nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
2015-07-01
2015-09-30
15
Jogszabály

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak
és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b) értékesítői teljesítménydíj: a távhőszolgáltatónak értékesített távhő távhőszolgáltató által lekötött teljesítménye alapján fizetendő Ft/MW/év mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1)1 A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások – keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás – ellenértékeként

a) értékesítői teljesítménydíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3)2 Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4)3 Az értékesítői teljesítménydíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5)4 Az 1. mellékletben szereplő értékesítői díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. §5 (1) A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű – legmagasabb hatósági árnak minősülő – szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2)6 A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. §7 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint a távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplő, a Tszt. hatálya alá tartozó tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát).

(2) A nyereségtényező

a)8 azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) A nyereségkorlát ellenőrzését a Hivatal árelőkészítő tevékenysége során, az éves beszámoló nyilvánosságra hozatala után végzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során megállapítja, hogy

a)9 az értékesítő nyeresége meghaladta a nyereségkorlátot, az értékesítőt kötelezi arra, hogy a nyereségkorláton felüli nyereségtöbblet összegét a tőle vásárló távhőszolgáltató részére adja át,

b) a távhőszolgáltató nyeresége meghaladta a nyereségkorlátot és a távhőszolgáltató az ellenőrzéssel érintett időszakban távhőszolgáltatási támogatásban részesült, a távhőszolgáltatót kötelezi arra, hogy a nyereségkorláton felüli nyereségtöbblet összegét a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra létrehozott számla javára, a kapott távhőszolgáltatási támogatás erejéig fizesse be, továbbá az ezen felüli összeget a végfelhasználónak adja át,

c) a távhőszolgáltató nyeresége meghaladta a nyereségkorlátot és a távhőszolgáltató az ellenőrzéssel érintett időszakban távhőszolgáltatási támogatásban nem részesült, a távhőszolgáltatót kötelezi arra, hogy a nyereségtöbblet teljes összegét a végfelhasználónak adja át.

(5)10 A Hivatal – az a)–d) pontok szerinti szempontok fennállásának mérlegelésével – mentesítheti a (4) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség alól az 1. melléklet szerinti értékesítőt vagy a távhőszolgáltatót (a továbbiakban együtt: kérelmező), ha a kérelmező az éves beszámoló letétbe helyezését követő 15. napig a Hivatalhoz benyújtott kérelmében igazolja, hogy a nyereségkorlát feletti eredményét a tárgyévben megkezdett aktivált vagy nem aktivált olyan beruházásra fordította, illetve a kérelem benyújtását követő harmadik év végéig aktivált olyan beruházásra kívánja fordítani, amely

a) ösztönzi a távhő biztonságos és legkisebb költségű termelését vagy szolgáltatását, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását vagy a távhővel való takarékosságot;

b) a kapcsolt vagy a megújuló energiaforrással történő energiatermelés kimutatható környezetvédelmi és energiahatékonysági előnnyel vagy a széndioxid-kibocsátás csökkenésével jár;

c) területfejlesztési, környezetvédelmi, energiahatékonysági vagy levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján célszerű;

d) a folyamatos és zavartalan távhőtermelés vagy távhőszolgáltatás, valamint az ellátásbiztonság veszélybe kerülésének elhárítása érdekében feltétlenül szükséges.

(6)11 Ha a Hivatal megállapítja a kérelmező által mellékelt éves beszámoló és üzleti terv, a beruházásra évente fordított vagy fordítani kívánt összeg, a tervezett beruházás menetrendje és egyéb okiratok alapján, hogy a kérelmező vonatkozásában

a) a mentesítés (5) bekezdés szerinti feltételei részben vagy teljes körűen fennállnak, a kérelemnek részben vagy teljes körűen helyt ad, valamint a mentesítési feltételek teljesítése érdekében további feltételeket írhat elő, vagy

b) a mentesítés (5) bekezdés szerinti feltételei nem állnak fenn, a mentesítési kérelmet elutasítja, és a (4) bekezdés szerinti visszafizetési szabályokat alkalmazza.

(7)12 A tárgyévi – a távhőszolgáltatáshoz és távhőtermeléshez kapcsolódó – aktivált beruházásokhoz felhasznált saját forrás a visszafizetés alól mentesített eredmény és a tárgyévi értékcsökkenés összegével megegyező vagy annál nagyobb kell hogy legyen. A tárgyévben – a beruházás elhúzódása miatt – aktiválásra nem kerülő, folyamatban lévő beruházásokra költött saját forrás is a tárgyévihez hasonlóan figyelembe vehető, amennyiben a kérelmező a Hivatalhoz benyújtott kérelmében a beruházási célú felhasználást igazolja. Ebben az esetben az aktiválás évében ezen – korábban figyelembe vett – nem aktivált beruházás nem vehető figyelembe még egyszer.

(8)13 Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy a kérelemben foglalt beruházás nem, vagy nem a Hivatal döntésében foglaltak szerint valósult meg, a kérelmezőt visszafizetésre kötelezi a beruházásra fordított saját pénzeszközből annak nyereségkorlátba ütköző része erejéig és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti bírsággal sújthatja.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)14

(3)15 Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített éves beszámoló tekintetében folytatja le.

7. §16

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez17

Az értékesítői díjak

 

A

B

C

D

E

Sorszám

Település

Értékesítő megnevezése

Távhőszolgáltató megnevezése

Értékesítői teljesítménydíj

(eFt/MW/év)

Értékesítői hődíj

(Ft/GJ)

1.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

7 286

2 332

2.

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

3 921

3.

Baja

Bajatechnik Kft.

Baja Energetika Kft.

0

4 100

4.

Balatonfüred

Consorg-Energo Kft.

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

0

3 718

5.

Bokod

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 746

2 169

6.

Bonyhád

Veolia Energia Magyarország Zrt.

„FŰTŐMŰ” Kft.

0

4 279

7.

Budaörs

Veolia Energia Magyarország Zrt.

BTG Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

0

3 764

8.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kombinált ciklusú erőmű

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

4 565

1 297

9.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kazán

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 427

10.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 946

3 444

11.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű – 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 345

3 316

12.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű – 1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 574

3 603

13.

Budapest

Országos Rendőr-főkapitányság

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

14.

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

2 705

1 868

15.

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 956

16.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1141 Budapest, Mogyoródi út 41–43.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 956

17.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 777

18.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1097 Budapest, Gyáli út 17–19.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 777

19.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1142 Budapest, Tatai út 95.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 156

20.

Budapest

Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

1 000

21.

Budapest

Green-R Energetika Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 956

22.

Budapest

Magyar Telekom Nyrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

23.

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 725

24.

Budapest

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 956

25.

Csongrád

Csoterm Kft.

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

0

1 969

26.

Csorna

Csornai Kogenerációs Erőmű Kft.

Csornai Hőszolgáltató Kft.

0

3 632

27.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt.

6 412

3 606

28.

Debrecen

E.ON Energiatermelő Kft.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

3 982

3 697

29.

Dorog

Dorogi Erőmű Kft.

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft.

14 190

2 727

30.

Dunakeszi

DK Gázmotor Kft.

Dunakeszi Közüzemi Kft.

0

4 502

31.

Dunaújváros

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

0

3 208

32.

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

3 820

4 662

33.

Dunaújváros

HF. Formula Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

4 556

3 208

34.

Eger

VPP Energiatermelő Kft.

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.

0

3 971

35.

Érd

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft.

0

4 356

36.

Esztergom

Dorogi Erőmű Kft.

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft.

14 190

2 727

37.

Gödöllő

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

0

3 814

38.

Gyöngyös

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Városgondozási Zrt.

0

4 381

39.

Győr

Győri Erőmű Kft.

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

8 208

3 601

40.

Hajdúszoboszló

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.

0

4 222

41.

Inota

VPP Energiatermelő Kft.

Várpalotai Közüzemi Kft.

0

3 943

42.

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

4 029

43.

Kapuvár

Zöld Láng Energetikai és Szolgáltató Kft.

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

0

5 292

44.

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

6 072

3 705

45.

Kiskunfélegyháza

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

0

4 783

46.

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halasi Városgazda Zrt.

0

4 931

47.

Kisvárda

Veolia Energia Magyarország Zrt.

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.

0

3 858

48.

Kőszeg

Heat Invest Kft.

Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

0

4 055

49.

Mátészalka

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Szalkatávhő Kft.

0

3 286

50.

Miskolc

Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

3 619

51.

Miskolc

Miskolci Geotermia Zrt.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

2 450

52.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

14 985

2 500

53.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

4 019

54.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

4 019

55.

Mohács

Veolia Energia Magyarország Zrt.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

4 490

56.

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

0

5 174

57.

Nagykőrös

Perkons DHÖ Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.

0

4 260

58.

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft.

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

4 808

4 235

59.

Oroszlány

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 841

1 520

60.

Ózd

Ózdi Erőmű Kft.

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

0

3 817

61.

Paks

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kft.

2 874

929

62.

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

5 470

2 889

63.

Pétfürdő

Nitrogénművek Zrt.

„PÉTKOMM” Kft.

4 080

3 284

64.

Püspökladány

KISERŐMŰ PLD Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

0

4 001

65.

Salgótarján

Perkons Bio Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

3 254

66.

Salgótarján

Perkons Tarján Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

3 729

67.

Sárbogárd

Perkons DHÖ Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.

0

4 191

68.

Sárvár

Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft.

Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Kft.

0

4 472

69.

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.

0

5 072

70.

Siklós

Perkons SKL Kft.

SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Kft.

0

4 402

71.

Sopron

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Sopron Holding Zrt.

0

4 596

72.

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

Sopron Holding Zrt.

4 432

5 090

73.

Százhalombatta

Dunai Hőtermelő Kft.

„SZÁKOM” Kft.

2 679

3 339

74.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, Erős János u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

4 311

75.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, Temető u. 2.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

4 311

76.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6724 Szeged, Fűtőmű u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

4 311

77.

Szeged

Szegedi Vízmű Zrt.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

1 000

78.

Szekszárd

Pannon-Kogen Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 908

79.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Geotermia Zrt.

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

0

3 654

80.

Szigetszentmiklós

Veolia Energia Magyarország Zrt.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0

3 979

81.

Szigetvár

Sziget-Víz Kft.

Szigetvári Távhő Szolgáltató Kft.

0

1 749

82.

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

2 950

83.

Szolnok

Veolia Energia Magyarország Zrt.

ALFA-NOVA Kft.

0

4 411

84.

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

3 931

85.

Tapolca

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

0

4 201

86.

Tatabánya

Kórházi Energia Központ Kft. – Tatabánya Szent Borbála Kórház

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

0

4 034

87.

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

6 175

4 034

88.

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

6 072

3 962

89.

Vác

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Váci Távhő Kft.

0

3 994

90.

Vác

Poligen V Kft.

Váci Távhő Kft.

0

3 994

91.

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

0

2 486

92.

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

0

4 309

93

Miskolc

Kuala Kft.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

2 450

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez18

Az árelőkészítés módszertana

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés esetében a megtermelt villamosenergia értékesítéséből és a rendszerszintű szolgáltatások nyújtásából származó összes bevételt a távhőtermelés negatív költségeként kell figyelembe venni.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások – különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre – csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítások/bevételek

A hitel tőketörlesztésére és a hitelkamatok, valamint az egyéb pénzügyi műveletek ráfordításai csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. A hőtermelő engedélyesek vonatkozásában az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő szükséges karbantartási és felújítási munkák összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékeit kell figyelembe venni az értékcsökkenés indokolt költségeként, a módszertan szerint elismert költség részeként.

2.2.2. A 2011. március 31. napját követően üzembe helyezett távhőtermelő létesítmény esetében az új beruházásban szereplő eszközök értékcsökkenése indokolt költségként elismerendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében a távhőtermelőre vonatkozóan meghatározott nyereségtényező szorzatát kell alapul venni.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez19

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!