nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
31/2011. (X. 24.) KIM rendelet
a területi számjelrendszerről
2015-08-15
2017-12-29
6
Jogszabály

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet 1. mellékletében, valamint 2. mellékletében foglalt területi számjelrendszert kell alkalmazni az ország településeinek egyedi azonosítására, valamint statisztikai szempontok szerinti csoportosítására, a statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során a települések meghatározására.

2. § (1) A területi számjelrendszer a települések nevét és területi számjelét tartalmazza.

(2)1 A települések neve megegyezik a „Magyarország közigazgatási helynévkönyve” kiadványban szereplő névvel.

(3)2 A települések területi számjele két részből áll:

a) a településazonosító törzsszámból és

b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők:

ba) a megyét,

bb) a főváros kerületeit,

bc) a település jogállását,

bd) a megyeszékhelyet,

be) a jogállás 2005-öt,

bf) a járást,

bg) a statisztikai nagyrégiót,

bh) a régiót,

bi) a közös önkormányzati hivatalt,

bj) az agglomerációt,

bk) a mezőgazdasági tájkörzetet,

bl) a szőlő termőtájat,

bm) a borvidéket,

bn) a turisztikai régiót,

bo) a világörökségi helyszínt,

bp) a nemzeti parkot,

bq) a falusi szállásadás lehetséges helyszíneit,

br) a NUTS szintet

jelölő kód.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)3 E rendeletnek a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról szóló 37/2015. (VIII. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését4 követően teljesített, először a 2015. tárgyévre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során kell alkalmazni.

(3)5

4. §6 Ez a rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez7

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1.    A területi számjelrendszer

A területi számjelrendszer az államigazgatási területi egységek nevét és számjelét tartalmazza a 2015. január 1-jei állapotnak megfelelő államigazgatási területi beosztás szerint.

1.2. Területi számjel

A területi számjel két részből áll:

    – településazonosító törzsszám (1–5. pozíció),

    – csoportképző ismérvek sorozata (6–49. pozíció).

    Fejezet    Pozíció    Megnevezés

    1.2.1.    1–5    A településazonosító törzsszám,

             ebből az 5. a CDV-szám

    1.2.2.    6–11    A területi jelzőszám:

    1.2.2.1.        6–7    A megyekód

    1.2.2.2.        8–9    A főváros kerületeinek kódja

    1.2.2.3.        10    A település jogállásának kódja

    1.2.2.4.        11    A megyeszékhely kódja

    1.2.3.    12–13    A jogállás 2005 kódja

    1.2.4.     14–17    A járás kódja

    1.2.5.    18    A statisztikai nagyrégió kódja

    1.2.6.     19    A régiókód

    1.2.7.    20–25     A közös önkormányzati hivatalok kódja

    1.2.8.    26–29    Az agglomeráció kódja

    1.2.9.    30–32    A mezőgazdasági tájkörzet kódja

    1.2.10.    33    A szőlőtermőtáj kódja

    1.2.11.    34–35    A borvidék kódja

    1.2.12.    36–37    A turisztikai régió kódja

    1.2.13.    38–39    A világörökségi helyszín kódja

    1.2.14.    40–41    A nemzeti park kódja

    1.2.15.    42    A falusi szállásadás lehetséges helyszíneinek kódja

    1.2.16.    43–49    A NUTS-kód.

        

1.2.1. A településazonosító törzsszám

A településazonosító törzsszám a település egyedi meghatározására szolgáló, sorszám jellegű, tartalom nélküli egyedi azonosító, amely a település alakulásától megszűnéséig változatlan, és a település megszűnése után sem használható fel más település azonosítására. 5 jegyből áll, ebből 4 azonosítja a települést, 1 pedig az ún. CDV-szám, amely az automatikus számítógépes ellenőrzést szolgálja.

A településhálózat változása esetén a települések településazonosító törzsszámával kapcsolatos feladatokat a Központi Statisztikai Hivatal a kialakult gyakorlat szerint végzi.

A törzsszám használata:

A településazonosító törzsszámhoz bármelyik csoportképző ismérv kódszáma hozzárendelhető, és a kívánt csoportosítás elvégezhető. A csoportképző ismérvek nómenklatúráit a 2. alcím tartalmazza.

1.2.2. A területi jelzőszám

A területi jelzőszám az alábbi négy részből áll:

– a megyekód,

– a főváros kerületeinek kódja,

– a település jogállásának kódja, és

– a megyeszékhely kódja.

1.2.2.1. A megyekód

A megyekód – a területi jelzőszám első két számjegye – Budapest főváros és a megyék meghatározására szolgál.

1.2.2.2. A főváros kerületeinek kódja

A főváros kerületei kód – a területi jelzőszám harmadik és negyedik számjegye – a főváros kerületeinek a meghatározására szolgál.

1.2.2.3. A település jogállásának kódja

A település jogállása kód – a területi jelzőszám ötödik számjegye – a településnek a területi közigazgatási rendszerben elfoglalt helyét fejezi ki.

1.2.2.4. A megyeszékhely kódja

A megyeszékhely kód – a területi jelzőszám hatodik számjegye – a megyeszékhelyeket különbözteti meg.

1.2.3. A jogállás 2005 kódja

A jogállás 2005 kód a település jogállása kódnak a nagyközségek szerepeltetésével bővített kétpozíciós rendszere.

1.2.4. A járás kódja

A települések járásokba sorolását négypozíciós kód fejezi ki.

Az 1–3. pozíció a járáshoz való tartozást jelöli.

A 4. pozíció a járási központokat jelöli.

1.2.5. A statisztikai nagyrégió kódja

A települések nagyrégiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.6. A régiókód

A települések régiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.7. A közös önkormányzati hivatalok kódja

A települések közös önkormányzati hivatalai fenntartását hatpozíciós kód fejezi ki.

1.2.8. Az agglomeráció kódja

A települések agglomerációkba sorolását négypozíciós kód fejezi ki. A négypozíciós kód 1. pozíciója az agglomeráció típusát fejezi ki, a 2–3. pozíció azonosítja az adott agglomerációt, a 4. pozíció egy adott agglomeráción belül különbözteti meg

– az agglomeráció központját,

– az agglomeráció társközpontjait,

– az agglomeráció egyéb településeit.

1.2.9. A mezőgazdasági tájkörzet kódja

A települések mezőgazdasági tájkörzetbe való tartozását hárompozíciós kód fejezi ki.

Az 1. pozíció a makrokörzet kódja (egyszerű sorszám 1-től 9-ig).

A 2. pozíció a mezőkörzet sorszáma a makrokörzeten belül.

A 3. pozíció a mikrokörzet sorszáma a megyén belül.

1.2.10. A szőlőtermőtáj kódja

A települések szőlőtermőtájba való sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.11. A borvidék kódja

A települések borvidékbe való sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.12. A turisztikai régió kódja

A települések turisztikai régiókba sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.13. A világörökségi helyszín kódja

A települések világörökségi helyszínekhez való tartozását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.14. A nemzeti park kódja

A települések nemzeti parkokhoz való besorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.15. A falusi szállásadás lehetséges helyszínei

A településeken a falusi szállásadás lehetséges helyszíneit egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.16. A NUTS-kód

A területi számjelben – a NUTS rendszernek megfelelően – hétpozíciós kódot alkalmazunk, melyben a járások szintjéig azonosítjuk a településeket.

Budapestet ebben a rendszerben egy egységnek tekintjük.

2. A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

2.1. A megyekód (1.2.2.1.) nómenklatúrája

    Budapest    01

Baranya megye    02

Bács-Kiskun megye    03

Békés megye    04

Borsod-Abaúj-Zemplén megye    05

Csongrád megye    06

Fejér megye    07

Győr-Moson-Sopron megye    08

Hajdú-Bihar megye    09

Heves megye    10

Komárom-Esztergom megye    11

Nógrád megye    12

Pest megye    13

Somogy megye    14

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye    15

Jász-Nagykun-Szolnok megye    16

Tolna megye    17

Vas megye    18

Veszprém megye    19

Zala megye    20

Országhatáron kívüli tevékenység    21

Az ország területre nem bontható adatai    22

2.2. A főváros kerületei kódjának (1.2.2.2.)

    nómenklatúrája

    Budapest    I.     kerület    01

    Budapest    II.    kerület    02

    Budapest    III.     kerület    03

    Budapest    IV.    kerület    04

    Budapest    V.     kerület    05

    Budapest    VI.    kerület    06

    Budapest    VII.     kerület    07

    Budapest    VIII.    kerület    08

    Budapest    IX.     kerület    09

    Budapest    X.    kerület    10

    Budapest    XI.     kerület    11

    Budapest    XII.    kerület    12

    Budapest    XIII.     kerület    13

    Budapest    XIV.    kerület    14

    Budapest    XV.     kerület    15

    Budapest    XVI.    kerület    16

    Budapest    XVII.     kerület    17

    Budapest    XVIII.    kerület    18

    Budapest    XIX.     kerület    19

    Budapest    XX.    kerület    20

    Budapest    XXI.     kerület    21

    Budapest    XXII.    kerület    22

    Budapest    XXIII.    kerület    23

    Valamennyi település kódja (Budapesté is)    00

    Nem település (fiktív területi egység)    99

2.3. A település jogállása kódjának (1.2.2.3.)

    nómenklatúrája

    Főváros    1

    Megyei jogú város    2

    Város    3

    Község    4

    Nem település (kerület, fiktív területi egység)    9

2.4. A megyeszékhely kódjának (1.2.2.4.)

    nómenklatúrája

    Megyeszékhely    1

    Nem megyeszékhely    2

    Nem település (kerület, fiktív területi egység)    9

2.5. A jogállás 2005 kódja (1.2.3.) nómenklatúrája

    Főváros    10

    Megyei jogú város    20

    Város    30

    Nagyközség    41

    Község    42

    Nem település (kerület, fiktív területi egység)    90

2.6. A járás kódjának (1.2.4.) nómenklatúrája

2.6.1. A járás kódja

    Budapest 01. ker.    001

    Budapest 02. ker.    002

    Budapest 03. ker.    003

    Budapest 04. ker.    004

    Budapest 05. ker.    005

    Budapest 06. ker.    006

    Budapest 07. ker.    007

    Budapest 08. ker.    008

    Budapest 09. ker.    009

    Budapest 10. ker.    010

    Budapest 11. ker.    011

    Budapest 12. ker.    012

    Budapest 13. ker.    013

    Budapest 14. ker.    014

    Budapest 15. ker.    015

    Budapest 16. ker.    016

    Budapest 17. ker.    017

    Budapest 18. ker.    018

    Budapest 19. ker.    019

    Budapest 20. ker.    020

    Budapest 21. ker.    021

    Budapest 22. ker.    022

    Budapest 23. ker.    023

    Bólyi járás    024

    Hegyháti járás    025

    Komlói járás    026

    Mohácsi járás    027

    Pécsi járás    028

    Pécsváradi járás    029

    Sellyei járás    030

    Siklósi járás    031

    Szentlőrinci járás    032

    Szigetvári járás    033

    Bácsalmási járás    034

    Bajai járás    035

    Jánoshalmai járás    036

    Kalocsai járás    037

    Kecskeméti járás    038

    Kiskőrösi járás    039

    Kiskunfélegyházi járás    040

    Kiskunhalasi járás    041

    Kiskunmajsai járás    042

    Kunszentmiklósi járás    043

    Tiszakécskei járás    044

    Békési járás    045

    Békéscsabai járás    046

    Gyomaendrődi járás    047

    Gyulai járás    048

    Mezőkovácsházai járás    049

    Orosházi járás    050

    Sarkadi járás    051

    Szarvasi járás    052

    Szeghalmi járás    053

    Cigándi járás    054

    Edelényi járás    055

    Encsi járás    056

    Gönci járás    057

    Kazincbarcikai járás    058

    Mezőcsáti járás    059

    Mezőkövesdi járás    060

    Miskolci járás    061

    Ózdi járás    062

    Putnoki járás    063

    Sárospataki járás    064

    Sátoraljaújhelyi járás    065

    Szerencsi járás    066

    Szikszói járás    067

    Tiszaújvárosi járás    068

    Tokaji járás    069

    Csongrádi járás    070

    Hódmezővásárhelyi járás    071

    Kisteleki járás    072

    Makói járás    073

    Mórahalmi járás    074

    Szegedi járás    075

    Szentesi járás    076

    Bicskei járás    077

    Dunaújvárosi járás    078

    Enyingi járás    079

    Gárdonyi járás    080

    Martonvásári járás    081

    Móri járás    082

    Sárbogárdi járás    084

    Székesfehérvári járás    085

    Csornai járás    086

    Győri járás    087

    Kapuvári járás    088

    Mosonmagyaróvári járás    089

    Pannonhalmi járás    090

    Soproni járás    091

    Téti járás    092

    Balmazújvárosi járás    093

    Berettyóújfalui járás    094

    Debreceni járás    095

    Derecskei járás    096

    Hajdúböszörményi járás    097

    Hajdúhadházi járás    098

    Hajdúnánási járás    099

    Hajdúszoboszlói járás    100

    Nyíradonyi járás    101

    Püspökladányi járás    102

    Bélapátfalvai járás    103

    Egri járás    104

    Füzesabonyi járás    105

    Gyöngyösi járás    106

    Hatvani járás    107

    Hevesi járás    108

    Pétervásárai járás    109

    Esztergomi járás    110

    Kisbéri járás    111

    Komáromi járás    112

    Oroszlányi járás    113

    Tatai járás    114

    Tatabányai járás    115

    Balassagyarmati járás    116

    Bátonyterenyei járás    117

    Pásztói járás    118

    Rétsági járás    119

    Salgótarjáni járás    120

    Szécsényi járás    121

    Aszódi járás    122

    Budakeszi járás    123

    Ceglédi járás    124

    Dabasi járás    125

    Dunakeszi járás    126

    Érdi járás    127

    Gödöllői járás    128

    Gyáli járás    129

    Monori járás    130

    Nagykátai járás    131

    Nagykőrösi járás    132

    Pilisvörösvári járás    133

    Ráckevei járás    134

    Szentendrei járás    135

    Szigetszentmiklósi járás    136

    Szobi járás    137

    Váci járás    138

    Vecsési járás    139

    Barcsi járás    140

    Csurgói járás    141

    Fonyódi járás    142

    Kaposvári járás    143

    Marcali járás    144

    Nagyatádi járás    145

    Siófoki járás    146

    Tabi járás    147

    Baktalórántházai járás    148

    Csengeri járás    149

    Fehérgyarmati járás    150

    Ibrányi járás    151

    Kemecsei járás    152

    Kisvárdai járás    153

    Mátészalkai járás    154

    Nagykállói járás    155

    Nyírbátori járás    156

    Nyíregyházai járás    157

    Tiszavasvári járás    158

    Vásárosnaményi járás    159

    Záhonyi járás    160

    Jászapáti járás    161

    Jászberényi járás    162

    Karcagi járás    163

    Kunhegyesi járás    164

    Kunszentmártoni járás    165

    Mezőtúri járás    166

    Szolnoki járás    167

    Tiszafüredi járás    168

    Törökszentmiklósi járás    169

    Bonyhádi járás    170

    Dombóvári járás    171

    Paksi járás    172

    Szekszárdi járás    173

    Tamási járás    174

    Tolnai járás    175

    

    Celldömölki járás    176

    Körmendi járás    177

    Kőszegi járás    178

    Sárvári járás    179

    Szentgotthárdi járás    180

    Szombathelyi járás    181

    Vasvári járás    182

    Ajkai járás    183

    Balatonalmádi járás    184

    Balatonfüredi járás    185

    Devecseri járás    186

    Pápai járás    187

    Sümegi járás    188

    Tapolcai járás    189

    Várpalotai járás    190

    Veszprémi járás    191

    Zirci járás    192

    Keszthelyi járás    193

    Lenti járás    194

    Letenyei járás    195

    Nagykanizsai járás    196

    Zalaegerszegi járás    197

    Zalaszentgróti járás    198

    Budapest, illetve fiktív területi egység    999

2.6.2. A járás székhely kódja

    Nem székhelytelepülés    0

    Székhelytelepülés    1

    Budapest, illetve fiktív területi egység    9

2.7. A statisztikai nagyrégió kódjának (1.2.5.) nómenklatúrája

    Közép-Magyarország (Közép-Magyarország)    1

    Dunántúl (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl)    2

    Alföld és Észak (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld)    3

2.8. A régió kódjának (1.2.6.) nómenklatúrája

    A tervezési-statisztikai régiók és a hozzájuk tartozó megyék (főváros)

    Közép-Magyarország (Budapest, Pest)    1

Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém)    2

Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala)    3

Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna)    4

Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád)    5

Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,

Szabolcs-Szatmár-Bereg)    6

Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád)    7

2.9. A közös önkormányzati hivatalok (1.2.7.) kódjának nómenklatúrája

2.9.1. A közös önkormányzati hivatalok kódja

    Önálló polgármesteri hivatalt fenntartó önkormányzat        1

    Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község, város

önkormányzata, amely egyben a hivatal székhelye        2

    Önálló polgármesteri hivatalt fenntartó önkormányzat,

amely más önkormányzatok közös önkormányzati hivatalának

is helyet biztosít                        3

Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község,

város önkormányzata, amely egyben a hivatal székhelye

és más közös önkormányzati hivatalnak helyet biztosít        4

Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község önkormányzata,

a hivatal székhelye más helységben van,

a településen állandó vagy ideiglenes kirendeltség működik    5

Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község önkormányzata,

a hivatal székhelye más helységben van            6

    Nem település (kerület, fiktív területi egység)            9

2.9.2. A közös önkormányzati hivatalok székhelyének településazonosítója

    Település, ahol T=1,2,3,4    saját településazonosító

    Település, ahol T=5,6     a közös önkormányzati hivatal székhelyének településazonosítója

    Nem település (kerület, fiktív területi egység)    99999

2.10. Az agglomeráció kódjának (1.2.8.) nómenklatúrája

1. pozíció

    Budapesti agglomeráció    0

Vidéki agglomeráció    1

Agglomerálódó térség    2

Nagyvárosi településegyüttes    3

Településegyüttesbe nem tartozó települések    9

1–3. pozíció

A konkrét agglomerációt (agglomerálódó térséget stb.)

azonosító két pozíció

Budapest        000

     Budapesti agglomeráció

     Északi szektor    001

Keleti     szektor    002

Délkeleti szektor    003

Déli     szektor    004

Nyugati szektor    005

     Északnyugati szektor    006

    Győri agglomeráció    101

Miskolci agglomeráció    102

Pécsi agglomeráció    103

Balatoni agglomerálódó térség    201

Egri agglomerálódó térség    202

Szombathelyi agglomerálódó térség    203

Zalaegerszegi agglomerálódó térség    204

Békéscsabai nagyvárosi településegyüttes    301

Debreceni nagyvárosi településegyüttes    302

Kaposvári nagyvárosi településegyüttes     303

    Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes    304

Nyíregyházi nagyvárosi településegyüttes    305

Salgótarjáni nagyvárosi településegyüttes     306

    Soproni nagyvárosi településegyüttes    307

Szegedi nagyvárosi településegyüttes    308

Szekszárdi nagyvárosi településegyüttes    309

Székesfehérvári nagyvárosi településegyüttes    310

Szolnoki nagyvárosi településegyüttes    311

Tatabányai nagyvárosi településegyüttes    312

Veszprémi nagyvárosi településegyüttes    313

    Dunaújvárosi nagyvárosi településegyüttes    314

    Nagykanizsai nagyvárosi településegyüttes    315

Településegyüttesbe nem tartozó település    999

4. pozíció

Központ    1

Társközpont    2

Egyéb település    3

Településegyüttesbe nem tartozó település    9

2.11. A mezőgazdasági tájkörzet kódjának (1.2.9.) nómenklatúrája

        

Megnevezés

Makro-

Mezo-

Mikro-

körzetkód

ÉSZAKI–KÖZÉPHEGYSÉG    1

BÖRZSÖNY–CSERHÁT VIDÉKE        11

Ipoly völgye            111

Cserhát vidéke            112

Börzsöny vidéke            113

MÁTRA–BÜKK ÉSZAKI TÉRSÉG        12

Észak-Borsod            121

Mátra–Bükk északi vidéke            123

MÁTRA–BÜKK ELŐTERE        13

Közép-hevesi térség            131

Mátraalja            133

Mezőség            134

MÁTRA–BÜKK DÉLI LEJTŐJE        14

Mátra–Bükk déli lejtője            142

Bükkalja            143

SAJÓ ÉS HERNÁD VÖLGYE        15

Sajó és Hernád völgye            152

HEGYKÖZ        16

Hegyköz            166

NYÍRSÉG    2

FELSŐ-TISZA-VIDÉK        21

Tiszavasvári vidéke            211

Rétköz            212

Szatmár-beregi síkság            213

Bodrogköz            217

Taktaköz            218

NYÍRSÉG        22

Nyírség-Erdőspuszták            223

Észak-Nyírség            224

Dél-Nyírség            225

TISZA ÉS KÖRÖS MENTE    3

KÖZÉP-TISZA-VIDÉK        31

Tiszamellék            311

Nagykunság            312

Tiszazug            313

Hevesi-Tisza-vidék            314

Tisza mente            315

HAJDÚSÁG        32

Hajdúság            322

BERETTYÓ–KÖRÖSÖK VIDÉKE        33

Szeghalomi körzet            331

Szarvasi körzet            332

Békés–Gyula–Sarkadi körzet            333

Bihar-Sárrét            334

BÉKÉS–CSANÁDI LÖSZHÁT        34

Maros–Körös köze            343

Békési síkság            344

ALSÓ-TISZA VÖLGYE        35

Alsó-Tisza völgye            352

DUNAI ALFÖLD    4

MEZŐFÖLD        41

Mezőföld II.            411

Mezőföld I.            412

Mezőföld III.            415

SÁRVÍZ KÖRNYÉKE        42

Sárvíz környéke            423

DRÁVA MENTE        43

Drávavölgy a Pécsi medencével            433

Ormánság            434

Dráva melléke és Csurgó környéke            437

BARANYAI LÖSZSZIGET        44

Baranyai löszsziget            445

DUNA MENTI SÍKSÁG        45

Dunamellék            451

Dunavölgy            452

Sárköz-Duna menti síkság            453

DUNA–TISZA-KÖZI HÁTSÁG        46

Csongrádi homokhát            461

Bács-Kiskun megyei homokhátság            462

Pest megyei homokhátság            464

JÁSZSÁG        47

Jászság Jász-Nagykun-Szolnok

megyei része            471

Jászság Pest megyei része            475

BÁCSKA        48

Bácska            483

KISALFÖLD        5

KISALFÖLD            51

Komáromi síkság            511

Szigetköz–mosoni hátság            512

Hanság–Fertővidék            513

Rábaköz            514

FOLYÓK VÖLGYE I.        52

Folyók völgye I.            521

Folyók völgye II.            522

MARCAL-MEDENCE        53

Marcal-medence            531

Cser            532

DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG    6

BAKONY–VÉRTES HEGYVIDÉK        61

Vértes hegyvidék            611

Bakony hegyvidék            612

Bársonyosi dombvidék            613

Sukorói dombvidék            615

DUNAZUG-HEGYVIDÉK        62

Pilis–budai hegyvidék            621

Gerecse–Pilis hegyvidék            622

BALATON-FELVIDÉK        63

Balaton-felvidék            633

Keszthelyi-hegység és környéke            634

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI

DOMBSÁG    7

ALPOKALJA        71

Soproni-hegyvidék–Cseri táj            711

Határ mente            716

GÖCSEJ–HETÉS–ŐRSÉG        72

Göcsej–Hetés            721

Őrség            725

VASI–ZALAI DOMBSÁG        73

Hegyhát            731

Észak-zalai dombság            732

DÉL-ZALAI DOMBSÁG        74

Dél-zalai dombság            743

DUNÁNTÚLI-DOMBSÁG    8

MARCALI-HÁT és KÖRNYÉKE        81

Marcali-hát és környéke            812

SOMOGY–TOLNAI DOMBVIDÉK        82

Tabi dombvidék            821

Tolnai dombvidék            822

SOMOGYI HOMOKVIDÉK        83

Somogyi homokvidék            834

KAPOS VÖLGYE        84

Kapos völgye            846

MECSEK VIDÉKE    9

MECSEK–ZSELIC HEGYHÁT        91

Mecsek–Zselic hegyhát            911

Baranyai–geresdi dombság            912

Zselicség            913

Völgység–hegyhát            914

Nem település (fiktív területi egység)            999

2.12. A szőlőtermőtáj kódjának (1.2.10.) nómenklatúrája

    

    Alföldi szőlőtermő táj    1

    Észak-Dunántúli szőlőtermő táj    2

    Dél-Dunántúli szőlőtermő táj    3

    Észak-Magyarországi szőlőtermő táj    4

    Nem település (fiktív területi egység)    9

2.13. A borvidék kódjának (1.2.11.) nómenklatúrája

    

    Csongrádi borvidék    01

    Hajós-Bajai borvidék    02

    Kunsági borvidék    03

    Neszmélyi borvidék    04

    Badacsonyi borvidék    05

    Balatonfüred-Csopaki borvidék    06

    Balaton-felvidéki borvidék    07

    Etyek-Budai borvidék    08

    Móri borvidék    09

    Pannonhalmi borvidék    10

    Nagy-Somlói borvidék    11

    Soproni borvidék    12

    Balatonboglári borvidék    13

    Pécsi borvidék    14

    Szekszárdi borvidék    15

    Villányi borvidék    16

    Bükki borvidék    17

    Egri borvidék    18

    Mátrai borvidék    19

    Tokaji borvidék    20

    Zalai borvidék    21

    Tolnai borvidék    22

    A település nem tartozik borvidékbe    99

2.14. A turisztikai régió kódjának (1.2.12.) nómeklatúrája

    Budapest–Közép-dunavidéki régió    01

    Észak-magyarországi régió    02

    Észak-alföldi régió    03

    Tisza-tavi régió    04

    Dél-alföldi régió    05

    Közép-dunántúli régió    06

    Balatoni régió    07

    Dél-dunántúli régió    08

    Nyugat-dunántúli régió    09

    Nem település (fiktív területi egység)    99

2.15. A világörökségi helyszín kódjának (1.2.13.) nómeklatúrája

    Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várnegyed,

az Andrássy út és történelmi környezete    01

    Hollókő    02

    Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjai    03

    Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság

és természeti környezete    04

    Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta    05

    Pécsi ókeresztény sírkamrák    06

    Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj    07

    Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj    08

    Nem világörökségi helyszín    99

2.16. A nemzeti park kódjának (1.2.14.) nómeklatúrája

    Aggteleki Nemzeti Park    01

    Balaton-felvidéki Nemzeti Park    02

    Bükki Nemzeti Park    03

    Duna–Dráva Nemzeti Park    04

    Duna–Ipoly Nemzeti Park    05

    Fertő–Hanság Nemzeti Park    06

    Hortobágyi Nemzeti Park    07

    Kiskunsági Nemzeti Park    08

    Körös–Maros Nemzeti Park    09

    Őrségi Nemzeti Park    10

    Nem tartozik nemzeti parkhoz    99

2.17. A falusi szállásadás lehetséges helyszíneinek (1.2.15.) nómenklatúrája

    A településen lehetséges a falusi szállásadási tevékenység    1

    A településen nem lehetséges a falusi szállásadási tevékenység    0

    Nem település (fiktív területi egység)    9

2.18. A NUTS-kódrendszer (1.2.16.) nómeklatúrája

    1–2. pozíció: országazonosító – HU

    3. pozíció: 1. szint – statisztikai nagyrégió

    4. pozíció: 2. szint – tervezési-statisztikai régiók

     – statisztikai nagyrégión belül

    5. pozíció: 3. szint – megyék, főváros – a régión belül

    6–7. pozíció: 4. szint – járások – a megyén belül

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

    Budapest    HU10101

Pest megye

    Aszódi járás    HU10201

    Budakeszi járás    HU10202

    Ceglédi járás    HU10203

    Dabasi járás    HU10204

    Dunakeszi járás    HU10205

    Érdi járás    HU10206

    Gödöllői járás    HU10207

    Gyáli járás    HU10208

    Monori járás    HU10209

    Nagykátai járás    HU10210

    Nagykőrösi járás    HU10211

    Pilisvörösvári járás    HU10212

    Ráckevei járás    HU10213

    Szentendrei járás    HU10214

    Szigetszentmiklósi járás    HU10215

    Szobi járás    HU10216

    Váci járás    HU10217

    Vecsési járás    HU10218

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

Fejér megye

    Bicskei járás    HU21101

    Dunaújvárosi járás    HU21102

    Enyingi járás    HU21103

    Gárdonyi járás    HU21104

    Martonvásári járás    HU21105

    Móri járás    HU21106

    Sárbogárdi járás    HU21108

    Székesfehérvári járás    HU21109

Komárom-Esztergom megye

    Esztergomi járás    HU21201

    Kisbéri járás    HU21202

    Komáromi járás    HU21203

    Oroszlányi járás    HU21204

    Tatai járás    HU21205

    Tatabányai járás    HU21206

Veszprém megye

    Ajkai járás    HU21301

    Balatonalmádi járás    HU21302

    Balatonfüredi járás    HU21303

    Devecseri járás    HU21304

    Pápai járás    HU21305

    Sümegi járás    HU21306

    Tapolcai járás    HU21307

    Várpalotai járás    HU21308

    Veszprémi járás    HU21309

    Zirci járás    HU21310

NYUGAT-DUNÁNTÚL

Győr-Moson-Sopron megye

    Csornai járás    HU22101

    Győri járás    HU22102

    Kapuvári járás    HU22103

    Mosonmagyaróvári járás    HU22104

    Pannonhalmi járás    HU22105

    Soproni járás    HU22106

    Téti járás    HU22107

Vas megye

    Celldömölki járás    HU22201

    Körmendi járás    HU22202

    Kőszegi járás    HU22203

    Sárvári járás    HU22204

    Szentgotthárdi járás    HU22205

    Szombathelyi járás    HU22206

    Vasvári járás    HU22207

Zala megye

    Keszthelyi járás    HU22301

    Lenti járás    HU22302

    Letenyei járás    HU22303

    Nagykanizsai járás    HU22304

    Zalaegerszegi járás    HU22305

    Zalaszentgróti járás    HU22306

DÉL-DUNÁNTÚL

Baranya megye

    Bólyi járás    HU23101

    Hegyháti járás    HU23102

    Komlói járás    HU23103

    Mohácsi járás    HU23104

    Pécsi járás    HU23105

    Pécsváradi járás    HU23106

    Sellyei járás    HU23107

    Siklósi járás    HU23108

    Szentlőrinci járás    HU23109

    Szigetvári járás    HU23110

Somogy megye

    Barcsi járás    HU23201

    Csurgói járás    HU23202

    Fonyódi járás    HU23203

    Kaposvári járás    HU23204

    Marcali járás    HU23205

    Nagyatádi járás    HU23206

    Siófoki járás    HU23207

    Tabi járás    HU23208

Tolna megye

    Bonyhádi járás    HU23301

    Dombóvári járás    HU23302

    Paksi járás    HU23303

    Szekszárdi járás    HU23304

    Tamási járás    HU23305

    Tolnai járás    HU23306

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

    Cigándi járás    HU31101

    Edelényi járás    HU31102

    Encsi járás    HU31103

    Gönci járás    HU31104

    Kazincbarcikai járás    HU31105

    Mezőcsáti járás    HU31106

    Mezőkövesdi járás    HU31107

    Miskolci járás    HU31108

    Ózdi járás    HU31109

    Putnoki járás    HU31110

    Sárospataki járás    HU31111

    Sátoraljaújhelyi járás    HU31112

    Szerencsi járás    HU31113

    Szikszói járás    HU31114

    Tiszaújvárosi járás    HU31115

    Tokaji járás    HU31116

Heves megye

    Bélapátfalvai járás    HU31201

    Egri járás    HU31202

    Füzesabonyi járás    HU31203

    Gyöngyösi járás    HU31204

    Hatvani járás    HU31205

    Hevesi járás    HU31206

    Pétervásárai járás    HU31207

Nógrád megye

    Balassagyarmati járás    HU31301

    Bátonyterenyei járás    HU31302

    Pásztói járás    HU31303

    Rétsági járás    HU31304

    Salgótarjáni járás    HU31305

    Szécsényi járás    HU31306

ÉSZAK-ALFÖLD

Hajdú-Bihar megye

    Balmazújvárosi járás    HU32101

    Berettyóújfalui járás    HU32102

    Debreceni járás    HU32103

    Derecskei járás    HU32104

    Hajdúböszörményi járás    HU32105

    Hajdúhadházi járás    HU32106

    Hajdúnánási járás    HU32107

    Hajdúszoboszlói járás    HU32108

    Nyíradonyi járás    HU32109

    Püspökladányi járás    HU32110

Jász-Nagykun-Szolnok megye

    Jászapáti járás    HU32201

    Jászberényi járás    HU32202

    Karcagi járás    HU32203

    Kunhegyesi járás    HU32204

    Kunszentmártoni járás    HU32205

    Mezőtúri járás    HU32206

    Szolnoki járás    HU32207

    Tiszafüredi járás    HU32208

    Törökszentmiklósi járás    HU32209

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

    Baktalórántházai járás    HU32301

    Csengeri járás    HU32302

    Fehérgyarmati járás    HU32303

    Ibrányi járás    HU32304

    Kemecsei járás    HU32305

    Kisvárdai járás    HU32306

    Mátészalkai járás    HU32307

    Nagykállói járás    HU32308

    Nyírbátori járás    HU32309

    Nyíregyházai járás    HU32310

    Tiszavasvári járás    HU32311

    Vásárosnaményi járás    HU32312

    Záhonyi járás    HU32313

DÉL-ALFÖLD

Bács-Kiskun megye

    Bácsalmási járás    HU33101

    Bajai járás    HU33102

    Jánoshalmai járás    HU33103

    Kalocsai járás    HU33104

    Kecskeméti járás    HU33105

    Kiskőrösi járás    HU33106

    Kiskunfélegyházi járás    HU33107

    Kiskunhalasi járás    HU33108

    Kiskunmajsai járás    HU33109

    Kunszentmiklósi járás    HU33110

    Tiszakécskei járás    HU33111

Békés megye

    Békési járás    HU33201

    Békéscsabai járás    HU33202

    Gyomaendrődi járás    HU33203

    Gyulai járás    HU33204

    Mezőkovácsházai járás    HU33205

    Orosházi járás    HU33206

    Sarkadi járás    HU33207

    Szarvasi járás    HU33208

    Szeghalmi járás    HU33209

Csongrád megye

    Csongrádi járás    HU33301

    Hódmezővásárhelyi járás    HU33302

    Kisteleki járás    HU33303

    Makói járás    HU33304

    Mórahalmi járás    HU33305

    Szegedi járás    HU33306

    Szentesi járás    HU33307

Nem település (kerület, fiktív területi egység)    HU99999”

2. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez8

Település-azonosító törzsszám

Név

Területi jelzőszám

Jogállás 2005

Járás kód

Járás központ kódja

Statisztikai nagy-régió kódja

Régió kód

Közös önkormányzati hivatal kódja

Közös önkormányzati hivatal székhelyének kódja

Agglome-ráció kódja

Mezőg.

Tájkörzet

Szőlő termőtáj '09

Borvidék '09

Turisztikai

régió

Világörökségi helyszínek

Nemzeti Parkok

Falusi szállásadás lehetséges helyszínei

NUTS '12

 

 

 

00019

Budapest kerületre nem bontható adatai

0199 9 9

90

999

9

1

1

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00028

Baranya megye területre nem bontható adatai

0299 9 9

90

999

9

2

4

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00037

Bács-Kiskun megye területre nem bontható adatai

0399 9 9

90

999

9

3

7

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00046

Békés megye területre nem bontható adatai

0499 9 9

90

999

9

3

7

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00055

Borsod-A-Z megye területre nem bontható adatai

0599 9 9

90

999

9

3

5

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00064

Csongrád megye területre nem bontható adatai

0699 9 9

90

999

9

3

7

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00073

Fejér megye területre nem bontható adatai

0799 9 9

90

999

9

2

2

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00082

Győr-Sopron megye területre nem bontható adatai

0899 9 9

90

999

9

2

3

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00091

Hajdú-Bihar megye területre nem bontható adatai

0999 9 9

90

999

9

3

6

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00107

Heves megye területre nem bontható adatai

1099 9 9

90

999

9

3

5

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00116

Komárom-E megye területre nem bontható adatai

1199 9 9

90

999

9

2

2

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00125

Nógrád megye területre nem bontható adatai

1299 9 9

90

999

9

3

5

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00134

Pest megye területre nem bontható adatai

1399 9 9

90

999

9

1

1

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00143

Somogy megye területre nem bontható adatai

1499 9 9

90

999

9

2

4

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00152

Szabolcs-Sz-B megye területre nem bontható adatai

1599 9 9

90

999

9

3

6

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00161

Jász-N-Sz megye területre nem bontható adatai

1699 9 9

90

999

9

3

6

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00170

Tolna megye területre nem bontható adatai

1799 9 9

90

999

9

2

4

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00189

Vas megye területre nem bontható adatai

1899 9 9

90

999

9

2

3

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00198

Veszprém megye területre nem bontható adatai

1999 9 9

90

999

9

2

2

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00204

Zala megye területre nem bontható adatai

2099 9 9

90

999

9

2

3

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00213

Országhatáron kívüli tevékenység

2199 9 9

90

999

9

9

9

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

00222

Országos területre nem bontható adatok

2299 9 9

90

999

9

8

8

9

99999

9999

999

9

99

99

99

99

9

HU99999

 

 

 

01508

Ipolyszög

1200 4 2

42

116

0

3

5

6

13657

9999

111

4

99

02

99

05

1

HU31301

 

 

 

01526

Somoskőújfalu

1200 4 2

42

120

0

3

5

2

01526

3063

112

4

99

02

99

99

1

HU31305

 

 

 

02015

Ráckeresztúr

0700 4 2

42

081

0

2

2

1

02015

9999

412

2

99

06

99

99

1

HU21105

 

 

 

02024

Martonyi

0500 4 2

42

055

0

3

5

6

16753

9999

121

4

99

02

03

01

1

HU31102

 

 

 

02033

Kakasd

1700 4 2

42

170

0

2

4

2

02033

3093

914

3

15

08

99

99

1

HU23301

 

 

 

02042

Narda

1800 4 2

42

181

0

2

3

6

10278

2033

716

2

99

09

99

99

1

HU22206

 

 

 

02051

Sávoly

1400 4 2

42

144

0

2

4

6

18500

9999

812

3

99

07

99

02

0

HU23205

 

 

 

02060

Gönyű

0800 4 2

42

087

0

2

3

1

02060

1013

512

2

10

09

99

99

1

HU22102

 

 

 

02079

Dunaremete

0800 4 2

42

089

0

2

3

6

21865

9999

512

2

99

09

99

99

1

HU22104

 

 

 

02088

Mánd

1500 4 2

42

150

0

3

6

6

27988

9999

213

1

99

03

99

99

1

HU32303

 

 

 

02097

Gutorfölde

2000 4 2

42

197

0

2

3

6

19080

9999

721

3

99

09

99

99

1

HU22305

 

 

 

02103

Maróc

2000 4 2

42

195

0

2

3

6

18698

9999

743

3

99

09

99

99

1

HU22303

 

 

 

02112

Budapest 17. ker.

0117 9 9

90

017

1

1

1

1

02112

0001

621

1

19

01

99

99

0

HU99999

 

 

 

02121

Csanádalberti

0600 4 2

42

073

0

3

7

2

02121

9999

343

1

99

05

99

99

1

HU33304

 

 

 

02130

Mihályfa

2000 4 2

42

198

0

2

3

6

27775

9999

634

3

99

09

99

99

1

HU22306

 

 

 

02149

Foktő

0300 4 2

42

037

0

3

7

6

03230

9999

451

1

99

05

99

99

1

HU33104

 

 

 

02158

Muhi

0500 4 2

42

068

0

3

5

6

08129

9999

134

4

99

02

99

99

1

HU31115

 

 

 

02167

Komádi

0900 3 2

30

094

0

3

6

2

02167

9999

334

1

99

03

99

99

1

HU32102

 

 

 

02185

Csopak

1900 4 2

42

185

0

2

2

2

02185

2013

633

2

06

07

99

02

0

HU21303

 

 

 

02194

Nemesvámos

1900 4 2

42

191

0

2

2

2

02194

3133

633

2

99

06

99

99

1

HU21309

 

 

 

02200

Isztimér

0700 4 2

42

082

0

2

2

6

02343

3103

611

2

99

06

99

99

1

HU21106

 

 

 

02219

Balatonfűzfő

1900 3 2

30

184

0

2

2

2

02219

2013

633

2

06

07

99

99

0

HU21302

 

 

 

02228

Martonfa

0200 4 2

42

029

0

2

4

6

10825

1033

911

3

99

08

99

99

1

HU23106

 

 

 

02237

Vág

0800 4 2

42

086

0

2

3

6

19266

9999

514

2

99

09

99

99

1

HU22101

 

 

 

02246

Vát

1800 4 2

42

181

0

2

3

6

24509

2033

524

2

99

09

99

99

1

HU22206

 

 

 

02264

Vásárosdombó

0200 4 2

42

025

0

2

4

2

02264

9999

911

3

99

08

99

99

1

HU23102

 

 

 

02273

Abaújvár

0500 4 2

42

057

0

3

5

5

15936

9999

152

4

99

02

99

99

1

HU31104

 

 

 

02282

Hejőkürt

0500 4 2

42

068

0

3

5

6

08633

9999

315

4

99

04

99

99

1

HU31115

 

 

 

02291

Tiszabábolna

0500 4 2

42

060

0

3

5

6

19433

9999

315

4

99

04

05

07

1

HU31107

 

 

 

02307

Kaba

0900 3 2

30

102

0

3

6

1

02307

9999

322

1

99

03

99

99

1

HU32110

 

 

 

02316

Etyek

0700 4 2

42

077

0

2

2

1

02316

9999

611

2

08

06

99

99

1

HU21101

 

 

 

02325

Baktalórántháza

1500 3 2

30

148

1

3

6

2

02325

9999

224

1

99

03

99

99

1

HU32301

 

 

 

02343

Kincsesbánya

0700 4 2

42

082

0

2

2

2

02343

3103

611

2

99

06

99

99

1

HU21106

 

 

 

02352

Újkígyós

0400 3 2

30

046

0

3

7

2

02352

3013

344

1

99

05

99

09

1

HU33202

 

 

 

02361

Nagybajcs

0800 4 2

42

087

0

2

3

6

22886

1013

512

2

99

09

99

99

1

HU22102

 

 

 

02370

Rád

1300 4 2

42

138

0

1

1

2

02370

9999

113

4

99

01

99

99

1

HU10217

 

 

 

02389

Bercel

1200 4 2

42

116

0

3

5

2

02389

9999

112

4

99

02

99

99

1

HU31301

 

 

 

02404

Surd

2000 4 2

42

196

0

2

3

2

02404

9999

743

3

99

09

99

99

1

HU22304

 

 

 

02413

Kisbabot

0800 4 2

42

092

0

2

3

6

19035

1013

514

2

99

09

99

99

1

HU22107

 

 

 

02422

Hegyesd

1900 4 2

42

189

0

2

2

6

24040

9999

633

2

07

07

99

99

0

HU21307

 

 

 

02431

Bük

1800 3 2

30

178

0

2

3

2

02431

9999

524

2

99

09

99

99

0

HU22203

 

 

 

02440

Szatta

1800 4 2

42

177

0

2

3

6

10630

9999

725

2

99

09

99

10

1

HU22202

 

 

 

02459

Vajta

0700 4 2

42

084

0

2

2

6

13152

9999

423

2

99

06

99

99

1

HU21108

 

 

 

02468

Hegymeg

0500 4 2

42

055

0

3

5

6

16799

9999

121

4

99

02

99

99

1

HU31102

 

 

 

02477

Csombárd

1400 4 2

42

143

0

2

4

6

09928

9999

846

3

99

08

99

99

1

HU23204

 

 

 

02486

Zalacséb

2000 4 2

42

197

0

2

3

6

30313

9999

732

3

99

09

99

99

1

HU22305

 

 

 

02495

Nagycenk

0800 4 2

41

091

0

2

3

2

02495

3073

711

2

12

09

07

99

1

HU22106

 

 

 

02501

Kisunyom

1800 4 2

42

181

0

2

3

6

05102

2033

524

2

99

09

99

99

1

HU22206

 

 

 

02510

Kocs

1100 4 2

42

114

0

2

2

1

02510

9999

511

2

04

06

99

99

1

HU21205

 

 

 

02529

Várfölde

2000 4 2

42

195

0

2

3

6

08439

9999

743

3

99

09

99

99

1

HU22303

 

 

 

02547

Sumony

0200 4 2

42

032

0

2

4

6

20552

9999

433

3

99

08

99

99

1

HU23109

 

 

 

02556

Mórichida

0800 4 2

42

092

0

2

3

6

26860

1013

615

2

99

09

99

99

1

HU22107

 

 

 

02565

Döbrököz

1700 4 2

42

171

0

2

4

2

02565

9999

822

3

99

08

99

99

1

HU23302

 

 

 

02574

Kenéz

1800 4 2

42

179

0

2

3

6

11387

2033

524

2

99

09

99

99

1

HU22204

 

 

 

02583

Csesztreg

2000 4 2

42

194

0

2

3

2

02583

9999

721

3

99

09

99

99

1

HU22302

 

 

 

02608

Zalaszentiván

2000 4 2

42

197

0

2

3

1

02608

2043

732

3

99

09

99

99

1

HU22305

 

 

 

02617

Sopronnémeti

0800 4 2

42

086

0

2

3

6

33996

9999

514

2

99

09

99

99

1

HU22101

 

 

 

02626

Martfű

1600 3 2

30

167

0

3

6

1

02626

9999

313

1

99

03

99

99

0

HU32207

 

 

 

02635

Öttevény

0800 4 2

42

087

0

2

3

1

02635

1013

512

2

99

09

99

99

1

HU22102

 

 

 

02644

Alibánfa

2000 4 2

42

197

0

2

3

1

02644

2043

732

3

99

09

99

99

1

HU22305

 

 

 

02653

Nagyharsány

0200 4 2

42

031

0

2

4

2

02653

9999

445

3

16

08

99

99

1

HU23108

 

 

 

02662

Milejszeg

2000 4 2

42

197

0

2

3

6

08068

2043

721

3

99

09

99

99

1

HU22305

 

 

 

02671

Kántorjánosi

1500 4 2

42

154

0

3

6

1

02671

9999

224

1

99

03

99

99

1

HU32307

 

 

 

02680

Békésszentandrás

0400 4 2

41

052

0

3

7

1

02680

9999

332

1

99

05

99

09

1

HU33208

 

 

 

02699

Sárkeszi

0700 4 2

42

085

0

2

2

6

17622

3103

412

2

99

06

99

99

1

HU21109

 

 

 

02705

Pálmonostora

0300 4 2

42

040

0

3

7

6

15431

9999

462

1

99

05

99

99

1

HU33107

 

 

 

02714

Tótvázsony

1900 4 2

42

191

0

2

2

2

02714

3133

633

2

99

07

99

99

0

HU21309

 

 

 

02723

Sáregres

0700 4 2

42

084

0

2

2

6

29036

9999

423

2

99

06

99

99

1

HU21108

 

 

 

02741

Fáj

0500 4 2

42

056

0

3

5

6

31015

9999

121

4

99

02

99

99

1

HU31103

 

 

 

02750

Vértesacsa

0700 4 2

42

077

0

2

2

6

29939

9999

611

2

99

06

99

99

1

HU21101

 

 

 

02769

Tápiószőlős

1300 4 2

42

124

0

1

1

1

02769

9999

475

1

99

01

99

99

1

HU10203

 

 

 

02778

Ludányhalászi

1200 4 2

42

121

0

3

5

2

02778

9999

111

4

99

02

99

99

1

HU31306

 

 

 

02787

Nemesgulács

1900 4 2

42

189

0

2

2

6

24891

9999

633

2

05

07

99

02

0

HU21307

 

 

 

02796

Nak

1700 4 2

42

171

0

2

4

6

32735

9999

822

3

99

08

99

99

1

HU23302

 

 

 

02802

Enying

0700 3 2

30

079

1

2

2

1

02802

9999

412

2

99

06

99

99

1

HU21103

 

 

 

02811

Miszla

1700 4 2

42

174

0

2

4

6

30289

9999

914

3

99

08

99

99

1

HU23305

 

 

 

02820

Abaújlak

0500 4 2

42

067

0

3

5

6

25380

9999

121

4

99

02

99

99

1

HU31114

 

 

 

02839

Nemeskocs

1800 4 2

42

176

0

2

3

6

27094

9999

533

2

99

09

99

99

1

HU22201

 

 

 

02848

Felsőzsolca

0500 3 2

30

061

0

3

5

1

02848

1023

134

4

99

02

99

99

0

HU31108

 

 

 

02857

Geresdlak

0200 4 2

42

029

0

2

4

6

13499

9999

912

3

99

08

99

99

1

HU23106

 

 

 

02866

Oszlár

0500 4 2

42

068

0

3

5

6

08633

9999

315

4

99

04

99

99

1

HU31115

 

 

 

02875

Sáta

0500 4 2

42

062

0

3

5

6

30669

9999

121

4

99

02

99

99

1

HU31109

 

 

 

02884

Vasalja

1800 4 2

42

177

0

2

3

2

02884

9999

716

2

99

09

99

99

1

HU22202

 

 

 

02893

Söréd

0700 4 2

42

082

0

2

2

6

21908

3103

611

2

09

06

99

99

1

HU21106

 

 

 

02909

Magyarszentmiklós

2000 4 2

42

196

0

2

3

6

32197

3153

743

3

99

09

99

99

1

HU22304

 

 

 

02918

Balmazújváros

0900 3 2

30

093

1

3

6

2

02918

9999

322

1

99

03

05

07

1

HU32101

 

 

 

02927

Duka

1800 4 2

42

176

0

2

3

6

11679

9999

533

2

99

09

99

99

1

HU22201

 

 

 

02936

Dudar

1900 4 2

42

192

0

2

2

2

02936

9999

612

2

99

06

99

99

1

HU21310

 

 

 

02945

Biri

1500 4 2

42

155

0

3

6

6

28893

9999

225

1

99

03

99

99

1

HU32308

 

 

 

02954

Felsőszentiván

0300 4 2

42

035

0

3

7

2

02954

9999

483

1

99

05

99

99

1

HU33102

 

 

 

02963

Bükkszék

1000 4 2

42

109

0

3

5

6

08527

9999

123

4

99

02

99

99

1

HU31207

 

 

 

02972

Zalasárszeg

2000 4 2

42

196

0

2

3

6

10348

3153

743

3

99

09

99

99

1

HU22304

 

 

 

02981

Egerfarmos

1000 4 2

42

105

0

3

5

6

31662

9999

131

4

99

02

99

99

1

HU31203

 

 

 

02990

Bátorliget

1500 4 2

42

156

0

3

6

6

25973

9999

225

1

99

03

99

99

1

HU32309

 

 

 

03009

Szombathely

1800 2 1

20

181

1

2

3

1

03009

2031

524

2

99

09

99

99

0

HU22206

 

 

 

03018

Szebény

0200 4 2

42

027

0

2

4

6

10135

9999

912

3

99

08

99

99

1

HU23104

 

 

 

03036

Döröske

1800 4 2

42

177

0

2

3

6

03294

9999

731

2

99

09

99

99

1

HU22202

 

 

 

03045

Hajdúböszörmény

0900 3 2

30

097

1

3

6

1

03045

9999

322

1

99

03

05

07

1

HU32105

 

 

 

03054

Lickóvadamos

2000 4 2

42

197

0

2

3

6

08068

9999

721

3

99

09

99

99

1

HU22305

 

 

 

03063

Zádorfalva

0500 4 2

42

063

0

3

5

6

09362

9999

121

4

99

02

99

99

1

HU31110

 

 

 

03072

Balatoncsicsó

1900 4 2

42

185

0

2

2

6

20826

9999

633

2

06

07

99

02

0

HU21303

 

 

 

03081

Sajóhídvég

0500 4 2

42

061

0

3

5

2

03081

9999

134

4

99

02

99

99

1

HU31108

 

 

 

03090

Borgáta

1800 4 2

42

176

0

2

3

6

11679

9999

533

2

11

09

99

99

1

HU22201

 

 

 

03106

Kétsoprony

0400 4 2

42

046

0

3

7

2

03106

9999

344

1

99

05

99

99

1

HU33202

 

 

 

03115

Dunaújváros

0700 2 2

20

078

1

2

2

1

03115

3141

412

2

99

06

99

99

0

HU21102

 

 

 

03124

Szentkozmadombja

2000 4 2

42

197

0

2

3

6

19080

9999

732

3

99

09

99

99

1

HU22305

 

 

 

03133

Taktaszada

0500 4 2

42

066

0

3

5

1

03133

9999

218

4

99

02

99

99

1

HU31113

 

 

 

03142

Vönöck

1800 4 2

42

176

0

2

3

6

09937

9999

532

2

99

09

99

99

1

HU22201

 

 

 

03151

Kistapolca

0200 4 2

42

031

0

2

4

6

31927

9999

434

3

99

08

99

99

1

HU23108

 

 

 

03160

Szuhafő

0500 4 2

42

063

0

3

5

6

06053

9999

121

4

99

02

03

01

1

HU31110

 

 

 

03179

Budapest 02. ker.

0102 9 9

90

002

1

1

1

1

03179

0001

621

2

99

01

99

99

0

HU99999

 

 

 

03188

Iborfia

2000 4 2

42

197

0

2

3

6

08068

9999

721

3

99

09

99

99

1

HU22305

 

 

 

03197

Rábahídvég

1800 4 2

42

182

0

2

3

2

03197

9999

524

2

99

09

99

99

1

HU22207

 

 

 

03203

Nyim

1400 4 2

42

146

0

2

4

6

14942

9999

415

3

99

07

99

99

0

HU23207

 

 

 

03212

Sajóivánka

0500 4 2

42

058

0

3

5

6

11110

9999

121

4

99

02

99

99

1

HU31105

 

 

 

03221

Magyarlak

1800 4 2

42

180

0

2

3

6

04224

9999

725

2

99

09

99

10

1

HU22205

 

 

 

03230

Fajsz

0300 4 2

42

037

0

3

7

2

03230

9999

451

1

99

05

99

04

1

HU33104

 

 

 

03249

Őrhalom

1200 4 2

42

116

0

3

5

2

03249

9999

111

4

99

02

99

99

1

HU31301

 

 

 

03258

Földes

0900 4 2

41

102

0

3

6

1

03258

9999

322

1

99

03

99

99

1

HU32110

 

 

 

03267

Badacsonytördemic

1900 4 2

42

189

0

2

2

6

24891

2013

633

2

05

07

99

02

0

HU21307

 

 

 

03276

Füzesabony

1000 3 2

30

105

1

3

5

2

03276

9999

131

4

99

04

99

99

0

HU31203

 

 

 

03285

Hirics

0200 4 2

42

030

0

2

4

2

03285

9999

434

3

99

08

99

04

1

HU23107

 

 

 

03294

Molnaszecsőd

1800 4 2

42

177

0

2

3

2

03294

9999

524

2

99

09

99

99

1

HU22202

 

 

 

03300

Iklad

1300 4 2

42

122

0

1

1

1

03300

9999

113

4

99

01

99

99

1

HU10201

 

 

 

03319

Ártánd

0900 4 2

42

094

0

3

6

6

19956

9999

334

1

99

03

99

99

1

HU32102

 

 

 

03328

Ipolytarnóc

1200 4 2

42

120

0

3

5

6

13222

9999

112

4

99

02

99

99

1

HU31305

 

 

 

03337

Ivánbattyán

0200 4 2

42

031

0

2

4

6

06062

9999

445

3

14

08

99

99

1

HU23108

 

 

 

03346

Ivándárda

0200 4 2

42

027

0

2

4

6

14650

9999

445

3

99

08

99

99

1

HU23104

 

 

 

03355

Nova

2000 4 2

42

194

0

2

3

6

29160

9999

721

3

99

09

99

99

1

HU22302

 

 

 

03364

Szilsárkány

0800 4 2

42

086

0

2

3

2

03364

9999

514

2

99

09

99

99

1

HU22101

 

 

 

03373

Tiszapüspöki

1600 4 2

42

169

0

3

6

1

03373

9999

313

1

99

03

99

99

1

HU32209

 

 

 

03382

Szarvaskő

1000 4 2

42

104

0

3

5

6

12821

2023

142

4

99

02

99

03

1

HU31202

 

 

 

03391

Piricse

1500 4 2

42

156

0

3

6

2

03391

9999

225

1

99

03

99

99

1

HU32309

 

 

 

03407

Budajenő

1300 4 2

42

123

0

1

1

2

03407

0053

621

2

08

01

99

99

1

HU10202

 

 

 

03416

Somogyszil

1400 4 2

42

143

0

2

4

6

11192

9999

846

3

99

08

99

99

1

HU23204

 

 

 

03425

Bogyiszló

1700 4 2

42

175

0

2

4

2

03425

9999

453

3

99

08

99

04

1

HU23306

 

 

 

03434

Lasztonya

2000 4 2

42

195

0

2

3

6

18698

9999

743

3

99

09

99

99

1

HU22303

 

 

 

03443

Mezőzombor

0500 4 2

42

066

0

3

5

1

03443

9999

218

4

20

02

08

99

1

HU31113

 

 

 

03452

Boldog

1000 4 2

42

107

0

3

5

1

03452

9999

131

4

99

02

99

99

1

HU31205

 

 

 

03461

Kétegyháza

0400 4 2

41

048

0

3

7

1

03461

9999

344

1

99

05

99

09

1

HU33204

 

 

 

03470

Meződ

0200 4 2

42

025

0

2

4

6

32160

9999

911

3

99

08

99

99

1

HU23102

 

 

 

03489

Edde

1400 4 2

42

143

0

2

4

6

28963

9999

846

3

99

08

99

99

1

HU23204

 

 

 

03498

Vereb

0700 4 2

42

080

0

2

2

6

21926

9999

611

2

99

06

99

99

1

HU21104

 

 

 

03504

Sajóbábony

0500 3 2

30

061

0

3

5

1

03504

1023

152

4

99

02

99

99

1

HU31108

 

 

 

03513

Visznek

1000 4 2

42

106

0

3

5

6

14580

9999

131

4

99

02

99

99

1

HU31204

 

 

 

03522

Baja

0300 3 2

30

035

1

3

7

1

03522

9999

451

1

02

05

99

04

0

HU33102

 

 

 

03531

Léh

0500 4 2

42

067

0

3

5

6

13374

9999

152

4

99

02

99

99

1

HU31114

 

 

 

03540

Kökény

0200 4 2

42

028

0

2

4

6

03832

1033

433

3

99

08

99

99

1

HU23105

 

 

 

03559

Balatonvilágos

1400 4 2

42

146

0

2

4

6

17631

2013

633

2

06

07

99

99

0

HU23207

 

 

 

03568

Szentantalfa

1900 4 2

42

185

0

2

2

6

20826

9999

633

2

06

07

99

02

0

HU21303

 

 

 

03577

Géderlak

0300 4 2

42

037

0

3

7

2

03577

9999

451

1

99

05

99

99

1

HU33104

 

 

 

03586

Szabolcsveresmart

1500 4 2

42

153

0

3

6

2

03586

9999

212

1

99

03

99

99

1

HU32306

 

 

 

03595

Abaújszántó

0500 3 2

30

057

0

3

5

2

03595

9999

134

4

20

02

08

99

1

HU31104

 

 

 

03601

Sóly

1900 4 2

42

191

0

2

2

6

15361

3133

612

2

99

06

99

99

1

HU21309

 

 

 

03610

Malomsok

1900 4 2

42

187

0

2

2

6

22220

9999

531

2

99

06

99

99

1

HU21305

 

 

 

03629

Géberjén

1500 4 2

42

154

0

3

6

6

31769

9999

213

1

99

03

99

99

1

HU32307

 

 

 

03638

Balatonhenye

1900 4 2

42

189

0

2

2

6

23454

9999

633

2

07

07

99

02

0

HU21307

 

 

 

03647

Döge

1500 4 2

42

153

0

3

6

1

03647

9999

212

1

99

03

99

99

1

HU32306

 

 

 

03656

Bátmonostor

0300 4 2

42

035

0

3

7

6

28343

9999

451

1

02

05

99

04

1

HU33102

 

 

 

03665

Cered

1200 4 2

42

120

0

3

5

6

01526

3063

112

4

99

02

99

99

1

HU31305

 

 

 

03674

Nemeskeresztúr

1800 4 2

42

176

0

2

3

6

11679

9999

533

2

99

09

99

99

1

HU22201

 

 

 

03683

Magyarhomorog

0900 4 2

42

094

0

3

6

5

08943

9999

334

1

99

03

99

99

1

HU32102

 

 

 

03692

Mende

1300 4 2

42

131

0

1

1

1

03692

9999

475

1

99

01

99

99

1

HU10210

 

 

 

03708

Taktabáj

0500 4 2

42

069

0

3

5

6

30784

9999

218

4

99

02

99

99

1

HU31116

 

 

 

03717

Tiszadorogma

0500 4 2

42

059

0

3

5

6

30377

9999

315

4

99

04

99

99

1

HU31106

 

 

 

03726

Zebecke

2000 4 2

42

194

0

2

3

6

29364

9999

721

3

99

09

99

99

1

HU22302

 

 

 

03735

Bárdudvarnok

1400 4 2

42

143

0

2

4

2

03735

9999

913

3

99

08

99

99

1

HU23204

 

 

 

03744

Gagyvendégi

0500 4 2

42

067

0

3

5

6

25380

9999

121

4

99

02

99

99

1

HU31114

 

 

 

03753

Rábcakapi

0800 4 2

42

086

0

2

3

6

11262

9999

513

2

99

09

99

99

1

HU22101

 

 

 

03762

Kiskinizs

0500 4 2

42

067

0

3

5

6

27942

9999

152

4

99

02

99

99

1

HU31114

 

 

 

03771

Arnót

0500 4 2

42

061

0

3

5

1

03771

1023

134

4

99

02

99

99

1

HU31108

 

 

 

03780

Ócsárd

0200 4 2

42

028

0

2

4

6

30438

9999

433

3

99

08

99

99

1

HU23105

 

 

 

03799

Csákány

1400 4 2

42

144

0

2

4

6

04835

9999

812

3

99

08

99

99

1

HU23205

 

 

 

03805

Szakáld

0500 4 2

42

068

0

3

5

6

05245

9999

134

4

99

04

99

99

1

HU31115

 

 

 

03814

Hévíz

2000 3 2

30

193

0

2

3

1

03814

2013

634

3

07

07

99

99

0

HU22301

 

 

 

03823

Ároktő

0500 4 2

42

059

0

3

5

6

13833

9999

315

4

99

04

05

07

1

HU31106

 

 

 

03832

Keszü

0200 4 2

42

028

0

2

4

2

03832

1033

433

3

14

08

99

99

1

HU23105

 

 

 

03841

Bokor

1200 4 2

42

118

0

3

5

6

04330

9999

112

4

99

02

99

99

1

HU31303

 

 

 

03850

Tiszabercel

1500 4 2

42

151

0

3

6

2

03850

9999

212

1

99

03

99

99

1

HU32304

 

 

 

03869

Kistormás

1700 4 2

42

173

0

2

4

6

10463

9999

411

3

99

08

99

99

1

HU23304

 

 

 

03878

Nyírpilis

1500 4 2

42

156

0

3

6

6

25973

9999

225

1

99

03

99

99

1

HU32309

 

 

 

03887

Szerecseny

0800 4 2

42

092

0

2

3

6

20400

1013

615

2

99

09

99

99

1

HU22107

 

 

 

03896

Cserkút

0200 4 2

42

028

0

2

4

6

15538

1033

433

3

14

08

99

99

1

HU23105

 

 

 

03902

Mád

0500 4 2

42

066

0

3

5

1

03902

9999

134

4

20

02

08

99

1

HU31113

 

 

 

03911

Csákánydoroszló

1800 4 2

42

177

0

2

3

6

13532

9999

725

2

99

09

99

10

1

HU22202

 

 

 

03939

Cigánd

0500 3 2

30

054

1

3

5

1

03939

9999

217

4

99

02

99

99

1

HU31101

 

 

 

03948

Raposka

1900 4 2

42

189

0

2

2

6

29434

9999

633

2

05

07

99

02

0

HU21307

 

 

 

03957

Viszló

0500 4 2

42

055

0

3

5

6

16753

9999

121

4

99

02

99

99

1

HU31102

 

 

 

03966

Ruzsa

0600 4 2

42

074

0

3

7

2

03966

9999

461

1

01

05

99

99

1

HU33305

 

 

 

03975

Baksa

0200 4 2

42

030

0

2

4

2

03975

1033

433

3

99

08

99

99

1

HU23107

 

 

 

03984

Nagybudmér

0200 4 2

42

024

0

2

4

6

33154

9999

445

3

99

08

99

99

1

HU23101

 

 

 

03993

Héhalom

1200 4 2

42

118

0

3

5

2

03993

9999

133

4

99

02

99

99

1

HU31303

 

 

 

04002

Zalacsány

2000 4 2

42

193

0

2

3

2

04002

9999

634

3

99

07

99

99

0

HU22301

 

 

 

04011

Budapest 19. ker.

0119 9 9

90

019

1

1

1

1

04011

0001

621

1

99

01

99

99

0

HU99999

 

 

 

04020

Himod

0800 4 2

42

088

0

2

3

6

21980

9999

514

2

99

09

99

99

1

HU22103

 

 

 

04039

Csorna

0800 3 2

30

086

1

2

3

1

04039

9999

513

2

99

09

99

06

0

HU22101

 

 

 

04048

Tófű

0200 4 2

42

026

0

2

4

6

27401

9999

911

3

99

08

99

99

1

HU23103

 

 

 

04057

Pécel

1300 3 2

30

128

0

1

1

1

04057

0022

464

1

99

01

99

99

0

HU10207

 

 

 

04066

Küngös

1900 4 2

42

184

0

2

2

6

29461

9999

633

2

99

07

99

99

0

HU21302

 

 

 

04075

Ócsa

1300 3 2

30

129

0

1

1

1

04075

0033

464

1

03

01

99

99

0

HU10208

 

 

 

04084

Hevesvezekény

1000 4 2

42

108

0

3

5

6

06503

9999

314

4

99

04

99

99

1

HU31206

 

 

 

04093

Helvécia

0300 4 2

42

038

0

3

7

1

04093

3043

462

1

03

05

99

99

1

HU33105

 

 

 

04109

Dusnok

0300 4 2

42

037

0

3

7

1

04109

9999

451

1

02

05

99

99

1

HU33104

 

 

 

04118

Hortobágy

0900 4 2

42

093

0

3

6

6

02918

9999

311

1

99

03

05

07

1

HU32101

 

 

 

04127

Som

1400 4 2

42

146

0

2

4

6

14942

9999

415

3

99

07

99

99

0

HU23207

 

 

 

04136

Töttös

0200 4 2

42

024

0

2

4

6

33154

9999

445

3

99

08

99

99

1

HU23101

 

 

 

04145

Hort

1000 4 2

42

107

0

3

5

1

04145

9999

131

4

99

02

99

99

1

HU31205

 

 

 

04154

Tárnok

1300 4 2

41

127

0

1

1

1

04154

0043

621

2

99

01

99

99

0

HU10206

 

 

 

04163

Bödeháza

2000 4 2

42

194

0

2

3

6

31592

9999

721

3