nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
19/2011. (V. 10.) NFM rendelet
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól
2017-07-07
2017-12-31
11
Jogszabály

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § Ez a rendelet állapítja meg

a) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő, valamint betölteni kívánó személyek alapképzésére, alapvizsgáztatására, időszakos oktatására és időszakos vizsgáztatására, a vasúti járművezetői gyakorlatra,

b) a vasútszakmai oktatók (a továbbiakban: oktatók) képzésére, vizsgáztatására, és továbbképzésére,

c) a vizsgabiztosok kinevezésére és továbbképzésére

vonatkozó szabályokat, valamint

d) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatköröket és munkaköröket.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. alapképzés: az 1. mellékletben meghatározott, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkör ellátására irányuló munkakör betöltésére alkalmas személyt önálló munkavégzésre felkészítő, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, szervezett, a rendeletben meghatározott vizsgával záruló képzés;

2. időszakos oktatás: az 1. mellékletben meghatározott munkakör betöltéséhez, feladatkör ellátásához szükséges, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő ismeretek szinten tartása, és új ismeretek elsajátítása céljából, a 2. mellékletben meghatározott időtartamban és gyakorisággal szervezett elméleti és gyakorlati oktatás;

3.1 üzemvezetői munkakörök: vasúti társaságoknál az 1. mellékletben meghatározott feladatkört ellátó vasútüzem-vezető, mozgólépcső üzemvezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalók;

4. vasúti járművezetői gyakorlat: a vasúti járművezetői tevékenység önálló végzéséhez szükséges, a sikeres alapvizsga után a 3. mellékletben meghatározott gyakorlat teljesítése más vasúti járművezető kísérete mellett;

5. vasúti pályahálózat ismeret: a vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges ismeretek, amelynek része a vonal- és állomásismeret;

6. vasútszakmai oktató: az alapképzésben vagy az időszakos oktatáson a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témaköröket oktató személy;

7. vizsgabizottság: a vasúti vizsgaközpont által kijelölt vizsgabiztosokból álló testület;

8.2 vizsgabiztos: a vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: hatóság) által névjegyzékbe vett, a vasúti vizsgaközpont által vizsgáztatásra kijelölt hatósági személy, aki az alap- és időszakos vizsgáztatást végzi;

9.3 felügyelet alatti munkavégzés: a kiképzett vagy kiképzés alatt álló munkavállalónak az önálló munkavégzésre történő beosztása előtt az erre kijelölt, gyakorlati oktatást végző vasútszakmai oktató felügyeletében történő foglalkoztatása, amelynek célja a képzés során szerzett ismeretek, valamint a helyi ismeretek készségszintű elsajátítása;

10.4 gyakorlati képzés: az elméleti képzés mellett vagy azt követő képzés, amely az elméleti ismeretek gyakorlati bemutatását, megértését és alkalmazását segíti elő üzemi vagy kísérleti szimulációs körülmények között.

11.5 országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezető: az a vasúti járművezető, aki normál vagy széles nyomtávú országos, térségi vasúti pályahálózaton közlekedik;

12.6 pályahálózat lényeges jellemzői: a nyomvonal, a jelző- és biztosítóberendezések, az energiaellátás, a vasúti távközlő berendezések, szolgálati helyek, valamint a vágánykapcsolatok;

13.7 eltérés alapvizsga: a megváltozott biztonsági szabályokra vonatkozó alapképzést követő vizsga;

14.8 gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet;

15.9 képzési központ: az alapképzés végzésére jogosult olyan szervezet, amelynek a hatóság a tanfolyamok szervezésére vonatkozó bejelentését tudomásul vette;

16.10 kiegészítő alapképzés: a sikertelen alapvizsgát követően a rendeletben meghatározott vizsgával záruló képzés, amelyre az alapképzésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni;

17.11 részalapvizsga: az alapképzésen belüli közbenső vizsga.

3. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök

3. § (1)12 E rendelet alkalmazásában a vasúti közlekedés biztonságával összefüggőnek az 1. mellékletben meghatározott feladatkörök ellátására irányuló munkakörök minősülnek. Az alapképzéssel betölthető munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók munkaköri leírásában az 1. mellékletben szereplő feladatköröknek megfelelő tevékenységeket szerepeltetni kell.

(2) A 3. melléklet tartalmazza a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges alapképzéseket.

II. FEJEZET

AZ ALAPKÉPZÉS RENDSZERE

4.13 Az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartása

4. §14 (1) Alapképzés végzésére az e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesítő, a hatóság által az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásába vett gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: képzőszervezet) jogosult. Az alapképzés végzésére irányuló szándék bejelentésének tartalmát a 4. melléklet határozza meg.

(2) A képzőszervezetek nyilvántartásába az a szervezet vehető, amely nyilatkozatban vállalja, hogy

a) az általa szervezett képzés oktatója az e rendeletben előírt személyi feltételnek megfelel, és az adott alapképzés elvégzésére megbízott oktató a végzettségének vagy érvényes alapvizsgáinak megfelelő témakörben oktat,

b) biztosítani tudja a 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket és

c) a szervezet tevékenységi körei között szerepel a máshová nem sorolt (Mns) egyéb oktatás.

(3) Az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó bejelentő a (2) bekezdésben meghatározott feltételeken túl az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásába akkor vehető, ha:

a) nyilatkozatban vállalja, hogy rendelkezik olyan vállalatirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy az e rendeletben meghatározott előírásokkal összhangban lévő képzés nyújtására megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmaznak;

b) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja az egyes tanfolyamok esetében a képzés meghirdetett létszámának megfelelően a képzésben részt vevők által igényelt szálláshelyet;

c) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja, hogy a felügyelet alatti vezetési gyakorlatot érvényes vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő, érvényes tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók végzik. Ha az oktató nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal a vonatkozó vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre, akkor a képzés gyakorlati részén jelen kell lennie egy, az adott vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező vasúti járművezetőnek;

d) nyilatkozatban vállalja, hogy rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy a nyújtott képzés eleget tesz az e rendeletben meghatározott képzési követelményeknek;

e) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a vasúti vizsgaközpont által szervezett továbbképzésén történő részvételét a szaktudásuk naprakészen tartása érdekében.

(4) Ha a bejelentő országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó vasúti társaság, a vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély nyilvántartási számának közlésével is eleget tehet a (3) bekezdés a) és d) pontja szerinti kötelezettségének.

(5) Ha a bejelentésben szereplő adatokban változás áll be, a képzőszervezet tizenöt napon belül köteles a változásról a hatóságot tájékoztatni.

(6) A hatóság a képzőszervezetet 4 éves határozott időtartamra veszi nyilvántartásba. A határozott időtartam lejárta esetén alapképzés csak ismételt bejelentést követően végezhető.

(7) A képzőszervezet minden év március 31-éig beszámol a hatóságnak az általa az előző évben folytatott oktatási tevékenységéről, és – statisztikai adatok közlésével – annak eredményességéről.

5. §15

5/A. §16 (1) A hatóság a képzőszervezetet törli az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásából, ha a képzőszervezet 180 napon belül három esetben a vizsgázót (vizsgázókat) a vizsgára bejelentette, de a 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételek nem teljesülnek.

(2) Ha a hatóság a képzőszervezetet törli az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásából, a hatóság hivatalból visszavonja a szervezet regisztrációját is.

5. Az alapképzés témakörei, a képzési program

6. § (1) Az egyes, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló alapképzésen, az alapképzés tárgyát képező témaköröket a 3. melléklet állapítja meg.

(2)17 Az alapképzéshez a képzőszervezet a vasúti vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) által az egységes vizsgakövetelmények biztosítása érdekében meghatározott képzési programot alkalmazza.

(3)18 Ha az adott alapképzésre a vizsgaközpont nem határozott meg képzési programot, a képzőszervezet az általa meghatározott és a vizsgaközpont által jóváhagyott képzési programot alkalmazza. A vonal- és állomásismereti képzési programok jóváhagyásához a pályahálózat működtetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a képzési program a valós állapotoknak megfelelő adatokat tartalmazza. A pályahálózat működtetőjének nyilatkozatát a jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a képzőszervezet a képzési programot évente felülvizsgálja, és az időközben bekövetkezett változásokat figyelembe véve aktualizálja. A módosítás alkalmazásához a vizsgaközpont jóváhagyása szükséges.

(4a)19 A képzési programot felül kell vizsgálni és aktualizálni kell, ha a pályahálózat lényeges jellemzői, vagy a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos, a vasúti pályahálózat-működtető által megállapított, a hatóság által a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 30. § (6) bekezdése és 36/H. § (4) bekezdése szerint jóváhagyott szabályok (a továbbiakban: vasútbiztonsági szabályok) megváltoznak.

(4b)20 Az újonnan kiadott, jóváhagyott vagy módosított képzési programokat (a továbbiakban: új képzési program) a vizsgaközpont a hatóságnak megküldi.

(5)21 Az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésére vonatkozó képzési programnak teljesítenie kell a 6. mellékletben meghatározott képzési célokat és követelményeket.

(6)22 A vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vasúti pályahálózat vonal- és állomásismeretre vonatkozó képzési programot az adott pályahálózat működtetőjének egyetértésével bármely vasúti társaság vagy az általa megbízott képzőszervezet, a vasúti járművekre vonatkozó jármű típusismeretre vonatkozó képzési programot az adott járművet üzemeltető vasúti társaság vagy az általa megbízott képzőszervezet nyújtja be a vizsgaközpontnak. A képzési program tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a vizsgatémaköröket és a vizsgatémakörök ellenőrző kérdéseit.

6. A képzés módszertana

7. § A képzési program kialakítására a következő elvek figyelembevételével kerül sor:

a) a képzési programban kell az elméleti és a gyakorlati képzés arányait meghatározni, amely során megfelelő egyensúlyt kell biztosítani az elméleti képzés, valamint a gyakorlati képzés között;

b) a képzésben, a képzés témakörének megfelelően egyaránt alkalmazhatók a hagyományos és a multimédiás oktatási eszközök;

c) az üzemeltetési szabályok, jelzési szituációk oktatásánál a szóbeli közlés mellett törekedni kell a téma bemutatására, a képzés során az ismeretek elsajátításának folyamatos mérésére elfogadott az interaktív számítógépes ellenőrzés;

d) a járművezetők képzése során ajánlott, de nem kötelező szimulációs berendezések használata, különösen a szokatlan munkakörülmények és ritkán alkalmazott szabályok oktatásánál, valamint olyan eseményekkel (rendkívüli események, vészhelyzet stb.) kapcsolatos gyakorlati oktatás során, amelyeket munkavégzés közben nem lehet bemutatni; az útvonalismeret elsajátítását illetően, a 3. melléklet Járművezető alapképzés táblázataiban meghatározott, más járművezető felügyelete mellett történő vezetési gyakorlaton felül képzési módszerként felhasználhatók az útvonalat a vezetőfülke szemszögéből bemutató videófelvételek.

7. A vasútszakmai oktatók

8. §23 (1) Az oktatói névjegyzékbe való felvételét az kérheti, aki

a) egy évnél nem régebbi vasútszakmai oktatói vizsgával,

b) felsőfokú végzettséggel,

c) a képzés tartalmának megfelelő felsőfokú szakmai, alap- vagy képesítő vizsgával, és

d) legalább 3 év vasútforgalmi, vagy a képzés tartalmának megfelelő szakmai gyakorlattal

rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés b) és d) pontjától eltérően

a) a csak gyakorlati képzést végző oktató érettségi végzettséggel,

b)24 a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon és a keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton csak gyakorlati képzést végző oktató középfokú végzettséggel,

c)25 a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon és a keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton elméleti képzést végző oktató érettségi végzettséggel

is kérheti az oktatói nyilvántartásba való felvételét, ha a vasútforgalmi vagy a képzés tartalmának megfelelő szakmai gyakorlata legalább 5 év.

(3)26 A 3. melléklet „V. Járművezető alapképzés” cím „5. Járművezetői gyakorlat” táblázat „Munkamódszer-átadás” című, továbbá a 3. melléklet „VI. Elővárosi vasúti pályahálózat” cím „2. Elővárosi vasúti járművezetői alapképzések” táblázat 10. sor „Munkamódszer átadás” című képzések során az előírt járművezetői kíséretet a munkáltató által külön nyilvántartásba vett, legalább 5 év gyakorlattal rendelkező járművezető láthatja el.

(4) Az alapképzés oktatóit a képzőszervezet a hatósági névjegyzékből választja ki, és bízza meg a képzés elvégzésére. Az oktató a végzettségének, vagy érvényes alapvizsgáinak megfelelő témakörökben oktathat.

(5) A hatóság 30 napon belül törli a névjegyzékből azt az oktatót,

a) aki a 9. § (2) bekezdése szerinti képzésen a tárgyév december 31-éig nem vesz részt, valamint

b) aki – a vasútszakmai oktatói alapvizsga kivételével – nem rendelkezik érvényes alapvizsgával és a műszaki témakörök oktatására külön végzettséggel nem rendelkezik.

(6)27 Vasúti járművezetők esetében a felügyelet alatti vezetési gyakorlatra a 4. § (3) bekezdés c) pontját is alkalmazni kell.

9. § (1)28 Az oktatók és az üzemvezetői munkakörökben foglalkoztatottak képzésének szakmai irányítását, alap- és időszakos vizsgáztatását a vizsgaközpont végzi.

(2)29 Az oktatónak és az üzemvezetői munkakörökben foglalkoztatottaknak a vizsgaközpont által szervezett időszakos képzésen évente legalább egy alkalommal – a nyilvántartásba vétel évét kivéve – részt kell vennie. A 8. § (3) bekezdése szerinti kíséretet ellátó vasúti járművezető, valamint az üzemvezetői munkakörben foglalkoztatottak időszakos képzése az éves időszakos oktatási időkeretén felül történik.

(3) Az oktatók képzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos előírásokat a 3. melléklet tartalmazza. Az oktatókra és az üzemvezetői munkakörökben foglalkoztatottakra vonatkozó képzési programot a vizsgaközpont készíti el, és a hatóság hagyja jóvá.

8. Az alapképzés tárgyi feltételei

10. §30 (1) Az alapképzéshez a 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket a képzőszervezet biztosítja.

(2)31 A 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeknek a bejelentéskor és az adott alapképzés tartama alatt folyamatosan rendelkezésre kell állniuk.

9. Az alapképzés megkezdése

11. § (1)32 A képzőszervezet akkor kezdheti el az alapképzést, ha

a) rendelkezik az alapképzés céljául kitűzött munkakörre vonatkozó képzési programmal,

b) az alapképzés következő adatait

ba)33 a képzés megnevezését,

bb) a képzés helyszínét,

bc) a képzés megkezdésének és befejezésének időpontját, a képzési napok megjelölésével

bd)34 a képzésen részt vevőknek a szálláshely biztosítására vonatkozó igények teljesítésére vonatkozó tájékoztatást,

legkésőbb az alapképzés megkezdését megelőző hetedik napig a hatóságnak és a vizsgaközpontnak bejelentette.

(2)35 A képzőszervezet a képzés szünetelését köteles a hatóságnak és a vizsgaközpontnak bejelenteni.

(3) A vizsgaközpont az általa engedélyezett képzési program végrehajtását ellenőrizheti.

10. Az alapképzésben részt vevőkkel szemben támasztott követelmények

12. § (1)36 Gyakorlati képzésen az vehet részt, aki – az alapképzéssel betölthető munkakörre vonatkozóan – a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) Az alapképzés – életkorra, iskolai végzettségre, szakismeretekre, előzetes gyakorlatra vonatkozó – részvételi előfeltételeit a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök tekintetében a 3. melléklet határozza meg.

(3)37 Az alapképzés elméleti tantárgyainak oktatásán való részvétel alól az állami felsőfokú végzettséggel rendelkező képzésben részt vevő és a képzést megrendelő vasúti társaság együttes kérelmére a vizsgaközpont mentesítést adhat, ha a vasúti társaság igazolja, hogy a képzésben részt vevő felkészüléséhez a szükséges konzultációs lehetőség biztosított.

(4)38

(4a)39 Ha egy új képzési program teljes egészében tartalmazza a pályahálózatra vagy vasúti járműre vonatkozó korábbi képzési programot, akkor a képzésben részt vevő és a képzést megrendelő vasúti társaság együttes kérelmére a vizsgaközpont felmentést ad az új képzési program tantárgyainak oktatásán való részvétel alól annak a munkavállalónak, aki érvényes vizsgával rendelkezik a korábbi képzési program ismeretanyagából.

(5) A mentesítés, vagy a felmentés iránti kérelmet az alapképzésre való jelentkezéssel egyidejűleg, a képzés indítását megelőzően kell előterjeszteni.

(6)40 Az alapképzésben a képzésben részt vevő – ha nem kapott a (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint mentesítést vagy felmentést – köteles részt venni, és a képzési idő – modulrendszerű képzéseknél modulonként – 10%-át meghaladó hiányzásokat pótolni. A hiányzás elméleti ismereteknél konzultációval, gyakorlati ismereteknél a képzési programban előírt gyakorlat elvégzésével pótolható. Ha a hiányzást a képzésben részt vevő igazoltan nem pótolja, vagy annak mértéke meghaladja a képzési idő – a modulrendszerű képzéseknél a képzési modul óraszámának – 30%-át, a képzést nem folytathatja, és vizsgát csak az alapképzés megismétlése után tehet.

(7)41 Az alapképzésen való részvétel alól az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a 9. számú mellékletben felsorolt OKJ bizonyítvánnyal rendelkező képzésben résztvevő és a képzést megrendelő vasúti társaság együttes kérelmére a vizsgaközpont mentesítést ad.

III. FEJEZET

AZ ALAPVIZSGÁZTATÁS RENDSZERE

11. A vizsgatémakörök és vizsgatételek meghatározása

13. § (1) Az alapvizsga témaköreit és a vizsgatevékenységeket a 3. melléklet tartalmazza. Az alapvizsga témakörei a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő, az 1. melléklet szerinti feladatkörökre vonatkozó ismeretekre korlátozódnak.

(2) A vizsgaközpont határozza meg – munkakörönként, a képzési programokban rögzített ellenőrző kérdések, feladatok alapján – a vizsgatételeket, valamint az alapvizsga lebonyolításának módját.

(3) A vizsgatételek, vizsgakérdések, vizsgafeladatok összeállítása és a technikai, technológiai változásoknak megfelelő aktualizálása a hatóság irányításával és a képzőszervezetek javaslatainak figyelembevételével a vizsgaközpont feladata.

(4)42 A vizsgaközpont a kinevezésüket követően, de legkésőbb 3 nappal a vizsgát megelőzően tájékoztatja a vizsgabiztosokat az alapvizsga témaköreiről, a vizsgatételekről és vizsgafeladatokról.

(5)43 A vasúti vizsgaközpont az alap- és időszakos vizsgára is kiterjedően Vizsgaszabályzatot és Eljárási Rendet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) készít, amelyet a hatálybalépése előtt legkésőbb 15 nappal korábban a honlapján közzétesz. A vizsgaszabályzatot a hatóság hagyja jóvá.

(6)44 A rendelet 3. mellékletében meghatározott alapképzések vizsgáztatásához a vizsgatételek, vizsgakérdések, vizsgafeladatok összeállításához a szükséges utasításokat, kiegészítő utasításokat, végrehajtási utasításokat, segédkönyveket, illetve a kapcsolódó szabályozásokat, rendelkezéseket, kezelési szabályzatokat (távközlő-, biztosítóberendezés) és azok módosításait az utasítás kezelője, felelőse köteles a vizsgaközpont részére legkésőbb 30 nappal a jóváhagyást követően megküldeni. A vasúti járművek üzemeltetési leírásait és azok módosításait a jármű üzemeltetője a járművet érintő típusismereti képzéseket megelőző legkésőbb 30. napig magyar nyelven elkészíti és a vizsgaközpontnak megküldi.

12. A vizsgabiztosok kinevezése

14. § (1) A vizsgabiztosokat a hatóság a vizsgaközpont javaslata alapján nevezi ki.

(2) A vizsgabiztos kinevezésének feltételei:

a) felsőfokú végzettség,

b) legalább 5 év vasútforgalmi, vagy a képzés tartalmának megfelelő műszaki szakmai gyakorlat,

c)45 legalább 2 év igazolt vasútszakmai oktatói gyakorlat,

d)46 a vizsgaközpont által szervezett, a vizsga lebonyolításának módjáról szóló felkészítő elvégzéséről szóló igazolás.

(3)47 A (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően nem szükséges vasútszakmai oktatói gyakorlat az egyes berendezések kezelési ismereteire, valamint járművezetésre típusismereti, továbbá vonal- és állomásismereti vonatkozó vizsgáztatást végző vizsgabiztos kinevezésénél, amennyiben

a) a vizsga tárgyának megfelelő legalább 5 év szakirányú gyakorlattal és

b) a vizsga tárgyának megfelelő legalább 3 év szakmai irányítási és szakmai felügyeleti gyakorlattal

rendelkezik.

(4)48 A hatóság 30 napon belül visszavonja a vizsgabiztosi kinevezést, ha a vizsgabiztos a 15. § (5) bekezdése szerinti továbbképzésen a tárgyév december 31-ig nem vesz részt.

(5)49 Az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők gyakorlati vizsgáztatását végző vizsgabiztos kinevezésének a (2) bekezdésben meghatározottakon túli további feltételei:

a) a vizsgabiztos a hatóság által rendszeresített, 7. melléklet szerint nyilatkozik, hogy a vizsgákat az egyenlő bánásmód követelménye szerint fogja lebonyolítani,

b) a vizsga tárgyával kapcsolatos legalább 4 év szakmai gyakorlat megléte, amelyet a kérelem benyújtási határidejét megelőző legfeljebb ötéves időtartamon belül szerzett meg és a kérelem benyújtásakor hat hónapnál nem régebbi,

c) a vizsgabiztos vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,

d) nyilatkozik arról, hogy ismeri a vasúti járművezetők tanúsítási rendszerét.

(6)50 Az (5) bekezdés b) pontja szerinti gyakorlat időtartamába beszámít a vasúti járművezetői igazolvánnyal és tanúsítvánnyal végzett olyan vezető beosztású munkavállalói időszak, amelynek során vasúti járművezetők közvetlen irányítását látta el, valamint a kérelem tárgyának megfelelő oktatói, vizsgabiztosi tapasztalat ideje.

(7)51 A hatósághoz benyújtásra kerülő, vizsgabiztosi kinevezés iránti kérelemhez csatolni kell a vizsgaközpont (1) bekezdés szerinti javaslatát, amely tartalmazza a (2) bekezdés d) pontja szerinti felkészítő elvégzéséről szóló igazolást, valamint az igazgatási-szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

13. A vizsgabiztosok kijelölése, a vizsgabizottság

15. §52 (1) A vizsgán – a 3. mellékletben meghatározottak szerint – a vizsgázó, valamint a vizsgaközpont által a vizsgára kijelölt vizsgabiztos vagy vizsgabizottság vehet részt.

(2) A vizsgán – a vizsga rendjének zavarása nélkül – megfigyelőként jelen lehet

a) a hatóság képviselője,

b)53 a közlekedésbiztonsági szerv képviselője, valamint

c) a vizsga szóbeli vizsgatevékenység részén a vizsgaközponttal a vizsgát megelőző két munkanappal közölt bejelentés alapján a képzőszervezet vagy regisztrált szervezet egy képviselője.

(3) A vizsgán részt vevő vizsgabiztost vagy a vizsgabizottság elnökét és tagját a vizsgaközpont jelöli ki. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja az

a) aki a vizsgára felkészítő képzésben oktatott,

b) aki a 12. § (3) bekezdés alapján konzultációt biztosított a vizsgázó részére,

c)54 aki az országos jelentőségű vasútvonalakon foglalkoztatott munkavállaló esetén a vizsgázó közvetlen szakmai vezetője,

d) aki a vizsgázó közvetlenül a szakmai felügyelete alá tartozó munkavállalója,

e) aki a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója,

f) akitől más okból nem várható el a vizsgázó pártatlan értékelése.

A vizsgabizottság tagja a tudomásszerzést követően az összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni a vizsgaközpontnak, amelyre tekintettel a vizsgaközpont új tagot jelöl ki.

(4)55 Az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők alapvizsgáztatására – a vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges pályahálózat vonal-, állomásismeret és jármű típusismereti vizsga esetén – a vasúti vizsgaközpont csak olyan vizsgabiztost jelölhet ki, aki a tanúsítványa adatai szerint rendelkezik az adott pályahálózatra, vagy járműtípusra vonatkozó ismerettel.

(5) A vizsgabiztosoknak évente – a kinevezés évét kivéve – legalább egy alkalommal a vizsgaközpont által szervezett továbbképzésen kell részt venniük.

(6) Amennyiben a vizsga több vasúti szakterület ismereteire is kiterjed, a 2. melléklet a szakterületek – így különösen forgalmi, műszaki szakterület – arányának megfelelően tartalmazza a vizsgabizottság létszámát és összetételét.

(7)56 A vasúti járművezetők vasúti járművön szervezett gyakorlati vizsgáinak lefolytatására a vizsgabiztosnak vasúti járművezetői igazolvánnyal, és az adott vonalra és járműtípusra vonatkozó tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. Amennyiben a vizsgáztató nem rendelkezik tanúsítvánnyal a vonatkozó vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre, akkor a vizsgán jelen kell lennie egy, az adott vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező vasúti járművezetőnek.

14. Az alapvizsga előkészítése, lebonyolítása

16. § Az alapvizsga előkészítése és a gyakorlati vizsga tárgyi feltételeinek biztosítása a képzőszervezet feladata.

17. § (1) Az alapvizsgát az alapképzés utolsó napját követő tizennégy napon belül kell megkezdeni. Az egyes vizsgatevékenységek között legfeljebb két nap telhet el. Ettől eltérő vizsgaidőpontot a vizsgaközpont állapíthat meg.

(2) Amennyiben a képzési program szerint a gyakorlati képzés az elméleti résztől elkülönülten történik, az alapvizsgát az elméleti képzés befejezését követő 6 hónapon belül kell megkezdeni.

(3)57 A vizsgák előkészítése és lebonyolítása során az adott vizsgára vonatkozó vizsgatételeket, vizsgakérdéseket, vizsgafeladatokat bizalmasan kell kezelni annak érdekében, hogy azok a vizsgát megelőzően ne juthassanak a vizsgázók tudomására.

(4)58 A vizsgák helyéről és idejéről a vizsgaközpont a hatóságot legalább 3 nappal a vizsgát megelőzően értesíti.

(5)59 Nem minősül sikertelennek az a vizsga, amelyről a vizsgázó távol maradt és a távolmaradásának okát a munkáltatója három munkanapon belül a vizsgaközpont felé igazolja.

15. A képzésben részt vevő alapvizsgára bocsátásának feltételei

18. §60 (1) A képzésben résztvevő akkor bocsátható alapvizsgára, ha a képzőszervezet őt a vizsgaközpontnak vizsgára bejelentette és a vizsga díját megfizette.

(2) Az alapképzést követő első alapvizsga esetében a képzőszervezet a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 10. munkanapig a vizsgázók névsoráról és adatairól szóló (a vizsgabejelentő adattartalmával megegyező) tájékoztatót küld a vizsgaközpontnak. Ezt követően a képzőszervezet a vizsgabejelentéseket a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 2. munkanapig megküldi a vizsgaközpontnak. Tájékoztató hiányában a vizsgabejelentésnek a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 10. munkanapig kell beérkeznie a vizsgaközpontba, a vizsgabejelentés beérkezését követő 9 munkanapon belül vizsgaidőpont nem jelölhető ki. A vizsgabejelentéssel kapcsolatos módosítások a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhetők, amelyeket a vizsgaközpont új bejelentésként kezel. A vizsga törlése a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhető.

(3) A képzőszervezet akkor jelenti be a képzésben résztvevőt vizsgára, ha a képzésben résztvevő:

a) hiányzása nem haladta meg a 12. § (6) bekezdésben előírt mértéket,

b) a képzési programban előírt beszámolási kötelezettségét teljesítette,

c) megfelelt a 12. §-ban meghatározott képzésben részvétel feltételeinek, és

d) az előírt számonkérések és gyakorlatok követelményeit teljesítette.

(4) Az alapvizsga egyes részei alóli felmentésre való jogosultságot a vizsgaközpont állapítja meg.

(5) Az alapvizsga alól mentesítés nem adható.

(6) A képzésben résztvevő indokolt esetben az alapvizsga halasztását kérheti. A halasztás iránti kérelmet a vizsgaközpont akkor fogadja el, ha a képzésben résztvevő rajta kívülálló okból kéri a halasztást. Az engedélyezett halasztás időtartama az egy évet nem haladhatja meg.

16. Az alapvizsgáztatás rendje és a vizsga értékelése

19. § (1)61 Az alapvizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia a személyazonosságának igazolása érdekében a személyazonosító igazolványt vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolványt, valamint nyilatkoznia kell, hogy nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott, letöltendő szabadságvesztés, foglalkozástól eltiltás, vagy – vasúti járművezető esetén – vasúti járművezetéstől eltiltás büntetés hatálya alatt.

(2) Az alapvizsga lehet csak szóbeli, csak írásbeli vagy összetett. Az összetett vizsga írásbeli, szóbeli és – a 3. mellékletben meghatározott esetekben – gyakorlati vizsgatevékenységből áll. Az egyes vizsgák vizsgatevékenységeit a 3. melléklet tartalmazza.

(2a)62 Az alapvizsga lehet alapképzést követő alapvizsga és részalapvizsga. A részalapvizsgával kapcsolatos szabályokat a vizsgaszabályzat tartalmazza.

(3) Az egyes vizsgatevékenységek és a vizsgafeladatok értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel történik.

(4) Az írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki az írásbeli feladatokra adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap.

(5)63 Összetett vizsga esetén a szóbeli vizsgatevékenység csak sikeres írásbeli vizsgatevékenység után kezdhető meg. A vizsgabiztosnak az írásbeli vizsgatevékenység eredményét a szóbeli vizsgatevékenységet megelőzően haladéktalanul a képzőszervezet képviselőjével írásban kell közölnie, kivéve, ha az írásbeli és a szóbeli vizsgatevékenység egy napon van. A képzőszervezet a vizsgázót az írásbeli vizsgatevékenység eredményéről a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti. A vizsgabiztos (a vizsgabizottság elnöke) az írásbeli vizsgatevékenység eredményét a vizsgázóval a szóbeli vizsgatevékenység előtt szóban közli. A vizsgázó kérésére lehetőséget kell biztosítani a kijavított írásbeli vizsgafeladatok megtekintésére.

(6)64 Összetett vizsga esetén a gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres elméleti vizsgatevékenység után kezdhető meg. Vasúti járművezetési gyakorlati vizsgatevékenységen az a képzésben részt vevő vehet részt, aki a gyakorlati vizsga során használt vasúti pályahálózatra érvényes, sikeres vasúti infrastruktúra ismereti vizsgával, és az adott járműre vonatkozó kategória modul és – ha a vezetési gyakorlat és a típusismereti modul vizsga nem egyszerre kerül lebonyolításra – a típusismereti modul vizsgatémaköreiből sikeres vizsgával rendelkezik.

(7) Az alapvizsgát „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel kell értékelni. „Nem felelt meg” minősítést kap az a vizsgázó, aki egy vagy több vizsgatevékenységből „nem felelt meg” minősítést kapott.

17. A képzésben részt vevő alapvizsgájának felfüggesztése vagy eltiltása az alapvizsgától

20. § (1) A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a képzésben részt vevő vizsgáztatását felfüggeszti, és a képzésben részt vevőt az alapvizsgától legalább egy év, de legfeljebb két év időtartamra eltiltja, ha a képzésben részt vevő

a) a természetes személyazonosító adatait illetően a vizsgabizottságot (vizsgabiztost) megtévesztette, vagy azt megkísérelte,

b) a vizsgabizottság (vizsgabiztos) döntését jogtalan előny adásával vagy erre vonatkozó ígéretével befolyásolni törekedett.

(2) A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a vizsgázó vizsgáztatását felfüggeszti, és a vizsgázót az alapvizsgától legalább egy, de legfeljebb hat hónap időtartamra eltiltja, ha a vizsgázó

a) a vizsgán szeszes italtól vagy más, bódító hatású anyagtól vagy szertől befolyásolt állapotban jelent meg,

b) a vizsgán meg nem engedett segédeszközt használt, vagy annak használatát megkísérelte,

c) a vizsga rendjét zavarta.

(3)65 Az egy év és ennél hosszabb időre történő felfüggesztés esetén a képzésben részt vevő további alapvizsgára akkor bocsátható, ha az alapképzésben ismételten részt vesz és a 18. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek. Ebben az esetben az alapképzésben való részvétel alól mentesítés nem adható.

18. Sikertelen alapvizsga esetében követendő eljárás

21. § (1) Aki az alapvizsga elméleti részén egy a 3. mellékletben meghatározott vizsgatevékenységből nem felelt meg, az adott vizsgatevékenységből javítóvizsgát tehet.

(2) Aki a gyakorlati vizsgatevékenységen nem felelt meg, javítóvizsgát tehet.

(3)66 Sikertelen alapvizsgának kell tekinteni azt is, ha a képzésben részt vevő a vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy a vizsgát megkezdi, de nem fejezi be.

(4)67 A képzésben részt vevő javítóvizsgát legfeljebb két alkalommal, a sikertelen alapvizsga napjától számított tizedik munkanapot követően, de legfeljebb az első sikertelen alapvizsgától számított három hónapon belül tehet.

(5)68 Ha a képzésben részt vevő a javítóvizsgán (vizsgákon) nem felelt meg, e vizsgákról igazolatlanul távol maradt, vagy a (4) bekezdésben meghatározott időszakon belül nem jelentkezett vizsgára, további alapvizsgára csak akkor bocsátható, ha az alapképzésnek abból a részéből (elméleti képzési rész, gyakorlati képzési rész), amelyből sikertelen vizsgát tett, ismételten az alapképzés képzési idejének – a modulrendszerű képzéseknél a képzési modul óraszámának – legalább 50%-át elérő kiegészítő alapképzésben részt vesz. A kiegészítő alapképzésben való részvétel alól mentesítés nem adható. A kiegészítő alapképzést a sikertelen alapvizsgát követő három hónapon belül meg kell kezdeni.

19. Az alapvizsga érvényessége

22. § (1)69 Az alapvizsga – a (2)–(3) bekezdésben, valamint a 27. § (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a sikeres vizsgát követően legfeljebb három évig jogosít az adott alapvizsgának megfelelő munkakör betöltésére. Az alapvizsga érvényességét a sikeres időszakos vizsga további három évvel hosszabbítja meg.

(2)70 A vizsgabiztosok alapvizsgája érvényes marad, amíg a vizsgabiztos a vizsgabiztosi névjegyzékben szerepel. Az oktatók vasútszakmai oktatói alapvizsgája mindaddig érvényes marad, amíg az oktató az oktatói névjegyzékben szerepel.

(3)71 Amennyiben a balesetvizsgáló szerv az ajánlásában vagy azonnali intézkedésében, továbbá a hatóság, a vasúti társaság, vagy annak biztonsági szervezete az ellenőrzési, felügyeleti feladatainak ellátása során, vagy a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetek vizsgálatakor a munkavállalónak az adott munkakör ellátásához szükséges ismereteinek hiányát állapítja meg, a hatóság a munkavállalót az ellenőrzés, vagy a vizsgálat megállapításaira tekintettel soron kívüli időszakos vizsgára kötelezheti.

(3a)72 Amennyiben a hatóság által soron kívüli időszakos vizsgára kötelezett munkavállaló a vizsgáztatás során sikertelen vizsgát tesz, a munkakört ismételten csak akkor töltheti be, ha sikeres alapvizsgát tett. Alapvizsgára a munkavállaló csak akkor bocsátható, ha a sikertelen vizsgatevékenységre vonatkozóan az alapképzésben részt vett. Ebben az esetben a vizsgatevékenységre vonatkozó alapképzés alól mentesség nem adható.

(4)73 A soron kívüli időszakos vizsgára kötelezés az alapvizsga érvényességét felfüggeszti.

IV. FEJEZET

AZ IDŐSZAKOS OKTATÁSOK RENDSZERE

20. Időszakos oktatáson való részvételre kötelezett munkavállalók

23. § (1)74 A 2. mellékletben meghatározott, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkör ellátásával járó munkaköröket betöltő személyek – az ott meghatározott minimális időkeretben és gyakorisággal – időszakos oktatásokon való részvételre kötelezettek. A munkáltató a 2. mellékletben meghatározott időkeretnél magasabb óraszámot, illetve gyakoriságot írhat elő munkavállalói részére. A vasútszakmai oktató a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő más munkakörére vonatkozó időszakos oktatáson történő részvételi kötelezettségénél az általa – az oktatási ütemtervben előírt témakörökben – tartott időszakos oktatásokat is be kell számítani.

(2)75 A 2. mellékletben meghatározottakon túl, a országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetői munkakörben foglalkoztatottak számára:

a) a magyar nyelvet nem anyanyelvként beszélők számára a nyelvtudásra vonatkozó vizsgát legalább háromévente, vagy egy évet meghaladó távollét esetében,

b) a vasúti pályahálózat ismeretre vonatkozó vizsgát legalább háromévente, vagy egy évet meghaladó távollét esetében,

c) a járműismeretre vonatkozó vizsgát legalább háromévente

kell megismételni.

(3)76 A 2. mellékletben meghatározott óraszámú oktatás legfeljebb 80%-a a vasúti vizsgaközpont által minősített komplex elektronikus tanulásmenedzsment rendszerben, vasútszakmai oktató jelenléte nélkül is megtartható.

21. Oktatásszervezési regisztráció

24. §77 (1) Időszakos oktatás végzésére irányuló szándékot (a továbbiakban: regisztráció) jelenthet be

a) a képzőszervezet, vagy

b) az adott munkakörben munkavállalókat foglalkoztató vasúti társaság, amelynek tevékenységi körei között a máshová nem sorolt (Mns) egyéb oktatás szerepel.

(2) A regisztráció feltétele, hogy a képzőszervezet, vasúti társaság nyilatkozik arról, hogy a 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket és hatósági névjegyzékben szereplő oktatót biztosítani tudja, és az adott időszakos oktatás elvégzésére megbízott oktató a végzettségének vagy érvényes alapvizsgáinak megfelelő témakörben oktat.

(3) Az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetői munkaköröket oktató képzőszervezetek, vasúti társaságok esetében a regisztráció feltétele továbbá, hogy a kérelmező:

a) nyilatkozatban vállalja, hogy rendelkezik olyan vállalatirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy az e rendeletben meghatározott előírásokkal összhangban lévő képzés nyújtására megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmazzanak;

b) nyilatkozatban vállalja, hogy a gyakorlati képzést vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő, tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók végzik;

c) nyilatkozatban vállalja, hogy rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy a nyújtott képzés eleget tesz az e rendeletben meghatározott képzési követelményeknek;

d) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a vasúti vizsgaközpont által szervezett továbbképzésén történő részvételét a szaktudásuk naprakészen tartására érdekében.

(4) Ha a bejelentő országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó vasúti társaság, a vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély nyilvántartási számának közlésével is eleget tehet a (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti kötelezettségének.

(5) Több helyszínen végzett időszakos oktatás esetében valamennyi helyszínt külön-külön feltüntetve kell bejelenteni.

(6) A hatóság az időszakos oktatást végző képzőszervezetet, vasúti társaságot 4 éves határozott időtartamra regisztrálja. A határozott időtartam lejárta esetén időszakos oktatás csak ismételt regisztrációt követően végezhető.

(7) A regisztrált szerv minden év március 31-éig beszámol a hatóságnak az általa az előző évben folytatott oktatási tevékenységéről, és – statisztikai adatok közlésével – annak eredményességéről.

22. A regisztráció felfüggesztése, visszavonása

25. § (1)78 Ha a hatóság az általa regisztrált képzőszervezet, vasúti társaság (a továbbiakban együtt: regisztrált szervezet) regisztrációját a vasúti közlekedésről szóló törvény szerint visszavonta, az érintett képzőszervezet vagy vasúti társaság időszakos oktatás végzésére irányuló szándékot legkorábban a visszavonás közlése napját követő 6 hónap eltelte után jelenthet be.

(2) Amennyiben a hatóság

a) képzőszervezet regisztrációját felfüggeszti vagy visszavonja, a felfüggesztés időtartamáról, valamint a visszavonásról értesíti a megbízó vasúti társaságot; a képzőszervezetet időszakos oktatással megbízó vasúti társaság az értesítés kézhezvételének időpontjától számított 30 napon belül köteles a hatóságot tájékoztatni, hogy a munkavállalói időszakos oktatásával melyik regisztrált szervezetet bízza meg;

b) vasúti társaság regisztrációját felfüggeszti vagy visszavonja, a vasúti társaság a felfüggesztés – amennyiben az a 30 napot meghaladja –, valamint a visszavonás időpontjától számított 30 napon belül köteles a hatóságot tájékoztatni, hogy a munkavállalói időszakos oktatásával melyik regisztrált szervezetet bízza meg.

(3)79 Ha a hatóság a regisztrált szervezet regisztrációját felfüggeszti vagy visszavonja, a hatóság hivatalból felfüggeszti vagy visszavonja a szervezet alapképzési tevékenységét is. A regisztrált szervezet alapképzési tevékenység végzésére irányuló szándékot legkorábban a felfüggesztésről vagy visszavonásról szóló döntés közlését követő 6 hónap eltelte után jelenthet be.

(4)80 A hatóság a regisztrációt felfüggeszti vagy visszavonja, ha a regisztrált szervezet a vizsgázót (vizsgázókat) a vizsgára bejelentette, de a 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételei nem teljesülnek.

23. Oktatási ütemterv

26. § (1)81 Az időszakos oktatások ütemezésére és a szakmai tartalom tervezésére a regisztrált szervezet éves oktatási ütemtervet készít. Az oktatási ütemterv tartalmazza az időszakos oktatásokat munkakörönkénti bontásban, az oktatások helyét, időpontját, az oktatandó ismereteket, időtartamát, a pótoktatások helyét és idejét, az alapvizsgák figyelembevételével az érintett munkaköröket, valamint a vizsgaközponttal előzetesen egyeztetett időszakos vizsgaidőpontokat és a vizsgázók tervezett létszámát. Időszakos oktatás csak oktatási ütemterv szerint végezhető.

(2)82 Az oktatási ütemtervet az oktatási tevékenységet kezdő regisztrált szervezet az első oktatás napját (dátumát) megelőző 10. munkanapig, a tárgyévre vonatkozó éves oktatási ütemtervet a tárgyévet megelőző év december 15-éig, míg azok módosítását a hatálybalépést megelőző ötödik munkanapig megküldi a hatóságnak és a vizsgaközpontnak.

(3)83 Az időszakos oktatásokon a szokatlan munkakörülmények és ritkán alkalmazott szabályok, valamint rendkívüli események és vészhelyzetek oktatásánál a vasúti vizsgaközpont – az éves időszakos oktatási időkeret meghatározott mértékében – szimulációs berendezés (szimulátor) alkalmazását kötelezővé teheti.

24. Az oktatások mulasztásának következménye és pótlásának lehetősége

27. § (1) Az időszakos oktatást, és a pótoktatást is elmulasztó munkavállaló munkakörében nem foglalkoztatható. Az oktatás pótlására a munkáltató köteles lehetőséget biztosítani a munkavállaló részére. A pótoktatást az időszakos oktatás befejezésétől számított 30 napon belül kell kitűzni. Az elmulasztott oktatás pótlására fordított időtartamnak meg kell egyezni a mulasztott órák számával.

(2)84 Az adott munkakörből az alapvizsgák 22. § (1) bekezdésben meghatározott érvényességét meghaladó, de a hat évet el nem érő távollét esetében az időszakos oktatást legalább három éves oktatási időkeretnek megfelelő óraszámban kell pótolni, és a munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tenni. Ha a távollét a hat évet eléri vagy meghaladja, a munkavállalónak alapképzésben kell részt vennie, valamint alapvizsgát kell tennie.

(3) A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározottnál nagyobb pótlási időkeret alkalmazását, illetve az alapképzés ismételt elvégzését is előírhatja.

V. FEJEZET

AZ IDŐSZAKOS VIZSGÁZTATÁSOK RENDSZERE

25. Az időszakos vizsga előkészítése, lebonyolítása

28. § (1) Az időszakos vizsga szervezésére a regisztrált szervezet jogosult.

(2) A vizsga előkészítése, szervezése a regisztrált szervezet, a vizsgatételek meghatározása és a vizsgabiztosok kijelölése a vizsgaközpont feladata. Az időszakos vizsgát a munkavállalók vizsgáinak érvényességi idején belül kell megszervezni.

26. A vizsgabiztosok kijelölése

29. §85 (1)86 Az időszakos vizsgán részt vevő vizsgabiztos kijelölésére és a vizsgán jelenlévőkre a 15. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A vasúti járművezetői munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók időszakos vizsgáztatást ellátó vizsgáztatókra a 14. §-ban foglaltakat is alkalmazni kell.

(3)87 Az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők

a) szóbeli és írásbeli időszakos vizsgáztatására – a vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges pályahálózat vonal-, állomásismeret és jármű típusismereti vizsga esetén – vizsgabiztosnak,

b) tesztrendszerű időszakos vizsgáztatására – a vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges pályahálózat vonal-, állomásismeret és jármű típusismereti vizsga esetén – a vizsgát előkészítő, a vizsgakérdéseket, a vizsgafeladatokat és azok megoldókulcsait ellenőrző személynek

a vasúti vizsgaközpont csak olyan személyt jelölhet ki, aki a tanúsítványa adatai szerint rendelkezik az adott pályahálózatra, vagy járműtípusra vonatkozó ismerettel.

27. A munkavállaló bejelentése időszakos vizsgára

30. §88 (1) A regisztrált szervezet az oktatási ütemtervben meghatározott időszakos vizsgáztatást – az időszakos vizsgára kötelezett munkavállalókat – a tervezett vizsganapot megelőző 10. – javítóvizsga esetében 5. – munkanapig a vizsgaszabályzatban meghatározott módon bejelenti a vizsgaközpontnak. A vizsgabejelentés beérkezését követő 9 munkanapban – javítóvizsga esetén 4 munkanapban – vizsgaidőpont nem jelölhető ki. A vizsgabejelentéssel kapcsolatos módosítások – javítóvizsga kivételével – a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhetők, amelyeket a vizsgaközpont új bejelentésként kezel. A vizsga törlése a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhető.

(2) A bejelentésben csak olyan munkavállalókat lehet feltüntetni, akik az időszakos oktatásokon, vagy a pótoktatásokon az előírt óraszámban részt vettek és a vizsgadíjuk megfizetésre került a vizsgaközpont részére, – soron kívüli időszakos vizsga kivételével – érvényes alapvizsgával rendelkeznek, soron kívüli időszakos vizsga esetén alapvizsgával korábban már rendelkeztek.

(3) Több alapvizsgával rendelkező munkavállaló időszakos vizsgáit ugyanarra a napra kell bejelenteni.

(4) Ha az alapvizsgák mennyisége indokolja, az időszakos vizsgákat a vizsgaközpont több napra jelölheti ki.

(5) Soron kívüli időszakos vizsgák bejelentésénél az (1)–(2) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

28. Az időszakos vizsga rendje, a sikertelen időszakos vizsga esetében követendő eljárás

31. §89 (1)90 Az időszakos vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak a személyazonosságának igazolása érdekében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt kell bemutatnia, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott, letöltendő szabadságvesztés, foglalkozástól eltiltás, vagy – vasúti járművezető esetén – vasúti járművezetéstől eltiltás büntetés hatálya alatt.

(2) Az időszakos vizsgán résztvevő felfüggesztésére és eltiltására az időszakos vizsgától a 20. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Az időszakos vizsga a vizsgaközpont előírásai alapján lehet írásbeli, szóbeli, tesztrendszerű (interaktív vagy papíralapú), vagy gyakorlati (szimulációs berendezésen), vagy ezek kombinációi. A vizsgázó eredményét „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel kell értékelni. A vasúti vizsgaközpont az üzemeltetési szabályok alkalmazásának és a vészhelyzetekben nyújtott teljesítmények vizsgájához szimulációs berendezés (szimulátor) használatát is előírhatja.

(4) Az időszakos vizsga az alapvizsga érvényességét meghosszabbítja.

(5) A munkavállaló sikertelen időszakos vizsga esetében a vizsgához kötött tevékenységet nem végezheti, a vizsga igazolatlan elmulasztása esetén a vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható. A munkavállaló a sikertelen, vagy az igazolatlanul elmulasztott vizsga napjától számított 5. munkanap után, de – az alapvizsga 22. § (1) bekezdésben meghatározott érvényességét meg nem haladó időben – legfeljebb hat hónapon belül pótolhatja az igazolatlanul elmulasztott vizsgát, vagy 2 alkalommal tehet javítóvizsgát.

(6) A munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tennie, ha a (5) bekezdésben előírt időben sikertelen javítóvizsgát tett, vagy az elmulasztott vizsgát nem pótolta. A munkavállaló a sikertelen, vagy az elmulasztott soron kívüli vizsga napjától számított 10. munkanap után, legfeljebb három hónapon belül pótolhatja az elmulasztott vizsgát, vagy 2 alkalommal tehet javítóvizsgát.

(7) Amennyiben a munkavállaló a (6) bekezdésben előírt időben sikertelen javítóvizsgát tett, vagy az elmulasztott vizsgát nem pótolta, a munkakört ismételten csak akkor töltheti be, ha sikeres alapvizsgát tett. Alapvizsgára a munkavállaló csak akkor bocsátható, ha az alapképzésben részt vett. Ebben az esetben az alapképzés alól mentesség nem adható.

(8) Nem minősül sikertelennek az a vizsga, amelyről a vizsgázó távol maradt és a távolmaradásának okát a munkáltatója három munkanapon belül a vizsgaközpont felé igazolja.

VI. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

29. A képzések és a vizsgák okmányai

32. § (1) Az alapképzések és az időszakos oktatások okmányainak kötelező adatait az 5. melléklet tartalmazza.

(2)91 A hatóság és a vizsgaközpont az (1) bekezdés szerinti okmányok tekintetében kötelezően alkalmazandó formanyomtatványt, vagy a vizsgaközpont – a hatóság egyetértésével – az adatokat kódolt formában tartalmazó, a hatósági ellenőrzésre alkalmas kártyaformátumú igazolványt is rendszeresíthet.

(3) Az alapképzésre jelentkezéskor a jelentkezőről az 5. melléklet szerinti adattartalommal a képzőszervezet képzési jelentkezési lapot tölt ki.

(4) A képzőszervezetnek a képzés indításakor képzési naplót kell nyitni és azt a képzés tartama alatt, folyamatosan vezetni kell.

(5) A képzőszervezetnek a vasúti járművezetők gyakorlati képzéséről a képzésben részt vevőkről résztvevőnként naplót kell nyitni és azt a képzés tartama alatt, folyamatosan vezetni kell.

(6) A regisztrált szervezetnek az időszakos oktatásokról, az oktatás ismeretanyagáról, valamint az azon részt vevő munkavállalókról oktatási naplót kell vezetni. Az időszakos oktatásokon való részvételről, valamennyi munkavállalóról külön adatlapot kell vezetni.

33. §92 (1)93 Az alapvizsgára való jelentkezéskor – a vizsgaszabályzatban meghatározott esetekben – alapvizsga bejelentőt kell használni. Az alapvizsgáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – hárompéldányos jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv eredeti példányát a vizsgaközpont, egy másolati példányát a képzőszervezet, továbbá egy másolati példányát a vizsgázót alkalmazó vasúti társaság 15 évig köteles megőrizni. A vizsgadolgozatokat a vizsgaközpont 6 évig köteles megőrizni.

(2) Amennyiben a képzőszervezet azonos a vizsgázót alkalmazó vasúti társasággal, az alapvizsgáról kétpéldányos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek eredeti példányát a vizsgaközpont, másolati példányát a képzést végző vasúti társaság köteles megőrizni.

(3) Az időszakos vizsgáról négypéldányos vizsgajegyzőkönyvet kell készíteni. Annak eredeti példányát a vizsgaközpont, egy másolati példányát a regisztrált szervezet, egy másolati példányát a vizsgázó őrzi, egy másolati példányát a vizsgaközpont a vizsgázót alkalmazó vasúti társaságnak megküldi. Az időszakos vizsgáról szóló vizsgajegyzőkönyv a következő eredményesen teljesített időszakos vizsga után selejtezhető.

(4) Az alapvizsgát és időszakos vizsgát tett munkavállalók nyilvántartása a vizsgaközpont adatszolgáltatása alapján a hatóság és az alkalmazó vasúti társaság feladata. A vizsgázók, valamint az alap- és időszakos vizsgák adatait tartalmazó nyilvántartások (anyakönyvek) nem selejtezhetők.

(5) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakör vonatkozásában létesített új munkaviszony esetén az új foglalkoztató vasúti társaság – a munkavállaló hozzájárulásával – jogosult a munkavállaló képzettségének, képesítéseinek, tapasztalatának és szakmai alkalmasságának bizonyítékául szolgáló összes okmányra, amelyeket a foglalkoztatásnál figyelembe vesz.

34. § (1)94 A sikeres alapvizsga eredményéről a vizsgaközpont a vizsgázó részére vizsgaigazolást ad, amely alapján a hatóság – ha a vasúti járművezetői engedélyről és vasúti járművezetői tanúsítványról szóló rendelet szerint szükséges – hatósági igazolványt állít ki. Az időszakos vizsga eredményéről a vizsgaközpont a vizsgázó részére vizsgajegyzőkönyvet állít ki. Az alapvizsgáról és az utolsó időszakos vizsgáról szóló igazolásokat a munkavállaló köteles magánál tartani és a hatóság felszólítására felmutatni. Az alapvizsgáról és utolsó időszakos vizsgáról szóló igazolásnak minősül a biztonsági okmányként kiadott vasúti járművezetői tanúsítvány is.

(1a)95 A vizsgaközpont kérelemre a névváltozás folytán, valamint az elveszett, a megrongálódott, vagy egyéb okból használhatatlanná vált vizsgaigazolásról, illetve vizsgajegyzőkönyvről másodlatot állít ki.

(2) A hatóság kérelemre

a) a betelt, az elveszett, a megrongálódott, a névváltozás folytán vagy egyéb okból használhatatlanná vált hatósági igazolás helyett új igazolást állít ki, vagy

b) közúti vasútijármű vezetői okmány pótlása esetén vizsgaigazolást ad.

(3)96 Amennyiben a bíróság jogerős ítéletével a munkavállalót 2 évet nem meghaladó időtartamú letöltendő szabadságvesztésre ítélte, vagy 2 évet nem meghaladó időtartamra foglalkozásától, vagy járművezetéstől eltiltotta, a hatóság az igazolás vagy a vizsgajegyzőkönyv hatályát felfüggeszti, az igazolást, vagy a vizsgajegyzőkönyvet a bíróság jogerős ítéletében meghatározott időtartamra bevonja, az időtartam lejártát követően a munkavállaló kérelmére az igazolást, vagy a vizsgajegyzőkönyvet a munkavállalónak visszaadja, a felfüggesztést megszünteti.

(4)97 Ha a bíróság a munkavállalót a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalóként a foglalkozása körében elkövetett bűncselekménye miatt 2 évet meghaladó időtartamú letöltendő szabadságvesztésre ítélte, vagy foglalkozástól, valamint a vasúti jármű vezetésétől 2 évet meghaladó időtartamra eltiltotta, a munkavállalónak alapképzésben kell részt vennie, és új alapvizsgát kell tennie. Ebben az esetben alapképzés alól mentesség nem adható. Új hatósági igazolás csak a sikeres vizsgát követően állítható ki.

30. A honosítás

35. § (1) A külföldön szerzett vasúti képesítés honosításáról – az érdekelt személy kérelmére – a hatóság dönt.

(2)98 A nem magyar állampolgár kérelmező magyar nyelv ismeretének szintjét az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására jogosult akkreditált vizsgaközpont bírálja el.

(3)99 A honosításhoz szükséges benyújtandó dokumentumok megegyeznek a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben meghatározott dokumentumokkal.

30/A.100 Az alapképzésre és alapvizsgákra vonatkozó eltérő szabályok új, vagy átalakított vasúti pálya, új vasúti jármű vagy a vasútbiztonsági szabályok megváltozása esetén

35/A. § (1)101 Új vasúti pálya építése esetén a műszaki átadás-átvételt követően a pályahálózat-működtető köteles az új vonalra vonatkozó előképzési programot kidolgozni és azt közzétenni, valamint a vasúti társaságokat és a hatóságot erről értesíteni. A pályahálózat-működtető az előképzési programot tájékoztatásul a vizsgaközpontnak megküldi.

(2)102 A vasúti társaság, amelynek munkavállalói számára az új vasúti pályahálózat ismeret a munkavégzés feltétele, az előképzési program alapján megszervezi a vizsgabiztosok és vasútszakmai oktatók részére a vasúti pályahálózat ismeretre vonatkozó elméleti képzést. A képzést az előképzési program alapján bármely vasútszakmai oktató is megtarthatja, akinek általános vasúti pályahálózat ismereti, vagy forgalmi képesítése van.

(3)103 A képzést követően a vasúti társaság saját hatáskörében szervez vasúti pályahálózat ismereti elővizsgát, és ad ki elővizsga-igazolást a sikeres vizsgázóknak. A sikeres elővizsgát tett munkavállalókat a vasúti társaság, vagy képzőszerv a vizsgaközpontnak és a hatóságnak bejelenti. A vasúti társaság által szervezett vasúti pályahálózat ismereti elővizsga az azt követő alapvizsgáig, de legfeljebb egy évig érvényes.

(4) A vasúti társaság, vagy képzőszerv által szervezett elővizsgán vizsgabiztosként olyan, már vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő vizsgabiztos szerepelhet, aki a képzésen maga is részt vett.

(5) A vasúti járművezetői gyakorlatot az új pályán úgy is lehet teljesíteni, hogy a vasúti járművön nincs olyan vasútszakmai oktató, vagy vasúti járművezető, aki rendelkezik az adott vasúti pályahálózatra vonatkozó érvényes vasúti járművezetői tanúsítvánnyal. A vasúti járművezetői gyakorlat megtörténhet építési forgalom, korlátozott szolgáltatási szintű forgalmi körülmények, vagy üzemi próba alatt is, a vasúti pálya használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését megelőzően. Az előírt gyakorlat megszerzését követően a vasúti vizsgabiztos és vasútszakmai oktató kérheti a munkáltatójától, hogy a vasúti pályahálózat ismeretet a vasúti járművezetői tanúsítványba bevezesse.

(6) A jelen §-ban meghatározott értesítési és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a munkavállaló az új pályahálózaton a pályahálózat ismereti vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható.

(7)104 Az elővizsgát követő alapvizsga csak a vizsgához kapcsolódó képzési program vizsgaközpont általi jóváhagyását követően szervezhető. Az elővizsgával rendelkező munkavállaló mentesül a vonalismereti képzésen történő részvételi kötelezettség alól és e nélkül bejelenthető alapvizsgára.

35/B. § (1)105 Vasúti pálya átalakítása esetén a műszaki átadás-átvételt megelőzően a pályahálózat-működtető köteles az átalakított vonalra vonatkozó előképzési programot kidolgozni és azt közzétenni, valamint a vasúti társaságokat és a hatóságot erről értesíteni. A pályahálózat-működtető az előképzési programot tájékoztatásul a vizsgaközpontnak megküldi. Az előképzés elméleti képzés. A pályahálózat-működtető által készített előképzési programnak tartalmaznia kell a pálya – átalakítást követő – lényeges jellemzőit, továbbá az érvényes útvonalkönyv és a menetrendi segédkönyv módosítását.

(2)106 A vasúti társaság, amelynek munkavállalói számára az átalakított vasúti pályahálózat ismeret a munkavégzés feltétele, az előképzési program alapján megszervezi a vizsgabiztosok, vasútszakmai oktatók és a munkavállalók részére a vasúti pályahálózat ismeretre vonatkozó elméleti képzést. A képzést az előképzési program alapján bármely vasútszakmai oktató megtarthatja, akinek általános vasúti pályahálózat ismereti, vagy forgalmi képesítése van.

(3) A vasúti társaság által szervezett képzésen azok a munkavállalók, vasútszakmai oktatók és vizsgabiztosok vehetnek részt, akiknek az adott vasúti pályára – az átalakítás előtti állapotra – van érvényes vasúti pályahálózat-ismereti vizsgája.

(4)107 A képzést követően – a műszaki átadás-átvételt megelőzően – a vasúti társaság saját hatáskörében szervez vasúti pályahálózat ismereti elővizsgát, és ad ki elővizsga-igazolást a sikeres vizsgázóknak. A sikeres elővizsgát tett vizsgabiztosokat, vasútszakmai oktatókat és munkavállalókat a vasúti társaság a vizsgaközpontnak és a hatóságnak bejelenti. A vasúti társaság által szervezett vasúti pályahálózat ismereti elővizsga az azt követő alapvizsgáig, de legfeljebb egy évig érvényes. Sikeres elővizsga nem ismételhető. A vasúti társaság elővizsgákat a műszaki átadás-átvételt követően legfeljebb 180 napig szervezhet.

(5) A vasúti társaság által szervezett elővizsgán vizsgabiztosként olyan, már vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő vizsgabiztos szerepelhet, aki a képzésen maga is részt vett.

(6) A vasútszakmai oktató az átalakított vonalra vonatkozó ismereteket a sikeres elővizsgát követően oktathatja alapképzésen és időszakos oktatásokon, ha a 8. §-ban meghatározottaknak eleget tesz. Az a vizsgabiztos, aki az elővizsgán vizsgabiztosként vett részt, vagy sikeres elővizsgát tett, az adott vonalra vonatkozó ismeretekből vizsgáztathatja járművezetőket.

(7) Az átalakított pályán a műszaki átadás-átvételt követően csak az átalakított vonalra vonatkozóan sikeres elővizsgát szerzett járművezető vezethet vasúti járművet.

(8) Amennyiben a használatbavételi eljárás során a pálya lényeges jellemzői megváltoznak, a használatbavételi eljárást megelőzően az (1)–(7) bekezdés műszaki átadás-átvételre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(9) A jelen §-ban meghatározott értesítési és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a munkavállaló az átalakított vasúti pályahálózaton a pályahálózat ismereti vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható.

(10)108 Az elővizsgát követő alapvizsga csak a vizsgához kapcsolódó képzési program vizsgaközpont általi jóváhagyását követően szervezhető. Az elővizsgával rendelkező munkavállaló mentesül a vonalismereti képzésen történő részvételi kötelezettség alól és e nélkül bejelenthető alapvizsgára.

35/C. §109 (1) Az üzembentartó által üzemeltetni kívánt, üzemeltetett új vasúti jármű előzetes típusengedélyezését, típusengedélyezését vagy már meglévő jármű típusengedélyezését, vagy átalakítási engedélyezését követően és az üzembehelyezési engedélyt megelőzően, vagy olyan történelmi és muzeális vasúti jármű esetén, amely nem különleges menetre vonatkozó üzembehelyezési engedéllyel vesz részt a vasúti forgalomban, a vasúti jármű üzembentartója magyar nyelvű előzetes képzési programot készít a vasúti járműre vonatkozóan. A vasúti jármű üzembentartója az előzetes képzési programot tájékoztatásul a vizsgaközpontnak megküldi és erről a hatóságot értesíti.

(2)110 A vasúti jármű üzembentartója az előzetes képzési program alapján megszervezi a vizsgabiztosok, vasútszakmai oktatók és más vasúti járművön gyakorlatot szerzett vasúti járművezetők részére a vasúti járműismeretre vonatkozó elméleti képzést. Ezen a képzésen a résztvevők száma a hatóság engedélye nélkül a 30 főt nem haladhatja meg. A képzés megtartásához nem szükséges vasútszakmai oktató.

(3)111 A képzést követően a vasúti jármű üzembentartója saját hatáskörében szervez vasúti járműismereti elővizsgát, és ad ki elővizsga-igazolást a sikeres vizsgázóknak. A sikeres elővizsgát tett munkavállalókat a vasúti jármű üzembentartója, vagy a képzőszerv a vizsgaközpontnak és a hatóságnak bejelenti. A vasúti társaság által szervezett vasúti járműismereti elővizsga az azt követő alapvizsgáig, de legfeljebb egy évig érvényes. Sikeres elővizsga nem ismételhető. A vasúti társaság elővizsgákat legfeljebb egy évig szervezhet.

(4) A vasúti jármű üzembentartója által szervezett elővizsgán vizsgáztatóként eljárhat olyan személy is, aki nem került a hatóság részéről vizsgabiztosként kinevezésre. Az alapvizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

(5) Az elővizsgát követő alapvizsga csak a vizsgához kapcsolódó képzési program vizsgaközpont általi jóváhagyását követően szervezhető. A próbafutáson résztvevő elővizsgával rendelkező munkavállaló mentesül a típusismereti képzésen történő részvételi kötelezettség alól és e nélkül bejelenthető alapvizsgára.

(6) A jelen §-ban meghatározott értesítési és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a munkavállaló a vasúti pályahálózaton nem jogosult az új vasúti jármű közlekedtetésére.

35/D. §112 (1) Amennyiben a vasútbiztonsági szabályok megváltoznak, a pályahálózat működtető vagy a vasúti társaság köteles az új képzési program alapján megkezdeni azoknak a munkavállalóknak a képzését, akiknek a biztonsági szabályok változása a munkakörükre vonatkozó képzési programban meghatározott ismeretanyag változását eredményezi, és a biztonsági szabályok ismerete a munkavégzés feltétele.

(2) A megváltozott biztonsági szabályokra vonatkozó képzést olyan vasútszakmai oktató is megtarthatja, aki a módosítást megelőzően rendelkezett az adott biztonsági szabályzatra vonatkozóan képesítéssel.

(3) Az eltérés alapvizsgán vizsgabiztosként olyan, már vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő vizsgabiztos szerepelhet, aki a módosítást megelőzően vizsgáztatott az adott biztonsági szabályzat ismeretanyagából.

(4) Az alapvizsga érvényességét a hozzá kapcsolódó eltérés alapvizsga nem hosszabbítja meg.

(5) A megváltozott biztonsági szabályok alkalmazásának feltétele, hogy legalább annyi munkavállaló sikeres vizsgát tegyen, amennyi elegendő ahhoz, hogy egy munkavégzési helyen és munkakörben legalább háromnapi folyamatos szolgálatot képesek legyenek ellátni.

30/B.113 Egyeztetési eljárás

35/E. § (1) A vizsgaközpont képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatosan meghozott döntéseivel kapcsolatban – írásban – egyeztetési eljárás kezdeményezhető a döntés meghozatalától számított 5 napon belül.

(2) Egyeztetést kezdeményezhet:

a) a képzésben résztvevő személy,

b) a képzőszervezet,

c) a regisztrált szervezet,

d) a vizsgázó,

e) a vizsgázó munkáltatója.

(3) A vizsgaközpont az egyeztetés eredményéről írásban értesíti az egyeztetést kezdeményezőt.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. Hatálybalépés

36. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2)114 Ez a rendelet az 1. melléklet I/1.–I/106. sorszám alatti, a II.1./1.–II.1./44. sorszám alatti, a II.2.1./1–II.2.1./32. sorszám alatti, a II.2.2./1–II.2.2./43. sorszám alatti, a II.2.3./1–II.2.3./35. sorszám alatti, a II.2.4./1.–II.2.4./32. sorszám alatti, a II.2.5./1.–II.2.5/6. sorszám alatti, valamint a III/1. sorszám alatti munkakörök tekintetében 2013. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

32. Átmeneti rendelkezések

37. § (1)115 Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő tevékenység végzésére vonatkozó szakvizsga, alapvizsga, időszakos vizsga és hatósági vizsga érvényességét e rendelet nem érinti, azok az eredeti érvényességi idejük alatt jogosítanak az adott tevékenység végzésére.

(2)116 Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2015. (V. 6.) NFM rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését117 követően a 6. melléklet követelményeit az országos pályahálózaton közlekedő vasúti járművezetői alapképzés képzési programjában 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.

(3)118 A Módr1. 23. §-ában meghatározott, a vizsgabiztosok kijelölésére vonatkozó rendelkezéseket 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4)119 Azon oktatókra és vizsgabiztosokra, akik e rendelet hatálybalépésekor legalább 5 éves oktatói, illetve vizsgabiztosi gyakorlattal rendelkeznek, és e tevékenységüket e rendelet hatálybalépésekor is végzik, a 8. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 14. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket a (3) bekezdésben meghatározott időponton túl sem kell alkalmazni.

(5)120 A vasúti vizsgaközpont a Vizsgaszabályzatot és Eljárási Rendet a Módr1. hatálybalépését121 követő 90 napon belül köteles jóváhagyásra benyújtani.

(6) Azon országos vasúti pályahálózaton vasúti járművet vezető vasúti járművezetők továbbképzésére, akik e rendelet hatálybalépésekor járművezetésre jogosító, hatóság által kibocsátott okmánnyal rendelkeznek, nem vonatkozik a 3. melléklet 2. pontjában, a képzésben való részvétel feltételeként előírt középiskolai végzettség abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépésétől számított 5 éven belül vizsgát tesz.

(7)122 A vasúti társaság a 2013. január 1-jétől az e rendelet hatálya alá tartozó, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló 5/2013. (II. 12.) NFM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet2) hatálybalépésekor123 érvényes alapvizsgák, szakvizsgák, időszakos vizsgák jegyzőkönyveit és mellékleteit a módosító rendelet2 hatálybalépését követő 6 hónapon belül átadja a vizsgaközpontnak és az adatokat a 32. § (2) bekezdés szerinti formanyomtatványra rávezeti.

(8)124 A rendelet 3. mellékletében meghatározott alapképzések vizsgáztatásához a vizsgatételek, vizsgakérdések, vizsgafeladatok összeállításához a szükséges utasításokat, kiegészítő utasításokat, végrehajtási utasításokat, segédkönyveket, illetve a kapcsolódó szabályozásokat, rendelkezéseket, kezelési szabályzatokat (távközlő-, biztosítóberendezés) és azok módosításait az utasítás kezelője, felelőse, a vasúti járművek magyar nyelvű üzemeltetési leírásait és azok módosításait a jármű üzemben tartója a Módr1. hatálybalépését125 követő 3 hónapon belül elkészítteti és átadja a vizsgaközpontnak.

(9)126 A Módr1. hatálybalépésekor127 érvényes egyszerűsített képzési engedélyek érvényességi ideje a képzési engedély kiadásának napjától számított 5 évre módosul.

(10)128 Azon, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő ellenőrző tevékenységet vagy szakmai felügyeleti munkakört ellátó munkavállalónak, valamint oktatónak, aki a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló 10/2012. (II. 15.) NFM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) hatálybalépését129 megelőzően az időszakos vizsga alól mentesült, 2012. december 31-ig érvényes alapvizsgával kell rendelkeznie, majd a 22. § (1) bekezdésben előírtakat kell alkalmazni a hatálybalépést követően indult és megismételt eljárásokban.

(11)130 E rendeletnek a módosító rendelettel megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépése után indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(12)131 A 3. melléklet alkalmazása szempontjából a műszaki és forgalmi elméleti vasútszakmai oktatók elméleti vasútszakmai oktatónak, a műszaki és forgalmi gyakorlati vasútszakmai oktatók gyakorlati vasútszakmai oktatónak minősülnek.

(13)132 Azon mozdonyvezetők esetében, akik az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet hatálybalépése133 előtt szereztek vasúti járművezetői engedélyt, a nyelvismeretet teljesítettnek kell tekinteni.

(14)134 Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2017. (VI. 22.) NFM rendelet hatálybalépését135 követően a 3. melléklet „VI. Elővárosi vasúti pályahálózat” cím „1. Elővárosi vasúti pályahálózat” és a „2. Elővárosi vasúti járművezető alapképzések” táblázatban szereplő alapvizsgákat a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört ellátó munkavállalónak legkésőbb 2018. december 31-ig kell megszereznie, amennyiben az érvényes alapvizsgáját érinti a módosítás.

33. Az Európai Unió jogának való megfelelés

38. §136 (1)137 Ez a rendelet

a) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdésének, 3. cikk l) pontjának, 11. cikk (4) bekezdésének, 13. cikkének, 16. cikk (2) bekezdésének, 19. cikk (1) bekezdés d), e) és i) pontjának, 20. cikk (2) bekezdésének, 23. cikk (1)–(3) és (5)–(8) bekezdésének, 25. cikkének, 30. cikkének és 37. cikk 3. és 4. pontjának, a III–VII. mellékletének, valamint a VI. melléklet 8. pontjának,

c) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 24-i 2014/82/EU bizottsági irányelv 1. cikk 2. és 3. pontjának,

d) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyelvi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. június 1-jei (EU) 2016/882 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a mozdonyvezetők képzésében részt vevő képzési központok elismerésére, a mozdonyvezetők vizsgáztatóinak elismerésére és a vizsgák szervezésére vonatkozó feltételekről szóló, 2011. november 22-i 2011/765/EU bizottsági határozat,

b) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról szóló, 2012. november 14-i 2012/757/EU bizottsági határozat I. melléklet 4.6. pontjának, valamint J és L függelékének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

34. Hatályon kívül helyező rendelkezések

39. § (1)138

(2)139

1. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez140

A rendelet alkalmazásakor figyelembe veendő munkakörök, feladatkörök és munkaköri csoportok

I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút

Sorszám

Munkakör

Feladatkör

Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök

1.

Forgalmi csomóponti vezető

Állomási technológiák készítése, a közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

2.

Állomásfőnök I -III.

3.

Forgalmi koordinátor

4.

Forgalmi üzemmérnök

5.

Forgalmi technológus

5/A.

Forgalmi technológiai szakelőadó

6.

Térfőnök

7.

Ügyeletes tiszt (forgalmi)

8.

Vasútüzem vezető

A vasúti közlekedési tevékenység szakmai irányításának ellátása

9.

Hálózati fő-üzemirányító

A vasúti pályahálózaton a vonatközlekedés hálózati, illetve területi lebonyolításának irányítása, felügyelete.

Összefogja az operatív vonatforgalmi tervezést, mellyel biztosítja a hálózaton és a területeken történő optimális kapacitás kihasználást, felügyeli a vonatok fontossági sorrendjének betartását.

Kapcsolatot tart, információt cserél a szomszédos vasutakkal a határforgalomban közlekedő valamennyi ki- és belépő vonatról.

10.

Tervező főirányító

11.

Területi fő-üzemirányító

12.

Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító

13.

Különleges szabályozást igénylő küldemények irányítója

14.

Forgalmi vonalirányító

A vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy vagy több rendelkezési szakaszon. A központi, távkezelt forgalomirányításra berendezett vonalakon a forgalom lebonyolításának irányítása.

15.

Központi forgalomirányító
(a továbbiakban: KÖFI irányító)

16.

Központi forgalom-ellenőrző irányító (a továbbiakban: KÖFE irányító)

17.

Mellékvonali forgalomirányító
(a továbbiakban: MEFI irányító)

Mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalon a vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy vagy több rendelkezési szakaszon.

18.

Mellékvonali rádiós forgalomirányító
(a továbbiakban: MERÁFI irányító)

19.

Forgalmi szolgálattevő (főrendelkező, rendelkező, jelenlétes forgalmi szolgálattevő, Gyermekvasúti állomásfőnök)

Vonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítása állomáson és kijelölt szolgálati helyen.

20.

Külső forgalmi szolgálattevő

21.

Naplózó forgalmi szolgálattevő

Állomásokon vasúti szolgálati okmányok és nyilvántartások vezetése.

22.

Állomáskezelő

Megálló-rakodóhelyen, rakodóhelyen szükség esetén forgalmi tevékenység ellátása, a szolgálati hely feladataitól függően.

23.

Vonatfel- és átvevő

Vonatfel- és átvétel végzése, érkező, továbbá induló vonatok okmányainak elkészítése.

24.

Kocsimester (forgalmi)

Tolatási műveletek szervezése, helyszínen történő irányítása és ellenőrzése. A tolatásvezető a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is megbízható.

A gurítási technológia irányítása, a gurítás vezetése (létesített berendezésekkel és jelzőkkel).

25.

Gurításvezető

26.

Tolatásvezető

26/A.

Egyszerűsített forgalmi tolatásvezető

A sajátcélú pályahálózaton, iparvágányon, vontatási telepen tolatási műveletek szervezése, helyszínen történő irányítása és ellenőrzése. A tolatásvezető a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is megbízható.

27.

Vonali tolatásvezető, vonatvezető

A sajátcélú és keskeny nyomközű vasúti pályahálózaton
és a csomóponti kiszolgálást végző vonatoknál, továbbá
a munkavonatoknál a vonatok közlekedése során forgalmi tevékenység végzése. A szükségessé váló tolatási mozgások lebonyolítása során a tolatásvezetői teendők ellátása.

28.

Vonali kocsirendező

Nem személyszállító vonatnál – a kocsirendezői feladatokon túl – szükség esetén tolatás közben fék-kezelése, figyelő szolgálat és fedezési feladatok végezése.

29.

Kocsirendező

A tolatás-, illetve gurításvezető irányítása alatt a tolatásban (gurításban) részt vevő, kocsirendezői feladatok (járműkapcsoló-, mozgató-, megállító stb.) ellátása, kézi vagy vegyes fékezéssel közlekedő vonatok sebességének tartása és megállásának elősegítése.

30.

Saruzó

31.

Fékező, vonatfékező

31/A.

Vontatási telepi rendező

A tolatásvezető irányítása alatt a tolatásban részt vevő, kocsirendezői feladatok (járműkapcsoló-, mozgató-, megállító stb.) ellátása vontatási telepen.”

32.

Vezető váltókezelő

A helyszíni, vagy központi állítású, valamint gurítódombi berendezéshez tartozó váltók állítása, ellenőrzése, őrzése, továbbá a helyi viszonyoktól függően esetleg gondozása, egyes helyeken a helyhez kötött jelzők kezelése, szükség esetén sorompókezelés és a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása megbízással.

33.

Váltókezelő (Gyermekvasúti vezető váltókezelő)

34.

Vágányfék-kezelő

Gépesített gurítódomb vágányfékjeinek kezelése a gurításra kerülő egységeknél.

35.

Pilóta

Vonal-, illetve állomásismeret alapján, figyelési kötelezettség teljesítése a vontatójármű vezetője mellett.

36.

Térközőr

Nyíltvonali szolgálati helyen közlekedés szabályozásában való részvétel, térközjelző kezelése, elő- és visszajelentés adása, nyugtázása.

37.

Vonatjelentő-őr

38.

Útsorompókezelő

Az útátjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelése, meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.

39.

Jelzőőr

39/A.

Gyermekvasúti vonatvezető

A Gyermekvasúton közlekedő vonatok közlekedése során forgalmi tevékenység végzése. A vonatnál szolgálatot teljesítő vonatkísérők forgalmi szempontból rendelkezésre jogosult vezetője, szükség esetén tolatást vezet. A fékpróbát megtartja. Figyelő szolgálatot lát el, végzi az induló vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását.

39/B.

Gyermekvasúti vezető jegyvizsgáló

A Gyermekvasúton közlekedő vonatok közlekedése során – a kereskedelmi tevékenység végzésén kívül – szükség esetén fékezési, figyelési és fedezési feladatokat is ellát.

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök

40.

TEB vezetőmérnök

A vasúti pálya - felső-vezeték, biztosító-berendezés, távközlő-berendezés - műszaki állapotának vasúti pályán történő előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

A biztosítóberendezések, felső vezetékek felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.

41.

TEB szakaszmérnök

42.

Technológiai rendszerszakértő

43.

Távközlőmester

(beosztott távközlőmester)

44.

Területi távközlő diszpécser

45.

Erősáramú mester (erősáramú beosztott mester)

46.

Erősáramú művezető

47.

Elektrikus, Elektrikus diszpécser

48.

Felsővezeték szerelő

49.

Felsővezeték szerelő különleges körülmények között (nagy magasságban, 25 kV feszültség közelében)

50.

Biztosítóberendezési vonalellenőr

51.

Blokkmester

(beosztott blokkmester)

52.

Biztosítóberendezési művezető

53.

Biztosító berendezési műszerész

54.

Biztosítóberendezési lakatos

55.

Területi biztosítóberendezési diszpécser

Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök

56.

Vezetőmérnök

A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében.

57.

Szakaszmérnök

58.

Főpályamester

59.

Pályamester

60.

Vonalkezelő

61.

Technikus

62.

Diszpécser

63.

Vasúti munkavezető

A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés (gyalogbejárás, hídvizsgálat) során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.

64.

Előmunkás

65.

Vonalgondozó

Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök

66.

Személyszállítási főirányító

A hálózaton vagy annak egy meghatározott területén közlekedő- és a csomópontokon a személyszállító vonatok irányítási felügyelete, és az üzemirányító szolgálattal történő koordinációs feladatok ellátása.

67.

Személyszállítási üzemeltetési vezető

68.

Személyszállítási technológus

69.

Vezető jegyvizsgáló
(belföldi, nemzetközi), vonatvezető

Személyszállító vonatnál szolgálatot végző valamennyi vonatkísérő forgalmi szempontból rendelkezésre jogosult vezetője.
A forgalmi helyzettől függően jogosult és kötelezhető
a fékpróba megtartására.
Szükség esetén tolatást vezet. Meghatározott esetekben végzi
az induló vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását, valamint figyelő szolgálatot lát el.

70.

Jegyvizsgáló

(belföldi, nemzetközi)

A jegyvizsgáló személyszállító vonaton – a kereskedelmi tevékenységén kívül – szükség esetén fékezési, figyelési és fedezési feladatokat végez.

71.

Vonatkezelő-levelező, kirakó

Árukezelés és/vagy levélkezelés.

72.

Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő

A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.

73.

Mozgólépcső-üzemvezető

Áruszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök

74.

Árutovábbítási üzemirányító

Az árutovábbító vasúti társaság igényeinek függvényében dönt, és intézkedik a hálózatot, illetve a régiót érintő többlet tehervonatok bevezetéséről, valamint a közlekedésre bevezetett tehervonatok lemondásáról. Árutovábbítási szempontból elkészíti, és/vagy jóváhagyja a hatáskörébe tartozó vonatforgalom-, kiszolgáló tehervonatok-, valamint kiszolgáló menetek tervezését és azok módosítását. Elegytorlódás esetén hálózati, illetve régió szinten prioritási szempontokat határoz meg a tehervonatok továbbításának sorrendjére, a pályahálózat működtetővel konzultálva kerülő útirányt jelöl ki. Figyelemmel kíséri a Tehervonati Közlekedési Rend, a szolgáltatások teljesítését. Rendkívüli események bekövetkezése esetén egyeztető és koordinációs tevékenységet végez. Közvetlenül a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő rendelkezést pályavasúti dolgozó felé nem ad.

75.

Árufuvarozási főnök

Árufuvarozási feladatköre mellett a felügyelete alá tartozó munkavállalók vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatainak szervezése, irányítása és ellenőrzése.

76.

Állomási operatív koordinátor

(árufuvarozás)

Árufuvarozási feladatköre mellett a rakodóhelyek kiszolgálásával kapcsolatos feladatok ellátása, a pályavasúti és a vontatási munkavállalókkal a vonatok közlekedtetéséhez szükséges tevékenységek koordinálása.

77.

Raktárnok

Árufuvarozási feladatköre mellett a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő tevékenység ellátása, a kocsik raksúlyváltójának kezelése, tengelyterhelés ellenőrzése, járműmegfutamodás elleni védekezés és kocsik kezelésére vonatkozó bárcák alkalmazása.

78.

Szállítmánykísérő

A küldemény kísérése.

Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök

79.

Kocsivizsgálati vezető

Vontatott járművek fenntartásának szervezése, irányítása és koordinálása.

80.

Kocsivizsgálati vezetőmérnök, reszortos

81.

Kocsivizsgáló

Az érkező, induló vonatoknál a vasúti kocsik vizsgálata. Teherkocsik megrakás előtti, és kirakás utáni vizsgálata.

Határállomáson a vasúti kocsik átadási, illetve átvételi eljárásban való részvétel.

Az induló vonatok fékpróbája, a fékberendezéseinek és villamos fűtőberendezéseinek ellenőrzése és biztonságos üzemeltetése.

82.

Féklakatos

83.

Tengelyátszerelő

84.

Villamos-fűtési lakatos (szerelő)

85.

Művezető (kocsivizsgáló)

A kocsivizsgálói tevékenység szervezése, irányítása, ellenőrzése.

86.

Járműfenntartási vezető

Vontató és vontatott járművek fenntartásának szervezése, irányítása és koordinálása.

87.

Járműfenntartási vezetőmérnök

88.

Gépészeti diszpécser

Az üzemmenetben bekövetkezett zavar esetén az egész területre vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak érdekében, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.

89.

Vontatási telepi rendező

A vontatási telep járműmozgásának szervezése és irányítása.

90.

Vontatási telepi váltókezelő

91.

Árutovábbítási vontatási irányító

Az árutovábbító vasúti társaság igényeinek függvényében, hálózati és területi operatív irányítás mozdonyszolgálati ügyekben.

A rendkívüli helyzetek elhárításánál koordinálja a munkavégzést, együttműködve a vasútvállalatokkal, kárhely parancsnokkal.

Intézkedik a közlekedési zavarok, elegytorlódások feloldásához szükséges gépészeti erőforrások átcsoportosítására, meghatározza a mozdony- és személyzeti fordulóktól való eltérés rendjét.

A hatáskörébe tartozó területen irányítja, és szükség szerint vezényli a rendelkezésre álló vontatójárműveket és személyzetet.

92.

Hálózati, árufuvarozási vontatási főirányító, irányító

A hálózat operatív irányítása mozdonyszolgálati ügyekben.

A rendkívüli helyzetek elhárításánál közreműködik.

Intézkedik a közlekedési zavarok, elegytorlódások feloldásához szükséges gépészeti erőforrások átcsoportosítására, meghatározza a mozdony- és személyzeti fordulóktól való eltérés rendjét.

A hatáskörébe tartozó területen operatívan irányítja, a rendelkezésre álló vontatójárműveket és személyzetet.

Rendkívüli események bekövetkezésekor a vasúti közlekedés operatív irányítási szervezeteinek bevonásával rendelkezik a mozdony- és személyzetfordulók operatív megváltoztatására, a megfelelő segélynyújtó elhárító egységek riasztására és a pályavasúti üzemirányító szolgálattal együtt biztosítja a helyszínre történő közlekedtetésüket és az érintett vasúti társaság területi vezetőinek értesítését.

93.

Területi vontatási szolgáltatási központ vezető

94.

Vontatási szolgáltatási telephelyvezető

95.

Vontatási technológus

96.

Területi vontatási főirányító

97.

Területi vontatási vezető

Vontatás-szolgáltatási tevékenység szervezése, irányítása és koordinálása.

98.

Vontatási-telep vezető

99.

Mozdonyfelvigyázó

A kijelölt telephelyen a felügyelete alá tartozó vontatási utazószemélyzet irányítása, ellenőrzése, valamint a rendelkezésre álló eszközpark felügyelete a vontatási szolgáltatások biztosítására.

Az üzemmenetben bekövetkezett zavar esetén a területére vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak érdekében, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.

100.

Külsős mozdonyfelvigyázó

101.

Vontatási reszortos

Vontatójárművek és vasútijármű vezetők felügyelete.

102.

Vontatási (gépészeti) vonalellenőr

Vontatójárművek és vasútijármű vezetők felügyelete vonattovábbítás közben.

103.

Vontatási vezetőmérnök

Vontatás-szolgáltatási tevékenység szervezése irányítása és koordinálása.

104.

Tolópad-vezető

A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

105.

Fordítókorong-kezelő

A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

106.

 

 

Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök

(normál- és széles nyomtávú járművek esetében)

107.

Villamosmozdony-vezető

Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.

A járművezetői teendők elvégzésén kívül
– azoknál a vonatoknál, amelyek vezető jegyvizsgáló nélkül közlekednek, illetve az árutovábbító vonatoknál – a vonatkísérők rendelkezésre jogosult vezetője.

Vasútüzemi célú hálózaton a vontató-, valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése, sajátcélú vasúti pályahálózaton és az állomási Végrehajtási Utasításban rögzített vágányokon kiszolgálás és tolatás végzése.

108.

Dízelmozdony-vezető

109.

Gőzmozdonyvezető

110.

Gőzakkumulátoros-mozdony vezető

111.

Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető

112.

Saját géperejű vasúti munkagép-vezető

113.

Vasúti vágánygépkocsi-vezető

114.

Motoros-hajtány vezető

115.

Hajtányvezető

Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
(keskeny nyomtávú járművek esetében)

116.

Villamosmozdony-vezető

Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.

A járművezetői teendők elvégzésén kívül
– azoknál a vonatoknál, amelyek vezető jegyvizsgáló nélkül közlekednek, illetve az árutovábbító vonatoknál – a vonatkísérők rendelkezésre jogosult vezetője.

Vasútüzemi célú hálózaton a vontató-, valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése, sajátcélú vasúti pályahálózaton és az állomási Végrehajtási Utasításban rögzített vágányokon kiszolgálás és tolatás végzése.

117.

Dízelmozdony-vezető

118.

Gőzmozdonyvezető

119.

Gőzakkumulátoros-mozdony vezető

120.

Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető

121.

Saját géperejű vasúti munkagép-vezető

122.

Vasúti vágánygépkocsi-vezető

123.

Motoros-hajtány vezető

124.

Hajtányvezető

II. Elővárosi, helyi és városi vasúti pályahálózat

II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat

Sorszám

Munkakör

Feladatkör

Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök

1.

Forgalmi főmérnök

A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

2.

Üzemvezető

3.

Szakszolgálat-vezető

4.

Forgalmi csoportvezető

5.

Központi forgalomirányító

(KÖFI)

A központi forgalomirányításra berendezett vonalon a forgalom lebonyolításának egyszemélyi felelős irányítója. Rendelkezési joga kiterjed a forgalom lebonyolításában részt vevő valamennyi dolgozóra, továbbá a forgalom lebonyolítását közvetlenül érintő kérdésekben a társszolgálatokra is.

6.

Üzemegységi diszpécser

Az üzemegységi diszpécser az üzemegység beosztott dolgozóinak rendelkezésre jogosult szolgálati elöljárója.

Rendelkezési joga kiterjed a társszolgálatok felé is a közlekedés lebonyolítását érintő kérdésekben.

7.

Forgalmi szolgálattevő,

Jelenlétes forgalmi szolgálattevő

Vonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítója állomáson és kijelölt szolgálati helyen.

Szolgálatával kapcsolatos rendelkezéseit a szolgálati helyeken, a nyílt pályán és a vonatokon valamennyi ott szolgálatot teljesítő dolgozó köteles tudomásul venni és végrehajtani.

8.

Vezető jegyvizsgáló

Személyszállító vonatnál szolgálatot végző vonatkísérők. A vonatkísérők rendelkezésre jogosult vezetője a vezető jegyvizsgáló. A vonat menete közben a részükre kijelölt kocsikban jegyvizsgálatot végeznek. Az utasításban meghatározott esetekben végzik a vonatok indítását.

9.

Jegyvizsgáló

10.

Vonatvezető

Személyszállító vonat kivételével a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.

11.

Műszaki irányító

Próbavonatok műszaki szempontból rendelkezésre jogosult felelős vezetője.

12.

Naplózó

Állomásokon szolgálati okmányokat vezető dolgozó.

13.

Váltókezelő

A helyszíni, vagy központi állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával és az egyes állomásokon a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó, tekintet nélkül arra, hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen végez szolgálatot.

14.

Tolatásvezető

A tolatásvezető a tolatási műveletet szervező, helyszínen irányító és ellenőrző dolgozó, a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is megbízható.

15.

Kocsirendező

A tolatásvezető irányítása alatt - a járművezető kivételével - a tolatásban részt vevő dolgozó.

16.

Térközőr

Nyíltvonali szolgálati helyen közlekedést szabályozó dolgozó. A térközőr a vonatközlekedést térköz biztosítóberendezéssel, a vonatjelentő őr nem biztosított térközjelzőkkel és távbeszélőn adott közleményekkel szabályozza.

17.

Vonatjelentő-őr

18.

Szükség-vonatjelentő őr

Szükség-vonatjelentő őr a vonatközlekedést hordozható jelzőkkel, jelzőeszközökkel, távbeszélőn vagy rádiótelefonon adott közleményekkel szabályozza.

19.

Sorompókezelő

Az útátjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelése meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.

20.

Jelzőőr

21.

Pilóta

Vonal-, illetve állomásismeret alapján, figyelési kötelezettség teljesítése a vontatójármű vezetője mellett.

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezés fenntartásával összefüggő munkakörök

22.

Távközlőmester, műszerész

A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

23.

 

 

24.

Energiadiszpécser

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett – forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.

25.

Energiaoperátor

26.

Elektrikus

Pályán keletkezett – forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes, vagy végleges javítása, szakfelügyelet adása.

26/A.

Felsővezeték szerelő

Pályán keletkezett – forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes vagy végleges javítása, szakfelügyelete adása.

27.

 

 

28.

Biztosító berendezési művezető

A vasúti biztosító-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.

29.

Biztosító berendezési műszerész

30.

Biztosító berendezési lakatos

31.

 

 

Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök

32.

Szolgálatvezető

A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében.

33.

Üzemvezető

34.

Pályamester

35.

Technikus

36.

Készenlétes

37.

Vasúti munkavezető

A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.

38.

Vonalgondozó

39.

Előmunkás

40.

Művezető

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi irányítása.

Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök

41.

Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő

A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.

42.

Mozgólépcső-üzemvezető

Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök

43.

Tolópad-vezető

A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

44.

Fordítókorong-kezelő

A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök

45.

Elővárosi vasútijármű vezető

Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.

46.

Villamosmozdony-vezető

47.

Dízelmozdony-vezető

48.

Gőzmozdonyvezető

49.

Gőzakkumulátoros-mozdony vezető

50.

Saját géperejű vasúti munkagép-vezető

51.

Vasúti vágánygépkocsi-vezető

52.

Motoros-hajtány vezető

53.

Hajtányvezető

54.

Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető

II.2. Helyi, városi vasúti pályahálózat

II.2.1. Közúti villamos vasúti pályahálózat

Sorszám

Munkakör

Feladatkör

Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök

1.

Forgalmi főmérnök

A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

2.

Üzemvezető

3.

Szakszolgálat-vezető

4.

Forgalmi csoportvezető

5.

Forgalmi diszpécser

A rendelkezésre álló technikai berendezések kezelésével irányítja és ellenőrzi a villamos járművek forgalmát. Biztosítja a menetrendszerinti és balesetmentes közlekedés lebonyolítását. Rendkívüli esemény esetében közvetlenül érvényesíthető rendelkezési, illetve irányítói jog illeti meg a forgalom lebonyolítását érintő kérdésekben.

6.

Váltóőr, Tabulátorkezelő

A helyszíni, vagy a távolról állítható váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával is megbíznak.

7.

Jelzőőr

Az úton előzetes felhatalmazás alapján forgalmat irányít.

8.

Vonatvezető

Az árufuvarozást végző szerelvénynél – a járművezetést kivéve – felelős a helyszínen végzendő valamennyi feladat maradéktalan elvégzéséért, beleértve az áru átvételét, illetve átadásával kapcsolatos tevékenységeket is. A járműkísérők és a járművezetők felé rendelkezésre jogosult.

9.

Kísérő

A közúti forgalomban részt vevő szerelvényen a szükséges forgalmi feladatokat látja el.

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök

10.

Távközlőmester, műszerész

A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

11.

Távközlő diszpécser

12.

Energiadiszpécser

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett – forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.

13.

Energiaoperátor

14.

Elektrikus

Pályán keletkezett – forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes, vagy végleges javítása, szakfelügyelet adása.

14/A.

Felsővezeték szerelő

Felső vezetékek felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.

15.

Blokkmester

(beosztott blokkmester)

A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.

16.

Biztosítóberendezési művezető

17.

Biztosítóberendezési műszerész

18.

Biztosítóberendezési lakatos

19.

Biztosítóberendezési diszpécser

Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök

20.

Szolgálatvezető

A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében.

21.

Üzemvezető

22.

Pályamester

23.

Technikus

24.

Készenlétes

25.

Vasúti munkavezető

A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.

26.

Vonalgondozó

27.

Előmunkás

27/A.

Pályamunkás

A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.

28.

Művezető

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi irányítása.

Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök

29.

Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő

A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.

30.

Mozgólépcső-üzemvezető

Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök

31.

Tolópad-vezető

A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

32.

Fordítókorong-kezelő

A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök

33.

Közúti vasútijármű vezető

Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.

34.

Villamosmozdony-vezető

35.

Dízelmozdony-vezető

36.

Gőzmozdonyvezető

37.

Gőzakkumulátoros-mozdony vezető

38.

Saját géperejű vasúti munkagép-vezető

39.

Vasúti vágánygépkocsi-vezető

40.

Motoros-hajtány vezető

41.

Hajtányvezető

42.

Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető

II.2.2. Földalatti vasúti pályahálózat (Metró)

Sorszám

Munkakör

Feladatkör

Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök

1.

Forgalmi főmérnök

A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

2.

Üzemvezető

3.

Szakszolgálat-vezető

4.

Forgalmi csoportvezető

5.

Központi forgalmi menetirányító

(KFM)

A vonal forgalmának egyszemélyi felelős irányítója, aki a rendelkezésére álló technikai eszközök és berendezések segítségével irányítja és ellenőrzi a vonatok forgalmának biztonságos és menetrendszerű lebonyolítását.

6.

Központi forgalmi operátor

A központi forgalmi menetirányító segítőjeként a jelző – és vasútbiztosító berendezés és egyéb technikai eszközök kezelését és azok ellenőrzését végzi. A vasútbiztosító berendezés kezeléséért az operátor felelős, de számlált kezelési műveleteket csak a központi forgalmi menetirányító rendelkezésére, illetve hozzájárulásával végezhet.

7.

Központi forgalmi menetirányító

megbízottja

A rendkívüli esemény kiváltó okának elhárításában való közreműködés. Az elhárítással kapcsolatban rendelkezési joga van.

8.

Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD)

A központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) az állomások forgalmi jellegű távfelügyeleti feladatait látja el, a rendelkezésére álló technikai berendezésein keresztül. Ellenőrzi és irányítja az állomási diszpécserek munkáját, közvetlen felettese a központi forgalmi menetirányító.

9.

Állomási forgalmi szolgálattevő

Vágánykapcsolatos állomásokon teljesít szolgálatot. Helyi üzem esetében kezeli a jelző- és vasútbiztosító berendezést, valamint átruházott jogkör esetén a kezelési körzetében irányítja a vonatforgalmat.

Távvezérelt üzem esetében az utasforgalom irányításával és ellenőrzésével is megbízható.

10.

Járműtelepi forgalmi szolgálattevő

Irányítja a szerelvények kocsiszínből forgalomba való ki- és beállását a menetrendi követelményeknek megfelelően.

A kocsiszíni tolatások lebonyolítása mellett biztosítja a szolgálati vonatok összeállítását, forgalomba állítását, a járműtelepi vágányhálózaton végzett összes tolatás összhangját. A járműtelepen a belső vasút-üzemvezető helyettese.

11.

Járműtelepi forgalmi operátor

A forgalmi szolgálattevő segítőjeként a jelző – és vasútbiztosító berendezés, valamint egyéb technikai eszközök kezelését végzi.

A vasútbiztosító berendezés kezeléséért az operátor felelős, beszámlált kezelési műveleteket csak a forgalmi szolgálattevő rendelkezésére, illetve hozzájárulásával végezhet.

12.

Tolatásvezető

A vonalon közlekedő szolgálati vonat felelős vezetője, a járműtelepi tolatási mozgásokat a forgalmi szolgálattevő rendelkezései alapján irányítja.

13.

Műszakvezető diszpécser

Állomási dolgozók szolgálati elöljárója, rendkívüli esetben a Központi forgalmi menetirányító (KFM) megbízottjaként helyszíni feladatok ellátására kirendelhető.

14.

Állomási diszpécser

A rendelkezésére álló technikai eszközök segítségével irányítja és ellenőrzi az állomás utasforgalmát, üzemelteti a felügyelete alá tartozó mozgólépcsőket.

15.

Peronőr

Az állomásokon utas irányítói és ügyeletesi szolgálatot lát el.

16.

Jelzőőr

Meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök

17.

Távközlőmester, műszerész

A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

18.

Távközlő diszpécser

19.

Energiadiszpécser

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett – forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.

20.

Energiaoperátor

21.

Elektrikus

Pályán keletkezett – forgalmat akadályozó üzem-zavarok feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes, vagy végleges javítása, szakfelügyelet adása.

22.

Blokkmester

(beosztott blokkmester)

A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.

23.

Biztosítóberendezési művezető

24.

Biztosítóberendezési műszerész

25.

Biztosítóberendezési lakatos

26.

Biztosítóberendezési diszpécser

Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök

27.

Szolgálatvezető

A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében.

28.

Üzemvezető

29.

Pályamester

30.

Vonalgondozó

31.

Technikus

32.

Készenlétes

33.

Vasúti munkavezető

A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.

34.

Előmunkás

35.

Művezető

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi irányítása.

36.

Műszaki diszpécser

Szervezi és irányítja a metróvonal tűzvédelmi- és épületgépészeti berendezéseinek felügyeletét, hibáinak elhárítását.

Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök

37.

Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő

A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.

38.

Mozgólépcső-üzemvezető

Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök

39.

Kocsiszíni diszpécser

A kocsiszíni diszpécser az utazóforgalmi dolgozók szolgálati elöljárója.

A vonatszemélyzetek a kocsiszíni diszpécsernél jelentkeznek szolgálatra, a szolgálati beosztással kapcsolatban rendelkezési joga van. Szervezi a szükséges kocsiszíni tolatási mozgásokat, illetve a kocsiszíni ki- és beállások rendjét.

40.

Járművezető instruktor

Az utazó forgalmi dolgozók szolgálati elöljárója.

Ellenőrzi a vonatszemélyzetek munkáját, a motorkocsik műszaki állapotával kapcsolatos kérdésekben döntési és rendelkezési joga van. Rendkívüli esetben a központi forgalmi menetirányító megbízottjaként helyszíni feladatok ellátására kirendelhet.

41.

Főinstruktor

42.

Tolópad-vezető

A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

43.

Fordítókorong-kezelő

A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök

44.

Motorkocsi-vezető

Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.

45.

Villamosmozdony-vezető

46.

Dízelmozdony-vezető

47.

Gőzmozdonyvezető

48.

Gőzakkumulátoros-mozdony vezető

49.

Saját géperejű vasúti munkagép-vezető

50.

Vasúti vágánygépkocsi-vezető

51.

Motoros-hajtány vezető

52.

Hajtányvezető

53.

Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető

 

54.

Motorkocsi-segédvezető

Kétszemélyes üzemmódban a motor-kocsivezetővel együtt felelős a szerelvény, illetve a vonat továbbításáért.

II.2.3. Millenniumi földalatti vasút

Sorszám

Munkakör

Feladatkör

Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök

1.

Forgalmi főmérnök

A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

2.

Üzemvezető

3.

Szakszolgálat-vezető

4.

Forgalmi csoportvezető

5.

Központi forgalmi menetirányító

(KFM)

A vonal forgalmának egyszemélyi felelős irányítója, aki a rendelkezésére álló technikai eszközök és berendezések segítségével irányítja és ellenőrzi a vonatok forgalmának biztonságos és menetrendszerű lebonyolítását.

6.

Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD)

A központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) az állomások forgalmi jellegű távfelügyeleti feladatait látja el, a rendelkezésére álló technikai berendezésein keresztül. Ellenőrzi és irányítja az állomási diszpécserek munkáját, közvetlen felettese a központi forgalmi menetirányító.

7.

Forgalmi szolgálattevő

Forgalmi szolgálattevő vágánykapcsolatos állomásokon teljesít szolgálatot. Helyi üzem esetében kezeli a jelző- és vasútbiztosító berendezést, valamint átruházott jogkör esetén a kezelési körzetében irányítja a vonatforgalmat.

8.

Műszakvezető diszpécser

Műszakvezető diszpécser a térfelvigyázók és a járművezetők szolgálati elöljárója. A járművek műszaki állapotával kapcsolatban rendelkezési jog illeti meg.

9.

Térfelvigyázó

A térfelvigyázó a járműtelepen teljesít szolgálatot, a járművezetők szolgálati elöljárója, és a járműtelepi tolatási mozgások irányítója.

10.

Tolatásvezető

Tolatásvezető a tolatási mozgások irányításával megbízott dolgozó.

11.

Peronőr

Az állomásokon utas irányítói és ügyeletesi szolgálatot lát el.

12.

Jelzőőr

Meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök

13.

Távközlőmester, műszerész

A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

14.

Távközlő diszpécser

15.

Energiadiszpécser

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett – forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.

16.

Energiaoperátor

17.

Elektrikus

Pályán keletkezett – forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes, vagy végleges javítása, szakfelügyelet adása.

18.

Blokkmester

(beosztott blokkmester)

A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.

19.

Biztosítóberendezési művezető

20.

Biztosítóberendezési műszerész

21.

Biztosítóberendezési lakatos

22.

Biztosítóberendezési diszpécser

Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök

23.

Szolgálatvezető

A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében.

24.

Üzemvezető

25.

Pályamester

26.

Vonalgondozó

27.

Technikus

28.

Készenlétes

29.

Vasúti munkavezető

A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.

30.

Előmunkás

31.

Művezető

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi irányítása.

Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök

32.

Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő

A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.

33.

Mozgólépcső-üzemvezető

Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök

34.

Tolópad-vezető

A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

35.

Fordítókorong-kezelő

A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök

36.

Földalatti (MFAV) vasútijármű vezető

Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.

37.

Villamosmozdony-vezető

38.

Dízelmozdony-vezető

39.

Gőzmozdonyvezető

40.

Gőzakkumulátoros-mozdony vezető

41.

Saját géperejű vasúti munkagép-vezető

42.

Vasúti vágánygépkocsi-vezető

43.

Motoros-hajtány vezető

44.

Hajtányvezető

45.

Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető

II.2.4. Fogaskerekű vasút

Sorszám

Munkakör

Feladatkör

Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök

1.

Forgalmi főmérnök

A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

2.

Üzemvezető

3.

Szakszolgálat-vezető

4.

Forgalmi csoportvezető

5.

Forgalmi diszpécser

A vonal forgalmának egyszemélyi felelős vezetője, a járművezetők szolgálati elöljárója, aki a rendelkezésére álló technikai berendezések kezelésével irányítja és ellenőrzi a vonatok forgalmát, a menetrendszerinti és balesetmentes közlekedés lebonyolítását. Rendkívüli esemény esetében valamennyi szolgálati ág felé közvetlenül érvényesíthető rendelkezési, illetve irányítói jog illeti meg a forgalom lebonyolítását érintő kérdésekben.

6.

Művezető

(Művezető megbízottja)

Járműtelepi mozgások megszervezése és lebonyolítása.

7.

Kapcsolást végző műszaki dolgozó

A járművek össze- és szétkapcsolása.

8.

Váltóállító

A központi állítású váltók helyszíni állítása, ellenőrzése, őrzése.

9.

Jelzőőr

Meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök

10.

Távközlőmester, műszerész

A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

11.

Távközlő diszpécser

12.

Energiadiszpécser

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett – forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.

13.

Energiaoperátor

14.

Elektrikus

Pályán keletkezett – forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes, vagy végleges javítása, szakfelügyelet adása.

15.

Blokkmester

(beosztott blokkmester)

A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.

16.

Biztosítóberendezési művezető

17.

Biztosítóberendezési műszerész

18.

Biztosítóberendezési lakatos

19.

Biztosítóberendezési diszpécser

Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök

20.

Szolgálatvezető

A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében.

21.

Üzemvezető

22.

Pályamester

23.

Vonalgondozó

24.

Technikus

25.

Készenlétes

26.

Vasúti munkavezető

A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.

27.

Előmunkás

28.

Művezető

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi irányítása.

Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök

29.

Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő

A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.

30.

Mozgólépcső-üzemvezető

Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök

31.

Tolópad-vezető

A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

32.

Fordítókorong-kezelő

A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök

33.

Fogaskerekű vasútijármű vezető

Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.

34.

Villamosmozdony-vezető

35.

Dízelmozdony-vezető

36.

Gőzmozdonyvezető

37.

Gőzakkumulátoros-mozdony vezető

38.

Saját géperejű vasúti munkagép-vezető

39.

Vasúti vágánygépkocsi-vezető

40.

Motoros-hajtány vezető

41.

Hajtányvezető

42.

Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető

II.2.5.

III.

IV. Valamennyi pályahálózat

Sorszám

Munkakör

Feladatkör

1.

Vasútszakmai oktató

(vasúti műszaki-, vasúti forgalmi oktató)

A képző szervezet, illetve vasúti társaság megbízásával az alapképzésben és időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése, valamint a vasúti társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési és vizsgáztatási feladatai.

2. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez141

Időszakos oktatásra, illetve időszakos vizsgára kötelezett munkavállalók és az időszakos oktatás rendje

 

Országos jelentőségű vasútvonalak

Térségi vasúti pályahálózat

Saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút

Elővárosi vasúti pályahálózat

Helyi, városi vasúti pályahálózat

Valamennyi keskeny nyomtávú pályahálózat

 

Éves oktatási idő (óra)

gyakoriság (hónap)

Éves oktatási idő (óra)

gyakoriság (hónap)

Éves oktatási idő (óra)

gyakoriság (hónap)

Éves oktatási idő (óra)

gyakoriság (hónap)

Éves oktatási idő (óra)

gyakoriság (hónap)

Éves oktatási idő (óra)

gyakoriság (hónap)

Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök

30

3

30

3

12

6

12

6

12

6

12

6

Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök (országos pályahálózat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet 15-22. sorszámú munkakörök

30

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet 1-14; 23-39/B sorszámú munkakörök

12

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök (kivéve országos pályahálózat)

 

 

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

Áruszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

3. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez142

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő képzések, a képzésben való részvétel feltételei, az alapképzés témakörei, a hatósági vizsgák vizsgatevékenységei, témakörei, a vizsgáztatás feltételei, a vizsgák megfeleltetése, a képzéssel betölthető munkakörök

A képzések és a hatósági vizsgák megnevezése az infrastruktúra (utasításrendszer) feltüntetésével értelmezendő. Pl.: Általános forgalmi (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) vizsga, vagy Tolatásvezető (Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása és kapcsolódó szabályozások) képzés.

A vizsga megfeleltetése: a képzéshez (azonos infrastruktúrához) kapcsolódó érvényes (sikeres) hatósági vizsga megléte esetén, a vizsga megfeleltetésénél felsorolt hatósági alap- és időszakos vizsgá(ka)t külön nem kell tenni.

Időszakos vizsgán e melléklet táblázataiban meghatározott vizsgabizottság helyett 1 fő vizsgabiztos is kijelölhető.

A vasúti pályahálózat üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos alapképzések

I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-
szám

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

1.

Általános forgalmi

- Betöltött
18. életév

- Középiskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő -, és biztosítóberendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Írásbeli

1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Általános forgalmi (forgalmi szolgáltattevők részére)

- Vonat fel- és átvevő

- Vonali tolatásvezető

- Tolatásvezető

- Kocsirendező

- Vontatási telepi rendező

-Váltókezelő

- Térközőr

- Jelzőőr

- Biztosító-
berendezési forgalmi
- Erősáramú forgalmi
- Egyszerűsített forgalmi
(pálya szakszolgálat)

- Egyszerűsített forgalmi

(biztosítóberendezési szakszolgálat)

- Egyszerűsített forgalmi
(erősáramú szakszolgálat)

- Egyszerűsített forgalmi
(távközlő szakszolgálat)

- Vasúti munkavezető

- Vezető jegyvizsgáló

- Jegyvizsgáló

- Egyszerűsített forgalmi

(személyszállítási és árufuvarozási szolgáltatás)

- Árufuvarozási forgalmi

- Egyszerűsített forgalmi
(gépészeti szolgáltatás)

- Mozdonyfelvigyázó

- Villamos-fűtési lakatos

- Keskeny nyomtávolságú pályahálózaton vonatkísérő (Gyermekvasúti vonatkísérő)

- 1/A., 4., 5., 6., 7., 7/A., 8., 9., 9/A., 9/B.,. 9/C., 10., 10/A., 10/B., 10/C., 11., 12., 13., 15., 15/A.,16., 17., 18., 19. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

- Forgalmi üzemmérnök

- Forgalmi technológus

- Forgalmi technológiai szakelőadó

- Különleges szabályozást igénylő küldemények irányítója

- Állomáskezelő

1/A.

Általános forgalmi (forgalmi szolgálat-tevők részére)

- Betöltött
18. életév

- Középiskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő -, és biztosítóberendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Írásbeli

1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

Váltókezelő

Térközőr, Jelzőőr

8., 9., 9/A. sorszám alatt felsorolt munkakörök

2.

Önállósító forgalmi

Általános forgalmi vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Gyakorlati ismeretek (160 óra oktató forgalmi szolgálattevő felügyelete melletti gyakorlati munkavégzés)

Kiegészítő témakörök:

- Pályavasúti berendezés

ismeretek

(biztosítóberendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Általános forgalmi

- Általános forgalmi (forgalmi szolgálattevők részére)

- Önállósító forgalmi (forgalmi szolgálattevők részére)

- Vonat fel- és átvevő

- Vonali tolatásvezető

- Tolatásvezető

- Kocsirendező

- Vontatási telepi rendező

- Váltókezelő

- Térközőr

- Jelzőőr

- Biztosító-
berendezési forgalmi
- Erősáramú forgalmi
- Egyszerűsített forgalmi
(pálya szakszolgálat)

- Egyszerűsített forgalmi

(biztosító-
berendezési szakszolgálat)

- Egyszerűsített forgalmi
(erősáramú szakszolgálat)

- Egyszerűsített forgalmi
(távközlő szakszolgálat)

- Vasúti munkavezető

- Vezető jegyvizsgáló

- Jegyvizsgáló

- Egyszerűsített forgalmi

(személyszállítási és árufuvarozási szolgáltatás)

- Árufuvarozási forgalmi

- Egyszerűsített forgalmi (gépészeti szolgáltatás)

- Mozdonyfelvigyázó

- Keskeny nyomtávolságú

pályahálózaton

vonatkísérő

(Gyermekvasúti

vonatkísérő)

- Villamos-fűtési lakatos

- 1., 1/A., 2/A., 4., 5., 6., 7., 7/A., 8., 9., 9/A., 9/B., 9/C., 10., 10/A., 10/B., 10/C., 11., 12., 13., 15., 15/A., 16., 17., 18., 19. sorszám alatt

felsorolt munkakörök,

amennyiben a képzésben

való részvétel feltételei teljesülnek

- Forgalmi csomóponti vezető

- Forgalmi koordinátor

- Állomásfőnök I-III.

- Térfőnök

- Hálózati fő-

üzemirányító

- Tervező főirányító

- Területi fő-üzemirányító

- Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító

- Forgalmi vonalirányító

- KÖFI irányító

- KÖFE irányító

- Forgalmi szolgálattevő

- Külső forgalmi

szolgálattevő

- Naplózó forgalmi

szolgálattevő

- MEFI irányító

- MERÁFI irányító

- Ügyeletes tiszt (forgalmi)

- Gyermekvasúti forgalmi állomásfőnök

2/A.

Önállósító forgalmi (forgalmi szolgálattevők részére)

Általános forgalmi vizsga (forgalmi szolgálattevők részére)

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Gyakorlati ismeretek (160 óra oktató forgalmi szolgálattevő felügyelete melletti gyakorlati munkavégzés)

Kiegészítő témakörök:

– Pályavasúti berendezés ismeretek (biztosítóberendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Általános forgalmi (forgalmi szolgálattevők részére)

- Váltókezelő

- Térközőr, Jelzőőr

- 1/A., 8., 9., 9/A. sorszám alatt felsorolt munkakörök

- Forgalmi szolgálattevő

- Külső forgalmi szolgálattevő

- Naplózó forgalmi szolgálattevő

- KÖFI irányító

3.

Vasútüzem vezető

-    Általános forgalmi vizsga

-    Biztosítóberendezés üzemeltetése esetén: Önállósító forgalmi vizsga.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök

1.    Üzemeltetési ismeretek

Kiegészítő témakörök

–    Jogi ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Üzemeltetési ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Vasútüzem vezető

4.

Vonat fel- és átvevő

-    Betöltött 18. életév

-    Középfokú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

-    Tűzvédelmi ismeretek

-    Egészségügyi ismeretek

-    Környezetvédelmi ismeretek

-    Munkavédelmi ismeretek

-    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

- Vonat fel- és átvevő

5.

Vonali tolatásvezető

- Betöltött
18. életév

- Középfokú végzettség

- 320 óra igazolt kocsirendezői gyakorlat

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Pályavasúti berendezés ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-, biztosítóberendezés és gurítódombi berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Tolatásvezető

- Kocsirendező

- 6., 7. sorszám alatt felsorolt munkakörök

- Vonali tolatásvezető

6.

Tolatásvezető

- Betöltött
18. életév

- Középfokú végzettség

- 320 óra igazolt kocsirendezői gyakorlat

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-, biztosítóberendezés és gurítódombi berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Kocsirendező

- 7. sorszám alatt felsorolt munkakörök

- Kocsimester (forgalmi)

- Tolatásvezető

- Gurításvezető

7.

Kocsirendező

-    Betöltött 18. életév

-    Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Vonali kocsirendező

-    Kocsirendező

-    Saruzó

-    Fékező (tolatásnál, gurításnál)

-    Vágányfék kezelő

-    Vontatási telepi rendező

-    Vontatási telepi váltókezelő

-    Szállítmánykísérő

7/A.

Vontatási telepi rendező

Betöltött 18. életév

Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő

témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

--

Vontatási telepi rendező

8.

Váltókezelő

- Betöltött
18. életév

- Középfokú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő- és biztosítóberendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

- Váltókezelő

- Vezető váltókezelő

- Gyermekvasúti vezető váltókezelő

9.

Térközőr

- Betöltött
18. életév

- Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlés, biztosítóberendezés)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- 9/A sorszám alatt felsorolt munkakör

- Térközőr

- Útsorompókezelő

- Vonatjelentő-őr

9/A.

Jelzőőr

- Betöltött
18. életév

- Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlés, biztosítóberendezés)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

- Jelzőőr

9/B.

Biztosító-
berendezési forgalmi

- Betöltött
18. életév

- Alapfokú iskolai végzettség

- Biztosító-
berendezési műszerész, biztosító-
berendezési lakatos részére szakterület-
nek megfelelő szakirányú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek

(távközlő berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- 9/A. sorszám alatt felsorolt munkakör

- Biztosítóberendezési műszerész

- Biztosítóberendezési lakatos

9/C.

Erősáramú forgalmi

- Betöltött
18. életév

- Alapfokú iskolai végzettség

- Felsővezeték szerelő részére szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (biztosítóberendezés ismeretek és távközlő berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli,

szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- 9/A sorszám alatt felsorolt munkakör

- Felsővezeték szerelő

- Felsővezeték szerelő különleges körülmények között (nagy magasságban, 25 kV feszültség közelében)

10.

Egyszerűsített forgalmi

(pálya szakszolgálat)

- Betöltött
18. életév

- Középiskolai végzettség

- Szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő berendezés ismeretek, biztosítóberendezés berendezés)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Írásbeli

1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- Vasúti munkavezető

- 9/A., és 11. sorszám alatt felsorolt munkakörök

- Vezetőmérnök (pályás)

- Szakaszmérnök (pályás)

- Főpályamester

- Pályamester

- Vonalkezelő

- Technikus (pályás)

- Diszpécser (pályás)

10/A.

Egyszerűsített forgalmi

(biztosító-berendezési szakszolgálat)

- Betöltött
18. életév

- Középiskolai végzettség

- Szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Írásbeli

1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr,

- Biztosítóberendezési forgalmi

- 9/A., 9/B. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

- Biztosítóberendezési Vezetőmérnök

- Biztosítóberendezési szakaszmérnök

- Technológiai rendszerszakértő (biztosítóberendezési)

- Biztosítóberendezési vonalellenőr

- Blokkmester (beosztott blokkmester)

- Területi biztosítóberendezési diszpécser

- Biztosítóberendezési művezető

- Technikus (biztosítóberendezési)

10/B.

Egyszerűsített forgalmi

(erősáramú szakszolgálat)

- Betöltött
18. életév

- Középiskolai végzettség

- Szakterület-
nek megfelelő szakirányú végzettség.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő berendezés ismeretek, biztosítóberen-
dezés berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Írásbeli

1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- Erősáramú forgalmi

- 9/A., 9/C. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

- Erősáramú vezetőmérnök

- Erősáramú szakaszmérnök

- Technológiai rendszerszakértő (erősáramú)

- Erősáramú mester (erősáramú beosztott mester)

- Erősáramú művezető

- Elektrikus, elektrikus diszpécser

- Technikus (erősáramú)

10/C.

Egyszerűsített forgalmi

(távközlő szakszolgálat)

- Betöltött
18. életév

- Középiskolai végzettség

Szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő berendezés ismeretek, biztosítóberen-
dezés berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Írásbeli

1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

Jelzőőr

- 9/A., sorszám alatt felsorolt munkakörök,

- Távközlő vezetőmérnök

- Távközlő szakaszmérnök

- Technológiai rendszerszakértő (távközlő)

- Távközlőmester (beosztott távközlőmester)

- Területi távközlő diszpécser

- Technikus (távközlő)

11.

Vasúti munkavezető

-    Betöltött 18. életév

-    Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Vasúti munkavezető

-    Vonalgondozó

-    Előmunkás

-    Jelzőőr

12.

Vezető jegyvizsgáló

-    Betöltött 18. életév

-    Középiskolai végzettség

-    3 hónap jegyvizsgálói gyakorlat

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő- és biztosítóberendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-    Jegyvizsgáló

-    Vezető jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi)

-    13. sorszám alatt felsorolt munkakörök

13.

Jegyvizsgáló

-    Betöltött 18. életév

-    Középiskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

–    Általános ismeret a személyszállító járművekre

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

----

-    Jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi)

-    vonatkezelő-levelező, kirakó

A

B

C

D

E

F

G

H

14.

Kocsivizsgáló

-    Betöltött 18. életév

-    Középiskolai végzettség vagy középfokú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Járműszerkezeti ismeretek

2.    Műszaki kocsi-üzemeltetési ismeretek

3.    Jelzési ismeretek

4.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

-    Tűzvédelmi ismeretek

-    Egészségügyi ismeretek

-    Környezetvédelmi ismeretek

-    Munkavédelmi ismeretek

-    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Járműszerkezeti ismeretek

Gyakorlati:

1.    Műszaki kocsi-
üzemeltetési ismeretek

Vizsgabizottság:

1 fő vizsgabiztos

(a vizsga elnöke, forgalmi),

1 fő vizsgabiztos

(műszaki)

-    Villamos-fűtési lakatos

-    19. sorszám alatt felsorolt munkakörök

-    Kocsivizsgáló

-    Féklakatos

-    Művezető (kocsivizsgáló)

-    Tengelyátszerelő

15.

Egyszerűsített forgalmi
(személy-
szállítási és árufuvarozási szolgáltatás)

- Betöltött
18. életév

- Középiskolai végzettség

- Szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség.

A vasúti közlekedés

biztonságával összefüggő

témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

-    Személyszállítási főirányító

-    Személyszállítási üzemeltetési vezető

-    Személyszállítási technológus,

-    Árutovábbítási üzemirányító

-    Területi vontatási szolgáltatási központvezető

-    Vontatási szolgáltatási telephelyvezető

-    Területi vontatási vezető

-    Vontatási-telepvezető

-    Vontatási technológus

-    Vontatási reszortos

-    Vontatási (gépészeti) vonalellenőr

-    Vontatási vezetőmérnök

-    Területi vontatási főirányító

-    Hálózati árufuvarozási vontatási főirányító, irányító

-    Árutovábbítási vontatási irányító

15/A.

Árufuvarozási
forgalmi

- Betöltött
18.

életév

- Középiskolai

végzettség.

A vasúti közlekedés

biztonságával összefüggő

témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Írásbeli

1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

- Raktárnok

- Árufuvarozási főnök

- Állomási operatív

koordinátor (árufuvarozás)

16.

Egyszerűsített forgalmi

(gépészeti szolgáltatás)

-    Betöltött 18. életév

-    Középiskolai végzettség

-    Szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Pályavasúti berendezés ismeretek (Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

-    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Írásbeli

1.    Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-    Villamos-fűtési lakatos

-    19. sorszám alatt felsorolt munkakörök,

-    Járműfenntartási vezető,

-    Járműfenntartási vezetőmérnök,

-     Kocsivizsgálati vezető

-    Kocsivizsgálati vezetőmérnök

17.

Mozdonyfelvigyázó

-    Betöltött 20. életév,

-    Középiskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési Ismeretek.

2.    Forgalmi Ismeretek.

Kiegészítő témakörök:

-    Tűzvédelmi ismeretek

-    Egészségügyi ismeretek

-    Környezetvédelmi ismeretek

-    Munkavédelmi ismeretek

-    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő berendezés ismeretek)

Elméleti:

írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Mozdonyfelvigyázó

-    Külsős mozdonyfelvigyázó

-    Gépészeti diszpécser

18.

Keskeny nyomtávolságú pályahálózaton vonatkísérő

(Gyermekvasúti vonatkísérő)

-    Betöltött 18. életév

-    Alapfokú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési Ismeretek

2.    Forgalmi Ismeretek

Kiegészítő témakörök:

-    Tűzvédelmi ismeretek

-    Egészségügyi ismeretek

-    Környezetvédelmi ismeretek

-    Munkavédelmi ismeretek

-    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő- és biztosítóberendezés ismeretek)

Elméleti:

írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Vonatvezető (keskeny nyomtávolságú pályahálózaton)

-    Fékező (keskeny nyomtávolságú pályahálózaton)

-    Gyermekvasúti vonatvezető

-    Gyermekvasúti vezető jegyvizsgáló

-    Jelzőőr

19.

Villamos-fűtési lakatos

-    Betöltött 18. életév

-    Középfokú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési Ismeretek.

2.    Forgalmi Ismeretek.

Kiegészítő témakörök:

-    Tűzvédelmi ismeretek

-    Egészségügyi ismeretek

-    Környezetvédelmi ismeretek

-    Munkavédelmi ismeretek

-    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő- és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Elméleti:

írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Villamos-fűtési lakatos (szerelő)

20.

Egyszerűsített forgalmi tolatásvezető

-    Betöltött 18. életév

-    Középfokú végzettség

-    24 óra igazolt kocsirendezői gyakorlat

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

-    Tűzvédelmi ismeretek

-    Egészségügyi ismeretek

-    Környezetvédelmi ismeretek

-    Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-, biztosítóberendezés és gurítódombi berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-    Kocsirendező

-    kocsirendező

-    sajátcélú vasúti pályahálózaton, iparvágányon tolatásvezető, ha az éves kocsi forgalom 365 kocsit és a tolatási napok száma az éves 60 napot nem haladja meg,

-    Vontatási telepi rendező,

-    Vontatási telepi váltókezelő,

-     Vontatási telepen a Vontatási telepi rendező, illetve a Vontatási telepi váltókezelő munkakört csak akkor töltheti be, ha a mozdonynak minősülő járművek tolatását vezeti

II. Helyi és városi vasúti pályahálózat

II. 1.

II.2. Helyi és városi vasúti pályahálózat

II.2.1. Közúti vasúti (villamos) pályahálózat

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

1.

Forgalmi diszpécser

-    Betöltött 18. életév

-    Középfokú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Közlekedési ismeret (KRESZ)

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Közlekedési ismeretek (KRESZ)

1 fő vizsgabiztos

-    Váltóőr

-    Vonatvezető

-    Kísérő

-    2., 3., 4. sorszám alatt felsorolt munkakörök - amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

-    Forgalmi diszpécser

-    Forgalmi főmérnök

-    Üzemvezető

-    Szakszolgálat-vezető

-    Forgalmi csoportvezető

2.

Váltóőr

-    Betöltött 18. életév

-    Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Közlekedési ismeret (KRESZ)

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő- és biztosítóberendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Közlekedési ismeretek (KRESZ)

1 fő vizsgabiztos

---

-    Váltóőr,

-    Tabulátorkezelő

-    Jelzőőr

3.

Vonatvezető

-    Betöltött 18. életév

-    Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Közlekedési ismeret (KRESZ)

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Közlekedési ismeret (KRESZ)

1 fő vizsgabiztos

-    Kísérő

-    4. sorszám alatt felsorolt munkakörök - amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

-    Vonatvezető

4.

Kísérő

-    Betöltött 18. életév

-    Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Közlekedési ismeret (KRESZ)

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Közlekedési ismeret (KRESZ)

1 fő vizsgabiztos

---

- Kísérő

5.

Egyszerűsített forgalmi

(távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezési szakszolgálat)

-    Betöltött 18. életév

-    Középiskolai végzettség

-    szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek – kivéve távközlő szakszolgálat)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Távközlőmester, műszerész

-    Blokkmester (beosztott blokkmester)

-    Biztosítóberendezési művezető

-    Biztosítóberendezési műszerész

-    Biztosítóberendezési lakatos

-    Biztosítóberendezési diszpécser

-    Távközlő diszpécser

-    Elektrikus

-    Energia diszpécser

-    Energia operátor

-    Felsővezeték szerelő

6.

Egyszerűsített forgalmi (pálya szakszolgálat)

-    Betöltött 18. életév

-    Középiskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Közlekedési ismeret (KRESZ)

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Közlekedési ismeret (KRESZ)

1 fő vizsgabiztos

---

-    Szolgálatvezető

-    Üzemvezető

-    Pályamester

-    Technikus

-    Készenlétes

-    Művezető

7.

Vasúti munkavezető

-    Betöltött 18. életév

-    Középfokú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Közlekedési ismeret (KRESZ)

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Közlekedési ismeret (KRESZ)

1 fő vizsgabiztos

---

-    Vasúti munkavezető

-    Vonalgondozó

-    Előmunkás

-    Pályamunkás

II.2.2. Földalatti vasúti pályahálózat (Metró)

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

1.

Utasforgalom-irányító

-    Betöltött 18. életév

-    Középiskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Mozgólépcső ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő berendezés ismeret)

–    Általános járműismeret

–    Utasforgalom irányítási gyakorlat, (vasútszakmai oktató felügyelete alatti munkavégzés)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Mozgólépcső ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-    Egyszerűsített forgalmi (a távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezési- és pálya szakszolgálatok részére)

-    Vasúti munkavezető

-    a 4., 5. sorszám alatt felsorolt munkakörök - (amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek)

-    Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD)

-    Műszaki diszpécser

-    Állomási (utasforgalom irányító) diszpécser,

-    Központi forgalmi menetirányító megbízottja

-    Peronőr

2.

Vonatforgalom irányító

-    Betöltött 20. életév

-    Középiskolai végzettség

-    Utasforgalom irányítói vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-, biztosítóberendezés és harmadik sínes villamos berendezés ismeret)

–    Általános járműismeret

–    Vonatforgalom irányítási gyakorlat (vasútszakmai oktató felügyelete alatti munkavégzés)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-    Utasforgalom-irányító

-    Tolatásvezető

-    Egyszerűsített forgalmi (a távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezési- és pálya szakszolgálatok részére)

-    Vasúti munkavezető

-    az 1., 3., 4., 5. sorszám alatt felsorolt munkakörök - amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

-    Forgalmi főmérnök

-    Üzemvezető

-    Szakszolgálat-vezető

-    Forgalmi csoportvezető

-    Járműtelepi forgalmi operátor

-    Járműtelepi forgalmi szolgálattevő

-    Központi forgalmi menetirányító (KFM)

-    Központi forgalmi operátor

-    Állomási forgalmi szolgálattevő

-    Műszakvezető diszpécser

-    Kocsiszíni diszpécser

3.

Tolatásvezető

-    Betöltött 18. életév

-    Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-, biztosítóberendezés és harmadik sínes villamos berendezés ismeret)

–    Általános járműismeret

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-    Egyszerűsített forgalmi (a távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezési- és pálya szakszolgálatok részére)

-    Vasúti munkavezető

-    a 4., 5. sorszám alatt felsorolt munkakörök - amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

-    Tolatásvezető

4.

Egyszerűsített forgalmi

(távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezési- és pálya szakszolgálat)

-    Betöltött 18. életév

-    Középiskolai végzettség

-    Szakterületre előírt szakirányú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-, biztosítóberendezés és harmadik sínes villamos berendezés ismeret)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-    Vasúti munkavezető

-    az 5. sorszám alatt felsorolt munkakörök - amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

-    Biztosítóberendezési művezető, műszerész l

-    Biztosítóberendezési diszpécser, lakatos

-    Blokkmester (beosztott blokkmester)

-    Elektrikus

-    Energia diszpécser

-    Energia operátor

-    Műszaki ügyeletes

-    Távközlő műszerész, diszpécser

-    PFT Szolgálatvezető

-    PFT Üzemvezető

-    Pályamester

-    PFT Technikus

-    PFT Készenlétes

-    PFT Művezető

-    Központi forgalmi menetirányító megbízottja

5.

Vasúti munkavezető

-    Betöltött 18. életév

-    Középfokú végzettség

-    Szakterületre előírt szakmai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő- és harmadik sínes villamos berendezés ismeret)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Vasúti munkavezető

-    Vonalgondozó

-    Előmunkás

-    Jelzőőr

II.2.3. Millenniumi földalatti vasút

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

1.

Vonat és utasforgalom irányító

-    Betöltött 20. életév

-    Középiskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

3.    Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek, pályaismeret)

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő- és biztosítóberendezés ismeret)

–    Általános járműismeret

–    Vonat és utasforgalom irányítási gyakorlat, felügyelet alatti munkavégzés

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Írásbeli

1.    Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek.

1 fő vizsgabiztos

-    Tolatásvezető

-    Peronőr

-    Egyszerűsített forgalmi (a távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezési- és pálya szakszolgálatok részére)

-    2., 3., 4. sorszám alatt felsorolt munkakörök - amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

-    Forgalmi főmérnök

-    Üzemvezető

-    Szakszolgálat-vezető

-    Forgalmi csoportvezető

-    Központi menetirányító

-    Forgalmi szolgálattevő,

-    Térfelvigyázó

-    Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD)

-    Műszakvezető diszpécser

2.

Tolatásvezető

-    Betöltött 18. életév

-    Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-, biztosítóberendezés és felsővezetéki villamos berendezés ismeret)

–    Általános járműismeret

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

- Tolatásvezető

3.

Peronőr

-    Betöltött 18. életév

-    Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő- és villamos felsővezetéki berendezés ismeret)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

- Peronőr

4.

Egyszerűsített forgalmi

(távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezési- és pálya szakszolgálat)

-    Betöltött 18. életév

-    Középiskolai végzettség

-    Szakterületre előírt szakirányú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő- és villamos felsővezetéki berendezés ismeret)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Biztosítóberendezési művezető, műszerész l

-    Biztosítóberendezési lakatos, diszpécser

-    Blokkmester (beosztott blokkmester)

-    Elektrikus

-    Energia diszpécser

-    Energia operátor

-    Felsővezetékes művezető

-    Felsővezetékes csoportvezető

-    Műszaki diszpécser

-    Műszaki ügyeletes

-    Távközlő műszerész, diszpécser

-    PFT Szolgálatvezető

-    PFT Üzemvezető

-    Pályamester

-    PFT Technikus

-    PFT Készenlétes

-    PFT Művezető

-    Központi menetirányító helyszíni megbízottja

5.

Vasúti munkavezető

-    Betöltött 18. életév

-    Középfokú végzettség

-    Szakterületre előírt szakirányú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Szakterületre vonatkozó üzemeltetési szabályzat (szolgálati utasítás)

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő- és villamos felsővezetéki berendezés ismeret)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Vasúti munkavezető

-    Vonalgondozó

-    Előmunkás

-    Jelzőőr

II.2.4. Fogaskerekű vasút

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

1.

Forgalmi diszpécser

-    Betöltött 18. életév

-    Középiskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeret)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-    Tolatásvezető

-    Váltóállító

-    Jelzőőr

-    2., 3., 4. sorszám alatt felsorolt munkakörök - amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

-    Forgalmi főmérnök

-    Üzemvezető

-    Szakszolgálat-vezető

-    Forgalmi csoportvezető

-    Forgalmi diszpécser

2.

Tolatásvezető

-    Betöltött 18. életév

-    Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeret)

–    Járműismeret

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Művezető (Művezető megbízottja)

-    Kapcsolást végző műszaki dolgozó

3.

Váltóállító

-    Betöltött 18. életév

-    Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő- és biztosítóberendezés ismeret)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Váltóállító

4.

Jelzőőr

-    Betöltött 18. életév

-    Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeret)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

- Jelzőőr

5.

Egyszerűsített forgalmi (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés szakszolgálat)

-    Betöltött 18. életév

-    Középiskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeret, - kivéve távközlő szakszolgálat)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Távközlőmester, műszerész

-    Blokkmester (beosztott blokkmester)

-    Biztosítóberendezési művezető

-    Biztosítóberendezési műszerész

-    Biztosítóberendezési lakatos

-    Biztosítóberendezési diszpécser

-    Távközlő diszpécser

-    Elektrikus

-    Energia diszpécser

-    Energia operátor

6.

Egyszerűsített forgalmi (pálya szakszolgálat)

-    Betöltött 18. életév

-    Középiskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeret)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Szolgálatvezető

-    Üzemvezető

-    Pályamester

-    Technikus

-    Készenlétes

-    Művezető

7.

Vasúti munkavezető

-    Betöltött 18. életév

-    Középfokú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

–    Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeret)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Jelzési ismeretek

2.    Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

-    Vasúti munkavezető

-    Vonalgondozó

-     Előmunkás

II.2.5.

III. Mozgólépcső (mozgójárda), tolópad és fordítókorong

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

1.

Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő

-    Betöltött 18. életév

-    Alapfokú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök

1.    Műszaki alapismeretek

2.    Villamossági ismeretek

3.    Gépészeti-berendezési ismeretek

4.    Fék- és biztosítóberendezési ismeretek

5.    Az üzemeltetési szabályzat (szolgálati utasítás) ismeret

6.    Hibakeresés és hibaelhárítás

7.    Kezelési gyakorlat

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Az üzemeltetési szabályzat (szolgálati utasítás) ismeret

2.    Gépészeti-berendezési ismeretek

3.    Fék- és biztosítóberendezési ismeretek

Gyakorlati:

1.    Kezelési gyakorlat

2.    Hibakeresés és hibaelhárítás

1 fő vizsgabiztos

---

-    Mozgólépcső-üzemvezető

-    Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő

2.

Fordítókorong-kezelő, tolópad-vezető

-    Betöltött 18. életév

-    alapfokú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1.    Műszaki alapismeretek

2.    Villamossági ismeretek

3.    Gépészeti-berendezési ismeretek

4.    Fék- és biztosítóberendezési ismeretek

5.    Az üzemeltetési szabályzat (szolgálati utasítás) ismeret

6.    Hibakeresés és hibaelhárítás

7.    Kezelési gyakorlat

Kiegészítő témakörök:

–    Tűzvédelmi ismeretek

–    Egészségügyi ismeretek

–    Környezetvédelmi ismeretek

–    Munkavédelmi ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Az üzemeltetési szabályzat (szolgálati utasítás) ismeret

2.    Gépészeti-berendezési ismeretek

3.    Fék- és biztosítóberendezési ismeretek

Gyakorlati:

1.    Kezelési gyakorlat

2.    Hibakeresés és hibaelhárítás

1 fő vizsgabiztos

---

-    Fordítókorong-kezelő

-    Tolópad-vezető

IV. Vasúti oktatók képzése

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

1.

Vasútszakmai oktató

(elméleti / gyakorlati oktató)

Elméleti oktatói szak esetén:

-    érettségi végzettség

-    felsőfokú szakmai, vagy képesítő vizsga

-    legalább 3 éves szakmai gyakorlat

-    vasúti járművezetői képzés esetén: vasúti járművezetői képesítés

Gyakorlati oktatói szak esetén:

-    középfokú végzettség

-    felsőfokú szakmai, vagy képesítő vizsga

-    5 év szakmai gyakorlat

-    vasúti járművezetői képzés esetén: vasúti járművezetői képesítés

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök

Elméleti szak:

1.    Vasútszakmai ismeretek elmélete és oktatásának módszertana

2.    Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana

Gyakorlati szak

1.    Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana

2.    Gyakorlati oktatás módszertana

Kiegészítő témakörök

–    Pedagógiai, andragógiai alapismeretek

–    Felnőttképzés pszichológiája

–    Oktatástechnológia, oktatástechnika

–    Munkavédelem, tűzvédelem

–    Oktatási gyakorlat

–    A képzés dokumentumai

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1.    Oktatástechnológia, oktatástechnika

2.    Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana

3.    Munkavédelem, tűzvédelem

Gyakorlati:

1.    Vizsgatanítás

Vizsgabizottság:

1 fő vizsgabiztos

(a vizsga elnöke),

1fő vizsgabiztos

(vasútszakmai)

---

- Vasútszakmai oktató

V. Vasúti járművezető alapképzések

1. A vasúti járművezető alapképzés moduláris szerkezetű, mely Általános szakmai ismeretek, Vasúti járműismereti és Vasúti pályahálózat ismereti, valamint Vezetési gyakorlat részekből áll.

2. A táblázatok tartalmazzák a külön jogszabályban meghatározott Mozdonyvezetői engedélyhez és a Tanúsítványhoz szükséges ismereteket, vizsgákat.

3. A Vasúti járműismereti és a Vasúti pályahálózat ismereti moduloknál feltüntetett gyakorlati időket modulonként külön – külön kell teljesíteni. A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejűleg is lebonyolítható.

4. Kizárólag saját célú vasúti pályahálózathoz, iparvágányhoz, kisvasúthoz, múzeumvasúthoz kapcsolódó alapképzés kivételével – valamennyi járművezető alapképzés esetén közvetlenül a képzés megkezdésekor a jelentkezőnek orientációs utazási gyakorlatot kötelező teljesíteni, mely legalább 8 óra (nappali és éjszakai körülmények között) a szükséges munkabiztonsági oktatás után.

5. Az országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes vasúti járművezetői engedély (mozdonyvezetői engedély) megszerzéséhez szükséges alapképzések**:

a) Általános szakmai ismeretek modul

b) Vezetési gyakorlat modul*

6. A térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes vasúti járművezetői engedély (mozdonyvezetői engedély) megszerzéséhez szükséges alapképzések**:

a) Általános szakmai ismeretek modul

b) Vezetési gyakorlat modul*

7. A tanúsítvány megszerzéséhez szükséges alapképzések**:

a) Kategória modul

b) Típusismereti modul

c) Infrastruktúra modul

d) Vonal- és állomásismereti modul

* (Emberi erővel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul végrehajtása nem szükséges, az engedély megszerzéséhez típusismereti modul szükséges.)

** (Az okmányok kiállításához a felsorolt modulok mindegyike szükséges.)

8.    Betölthető munkakörök

8.1.    A munkakör betöltéséhez a munkavállalónak rendelkeznie kell a szükséges, érvényes vasúti járművezetői engedéllyel és tanúsítvánnyal.

8.2.    A betölthető munkakörök felsorolása:

a)    Az 1. mellékletben a Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök cím alatt felsorolt munkakörök,

b)    Járművezető instruktor,

c)    Főinstruktor,

d)    Pilóta,

e)    Kocsiszíni diszpécser,

f)    Térfelvigyázó,

g)    Váltóőr,

h)    Tabulátorkezelő,

i)    Kísérő,

j)    Városi közúti vasúti (villamos) pályahálózaton: Jelzőőr.

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Képzés-modul és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységei, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

Az elméleti képzés minimális ideje (óra)

Előírt gyakorlatok (óra)

1. Általános szakmai ismeretek modulok

1.

Országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes általános szakmai ismeretek

- A vizsga időpontjáig betöltött 20. életév

- Középfokú végzettség

- A magyar nyelv ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. A mozdonyvezetői munka, a munkakörnyezet, a mozdonyvezető szerepe és felelőssége a vasút-üzemeltetésben, a mozdonyvezetői feladatok ellátásának szakmai és személyi kívánalmai
2. Vasúti technológiák, köztük az üzemeltetési szabályok alapjául szolgáló és rendelkezések ismerete
3. A vasúti infrastruktúra alapelvei
4. Az üzemeltetési kommunikáció alapelvei
5. A vonatok és összeállításuk, valamint a vontatójárművek, a teherkocsik, a személyszállító kocsik és egyéb járművek műszaki előírásai
6. A vasút-üzemeltetéssel járó általános kockázatok
7. Fizikai alaptörvények

Kiegészítő témakörök
- Általános munkabiztonsági ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek

Írásbeli, szóbeli
1. Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák (forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer) és közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

2.

Térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek

- A vizsga időpontjáig betöltött 20. életév
- Alapfokú iskolai végzettség
- A magyar nyelv ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák (forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer) és közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

Kiegészítő témakörök
- Általános munkabiztonsági ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek

Írásbeli, szóbeli
1. Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák (forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer) és közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

1 fő vizsgabiztos

50

10

2. Vasúti járműismereti modulok

2.1. Kategória modulok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Gőzmozdony, (gőzakkumulátoros-mozdony)

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Gépszerkezettan
2. Kazánismeretek
3. Járműszerkezet
4. Fékberendezések, fékezési ismeretek
5. Üzemeltetési ismeretek
6. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli
1. Gépszerkezettan
2. Kazánismeretek
3. Járműszerkezet
4. Fékberendezések, fékezési ismeretek
5. Üzemeltetési ismeretek
6. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

160

Kazánfűtői gyakorlat: 130

2.

Villamosmozdony
(Váltakozó feszültségű, több áramnemű)

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

160

40

3.

Villamosmozdony (Egyenfeszültségű)

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy

- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

160

40

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

Villamos meghajtású közúti vasúti jármű

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy

- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

130

40

6.

Villamos meghajtású földalatti (metró) vasúti jármű

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

160

40

7.

Villamos meghajtású földalatti (metró) vasúti jármű (segédvezető)

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy

- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

Szóbeli:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

1 fő vizsgabiztos

160

40

8.

Villamos meghajtású millenniumi földalatti vasúti jármű

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

160

40

9.

Villamos meghajtású fogaskerekű vasúti jármű

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra , kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy

- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

130

40

10.

Dízelmozdony

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

160

40

11.

Karbantartó (építő) vasúti jármű (vágánygépkocsi, saját géperejű vasúti munkagép)

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy

- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

160

40

12.

Közúti-vasúti kétéltű jármű

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

- mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító vezetői engedély

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

30

10

13.

Motoros hajtány

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy

- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

60

20

14.

Hajtány

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Erőátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Erőátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

30

8

15.

Keskeny nyomtávolságú villamosmozdony

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy

- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

160

40

16.

Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

160

40

17.

Egysínű függővasúti dízelmozdony

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy

- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:

1. Járműszerkezetek

2. Vontató járművek gépészeti berendezései

3. Erőátviteli berendezések

4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések

5. Fékberendezések, fékezési ismeretek

6. Üzemeltetési ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

160

40

2.2. Típusismereti modulok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Típusismeret (Járműtípus megjelöléssel)

- A típusnak megfelelő kategória vizsga
A vezetési gyakorlathoz:
- a vezetési gyakorlatnál használt infrastruktúrára vonatkozó vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek
Gyakorlati:
1. Üzemeltetési és vezetési gyakorlat

1 fő vizsgabiztos

10

Jármű-ismereti gyakorlat: 10*
Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 24

2.

Földalatti (metró) vasúti segédvezetői típusismeret (Járműtípus megjelöléssel)

- A típusnak megfelelő kategória vizsga
- A vezetési gyakorlatnál használt infrastruktúrára vonatkozó vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok

Szóbeli:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
Gyakorlati:
1. Segédvezetői gyakorlat

1 fő vizsgabiztos

10

Jármű-ismereti gyakorlat: 10
Felügyelet alatti segéd vezetői gyakorlat: 24

* Közúti-vasúti kétéltű járműnél a jármű-ismereti gyakorlat ideje 5 óra.

3. Vasúti pályahálózat ismereti modulok

3.1. Infrastruktúra modulok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Országos jelentőségű vasútvonalakon személy és/vagy áruszállítás és tolatás (Infrastruktúra megjelöléssel)

- Országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga és középiskolai végzettség, vagy
- valamely EGT államban kiadott, területi korlátozást nem tartalmazó Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete és középiskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

250

50

2.

Országos jelentőségű vasútvonalakon munkavégzés, karbantartás, építés és tolatás (Infrastruktúra megjelöléssel)

- Országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
- valamely EGT államban kiadott, területi korlátozást nem tartalmazó Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

200

50

3.

Országos jelentőségű vasútvonalakon tolatás (Infrastruktúra megjelöléssel)

- Országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga és érettségi végzettség, vagy

- valamely EGT államban kiadott, területi korlátozást nem tartalmazó Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete és érettségi végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Szolgálati helyek és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete

2. Jelzési, forgalmi ismeretek

3. Fékezési ismeretek

4. Közlekedésbiztonsági ismeretek

5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:

1. Szolgálati helyek és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete

2. Jelzési, forgalmi ismeretek

3. Fékezési ismeretek

4. Közlekedésbiztonsági ismeretek

5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

90

30

4.

Saját célú, térségi és keskeny-nyomtávolságú pályahálózaton, iparvágányon, kisvasúton, múzeumvasúton közlekedés (Infrastruktúra megjelöléssel)

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

70

10

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

Helyi, városi pályahálózaton személyszállítás (Infrastruktúra megjelöléssel)

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra , kisvasútra, múzeumvasútra

érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy

- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete

2. Jelzési, forgalmi ismeretek

3. Fékezési ismeretek

4. Közlekedésbiztonsági ismeretek

5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

6. KRESZ ismeret (közúti vasúti jármű esetén)

Írásbeli, szóbeli:

1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete

2. Jelzési, forgalmi ismeretek

3. Fékezési ismeretek

4. Közlekedésbiztonsági ismeretek

5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

6. KRESZ ismeret (közúti vasúti jármű esetén)

1 fő vizsgabiztos

120

30

8.

Helyi, városi pályahálózaton nem személyszállítás (Infrastruktúra megjelöléssel)

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti jármű esetén)

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti jármű esetén)

1 fő vizsgabiztos

120

30

3.2. Vonal- és állomásismereti modulok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Vonalismeret (Vonal, vonalrész megjelöléssel)

- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga vagy

- munkamódszer-átadás képzésben való részvétel

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Szolgálati helyek (általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások, útvonalkönyv)
2. Követési rendek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek

Szóbeli:
1. Szolgálati helyek (általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások, útvonalkönyv)
2. Követési rendek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek

1 fő vizsgabiztos

1

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat, vagy a járművezető mellett – legfeljebb 1 fő – utazási gyakorlat* útvonalanként: legalább 3 oda vissza út

2.

Állomásismeret (Szolgálati hely, tolatási körzet megjelöléssel)

- valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély, valamint az adott szolgálat helynek megfelelő infrastruktúra vizsga vagy

- munkamódszer-átadás képzésben való részvétel

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Szolgálati helyek (általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások, útvonalkönyv)
2. Helyi ismeretek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek

Szóbeli:
1. Szolgálati helyek (általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások, útvonalkönyv)
2. Helyi ismeretek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek

1 fő vizsgabiztos

1

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat, vagy a járművezető mellett – legfeljebb 1 fő – utazási gyakorlat* szolgálati helyenként: legalább 2x8 óra (tolatási körzetenként legalább 2x4 óra)

* A vonal- és az állomásismereti képzések utazási gyakorlata felügyelet alatti munkavégzésnek minősül.

4. Vezetési gyakorlat modulok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Országos jelentőségű vasútvonalakon személy és/vagy áruszállítás és tolatás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

-

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat

- első kategória: 320*, ebből 120 tolatás

- további kategória: 100*, ebből 30 tolatás

2.

Országos jelentőségű
vasútvonalakon
munkavégzés,
karbantartás, építés és tolatás (Infrastruktúra
és kategória
megjelöléssel)

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

-

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 320*, ebből 120 tolatás, Közúti-vasúti kétéltű járműnél 50 óra

3.

Országos jelentőségű vasútvonalakon tolatás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

-

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat - első kategória: 120*

- további kategória: 50*

4.

Saját célú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton, iparvágányon, kisvasúton, múzeumvasúton közlekedés (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás

2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása

3. Utastéri ajtók működtetése

4. Járműre járás

5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:**

1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás

2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása

3. Utastéri ajtók működtetése

4. Járműre járás

5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

-

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 50*

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

Helyi, városi pályahálózaton személyszállítás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás

2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása

3. Utastéri ajtók működtetése

4. Járműre járás

5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:**

1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás

2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása

3. Utastéri ajtók működtetése

4. Járműre járás

5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

-

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 50*

8.

Helyi, városi pályahálózaton nem személyszállítás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

-

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 50*

* A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejűleg is lebonyolítható.

Emberi erővel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul nem szükséges.

** A vezetési gyakorlat modul vizsga a típusismeret modul vizsga gyakorlati vizsgatevékenységével egy időben, vagy azt követően is megtartható. Ha a vezetési gyakorlat modul vizsgát a típusismert modul vizsga gyakorlati vizsgatevékenységétől eltérő időben tarják meg, a vezetési gyakorlat modul vizsga akkor jelenthető be, ha a vizsgázó rendelkezik a vizsgához használt vontatójármű típusvizsgájával.

5. Járművezetői gyakorlat

A képzés szükségességét a munkavállalót alkalmazó vasúti társaság dönti el.

Sor-szám

Képzés megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Ajánlott gyakorlatok (óra)

1.

Munkamódszer-átadás

- Vezetési gyakorlat vizsga

Az alapvizsgának megfelelő járművön és infrastruktúrán más járművezető kísérete mellett végzett járművezetés

50

VI. Elővárosi vasúti pályahálózat

A táblázatok tartalmazzák a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló miniszteri rendeletben meghatározott mozdonyvezetői engedélyhez és a tanúsítványhoz szükséges ismereteket, vizsgákat. Az egyes képzések időtartamát a képzési programban kell meghatározni.

1. Elővárosi vasúti pályahálózat

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Képzés és
a hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenysége, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

1.

Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Betöltött 18. életév, kivéve elővárosi vasúti járművezető képzés esetén, ahol 20. életév

- Középfokú végzettség, kivéve vasúti munkavezető, vonalgondozó, előmunkás képzés esetén, ahol alapfokú iskolai végzettség

- A magyar nyelv ismerete.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútüzemi technológiák (forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer) és közlekedésbiztonsági alapismeretek

2. Jelzési és forgalmi ismeretek,

3. Vasúti pályákra vonatkozó alapismeretek
4. Vasúti járművekkel kapcsolatos alapismeretek

Kiegészítő témakörök
- Általános munkabiztonsági ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek

Elméleti:

Írásbeli, és szóbeli

1. Vasútüzemi technológiák (forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer) és közlekedésbiztonsági alapismeretek

2. Jelzési és forgalmi ismeretek,

3. Vasúti pályákra vonatkozó alapismeretek
4. Vasúti járművekkel kapcsolatos alapismeretek

1 fő vizsgabiztos

-    

-    Jegyvizsgáló

-    Vasúti munkavezető

-    Vonalgondozó

-    Előmunkás

2.

Általános forgalmi

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési és forgalmi ismeretek,

Elméleti:

Írásbeli, és szóbeli

1. Jelzési és forgalmi ismeretek,

1 fő vizsgabiztos

-    Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

-    1. sorszám alatt meghatározott munkakörök

-    Váltókezelő

-    Térközőr

-    Vonatjelentő-őr

-    Szükség vonatjelentő-őr

-    Vezető jegyvizsgáló

-    Naplózó

-    Jelzőőr

3.

Önállósító forgalmi

- Általános forgalmi

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési és forgalmi ismeretek

2. Forgalomirányítási szakmai gyakorlat

Kiegészítő témakörök:

- Biztosítóberendezési ismeretek

Elméleti, gyakorlati:

Írásbeli és gyakorlati vizsga.

1. Jelzési és forgalmi ismeretek

2. Forgalomirányítási gyakorlat

1 fő vizsgabiztos

-    Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

-    Általános forgalmi

-    Egyszerűsített forgalmi (távközlő-, erősáramú-, biztosító-berendezési, pályafenntartási szakterület)

-    Infrastruktúra ismeret, elővárosi pályahálózaton, személyszállítás

-    Infrastruktúra ismeret elővárosi pályahálózaton, nem személyszállítás

-    1, 2, 4. sorszám alatt meghatározott munkakörök, amennyiben a képzés bemeneti feltételei teljesülnek

-    Forgalmi szolgálattevő, jelenlétes forgalmi szolgálattevő

-    Üzemegységi diszpécser

-    Központi Forgalomirányító (KÖFI)

-    Forgalmi csoportvezető

-    Forgalmi üzemvezető

-    Vonatvezető

4.

Egyszerű-
sített forgalmi (távközlő-, erősáramú-, biztosító-
berendezési, pályafenn-
tartási szakterület)

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Szakterületnek megfelelő végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési és forgalmi ismeretek,

Elméleti:

Írásbeli, és szóbeli

1. Jelzési és forgalmi ismeretek,

1 fő vizsgabiztos

-    Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

-    1. sorszám alatt meghatározott munkakörök

-    Biztosítóberendezési művezető

-    Biztosítóberendezési műszerész

-    Biztosítóberendezési lakatos

-    Pályamester

-    Pályás szakszolgálat, készenlétes

-    Pályás szakszolgálat, művezető

-    Pályás szakszolgálat technikus

-    Energia diszpécser

-    Energia operátor

-    Elektrikus

-    Felsővezeték szerelő

-    Távközlő műszerész

-    Szolgálatvezető

-    Üzemvezető

2. Elővárosi vasúti járművezető alapképzések

Az elővárosi vasúti járművezető alapképzés moduláris szerkezetű, amely az Általános szakmai ismeretek, Vasúti járműismereti (Kategória, Típusismeret) és Vasúti pályahálózat ismereti (Infrastruktúra ismeret, Vonalismeret), valamint Vezetési gyakorlat részekből áll.

A Vasúti járműismereti és a Vasúti pályahálózat ismereti moduloknál, a képzési programban meghatározott gyakorlati időket modulonként külön-külön kell teljesíteni. A vezetési modul képzési programban meghatározott felügyelet alatti utazásának teljesítésébe beleszámít a Kategória és Típusismereti modulnál teljesített felügyelet alatti utazása.

A képzés megkezdésekor a jelentkezőnek orientációs utazási gyakorlatot kötelező teljesíteni, amely legalább 2 x 8 óra (8 óra nappali és 8 óra éjszakai körülmények között) a szükséges munkabiztonsági oktatás után.

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenysége, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

1.

Infrastruktúra ismeret, elővárosi pályahálózaton, személyszállítás

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Betöltött 20. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési és forgalmi ismeretek

2. Forgalombiztonsági ismeretek

3. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Elméleti:

Írásbeli, és szóbeli

1. Jelzési és forgalmi ismeretek

2. Forgalombiztonsági ismeretek

3. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Általános forgalmi

-    Jegyvizsgáló

-    Vezető jegyvizsgáló

-    Naplózó

-    Vasúti munkavezető

-    Vonalgondozó

-    Előmunkás

-    Jelzőőr

-    Váltókezelő

-    Térközőr

-    Vonatjelentő-őr

-    Szükség vonatjelentő-őr

2.

Infrastruktúra ismeret, elővárosi pályahálózaton, nem személyszállítás

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Betöltött 20. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési és forgalmi ismeretek

2. Forgalombiztonsági ismeretek

3. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Elméleti:

Írásbeli, és szóbeli

1. Jelzési és forgalmi ismeretek

2. Forgalombiztonsági ismeretek

3. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Általános forgalmi

-    Jegyvizsgáló

-    Vezető jegyvizsgáló

-    Naplózó

-    Vasúti munkavezető

-    Vonalgondozó

-    Előmunkás

-    Jelzőőr

-    Váltókezelő

-    Térközőr

-    Vonatjelentő-őr

-    Szükség vonatjelentő-őr

-    Vonatvezető

3.

Villamos meghajtású elővárosi vasúti jármű kategória

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Betöltött 20. életév

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat megkezdéséhez:

- A kategóriának és pályahálózatnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

8. Vezetéstechnikai gyakorlat

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

 

 

4.

Dízelmozdony kategória

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Betöltött 20. életév

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat megkezdéséhez:

- A kategóriának és pályahálózatnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

8. Vezetéstechnikai gyakorlat

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Karbantartó (építő)
vasúti jármű
(vágánygépkocsi, saját géperejű vasúti munkagép) kategória

 

5.

Közúti-vasúti kétéltű jármű kategória

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Betöltött 20. életév

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat megkezdéséhez:

- A kategóriának és pályahálózatnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

8. Vezetéstechnikai gyakorlat

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

 

 

6.

Karbantartó (építő)
vasúti jármű
(vágánygép-kocsi, saját géperejű vasúti munkagép) kategória

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Betöltött 20. életév

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat megkezdéséhez:

- A kategóriának és pályahálózatnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

8. Vezetéstechnikai gyakorlat

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

 

 

7.

Típusismeret (Járműtípus megjelöléssel)

- A típusnak megfelelő kategória vizsga

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat megkezdéséhez:

- A kategóriának és pályahálózatnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek

Gyakorlati:
1. Üzemeltetési és vezetési gyakorlat

1 fő vizsgabiztos

 

 

8.

Vonalismeret (Vonal megjelöléssel)

- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. A vonalra érvényes Vonali Végrehajtási Utasítás anyaga

2. A vonal megismerése járművezetés, vagy vezetőálláson való utazás során

Szóbeli:
1. A vonalra érvényes Vonali Végrehajtási Utasítás anyaga

1 fő vizsgabiztos

 

 

9.

Vezetési gyakorlat (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

 

 

10.

Munkamódszer-
átadás

- Vezetési gyakorlat vizsga

Az alapvizsgának megfelelő járművön és infrastruktúrán más járművezető kísérete mellett végzett járművezetés

-

-

 

 

3. Elővárosi vasúti pályahálózatra érvényes vasúti járművezetői engedély (mozdonyvezetői engedély) megszerzéséhez szükséges alapképzések*:

a) Általános szakmai ismeretek modul

b) Vezetési gyakorlat modul

4. A tanúsítvány megszerzéséhez szükséges alapképzések*:

a) Kategória modul

b) Típusismereti modul

c) Infrastruktúra modul

d) Vonalismereti modul

* (Az okmányok kiállításához a felsorolt modulok mindegyike szükséges.)

5. Betölthető munkakörök

5.1. A munkakör betöltéséhez a munkavállalónak rendelkeznie kell a szükséges, érvényes vasúti járművezetői igazolvánnyal és tanúsítvánnyal.

5.2. A betölthető munkakörök felsorolása:

a) Az 1. mellékletben a Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök cím alatt felsorolt munkakörök,

b) Pilóta,

c) Forgalmi üzemvezető,

d) Forgalmi csoportvezető.

4. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez143

Az alapképzés végzésére irányuló szándék bejelentésének tartalma

1. A képzőszervezet neve, címe, képviselője, a képviselő elérhetősége

2. A képzés, képzések e rendelet szerinti megnevezése

3. Az alapképzéssel megszerezhető képesítés, hatósági vizsga megnevezése

4. A 4. §-ban előírt nyilatkozatok

5. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez144

Okmányok

I. Az alapképzéshez tartozó okmányok

1. Képzési jelentkezési lap

Tartalmazza:

– a képzésben résztvevő személyes adatait,

– a képzésben résztvevővel szerződő vasúti társaság, szervezet adatait,

– érvényes vasúti alap- és időszakos vizsgáit,

– a képzés megjelölését.

2. Képzési napló

Tartalmazza:

– A képzés adatait (képzési program, képzőszervezet, oktatók névsora az oktatott tantárgy feltüntetésével, a képzés helyszíne, kezdete és vége);

– a megtartott elméleti és gyakorlati órák számát a tantárgy és a témák megnevezésével, az oktató aláírását;

– a képzésben résztvevők névsorát (a felmentett, illetve mentesített képzésben résztvevők neveit is), a feleletek, beszámolók, dolgozatok érdemjegyeit képzésben résztvevőnként és tárgyanként, végül azok átlagát;

– a hiányzásokat és azok pótlásának nyilvántartását.

3. A gyakorlati képzés személyi naplója (vasúti járművezető vezetési gyakorlat illetve önállósító forgalmi képzés esetén)

Tartalmazza:

– A képzésben résztvevő nevét, a képzés adatait.

– A gyakorlati foglalkozások időpontját, idejét, helyét, útvonalát, a gyakorlati foglalkozás témáját, az oktató nevét és aláírását, az oktató megjegyzését.

– A gyakorlati foglalkozások idejének összesítését, valamint az oktatók összegzett véleményét a képzésben résztvevő vizsgára bocsáthatóságáról.

II. Az alapvizsgához tartozó okmányok

1. Alapvizsga bejelentő

A munkavállaló alapvizsgára történő bejelentése. Tartalmazza a vizsgázó személyi adatait, a bejelentett vizsgák felsorolását és a költségviselő megnevezését.

2. Vizsgajegyzőkönyv

A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza a vizsgázó adatait, a vizsga megnevezését, illetve a „megfelelt”, „nem felelt meg” vagy „nem jelent meg” minősítést.

3. Anyakönyv

A vizsgajegyzőkönyvek adatait, a kiadott vizsgaigazolások sorszámát, a foglalkozástól történő eltiltás és a soron kívüli vizsgára kötelezés tényét az anyakönyvben kell rögzíteni.

4. Vizsgaigazolás

A vizsgaeredményről a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki a vizsgázó részére.

III. Az időszakos oktatáshoz tartozó okmányok

1. Oktatási napló

Az oktatott anyagot szakterületenként részletesen, valamint a képzésben részt vevők (a továbbiakban: munkavállalók) névsorát az oktatás megkezdése előtt be kell írni. A munkavállalók – az oktatás befejezése után – aláírásukkal igazolják az oktatáson való részvételüket. Az utolsó aláírást követő sorban az oktató aláírásával záradékolja az oktatási naplót és feltünteti a megjelentek létszámát, valamint kihúzással megjelöli a záradékolás sorát követő üresen maradt sort (sorokat). Az oktatási naplót a vasúti társaság 6 évig köteles megőrizni.

2. Az időszakos oktatások személyi adatlapja

Tartalmazza a munkáltató megnevezését, a munkavállaló nevét, munkakörét (feladatkörét), és az időszakos oktatásokon való megjelenés időpontjait. A személyi adatlapot a vasúti társaság köteles vezetni és 6 évig megőrizni.

IV. Az időszakos vizsgához tartozó okmányok

1. Időszakos vizsgabejelentő

A munkavállaló időszakos vizsgára történő bejelentése.

2. Vizsgajegyzőkönyv az időszakos vizsgáról

A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza a vizsga megnevezését, a vizsgázó adatait, valamint a vizsgán elért minősítést.

6. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez145

Az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezető képzés céljai, és követelményei

1. Általános szakmai ismeretek és az engedéllyel kapcsolatos követelmények

1.1. Az általános képzés az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezető (a továbbiakban: mozdonyvezető) mozdonyvezetői szakma gyakorlása szempontjából releváns összes aspektust tekintve általános jellegű kompetenciákat hivatott biztosítani. Ennek szellemében az általános képzés azokra az alapismeretekre és alapelvekre koncentrál, amelyek a járművek és az adott pályahálózatra jellemző állomás- és vonalismeret (a továbbiakban: pályahálózat) típusától és jellegétől függetlenül alkalmazhatók. Nem követelmény, hogy gyakorlati feladatmegoldást is magában foglaljon.

1.2. A járművek konkrét típusaival, illetve adott pályahálózat biztonsági és üzemeltetési szabályaival és technikáival kapcsolatos ismeretek nem képezik az általános kompetencia részét. Az adott járműtípusokkal vagy pályahálózatokkal kapcsolatos kompetenciákat biztosító képzés a vasúti járművezetői tanúsítványt érinti.

Az általános képzés az alábbi 1.3-1.9. pontban felsorolt területekre terjed ki. A felsorolás rendje nem jelent fontossági sorrendet.

A felsorolásban a kognitív folyamatokra utaló főnevek azokat a kompetenciákat jelzik, amelyeket a résztvevőknek a képzés eredményeképpen el kell sajátítaniuk. Jelentésüket az alábbi táblázat ismerteti:

A kompetencia jellege

Meghatározás

tárgyi tudás, ismeret

az összefüggések megértéséhez szükséges ismeretek (adatok, tények) megszerzése

megértés, tájékozottság, azonosítás, a meghatározás képessége

helyzetek felismerésének és előhívásának képessége, feladat- és problémamegoldás meghatározott keretrendszeren belül

1.3. A mozdonyvezetői munka, a munkakörnyezet, a mozdonyvezető szerepe és felelőssége a vasút-üzemeltetésben, a mozdonyvezetői feladatok ellátásának szakmai és személyi kívánalmai

 

a)    a vasút-üzemeltetésre és a biztonságra vonatkozó szabályok és szabályozás (a mozdonyvezetők minősítésére, a veszélyes árukra, a környezetvédelemre, tűzvédelemre stb. vonatkozó követelmények és eljárások) általános irányvonalainak ismerete;

b)    tájékozottság a sajátos követelményekkel, valamint a szakmai és személyi kívánalmakkal kapcsolatban (jellemzően önálló munkavégzés, 24 órás cikluson belül váltott műszak, személyi védelem és biztonság, dokumentumok elolvasása és tartalmuk frissítése stb.);

c)    tájékozottság a biztonság szempontjából kritikus feladatokkal összeegyeztethető magatartásmintákkal kapcsolatban (gyógyszerek, alkohol, drogok és egyéb pszichoaktív anyagok fogyasztásának következményei, betegség, stressz, fáradtság stb. hatása);

d)    a referencia- és üzemeltetési dokumentumok (szabálykönyv, útvonalkönyv, mozdonyvezetői kézikönyv stb.) azonosítása;

e)    a vasút-üzemeltetésben részt vevők felelősségi köreinek és funkcióinak azonosítása;

f)    a feladatvégzéskor és a munkamódszerek megválasztásakor tanúsított precizitás fontosságának megértése;

g)    tájékozottság a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatban (a vasútvonalakon és azok közelében tanúsítandó magatartásra vonatkozó szabályzat, a vontatóegységre való fel- és leszállás biztonságát garantáló magatartásra vonatkozó szabályzat, ergonómia, a személyzetre vonatkozó biztonsági szabályok, egyéni védőfelszerelések stb.);

h)    viselkedés-lélektani készségek és elvek ismerete (stressz-kezelés, helytállás szélsőséges helyzetekben stb.);

i)    a környezetvédelem elveinek ismerete (a fenntarthatóságot szolgáló vezetési szokások stb.).

 

 

1.4.

Vasúti technológiák, köztük az üzemeltetési szabályok alapjául szolgáló biztonsági elvek

a)    a vasút-üzemeltetés biztonságával kapcsolatos elvek, jogszabályok és rendelkezések ismerete;

b)    a résztvevők felelősségi köreinek és funkcióinak azonosítása.

1.5

A vasúti pályahálózat alapelvei

a)    rendszerszintű és strukturális elvek és paraméterek ismerete;

b)    a pálya, az állomás és a rendező pályaudvar általános jellemzőinek ismerete;

c)    a vasúti szerkezeti létesítmények (hidak, alagutak, váltók stb.) ismerete;

d)    az üzemeltetési módok (egyvágányú pálya, kétvágányú pálya stb.) ismerete;

e)    az ellenőrző-irányító és jelzőrendszerek ismerete;

f)    a biztonsági berendezések (hőnfutásjelzők, alagúti füstérzékelők stb.) ismerete;

g)    a vontatási tápellátás (felsővezeték, áramvezető sín stb.) ismerete.

1.6.

Az üzemeltetési kommunikáció alapelvei

a)    a kommunikáció jelentőségének, a kommunikációs eszközöknek és eljárásoknak az ismerete;

b)    a mozdonyvezetői feladatkör ellátásához szükséges kapcsolattartásban részt vevő személyeknek, azok szerep- és felelősségi köreinek az azonosítása (pályahálózat-működtetők személyzete, az egyéb vasúti személyzet munkaköri feladatai stb.);

c)    azon helyzetek/indítóokok azonosítása, amelyek kommunikáció kezdeményezését teszik szükségessé;

d)    tájékozottság a kommunikáció különböző módozataival kapcsolatban.

1.7.

A vonatok és összeállításuk, valamint a vontatójárművek, a teherkocsik, a személyszállító kocsik és egyéb járművek műszaki előírásai

a)    a vontatás általános típusainak (villamos-, dízel-, gőzhajtású stb.) ismerete;

b)    a járműelrendezés (forgóvázak, járműtestek, vezetőfülke, védelmi rendszerek stb.) ismertetésének képessége;

c)    a minősítő rendszerek és tartalmuk ismerete;

d)    a vonatok összeállításáról szóló dokumentáció ismerete;

e)    a fékrendszer-működés és a fékhatásosságra vonatkozó számítások értelmezésének képessége;

f)    a vonatsebesség meghatározásának képessége;

g)    a legnagyobb terhelés és a kapcsolókészülékre ható erők meghatározásának képessége;

h)    a vonatvezérlési rendszer céljának és működésének ismerete.

1.8.

A vasút-üzemeltetéssel járó általános kockázatok

a)     a forgalombiztonságot szabályozó alapelvek megértése;

b)    a vasút üzemeltetésével kapcsolatos kockázatoknak, valamint az ezen kockázatok csökkentésére szolgáló különböző eszközöknek az ismerete;

c)    a biztonságot érintő események ismerete és tájékozottság az ilyen események bekövetkezésekor elvárt magatartással/reakcióval kapcsolatban;

d)    a személyi sérüléssel járó balesetekre vonatkozó eljárások (például evakuálási, kiürítési) ismerete.

1.9.

Fizikai alaptörvények

a)    tájékozottság a kerekeknél fellépő erőkkel kapcsolatban;

b)    a gyorsítást és a fékteljesítményt befolyásoló tényezők (időjárási viszonyok, fékberendezések, csökkent tapadás, homokszórás stb.) meghatározásának képessége;

c)    a villamosság alapelveinek (áramkörök, feszültségmérés stb.) megértése.

2. A Tanúsítvánnyal kapcsolatos képzés céljai, követelményei

2.1. Járműismereti képzés céljai, követelményei

A járművekkel kapcsolatos alapképzés befejezése után a mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük a következő feladatok végrehajtására.

2.1.1.    Indulás előtti vizsgálatok és ellenőrzések

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

–    a vontatójármű közlekedtetéséhez szükséges dokumentáció és a felszerelés ellenőrzésére,

–    a vontatójármű műszaki állapotának, kapacitásának ellenőrzésére,

–    a vontatójárművön található dokumentáció adatainak ellenőrzésére,

–    az előírt ellenőrzések és vizsgálatok végrehajtásával biztosítani, hogy a vontatójármű alkalmas a szükséges vonóerő kifejtésére, és a biztonsági berendezések működnek,

–    az előírt védelmi és biztonsági berendezések rendelkezésre állásának és működőképességének ellenőrzésére a mozdony átvételekor vagy az út megkezdése előtt,

–    a rutinszerű megelőző karbantartási műveletek végrehajtására.

2.1.2.    A járművek ismerete

A mozdonyok üzemeltetéséhez a mozdonyvezetőknek ismerniük kell a rendelkezésükre álló összes vezérlő- és jelzőeszközt, különösen az alábbiakra vonatkozókat:

–    vontatás,

–    fékezés,

–    a forgalombiztonsággal összefüggő elemek.

A járműveknél fellépő rendellenességek észlelése és megkeresése, jelentése és a javításukhoz szükséges teendők megállapítása, valamint egyes esetekben a megfelelő intézkedés végrehajtása érdekében a mozdonyvezetőknek az alábbiakat kell ismerniük:

–    mechanikai szerkezetek,

–    felfüggesztő és rögzítő berendezések,

–    futóművek,

–    biztonsági berendezések,

–    üzemanyagtartályok, üzemanyag-ellátó rendszer, kipufogógáz-elvezető berendezés,

–    a járművekben és a járműveken található jelölések — különösen a veszélyes áruk szállításakor használt szimbólumok — jelentése,

–    menetregisztráló rendszerek,

–    elektromos és pneumatikus rendszerek,

–    áramszedők és nagyfeszültség rendszerek,

–    kommunikációs berendezések (mozdonyrádió, pályatelefon stb.),

–    menetrend,

–    járművek alkatrészei, azok funkciója és a szállított árura jellemző eszközök, különösen a járművek fékezését biztosító rendszer,

–    az alkalmazott féknemek,

–    a vontatójárművek alkatrészei,

–    vonóerőt közvetítő rendszer, motorok és erőátvitel.

2.1.3.    Fékek vizsgálata

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

–    indulás előtt annak ellenőrzésére és kiszámítására, hogy a vonat tényleges fékezett tömege a jármű dokumentumaiban előírtak szerint megfelel-e az adott vonalra előírt fékezendő tömegnek,

–    indulás előtt, induláskor és menet közben a vontatójármű és adott esetben a vonat fékrendszere egyes alkatrészei működésének ellenőrzésére.

2.1.4.    A vonat üzemmódja és legnagyobb sebessége a vonal jellemzői szerint

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

–    az indulás előtt nekik átadott információk tudomásulvételére,

–    a vonat üzemmódjának és legnagyobb sebességének meghatározására az olyan változók alapján, mint például a sebességkorlátozások, az időjárási viszonyok vagy a jelzések változásai.

2.1.5.    A vonat vezetése a berendezések vagy járművek sérülése nélkül

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

–    az összes vezérlőrendszer vonatkozó szabályokkal összhangban történő használatára,

–    a vonat indítására a tapadás és a teljesítmény korlátainak figyelembevételével,

–    a fékek használatára lassításra vagy megállásra, a járművek és a berendezések figyelembevételével.

2.1.6.    Rendellenességek

A mozdonyvezetőknek:

–    képesnek kell lenniük a vonat közlekedésével kapcsolatos rendkívüli események figyelésére,

–    képesnek kell lenniük a vonat átvizsgálására és a rendellenességekre utaló jelek azonosítására, megkülönböztetésére, viszonylagos fontosságuk szerinti reagálásra és törekedniük kell a rendellenességek megszüntetésére, minden esetben elsőbbséget biztosítva a vasúti forgalom és a személyek biztonságának,

–    ismerniük kell a rendelkezésre álló védő- és kommunikációs eszközöket.

2.1.7.    Üzem közben előforduló rendkívüli események és balesetek, tűzesetek és személyi sérüléssel járó balesetek

A mozdonyvezetőknek:

–    képesnek kell lenniük a vonat védelmét biztosító intézkedések megtételére, és segítséget hívni a vonaton tartózkodó személyek sérülésével járó baleset esetén,

–    képesnek kell lenniük annak megállapítására, hogy a vonat szállít-e veszélyes árut, és ezen áru azonosítására a vonatterhelési kimutatás és a kísérőokmányok alapján,

–    ismerniük kell rendkívüli eseménynél a vonat kiürítésére vonatkozó eljárásokat.

2.1.8.    A közlekedés feltételei a járműveket érintő rendkívüli esemény után

A mozdonyvezetőknek az eseményt követően fel kell tudniuk mérni, hogy a vonat folytathatja-e útját, és milyen körülmények között, annak érdekében, hogy ezekről a körülményekről mielőbb tájékoztathassák a pályahálózat-működtetőt.

A mozdonyvezetőknek meg kell tudniuk állapítani, hogy szükség van-e külön műszaki vizsgálatra, mielőtt a vonat továbbindul.

2.1.9.    A vonat megállítása

A mozdonyvezetőknek képeseknek kell lenniük arra, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a vonat még a legkedvezőtlenebb feltételek között se indulhasson vagy mozdulhasson el a mozdonyvezető akaratán kívül.

A mozdonyvezetőknek továbbá ismerniük kell azokat az eljárásokat amelyekkel a vonat vagy a járművek megfutamodás elleni védelmét biztosítják.

2.2.    Vasúti pályahálózat (iInfrastruktúra) ismeretek képzés céljai, követelményei

2.2.1.    A megfékezettség vizsgálata

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük indulás előtt ellenőrizni és kiszámítani, hogy a vonat tényleges fékezett tömege a jármű dokumentumaiban előírtak szerint megfelel-e az adott vonalra előírt fékezendő tömegnek.

2.2.2.    A vonat típusa és a vonat legnagyobb sebessége a vonal jellemzői szerint

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra

–    az indulás előtt nekik átadott információk tudomásulvételére (például sebességkorlátozások és a jelzőkre, jelzésekre vonatkozó változások),

–    a vonat üzemeltetési módjának (terhelés és fékezés), valamint legnagyobb sebességének meghatározására a pálya jellemzői alapján.

2.2.3.    Pályaismeret

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük a rendkívüli helyzetek felismerésére, és a biztonsági és más jellemzők – például a menetrendszerűség és a gazdasági szempontok – tekintetében való megfelelő reagálásra. Ezért alaposan ismerniük kell az útvonalukon vagy bármilyen más, megállapodás szerinti kerülő útvonalon található vasúti pályákat és létesítményeket.

A fontos szempontok az alábbiak:

–    üzemeltetési feltételek (kétvágányú vagy menetirányváltásra alkalmas egyvágányú közlekedés stb.),

–    menetrend-ellenőrzés végrehajtása és tájékozódás a vonatkozó dokumentumok alapján,

–    adott közlekedési módra használható vágányok azonosítása,

–    az alkalmazandó közlekedési szabályok és a jelzési rendszer ismerete,

–    közlekedtetési rendszer,

–    a térközrendszer és az annak kezelésére vonatkozó szabályok,

–    állomások neve és elhelyezkedése, valamint az állomások és a jelzőberendezések távolból történő azonosíthatósága annak érdekében, hogy a sebességet ennek megfelelően lehessen szabályozni,

–    a különböző feszültségrendszerű felsővezetéki hálózatok átmeneteinél, alkalmazott jelzések,

–    a különböző vonatkategóriákra vonatkozó sebességkorlátozások,

–    emelkedési- és lejtviszonyok,

–    különleges fékezési körülmények, például lejtős pályaszakaszokon,

–        különleges közlekedési jellemzők speciális jelzések, jelek, indítási körülmények stb.

2.2.4.    Biztonsági szabályok

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

–        csak az összes előírt feltétel (menetrend, felhatalmazás, menesztés vagy jelzés, jelzések használata, ha szükséges stb.) teljesülése utáni vonatindításra,

–    a vágány mellett és a vezetőfülkében található jelzések megfigyelésére, azonnali és helyes értelmezésükre és a szükséges intézkedés végrehajtására,

–    a vonat biztonságos vezetésére a konkrét üzemmódnak megfelelően: utasítás esetén speciális üzemmód, ideiglenes sebességkorlátozások, közlekedés a beállított menetiránnyal szemben, rendkívüli helyzetben jelzések figyelmen kívül hagyására kapott engedély, üzemmód–váltás, megfordulás, munkaterületen történő áthaladás stb. alkalmazása,

–    a menetrend szerinti és menetrendtől eltérő megállások figyelembevételére, és szükség esetén további feladatok végrehajtására az utasok számára a megállások során, különösen az ajtók kinyitása és zárása.

2.2.5.    A vonat vezetése

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

–    az út teljes időtartama alatt a vonat pályán elfoglalt helyének ismerete,

–    a fékek használata lassításra vagy megállásra, a járművek és a létesítmények figyelembevételével,

–    a vonat haladásának a menetrenddel és bármilyen energiatakarékossággal kapcsolatos utasítással összhangban történő módosítása, figyelembe véve a vontatójármű, a vonat, a pálya és a környezet jellemzőit.

2.2.6.    Rendellenességek

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

–    amennyire azt a vonat üzemeltetése engedi, az infrastruktúrával és a környezettel kapcsolatos rendkívüli események: jelzések, vágányok, energiaellátás, útátjárók, a vágány környezete, egyéb forgalom figyelésére,

–    konkrét távolságok ismeretére az akadályok elhárítása érdekében,

–    a pályahálózat-működtetőnek mielőbbi értesítésére a megfigyelt rendellenesség helyéről és természetéről, meggyőződve arról, hogy a tájékoztatást a másik fél értette,

–    a vasúti pálya megfigyelése, minden szükséges esetben a forgalom és a személyek biztonságának biztosítása vagy az ehhez szükséges intézkedések megtétele.

2.2.7.    Üzem közben előforduló rendkívüli események és balesetek, tűzesetek és személyi sérüléssel járó balesetek

A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük az alábbiakra:

–    a vonat védelmére irányuló intézkedések megtételére, és az értesítési kötelezettség teljesítésére személyi sérüléssel járó baleset esetén,

–    tűz esetén a vonatmegállítás helyének meghatározására, és ha szükséges, az utasok kimentésének lehetővé tételére,

–    a lehető leghamarabb felhasználható információkat szolgáltatni a tűzesetről, ha a tüzet a mozdonyvezető egyedül nem képes megfékezni,

–    a pályahálózat működtetőjének lehető leghamarabbi tájékoztatása ezekről a körülményekről,

–    annak eldöntésére, hogy a vasúti pálya járható-e, és ha igen, milyen feltételekkel.

A képzési programok az előzőeken túl tartalmazhatják az a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról szóló, 2012. november 14-i 2012/757/EU bizottsági határozat szerinti képzési célokat, illetve követelményeket is, továbbá az Ügynökség által javasolt kritériumokat.

3. Szóbeli kommunikációs képesség osztályozása, nyelvvizsgák

3.1. Azon mozdonyvezetőknek, akiknek fontos biztonsági kérdésekről kell kommunikálniuk a pályahálózat-működtetővel, nyelvismerettel kell rendelkezniük az adott pályahálózat-működtető által megjelölt nyelvek közül legalább az egyik nyelven. E nyelvismeretnek olyan szintűnek kell lennie, amely képessé teszi őket az aktív és hatékony kommunikációra rutinhelyzetekben, korlátozott üzemmód esetén és vészhelyzetekben egyaránt. Képeseknek kell lenniük a „forgalomirányítási és forgalmi szolgálati” ÁME-ben foglalt üzenetek és kommunikációs módszer használatára.

3.2. Ahhoz, hogy teljesítsék a 3.1. pontban meghatározott követelményeket, a mozdonyvezetőknek az Európa Tanács által létrehozott közös európai nyelvi referenciakeret (CEFR) B1 szintjének megfelelően kell érteniük a beszédet és az írott szöveget, illetve szóban és írásban is e szinten kell tudniuk kommunikálni.

3.3. A határon átnyúló műveletekre kijelölt, a határhoz közel elhelyezkedő állomások és a határ közötti szakaszok esetében a vasúttársaság által üzemeltetett vonatok mozdonyvezetőit a pályahálózat-működtető mentesítheti a 3.2. pontban meghatározott követelmények alól, a következő eljárás alkalmazásával:

a) A vasúttársaság eltérést kér a pályahálózat-működtetőtől az adott mozdonyvezetőkre vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a kérelmezők tisztességes és egyenlő elbánásban részesüljenek, a pályahálózat-működtető minden benyújtott eltérési kérelem tekintetében ugyanolyan, a hálózati üzletszabályzatnak is részét képező értékelési eljárást alkalmaz;

b) A pályahálózat-működtető engedélyezi az eltérést, ha a vasúttársaság bizonyítja, hogy megfelelő rendelkezéseket vezetett be annak biztosítására, hogy az érintett mozdonyvezetők a 3.1. pontban meghatározott előírásoknak megfelelően kommunikálni tudjanak a pályahálózat-működtető személyzetével rutinhelyzetekben, korlátozott üzemmód esetén és vészhelyzetekben;

c) A vasúttársaságok és a pályahálózat-működtetők biztonsági rendszereik útján gondoskodnak arról, hogy a személyzet érintett tagjai ismerjék a vonatkozó szabályokat és rendelkezéseket, és megfelelő képzésben részesüljenek.

7. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez146

Nyilatkozat

Alulírott ……….., (vizsgabiztos természetes azonosító adatai) ezennel nyilatkozom, hogy a ……………. vizsgára vonatkozóan a vizsgabiztosi feladataim ellátása során

– pártatlanul és megkülönböztetéstől mentesen, az egyenlő bánásmód követelménye szerint járok el,

– a vizsgákra vonatkozóan semmilyen utasítást vagy előnyt, vagy előny ígéretét nem fogadok el, amely hatással lehet a vizsga megítélésére vagy eredményeire, valamint lebonyolításának módjára.

(Dátum)

Aláírás

8. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez147

Képzési központok, képzőszervezetek és regisztrált szervezetek esetében

az alapképzés és időszakos oktatás tárgyi feltételei

I. Helyiségek

 

Helyiségek

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

1.

Oktatóterem

Képzési, oktatási helyszínenként egyidejűleg képzésben, oktatásban lévők figyelembevételével, csoportonként 1

képzési, oktatási helyszínenként, oktatás-képzésben lévő csoportlétszám max.: elméleti képzés esetén 30 fő, gyakorlati képzés esetén 12 fő- csoportonként

2.

Kiszolgáló helyiségek: WC - mosdó

képzési, oktatási helyszínenként legalább 1

Az egy időben jelen lévő résztvevői létszám figyelembe vételével

A képzési, oktatási helyszínenként – a székhelyen, a telephelyen vagy bármely más helyszínen, ahol képzést, oktatást folytat a képzőszervezet, vasúti társaság – a helyiség, a megnevezett eszköz, felszerelés biztosítandó.

II. Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai

 

A

B

C

 

Eszköz, berendezés

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

1.

Oktatóterem

 

 

 

Tanulóasztalok vagy padok és székek

csoport, résztvevők létszámának figyelembevételével

 

 

Oktatói asztal, szék

oktatótermenként 1-1

 

 

Tábla vagy flipchart (megfelelő íróeszközzel és táblatörlővel)

oktatótermenként 1

 

 

Szeméttároló

oktatótermenként 1

 

 

Ruhatároló vagy fogas

csoport, résztvevők létszámának figyelembevételével

 

2.

Oktatástechnikai eszközök, berendezések

A képzési programban, vagy az oktatási ütemtervben előírt oktatás tárgykörének bemutatására, gyakorlására alkalmas legyen.

alkalmanként

3.

Egyéb eszközök

 

 

 

Hang és képlejátszásra alkalmas eszköz vagy eszközök

Képzési program, oktatási ütemterv előírása szerint.

alkalmanként

 

Számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal

képzési helyszínenként 1

központi képzési helyszínen

 

vetítővászon

képzési helyszínenként 1

alkalmanként

 

vetítésre alkalmas eszköz

képzési helyszínenként 1

alkalmanként

 

Nyomtatási lehetőség

képzési helyszínenként 1

központi képzési helyszínen

 

A képzés jellegétől függően oktatási segédanyag sokszorosítására alkalmas berendezés

képzési helyszínenként 1

pl. nyomtató, fénymásoló / központi képzési helyszínen

4.

Gyakorlati képzőhely

A képzési program alapján a gyakorlati képzéshez biztosítani kell a képzés szakterületének megfelelő eszközöket, berendezéseket, alkalmas járműveket, vasúti járművek javítását végző helyet, tanműhelyt, vasúti pályát és szolgálati helyiséget vagy azok használati lehetőségét.

 

5.

Elektronikus, vezetékes vagy mobil telefonos elérhetőség

központi képzési helyszínen 1

 

9. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez148

E rendelet hatálya alá tartozó OKJ képzések a vasúti ágazatban

Megfeleltetési táblázat

 

Szint

Tanulmányi terület

Sorszám

OKJ-s végzettség

E rendelet 3. melléklet szerinti vizsga

62

54

525

04

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

·    Dízelmozdony kategória modul

·    Karbantartó (építő) vasúti jármű kategória modul

·    Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul

312

62

521

02

Mozgólépcső ellenőr

·    Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő

313

33

521

01

Mozgólépcső karbantartó-szerelő

·    Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő

457

54

841

05

Vasútforgalmi szolgálattevő

·    Általános forgalmi

460

54

525

07

Vasúti villamos jármű szerelője

·    Villamosmozdony kategória modul

·    Villamos meghajtású elővárosi vasúti jármű kategória modul

·    Villamos meghajtású közúti vasúti jármű kategória modul

·    Villamos meghajtású földalatti (metró) vasúti jármű kategória modul

·    Villamos meghajtású földalatti (metró) vasúti jármű (segédvezető) kategória modul

·    Villamos meghajtású millenniumi földalatti vasúti jármű kategória modul

·    Villamos meghajtású fogaskerekű vasúti jármű kategória modul

·    Keskeny nyomtávolságú villamosmozdony kategória modul

Szakközépiskolai ágazat

Munkakörhöz/Tevékenységhez kapcsolódó végzettség (FEOR-08 alapján)

Képzési rendelet 3. melléklet szerinti vizsga

XXI.

Közlekedés

5231/6 Jegyvizsgáló

·    Jegyvizsgáló

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!