nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
37/2011. (X. 28.) BM rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról
2016-02-01
2016-08-31
6
Jogszabály

37/2011. (X. 28.) BM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a)–d) és f)–g) pontjában, valamint 85. § (5) bekezdés b)–c), g) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d)–e), h), n), q) és v) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés d) pontja tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél (a továbbiakban: Országos Rendőr-főkapitányságon és alárendelt szerveinél), a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál, valamint a Terrorelhárítási Központnál (a továbbiakban együtt: rendőrség),

b) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán, a büntetés-végrehajtási intézeteknél és intézményeknél (a továbbiakban együtt: büntetés-végrehajtási szerv),

c) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal befogadó állomásain (a továbbiakban: BÁHBÁ),

d)1 a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központnál (a továbbiakban: BM NOK),

e)2 a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságon (a továbbiakban: KSZF),

f)3 a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél (a továbbiakban: hivatásos katasztrófavédelmi szervek),

g)4 az Országos Vízügyi Főigazgatóságon és a vízügyi igazgatóságokon (a továbbiakban együtt: vízügyi igazgatási szervek)

foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.

2. A Kjt. 20. §-ához

2. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóknál a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele a magyar nyelvtudás, valamint a magasabb vezetői beosztások és a vezetői beosztások esetében a magyar állampolgárság.

(2) Az Országos Rendőr-főkapitányságon és alárendelt szerveinél – az ügyintézői munkakörök, az ügyviteli munkakörök, a biztonságtechnikai előadói munkakör, a fegyveres biztonsági őri munkakör, a helikopter-főszerelői munkakör, a helikopterszerelői munkakör, valamint a híradástechnikai szerelői munkakör esetében – a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele a magyar állampolgárság.

(3) A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál, valamint a Terrorelhárítási Központnál – valamennyi munkakör esetében – a közalkalmazotti jogviszony létesítésének általános feltétele a magyar állampolgárság.

(4) A büntetés-végrehajtási szervnél – az őrzésvédelmi, az igazgatási és az informatikai szakterületen foglalkoztatott közalkalmazottak esetében – a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele a magyar állampolgárság.

(5) A BÁHBÁ-nál – a fizikai munkakörök kivételével – a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele a magyar állampolgárság.

(6) Az 1. § d)–f) pontjában felsorolt munkáltatóknál – a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá tartozó munkakörök esetében – a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele a magyar állampolgárság.

3. A Kjt. 22. és 54. §-ához

3. § (1) A gyakornoki idővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatban a munkáltató alaptevékenysége ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az 1. mellékletben meghatározott ügyintézői munkakörök.

(2) A rendőrség szerveinél, a gyakornoki idővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatban a munkáltató alaptevékenysége ellátásával összefüggő munkakörnek – kizárólag a bűnügyi és a rendészeti szakterületeken meglévő – csoportvezető, főelőadó, főrevizor, jogtanácsos, kiemelt főelőadó és revizor munkakörök minősülnek.

(3) A büntetés-végrehajtási szervnél a gyakornoki idővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatban a munkáltató alaptevékenysége ellátásával összefüggő munkakörnek a 2. mellékletben meghatározott munkakörök közül a jogtanácsos, a csoportvezető, az ellenőr, a főelőadó, a referens, a főreferens, a tanár, a főtanár és az osztályvezető-helyettes munkakörök minősülnek.

(4) A BÁHBÁ esetében a gyakornoki idővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatban a munkáltató alaptevékenysége ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek a szociális munkás, valamint a pénzügyi ügyintéző munkakörök.

(5)5 A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a gyakornoki idővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatban a munkáltató alaptevékenysége ellátásával összefüggő munkakörnek – kizárólag a polgári védelmi és a tűzoltó szakterületeken meglévő – csoportvezető, főelőadó, jogtanácsos, kiemelt főelőadó munkakörök minősülnek.

4. § Nem kell gyakornoki időt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául figyelembe vehető a jogi szakvizsga, a mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés, az okleveles könyvvizsgálói képesítés, az adó- vagy társadalombiztosítási ügyintéző (tanácsadói) képesítése, a doktori fokozat (Doctor of Philosophy, Doctor of Liberal Arts), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett és honosított, vagy elismert tudományos fokozat és azzal a közalkalmazott rendelkezik.

4. A Kjt. 23. §-ához

5. §6 (1) Az 1. § a)–f) pontjában meghatározott munkáltatóknál magasabb vezető:

a) a főigazgató,

b) a főigazgató-helyettes,

c) az igazgató,

d) az igazgatóhelyettes,

e) a főosztályvezető,

f) a főosztályvezető-helyettes,

g) a főszerkesztő, valamint

h) a főszerkesztő-helyettes.

(2) Az 1. § g) pontjában meghatározott munkáltatóknál magasabb vezető:

a) a főigazgató,

b) a gazdasági főigazgató-helyettes,

c) a gazdasági igazgató-helyettes,

d) az igazgató,

e)7 a műszaki főigazgató-helyettes (főmérnök), valamint

f) a műszaki igazgató-helyettes.

(3) Az 1. § a)–f) pontjában meghatározott munkáltatóknál vezető:

a) az osztályvezető,

b) az osztályvezető (lelkész),

c) a gazdasági osztályvezető, valamint

d) a büntetés-végrehajtási szerv kivételével az osztályvezető-helyettes.

(4)8 Az 1. § g) pontjában meghatározott munkáltatóknál vezető:

a) a főosztályvezető,

b) a főosztályvezető-helyettes,

c) a hivatalvezető,

d) a laborvezető,

e) az osztályvezető,

f) az osztályvezető-helyettes,

g) a szakaszmérnökség-vezető,

h) a szakaszmérnökség-vezetőhelyettes,

i) a szolgálatvezető,

j) a szolgálatvezető-helyettes,

k) a csoportvezető,

l) a múzeumvezető, valamint

m) a levéltárvezető.

(5) Az 1. § a)–f) pontjában meghatározott munkáltatóknál a magasabb vezetői és a vezetői (a továbbiakban együtt: vezetői) megbízás feltétele a szakirányú felsőfokú végzettség, valamint legalább öt év szakmai gyakorlat.

(6) Az 1. § g) pontjában meghatározott munkáltatóknál a vezetői megbízás feltétele – a (4) bekezdés k) pontja szerinti vezetői beosztás kivételével – a szakirányú felsőfokú végzettség.

(7) Ha a közalkalmazott az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben szereplő emelt szintű szakképesítéssel rendelkezik, besorolásakor, valamint a második és további szakképesítés figyelembevételével a felsőfokú szakképesítésekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(8) A vezetői megbízás legfeljebb öt évig terjedő időtartamra adható. A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott ismételten megbízható a vezetői beosztás ellátásával.

5. A Kjt. 61. §-ához és 20/A. §-ához

6. § (1)9 Az 1. §-ban meghatározott munkáltatóknál az 1–3. melléklet tartalmazza a vezetői beosztásokat, a közalkalmazotti munkaköröket, az ezekhez kapcsolódó fizetési osztályokat, a képesítési és más többletkövetelményeket, a vezetői pótlék mértékét, továbbá azokat a munkaköröket, amelyekben nem kötelező pályázat kiírása.

(2) A munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség (a továbbiakban együtt: képesítés) minden esetben szakirányú képesítést jelent.

(3) A munkaköri jegyzék és az állománytábla az adott munkáltatóra irányadó melléklet szerinti munkaköri megnevezéseket, valamint más, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletben szereplő, az adott munkáltatónál rendszeresített munkaköri megnevezéseket tartalmazhat.

7. § (1) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alól felmentés akkor adható, ha

a) az érintett személy a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy

b) a munkáltató nem foglalkoztat olyan, a képesítési előírásoknak megfelelő közalkalmazottat, aki az adott munkakörbe kinevezhető lenne.

(2) A közalkalmazott kinevezési okmányában fel kell tüntetni az (1) bekezdés szerinti felmentés időtartamát.

(3) A munkáltató a képesítési követelmények alól véglegesen mentesítheti

a) a határozott időre kinevezett közalkalmazottat, valamint

b) az 50. életévét betöltött és a munkakörében legalább tizenöt év gyakorlattal rendelkező, határozatlan időre kinevezett közalkalmazottat.

6. A Kjt. 75. §-ához

8. § (1) A büntetés-végrehajtási szervnél a közalkalmazott a munkaköri feladat fokozott veszélyessége miatt illetménypótlékra jogosult, ha feladatait a HIV-pozitív fogvatartottak körletén látja el.

(2) A pótlék mértéke havi folyamatos munkavégzés esetén a pótlékalap 100%-a.

(3) A pótlék napi mértéke a (2) bekezdés szerinti pótlék egy munkanapra eső összege.

8/A. §10 A vízügyi igazgatási szerveknél a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott védekezéssel összefüggő feladatot ellátó védelmi szervezeti beosztást betöltő közalkalmazottakat rendelkezésre állási pótlék illeti meg. A pótlék mértéke a pótlékalap 50%-ától annak 100%-áig terjedhet. A pótlék mértékét az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója a belügyminiszter egyetértésével minden év január 15. napjáig a költségvetési lehetőségektől függően, a vízügyi igazgatási szervekre egységesen, főigazgatói utasításban határozza meg.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési követelmény alól 1992. december 31. napja előtt adott mentesítés mindaddig érvényes, ameddig a közalkalmazottat változatlan munkakörben foglalkoztatják.

(3) A képesítési követelmények alól a rendelet hatálybalépése előtt adott felmentés és mentesítés érvényességét a jelen rendelet hatálybalépése nem érinti.

(4)11

7.12 Átmeneti rendelkezések

10. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 46/2012. (IX. 20.) BM rendelettel (a továbbiakban: BM Rendelet) megállapított 1. § d)–g) pontját, 5. §-t, 6. § (1) bekezdését, 8/A. §-t, és 3. mellékletet a 2012. január 1-je és a BM Rendelet hatálybalépése13 közötti időszakban fennálló jogviszonyokra ezen időszak tekintetében is alkalmazni kell.

1. melléklet a 37/2011. (X. 28.) BM rendelethez14

A) A rendőrségnél, a BÁHBÁ-nál, a BM NOK-nál, a KSZF-nél, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a közalkalmazottak által ellátható egyes vezetői beosztások, munkakörök megnevezése, fizetési osztálya, valamint a vezetői pótlék mértéke, pályázat alóli mentessége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magasabb vezetői, vezetői beosztások, munkakörök
megnevezése

Fizetési osztályok

Vezetői pótlék

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

1.

Magasabb vezetői beosztások

2.

Főigazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

300%

3.

Főigazgató-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

4.

Főosztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

5.

Főosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

225%

6.

Főszerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

7.

Főszerkesztő-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

8.

Igazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

300%

9.

Igazgatóhelyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

10.

Vezetői beosztások

11.

Gazdasági osztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

12.

Osztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

13.

Osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

150%

14.

Ügyintézői munkakörök

15.

Adatbázis-felelős

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

16.

Adószakértő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

17.

Anyagkönyvelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

18.

Állatorvos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

19.

Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

20.

Biztonsági vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

21.

Csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

22.

Ellenőr

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

23.

Előadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

24.

Energetikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

25.

Fordító

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

26.

Főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

27.

Főenergetikus

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

28.

Főkönyvelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

29.

Főmérnök

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

30.

Főpénztáros

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

31.

Főrevizor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

32.

Gondnokságvezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

33.

Jogi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

34.

Jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

35.

Kiemelt főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

36.

Könyvelő

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

37.

Könyvvizsgáló

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

38.

Lektor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

39.

Mérnök (a szakterületre utaló megnevezéssel)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

40.

Minőségügyi szakember

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

41.

Műszaki ellenőr

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

42.

Olvasószerkesztő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

43.

Oktatásszervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

44.

Pénzügyi ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

45.

Pénztáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

46.

Rejtjelfelügyelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

47.

Rendszerbiztonsági felügyelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

48.

Revizor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

49.

Segédhivatal-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

50.

Sokszorosító- és leíróiroda-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

51.

Statisztikai ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

52.

Szakértő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

53.

Szakértői csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

54.

Számfejtő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

55.

Számítástechnikai programozó

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

56.

Számítástechnikai szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

57.

Számítógép-hálózat üzemeltető

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

58.

Számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

59.

Személyzeti-munkaügyi főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

60.

Szerkesztő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

61.

Szociális munkás

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

62.

Szociális ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

*

 

 

 

63.

Szoftverfejlesztő, informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

64.

Titkos ügykezelés-vezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

65.

Tördelő- és képszerkesztő

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

66.

Tördelő szerkesztő

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

67.

Tréner

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

68.

Újságíró

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

69.

Ügykezelés-vezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

70.

Ügyviteli munkakörök

71.

A rendőrségnél, a BM NOK-nál, a KSZF-nél, a BÁHBÁ-nál, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél az ügyviteli munkakörök nem kötelezettek pályáztatásra.

72.

Adatrögzítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

73.

Anyagnyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

74.

Dokumentátor

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

75.

Gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

76.

Gyors- és gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

77.

Hírforgalmazó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

78.

Nyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

79.

Operátor

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

80.

Osztálytitkár

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

81.

Pénzügyi nyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

82.

Rajzoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

83.

Rejtjelező

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

84.

Rendszer adminisztrátor

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

85.

Segédelőadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

86.

Személyzeti-munkaügyi nyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

87.

Terminálkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

88.

Titkárnő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

89.

Titkos ügykezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

90.

Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

91.

Ügykezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

92.

Fizikai munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.

A rendőrségnél, a BM NOK-nál, a KSZF-nél, a BÁHBÁ-nál, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a fizikai munkakörök nem kötelezettek pályáztatásra.

94.

Autófényező

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

95.

Autószerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

96.

Autóvillamossági-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

97.

Asszisztens

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

98.

Asztalos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

99.

Ács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

100.

Állatgondozó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.

Általános ápoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

102.

Bádogos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

103.

Beosztott szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

104.

Beszerző

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

105.

Betanított munkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.

Biztonságtechnikai előadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

107.

Burkoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

108.

Büfés

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

109.

Büfévezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

110.

Cukrász

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

111.

Csomagolási szakmunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

112.

Eligazító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113.

Erőműkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

114.

Esztergályos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

115.

Éjjeliőr

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.

Élelmiszer raktáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

117.

Étteremvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

118.

Fegyveres biztonsági őr

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

119.

Felszolgáló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

120.

Festő-mázoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

121.

Fényező-mázoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

122.

Fényképész

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

123.

Fodrász

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

124.

Fűtésszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

125.

Garázsmester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

126.

Gazdaasszony

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

127.

Gazdaságvezető (főkertész)

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

128.

Gázszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

129.

Gépjárművezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

130.

Gépkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

131.

Gépmester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

132.

Gondnok

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

133.

Hegesztő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

134.

Helikopter-főszerelő

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

135.

Helikopterszerelő

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

136.

Híradástechnikai szerelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

137.

Indító

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

138.

Kapus, portás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139.

Karosszéria-lakatos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

140.

Karbantartó, kazánkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

141.

Kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

142.

Kályhafűtő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143.

Kárpitos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

144.

Kertész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

145.

Készültségi ügyeletes

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

146.

Kézbesítő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147.

Kocsi mosó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148.

Konyhalány, mosogató

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149.

Konyha mészáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

150.

Konyhafőnök, konyhavezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

151.

Kőműves

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

152.

Laboráns

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

153.

Lakatos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

154.

Liftkezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155.

Mosodavezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

156.

Műhelyvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

157.

Műszerész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

158.

Művezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

159.

Önálló szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

160.

Pék

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

161.

Raktárkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

162.

Raktáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

163.

Raktárvezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

164.

Részlegvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

165.

Részlegvezető szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

166.

Segédmunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167.

Sokszorosító

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

168.

Szabó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

169.

Szakasszisztens

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

170.

Szállítómunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171.

Szobalány

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172.

Takarító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173.

Technikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

174.

Telefonközpont-kezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175.

Telefonszerelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

176.

Úszómester

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177.

Vezető-technikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

178.

Villanyszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

179.

Vízijármű-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

180.

Vízvezeték-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

B) A melléklet „A)” része címében felsorolt munkáltatóknál közalkalmazottak által ellátható egyes magasabb vezetői, vezetői beosztások, munkakörök képesítési követelménye

1.    Az „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „G”, „I” közalkalmazotti fizetési osztályokba tartozó munkaköröknél a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény előírásainak megfelelő, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben (a továbbiakban: OKJ) szereplő vagy az ott megjelölt szakképesítésekkel egyenértékű – ha jogszabály másként nem rendelkezik –, a szakképesítés megszerzésének időpontjában államilag elismert szakképesítések fogadhatók el.

2.    Az „E” közalkalmazotti fizetési osztályba tartozó munkaköröknél az OKJ-ben szereplő szakképesítések mellett az alábbi felsőfokú, illetve emeltszintű szakvizsgák is elfogadhatók:

adóügyi szakvizsga,

felsőfokú államháztartási,

felsőfokú energetikus,

felsőfokú iparjogvédelmi,

felsőfokú munkaügyi,

felsőfokú munkavédelmi,

felsőfokú raktározási szaktanfolyam,

felsőfokú személyzeti,

felsőfokú társadalombiztosítási,

folyamatszervezői,

képesített fővállalkozói,

mérlegképes könyvelői,

közép- és felsőfokú tervgazdasági és beruházási,

okleveles árszakértői,

okleveles ügyvitelszervező,

programtervezői,

rendszerszervezői,

szabványkiadvány-szerkesztői,

szabványosítási vezetői,

számítógép-műszaki,

számítógép-programozó,

ügyvitelgépesítés-szervező.

3.    A „B”, „C” és „D” közalkalmazotti fizetési osztályba tartozó munkaköröknél az OKJ-ben szereplő szakképesítések mellett az alábbi középfokúnak minősülő szakvizsgák fogadhatók el:

alapfokú statisztikai,

alapfokú tervgazdasági és beruházási,

képesített könyvelő,

középfokú iparjogvédelmi,

középfokú munkaügyi,

középfokú munkavédelmi,

középfokú műszaki ellenőri,

középfokú személyzeti,

szabványszerkesztői,

középfokú szociálpolitikai,

társadalombiztosítási ügyintézői,

ügyvitelszervezői szakvizsga.

4.    Az „F” és „H” közalkalmazotti fizetési osztályba tartozó vezetői beosztásokban, munkakörökben,

a)    a jogi szakismereteket igénylő, igazgatási és jogi feladatokkal járó, valamint szervezési és titkársági feladatokat ellátó vezetői beosztásokban, munkakörökben

aa)    egyetemi szintű jogász vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakirányú szakképzettség,

ab)    egyetemi, főiskolai szintű államigazgatási vagy rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szakirányú szakképzettség,

ac)    polgári védelmi szakismereteket biztosító főiskolai, egyetemi szintű szakképzettség,

ad)    tűzoltó szakismereteket biztosító főiskolai, egyetemi szintű szakképzettség,

b)    közgazdasági, pénzügyi, számviteli vezetői beosztásokban, munkakörökben egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban vagy katonai felsőoktatási intézményben hadtáp, pénzügyi tagozaton szerzett szakirányú felsőfokú szakképzettség,

c)    műszaki munkakörökben

ca)    egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakirányú szakképzettség,

cb)    katonai felsőoktatásban fegyver technikusi, híradó, vegyvédelmi, műszaki vagy gépjármű-üzemeltetési tagozaton szerzett szakképzettség vagy az a)–c) pontban felsorolt egyetemi, főiskolai végzettség és szakirányú szakképzettség

fogadható el.

5.    A BÁHBÁ-n az „F” és „H” közalkalmazotti fizetési osztályba tartozó vezetői beosztásokban, munkakörökben

a)    a jogi szakismereteket igénylő, igazgatási és jogi feladatokkal járó, valamint szervezési és titkársági feladatokat ellátó vezetői beosztásokban, munkakörökben

aa)    egyetemi szintű jogász vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

ab)    egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, szociális munkás, hittudományi, bölcsészettudományi vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

ac)    főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási, vagy rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, katonai felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

b)    közgazdasági, pénzügyi, számviteli vezetői beosztásokban, munkakörökben egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség

fogadható el.

6.    Ha a rendelet nem tartalmazza a munkáltató által alkalmazni kívánt munkakörre vonatkozóan a megfelelő munkaköri megnevezést, akkor a munkakör ellátására alkalmazni kívánt közalkalmazottat a hasonló munkaköri feladatokat igénylő, a rendeletben szereplő munkakörbe kell besorolni.

2. melléklet a 37/2011. (X. 28.) BM rendelethez15

A büntetés-végrehajtási szervnél közalkalmazottak által ellátható egyes magasabb vezetői, vezetői beosztások, munkakörök megnevezése, fizetési osztálya, további büntetés-végrehajtási képesítési követelménye, pályázat alóli mentessége

 

Magasabb vezetői beosztások, vezetői beosztások, munkakörök megnevezése

Fizetési osztály

Vezetői pótlék

További büntetés-végrehajtási képesítési követelmény

alap-
fokú

közép-
fokú

felső-
fokú

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Magasabb vezetői beosztások

2.

Főigazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

300%

 

 

*

3.

Főigazgató-
helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

250%

 

 

*

4.

Igazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

300%

 

 

*

5.

Igazgató-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

250%

 

 

*

6.

Főosztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

300%

 

 

*

7.

Főosztályvezető-
helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

250%

 

 

*

8.

Vezetői beosztás

9.

Osztályvezető *

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

200%

 

 

*

10.

Osztályvezető (lelkész)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

200%

 

 

*

11.

Beosztotti munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Csoportvezető*

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

*

13.

Könyvelő

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

14.

Pályáztatásra nem kötelezett munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Belső ellenőr

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

*

16.

Beszerző

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Büfés

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Energetikai vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

*

19.

Ellenőr

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

*

20.

Előadó

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

21.

Előadó (gyors- és gépíró)

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Felszolgáló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Fotóriporter

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

24.

Főelőadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

*

25.

Főkönyvelő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

*

26.

Főreferens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

*

27.

Referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

*

28.

Főszakács

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Főtanár

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

*

30.

Garázsmester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

31.

Gondnok

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Gépjárműműhely-
vezető

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

33.

Gépjárműszerelő

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

*

 

 

34.

Jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

*

35.

Kazánházvezető

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

36.

Kazánkezelő

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

37.

Konyhalány

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Környezetvédelmi vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

*

39.

Lelkész

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

*

40.

Munkavédelmi vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

*

41.

Műszerész

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

42.

Oktatásszervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

*

43.

Osztályvezető-
helyettes *

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

*

44.

Szakmunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

45.

Szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

46.

Szerkesztő, olvasószerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

*

47.

Takarító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

Tanár

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

*

49.

Tanfolyamszervező

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

*

50.

Technikus

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

*

 

 

51.

Telefonközpont-
kezelő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

Tűzvédelmi vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

*

53.

Újságíró

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

*

54.

Ügykezelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

Vezető technikus

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

*

 

 

* Azon munkakörök, melyek nem tartoznak a büntetés-végrehajtási szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat és az azok betöltéséhez szükséges képesítési követelményeket meghatározó miniszteri rendeletben meghatározott szolgálati tevékenységek közé.

3. melléklet a 37/2011. (X. 28.) BM rendelethez16

A betölthető munkakörök és beosztások, az azokhoz tartozó fizetési osztályok, a közalkalmazotti munkakörök osztályba sorolása, megnevezése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési többletkövetelmények a vízügyi igazgatási szerveknél

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

A magasabb vezetői beosztás, vezetői beosztás, munkakörök megnevezése

Fizetési osztályok

2.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

vezetői pótlék
%-os mértéke

3.

magasabb vezetői beosztások

4.

Főigazgató

*

*

*

*

*

300%

5.

Gazdasági főigazgató-helyettes

*

*

*

*

*

300%

6.

Műszaki főigazgató-helyettes (főmérnök)

*

*

*

*

*

300%

7.

Igazgató

*

*

*

*

*

300%

8.

Gazdasági igazgató-helyettes

*

*

*

*

*

300%

9.

Műszaki igazgató-helyettes

*

*

*

*

*

300%

10.

vezetői beosztások

11.

Főosztályvezető

*

*

*

*

*

200%

12.

Főosztályvezető-helyettes

*

*

*

*

*

200%

13.

Laborvezető

*

*

*

*

*

200%

14.

Osztályvezető

*

*

*

*

*

200%

15.

Osztályvezető-helyettes

*

*

*

*

100%

16.

Szakaszmérnökség-vezető

*

*

*

*

*

200%

17.

Szakaszmérnökség-vezetőhelyettes

*

*

*

*

*

100%

18.

Hivatalvezető

*

*

*

200%

19.

Csoportvezető

*

*

*

*

*

100%

20.

Szolgálatvezető

*

*

*

*

*

200%

21.

Szolgálatvezető-helyettes

*

*

*

*

*

100%

22.

Múzeumvezető

*

*

*

*

*

200%

23.

Levéltárvezető

*

*

*

*

*

200%

24.

munkakörök

25.

Pályáztatásra nem kötelezett munkakörök

többlet képesítés

26.

Adatbázis-felelős

*

*

*

27.

Adatbázis felelős referens

*

*

*

*

28.

Adatrögzítő

*

*

*

29.

Adattári rendszerfelelős

*

*

*

*

30.

Adminisztrátor

*

*

*

31.

Anyagbeszerző

*

*

*

32.

Anyag-fogyóeszköz-gazdálkodó

*

*

33.

Anyagkönyvelő

*

*

*

34.

Árszakértő

*

*

*

35.

Árvízvédelmi referens

*

*

*

*

*

36.

Árvízvédelmi ügyintéző

*

*

*

37.

Asztalos

*

*

*

38.

Autószerelő

*

*

*

39.

Belső ellenőr

*

*

*

*

40.

Belvízvédelmi referens

*

*

*

*

*

41.

Belvízvédelmi ügyintéző

*

*

*

*

42.

Bér és TB referens

*

*

*

*

*

43.

Bér és TB ügyintéző

*

*

*

44.

Bérelszámoló

*

*

*

*

45.

Beruházási referens

*

*

*

*

*

46.

Beruházási ügyintéző

*

*

*

47.

Beruházó mérnök

*

*

*

*

48.

Betanított munkás

*

*

49.

Biológus

*

*

*

*

*

50.

Csatornabiztos

*

*

*

*

51.

Csatornaőr

*

*

*

*

52.

Duzzasztó gépész

*

*

*

*

53.

Duzzasztó gépkezelő

*

*

*

54.

Duzzasztó karbantartó

*

*

*

55.

Éjjeliőr, telepőr

*

*

*

56.

Elemző közgazdász

*

*

*

*

57.

Elektrikus

*

*

*

*

*

*

58.

Energetikus, energetikai ügyintéző

*

*

*

*

59.

Építésvezető

*

*

*

*

*

60.

Erdészeti ügyintéző

*

*

*

61.

Erdészeti referens

*

*

*

*

*

62.

Esztergályos

*

*

*

63.

Felszínalatti vízgazdálkodási ügyintéző

*

*

*

64.

Felszínalatti vízgazdálkodási referens

*

*

*

*

*

65.

Felszíni vízgazdálkodási ügyintéző

*

*

*

66.

Felszíni vízgazdálkodási referens

*

*

*

*

*

67.

Felügyelőségi technikus

*

*

*

*

68.

Fenntartó munkás

*

*

*

69.

Fenntartó-gépkezelő

*

*

70.

Folyami felmérő

*

*

*

*

*

 

 

71.

Folyamszabályozási ügyintéző

*

*

*

 

 

 

72.

Folyamszabályozási referens

*

*

*

*

*

73.

Folyószabályozási ügyintéző

*

*

*

74.

Folyószabályozási referens

*

*

*

*

*

75.

Folyógazdálkodási ügyintéző

*

*

*

76.

Folyógazdálkodási referens

*

*

*

*

*

77.

Főenergetikus

*

*

*

*

78.

Fűtő

*

*

*

79.

Gazdasági referens

*

*

*

*

*

80.

Gazdasági ügyintéző

*

*

*

81.

Gát és meder segédfelvigyázó

*

*

*

82.

Gát- és mederfelvigyázó

*

*

*

*

83.

Gátbiztos

*

*

*

*

84.

Gátfelügyelő

*

*

*

*

85.

Gát- és csatornaőr

*

*

*

*

86.

Gátőr

*

*

*

*

87.

Geodéta

*

*

*

*

*

*

88.

Geológus

*

*

*

*

*

*

89.

Gépészeti referens

*

*

*

*

*

90.

Gépészeti ügyintéző

*

*

*

 

 

91.

Gépészeti vezető

*

*

*

*

*

92.

Gépjármű ügyintéző

*

*

*

*

93.

Gépjárművezető

*

*

*

94.

Gépkezelő

*

*

*

95.

Gépszerelő

*

*

*

96.

Géptiszt (hajós)

*

*

97.

Gépüzemvezető (hajós)

*

*

98.

Gondnok

*

*

*

 

99.

Gondnoksági ügyintéző

*

*

*

*

 

 

100.

Gyártástechnológus

*

*

*

*

101.

Hajógépkezelő

*

*

*

102.

Hajógépmester

*

*

*

103.

Hajóskapitány

*

*

*

*

*

 

 

104.

Hajóvezető

*

*

*

*

*

 

 

105.

Hajózási felelős

*

*

*

*

 

 

106.

Hegesztő

*

*

*

107.

Hidrobiológus

*

*

*

*

*

108.

Hidrológiai észlelő

*

*

*

*

109.

Hidrológus

*

*

*

*

*

110.

Hírközlési szerelő

*

*

*

*

 

 

111.

Hírközlési referens

*

*

*

*

*

112.

Hírközlési ügyintéző

*

*

*

 

 

113.

Hivatalsegéd

*

114.

Hulladékgazdálkodó

*

*

*

115.

Humánpolitikai ügyintéző

*

*

*

 

 

116.

Humánpolitikai referens

*

*

*

*

*

117.

Igazgatási ügyintéző

*

*

*

 

 

118.

Igazgatási referens

*

*

*

*

*

119.

Iktató

*

*

*

120.

IT biztonságtechnikai felelős

 

 

 

 

*

*

*

*

*

121.

Informatikai rendszer-üzemeltető

*

*

*

*

*

122.

Informatikai referens

*

*

*

*

*

123.

Informatikai ügyintéző

*

*

*

 

 

124.

Informatikus

*

*

*

 

 

 

 

125.

Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

*

*

*

 

 

126.

Ingatlanrendezési ügyintéző

*

*

*

 

 

127.

Iratkezelő

*

*

*

128.

Irattáros

*

*

*

129.

Iratkezelő-kézbesítő

*

*

*

 

130.

Irodavezető

*

*

*

*

131.

Jogász

*

*

132.

Jogi és közbeszerzési referens

 

 

*

*

*

133.

Jogtanácsos

*

*

jogi szakvizsga

134.

Karbantartó

*

*

*

135.

Kazánfűtő

*

*

*

136.

Kerületi felügyelő

*

*

*

*

*

137.

Kézbesítő

*

*

138.

Kirendeltségvezető

*

*

*

*

*

139.

Kikötőmester

*

*

*

 

140.

Kishajó-vezető

 

*

*

*

 

141.

Kitűzőmester

*

*

*

142.

Kommunikációs referens

*

*

*

*

*

143.

Kommunikációs ügyintéző

*

*

*

144.

Konyhai kisegítő

*

145.

Kormányos

*

*

*

 

146.

Kotrókezelő

*

*

*

147.

Kőműves

*

*

*

*

148.

Könyvelő

*

*

*

*

149.

Könnyűgépkezelő

*

*

150.

Környezetvédelmi referens

*

*

*

*

*

151.

Környezetvédelmi ügyintéző

*

*

*

152.

Közbeszerzési referens

*

*

*

*

*

felsőfokú szakirányú képzettség

153.

Közbeszerzési ügyintéző

*

*

*

középfokú szakirányú képzettség

154.

Közfoglalkoztatási referens

*

*

*

*

*

155.

Közfoglalkoztatási ügyintéző

*

*

*

156.

Kontroller

*

*

*

*

*

157.

Közgazdász

*

*

*

*

158.

Laboráns

*

*

*

*

*

*

159.

Laborvezető-helyettes

*

*

*

*

*

160.

Lakatos

 

*

*

*

161.

Magasépítési ügyintéző

*

*

*

162.

Matróz

*

*

*

*

163.

Műszaki biztonsági szolgálati munkatárs

*

*

*

*

164.

Műszaki biztonsági szolgálati részlegvezető

*

*

*

*

*

165.

Műszaki biztonsági szolgálati ügyintéző

*

*

*

*

 

166.

Mederőr

*

*

*

*

*

167.

Minőségirányítási szakmai vezető

*

*

*

*

*

*

168.

Monitoring referens

*

*

*

*

*

169.

Motorszerelő

*

*

*

 

170.

Munkaügyi referens

*

*

*

*

*

171.

Munkaügyi ügyintéző

*

*

*

172.

Munkavédelmi ügyintéző

*

*

*

*

173.

Munkavédelmi vezető

 

*

*

*

*

174.

Műszaki referens

*

*

*

*

*

175.

Műszaki titkár

*

*

*

*

176.

Műszaki ügyintéző

*

*

*

177.

Műszakvezető

 

 

*

*

*

*

*

178.

Műszerész

*

*

*

179.

Művezető

 

*

*

*

*

*

180.

Nehézgépkezelő

*

*

181.

Nemzetközi koordinátor

*

*

*

*

középfokú nyelvvizsga

182.

Nemzetközi referens

*

*

*

*

*

középfokú nyelvvizsga

183.

Nemzetközi ügyintéző

*

*

*

középfokú nyelvvizsga

184.

Oktatási ügyintéző

*

*

*

*

185.

Operátor

*

*

*

*

186.

Öntözési referens

*

*

*

*

*

187.

Öntözési ügyintéző

*

*

*

188.

Pályázati ügyintéző

*

*

*

 

 

189.

Pénztáros

*

*

*

*

190.

Pénzügyi referens

*

*

*

*

*

191.

Pénzügyi ügyintéző

*

*

*

 

192.

Pályázati referens

*

*

*

193.

Portás

*

*

*

194.

PR munkatárs (főszerkesztő, szerkesztő, újságíró, manager)

*

*

*

*

*

195.

Programozó

*

*

*

*

196.

Projekt referens

 

*

*

*

*

*

197.

Projekt ügyintéző

*

*

*

198.

Projektkoordinátor referens

*

*

*

*

*

199.

Projektvezető referens

*

*

*

*

*

200.

Raktárkezelő, raktáros

*

*

201.

Raktárvezető

*

*

*

202.

Referens

*

*

*

*

*

203.

Rendszergazda

*

*

*

*

*

*

204.

Revizor

*

*

*

*

205.

Főrevizor

*

*

*

*

206.

Segédmunkás

*

*

*

207.

Speciális feladatok referense

*

*

*

*

*

*

208.

Szakaszmérnök-helyettes

*

*

*

*

*

 

209.

Szakmai főtanácsadó

*

*

*

210.

Szakmunkás

*

*

*

211.

Szállítási ügyintéző

*

*

212.

Számítógéphálózat-üzemeltető

*

*

*

*

*

szakirányú középfokú vagy felsőfokú képesítés

213.

Számlázási ügyintéző

*

*

*

214.

Számviteli referens

*

*

*

*

*

215.

Számviteli ügyintéző

*

*

*

 

216.

Szivattyútelep-kezelő

*

*

*

217.

Szivattyútelepi gépkarbantartó

*

*

*

218.

Szivattyútelepi vezető gépész

*

*

*

219.

Szoftverfejlesztő

*

*

*

*

220.

Szóvivő

*

*

*

*

*

221.

Takarító

*

*

222.

Tárgyi eszköz-nyilvántartó

*

*

223.

Tározóőr

*

*

*

*

224.

Társulati feladatok referense

*

*

*

*

*

225.

Társulati ügyintéző

*

*

*

 

226.

Technikus

*

*

*

*

227.

Telefonkezelő

*

*

*

*

228.

Település vízellátási és csatornázási ügyintéző

*

*

*

*

*

*

229.

Térinformatikus

*

*

*

*

*

*

230.

Területi felügyelő

*

*

*

*

*

231.

Területi ügyintéző

*

*

*

*

 

 

 

232.

Területrendezési ügyintéző

*

*

*

*

233.

Titkárnő

*

*

*

234.

Titkárságvezető

 

*

*

*

*

*

235.

Tószabályozási ügyintéző

*

*

*

 

 

 

236.

Tószabályozási referens

*

*

*

*

*

237.

Tűzvédelmi ügyintéző

*

*

*

*

238.

Tűzvédelmi vezető

 

*

*

*

*

239.

Uszálykormányos

*

*

*

240.

Úszókotrómester

*

*

*

241.

Ügyintéző

*

*

*

*

 

242.

Üzemfenntartási ügyintéző

*

*

*

*

243.

Üzemvezető

*

*

*

*

*

*

244.

Vadőr, vadász

*

*

*

*

245.

Vagyongazdálkodási ügyintéző

*

*

*

*

246.

Vegyész

*

*

*

*

247.

Vegyésztechnikus

*

*

248.

Vezető gépkezelő

*

*

*

249.

Vezető jogtanácsos

*

*

jogi szakvizsga

250.

Vezető tanácsadó

*

*

*

*

*

251.

Villanyszerelő

*

*

*

252.

Vízellátási és csatornázási referens

*

*

*

*

*

253.

Vízellátási és csatornázási ügyintéző

*

*

*

254.

Vízépítési műtárgyépítő

*

255.

Vízépítő

 

*

*

*

256.

Vízépítő technikus

*

*

*

257.

Vízépítő szakmunkás

*

*

*

258.

Vízgazdálkodási referens

*

*

*

*

*

259.

Vízgazdálkodási ügyintéző

*

*

*

 

260.

Vízgépészeti technikus

*

*

*

261.

Vízgépészeti ügyintéző

*

*

*

262.

Vízgyűjtőgazdálkodási referens

*

*

*

*

*

263.

Vízgyűjtőgazdálkodási ügyintéző

*

*

*

264.

Vízhasznosítási referens

*

*

*

*

*

*

265.

Vízhasznosítási ügyintéző

*

*

*

 

266.

Vízhozammérő

*

*

*

267.

Víziközmű referens

*

*

*

*

*

268.

Víziközmű ügyintéző

*

*

*

 

269.

Vízjelző ügyintéző

*

*

*

270.

Vízjelző referens

*

*

*

*

*

271.

Vízkárelhárítási referens

*

*

*

*

*

272.

Vízkárelhárítási ügyintéző

*

*

*

 

273.

Vízkészlet-gazdálkodási referens

*

*

*

*

*

274.

Vízkészlet-gazdálkodási ügyintéző

*

*

*

 

275.

Vízminőség védelmi ügyintéző

*

*

*

 

276.

Vízminőség védelmi referens

*

*

*

*

*

277.

Vízrajzi adatfeldolgozó

*

*

*

278.

Vízrajzi mérő (területfelelős technikus)

*

*

*

*

279.

Vízrajzi referens

*

*

*

*

*

280.

Vízrajzi ügyintéző

*

*

*

 

281.

Vízrendezési referens

*

*

*

*

*

282.

Vízrendezési ügyintéző

*

*

*

 

283.

Zsilipkezelő

*

*

*

284.

Zsilipőr

*

*

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!