nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
2011-12-01
2011-12-31
3
Jogszabály

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak
és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b) értékesítői teljesítménydíj: a távhőszolgáltatónak értékesített távhő távhőszolgáltató által lekötött teljesítménye alapján fizetendő Ft/MW/év mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1)1 A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások – keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás – ellenértékeként

a) értékesítői teljesítménydíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3)2 Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4)3 Az értékesítői teljesítménydíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5)4 Az 1. mellékletben szereplő értékesítői díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. § (1)5 A 2. melléklet A. és B. pontjaiban foglalt táblázatok C oszlopai szerinti értékesítő az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott értékesítői hődíjat akkor alkalmazhatja, ha a tárgyhó vonatkozásában

a) a távhőszolgáltatónak értékesített hőmennyiségen belül a meghatározott kapcsolt technológiából származó hőmennyiség egy adott időszak hónapjaiban meglévő legkisebb aránya tekintetében a 2. melléklet A. pontja szerinti táblázatban, és

b) a kapcsolt berendezésekre vonatkozó összhatásfok egy adott időszak hónapjaiban elfogadható legkisebb mértéke tekintetében a 2. melléklet B. pontja szerinti táblázatban

rá vonatkozóan meghatározott feltételeknek eleget tesz.

(2)6 Az (1) bekezdés szerinti értékesítő az (1) bekezdésben hivatkozott feltételek teljesítéséről havonta, technológiánként a tárgyhót követő hónap 12. napjáig

a)7 a távhőszolgáltató részére a tárgyhó vonatkozásában megküldött számviteli bizonylat mellékleteként a 3. mellékletben foglaltak szerint nyilatkozik,

b) a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére adatot szolgáltat.

(3)8 Az (1) bekezdés szerinti értékesítő a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot és számviteli bizonylatot a távhőszolgáltató részére három példányban küldi meg.

(4)9 Ha az (1) bekezdés szerinti értékesítő a tárgyhót követő hónap 12. napjáig a távhőszolgáltatónak nem küldi meg a tárgyhónapra vonatkozó számviteli bizonylatot, illetve nem nyilatkozik, vagy arról nyilatkozik, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek a tárgyhóra vonatkozóan nem tett eleget – ideértve azt az esetet is, ha a kapcsolt berendezés nem üzemelt a tárgyhónapban –, akkor az adott hónapra vonatkozóan – a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E oszlopában a vele távhővásárlási szerződéses jogviszonyban lévő távhőszolgáltató részére megállapított támogatási mértékkel csökkentett – értékesítői hődíjat számíthat fel.

(5)10 Ha a Hivatal megállapítja, hogy az értékesítő az (1) bekezdésben meghatározott feltételekről megalapozatlanul nyilatkozott, kötelezi az értékesítőt a jogosulatlanul alkalmazott ár felszámításából származó árbevétel és a Támogatási rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E oszlopában a vele távhővásárlási szerződéses jogviszonyban lévő távhőszolgáltató részére megállapított támogatási mértékkel csökkentett értékesítői hődíjjal számolt árbevétel közötti különbözet távhőszolgáltató számára történő visszafizetésére.

(6)11 Ha a (4) vagy (5) bekezdés szerint csökkentett értékesítői hődíj negatív összegű, akkor az (1) bekezdés szerinti értékesítő az adott hónapra vonatkozóan a negatív összegű értékesítői hődíjjal és – a távhővásárlási szerződéstől függően – értékesítői teljesítménydíjjal számolt egyenleget számláz a szolgáltató felé.

4. § A végfelhasználó a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató számára a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott – legmagasabb hatósági árnak minősülő – díjakat köteles fizetni.

5. §12

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)13

(3)14 Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített éves beszámoló tekintetében folytatja le.

7. §15

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez16

Az értékesítő díjak

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Település

Értékesítő megnevezése

Távhőszolgáltató megnevezése

Értékesítői teljesítménydíj
eFt/MW/év

Értékesítői hődíj
Ft/GJ

1.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

7 286

2 238

2.

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

5 224

3.

Baja

Bajatechnik Kft.

Baja Energetika Kft.

0

4 947

4.

Balatonfüred

Consorg-Energo Kft.

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

0

5 224

5.

Bokod

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 746

2 169

6.

Bonyhád

Dalkia Energia Zrt.

Fűtőmű Kft.

0

3 998

7.

Budaörs

Dalkia Energia Zrt.

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

0

3 998

8.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kombinált ciklusú erőmű

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

4 565

1 357

9.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kazán

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 585

10.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 946

3 276

11.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű –
1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 345

2 945

12.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű –
1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 574

3 408

13.

Budapest

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

14.

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

2 705

1 868

15.

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

16.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1141 Budapest, Mogyoródi út 41–43.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

17.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

18.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1097 Budapest, Gyáli út 17–19.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

19.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1142 Budapest, Tatai út 95.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

20.

Budapest

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

1 000

21.

Budapest

Green-R Energetika Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

22.

Budapest

Magyar Telekom Nyrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

23.

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 389

24.

Budapest

Sinergy Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

25.

Budapest

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

26.

Csorna

Csornai Kogenerációs Erőmű Kft.

Csornai Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

27.

Debrecen

Alföldi Nyomda Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

3 420

28.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Szerviz, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

1 927

29.

Debrecen

E.ON Energiatermelő Kft. – Debrecen, Mikepércsi út 1.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

3 982

4 468

30.

Debrecen

E.ON Energiatermelő Kft. – Debrecen, Szabó
Kálmán u. 1.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

3 661

31.

Dorog

Dorogi Erőmű Kft.

Promtávhő Kft.

14 190

2 381

32.

Dunakeszi

EETEK Holding Energiahatékonysági Zrt.

TERMIDOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0

3 998

33.

Dunaújváros

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

34.

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

3 820

4 553

35.

Dunaújváros

ISD Power Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.

0

4 035

36.

Eger

EBT Energia Kft.

Evat Zrt.

0

3 408

37.

Eger

Energo – Holding Kft.

Evat Zrt.

0

3 408

38.

Érd

Dalkia Energia Zrt.

Érdhő Kft.

0

5 224

39.

Esztergom

Dorogi Erőmű Kft.

Promtávhő Kft.

14 190

2 381

40.

Gödöllő

Dalkia Energia Zrt.

Gödöllői Távhő Kft.

0

5 224

41.

Gyöngyös

Dalkia Energia Zrt. – Gyöngyös, Mérges út

Városgondozási Zrt.

0

3 998

42.

Gyöngyös

Dalkia Energia Zrt. – Gyöngyös, Olimpia út 8.

Városgondozási Zrt.

0

4 950

43.

Győr

Győri Erőmű Kft.

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

8 208

3 601

44.

Hajdúnánás

Kaptár C Energetikai Szolgáltató Kft.

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

0

4 033

45.

Hajdúszoboszló

Dalkia Energia Zrt.

Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.

0

3 998

46.

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

5 224

47.

Kapuvár

Zöld Láng Energetikai Szolgáltató

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

48.

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

Timpanon Kft.

1 881

4 114

49.

Kiskunfélegyháza

Dalkia Energia Zrt.

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

0

5 224

50.

Kiskunhalas

DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Halas Távhő Kft.

0

5 224

51.

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halas Távhő Kft.

0

5 224

52.

Kisvárda

Dalkia Energia Zrt.

„VÁRDA-TÁVHŐ” Kisvárdai Távhőszolgáltató Kft.

0

3 998

53.

Komárom

Komáromi Kogenerációs Erőmű Kft.

Komáromi Távhő Kft.

0

3 998

54.

Körmend

Thermo-Med Kft

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

55.

Kőszeg

Heat Invest Kft.

Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

0

5 224

56.

Mátészalka

Dalkia Energia Zrt.

Szalkatávhő Kft.

0

3 998

57.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

5 150

58.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

5 084

59.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

5 951

60.

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

0

5 224

61.

Nagykőrös

Perkons Kft.

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

0

6 462

62.

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft. – 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

4 808

4 450

63.

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft. – Örökösföldi Erőmű – 4400 Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

0

3 525

64.

Oroszlány

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 841

1 520

65.

Ózd

Ózdi Erőmű Kft.

Ózdi Távhő Kft.

0

5 224

66.

Paks

Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kft.

2 767

894

67.

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

Pécsi Távfűtő Kft.

5 470

3 313

68.

Pétfürdő

Nitrogénművek Zrt.

Pétkomm Kft.

4 080

1 800

69.

Püspökladány

KISERŐMŰ PLD Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.

0

5 224

70.

Salgótarján

EETEK Holding Energiahatékonysági Zrt.

TARJÁNHŐ-Szolgáltató-Elosztó Kft.

0

2 914

71.

Salgótarján

Perkons Tarján Kft.

TARJÁNHŐ-Szolgáltató-Elosztó Kft.

0

6 348

72.

Sárbogárd

Perkons Kft.

Cothec Kft.

0

5 565

73.

Sárospatak

Sinergy Kft.

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

0

5 224

74.

Sárvár

Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft.

Sárvár Távhő Kft.

0

3 998

75.

Sárvár

Rábahő Kft.

Sárvár Távhő Kft.

0

4 950

76.

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

Cothec Kft.

0

2 914

77.

Siklós

Perkons SKL Kft.

Siklósi Távhő Nonprofit Kft.

0

6 158

78.

Sopron

Dalkia Energia Zrt.

Sopron Holding Zrt.

0

3 998

79.

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

Sopron Holding Zrt.

4 432

4 674

80.

Százhalombatta

Dunamenti Erőmű Zrt.

SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft.

2 679

3 126

81.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, Erős János u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

4 950

82.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, Temető u. 2.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

83.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6724 Szeged, Fűtőmű u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

84.

Szeged

Szegedi Vízmű Zrt.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

1 000

85.

Székesfehérvár

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

4 740

4 508

86.

Szekszárd

Pannon-Kogen Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 998

87.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Geotermia Zrt.

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

0

2 564

88.

Szigetszentmiklós

Dalkia Energia Zrt.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0

3 998

89.

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

2 859

90.

Szolnok

Dalkia Energia Zrt.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 998

91.

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

5 224

92.

Tapolca

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

0

5 224

93.

Tatabánya

Kórházi Energia Központ Kft. – Tatabánya Szent Borbála Kórház

Komtávhő Zrt.

2 619

3 892

94.

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

Komtávhő Zrt.

4 118

4 657

95.

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

10 263

3 937

96.

Vác

Dalkia Energia Zrt.

Váci Távhő Kft.

0

3 998

97.

Vác

GE Hungary Zrt.

Váci Távhő Kft.

0

3 998

98.

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

0

2 486

99.

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

0

5 769

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez17

Az értékesítőkre vonatkozó követelmények

A. Távhőszolgáltatónak értékesített hőmennyiségen belül a meghatározott kapcsolt technológiából származó hőmennyiség legkisebb aránya az értékesítők esetében egy adott időszak hónapjaiban

A

B

C

D

E

Sorszám

Település

Értékesítő megnevezése

Kapcsolt technológia megnevezése

Értékesítőnként a D oszlopban definiált típusú kapcsolt hőtermelésből származó hő minimális aránya a távhőszolgáltatónak történő összes értékesítésen belül az adott időszak hónapjaiban [%]

november–március

október és április

május–szeptember

1.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű – 1045 Budapest, Tó utca 7.

kombinált ciklusú erőmű

50

60

0

2.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű – 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

kombinált ciklusú erőmű

77

60

0

3.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

kombinált ciklusú erőmű

38

12

0

 

 

 

 

 

 

 

4.

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

gázturbina hőhasznosítással

80

60

0

5.

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

belső égésű motor

50

70

80

6.

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

belső égésű motor

25

45

90

7.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

belső égésű motor

8

16

40

8.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

kombinált ciklusú erőmű

28

4

0

9.

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

belső égésű motor

33

69

64

10.

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft. – 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.

kombinált ciklusú erőmű

15

10

0

11.

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

belső égésű motor

27

38

99

B. Az értékesítők meghatározott kapcsolt berendezéseire vonatkozó összhatásfok legkisebb elfogadható mértéke egy adott időszak hónapjaiban

A

B

C

D

E

Sorszám

Település

Értékesítő megnevezése

Kapcsolt berendezés technológiájának megnevezése

Berendezés minimális összhatásfoka az adott időszak hónapjaiban [%]

november–március

április–október

1.

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

belső égésű motor

75

30

2.

Baja

Bajatechnik Kft.

belső égésű motor

75

30

3.

Balatonfüred

Consorg-Energo Kft.

belső égésű motor

75

30

4.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

gázturbina hőhasznosítással

75

30

5.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

kondenzációs gőzturbina

75

30

6.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű –
1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

kombinált ciklusú erőmű

75

30

7.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű –
1045 Budapest, Tó utca 7.

kombinált ciklusú erőmű

75

30

8.

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

belső égésű motor

75

30

9.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B.

belső égésű motor

75

30

10.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1097 Budapest, Gyáli út 17–19.

belső égésű motor

75

30

11.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1142 Budapest, Tatai út 95.

belső égésű motor

75

30

12.

Budapest

Green-R Energetika Zrt.

belső égésű motor

75

30

13.

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

gázturbina hőhasznosítással

75

30

14.

Budapest

Sinergy Kft. – Rózsakert Fűtőerőmű

belső égésű motor

75

30

15.

Budapest

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

belső égésű motor

75

30

16.

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

belső égésű motor

75

30

17.

Érd

Dalkia Energia Zrt.

belső égésű motor

75

30

18.

Gödöllő

Dalkia Energia Zrt.

belső égésű motor

75

30

19.

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

belső égésű motor

75

30

20.

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

belső égésű motor

75

30

21.

Kiskunfélegyháza

Dalkia Energia Zrt.

belső égésű motor

75

30

22.

Kiskunhalas

DÉL-ENERGO Kft.

belső égésű motor

75

30

23.

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

belső égésű motor

75

30

24.

Kőszeg

Heat Invest Kft.

belső égésű motor

75

30

25.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

belső égésű motor

75

30

26.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

kombinált ciklusú erőmű

75

30

27.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.

belső égésű motor

75

30

28.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

belső égésű motor

75

30

29.

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

belső égésű motor

75

30

30.

Nagykőrös

Perkons Kft.

belső égésű motor

75

30

31.

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft. – 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.

kombinált ciklusú erőmű

75

30

32.

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft. – Örökösföldi Erőmű – 4400 Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6

belső égésű motor

75

30

33.

Ózd

Ózdi Erőmű Kft.

belső égésű motor

75

30

34.

Püspökladány

Kiserőmű PLD Kft.

belső égésű motor

75

30

35.

Salgótarján

Perkons Tarján Kft.

belső égésű motor

75

30

36.

Sárbogárd

Perkons Kft.

belső égésű motor

75

30

37.

Sárospatak

Sinergy Kft.

belső égésű motor

75

30

38.

Siklós

Perkons SKL Energiatermelő Kft.

belső égésű motor

75

30

39.

Székesfehérvár

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

belső égésű motor

75

30

40.

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

belső égésű motor

75

30

41.

Tapolca

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

belső égésű motor

75

30

42.

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

belső égésű motor

75

30

43.

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

belső égésű motor

75

30

44.

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

belső égésű motor

75

30

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítő nyilatkozata a távhőszolgáltató részére

A

B

C

D

E

F

Település

Szolgáltatónak hőt értékesítő megnevezése

Kapcsolt technológia megnevezése

Hónap

Az „C” oszlopban meghatározott típusú kapcsolt hőtermelésből
származó hő aránya a távhőszolgáltatónak történő összes értékesítésen
belül a „D” oszlop szerinti hónapban

A berendezés összhatásfoka a „D” oszlop szerinti hónapban

 

 

 

 

 

 

Alulírott ......................................................................., a ............................................................................... (cégnév) törvényes képviselője ezúton büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti táblázatba foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt.:

..................................................................

(cégszerű aláírás)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!