nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
47/2011. (XII. 15.) BM rendelet
a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
2013-12-24
2015-12-31
5
Jogszabály

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §A tűzvédelmi szakértői szakterületeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

1/A. §1 E rendelet alkalmazásában

a) tűzvédelmi szakértő: olyan természetes személy, aki tűzvédelmi szakértői tevékenységet végez;

b) tűzvédelmi szakértői tevékenység: olyan ok-okozati összefüggések magas szakmai színvonalú értékelése, vitatott események megítélése, hibák, károk, és ezek okainak feltárása, valamint mindezekkel kapcsolatos vélemények, tűzvédelmi dokumentációk készítése, mely az épített környezet tűz elleni védelmével, a bekövetkezett tűzesettel, a tűzoltó technikai eszközökkel kapcsolatos műszaki jelenségekkel függ össze;

c) tűzvédelmi szakértői továbbképzés: a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogszabályi és szakmai ismeretanyag bővítésére szolgáló, legalább 20 órás oktatás;

d) továbbképzési időszak: a tűzvédelmi szakértői engedély kiadásának, valamint meghosszabbításának napjától számított öt év;

e) tanfolyamszervező: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatója által kijelölt szervezeti egységek;

f) vizsgabizottság: a BM OKF főigazgatója által a BM OKF állományából kijelölt 3, szakirányú végzettséggel rendelkező személyből álló bizottság.

2. §2 (1) Tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatása engedélyezhető annak, aki

a) tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi szakmérnök, építőmérnök, illetve építészmérnök tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú végzettséggel, vagy területi építész vagy mérnöki kamarai tagsággal, felsőfokú végzettséggel és jogszabályban meghatározott felsőszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel,

b) a kérelemben megjelölt tűzvédelmi szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlati idő igazolásával, és

c) a kérelmezett szakterületen a vizsgabizottság előtt letett eredményes vizsgával

rendelkezik.

(2) Tűzvizsgálati szakértői tevékenység folytatása esetén az (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt feltételek teljesítése alól mentesül, aki

a) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és jogszabály szerint meghatározott felsőfokú tűzvédelmi szakmai képesítéssel, és

b) a tűzvizsgálati szakterületen legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(3) Tűzvédelmi szakértői tevékenység a tűzvédelmi szakértői engedélyben meghatározott tűzvédelmi szakterületen végezhető. Tűzvédelmi szakértői engedély több tűzvédelmi szakterületre is kérhető.

(4) A BM OKF a vizsga időpontjáról a kérelem hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a kérelmezőt.

3. § (1) A tűzvédelmi szakértői engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező:

a) természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve),

b) lakóhelyét (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail),

c) elérhetőségi címét (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail cím),

d) iskolai végzettségét, az oktatási intézmény pontos megjelölését,

e) diplomájának (oklevelének, bizonyítványának) számát és keltét,

f) tűzvédelmi szakképesítésének (oklevelének, bizonyítványának) számát és keltét,

g) foglalkozását, munkakörét,

h)3 igazolását a 2. § (1) bekezdése vagy a 2. § (2) bekezdése szerinti feltételek teljesüléséről.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a tűzvédelmi szakértő kérelmének tartalmaznia kell az engedélyezni kért tűzvédelmi szakterület megnevezését is.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát (honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás hiteles másolatát),

b)4 az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatási díj) szakterületenkénti befizetését igazoló bizonylatot,

c)5 a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 46/B. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági bizonyítványt, vagy a tűzvédelmi hatóság adatigénylése iránti kérelmet.

4. § (1)6

(2)7 A vizsgabizottság előtti sikertelen vizsga esetén ismételt vizsga egy alkalommal tehető.

(3)8

(4)9 Sikertelen ismételt vizsga esetén annak időpontjától számított 1 éven belül a sikertelen szakterületre vonatkozó szakértői engedély iránti kérelem nem nyújtható be.

(5) Kérelemre a BM OKF az érvényes tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személy részére új szakértői engedélyt állít ki

a) a szakértői engedély elvesztése,

b) a szakértői engedélyben szereplő adat megváltozása, vagy

c) hibás adatokat tartalmazó szakértői engedély

esetén.

5. §10 (1) A tűzvédelmi szakértői engedély a kiadása napjától számított öt évig érvényes.

(2) A tűzvédelmi szakértői engedély meghosszabbításának feltétele, hogy a tűzvédelmi szakértő a továbbképzési időszakban tűzvédelmi szakértői továbbképzésen vegyen részt és a vizsgabizottság előtt a szakterületének megfelelő eredményes vizsgát tegyen.

(3) A vizsgára a 4. § (2) és (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

(4) A tűzvédelmi szakértői engedély meghosszabbítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatokat,

b) a vizsgára jelentkezés iránti kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot,

c) a tanfolyamszervező által kiállított igazolást tűzvédelmi szakértői továbbképzésen történő részvételről.

(5) A tűzvédelmi szakértői engedély meghosszabbítása esetén a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 46/B. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását a hatóságnak hatósági ellenőrzés lefolytatásával, vagy a tűzvédelmi szakértő által benyújtott iratok alapján vizsgálnia kell.

(6) A BM OKF a vizsga időpontjáról a kérelem hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a kérelmezőt.

6. § (1) Az egyes szakértői szakterületek vizsga törzsanyagát a BM OKF a honlapján közzéteszi.

(2) A tűzvédelmi szakértők névjegyzékének nyilvános adatait a BM OKF a honlapján közzéteszi.

(3) A tűzvédelmi szakértő 8 napon belül köteles bejelenteni a névjegyzékben nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást.

7. § (1) A tűzvédelmi szakértő engedélyét visszavonják és törlik a névjegyzékből, ha:

a)11 az engedélyben meghatározott érvényességi időn belül az engedélyt nem hosszabbították meg,

b) bejelenti, hogy a szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni,

c) az engedélyben szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be,

d) az engedély feltételei a felvételkor sem álltak fenn vagy utóbb megszűntek,

e) a szakmai tevékenységére vonatkozó nyilvántartást nem vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vezeti,

f) szakmai tevékenységének ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy tevékenységét nem a hatályos jogszabályoknak, műszaki követelményeknek megfelelően végzi.

(2) A tűzvédelmi szakértői engedély visszavonásáról a BM OKF dönt.

(3) A BM OKF az engedély visszavonásáról köteles értesíteni az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.

(4) Ha a tűzvédelmi szakértő engedélyét visszavonják, az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül köteles a szakértői igazolványát a BM OKF részére visszaszolgáltatni.

8. § (1) A tűzvédelmi szakértő nem járhat el olyan ügyben, amelynek elintézésében hatósági ügyintézőként részt vett, vagy amely jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti. Az a tűzvédelmi szakértő, aki egyben a tűzvédelmi hatóság ügyintézője, kiadmányozási joggal rendelkező vezetője, vagy a hatóság vezetője, nem készíthet tűzvédelmi dokumentációt olyan ügyben, amelynek elintézésére a hatóság illetékességi szabály alapján köteles.

(2) A tűzvédelmi szakértő köteles a tevékenységéről évente, folyamatos sorszámozással ellátott nyilvántartást vezetni és az általa készített – aláírt – szakértői vélemények egy másolati példányát 5 évig megőrizni.

(3) A tűzvédelmi szakértő köteles a hatósági ellenőrzés során a szükséges felvilágosítást megadni, és az általa készített szakvéleményeket, számításokat, nyilvántartásokat, egyéb iratokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani.

9. § (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenységért szakértői díjat kell fizetni.

(2) A tűzvédelmi szakértő díjazására bíróság, közjegyző, ügyészség, rendőrség és jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése esetén az igazságügyi szakértők díjazására vonatkozó jogszabályban meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

10. § A tűzvédelmi szakértők tűzvédelmi szakmai továbbképzéséről a BM OKF gondoskodik.

11. §12

12. § A tűzvédelmi szakértői igazolvány a jogszabályban meghatározott adatokon túl tartalmazza

a) a szakértői igazolványt kiadó szerv megnevezését,

b)13 a tűzvédelmi szakértői engedély kiadásának, vagy meghosszabbításának időpontját,

c) a kiadmányozó aláírását és bélyegző lenyomatát,

d)14 az érvényességi idő feltüntetését, mely a tűzvédelmi szakértői engedély kiadásának vagy meghosszabbításának napjától számított öt év.

13. §15 (1) Az a tűzvédelmi szakértő, aki a területi építész vagy mérnöki kamara által vezetett névjegyzékben szerepel és részt vett a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építész Kamara által szervezett tűzvédelmi szakértői tanfolyamon, valamint a vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tett, a szakértői igazolvány érvényességi idejének lejártáig korlátozás nélkül tűzvédelmi szakértői tevékenységet végezhet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kiadott tűzvédelmi szakértői engedély a kiadása napjától számított öt évig érvényes és nem hosszabbítható meg.

14. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)16

15. § (1)17 Az egyes tűzvédelmi és tűzmegelőzési miniszteri rendeletek, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról szóló 82/2013. (XII. 23.) BM rendelet hatálybalépését18 megelőzően kiadott, határozatlan időre érvényes szakértői engedély a kiadását követő öt évig érvényes. Az engedély meghosszabbítására e jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A tűzvédelmi jog és igazgatásra, a tűzvédelmi oktatásra, képzésre, a tűzvédelmi egyéni védőfelszerelésekre, a tűzoltó kéziszerszámokra, a tűzoltó gépjárművek, technikai berendezések szakterületeire korábban kiadott szakértői engedélyek, érvényességi idejük lejártáig korlátozás nélkül érvényesek, lejáratukat követően nem hosszabbíthatók meg.

(3)19 A 2. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt képesítési követelményekkel nem, de érvényes tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személy a szakértői engedélyét az érvényességi időn belül az 5. § (2) bekezdésében foglalt követelmények teljesítésével hosszabbíthatja meg.

(4)20 Az 5. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt igazolást a 2015. január 1-jét követően indult eljárások során kell benyújtani.

16. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelethez

Tűzvédelmi szakértői szakterületek

Igazságügyi szakértői szakterületek
a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet szerint

Kapcsolódó
tűzvédelmi szakértői szakterületek

1. Építmények tűzvédelme

a) Építész tűzvédelmi szakértő

b) Elektromos tűzvédelmi szakértő

c) Gépész tűzvédelmi szakértő

2. Tűzoltó technikai eszközök

a) Tűzoltó készülék szakértő

b) Beépített tűzjelző berendezés szakértő

c) Beépített tűzoltó berendezés szakértő

3. Ipari tűzvédelem

a) Olajipari tűzvédelmi szakértő

b) Gázipari tűzvédelmi szakértő

c) Vegyész tűzvédelmi szakértő

4. Tűzvizsgálat

a) Tűzvizsgálati szakértő

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!