nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
47/2011. (XII. 15.) BM rendelet
a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
2016-01-01
2017-06-15
6
Jogszabály

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §A tűzvédelmi szakértői szakterületeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

1/A. §1 E rendelet alkalmazásában

a) tűzvédelmi szakértő: olyan természetes személy, aki tűzvédelmi szakértői tevékenységet végez;

b) tűzvédelmi szakértői tevékenység: olyan ok-okozati összefüggések magas szakmai színvonalú értékelése, vitatott események megítélése, hibák, károk, és ezek okainak feltárása, valamint mindezekkel kapcsolatos vélemények, tűzvédelmi dokumentációk készítése, mely az épített környezet tűz elleni védelmével, a bekövetkezett tűzesettel, a tűzoltó technikai eszközökkel kapcsolatos műszaki jelenségekkel függ össze;

c) tűzvédelmi szakértői továbbképzés: a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogszabályi és szakmai ismeretanyag bővítésére szolgáló, legalább 20 órás oktatás;

d)2 továbbképzési időszak: adott tűzvédelmi szakértői szakterületen tett sikeres vizsga időpontjának napjától számított öt év;

e) tanfolyamszervező: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatója által kijelölt szervezeti egységek;

f) vizsgabizottság: a BM OKF főigazgatója által a BM OKF állományából kijelölt 3, szakirányú végzettséggel rendelkező személyből álló bizottság;

g)3 ismételt vizsga: sikertelen vizsga esetén vizsgabizottság előtt tett újabb vizsga;

h)4 ismétlő vizsga: a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges a továbbképzési időszak alatt tett kötelező vizsga.

2. §5 (1)6 Tűzvédelmi szakértői tevékenységet az folytathat, aki

a) tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi szakmérnök, építőmérnök, illetve építészmérnök tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú végzettséggel, vagy területi építész vagy mérnöki kamarai tagsággal, felsőfokú végzettséggel és jogszabályban meghatározott felsőszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel,

b) a kérelemben megjelölt tűzvédelmi szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlati idő igazolásával, és

c) a kérelmezett szakterületen a vizsgabizottság előtt letett eredményes vizsgával

rendelkezik.

(2) Tűzvizsgálati szakértői tevékenység folytatása esetén az (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt feltételek teljesítése alól mentesül, aki

a) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és jogszabály szerint meghatározott felsőfokú tűzvédelmi szakmai képesítéssel, és

b) a tűzvizsgálati szakterületen legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(3)7 Tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen végezhető, amelyen a vizsgázó sikeres vizsgát tett, és a vizsgabizonyítvány érvényességi ideje alatt a tevékenység megkezdését bejelentette.

(4) A BM OKF a vizsga időpontjáról a kérelem hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a kérelmezőt.

3. § (1)8 A tűzvédelmi szakértői vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a vizsgázó:

a) természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve),

b) lakóhelyét (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail),

c) elérhetőségi címét (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail cím),

d) iskolai végzettségét, az oktatási intézmény pontos megjelölését,

e) diplomájának (oklevelének, bizonyítványának) számát és keltét,

f) tűzvédelmi szakképesítésének (oklevelének, bizonyítványának) számát és keltét,

g) foglalkozását, munkakörét,

h)9 igazolását a 2. § (1) bekezdése vagy a 2. § (2) bekezdése szerinti feltételek teljesüléséről.

(2)10 Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a folytatni kívánt tűzvédelmi szakterület megnevezését is.

(3)11 A vizsgajelentkezéshez csatolni kell:

a) a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát (honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás hiteles másolatát),

b)12 az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatási díj) szakterületenkénti befizetését igazoló bizonylatot,

c)13 a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 46/B. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági bizonyítványt, vagy a tűzvédelmi hatóság adatigénylése iránti kérelmet.

4. §14 (1) A sikeres vizsgáról a BM OKF bizonyítványt állít ki, mely tartalmazza:

a) a vizsgázó nevét, születési helyét, anyja nevét,

b) a tűzvédelmi szakterület nevét,

c) a vizsga helyét és időpontját (év, hónap, nap),

d) a vizsgaszervező szervezeti egység nevét, vezetőjének nevét, aláírását és bélyegzőlenyomatát,

e) a bizonyítvány érvényességi idejét.”

(2) A sikeres vizsgáról kiállított bizonyítvány a vizsga napjától számított öt évig érvényes.

(3) Sikertelen vizsga esetén ismételt vizsga egy alkalommal tehető.

(4) Sikertelen ismételt vizsga esetén annak időpontjától számított 1 éven belül az adott szakterületre vonatkozóan vizsga nem tehető.

(5) Kérelemre a BM OKF az érvényes bizonyítvánnyal rendelkező személy részére új bizonyítványt állít ki:

a) a bizonyítvány elvesztése,

b) a bizonyítványban szereplő adat megváltozása, vagy

c) hibás adatokat tartalmazó bizonyítvány

esetén.

5. §15 (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen, amelyen a szakértő sikeres vizsgát tett, öt évig végezhető ismétlő vizsga letétele nélkül. A tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásának feltétele, hogy a tűzvédelmi szakértő a továbbképzési időszakban tűzvédelmi szakértői továbbképzésen vegyen részt és a szakterületének megfelelő érvényes bizonyítvánnyal rendelkezzen.

(2) Az ismétlő vizsgára a 4. § (2)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

(3) Az ismétlő vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell

a) a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatokat,

b) a vizsgára jelentkezés iránti kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot,

c) a tanfolyamszervező által kiállított igazolást tűzvédelmi szakértői továbbképzésen történő részvételről.

(4) Ismétlő vizsgára történő jelentkezés esetén a Ttv. 46/B. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását a hatóságnak hatósági ellenőrzés lefolytatásával vagy a tűzvédelmi szakértő által benyújtott iratok alapján kötelező vizsgálnia.

(5) A BM OKF az ismétlő vizsga időpontjáról a jelentkezés hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a vizsgázót.

6. § (1) Az egyes szakértői szakterületek vizsga törzsanyagát a BM OKF a honlapján közzéteszi.

(2) A tűzvédelmi szakértők névjegyzékének nyilvános adatait a BM OKF a honlapján közzéteszi.

(3) A tűzvédelmi szakértő 8 napon belül köteles bejelenteni a névjegyzékben nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást.

7. §16 (1) A hatóság a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzését megtiltja és a tűzvédelmi szakértőt törli a névjegyzékből, ha:

a) a bizonyítványban meghatározott érvényességi időn belül a szakértő ismétlő vizsgára nem jelentkezett,

b) bejelenti, hogy a szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni,

c) a hatósági nyilvántartásban szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be,

d) a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésének feltételei a felvételkor sem álltak fenn vagy utóbb megszűntek,

e) a szakmai tevékenységére vonatkozó nyilvántartást nem vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vezeti,

f) szakmai tevékenységének ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy tevékenységét nem a hatályos jogszabályoknak, műszaki követelményeknek megfelelően végzi.

(2) A tűzvédelmi szakértői tevékenység megtiltásáról és a névjegyzékből való törlésről a BM OKF határozatban dönt.

(3) A BM OKF a szakértői tevékenység megtiltásáról és a névjegyzékből való törlésről köteles értesíteni az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.

8. § (1) A tűzvédelmi szakértő nem járhat el olyan ügyben, amelynek elintézésében hatósági ügyintézőként részt vett, vagy amely jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti. Az a tűzvédelmi szakértő, aki egyben a tűzvédelmi hatóság ügyintézője, kiadmányozási joggal rendelkező vezetője, vagy a hatóság vezetője, nem készíthet tűzvédelmi dokumentációt olyan ügyben, amelynek elintézésére a hatóság illetékességi szabály alapján köteles.

(2) A tűzvédelmi szakértő köteles a tevékenységéről évente, folyamatos sorszámozással ellátott nyilvántartást vezetni és az általa készített – aláírt – szakértői vélemények egy másolati példányát 5 évig megőrizni.

(3) A tűzvédelmi szakértő köteles a hatósági ellenőrzés során a szükséges felvilágosítást megadni, és az általa készített szakvéleményeket, számításokat, nyilvántartásokat, egyéb iratokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani.

9. § (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenységért szakértői díjat kell fizetni.

(2) A tűzvédelmi szakértő díjazására bíróság, közjegyző, ügyészség, rendőrség és jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése esetén az igazságügyi szakértők díjazására vonatkozó jogszabályban meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

10. § A tűzvédelmi szakértők tűzvédelmi szakmai továbbképzéséről a BM OKF gondoskodik.

11. §17 (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő megnevezi az 1. mellékletben foglalt tűzvédelmi szakterületet, amellyel kapcsolatban tevékenységet kíván folytatni.

(2) A tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi hatósághoz intézett, a tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentéséhez mellékeli a sikeres szakértői vizsgáról szóló, érvényes bizonyítvány másolatát.

(3) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez a sikeres szakértői vizsgáról szóló bizonyítványt csak abban az esetben kell mellékelni, ha a tűzvédelmi szakértő tevékenységi körét új tűzvédelmi szakterülettel bővíti, vagy a sikeres szakértői vizsgáról szóló bizonyítvány érvényességi ideje változott.

(4) A bejelentés alapján a tűzvédelmi hatóság által kiadott igazolás a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza:

a) a tűzvédelmi szakértői szakterületek 1. melléklet szerinti megnevezését,

b) a tűzvédelmi szakértői szakterületekre vonatkozó sikeres vizsgák időpontját, a bizonyítványok számát és érvényességi idejét,

c) a tűzvédelmi szakértő nyilvántartási számát.

12. §18 A BM OKF eljár a Ttv. 46/A. §-a szerinti tűzvédelmi szakértői tevékenységek bejelentésével összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban, valamint ellenőrzi a tűzvédelmi szakértő tevékenységét.

13. §19 (1) Az a tűzvédelmi szakértő, aki a területi építész vagy mérnöki kamara által vezetett névjegyzékben szerepel és részt vett a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építész Kamara által szervezett tűzvédelmi szakértői tanfolyamon, valamint a vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tett, a szakértői igazolvány érvényességi idejének lejártáig korlátozás nélkül tűzvédelmi szakértői tevékenységet végezhet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kiadott tűzvédelmi szakértői engedély a kiadása napjától számított öt évig érvényes és nem hosszabbítható meg.

14. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)20

15. § (1)21 Az egyes tűzvédelmi és tűzmegelőzési miniszteri rendeletek, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról szóló 82/2013. (XII. 23.) BM rendelet hatálybalépését22 megelőzően kiadott, határozatlan időre érvényes szakértői engedély a kiadását követő öt évig érvényes. A szakértői tevékenység folytatására e jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A tűzvédelmi jog és igazgatásra, a tűzvédelmi oktatásra, képzésre, a tűzvédelmi egyéni védőfelszerelésekre, a tűzoltó kéziszerszámokra, a tűzoltó gépjárművek, technikai berendezések szakterületeire korábban kiadott szakértői engedélyek, érvényességi idejük lejártáig korlátozás nélkül érvényesek, lejáratukat követően nem hosszabbíthatók meg.

(3)23 A 2. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt képesítési követelményekkel nem, de érvényes tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személy a szakértői engedély érvényességi idején belül akkor folytathatja tevékenységét, ha az 5. § (2) bekezdésében foglalt követelményeket teljesíti.

(4)24 Az 5. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt igazolást a 2015. január 1-jét követően indult eljárások során kell benyújtani.

15/A. §25 (1) A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet hatálybalépését26 megelőzően kiadott tűzvédelmi szakértői engedély a kiadása napjától számított öt évig érvényes. Az engedéllyel rendelkező szakértőket, a névjegyzék alapján, a hatóság hivatalból nyilvántartásba veszi.

(2) A tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személy esetében a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásának feltétele, hogy az engedély érvényességi idejének lejártát megelőzően tűzvédelmi szakértői továbbképzésen vegyen részt, a szakterületének megfelelő érvényes bizonyítványt szerezzen és a tevékenység folytatását bejelentse.

(3) A hatóság a 7. § (1) bekezdés b), d)–f) pontjában meghatározott feltételek mellett, a tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személynek megtiltja a szakértői tevékenység végzését és a szakértőt törli a szakértői névjegyzékből abban az esetben is, ha az engedélyben meghatározott érvényességi időn belül a szakértői vizsgára nem jelentkezett, illetve ha az engedélyben szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be.

(4) A tűzvédelmi szakértői engedély visszavonásáról a BM OKF határozatban dönt, és köteles erről értesíteni az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.

16. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelethez

Tűzvédelmi szakértői szakterületek

Igazságügyi szakértői szakterületek
a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet szerint

Kapcsolódó
tűzvédelmi szakértői szakterületek

1. Építmények tűzvédelme

a) Építész tűzvédelmi szakértő

b) Elektromos tűzvédelmi szakértő

c) Gépész tűzvédelmi szakértő

2. Tűzoltó technikai eszközök

a) Tűzoltó készülék szakértő

b) Beépített tűzjelző berendezés szakértő

c) Beépített tűzoltó berendezés szakértő

3. Ipari tűzvédelem

a) Olajipari tűzvédelmi szakértő

b) Gázipari tűzvédelmi szakértő

c) Vegyész tűzvédelmi szakértő

4. Tűzvizsgálat

a) Tűzvizsgálati szakértő

2. melléklet a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelethez27

A tűzvédelmi szakértői tevékenység bejelentése

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye vagy lakcíme

Szolgáltató levelezési címe

Tűzvédelmi szakértői szakterület(ek) pontos megjelölése

A tűzvédelmi szakértői szakterületre vonatkozó bizonyítvány száma és érvényességi ideje

A tevékenység gyakorlására jogosult elérhetőségei

Telefonszám

Fax szám (ha van)

E-mail cím

Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!