nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
2015-01-01
2015-12-28
13
Jogszabály

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés v) pontjában,

a 39. § (1) bekezdése és a 40. § (1) bekezdése tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 39. § (2), (4) és (7) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,

a 39. § (3) bekezdése tekintetében a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény 11. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában,

a 39. § (8) és (9) bekezdése, a 40. § (4) bekezdése tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 63. § (3) bekezdésében,

a 39. § (11) és (12) bekezdése és a 40. § (6) bekezdése tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) és k) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében,

a 39. § (13) bekezdése és a 40. § (8) bekezdése tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)–c) és i) pontjában,

a 39. § (14) és (15) bekezdése, valamint a 40. § (9) és (10) bekezdése tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. § a) pontjában,

a 39. § (18) bekezdése és a 40. § (14) bekezdése tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében,

a 39. § (19) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 39. § (20) és (21) bekezdése és a 40. § (17) bekezdése tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 39. § (22) és (26) bekezdése és a 40. § (18) bekezdése tekintetében a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 57. § (7) bekezdés b) pontjában,

a 39. § (27) és (32) bekezdése és a 40. § (19) bekezdése tekintetében a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 40. § (2) és (21) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 40. § (11) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés y) pontjában,

a 40. § (16) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés t) pontjában,

a 40. § (20) bekezdése tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 41. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 2. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1)1 E rendelet hatálya a támogatást nyújtókra, az általuk nyújtott állami támogatásokra, a támogatást folyósítókra, a támogatások kedvezményezettjeire, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1999.3.27., 1. o.) (a továbbiakban: 659/1999/EK tanácsi rendelet) 1. cikk h) pontja szerinti érdekelt felekre és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) állami támogatásokkal kapcsolatos eljárására terjed ki.

(2)2

(3)3 A miniszter az e rendeletben meghatározott feladatait a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet útján látja el.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1.4 állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás vagy csekély összegű támogatásként

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.06.28., 45. o.) (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikke vagy

d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke

[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek] alapján nyújtott támogatás,

2.5 bejelentési értesítő: a miniszter által a támogatást nyújtó számára megküldött értesítő a támogatási tervezet Európai Bizottság részére történő bejelentéséről,

2a.6 csoportmentességi rendeletek:

a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.) (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet),

c) a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 736/2008/EK bizottsági rendelet (HL 201., 2008.7.30., 16. o.) (a továbbiakban: 736/2008/EK bizottsági rendelet),

d) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1857/2006/EK bizottsági rendelet) (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.),

e)7

3. diszkont kamatláb: a különböző években folyósított állami támogatások, illetve a több év alatt megvalósított projektek felmerült költségei jelenértékének kiszámításához használt kamatláb, amely egyenlő a referencia alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értékével,

4.8 egyedi támogatás: a 659/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikk e) pontja szerinti intézkedés,

5. egyéni referencia kamatláb: különösen a kedvezményes kamatú és kamatmentes hitelek, továbbá a változó kamatlábon alapuló kamattámogatások támogatástartalmának kiszámításához használt, a referencia alapkamatlábból számított, a hitelkockázattól függően eltérő összehasonlító kamatláb,

5a.9 egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése és a 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

6. elszámolható költségek: az egyes támogatási kategóriákra az uniós állami támogatási szabályokban e címen meghatározott költségek köre,

6a.10 erdészeti támogatás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott célok teljesítése érdekében végzett tevékenységekhez nyújtott állami támogatás,

6b.11 halászati állami támogatás: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.) (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekre nyújtott állami támogatás,

7.12 hivatalos bejelentés: a 659/1999/EK tanácsi rendelet 2. cikke szerinti bejelentés,

8. kedvezményezett: az a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás, amely az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti előnyben részesül vagy részesült,

9.13 kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti vállalkozás,

10.14 létező támogatási program: a 659/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikk b) pontja szerinti támogatás,

10a.15 mezőgazdasági állami támogatás: az EUMSz I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges előállítására, a mezőgazdasági termékek feldolgozására vagy a mezőgazdasági termékek forgalmazására irányuló tevékenységekre nyújtott állami támogatás,

10b.16 mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) meghatározottak szerinti szerv,

10c.17 mezőgazdasági termékek: az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével; a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek); illetve az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek,

10d.18 mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása: az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek; a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek); illetve az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek elsődleges előállítására irányuló tevékenység,

10e.19 mezőgazdasági termékek feldolgozása: a mezőgazdasági termékeken végzett minden olyan művelet, amelynél a művelet eredményeként létrejött termékek szintén mezőgazdasági termékeknek minősülnek, kivéve a gazdaságon belüli olyan tevékenységeket, amelyekkel az állati vagy növényi mezőgazdasági termékeket az első alkalommal való értékesítésre készítik elő,

10f.20 mezőgazdasági termékek forgalmazása: a mezőgazdasági termékekre irányuló értékesítés, értékesítésre való felkínálás, leszállítás vagy bármely más módon történő forgalmazás céljából való birtoklás vagy bemutatás, kivéve az elsődleges mezőgazdasági termelő által a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak való első értékesítést és bármely olyan tevékenységet, amely a mezőgazdasági termékeket ilyen első értékesítésre előkészíti; az elsődleges mezőgazdasági termelő által a végső fogyasztónak való értékesítés akkor minősül mezőgazdasági termékek forgalmazásának, ha ez a tevékenység külön erre a célra fenntartott helyiségben történik,

11. pályázat: a támogatási program végrehajtása érdekében megjelentetett pályázati felhívás, pályázati útmutató vagy pályázati kiírás a támogatási programban való részvételre,

12.21 prenotifikáció: a támogatási tervezet hivatalos bejelentését megelőző kapcsolatfelvétel az Európai Bizottsággal, a formanyomtatványok, az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 794/2004/EK bizottsági rendelet) 2. cikkében előírt szükséges kiegészítő adatlapok és a vonatkozó bizottsági határozatokra való hivatkozás benyújtása a SANI rendszeren keresztül,

13. referencia alapkamatláb: az Európai Bizottság által az egyéves bankközi kínálati kamatláb alapján meghatározott mérték, amely az egyéni referencia kamatláb, a diszkont kamatláb és a visszafizettetési kamatláb számításának alapja,

14.22 SANI rendszer: a Miniszterelnökség honlapján közzétett honlapon, a miniszter által biztosított bejelentkezési névvel és jelszóval elérhető, a támogatást nyújtó által kitöltendő, az Európai Bizottság felé benyújtandó elektronikus, webalapú formanyomtatványokból álló rendszerek a támogatási tervezetekről, támogatási intézkedésekről,

15. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve,

16.23 támogatási program: a 659/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikk d) pontja szerinti intézkedés,

17. támogatást folyósító: az állami támogatásnak a támogatás kedvezményezettjéhez történő eljuttatásának pénzügyi lebonyolításában részt vevő szerv,

18. támogatást nyújtó: az egyedi támogatás odaítéléséről döntő vagy a támogatási program, illetve a pályázat elkészítéséért felelős szerv vagy személy,

19. támogatástartalom: a kedvezményezett számára, akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak a 2. mellékletben meghatározott módszer alapján számított értéke,

19a.24 vadgazdálkodási állami támogatás: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben meghatározott célok teljesítése érdekében végzett tevékenységekre nyújtott állami támogatás,

19b.25 vidékfejlesztési állami támogatás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i, 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó cikkei szerinti állami támogatás,

20.26 visszafizettetési kamatláb: a 794/2004/EK bizottsági rendelet 9–11. cikkében foglaltak szerint megállapított kamatláb,

21–23.27

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK ÁTLÁTHATÓVÁ TÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖVETELMÉNYEK

3. § (1) A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó létező támogatási programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza

a) a támogatást nyújtó megnevezését,

b) az állami támogatás célját, azon belül az 1. melléklet szerinti támogatási kategóriánként

ba) az állami támogatás formáját,

bb) az állami támogatás maximális mértékét a támogatási intenzitás vagy a támogatástartalom maximális mértékében vagy összegében kifejezve,

bc) az állami támogatás maximális mértékét a támogatási intenzitás vagy a támogatástartalom maximális mértékében vagy összegében kifejezve több forrásból igényelt állami támogatások esetében,

bd) a kedvezményezettek körét,

be) a saját forrás mértékét,

bf) az elszámolható költségek körét,

bg) az egyedi támogatás, illetve a támogatási program hatályát,

bh) a támogatási program esetében az abból történő támogatásnyújtást kizáró feltételeket,

bi) az egyedi támogatás, a támogatási program, vagy az az alapján megkötött támogatási szerződés megsértésének szankcióit,

bj) az uniós állami támogatási szabályok által előírt egyéb információkat,

bk)28 mely ágazatokra (TEAOR) terjed ki.

c)29 tartalmaz-e a tervezet működési támogatást,

d)30 illetékes kapcsolattartó elérhetőségeit,

(2) A támogatási tervezetben az állami támogatás formája különösen vissza nem térítendő és visszatérítendő pénzeszközök nyújtásaként, kamatmentes hitelként, kedvezményes kamatozású hitelként, kamattámogatásként, kedvezményes feltételű kezességvállalásként, állami tőkejuttatásként, adókedvezményként, adóalap- kedvezményként, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatásként, ingatlanjuttatásként, követelésről való lemondásként, tartozásátvállalásként, kedvezményes bérletként vagy kedvezményes lízingként határozható meg.

(3)31 Nem fizethető ki támogatás azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget.

(4)32 Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet és a 736/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezet nem léphet hatályba a támogatási programról, illetve egyedi támogatásról készült információs összefoglaló adatlapnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéig.

4. §33 (1) A támogatást nyújtó az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról.

(2) Ha a támogatási program, egyedi támogatás, pályázati felhívás, közjogi szervezetszabályozó eszköz olyan több jogcímen nyújtható állami támogatást tartalmaz, amelyet több támogatást nyújtó szerv ítél oda, úgy a támogatási program vagy az egyedi támogatás összesített támogatástartalmáról az állami támogatást elsőként odaítélő szerv vezet nyilvántartást a vonatkozó támogatási összegekről és támogatási intenzitási mértékekről szóló uniós jogi aktusokban foglaltak betartása érdekében.

5. § (1)34 Az azonos elszámolható költségekhez igénybe vett összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az uniós állami támogatási szabályokban meghatározott mértéket.

(2)35

6. § (1)36 Ha uniós állami támogatási szabály másként nem rendelkezik, nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem részesülhet állami támogatásban.

(1a)37 Ha uniós szabály kifejezetten úgy rendelkezik, egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen – akár saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezői által biztosított források révén – arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.

(2) Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha

a) korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén jegyzett tőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,

b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el vagy

c) az adott vállalkozás – függetlenül a vállalkozási formától – megfelel a felszámolási eljárás kritériumainak.

(3) Valamely vállalkozás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában különösen olyan esetekben is nehéz helyzetben lévőnek tekintendő, ha veszteségei nőnek, forgalma csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös kapacitása megemelkedik, megrendelés-állománya jelentős mértékben csökken, pénzforgalma csökken, adóssága nő, a nettó eszközérték leírása csökken vagy teljesen leírásra kerül.

(4)38 Ha a támogatási intézkedés

a)39

b)40 a 736/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást csak akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel a halászati csoportmentességi rendelet 2. cikk i) pontjában meghatározott feltételeknek.

(4a)41 Ha a támogatási intézkedés a 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a vállalkozást akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha legalább az alábbi kategóriák egyikébe beletartozik:

a) részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében, amennyiben a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,

b) közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,

c) olyan vállalkozás, amely ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás indítható,

d) olyan vállalkozás, amely

da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy

db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,

e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél.

(4b)42 A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a (4a) bekezdés a) és b) pontját nem kell alkalmazni

a) a kevesebb, mint három éve létező kis- és középvállalkozások esetében és

b) a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság szempontjából olyan kis- és középvállalkozások esetében, amelyeknél az első kereskedelmi értékesítéstől számítva hét év még nem telt el, ha a kis- és középvállalkozás a kiválasztott pénzügyi közvetítő hivatalos átvilágítása alapján kockázatfinanszírozási befektetésre jogosult.

(5)43 A támogatást nyújtó dönt a (3) bekezdés szerinti feltétel fennállásáról.

(6)44 Az (1a)–(3) bekezdéstől eltérően egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal rövid- vagy középtávon feladná üzleti tevékenységét.

(7)45 Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha

a) részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen ha a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,

b) közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég esetében, ha a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,

c) olyan vállalkozás, amely ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás indítható,

d) olyan vállalkozás, amely

da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy

db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,

e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél.

III. FEJEZET

ÁLLAMI TÁMOGATÁST TARTALMAZÓ TERVEZETEK BEJELENTÉSÉNEK ÉS A MINISZTER EZZEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAI46

3. A bejelentésre vonatkozó közös rendelkezések

7. § (1)47 A támogatást nyújtónak a támogatási tervezetet – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – be kell jelentenie a miniszter részére.

(2)48 Az állami támogatásról rendelkező jogszabály tervezetét csak a miniszternek 11. § (1) bekezdése szerinti állásfoglalása, illetve – az Európai Bizottság felé történő bejelentési kötelezettség esetén – a bejelentési értesítő kiadását követően lehet közigazgatási egyeztetésre, vagy a képviselőtestület elé bocsátani.

(2a)49 Ha a támogatást nyújtó a miniszter támogatási programra vonatkozó jóváhagyásának megszerzését követően a támogatási tervezet 3. § (1) bekezdésben szereplő bármely elemét módosítja, a módosított tervezetet köteles az (1) bekezdés szerint ismételten bejelenteni.

(3) Az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezet

a)50 a 659/1999/EK tanácsi rendelet 4. cikk (2) vagy (3) bekezdése, vagy 7. cikk (3) bekezdése szerinti bizottsági határozat meghozataláig,

b)51 a 16. § (2) bekezdése szerinti esetben a miniszter 16. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásának kézhezvételéig, illetve

c)52 ha az Európai Bizottság a 659/1999/EK tanácsi rendelet 7. cikk (4) bekezdése alapján feltételeket határoz meg, e feltételek teljesüléséig

nem léphet hatályba.

(4) Nem kell bejelenteni – a 18. § alá tartozó támogatások és a pályázatok kivételével – a létező támogatási programból nyújtott támogatást.

(5)53 A támogatási tervezet uniós állami támogatási szabályoknak való megfelelőségének biztosítása a támogatást nyújtó felelőssége.

8. § (1)54 A bejelentési kötelezettség teljesítéséért az a támogatást nyújtó felelős, aki a támogatási programot, egyedi támogatást tartalmazó dokumentum, különösen jogszabály, okirat vagy határozat elkészítéséért felel.

(2)55 A bejelentés

a)56 a csoportmentességi rendeletek, illetve csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek hatálya alá tartozó támogatási tervezetek esetében a támogatási tervezet egy példányának,

b) az Európai Bizottság részére történő bejelentést igénylő támogatások esetében a támogatási tervezet egy példányának, valamint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványok

benyújtásából, és azok elektronikus formátumának a tvi@me.gov.hu címre történő megküldéséből áll.

9. § (1)57 Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, e tényről a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül értesíti a támogatást nyújtót.

(2)58 Ha a támogatást nyújtó nem ért egyet a miniszter (1) bekezdés szerinti megállapításával, a minisztertől írásban kérheti, hogy a támogatási tervezetet a miniszter az 5. alcímben foglaltak szerint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon az Európai Bizottság részére jelentse be, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság állapítsa meg, hogy a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak.

(3)59 Ha a bejelentett támogatási tervezetből egyértelműen nem állapítható meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, a támogatási tervezetet a miniszter az 5. alcímben foglaltak szerint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon az Európai Bizottság részére a támogatást nyújtó egyetértésével bejelenti, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság állapítsa meg, hogy a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak.

10. § (1)60 A miniszter eljárása során – ésszerű határidő megjelölésével – kiegészítő információt kérhet a támogatást nyújtótól és a lehetséges kedvezményezettektől. Ebben az esetben a 9. § (1) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében, a 14. § (1) bekezdésében és a 17. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott határidő a kiegészítő információ kézhezvételétől kezdődik.

(2)61 A miniszter a bejelentés során előzetes véleményt, állásfoglalást vagy bejelentési értesítőt ad ki, vagy a 9. § (1) bekezdése szerint értesíti a támogatást nyújtót.

(3)62 A központi költségvetésből, illetve az elkülönített állami pénzalapokból nyújtott állami támogatás esetében a miniszter az előzetes véleményét, illetve állásfoglalását annak kiadását követő harminc napon belül megküldi a Magyar Államkincstárnak.

4. A csekély összegű támogatásokkal és a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó támogatási tervezetekkel kapcsolatos eljárás63

11. § (1)64 Ha a miniszter megállapítja, hogy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozik és a feltételeinek megfelel, állásfoglalást ad ki, amelyet a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül megküld a támogatást nyújtónak.

(2)65 Ha a támogatási tervezet csekély összegű támogatásnak minősül, a miniszter állásfoglalásában felhívja a támogatást nyújtót, hogy – a 4. §-ban foglaltakon túl – a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek szerinti, a kedvezményezettet terhelő speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről is tájékoztassa a kedvezményezettet.

(3)66 A csekély összegű támogatásokkal, valamint a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó támogatásokkal kapcsolatos speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a támogatást nyújtó gondoskodik.

(4) A csekély összegű támogatások esetében a támogatást nyújtó gondoskodik az uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatáshalmozódási szabályok betartásáról.

(5)67 A Bizottság külön kérésére a miniszter az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási (a továbbiakban együtt: agrár) és vidékfejlesztési állami támogatások esetében – a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek alkalmazásával kapcsolatos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által működtetett nyilvántartási rendszer alapján – az MVH által összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.

(6)68 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások kedvezményezettjei vonatkozásában a (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése céljából

a) az MVH évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános agrár és vidékfejlesztési állami támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) és a minisztert az államháztartásról szólótörvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,

b) a Kincstár az általa működtetett kincstári monitoring rendszer alapján adatot szolgáltat kedvezményezettenkénti bontásban az Ávr.-ben szabályozott módon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a) pontban szabályozott adatszolgáltatásában szereplő – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatásban részesülő – kedvezményezettekről az MVH részére.

(7)69 Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer működésének céljából a támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett részére megküldendő támogatási kategóriáról és támogatástartalomról szóló értesítés adatait elektronikus formában köteles az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatás esetében az MVH részére is, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatás esetében az Ávr.-ben szabályozott módon, külön a Kincstár részére is megküldeni.

(8)70 Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a (6) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást nyújtó által szolgáltatott adatok, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján – agrár és vidékfejlesztési állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában – az MVH mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy egy kedvezményezettre vonatkozóan bármely hároméves időszakot tekintve

a) a csekély összegű támogatás jogcímeken az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek külön-külön ne kerüljenek túllépésre és e csekély összegű támogatások együttes összege ne haladja meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összeget, továbbá

b) a mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások halmozott összegei ne haladják meg a tárgyévben és az azt megelőző két naptári év tekintetében a vonatkozó bizottsági rendelet mellékletében Magyarország számára meghatározott összegeket.

(9)71 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások esetében a támogatást nyújtó a támogatás megalapozása érdekében, annak odaítélése előtt megkeresi az MVH-t, amely az (5) bekezdés szerinti nyilvántartása alapján a támogatást nyújtó szerv számára adatot szolgáltat.

(10)72 Ha a támogatást nyújtó szerv az MVH által rendelkezésre bocsátott, (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer szerinti adatok alapján észleli, hogy az adott kedvezményezett vonatkozásában a (9) bekezdésben meghatározott feltételek a nyújtani tervezett agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások vonatkozásában nem teljesülnek, úgy a támogatást nyújtó szerv megtagadja a tervezett támogatás nyújtását.

11/A. §73 (1) Csekély összegű támogatásként nyújtott agrár és vidékfejlesztési állami támogatások esetében az alábbi, (2)–(12) bekezdések szerinti feltételeknek kell megfelelni.

(2) Ha a kedvezményezett más, a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást igénybe vett kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, – az MVH 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerének hatálya alá tartozó támogatások esetében – az általános, halászati és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett a támogatást nyújtó szervnek nyilatkozzon arról, hogy mely egyéb vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak. Ezt a nyilatkozatot a támogatást nyújtó szerv továbbítja a csekély összegű támogatásokról nyilvántartási rendszert működtető MVH részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot a csekély összegű (de minimis) támogatás első alkalommal történő igénylésekor kell megtenni.

(4) Ha az egy és ugyanazon vállalkozásra vonatkozó tényállás változik vagy megszűnik, arról az érintett vállalkozások bármelyike jogosult legkésőbb a változást követő első alkalommal igénybe vett csekély összegű támogatást megelőzően az MVH-nak nyilatkozni.

(5) Az MVH a 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben az egy és ugyanazon vállalkozásnak tekintendő kedvezményezettek vonatkozásában a 11. § (8) bekezdés a) pontja szerinti összegeket összevontan kezeli.

(6) A Polgári Törvénykönyv szerinti átalakulást (egyesülés, szétválás) követően a csekély összegű támogatás első alkalommal történő igénylésekor a jogutód kedvezményezett tájékoztatást nyújt az MVH részére az átalakulás tényéről.

(7) A kedvezményezett (6) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján az MVH a 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben

a) az egyesülő vállalkozások részére az egyesülés időpontjának évében, valamint az azt megelőző kettő üzleti évben megítélt valamennyi csekély összegű támogatását figyelembe veszi;

b) a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást a támogatott tevékenységet átvállaló vállalkozás tekintetében veszi figyelembe azzal, hogy ha nem állapítható meg, hogy mely vállalkozás veszi át a korábban csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet, a csekély összegű támogatást szétválással érintett új vállalkozások között a saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani.

(8) Ha a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 11. §-a szerinti kivételek alapján a kedvezményezett a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz vagy új üzleti évre tér át, arról a támogatás első alkalommal történő vagy az áttérést követően bármely csekély összegű támogatás igénylésekor az MVH részére tájékoztatást nyújt.

(9) Az (2) bekezdés szerinti nyilatkozat és az (6) és (8) bekezdésben foglalt tájékoztatások bármelyikének elmulasztása a 2007. évi XVII. törvény 69. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valótlan tényközlésnek minősül.

(10) A 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 1408/2013/EU bizottsági rendelet, és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás igénylésekor a kedvezményezett nyilatkozik a támogatást nyújtó szerv részére az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett csekély összegű támogatás mértékéről.

(11) A támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett (10) bekezdésben meghatározott nyilatkozatában szereplő adatokat a 11. § (9) bekezdés szerinti megkeresés előtt elektronikus formában köteles az MVH-nak megküldeni.

(12) A kedvezményezett, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatás mértékéről szóló nyilatkozatnak a 11. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok minősülnek.

12. § (1)74 Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet – megfelelő módosítással – a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősülhet, a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül előzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatást nyújtónak a támogatási tervezet módosítására.

(2)75 Az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelően módosított támogatási tervezetet a támogatást nyújtó megküldi a miniszternek. Ha a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás

a)76 a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó és feltételeinek megfelelő támogatásnak minősül, a miniszter a 11. § alapján,

b)77 nem tartozik a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá, de megfelel valamely más támogatási kategória feltételeinek, a miniszter a 14. § (1) bekezdése alapján,

c)78 nem tartozik a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá, és nem felel meg valamely más támogatási kategória feltételeinek, a miniszter a 15. § (3) bekezdés b) pontja alapján

jár el.

13. § (1)79 A támogatást nyújtó a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatás esetében a támogatási tervezet bejelentésével egyidejűleg kitölti a SANI rendszerben a csoportmentességi rendeletekhez tartozó formanyomtatványokat.

(2)80 A miniszter a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásról rendelkező támogatási tervezet, különösen jogszabály, illetve támogatási szerződés hatálybalépéséről

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdésének,

b)81

c) a 736/2008/EK bizottsági rendelet 25. cikk (1) bekezdésének, illetve

d)82

e)83 a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdésének

megfelelően a támogatást nyújtó által kitöltött elektronikus, webalapú formanyomtatvány SANI rendszeren keresztül történő továbbításával értesíti az Európai Bizottságot.

5.84 A miniszter eljárása az Európai Bizottság részére történő bejelentést igénylő támogatási tervezetek esetén

14. §85 (1)86 A bejelentett támogatási tervezetet a miniszter a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az Európai Bizottság részére történő prenotifikációra vagy hivatalos bejelentésre való alkalmasság szempontjából megvizsgálja.

(2)87 Ha

a) a bejelentett támogatási tervezet prenotifikációra alkalmas, vagy

b) a támogatást nyújtó a prenotifikációra alkalmas támogatási tervezet hivatalos bejelentését kéri, vagy

c) az uniós állami támogatási szabályok értelmében prenotifikáció nem szükséges, és a támogatási tervezet hivatalos bejelentésre alkalmas,

a miniszter a támogatási tervezetet és annak a támogatást nyújtó által – a miniszter kérésére angol nyelven – készített összefoglalóját a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül megküldi az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.

(3)88 Ha a prenotifikáció keretében az Európai Bizottság nem emel kifogást a támogatási tervezettel kapcsolatban, a miniszter a támogatást nyújtó kérésére a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.

(4)89 Ha a prenotifikáció vagy hivatalos bejelentés keretében az Európai Bizottság a támogatási tervezettel kapcsolatban további adatot, információt, nyilatkozatot vagy egyéb kiegészítést (a továbbiakban együtt: kiegészítés) kér, a miniszter – ésszerű határidő megjelölésével – felhívja a támogatást nyújtót, hogy a támogatási tervezetet egészítse ki.

(5)90 A miniszter a támogatást nyújtótól kapott kiegészítés alapján az Európai Bizottság által is bejelentésre alkalmasnak minősített támogatási tervezetről – a kiegészítés kézhezvételétől számított harminc napon belül – a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.

15. § (1)91 Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a hozzá bejelentett támogatási tervezet nem egyeztethető össze az uniós állami támogatási szabályokkal vagy kiegészítésre szorul, és ezért az Európai Bizottság felé sem prenotifikáció megtételére, sem hivatalos bejelentésre nem alkalmas, előzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatást nyújtónak az uniós állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőség megteremtésére. A támogatást nyújtó az előzetes vélemény kézhezvételétől számított nyolc napon belül a miniszterrel a támogatási tervezetről egyeztetést kezdeményezhet.

(2)92 A támogatást nyújtó az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelően módosított támogatási tervezetet megküldi a miniszternek, valamint módosítja a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványt.

(3)93 Ha a miniszter a támogatási tervezetről megállapítja, hogy

a) prenotifikáció megtételére alkalmas, akkor a 14. § (2) bekezdése szerint, ha hivatalos bejelentésre alkalmas, akkor a 14. § (5) bekezdése szerint a hozzá tett bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül jár el,

b) prenotifikációra vagy hivatalos bejelentésre továbbra is alkalmatlan, e tényről és arról, hogy a támogatási tervezetet az Európai Bizottságnak nem továbbítja, a hozzá tett bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül értesíti a támogatást nyújtót.

(4)94 Ha a támogatást nyújtó nem ért egyet a miniszter (3) bekezdés b) pontja szerinti megállapításával

a)95 prenotifikáció esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban kérheti a minisztert a prenotifikáció megtételére,

b)96 hivatalos bejelentés és hatályos, létező támogatási programnak nem minősülő támogatás esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat.

(5)97 A támogatást nyújtó (4) bekezdés a) pontja szerinti kérelme alapján a miniszter a támogatást nyújtó egyidejű értesítése mellett prenotifikáció keretében köteles a támogatási tervezetet az Európai Bizottságnak, a támogatást nyújtó által szolgáltatott adattartalommal és formában megküldeni.

(6) A támogatási tervezet Európai Bizottság részére történő hivatalos bejelentéséről a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a Kormány egyedi ügyben hozott, nem nyilvános határozatban dönt.

16. § (1)98 Az Európai Bizottság támogatási tervezettel kapcsolatos határozatáról vagy arról a tényről, hogy az Európai Bizottság a prenotifikáció keretében vagy a 9. § (3) bekezdése szerinti esetben megállapította, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, a miniszter értesíti a támogatást nyújtót.

(2)99 Ha az Európai Bizottság az állami támogatás engedélyezése tekintetében nem hoz határozatot a 659/1999/EK tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott határidőn belül, a miniszter a támogatást nyújtó kérésére a 659/1999/EK tanácsi rendelet 4. cikk (6) bekezdése alapján értesíti az Európai Bizottságot.

(3)100 Ha az Európai Bizottság a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem hoz a támogatási tervezettel kapcsolatos döntést, a miniszter tájékoztatja a támogatást nyújtót, hogy az állami támogatás végrehajtható.

6.101 A miniszter pályázatok tervezetével kapcsolatos eljárása

17. § (1)102 A pályázat tervezetét a támogatást nyújtó a pályázat kiírása előtt legalább harminc nappal megküldi a miniszternek.

(2)103 Ha a miniszter megállapítja, hogy a pályázat tervezete nem felel meg az alapjául szolgáló jogszabály feltételeinek, a pályázat tervezetének kézhezvételétől számított húsz napon belül az összeegyeztethetőség megteremtése érdekében tett javaslatait tartalmazó levelében felhívja a támogatást nyújtót annak módosítására.

(3)104 Ha a miniszter megállapítja, hogy a bejelentett pályázat tervezete megfelel az alapjául szolgáló jogszabály feltételeinek, a jóváhagyásról szóló levelét a pályázat tervezetének kézhezvételétől számított harminc napon belül megküldi a támogatást nyújtónak. Ezt megelőzően a pályázat nem tehető közzé.

7. Az Európai Bizottság részére történő speciális tájékoztatási és bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó, létező támogatási programból nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatos eljárás

18. § (1)105 Létező támogatási programból előzetesen be kell jelenteni a miniszter részére a (2) és (3) bekezdés szerinti állami támogatásokat. A (2) bekezdésben meghatározott állami támogatások esetében a miniszter eljárására az 5. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.

(2)106 A miniszter – jóváhagyás céljából – az Európai Bizottság részére bejelenti

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,

b)107

c) a 736/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,

d) az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk (4) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén a támogatási intézkedést,

e) azt a bármely más állami támogatást, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettséget ír elő.

(3)108 A miniszter az uniós állami támogatási szabályok alapján tájékoztatja az Európai Bizottságot

a)109 a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat szerint,

b)110

c)111

d)112 a kutatás-fejlesztési projekteknek nyújtott 3 millió eurót meghaladó állami támogatásokról a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 9. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint,

e) bármely más állami támogatásról, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő tájékoztatási kötelezettségről rendelkezik.

(4)113 Az uniós állami támogatási szabályok megkerülése érdekében a támogatási programok és a projektek nem darabolhatók fel.

18/A. §114 (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére

a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5. melléklet szerinti adatlapot,

b) a hatálybalépést követő 10 napon belül az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét és annak minden módosítását,

c) a támogatás odaítélését követő 10 napon belül a 6. melléklet szerinti információkat, ha

ca) a támogatás meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,

cb) az adókedvezményt, kockázatfinanszírozási támogatást vagy regionális városfejlesztési támogatást tartalmazó támogatási programok esetében a támogatás forintösszegben kifejezve a félmillió eurót elérő, de egymillió eurót meg nem haladó, az egymillió eurót meghaladó, de kétmillió eurót meg nem haladó, a kétmillió eurót meghaladó, de ötmillió eurót meg nem haladó, az ötmillió eurót meghaladó, de tízmillió eurót meg nem haladó, a tízmillió eurót meghaladó, de harmincmillió eurót meg nem haladó, valamint a harmincmillió eurót meghaladó összegű kategóriába esik.

(2) A 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére

a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5. melléklet szerinti adatlapot,

b) a hatálybalépést követő 10 napon belül az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét és annak minden módosítását

c) a támogatás odaítélését követő 10 napon belül a 6. melléklet szerinti információkat, ha

ca) a támogatás meghaladja az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezettek esetében a hatvanezer, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezettek esetében az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,

cb) az adókedvezményt tartalmazó támogatási programok esetében a támogatás forintösszegben kifejezve az (1) bekezdés cb) alpontjában meghatározott összegű kategóriába, továbbá az elsődleges mezőgazdasági termelés esetében a hatvanezer eurót elérő, de félmillió eurót meg nem haladó összegű kategóriába esik.

8. Közszolgáltatásért járó kompenzációra vonatkozó szabályok

19. §115 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat), továbbá a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) (a továbbiakban: 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetek bejelentésére és a miniszter ezzel kapcsolatos eljárására a 7–13. § rendelkezéseit az ezen alcímben meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.

20. § (1)116 A 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetnek – a 3. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – kifejezett hivatkozást kell tartalmaznia a 2012/21/EU bizottsági határozatra, és tartalmaznia kell a 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikkében meghatározott tartalmi elemeket is.

(2)117 Ha a támogatási tervezet alapján nyújtandó állami támogatás a 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a támogatást nyújtó köteles a kedvezményezettet tájékoztatni, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (9) bekezdése szerinti speciális elszámolás-vezetési kötelezettség és a 2012/21/EU bizottsági határozat 7. és 8. cikkében meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség is terheli a kedvezményezettet.

(3)118 A 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatás esetén a támogatást nyújtó gondoskodik arról, hogy a közszolgáltatásért járó ellentételezés ne haladja meg a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkében meghatározott mértéket.

(4)119 A 2012/21/EU bizottsági határozat 7. és 8. cikkében meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a támogatást nyújtó gondoskodik.

(5)120 A támogatást nyújtó minden év március 30-áig a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal beszámolót készít a miniszter számára az általa a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról.

20/A. §121 A támogatást nyújtó az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat (a továbbiakban: 2005/842/EK bizottsági határozat) hatálya alá tartozó, változatlan formában működő egyedi támogatások esetében azok lejáratáig a túlkompenzáció ellenőrzésének kötelezettségét, valamint tájékoztatási, adatszolgáltatási, nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeit e rendeletnek a támogatási program hatálybalépésekor hatályos rendelkezései szerint teljesíti.

21. § (1)122 Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetnek – a 3. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – kifejezett hivatkozást kell tartalmaznia az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint annak I. mellékletében foglaltakra, és tartalmaznia kell az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott tartalmi elemeket is.

(2)123 Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás esetén a támogatást nyújtó gondoskodik arról, hogy a közszolgáltatásért járó ellentételezés ne haladja meg az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete alapján meghatározott mértéket.

(3)124 A támogatást nyújtó minden év március 30-áig a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal beszámolót készít a miniszter számára az általa a megelőző évben az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról.

IV. FEJEZET

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT ELJÁRÁSOK

9. Általános együttműködési kötelezettség

22. § (1)125 Az Európai Bizottság megkeresésére a miniszter felhívja a támogatást nyújtót adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre. A támogatást nyújtó köteles a megkeresésnek a miniszter által meghatározott határidőn belül eleget tenni.

(2)126 Az állami támogatás kedvezményezettje, illetve az érdekelt fél köteles együttműködni a támogatást nyújtóval, a miniszterrel, valamint az Európai Bizottsággal, ennek keretében adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre is kötelezhető.

(3)127 A 659/1999/EK tanácsi rendeletben meghatározott tagállami feladatok végrehajtása érdekében a miniszter írásbeli megkeresésére a támogatást nyújtó köteles a szükséges adatokat a miniszter rendelkezésére bocsátani.

10. A létező támogatási programmal kapcsolatos eljárás

23. § (1)128 Ha az Európai Bizottság a 659/1999/EK tanácsi rendelet 17. cikk (2) bekezdése alapján létező támogatási programot kifogásol, vagy 659/1999/EK tanácsi rendelet 18. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben 659/1999/EK tanácsi rendelet 18. cikke szerinti megfelelő intézkedéseket javasol, a miniszter az Európai Bizottság megkeresését, valamint a megkereséssel kapcsolatos álláspontját a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül megküldi a támogatást nyújtónak azzal a felhívással, hogy az Európai Bizottság kifogásaira és a miniszter álláspontjára a felhívás kézhezvételétől számított öt napon belül érdemben nyilatkozzon.

(2)129 Ha a támogatást nyújtó a miniszter álláspontjával egyetért, a miniszter az álláspontot az Európai Bizottság által megadott határidőn belül megküldi az Európai Bizottságnak.

(3)130 Ha a támogatást nyújtó a miniszter álláspontjával nem ért egyet, a miniszter álláspontjának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat. Ebben az esetben a miniszter a 659/1999/EK tanácsi rendelet 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően kéri az Európai Bizottságtól az eljárási határidő meghosszabbítását.

(4)131 A miniszter a Kormánynak a (3) bekezdés szerinti döntését a döntés meghozatalától számított öt napon belül megküldi az Európai Bizottságnak.

11. Az állami támogatás felfüggesztése, visszafizettetése

24. § (1)132 Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás felfüggesztését, az elrendelésről szóló dokumentum kézhezvételétől számított 10 napon belül a miniszter felhívja a támogatást nyújtót a felfüggesztéshez szükséges intézkedés megtételére.

(2)133 Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás visszafizettetését, a miniszter felhívja a támogatást nyújtót a visszafizetés kamattal növelt mértékben történő elrendelésére.

(3)134 Ha a támogatást nyújtó saját hatáskörében eljárva, a miniszter vagy egyéb szerv tájékoztatása alapján támogatással való visszaélést észlel, köteles intézkedéseket hozni a jogellenes magatartás megszüntetése, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizettetési kamatlábbal megnövelt összegben történő visszafizettetése, vagy az egyéb szükséges intézkedések megtétele céljából. A megtett intézkedésekről a támogatást nyújtó köteles a miniszter részére írásban tájékoztatást nyújtani.

V. FEJEZET

REGIONÁLIS TÁMOGATÁSI TÉRKÉP

25. § (1)135 A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló, 2014. március 11-i SA.37718 (2013/N). számú bizottsági határozattal engedélyezett regionális támogatási térkép szerint nagyvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:

a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,

b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,

c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,

d) a Közép-Magyarország régióban

da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint

db) Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár településeken 20%.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások – a szállítási ágazat és nagyberuházások kivételével – a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

(3) Nagyberuházások esetében az alkalmazható maximális támogatási intenzitás

a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig az (1) bekezdésben meghatározott mérték száz százaléka,

b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az (1) bekezdésben meghatározott mérték ötven százaléka és

c) a százmillió euró feletti elszámolható költségrészre az (1) bekezdésben meghatározott mérték harmincnégy százaléka.

26. § (1)136 Regionális beruházási támogatás esetében nagyberuházásnak az olyan induló beruházás minősül, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább ötvenmillió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2)137 Több támogatott beruházási projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni, ha azokat csoportszinten azonos kedvezményezett hároméves időszakon belül azonos NUTS 3 régióban kezdi meg.

(3)138 Ha az (1) bekezdés szerinti jelenérték kiszámítása során az elszámolható költség meghatározásakor az egyetlen beruházási projekt nagyberuházásnak minősül, a teljes támogatás nem haladhatja meg a nagyberuházásra megállapított maximális támogatási intenzitást.

(4)139 Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházási projekt elszámolható költsége eléri-e az ötvenmillió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás bekerülési értékébe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek kétévi személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

V/A. FEJEZET140

EGYES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK SAJÁTOS SZABÁLYAI

12. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatások szabályai

27. § (1) Az SA.34770 (2012/N-2). számú támogatási program keretében a központi költségvetésből az alkotóművészeti, az előadó-művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi-műemlékvédelmi tevékenységek tekintetében költségvetési támogatást a következő célokra lehet nyújtani:

a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;

b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;

c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;

d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;

e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;

f) kulturális vidékfejlesztésre;

g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;

h) határon túli magyar kultúra támogatására;

i) a nemzetiségek kultúrájának támogatására.

(2) Az SA.34770 (2012/N-2). számú támogatási program alapján 2018. szeptember 1. napjáig nyújtható támogatás. A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Természetes és jogi személyek, valamint egyéni vállalkozások részesíthetők támogatásban.

(3) Az SA.34770 (2012/N-2). számú támogatási program keretében pályázaton kívüli visszatérítendő, illetőleg vissza nem térítendő támogatás csak akkor nyújtható, ha

a) a támogatandó cél a kultúra fejlesztésében stratégiai jelentőségű,

b) kulturális hatása országos, illetve nemzetközi,

c) a támogatás biztosításával jelentős előny érhető el, illetve jelentős hátrány hárítható el, vagy

d) a támogatandó cél másképp nem érhető el vagy az időmúlás következtében okafogyottá válna.

(4) A pályázaton kívüli támogatási kérelmet megfelelő dokumentumokkal és adatokkal alá kell támasztani és meg kell jelölni az igényelt költségvetési támogatás nagyságát.

VI. FEJEZET141

13–16.

28–32. §

VII. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

33. § (1)142 Ha a miniszter észleli, hogy a támogatást nyújtó e rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, ésszerű határidő megjelölésével felhívja a támogatást nyújtót a mulasztás pótlására.

(2)143 Ha a támogatást nyújtó az (1) bekezdés szerinti felhívás alapján kötelezettségét nem teljesíti, a miniszter a támogatást folyósítónál kezdeményezi az olyan támogatási program vagy egyedi támogatás felfüggesztését, valamint az annak keretében nyújtott állami támogatás visszafizettetését, amelyre a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség vonatkozik, de a támogatást nyújtó e kötelezettségének nem tett eleget, és a támogatási program hatályba lépett, vagy az egyedi támogatásról döntés született.

34. § (1)144 A 659/1999/EK tanácsi rendelet 21. cikke szerinti éves jelentési kötelezettség teljesítéséhez a támogatást nyújtó minden év április 30-áig beszámolót készít a megelőző évben nyújtott állami támogatásokról a miniszter felhívásában meghatározott elektronikus formában és adattartalommal a miniszter számára.

(2)145 Ha uniós állami támogatási szabály – az (1) bekezdésben meghatározott éves jelentési kötelezettségen túl – az Európai Bizottság részére történő éves beszámolási kötelezettséget ír elő, a támogatást nyújtó a beszámolót az uniós állami támogatási szabályban meghatározott adattartalommal, elektronikus formában minden év április 30-áig, egyedi bizottsági határozat esetében a bizottsági határozatban megjelölt határidő letelte előtt harminc nappal megküldi a miniszter részére.

(3)146

35. § Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

36. § (1)147 A referencia alapkamatlábról, a diszkont kamatlábról és a visszafizettetési kamatlábról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a miniszter közleményt ad ki, és azt a Miniszterelnökség honlapján közzéteszi.

(2)148 A 2. melléklet B) pontjában meghatározott támogatási formák támogatástartalmának számítására vonatkozóan a miniszter közleményt ad ki, és azt a minisztérium honlapján közzéteszi.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Hatályba léptető rendelkezés

37. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 42. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

18. Az Európai Unió jogának való megfelelés149

38. §150 Ez a rendelet

a)151 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1999.3.27.), és

b) az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30.)

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. Módosító rendelkezések

39–40. §152

20. Hatályon kívül helyező rendelkezések

41. §153

42. §154

1. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez155

Az egyes támogatási kategóriák

A.    Horizontális célok

AA.    Kutatás-fejlesztés és innováció

AB.    Környezetvédelem

AC.    Kockázati tőkebefektetés

AD.    Megmentés és szerkezetátalakítás

AE.    Kultúra

AF.    Filmgyártás

AG.    Exporthitel-biztosítás és exporthitel-garancia

AH.    Közszolgálati műsorszolgáltatás

B.    Regionális támogatás

BA.    Beruházás

BAA.    Regionális beruházási támogatás

BAB.    Foglalkoztatási támogatás

BB.    Regionális hátrány csökkentése érdekében nyújtott, időben korlátozott, mértékében csökkenő működési támogatás

BC.    Kis- és középvállalkozások beruházással kapcsolatos előkészítő tanulmányának és beruházással kapcsolatban igénybe vett tanácsadásának támogatása

BD.    Újonnan létrehozott kisvállalkozások számára nyújtott támogatás

C.    Ágazati támogatások

CA.    Gépjárműipar

CB.    Szénbányászat

CC.    Acélipar

CD.    Szintetikusszál-ipar

CE.    Hajóépítő-ipar

CF.    Szállítás

CFA.    Vasúti, közúti és belvízi közlekedés és szállítás

CFB.    Légi közlekedés és szállítás

CFC.    Tengeri közlekedés és szállítás

D.    Csekély összegű támogatás

E.    Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdése alapján nyújtott támogatások

EA.    Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján: magánszemély fogyasztónak nyújtott szociális jellegű támogatás

EB.    Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján: természeti csapás és egyéb rendkívüli események kompenzálása

G.    Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés e) pontja alapján történő mentesítés

H.    Az EUMSz 108. cikk (2) bekezdés 3. albekezdése alapján történő rendkívüli mentesítés

I.    Közszolgáltatásért nyújtott állami támogatás

IA.    A 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatás

IB.    Egyéb, a 2012/21/EU bizottsági határozat, illetve az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó állami támogatás

IC.    Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás

ID.    Csekély összegű közszolgáltatási támogatás

J.    A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások

JA.    Regionális támogatás

JB.    Kis- és középvállalkozások részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás

JC.    Női vállalkozóknak nyújtott támogatás

JD.    Környezetvédelmi támogatás

JE.    Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz és a kis- és középvállalkozások vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatások

JF.    Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás

JG.    Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás

JH.    Képzési támogatás

JI.    A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatás

K.    Egyéb

L.    Beruházáshoz nyújtott támogatás az 1628/2006/EK bizottsági rendelet alapján

M.    Az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról szóló közösségi iránymutatás alapján nyújtott támogatás

N.    Halászat

O.    A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások

OA.    Regionális támogatás

OB.     Kis- és középvállalkozások részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás

OC.     Környezetvédelmi támogatás

OD.     Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz és a kis- és középvállalkozások vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatások

OE.     Kis- és középvállalkozások finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatások

OF.     Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás

OG.     Képzési támogatás

OH.     A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatás

OI.     Európai területi együttműködési projektekben részt vevő kis- és középvállalkozásoknál felmerült együttműködési költségekhez nyújtott támogatás

OJ.     A természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás

OK.     Széles sávú infrastruktúra-beruházásra irányuló támogatás

OL.     A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

OM.     Audiovizuális művek támogatása

ON.     Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás

OO.     Helyi infrastruktúra támogatás

P.    Mezőgazdasági, vidékfejlesztési és erdészeti támogatás

Q.    A 702/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások

QA.    Az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatások

QB.    A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális vagy természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás

QC.    A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás

QD.    A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás

QE.    Az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatások

QF.    A vidéki térségekben működő kis- és középvállalkozások számára nyújtott, az EMVA-ból társfinanszírozott vagy az ilyen társfinanszírozott intézkedésekhez kiegészítő nemzeti finanszírozásként biztosított támogatások

2. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez156

A támogatástartalom számításának módja

Az alábbiak szerinti leggyakoribb támogatási formák fogalmától és támogatástartalmának számításától eltérő képletek alkalmazása akkor elfogadható, ha azt

a)    az Európai Bizottság közzétette,

b)    a miniszter az Európai Bizottsággal egyezteti, és azt az Európai Bizottság jóváhagyja, vagy

c)    a támogatást nyújtó a miniszterrel egyezteti, és azt az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban miniszter jóváhagyja.

A) Vissza nem térítendő támogatás

Fogalom: a kedvezményezett olyan direkt pénztranszferben részesül, amelyet nem terhel visszafizetési kötelezettség.

Támogatástartalom: a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke.

ahol

Q1 = a több részletben folyósított állami támogatás első évi részösszege (az 1. év a támogatás megítélésének éve),

Q2 = a több részletben folyósított állami támogatás második évi részösszege,

Q3 = a több részletben folyósított állami támogatás harmadik évi részösszege,

(...)

Qn = a több részletben folyósított állami támogatás n. évi részösszege,

i = diszkont kamatláb.

B) A kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel vagy kölcsön, változó kamatlábon alapuló kamattámogatás

Fogalom: a kedvezményezett a piaci kamatnál kedvezőbb feltételekkel (alacsonyabb kamatláb mellett) kap hitelt.

Támogatástartalom: a kedvezményes kamattal ténylegesen megfizetendő kamatelemek és tőketörlesztési elemek jelenértékeinek összege levonva a piaci kamatlábbal számított elvi kamatelemek és tőketörlesztési elemek jelenértékeinek összegéből.

A támogatástartalom számítását a hitel jellemzőitől függően

a) több lépcsőben vagy

b) egy lépcsőben

kell elvégezni.

a) Többlépcsős számítás:

A több lépcsőben történő számítás olyan hitel esetén alkalmazandó,

a) ahol a törlesztő részletek nem fix összegűek, hanem a tőketartozás csökkenő mértékének megfelelően csökkenő törlesztéseket tartalmaznak, vagy

b) amely szabálytalan ütemezésű.

Első lépcsőben az egyes kamatfizetések esetén ki kell számítani 1) a valós kamatfizetést, valamint 2) azt az elvi kamatfizetést, amely a számított egyéni referencia kamatláb (elvi piaci kamatláb) alapján adódna. A különbségük [1)–2)] az adott periódusra meg nem fizetett kamat, vagyis a támogatástartalom.

Ahol:

Qn:    az „n” év időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege („n” lehet tört is)

rref:    egyéni referencia kamatláb, a támogatás odaítélésének napján

rk:    kedvezményes kamatláb a támogatás odaítélésének napján (kamatmentes hitel esetén értéke nulla)

tn:    az „n” év kamatfizetését megelőző kamatperiódus hossza (lehet tört is)

Mivel ezek a támogatási elemek különböző időpontokban merülnek fel, ezeknek az egy időpontra vonatkozó jelenértékeit kell összegezni. A jelenérték-számítás a diszkont kamatláb segítségével történik.

Ahol

i:    diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján

b) Egylépcsős számítás:

Sok elemből álló sorozatok esetén, amennyiben a – tőketörlesztést és kamatfizetést is tartalmazó – törlesztő-részletek egyenlő nagyságúak és azonos időközönként követik egymást, a támogatást nyújtó döntése szerint használható az alábbi – annuitások számításából levezetett – összevont képlet. Amennyiben a tőketartozás nagysága minden kamatfizetési időpontban ismert, a támogatást nyújtó döntése szerint ilyen hitelek esetében is alkalmazható a többlépcsős módszer.

Ahol:

TT:    a teljes támogatástartalom

Q:    a kihelyezett hitel

rref:    egyedi referencia kamatláb a támogatás odaítélésének napján

rk:    kedvezményes kamatláb a hitel odaítélésének napján

i:    diszkont kamatláb a hitel odaítélésének napján

d:    a hitel futamideje (év, beleértve a türelmi időt is), tört év is lehet

g:    türelmi idő (év), tört év is lehet

p:    Az évenkénti kamatperiódusok száma

C) Kezességvállalás

Fogalom: a kezességvállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a kezesség jogosultja részére a kezességvállalás mértékének megfelelően helyt áll, ha a kezesség kedvezményezettje a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

Támogatástartalom: a kezességvállalás eredményeképpen a kedvezményezett a piaci kamatlábnál alacsonyabb kamatláb mellett jut hitelhez, ezenkívül a támogatást nyújtó a piaci kezességvállalási díjnál alacsonyabb díjat is kiköthet. A kezességvállalással fedezett hitel törlesztő részletei, valamint ugyanennek a hitelnek az egyéni referencia kamatlábbal számított törlesztő részletei közötti különbség, jelenértékre számítva, illetve a kezességvállalásért feltételesen fizetendő piaci (számított) díj és a ténylegesen fizetendő díj különbsége jelenértékének összege. (A kamatláb-különbözet miatti állami támogatás és a díjkülönbözet összege.)

A kezességvállalás formájában nyújtott támogatás támogatástartalmának kiszámítása a következő képlettel történik:

ahol

i = diszkont kamatláb az állami támogatás odaítélésének napján,

PD = (számított) százalékos piaci kezességvállalási díj,

GD = tényleges százalékos (kezességvállalási szerződés szerinti) garanciadíj,

PR1 = a kezességvállalásért az első évben fizetendő piaci (számított) díj,

PR1’ = a kezességvállalásért az első évben ténylegesen fizetendő díj,

PRn = a kezességvállalásért az n. évben fizetendő piaci (számított) díj,

PRn’ = a kezességvállalásért az n. évben ténylegesen fizetendő díj,

TT = kamatláb-különbözet miatti támogatástartalom + díjkülönbözetből adódó támogatástartalom.

Ha a kezességvállalással fedezett hitel kamatlába meghaladja a hitelhez kockázata alapján tartozó egyéni referencia kamatlábat, a kamatláb-különbözet miatti támogatástartalom összege nullának tekintendő, és csak a kezességvállalásért feltételesen fizetendő piaci (számított) díj, illetve a ténylegesen fizetendő díj különbségének számítása szükséges.

Ellenkező esetben a fenti képlet jobb oldala kiegészül a minisztérium által a kedvezményes kamatú hitelek támogatástartalmának számítására vonatkozóan kiadott közleményben foglaltaknak megfelelően.

A díjkülönbözet kiszámításánál a kezességvállalás által lefedett töredékéveket a garantált töredékidőszak hosszának a teljes évhez viszonyított arányában kell figyelembe venni.

II. Ha a kezességvállalást nyújtó szervezet esetében a fenti számítási metódus nem követhető, a kezességvállalási díjból adódó támogatástartalom-rész: a fizetett kezességvállalási díj jelenértékének és a hitelt érdemlően bizonyított piaci kezességvállalási díj jelenértékének különbsége.

D) Kamattámogatás

Fogalom: a kedvezményezett által fizetendő kamat egészének vagy egy részének átvállalása.

Támogatástartalom: az átvállalt kamatösszeg jelenértéke. Amennyiben a kamattámogatás időszakonkénti elemeinek nagysága előzetesen ismert, a támogatástartalom számítása a vissza nem térítendő támogatás analógiájára a következő képlettel történik:

ahol

Q1 = az első évben nyújtott kamattámogatás,

Q2 = a második évben nyújtott kamattámogatás,

Q3 = a harmadik évben nyújtott kamattámogatás,

(...)

Qn = az n. évben nyújtott kamattámogatás,

i = diszkont kamatláb.

E) Adókedvezmény

Fogalom: a kedvezményezettnek a törvényben meghatározott általánosan érvényes adónál kevesebb adót kell fizetnie az adó alapjának, illetve az adó mértékének csökkentése vagy elengedése miatt.

Támogatástartalom: az adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása a vissza nem térítendő támogatáshoz hasonlóan történik. A számítás során a kapott állami támogatás, vagyis az adókedvezmény teljes összegének jelenértékét kell kiszámítani.

Az adókedvezmény formájában nyújtott támogatás támogatástartalmának kiszámítása a következő képlettel történik:

ahol

TT = Aj: támogatástartalom, az igénybe vehető / az igénybe vett összes adókedvezmény jelenértéken,

X1 = a kérelem, illetve a bejelentés adóévében igénybe vehető / igénybe vett adókedvezmény folyó áron (ha az adókedvezmény igénybevételének kezdő éve kérelem, illetve a bejelentés adóévét követő adóév: X1=0),

Xn = a kérelem, illetve a bejelentés adóévét követő n. adóévben igénybe vehető / igénybe vett adókedvezmény folyó áron,

r2 = a kérelem, illetve a bejelentés adóévét követő adóévben érvényes diszkont kamatláb,

rn = a kérelem, illetve a bejelentés adóévét követő n. adóévben érvényes diszkont kamatláb és 2ŁnŁ15.

Az adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása során az egyes adóévek utolsó napján hatályos diszkont kamatlábat kell figyelembe venni.

F) Tőkejuttatás

Fogalom: a kedvezményezett vállalkozásnak tőkejuttatást biztosít az államháztartás alrendszeréhez tartozó szerv, annak ellenére, hogy a juttatást a piaci magánbefektető elvével nem lehet alátámasztani.

Támogatástartalom: amennyiben a piaci magánbefektető elvének érvényesülése esetén nem került volna sor állami támogatás nyújtására, akkor a támogatástartalmat a következőképpen kell számítani. A tőkejuttatás megfelelően diszkontált értékéből (beleszámítva a nyújtott tőkét és a tőkejuttatással kapcsolatban felmerült költségeket) le kell vonni a tőkejuttatással megszerzett befektetés diszkontált értékét. A befektetés értékénél közvetlenül a befektetésből származó, a jövőben elvárt eredményeket (veszteséget vagy nyereséget) kell figyelembe venni, amelyeket a várható kockázattal kell módosítani. A befektetés költségeinek, illetve eredményének diszkontálása a vissza nem térítendő támogatáshoz hasonlóan történik, majd a diszkontálással kapott két értéket kell kivonni egymásból.

A tőkejuttatás formájában nyújtott támogatás jelenértékének kiszámítása a következő képlettel történik:

ahol

T1 = az első évben nyújtott tőkejuttatás részösszege (az 1. év az állami támogatás megítélésének éve),

T2 = a második évben nyújtott tőkejuttatás részösszege,

Tn = az n. évben nyújtott tőkejuttatás részösszege,

K1 = az első évben a tőkejuttatással közvetlen kapcsolatban felmerülő egyéb költségek,

Kn = az n. évben a tőkejuttatással közvetlen kapcsolatban felmerülő egyéb költségek,

E1 = a támogatott vállalkozás tőkejuttatásból származó, kockázattal módosított első évi eredménye,

E2 = a támogatott vállalkozás tőkejuttatásból származó, kockázattal módosított második évi eredménye,

En = a támogatott vállalkozás tőkejuttatásból származó, kockázattal módosított n. évi eredménye,

i = diszkont kamatláb.

G) Egyéb, nem pénzbeli juttatás

Fogalom: a kedvezményezett a piaci árnál alacsonyabb áron, illetve kedvezőbb feltételekkel jut valamely ingó vagy ingatlan vagyontárgyhoz, illetve szolgáltatáshoz.

Támogatástartalom: a piaci ár és a fizetett ár különbözetének jelenértéke.

3. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez157

A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról készítendő beszámoló kötelező adattartalma

1. Egyedi támogatás esetében:

1.1. Kedvezményezett neve/megnevezése, székhelye/címe

1.2. Egyedi támogatásról kiadott előzetes vélemény vagy állásfoglalás száma

1.3. Támogatást nyújtó elnevezése

1.4. A közszolgáltatási feladat, amelyre a kedvezményezett az állami támogatást kapta (hivatkozással a megbízási aktusra és annak a 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke szerinti kötelező elemeinek teljesítésére)

1.5. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel, bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemző (átlagos) futamidő, türelmi idő és kamatláb ismertetése szükséges a „megjegyzések” rovatban. A különböző támogatási formákat külön soron kell megjeleníteni.]

1.6. A kedvezményezett tevékenység mely ágazathoz tartozik

1.7. Az ellentételezés összege

1.8. A közszolgáltatás működtetéséből származó költségek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (3) bekezdése szerint

1.9. Bevételek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (4) bekezdése szerint

1.10. Ésszerű nyereség a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (5)–(8) bekezdése szerint

1.11. A túlkompenzáció ellenőrzésének eredményei, figyelemmel a 2012/21/EU bizottsági határozat 6. cikkére. A visszafizetett túlkompenzáció összege.

1.12. A 2012/21/EU bizottsági határozat egyéb feltételeinek (10 éves iratmegőrzés, értékhatár, megbízási időtartam) betartása a támogatási program vonatkozásában

1.13. Megjegyzések

2. Támogatási program esetében:

2.1. A támogatási program elnevezése

2.2. A támogatási programról kiadott előzetes vélemény vagy állásfoglalás száma

2.3. Támogatást nyújtó elnevezése

2.4. A közszolgáltatási feladat, amelyre a támogatási program alapján az állami támogatást nyújtották (hivatkozással a megbízási aktusra és annak a 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke szerinti kötelező elemeinek teljesítésére a program vonatkozásában)

2.5. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel, bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemző (átlagos) futamidő, türelmi idő és kamatláb ismertetése szükséges a „megjegyzések” rovatban. A különböző támogatási formákat külön soron kell megjeleníteni.]

2.6. Az ágazatonként és a 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdése szerinti kategóriánként a kedvezményezettek száma

2.7. Ellentételezés összege ágazatonként és a 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdése szerinti kategóriánként

2.8. A túlkompenzáció ellenőrzésének eredményei, figyelemmel a 2012/21/EU bizottsági határozat 6. cikkére. A visszafizetett túlkompenzáció összege ágazatonként és a 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdése szerinti kategóriánként

2.9. A 2012/21/EU bizottsági határozat egyéb feltételeinek (10 éves iratmegőrzés, értékhatár, megbízási időtartam) betartása a támogatási program vonatkozásában

2.10. Megjegyzések

4. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról készítendő beszámoló kötelező adattartalma158

1. Kedvezményezett neve

2. Az állami támogatás alapjául szolgáló támogatási program elnevezése

3. A támogatási programról kiadott előzetes vélemény, illetve állásfoglalás száma

4. Támogatási program hiányában az állami támogatás alapjául szolgáló egyedi támogatás elnevezése

5. Egyedi támogatásról kiadott előzetes vélemény, illetve állásfoglalás száma

6. Támogatást nyújtó elnevezése

7. A közszolgáltatási feladat, amelyre a kedvezményezett az állami támogatást kapta (hivatkozással a megbízási aktusra)

8. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel, bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemző (átlagos) futamidő, türelmi idő és kamatláb ismertetése szükséges a „megjegyzések” rovatban. A különböző támogatási formákat külön soron kell megjeleníteni.]

9. A kedvezményezett tevékenység mely közlekedési ágazathoz tartozik

10. Ellentételezés összege

11.159 A közszolgáltatás működtetéséből származó költségek az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint

12.160 Bevételek az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint

13.161 Ésszerű nyereség az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi I. melléklete szerint

14.162 A túlkompenzáció összege az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint

15. Megjegyzések

5. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez163

I. RÉSZ

A 651/2014/EU bizottsági rendelet valamint a 702/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

A támogatás száma (a miniszter tölti ki)

Régió

A régió neve
...............................
...............................

Regionális támogatási státusz a 25. § (1) bekezdése alapján
..................................
..................................

A támogatást nyújtó hatóság

Név

Postacím
Internetcím

A támogatási intézkedés megnevezése

Nemzeti jogalap (A Magyar Közlönyben megjelent támogatás elérhetősége)

A támogatási intézkedés teljes szövegének internetes elérhetősége

Az intézkedés típusa

o Program

o Ad hoc támogatás

A kedvezményezett és annak a csoportnak a neve, amelyhez tartozik
................................

Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás módosítása

A támogatás bizottsági hivatkozási száma

o Meghosszabbítás

o Módosítás

Időtartam Program esetében

o Program

éééé.hh.nn. - éééé.hh.nn.

A támogatás nyújtásának napja

o Ad hoc támogatás

éééé.hh.nn.

Érintett gazdasági ágazat(ok)

o Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra

o A következő ágazatokra korlátozódó támogatás: Kérjük, adja meg
TEÁOR-csoport szintjén

A kedvezményezett típusa

o Kis- és középvállalkozás

o Nagyvállalkozások

Költségvetés

A program tervezett éves teljes költségvetése

HUF ...........................
(teljes összeg)

A vállalkozásnak odaítélt ad hoc támogatás teljes összege

HUF ...........................
(teljes összeg)

o Kezességvállalás esetén
(hitelösszeg)

HUF ...........................
(teljes összeg)

Támogatási eszköz

o Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

o Hitel/Visszafizetendő előlegek

o Kezességvállalás (adott esetben a bruttó támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó bizottsági határozatra való hivatkozással)

o Adókedvezmény vagy adómentesség

o Kockázati tőke nyújtása

o Egyéb (kérjük, konkretizálja)
Kérjük, adja meg, hogy hatásában/funkciójában az alábbi kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban:
o Vissza nem térítendő támogatás
o Kölcsön
o Kezességvállalás
o Adókedvezmény
o Kockázati tőke nyújtása

Uniós alap(ok)ból történő társfinanszírozás esetén

Az uniós alap(ok)
neve:

Az uniós finanszírozás összege (uniós alaponként)

HUF (teljes összeg)
.....................
.......................

II. RÉSZ

Kérjük, adja meg, hogy a 651/2014/EU bizottsági rendelet melyik rendelkezése (cikk száma) alapján valósul meg a támogatási intézkedés.

Elsődleges célkitűzés -
általános célkitűzések

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás %-ban vagy Maximális támogatási összeg HUF-ban
(teljes összeg)

Kis- és középvállalkozások bónuszai

Regionális támogatás
- beruházási támogatás
(14. cikk)

o Program

...%

...%

o Ad hoc támogatás

...%

...%

Regionális támogatás
- működési támogatás

Áruszállítási költségek a támogatásra jogosult területeken [15. cikk (2) bekezdés a) pontja]

...%

...%

Kiegészítő költségek a legkülső
régiókban [15. cikk (2)
bekezdés b) pontja]

...%

...%

o Regionális városfejlesztési támogatás (16. cikk)

... HUF

...%

o Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás
(17-18-19-20. cikk)

...%

...%

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás - A kis- és középvállalkozásoknak

o Kockázatfinanszírozási támogatás (21. cikk)

... HUF

...%

finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás (21-22. cikk)

o Induló vállalkozásoknak nyújtott
támogatás (22. cikk)

... HUF

...%

o Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás - Kis- és középvállalkozásokra szakosodott alternatív kereskedési platformoknak nyújtott támogatás (23. cikk)

...%; ha a támogatási intézkedés induló vállalko-
zásoknak nyújtott támogatás formáját ölti: ...... HUF

...%

o Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás - Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás (24. cikk)

...%

...%

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás (25-30. cikk)

Kutatás-fej-
lesztési pro-
jektekhez nyúj-
tott támogatás

o Alapkutatás [25. cikk (2) bekezdés a) pontja]

...%

...%

(25. cikk)

o Alkalmazott kutatás [25. cikk (2) bekezdés b) pontja]

...%

...%

o Kísérleti fejlesztés [25. cikk (2) bekezdés c) pontja]

...%

...%

o Megvaló-
síthatósági tanulmány [25. cikk (2) bekezdés d) pontja]

...%

...%

o Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (26. cikk)

...%

...%

o Innovációs klaszterre nyújtott támogatás (27. cikk)

...%

...%

o Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás
(28. cikk)

...%

...%

o Eljárási és szervezési innováció támogatása (29. cikk)

...%

...%

o A halászati és akvakultúra-
ágazatban nyújtott kutatás-
fejlesztési támogatás (30. cikk)

...%

...%

o Képzési támogatás (31. cikk)

...%

...%

Hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatás (32-35. cikk)

o A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (32. cikk)

...%

...%

o A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (33. cikk)

...%

...%

o A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás (34. cikk)

...%

...%

o Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás (35. cikk)

...%

...%

Környezetvédelmi támogatás (36-49. cikk) környezetvédelmi szabványok

o A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabályok túlteljesítését, illetve uniós szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (36. cikk)

...%

...%

o A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (37. cikk)

...%

...%

o Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás (38. cikk)

...%

...%

o Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatás (39. cikk)

... HUF

...%

o Nagy hatásfokú kapcsolt
energiatermelésre irányuló beruházási támogatás (40. cikk)

...%

...%

o Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás (41. cikk)

...%

...%

o Kisméretű létesítmények megújulóenergia-termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (43. cikk)

...%

...%

o A 2003/96/EK irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott támogatás (44. cikk)

...%

...%

o Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (45. cikk)

...%

...%

o Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (46. cikk)

...%

...%

o Hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasználatra irányuló beruházási támogatás (47. cikk)

...%

...%

o Energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás (48. cikk)

...%

...%

o Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás (49. cikk)

...%

...%

A természeti katasztrófa okozta

Maximális támogatási intenzitás

...%

...%

károk helyreállítására irányuló támogatási programok (50. cikk)

A természeti katasztrófa típusa

o földrengés
o lavina
o földcsuszamlás
o árvíz
o tornádó
o hurrikán
o vulkánkitörés
o erdőtűz

A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma

éééé.hh.nn.-éééé.hh.nn.

o Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás (52. cikk)

... HUF

...%

o A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (53. cikk)

...%

...%

o Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programok

(54. cikk)

...%

...%

o Sportlétesítményekre és multifunkcionális
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás (55. cikk)

...%

...%

o Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (56. cikk)

...%

...%

III. RÉSZ

Kérjük, adja meg, hogy a 702/2014/EU bizottsági rendelet melyik rendelkezése (cikk száma) alapján valósul meg a támogatási intézkedés.

oElsődleges célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás %-ban

Maximális támogatási összeg HUF-ban (teljes összegek)

oAz elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokra nyújtott támogatás (14. cikk)

…%

 

oA mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás (15. cikk)

…%

 

oA gazdasági épületek áthelyezésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (16. cikk)

…%

 

oA mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (17. cikk)

…%

 

oA fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez és a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott vállalkozásindítási támogatás (18. cikk)

…%

 

oA termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a mezőgazdasági ágazatban (19. cikk)

…%

 

oA mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételhez nyújtott támogatás (20. cikk)

…%

 

oA tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás a mezőgazdasági ágazatban (21. cikk)

…%

 

oA tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás a mezőgazdasági ágazatban (22. cikk)

…%

 

oA mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (23. cikk)

…%

 

oA mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (24. cikk)

…%

 

oA természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás (25. cikk)

…%

 

oAz állatbetegségek és a növénykárosítóval való fertőzöttség megelőzésével, megfékezésével és felszámolásával kapcsolatos költségek fedezéséhez nyújtott támogatás valamint az állatbetegségek és a növénykárosítók által okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (26. cikk)

…%

 

oAz állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás [27. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontja]

…%

 

oAz elhullott állatok elszállításához nyújtott támogatás [27. cikk (1) bekezdés c), d) vagy e) pontja]

…%

 

oA biztosítási díj fizetéshez nyújtott támogatás (28. cikk)

…%

 

o A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (29. cikk)

…%

 

oA természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (702/2014/EU rendelet 30. cikk)

…%

A természeti katasztrófa típusa

o földrengés

o lavina

o földcsuszamlás

o árvíz

o tornádó

o hurrikán

o vulkánkitörés

o kontrollálatlan vegetációtűz

A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma

éééé.hh.nn.-éééé.hh.nn.

oA mezőgazdasági ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (31. cikk)

…%

 

oAz erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (32. cikk)

…%

 

oAz agrárerdészeti rendszerek létrehozásához nyújtott támogatás (33. cikk)

…%

 

oAz erdőtüzek, természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati jelenségek, betegségek, károsítók és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzéséhez és orvoslásához nyújtott támogatás (34. cikk)

…%

 

oAz erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás (35. cikk)

…%

 

oA Natura 2000 erdőterületekhez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (36. cikk)

…%

 

oAz erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és erdővédelmi célokra nyújtott támogatás (37. cikk)

…%

 

oAz erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (38. cikk)

…%

 

oTanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban (39. cikk)

…%

 

oAz erdészet fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás (40. cikk)

…%

 

oAz erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (41. cikk)

…%

 

oAz erdők genetikai erőforrásának megőrzése (42. cikk)

…%

 

oAz erdészeti birtokrendszerhez nyújtott támogatás (43. cikk)

…%

 

oA mezőgazdasági termékek nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (44. cikk)

…%

 

oAz induló vállalkozások által vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott támogatás (45. cikk)

…%

 

oA vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (46. cikk)

…%

 

oA vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (47. cikk)

…%

 

oAz aktív mezőgazdasági termelőknek a gyapotra és az élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz nyújtott támogatás (48. cikk)

…%

 

oA minőségrendszer hatálya alá tartozó gyapottal és élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott támogatás (49. cikk)

…%

 

6. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez164

1. A kedvezményezett neve, székhelye, adószáma,

2.165 a vállalkozás mérete,

3. a beruházás megvalósításának helye (az érintett megye vagy főváros),

4. a kedvezményezett szakágazati besorolása (TEÁOR-szám),

5. bruttó támogatási egyenérték,

6. a támogatás formája (vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás, kölcsön/visszafizetendő előlegek/visszatérítendő támogatás, kezességvállalás, adókedvezmény vagy adómentesség, kockázatfinanszírozás, egyéb),

7. a támogatás odaítélésének napja,

8. a támogatás célja,

9. a támogatást nyújtó hatóság megnevezése,

10. a támogatási program hivatkozási száma.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!