva szolgálati feladatra nem alkalmazható, de kiképzési, gyakorlási célú felhasználása ezt követően is engedélyezett elhasználódásáig, de legkésőbb 2.. év … hó … napig.

*A cikk sem szolgálati, sem gyakorlási feladatra nem alkalmazható, azt a vagyontárgyak használatból való kivonásának, hasznosításának, illetve megsemmisítésének szabályai szerint a használatból ki kell vonni.

Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

belügyi szerv vezetője

(aláírás, körbélyegző)

Melléklet: szakmai szerv anyaga

*a megfelelő szövegváltozat feltüntetése szükséges

7. melléklet a 18/2011. (VI. 30.) BM utasításhoz

Belügyi szerv fejléce

Iktatószám:

ALKALMAZÁSBÓL VALÓ KIVONÁS

A … év … hó … napján .../… iktatószámon alkalmazásba vett (termék, tárgyi eszköz megnevezése) alkalmazásból való kivonása vált indokolttá az alábbi okok miatt:

Pl.

– feleslegessé válás

– gazdaságtalan működtetés (számításokkal alátámasztva)

– technikai-műszaki paraméterek korszerűtlenné válása (részletezve)

Elemezve a (szakmai szerv megnevezése) által elkészített szakértői anyagot, a fenti adatokat és az egyéb körülményeket, javasolom a cikk alkalmazásból való kivonását részlegesen, teljeskörűen 2… év… hónap… napjától.

Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

belügyi szerv vezetőjének

szakmai helyettese

(aláírás, körbélyegző)

A belügyi szerv megnevezése vezetőjének záradéka

A rendelkezésre álló szakmai vélemény figyelembevételével a (termék, tárgyi eszköz megnevezése) alkalmazását a (belügyi szerv megnevezése) szerveinél megszüntetem 2… év … hó … napjától.

*A cikk szolgálati feladatokra a fenti dátumtól számítva szolgálati feladatra nem alkalmazható, de kiképzési, gyakorlási célú felhasználása ezt követően is engedélyezett elhasználódásáig, de legkésőbb 2... év … hó … napig.

*A cikk sem szolgálati, sem gyakorlási feladatra nem alkalmazható, azt a vagyontárgyak használatból való kivonásának, hasznosításának, illetve megsemmisítésének szabályai szerint a használatból ki kell vonni.

Budapest, 2.... év ... hónap ... nap

belügyi szerv vezetője

(aláírás, körbélyegző)

Melléklet: szakmai szerv anyaga

* A megfelelő szövegváltozat feltüntetése szükséges.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!