nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet
a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
2011-06-29
infinity
1

33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet

a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem terjed ki e rendelet hatálya az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő, az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 39. cikk első albekezdése alapján forgalomba hozott kozmetikai termék forgalmazására.”

(2) Az R1. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tilos kozmetikai terméket kifejezetten nem kozmetikai hatásra, különösen terápiás hatásra hivatkozással, illetve céllal forgalomba hozni és reklámozni.”

(3) Az R1. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § Az 5. § (4) bekezdésében és a 12. § (3) bekezdésében foglaltakat – az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 39. cikk második albekezdésére figyelemmel – nem kell alkalmazni, ha a kozmetikai termék forgalomba hozatalát az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke alapján bejelentették.”

(4) Az R1. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletben foglalt szabályok betartásának hatósági ellenőrzését hatáskörében

a) a kistérségi népegészségügyi intézet,

b) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, és

c) a 11. számú melléklet tekintetében a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság, az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság)

végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén.”

(5) Az R1. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ez a rendelet a kozmetikai termékekről szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikkének, valamint 39. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

2. § Az R1.

a) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „gyártója” szövegrész helyébe a „gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője, vagy az a személy, akinek megrendelésére a kozmetikai terméket gyártották, vagy aki importált kozmetikai terméknek a közösségi forgalomba hozataláért felelős,” szöveg, a „termék címkéjén jelzett címen” szövegrész helyébe a „termék címkéjén a 9. § (1) bekezdés b) pontjában jelzett címen” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés h) pontjában a „gyártó” szövegrész helyébe a „gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében

ca) az „információt” szövegrész helyébe az „információt is” szöveg,

cb) az „A figyelemfelhívás” szövegrész helyébe az „Az ilyen figyelemfelhívó információ megadása” szöveg,

d) 6. § (3) bekezdésében

da) az „a 3. számú mellékletben” szövegrész helyébe a „kizárólag a 3. számú mellékletben” szöveg,

db) a „hatóanyag csak” szövegrész helyébe a „hatóanyag és csak” szöveg,

e) 6. § (4) bekezdésében

ea) az „a 4. számú mellékletben” szövegrész helyébe a „kizárólag a 4. számú mellékletben” szöveg,

eb) a „használható fel.” szövegrész helyébe a „használható fel, az ott meghatározott korlátozások és követelmények szerint.” szöveg,

f) 6. § (7) bekezdésében az „a 7. számú mellékletben” szövegrész helyébe a „kizárólag a 7. számú mellékletben” szöveg,

g) 9. § (1) bekezdés b) pontjában

ga) az „a gyártó vagy a forgalmazó” szövegrész helyébe az „az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gyártó vagy a kozmetikai termék forgalomba hozataláért felelős személy” szöveg,

gb) az „Európai Unión” szövegrész helyébe az „Európai Gazdasági Térségen” szöveg,

h) 9. § (1) bekezdés h) pontjában a „különös tekintettel a 3–4. és a 6–7. számú mellékletekben meghatározott, feltüntetni előírt figyelmeztetésekre” szövegrész helyébe a „különösen a 3–4. és a 6–7. számú mellékletben előírt figyelmeztetéseket” szöveg,

i) 9. § (3) bekezdésében

ia) a „külön lapon” szövegrész helyébe az „a termékhez mellékelt vagy ahhoz rögzített külön lapon” szöveg,

ib) a „szalagon mellékelni kell, és a vevő számára hozzáférhetően el kell helyezni a termék értékesítésére szolgáló polcon.” szövegrész helyébe a „szalagon, vagy – szappanok, fürdőgolyók vagy egyéb kisméretű termékek esetén – ha ez nem lehetséges, a vevő számára a termék közvetlen közelében hozzáférhetően a termék értékesítésére szolgáló polcon kell elhelyezni.” szöveg

lép.

3. § (1) Hatályát veszti az R1.

a) 2. § (5) bekezdése,

b) 7. § (4) bekezdésében a „szórólapot,” szövegrész,

c) 11. § (2) és (3) bekezdése,

d) 12. § (6) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R1.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdése 2012. január 11-én lép hatályba.

(3) A 3. § (2) bekezdése 2013. július 11-én lép hatályba.

5. § (1) A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklet 4. b) pontjának az R1. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat f:8a. mező a) és b) pontját módosító, és az R2. 1. melléklet 4. d) pontjának az R1. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat f:9a. mező a) és b) pontját megállapító rendelkezése az „A keverési arányt lásd a címkén.” szövegrészek helyett az „A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.” szöveggel lép hatályba.

(2) Az R2. 1. melléklet 4. c) pontjának az R1. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat f:9. mező a) és b) pontját megállapító, és az R2. 1. melléklet 4. d) pontjának az R1. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat f:9a. mező a) és b) pontját megállapító rendelkezése a „Fenilén-diaminokat (toluén-diamint) tartalmaz.” szövegrészek helyett a „Fenilén-diaminokat (toluol-diamint) tartalmaz.” szöveggel lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a kozmetikai termékekről szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikkének, valamint 39. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!