nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
2013-11-01
2014-01-31
11
Jogszabály

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak
és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b) értékesítői teljesítménydíj: a távhőszolgáltatónak értékesített távhő távhőszolgáltató által lekötött teljesítménye alapján fizetendő Ft/MW/év mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1)1 A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások – keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás – ellenértékeként

a) értékesítői teljesítménydíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3)2 Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4)3 Az értékesítői teljesítménydíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5)4 Az 1. mellékletben szereplő értékesítői díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. §5 (1) A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű – legmagasabb hatósági árnak minősülő – szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2)6 A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2013. október 31. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 11,1 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. §7 A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint a távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplő, a Tszt. hatálya alá tartozó tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát).

(2) A nyereségtényező

a)8 azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) A nyereségkorlát ellenőrzését a Hivatal árelőkészítő tevékenysége során, az éves beszámoló nyilvánosságra hozatala után végzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során megállapítja, hogy

a)9 az értékesítő nyeresége meghaladta a nyereségkorlátot, az értékesítőt kötelezi arra, hogy a nyereségkorláton felüli nyereségtöbblet összegét a tőle vásárló távhőszolgáltató részére adja át,

b) a távhőszolgáltató nyeresége meghaladta a nyereségkorlátot és a távhőszolgáltató az ellenőrzéssel érintett időszakban távhőszolgáltatási támogatásban részesült, a távhőszolgáltatót kötelezi arra, hogy a nyereségkorláton felüli nyereségtöbblet összegét a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra létrehozott számla javára, a kapott távhőszolgáltatási támogatás erejéig fizesse be, továbbá az ezen felüli összeget a végfelhasználónak adja át,

c) a távhőszolgáltató nyeresége meghaladta a nyereségkorlátot és a távhőszolgáltató az ellenőrzéssel érintett időszakban távhőszolgáltatási támogatásban nem részesült, a távhőszolgáltatót kötelezi arra, hogy a nyereségtöbblet teljes összegét a végfelhasználónak adja át.

(5)10 A Hivatal – az a)–d) pontok szerinti szempontok fennállásának mérlegelésével – mentesítheti a (4) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség alól az 1. melléklet szerinti értékesítőt vagy a távhőszolgáltatót (a továbbiakban együtt: kérelmező), ha a kérelmező az éves beszámoló letétbe helyezését követő 15. napig a Hivatalhoz benyújtott kérelmében igazolja, hogy a nyereségkorlát feletti eredményét a tárgyévben megkezdett aktivált vagy nem aktivált olyan beruházásra fordította, illetve a kérelem benyújtását követő harmadik év végéig aktivált olyan beruházásra kívánja fordítani, amely

a) ösztönzi a távhő biztonságos és legkisebb költségű termelését vagy szolgáltatását, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását vagy a távhővel való takarékosságot;

b) a kapcsolt vagy a megújuló energiaforrással történő energiatermelés kimutatható környezetvédelmi és energiahatékonysági előnnyel vagy a széndioxid-kibocsátás csökkenésével jár;

c) területfejlesztési, környezetvédelmi, energiahatékonysági vagy levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján célszerű;

d) a folyamatos és zavartalan távhőtermelés vagy távhőszolgáltatás, valamint az ellátásbiztonság veszélybe kerülésének elhárítása érdekében feltétlenül szükséges.

(6)11 Ha a Hivatal megállapítja a kérelmező által mellékelt éves beszámoló és üzleti terv, a beruházásra évente fordított vagy fordítani kívánt összeg, a tervezett beruházás menetrendje és egyéb okiratok alapján, hogy a kérelmező vonatkozásában

a) a mentesítés (5) bekezdés szerinti feltételei részben vagy teljes körűen fennállnak, a kérelemnek részben vagy teljes körűen helyt ad, valamint a mentesítési feltételek teljesítése érdekében további feltételeket írhat elő, vagy

b) a mentesítés (5) bekezdés szerinti feltételei nem állnak fenn, a mentesítési kérelmet elutasítja, és a (4) bekezdés szerinti visszafizetési szabályokat alkalmazza.

(7)12 A tárgyévi – a távhőszolgáltatáshoz és távhőtermeléshez kapcsolódó – aktivált beruházásokhoz felhasznált saját forrás a visszafizetés alól mentesített eredmény és a tárgyévi értékcsökkenés összegével megegyező vagy annál nagyobb kell hogy legyen. A tárgyévben – a beruházás elhúzódása miatt – aktiválásra nem kerülő, folyamatban lévő beruházásokra költött saját forrás is a tárgyévihez hasonlóan figyelembe vehető, amennyiben a kérelmező a Hivatalhoz benyújtott kérelmében a beruházási célú felhasználást igazolja. Ebben az esetben az aktiválás évében ezen – korábban figyelembe vett – nem aktivált beruházás nem vehető figyelembe még egyszer.

(8)13 Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy a kérelemben foglalt beruházás nem, vagy nem a Hivatal döntésében foglaltak szerint valósult meg, a kérelmezőt visszafizetésre kötelezi a beruházásra fordított saját pénzeszközből annak nyereségkorlátba ütköző része erejéig és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti bírsággal sújthatja.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)14

(3)15 Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített éves beszámoló tekintetében folytatja le.

7. §16

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez17

Az értékesítői díjak

 

A

B

C

D

E

 

Település

Értékesítő megnevezése

Távhőszolgáltató megnevezése

Értékesítői teljesítmény
díj
(eFt/MW/év)

Értékesítői hődíj
(Ft/GJ)

1.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

7 286

2 332

2.

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

3 738

3.

Baja

Bajatechnik Kft.

Baja Energetika Kft.

0

4 662

4.

Balatonfüred

Consorg-Energo Kft.

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

0

4 587

5.

Bokod

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 746

2 169

6.

Bonyhád

Dalkia Energia Zrt.

„FŰTŐMŰ” Kft.

0

4 275

7.

Budaörs

Dalkia Energia Zrt.

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

0

4 536

8.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú erőmű

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

4 565

1 357

9.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. - kazán

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 585

10.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117 Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 946

3 739

11.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 345

3 600

12.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. - Újpesti Erőmű - 1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 574

3 912

13.

Budapest

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

14.

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

2 705

1 868

15.

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 105

16.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. - 1141 Budapest, Mogyoródi út 41-43.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 511

17.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. - 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 008

18.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. - 1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 991

19.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. - 1142 Budapest, Tatai út 95.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 317

20.

Budapest

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

1 000

21.

Budapest

Green-R Energetika Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 197

22.

Budapest

Magyar Telekom Nyrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

23.

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 769

24.

Budapest

Sinergy Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 864

25.

Budapest

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 970

26.

Csongrád

Csoterm Kft.

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

0

2 183

27.

Csorna

Csornai Kogenerációs Erőmű Kft.

Csornai Hőszolgáltató Kft.

0

4 392

28.

Debrecen

Alföldi Nyomda Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

3 420

29.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Szerviz, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

1 927

30.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt.

6 412

4 125

31.

Debrecen

E.ON Energiatermelő Kft.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

3 982

4 125

32.

Dorog

Dorogi Erőmű Kft.

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft.

14 190

2 443

33.

Dunakeszi

DK Gázmotor Kft.

Dunakeszi Közüzemi Kft.

0

4 694

34.

Dunaújváros

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

0

3 508

35.

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

3 820

4 318

36.

Dunaújváros

HF. Formula Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

5 000

3 508

37.

Dunaújváros

ISD Power Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.

0

4 035

38.

Eger

EBT Energia Kft.

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.

0

4 077

39.

Érd

Dalkia Energia Zrt.

Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft.

0

4 300

40.

Esztergom

Dorogi Erőmű Kft.

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft.

14 190

2 443

41.

Gödöllő

Dalkia Energia Zrt.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

0

4 113

42.

Gyöngyös

Dalkia Energia Zrt.

Városgondozási Zrt.

0

3 446

43.

Győr

Győri Erőmű Kft.

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

8 208

3 601

44.

Hajdúszoboszló

Dalkia Energia Zrt.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.

0

4 314

45.

Inota

VPP Energiatermelő Kft.

Várpalotai Közüzemi Kft.

0

4 164

46.

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

4 186

47.

Kapuvár

Zöld Láng Energetikai és Szolgáltató Kft.

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

0

5 292

48.

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

6 072

3 705

49.

Kiskunfélegy-
háza

Dalkia Energia Zrt.

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

0

4 971

50.

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halasi Városgazda Zrt.

0

4 851

51.

Kisvárda

Dalkia Energia Zrt.

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.

0

4 587

52.

Körmend

Thermo-Med Kft.

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

53.

Kőszeg

Heat Invest Kft.

Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

0

4 356

54.

Mátészalka

Dalkia Energia Zrt.

Szalkatávhő Kft.

0

4 494

55.

Miskolc

Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

3 619

56.

Miskolc

Miskolci Geotermia Zrt.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

3 100

57.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. - Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

13 209

3 100

58.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

4 025

59.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

4 237

60.

Mohács

Dalkia Energia Zrt.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

4 536

61.

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

0

4 276

62.

Nagykőrös

Perkons Kft.

Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.

0

4 260

63.

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft.

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

4 808

4 717

64.

Oroszlány

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 841

1 520

65.

Ózd

Ózdi Erőmű Kft.

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

0

3 881

66.

Paks

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kft.

2 874

929

67.

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

5 470

2 742

68.

Pétfürdő

Nitrogénművek Zrt.

„PÉTKOMM” Kft.

4 080

1 876

69.

Püspökladány

KISERŐMŰ PLD Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

0

4 830

70.

Salgótarján

Perkons Bio Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

3 349

71.

Salgótarján

Perkons Tarján Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

4 357

72.

Sárbogárd

Perkons Kft.

Cothec Kft.

0

4 502

73.

Sárvár

Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft.

Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Kft.

0

4 440

74.

Sárvár

Rábahő Kft.

Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Kft.

0

5 150

75.

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

Cothec Kft.

0

5 072

76.

Siklós

Perkons SKL Kft.

SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Kft.

0

4 821

77.

Sopron

Dalkia Energia Zrt.

Sopron Holding Zrt.

0

3 308

78.

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

Sopron Holding Zrt.

4 432

4 674

79.

Százhalombatta

Dunamenti Erőmű Zrt.

"SZÁKOM" Kft.

2 679

3 332

80.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. - 6723 Szeged, Erős János u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

4 637

81.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. - 6723 Szeged, Temető u. 2.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

4 657

82.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. - 6724 Szeged, Fűtőmű u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

4 657

83.

Szeged

Szegedi Vízmű Zrt.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

1 000

84.

Székesfehérvár

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

4 740

4 906

85.

Szekszárd

Pannon-Kogen Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 998

86.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Geotermia Zrt.

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

0

3 654

87.

Szigetszentmiklós

Dalkia Energia Zrt.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0

4 533

88.

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 011

89.

Szolnok

Dalkia Energia Zrt.

ALFA-NOVA Kft.

0

4 655

90.

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

4 279

91.

Tapolca

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

0

3 564

92.

Tatabánya

Kórházi Energia Központ Kft. - Tatabánya Szent Borbála Kórház

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

2 619

4 859

93.

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

6 175

4 200

94.

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

6 072

3 543

95.

Vác

Dalkia Energia Zrt.

Váci Távhő Kft.

0

4 301

96.

Vác

Poligen V Kft.

Váci Távhő Kft.

0

4 389

97.

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

0

2 486

98.

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

0

4 624

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez18

Az árelőkészítés módszertana

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés esetében a megtermelt villamosenergia értékesítéséből és a rendszerszintű szolgáltatások nyújtásából származó összes bevételt a távhőtermelés negatív költségeként kell figyelembe venni.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások – különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre – csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítások/bevételek

A hitel tőketörlesztésére és a hitelkamatok, valamint az egyéb pénzügyi műveletek ráfordításai csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. A hőtermelő engedélyesek vonatkozásában az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő szükséges karbantartási és felújítási munkák összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékeit kell figyelembe venni az értékcsökkenés indokolt költségeként, a módszertan szerint elismert költség részeként.

2.2.2. A 2011. március 31. napját követően üzembe helyezett távhőtermelő létesítmény esetében az új beruházásban szereplő eszközök értékcsökkenése indokolt költségként elismerendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében a távhőtermelőre vonatkozóan meghatározott nyereségtényező szorzatát kell alapul venni.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez19

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!