nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet
az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről
2016-01-01
2016-10-06
8
Jogszabály

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól
és a bírságok felhasználásának rendjéről

Az 1–3. § és az 5–13. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) és q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 4. § és a 17. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 16. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 18. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése esetére a Kkt. 18. § (7) bekezdésében meghatározott bírság,

b) a Kkt. 20. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek végzésére vonatkozó rendelkezések megsértése esetére a külön jogszabályban meghatározott bírság,

c) a Kkt. 29/A. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység végzésére vonatkozóan a Kkt. 29/A. § (2) bekezdésében meghatározott bírság,

d)1 a Kkt. 12. § (3a) és (3c) bekezdéseiben meghatározott rendelkezések megsértése esetén a Kkt. 12. § (4) bekezdésében meghatározott bírság,

e)2 a vizsgáló állomás által a közúti járművek időszakos vizsgálatával és rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén a Kkt. 24/A. § (5a) bekezdésében meghatározott bírság

kivetésére és felhasználásának rendjére, valamint a hozzá kapcsolódó hatósági intézkedések végrehajtásának módjára.

2. §3 Az 1. §-ban meghatározott bírságolási eljárás lefolytatására

a)4 az 1. § a) pontja alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központja,

b) az 1. § b) pontja alapján a Kkt. 20. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságok

ba)5 közlekedési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala, másodfokon az NKH Központja,

bb) a rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség, másodfokon a megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság,

bc) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság, másodfokon az Országos Rendőr-főkapitányság,

bd)6 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága, másodfokon a NAV Fellebbviteli Igazgatósága,,

be)7 a munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,

bf)8 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/A. §-a szerinti hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

bg) a közterület-felügyelet,

c)9 az 1. § c) pontja alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint az NKH Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatala, másodfokon az NKH Központja

d)10 az 1. § d) pontja alapján a közlekedési hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon az NKH Központja,

e)11 az 1. § e) pontja alapján a közlekedési hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala, másodfokon az NKH Központja

[a továbbiakban az a)–e) pontok együtt: eljáró hatóság] jogosult.

2/A. §12 Amennyiben a Kkt. 20. § (4b) bekezdésében meghatározott, a közterület-felügyelet által kiszabott bírság alkalmazását követően a Kkt. 20. § (4c) bekezdése szerinti közigazgatási eljárás lefolytatása szükséges, arra a 2. § b) pont bb) alpontjában meghatározott hatóság jogosult.

3. § (1) A beszedett bírságokról az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az eljáró hatóság a bírságolási eljárást

a) az 1. § a) pontja alapján az engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon tevékenységet végző vállalkozással (képző szervvel) vagy személlyel,

b) az 1. § b) pontja alapján

ba)13 a szállítóval (fuvarozóval), a jármű vezetőjével, a megbízóval, a gépkezelővel, az áru feladójával, felrakójával, az utazó személlyel, az utassal, a jármű üzemben tartójával,

bb) a veszélyes áruk szállítása esetén a jármű üzemben tartójával, a jármű vezetőjével, a kísérővel, az áru feladójával, címzettjével, csomagolójával, be- vagy kirakójával, töltőjével, ürítőjével, a konténer üzemben tartójával, a szállítóval (fuvarozóval), a vállalkozás vezetőjével, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval,

c) az 1. § c) pontja alapján

ca) engedély nélküli útépítés, útmegszüntetés, elbontás esetében az építtetővel,

cb) engedély nélküli forgalomba helyezés esetében az építtetővel,

d)14 az 1. § d) pontja alapján a reklámtáblákra, reklámhordozókra és egyéb reklámcélú berendezésre vonatkozó tilalmat megszegő – ingatlan-nyilvántartás szerinti – tulajdonossal,

e)15 az 1. § e) pontja alapján az ott szabályozott rendelkezéseket megsértő vizsgáló állomással

szemben indítja meg.

(3) A bírság vagy a pénzkövetelés biztosítás helyszínen történő készpénzes megfizetéséről az ügyfél részére elismervényt vagy letéti igazolást kell átadni, amelynek másolatát – a Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt jogsértések kivételével – a jármű üzemben tartója részére is meg kell küldeni.

(4)16 Az 1. § alapján kiszabott bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől, vagy a határozathozatal nélkül alkalmazott közigazgatási bírság esetében a közléstől számított 30 napon belül a 2. § a) pontja, b) pont ba)–bf) alpontja és c)–e) pontja esetében az eljáró hatóság – a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel – 1. mellékletben meghatározott, Magyar Államkincstárnál vezetett megfelelő számlájára kell befizetni.

(4a)17 A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontja alapján kiszabott bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől, vagy a határozathozatal nélkül alkalmazott közigazgatási bírság esetében a közléstől számított 30 napon belül, továbbá a Kkt. 20. § (16) bekezdése szerinti visszatartás során elrendelt pénzkövetelést az Országos Rendőr-főkapitányság 1. mellékletben meghatározott, Magyar Államkincstárnál vezetett célelszámolási számlájára kell befizetni.

(5)18 A 2. § b) pont bg) alpontjában meghatározott közterület-felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságot

a) a b) pontban meghatározott kivétellel a bírságot kiszabó szervezetet létrehozó települési önkormányzat számlájára kell befizetni;

b) a bírságot kiszabó, önálló költségvetési szervként létrehozott közterület-felügyelet számlájára kell befizetni. E bevételeket a közterület-felügyelet havonta köteles az azt létrehozó települési önkormányzat számlájára átutalni.

2. A bírságok felhasználása

4. § (1) A közlekedési hatóság az általa lefolytatott eljárás alapján

a) az 1. § a) pontja alapján kivetett és befizetett bírság összegét a közúti járművezető és a közúti közlekedési szakember képzésének ellenőrzésére, továbbképzésének szervezésére, az utánképzés és szakfelügyeleti ellenőrzések végzésére és ezek fejlesztésére,

b) az 1. § c) pontja alapján kivetett és befizetett bírság összegét az utak létesítésével, korszerűsítésével, a forgalom részére történő átadásával, megszüntetésével, elbontásával, helyreállításával kapcsolatos engedélyezési, ellenőrzési, építés-felügyeleti tevékenység ellátására

az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak figyelembevételével használhatja fel.

(2) Az 1. § b) pontja alapján kivetett és befizetett bírság összege a központi költségvetést illeti meg.

3. A bírságolással összefüggő hatósági feladatok végrehajtásának módja

5. § (1) A Kkt. 20. § (9) bekezdésében meghatározott, az ügyfél részére átadandó írásbeli tájékoztatás tartalmát

a) a visszatartás alkalmazásáról a 2. melléklet,

b) a helyszínen kiszabott bírságról a 3. melléklet

tartalmazza.

(2) Amennyiben a szabályszegés elkövetője az utazó személy, a 3. melléklet szerinti tartalmú tájékoztatót a részére kell átadni, ez esetben a jármű visszatartására nem kerülhet sor.

6. § (1) Ha a Kkt. 20. § (4a) bekezdése alapján a bírság helyszíni kiszabásának van helye, a hatóság eljáró tagja ezt közli a szabályszegővel, egyben tájékoztatja, hogy ha a jogsértés tényét nem vitatta, a döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a tájékoztatástól számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. Egyúttal tájékoztatja a szabályszegéshez rendelt közúti közlekedési előéleti pontról.

(2) Amennyiben a szabályszegő a jogsértés tényét vagy a kiszabott bírság összegét vitatja, a hatóság eljáró tagja tájékoztatja a szabályszegőt, hogy ellene hatósági eljárást kezdeményez.

7. § (1) A helyszínen kiszabott bírságról a 3. mellékletben meghatározott tartalmú tájékoztatót 2 példányban kell kiállítani. A tájékoztató kiállítása előtt a személyazonosító igazolványból vagy a személyazonosság igazolására szolgáló más okmányból meg kell állapítani a szabályszegő személyi adatait.

(2) A kiszabott bírságot vagy a fennálló bírságtartozást a helyszínen – amennyiben annak átvételéhez az eljáró hatóság részéről a feltételek fennállnak – készpénzben vagy bankkártyával is meg lehet fizetni.

(3) Ha a helyszínen a bírságnak készpénzben vagy – amennyiben a technikai feltételek adottak – bankkártyával történő megfizetésére nem került sor, a hatóság eljáró tagja a tájékoztató másodlati példányát a fizetési számlára történő készpénzbefizetésre szolgáló készpénz-átutalási megbízással (a továbbiakban: csekkszelvény) együtt a szabályszegőnek átadja. Az átadott csekkszelvény tartalmazza az ügyazonosítót, a számlatulajdonos nevét, megnevezését, nemzetközi fizetési számlaszámát (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódját és a kiszabott bírság összegét.

(4) A tájékoztató eredeti példányát az eljáró hatóság öt évig megőrzi.

8. § Amennyiben a bírság megfizetésére vagy a pénzkövetelés biztosítás megfizetésére a helyszínen bankkártyával került sor, akkor a POS-terminál által nyomtatott bizonylat másodlati példányát a sikeres befizetés után vagy készpénzes fizetés esetében az átvételről kiállított bizonylat eredeti példányát át kell adni a szabályszegőnek, egy példányát pedig csatolni kell a tájékoztató hatósági példányához.

8/A. §19 (1) A Kkt. 20. § (4b) bekezdése alapján a gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírság esetében az üzemben tartó adatait a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény20 rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani, és a 4. melléklet szerinti tartalmú tájékoztatót a csekkszelvénnyel együtt a gépjármű üzemben tartó címére kell megküldeni.

(2) Ha a gépjármű üzemben tartója a Kkt. 20. § (4b) bekezdése szerinti közigazgatási bírságot a közléstől számított 30 napon belül nem fizeti meg, vagy a közigazgatási bírság kiszabását bármely okból vitatja, a közigazgatási bírság alkalmazására jogosult szerv az 5. mellékletben meghatározott tartalmú irattal kezdeményezi az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál a közigazgatási eljárás megindítását.

(3) A gépjárművezető távollétében alkalmazott közigazgatási bírságolásról a jármű szélvédőjére, amennyiben az nem lehetséges egyéb helyen jól látható módon értesítést kell elhelyezni.

(4) Az értesítés tartalmazza:

a) az eljáró hatóság megnevezését, székhelyét és telefonszámát,

b) az intézkedés időpontját, helyét és a jármű rendszámát,

c) a jogalap megjelölését,

d) a gépjárművezető távollétében kiszabott bírságolásról szóló tájékoztatást,

e) az intézkedést foganatosító személy azonosító számát és aláírását.

9. § (1) Az eljáró hatóság a Kkt. 21/C. § (1) bekezdésében meghatározott központi közlekedési közigazgatási bírságnyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás) ellenőrizheti, hogy a járművezetőnek vagy az üzemben tartónak van-e kifizetetlen bírság tartozása.

(2) Tartozás fennállása esetén a járművezetőt tájékoztatni kell a bírság összegéről, az azt kiszabó hatóságról, a számlaszámról és a helyszíni befizetés lehetőségéről.

(3) Amennyiben tartozás fennállása esetén a bírságot nem az eljáró hatóság szabta ki, azt a bírságot kiszabó hatóság számlaszámára kell befizetni vagy átutalni.

(4) A (2) bekezdés szerint fennálló tartozás kiegyenlítéséig a visszatartásra a Kkt. 20. § (15) bekezdése alapján kerülhet sor.

(5)21 A közterület-felügyelő a (4) bekezdés szerinti visszatartást akkor alkalmazhatja, ha az annak jogalapját képező bírságot az illetékes közterület-felügyelet szabta ki.

10. § (1) A hatóság eljáró tagja a Kkt. 20. § (8) és (15) bekezdésében meghatározott esetben a forgalmi engedély elvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza a jármű azonosító adatait, az engedély számát és az elvétel okát.

(2) Az átvételi elismervény birtokában a járművel a kijelölt várakozóhelyig és – a bírság megfizetéséről szóló bizonylattal együtt – a forgalmi engedély (3) bekezdésben meghatározott átvételi helyéig lehet közlekedni.

(3) A helyszínen elvett forgalmi engedélyt az 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tájékoztatóban megjelölt helyszínen és időtartamig lehet átvenni.

(4) A helyszínen elvett forgalmi engedély visszaadásának helyéül a hatóság eljáró tagja megjelölheti:

a) az ellenőrzés helyszínét;

b) a visszatartás helyéhez legközelebb eső az eljáró hatóság hivatali helyiségét; vagy

c) az eljáró hatóságok közötti együttműködési megállapodás alapján másik hatóság ügyeletét.

(5) Az át nem vett forgalmi engedélyt 3 napon belül a visszatartás alkalmazásáról szóló döntés másolatának egy példányával

a) külföldi üzemben tartó esetében a kiállító hatóságnak;

b) belföldi üzemben tartó esetében annak lakóhelye (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak

kell megküldeni.

4. A központi közlekedési bírságnyilvántartás

11. § (1) A közlekedési hatóság a nyilvántartásban kezelt adatokhoz történő hozzáférést a Kkt. 21/F. § (1) bekezdésében meghatározott, adatátvételre jogosult szervek részére elektronikus úton

a) rendszer-rendszer kapcsolat útján, vagy

b) az erre a célra kialakított felhasználói felületen keresztül

biztosítja.

(2) A nyilvántartással kapcsolatos feladatai ellátásához közvetlen hozzáféréssel nem rendelkező Kkt. 21/H. § szerinti betekintésre jogosult részére a közlekedési hatóság biztosítja az adattovábbításhoz szükséges felhasználói felületet és informatikai támogatást, valamint a Kkt. 21/G. § (4) bekezdés szerinti érintetti adatszolgáltatási kérelemhez kapcsolódóan elkészíti és honlapján elérhetővé teszi a szükséges elektronikus űrlapokat.

(3) Amennyiben az adatszolgáltatás a Kkt. 21/F. § (2) bekezdésében és 21/G. §-ában meghatározott adatigénylő részére elektronikus úton nem biztosítható, továbbá ha az adatigénylő papír alapon nyújtotta be az adatszolgáltatás iránti kérelmét, az adatszolgáltatást papír alapon kell teljesíteni.

(4) A Kkt. 21/F. § -ában meghatározott adatszolgáltatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) természetes személy alapú lekérdezés esetében az adatigénylésben érintett személy

aa) családi és utónevét,

ab) születési helyét és idejét,

b) jogi személy lekérdezése esetén az adatigénylésben érintett jogi személy cégjegyzékszámát és nevét,

c) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lekérdezése esetén az érintett szervezet megnevezését és nyilvántartási számát,

d) azt a törvényi rendelkezést, amely alapján az igényelt adatok megismerésére az adatigénylő jogosult, valamint

e) az adatigénylő pontos megnevezését és címét.

12. § (1) A 2. § b) pontjában meghatározott hatóságok a közlekedési hatóság részére a Kkt. 20. § (1) bekezdése szerinti szabályszegés esetében a Kkt. 21/D. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmú adatközlést kizárólag a 11. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikációs kapcsolatok egyikén teljesítik.

(2) Az adatközlést

a) a bíróság vagy az eljáró hatóság előtt indult eljárásban hozott döntés jogerőre emelkedésének,

b) a bírság mértékének csökkentésére vagy a jogerősen kiszabott bírságra vonatkozó fizetési kedvezményről szóló döntésnek,

c) a nyilvántartott bírságadatai módosulása azonosításának,

d) a bírságbeszedés vagy a letétbe helyezés megtörténtének,

e) a bírság megfizetésének,

f) az adók módjára történő behajtás elrendeléséről szóló döntés meghozatalának,

g)22 a gépjárművezető távollétében kiszabott bírság megfizetésének

napjától számított öt munkanapon belül kell teljesíteni.

(3) Az eljáró hatóság az adatközlést a Kkt. 20. § (7) bekezdés szerinti visszatartás iránti intézkedés és a fennálló bírságtartozás esetében a bírság helyszínen történő megfizetésekor ezen tények vonatkozásában haladéktalanul elvégzi.

(4) Az eljáró hatóság a felelősségi körében gondoskodik a nyilvántartásba továbbított adatok helyességéről. Az adatokban bekövetkezett, rendelkezésére álló változásokról, valamint adathiba esetében haladéktalanul értesíti a közlekedési hatóságot a hibáról és a rendelkezésére álló helyes adatról.

(5) A közlekedési hatóság az ellentmondó vagy nyilvánvalóan hibás adatok észlelése esetén az eljáró hatóságnál kezdeményezi az adathiba kijavítását.

(6) Amennyiben az eljáró hatóság rendelkezik jogszabályi felhatalmazással a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatainak megismerésére, akkor az adatközlést megelőzően ellenőrzi a személyes adatok helyességét.

(7) A közlekedési hatóság gondoskodik a kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése, illetve sérülés vagy megsemmisülés elleni védelméről, valamint felel a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás jogszerűségéért.

13. § (1) A nyilvántartáshoz a 11. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott módon hozzáférő szervezet nyilvántartja a nyilvántartásban adatközlési művelet elvégzésére jogosultakat (a továbbiakban: jogosultság-nyilvántartás), és e jogosultak jogosultság-azonosítóját az adatközlési művelet végrehajtása során átadja a közlekedési hatóság részére.

(2) A nyilvántartáshoz a 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon hozzáférő szervezet esetében a jogosultság-nyilvántartást a közlekedési hatóság vezeti.

(3) A (2) bekezdés szerinti jogosultság-nyilvántartás tartalmazza:

a) a lekérdezési jogosultsággal rendelkező szervezet nevét, azonosítóját,

b) az adatközlési műveletet végző személy jogosultság-azonosítóját.

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikk (3) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

16. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény]

b) 20. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklet 1–61. sorában foglalt esetekben,”

(van helye.)

(2) Az R. 2. § (5) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény]

i) 20. § (1) bekezdés k) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 11/A–D. mellékletében foglalt esetekben”

(van helye.)

17. § Hatályát veszti a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet, valamint a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet módosításról szóló 15/2011. (IV. 27.) NFM rendelet.

1. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez23

Az eljáró hatóságok számlaszámai

1.    Az NKH Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-00289926-00000000.

2.    A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-01037241-00000000 NAV vám- és adóbírság, kamat bevételi számla.

3.    Az NKH központosított bevételek beszedési célelszámolási előirányzat-felhasználási keretszámlái:

Név

Magyar Államkincstár számlaszáma

NKH Budapest Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-37000004

NKH Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31800002

NKH Csongrád Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31700005

NKH Győr-Moson-Sopron Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31500001

NKH Hajdú-Bihar Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31400004

NKH Heves Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31300007

NKH Komárom-Esztergom Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31200000

NKH Jász-Nagykun-Szolnok Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31100003

NKH Tolna Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-38000007

NKH Békés Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-39000000

NKH Baranya Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-32100006

NKH Zala Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31600008

NKH Veszprém Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31900009

NKH Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-30000003

NKH Bács-Kiskun Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31000006

NKH Fejér Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-32000009

NKH Vas Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-33000002

NKH Nógrád Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-34000005

NKH Somogy Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-35000008

NKH Pest Megye Központosított bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-36000001

4.    A Rendőrség Magyar Államkincstár számlaszámai:

Név

Magyar Államkincstár számlaszáma

Budapesti Rendőr-főkapitányság

10023002-01451430-00000000

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

10024003-01451485-00000000

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

10025004-01451492-00000000

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

10026005-01451502-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

10027006-01451519-00000000

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

10028007-01451526-00000000

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

10029008-01451533-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

10033001-01451540-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

10034002-01451557-00000000

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

10035003-01451564-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

10045002-01451612-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

10036004-01451571-00000000

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

10037005-01451588-00000000

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

10023002-01451478-00000000

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

10039007-01451595-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

10044001-01451605-00000000

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

10046003-01451629-00000000

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

10047004-01451636-00000000

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

10048005-01451643-00000000

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

10049006-01451650-00000000

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

10023002-00290603-00000000

Országos Rendőr-főkapitányság célelszámolási számla

10023002-01451715-30000003

5.    A Nemzetgazdasági Minisztérium számlaszáma: 10032000-01460658-00000000

6.    Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Államkincstár számlaszáma: 10023002-00283494-20000002 Közúti közlekedési bírság letéti számla.

2. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez

Írásbeli tájékoztatás a visszatartásról

1. Az eljáró hatóság megnevezése.

2. A visszatartásra okot adó döntés száma, amely alapján intézkedés történik.

3. A jármű visszatartásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségek:

a) intézkedés a jármű visszatartásáról a kivetett, kiszabott bírság vagy a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig,

b) a jármű visszatartására kijelölt hely megnevezése, a kijelölt hely megközelítésének útvonala,

c) a kivetett bírság vagy a pénzkövetelés biztosítás megfizetésének módja,

d) a járműnek visszatartás helyéről történő távozásához kapcsolódó, a járművezetőre vonatkozó kötelezettségek.

4. Egyéb szükséges információk:

a) a jármű visszatartására kijelölt hely igénybevételére vonatkozó esetleges feltételek,

b) a helyszínen elvett forgalmi engedély 10. § (3) bekezdésében meghatározott átvételének helye, időtartama,

c) a helyszínen elvett forgalmi engedély esetében a 10. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti tájékoztatás,

d) az eljáró hatósággal vagy a hatóság eljáró tagjával történő kapcsolatfelvétel lehetőségei.

5. A bírság kivetésének alapjául szolgáló hatósági ellenőrzéshez kapcsolódó esetleges egyéb hatósági intézkedések, döntések:

a) a járműhöz, tartozékához, rakományához tartozó okmányok, a gépjármű indítókulcsának helyszíni időleges elvétele,

b) a jármű kötelező javításának vagy műszeres ellenőrző vizsgálatának elrendelése, ezek elvégzésére kijelölt helyszín meghatározása,

c) a járművezető részére kötelező pihenőidő letöltésének elrendelése,

d) a rakomány elhelyezésének változtatása, a rakomány egy részének lerakása,

e) a veszélyes áru (ADR) lerakása, kármentesítési helyre szállítása,

f) a megengedett tengelyterhelés túllépése miatt pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása,

g) egyéb intézkedések.

6. Záradék:

a) az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzőlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása,

b) a járművezető által történő átvételt igazoló záradék, a járművezető aláírása.

3. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez

Írásbeli tájékoztatás a közigazgatási bírság helyszíni kiszabásáról és az ügyfél nyilatkozata

1. Az eljáró hatóság megnevezése, ügyszám (azonosító szám).

2. A szabályszegő személyi adatai [családi és utónév; születési név; anyja neve; születési hely, idő (év, hó, nap); állampolgárság].

3. A jármű rendszáma.

4. Szabályszegés ideje.

5. Szabályszegés helye (település, kerület, utca, házszám).

6. Lakott területen kívül a kilométerszelvény megjelölése.

7. Tényállás rövid leírása és jogszabályi minősítése.

8. A bizonyítékot rögzítő technikai eszköz megnevezése, illetve az azonosításhoz szükséges egyéb adatok.

9. A bírság kiszabásának alapját képező jogszabályi rendelkezés, a kiszabott bírság összege, megfizetésének határideje és lehetséges módja, tájékoztatás a jogorvoslatról.

10. A szabályszegéshez rendelt közúti közlekedési előéleti pontszám.

11. Egyéb intézkedés.

12.24 Az ügyfél nyilatkozata

A szabályszegés elkövetését elismerem, a tájékoztatást megkaptam, a bírságot a helyszínen készpénzben, bankkártyával megfizetem a későbbi befizetéshez készpénz-átutalási megbízást átvettem.

Tudomásul veszem, hogy mivel a jogsértés tényét nem vitattam, a döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

A jelen tájékoztatás átvételétől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Tudomásul veszem, hogy a 30 napon belül meg nem fizetett bírság – a törvényes feltételek megléte esetén – adók módjára behajtható.

Az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzőlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása.

Az ügyfél által történő átvételt igazoló záradék, az ügyfél aláírása.

4. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez25

Írásbeli tájékoztatás a járművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírságról

1. Az eljáró hatóság megnevezése, ügyszám (azonosító szám).

2. A jármű rendszáma.

3. A jármű üzemben tartójának adatai (személyazonosító adat, lakcím, nem természetes személy esetében cégnév, székhely vagy telephely).

4. Szabályszegés ideje.

5. Szabályszegés helye (település, kerület, utca, házszám).

6. Lakott területen kívül a kilométerszelvény megjelölése.

7. Tényállás rövid leírása és jogszabályi minősítése.

8. A bizonyítékot rögzítő technikai eszköz megnevezése, illetve az azonosításhoz szükséges egyéb adatok.

9. A bírság kiszabásának alapját képező jogszabályi rendelkezés, a kiszabott bírság összege, megfizetésének határideje és lehetséges módja, tájékoztatás a jogkövetkezményről.

10. Egyéb intézkedés.

11. Az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzőlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása.

5. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez26

Közigazgatási eljárás kezdeményezése gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírság esetében

Az .................................... rendszámú gépjármű üzemben tartójával (személyazonosító adat, lakcím, nem természetes személy esetében cégnév, székhely vagy telephely) (a továbbiakban: ügyfél) szemben

a Kkt. 20. § (4b) bekezdése alapján, a mellékelt tájékoztató szerint a gépjárművezető távollétében közigazgatási bírságot szabtam ki.

Az ügyfél a kiszabott bírságot nem fizette be/a szabályszegés elkövetését vitatta*,

ezért a Kkt. 20. § (4c) bekezdése alapján közigazgatási hatósági eljárás megindítását kezdeményezem.

Mellékelten megküldöm a rendelkezésre álló bizonyítási eszközöket.

Záradék:

a)    keltezés,

b)    az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzőlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása.

__________________

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!