nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról
2014-03-25
2014-09-04
4
Jogszabály

24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 6/A. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazása [a továbbiakban: területi (megyei) vagy települési szintű reprezentativitás egyszerű megállapítása] érdekében a fenntartó által területi (megyei) vagy települési szinten fenntartott munkáltatók által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az adott fenntartó területi (megyei) vagy települési szintű fenntartásában működő munkáltatókra vonatkozó adatok összesítésével kell megállapítani.

(2) A Kjt. 6/A. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazása [a továbbiakban: területi (megyei) vagy települési szintű reprezentativitás ágazati adatokból történő megállapítása] érdekében a fenntartó által területi (megyei) vagy települési szinten fenntartott munkáltatóknál az adott ágazatban, alágazatban vagy szakágazatban (a továbbiakban: ágazat) foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az adott fenntartó területi (megyei) vagy települési szintű fenntartásában működő, főtevékenysége szerint az adott ágazatba tartozó munkáltatókra vonatkozó adatok összesítésével kell megállapítani.

(3) A Kjt. 6/A. § (3) bekezdés alkalmazása (a továbbiakban: ágazati szintű reprezentativitás megállapítása) érdekében az ágazatban bármely fenntartónál foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az adott ágazatban közalkalmazotti jogviszonyban állók létszámával azonosan kell megállapítani.

(4) A Kjt. 6/A. § (4) bekezdés alkalmazása (a továbbiakban: országos reprezentativitás megállapítása) érdekében a közalkalmazottak országos létszámát a közalkalmazotti jogviszonyban állók összlétszámával azonosan kell megállapítani.

(5) A Kjt. 6/B. §-ára tekintettel kizárólag az országos reprezentativitás megállapításánál – a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsában (a továbbiakban: KOMT) történő részvétel céljából – kell figyelembe venni a fegyveres és rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglalt adatokat a 3. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás hónapjának első napján közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek létszáma alapján kell megállapítani.

2. § (1) Az 1. §-ban szereplő adatok tekintetében adatszolgáltatásra köteles:

a) a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a központi illetmény-számfejtési rendszerben (a továbbiakban: KIR) nyilvántartott adatokból,

b) ha a munkáltató nem kapcsolódik a KIR-hez, a munkáltató fenntartója.

(2)2 Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás tartalmazza:

a) a munkáltató megnevezését, székhelyét, adószámát vagy Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartási számát (a továbbiakban: törzskönyvi azonosító szám), a munkáltató fenntartója megnevezését, az államháztartás szakágazati rendje szerinti kódját, a Kjt. 7. §-a szerinti intézményfenntartó központ szervezeti egységeként működő köznevelési intézmények OM azonosítóját;

b) a munkáltatóknál közalkalmazotti jogviszonyban állók összlétszámát, valamint az összlétszám bontását

ba) munkáltatók szerint;

bb) ha a munkáltatói létszám megadása nemzetbiztonsági szabályok miatt nem lehetséges, a létszám szakágazatok szerinti összesítését;

c) az adatok kezelésére adott felhatalmazást;

d) a kitöltő személy nevét, telefonszámát, e-mail címét;

e) a kiállítás dátumát.

3. §3 (1) A területi (megyei) vagy települési szintű reprezentativitás megállapítása érdekében a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagok létszámát

a) a munkavállalói tagdíjfizetés önkéntességéről szóló törvény alapján a munkavállalónak a szakszervezeti tagdíj munkabérből való levonására a munkáltatónak adott megbízása alapján összesített taglétszám, valamint

b) a szakszervezeti tagdíjat közvetlenül a (munkahelyi, ágazati vagy országos) szakszervezeti pénztárba befizető tagok összesített létszámát tartalmazó szakszervezeti igazolás

alapján kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott év január, február vagy március hónapjai közül sorsolással kiválasztott hónapra vonatkozóan (igazolás hónapja) kell megadni. A sorsolást a KOMT alapszabályában meghatározott eljárási rend alapján, a KOMT plenáris ülésén kell megtartani.

(3) A területi (megyei) vagy települési szintű reprezentativitás egyszerű, illetve ágazati adatokból történő megállapítása érdekében

a) a területi (megyei) szintű reprezentativitás esetén a megyei székhellyel,

b) a települési szintű reprezentativitás esetén a települési székhellyel

rendelkező munkáltatóknál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott szakszervezeti tagok létszámára vonatkozó adatokat kell összesíteni a reprezentativitás egyszerű megállapítása esetén fenntartó szerint, a reprezentativitás ágazati adatokból történő megállapítása esetén a fenntartóhoz tartozó munkáltatók főtevékenysége szerinti ágazatok szerint.

(4) Az ágazati szintű reprezentativitás megállapítása érdekében a szakszervezetnek az adott ágazatban foglalkoztatott közalkalmazott tagjai létszámát a főtevékenysége szerint az adott ágazatban működő munkáltatóknál foglalkoztatott közalkalmazott tagok létszámának összesítésével kell meghatározni.

(5) Az országos reprezentativitás megállapítása érdekében a szakszervezeti tagok létszámát szakszervezeti konföderációk szerint kell összesíteni.

(6) A fegyveres és rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott szakszervezeti tag közalkalmazottak létszámát az 1. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel kell megállapítani.

4. § (1) A 3. §-ban szereplő adatok tekintetében adatszolgáltatásra köteles:

a) a munkáltatónál működő szakszervezet, vagy

b) a területi, ágazati szakszervezet, illetve szakszervezeti konföderáció (a továbbiakban együtt: szakszervezeti központ).

(2)4 Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás tartalmazza:

a) a munkáltató megnevezését, székhelyét, adószámát vagy törzskönyvi azonosító számát, fenntartója megnevezését, az államháztartás szakágazati rendje szerinti kódját, a Kjt. 7. §-a szerinti intézményfenntartó központ szervezeti egységeként működő köznevelési intézmények OM azonosítóját;

b) a munkáltatói szintű szakszervezet megnevezését, székhelyét, adószámát, továbbá annak megjelölését, hogy a szakszervezet mely ágazati szakszervezet, valamint országos szakszervezeti szövetség tagja, továbbá az ágazati szakszervezet, országos szakszervezeti szövetség székhelyét és adószámát;

c) a munkabérből történő levonással, valamint szakszervezeti pénztárba szakszervezeti tagdíjat fizető, közalkalmazotti jogviszonyban álló tagok számát;

d) az adatok kezelésére adott felhatalmazást;

e) a kitöltő személy nevét, telefonszámát, e-mail címét;

f) a kiállítás dátumát.

5. § (1)5 A 2. és 4. §-ban szereplő adatszolgáltatási kötelezettségnek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján elérhető Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerben működő „Közalkalmazotti szakszervezeti taglétszám elektronikus adatgyűjtő rendszer”-en (a továbbiakban: MKIR rendszer) keresztül kell eleget tenni. Ettől eltérően a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága elektronikus adathordozó alkalmazásával is teljesítheti adatszolgáltatási kötelezettségét.

(2)6 Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás érdekében az MKIR rendszert üzemeltető Hivatal az adatszolgáltatásra kötelezettet a bejelentkezésétől számított 5 napon belül elektronikusan, az internetes felület felhasználására jogosító, 8 számjegyből álló, véletlenszerűen generált belépési azonosító kóddal látja el.

(3)7 Az adatokat legkésőbb a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időpontot követő második hónap utolsó napjáig

a) az adatszolgáltatásra kötelezett

aa) Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága,

ab) fenntartó,

ac) munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ

a Hivatalnak elektronikus úton,

b) az adatszolgáltatásra kötelezett munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ a fenntartónak, önkormányzati fenntartású intézmény esetén az önkormányzat jegyzőjének,

c) a munkáltatónál működő adatszolgáltatásra kötelezett szakszervezet saját felettes szakszervezeti központjának

megküldi.

6. §8 (1) A taglétszám megállapításával kapcsolatos adatfeldolgozási, adatösszesítési feladatokat – az adatkezelési felhatalmazás alapján – a Hivatal végzi. Az általa megállapított, összesített ágazati, illetve országos adatokról a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időpontot követő harmadik hónap 15. napjáig, elektronikusan tájékoztatja az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottságot (a továbbiakban: ORMB).

(2) A beérkezett adatokat a következő reprezentativitás megállapítására irányuló eljárás lezárásáig meg kell őrizni, és ennek napjával archiválni kell. Az adatok nem nyilvánosak. Az illetékességi körébe tartozó adatokba kérelmére a fenntartó, a munkáltatónál működő szakszervezet, saját tagszervezeteinek az adatai tekintetében a szakszervezeti központ, valamint a területi (megyei) vagy települési reprezentativitást megállapító bizottságok (a továbbiakban: TRMB) és az ORMB tagja tekinthetnek be. A Hivatal érintett munkatársai és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által az ORMB-be delegált képviselő valamennyi nyilvántartott adatba betekinthetnek. Az adatok harmadik személy részére nem adhatóak át.

(3) A nyilvántartott adatokba történő betekintési jog gyakorlása céljából a Hivatal a kérelmezőt önálló azonosító kóddal látja el.

7. §9 (1) A közalkalmazotti szakszervezetek országos és ágazati szintű reprezentativitását a Hivatal által átadott adatok alapján az ORMB állapítja meg.

(2) Az ORMB tagjai a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, valamint a KOMT önkormányzati oldala által delegált egy-egy képviselő, a KOMT-ban részt vevő országos szakszervezeti konföderációk és az érintett ágazati szakszervezetek egy-egy képviselője.

(3) Az ORMB-ben részt venni kívánó országos szakszervezeti konföderációnak és ágazati szakszervezetnek a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter számára írásban kell bejelentenie részvételi szándékát, legkésőbb a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időpontig. A bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy az országos szakszervezeti konföderáció és ágazati szakszervezet tevékenységét mely ágazatban vagy ágazatokban (alágazatban, szakágazatban) fejti ki. A bejelentéshez csatolni kell az országos szakszervezeti konföderáció és ágazati szakszervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló határozat egy hónapnál nem régebben hitelesített másolatát és az ORMB-be delegált képviselőjének (helyettesének) nevét, és cégszerű aláírással ellátott megbízólevelét.

(4) Az ORMB-ben való részvétellel több szakszervezet együttesen is megbízhat egy képviselőt.

(5) Az ORMB mandátuma a 9. § (1) bekezdésében meghatározott – a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való – közzététel időpontjáig tart.

(6) Az ORMB tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően, saját maga által kialakított ügyrend alapján végzi.

8. §10 (1) A közalkalmazotti szakszervezet reprezentativitását területi (megyei) vagy települési szinten a fenntartók szerint létrehozott TRMB állapítja meg.

(2) Önkormányzati fenntartónál létrehozott TRMB esetén:

a) A TRMB tagjai a jegyző, főjegyző, valamint a területi (megyei) vagy települési szintű érdekegyeztetésben résztvevő szakszervezetek és részvételük esetén az országos szakszervezeti konföderációk egy-egy kijelölt képviselője.

b) A TRMB-ben részt venni kívánó szakszervezetnek az illetékes jegyző, főjegyző számára írásban kell bejelentenie részvételi szándékát, legkésőbb a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időpontig. A bejelentéshez csatolni kell a szakszervezet TRMB-be delegált képviselőjének (helyettesének) nevét, és cégszerű aláírással ellátott megbízólevelét.

c) A TRMB-ben való részvétellel több szakszervezet együttesen is megbízhat egy képviselőt.

d) A TRMB mandátuma a 9. § (2) bekezdésében meghatározott közzététel időpontjáig tart.

e) A TRMB tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően, saját maga által kialakított ügyrend alapján végzi.

(3) A Kjt. 7. §-a szerinti állami intézményfenntartó központ tekintetében a Kjt. 7. § b) pontjában szabályozott járási és megyei szintű reprezentativitást a tankerület járási és megyei szintű vezetője az illetékességi körében működő szakszervezetekkel együtt kialakított eljárási rend szerint állapítja meg.

(4) A (2)–(3) bekezdésben nem szereplő fenntartó esetében a területi (megyei) vagy települési szintű reprezentativitást a fenntartó az általa fenntartott munkáltatóknál működő szakszervezetekkel együtt kialakított eljárási rend szerint állapítja meg.

9. §11 (1) Az ORMB a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időponttól számított öt hónapon belül a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi az országosan és ágazati szinten reprezentatív szakszervezetek névsorát.

(2) Az illetékes jegyző, illetve főjegyző a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időponttól számított öt hónapon belül közzéteszi a helyben szokásos módon az önkormányzat illetékességi körében reprezentatív szakszervezetek névsorát.

(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott esetben a fenntartó a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időponttól számított öt hónapon belül közzéteszi a helyben szokásos módon a saját illetékességi körében reprezentatív szakszervezetek névsorát.

10. § E rendelet alkalmazásában:

1. ágazat: a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében (TEÁOR) két számjegyű kóddal jelzett tevékenységi terület,

2. alágazat: három számjegyű TEÁOR-kóddal jelzett tevékenységi terület,

3.12 szakágazat: négy számjegyű TEÁOR-kóddal jelzett tevékenységi terület, költségvetési szerv esetében az államháztartásért felelős miniszter rendeletében szabályozott, az államháztartás szakágazati rendje szerinti hat számjegyű kóddal jelzett államháztartási szakfeladat.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)13

(3) 2011-ben a 7. § (3) bekezdés alkalmazásakor e rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap alatt kell a részvételi szándékot bejelenteni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!