nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
a távhőszolgáltatási támogatásról
2011-10-01
2011-11-30
1
Jogszabály

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei

1. § (1) Távhőszolgáltatási támogatásban (a továbbiakban: támogatás) részesülhet havonta a közszolgáltatási kötelezettséget ellátó,

a) az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C oszlopa szerinti távhőszolgáltató (a továbbiakban: távhőszolgáltató) figyelemmel

aa) a lakossági felhasználóknak (a továbbiakban: lakosság) nyújtott távhőszolgáltatásra, és

ab) a kapcsoltan termelt hő lakosságnak szolgáltatott mennyiségére,

b) az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D oszlopa szerinti külön kezelt intézmény (a továbbiakban: intézmény) figyelemmel a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyiségére.

(2) A távhőszolgátató a kapcsoltan termelt hő lakosságnak szolgáltatott mennyiségére vagy az intézmény a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyiségére figyelemmel járó támogatásra kizárólag akkor jogosult, ha a számára távhőt előállító létesítmény 2011. június 30. napján a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott mérlegkör tagja volt (ideértve a felfüggesztett mérlegkör tagságot is), és a létesítményre vonatkozó beruházás a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2011. június 30. napján hatályos határozata alapján nem térült meg.

(3) A távhőszolgáltató a kapcsoltan termelt hő lakosságnak szolgáltatott mennyiségére figyelemmel járó tárgyhavi támogatásra kizárólag akkor jogosult, ha a tárgyhó vonatkozásában a számára távhőt értékesítő megfelel a távhőszolgáltatónak értékesített távhő, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: Árrendelet) az értékesítőkre előírt követelményeknek.

2. A támogatás mértéke

2. § (1) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.

(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

3. § (1) A támogatás mértékét

a) távhőszolgáltató esetében – a lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás és a kapcsoltan termelt hő lakosságnak szolgáltatott mennyisége indokolt költsége, valamint az Árrendeletben meghatározott értékesítői díj figyelembevételével – az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E és F oszlopa,

b) intézmény esetében – a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyisége, valamint a hőt előállító létesítmény költség és támogatási körülményeinek figyelembevételével – az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa

tartalmazza.

(2) A távhőszolgáltató a kapcsoltan termelt hő mennyisége alapján járó tárgyhavi támogatási mértéket legfeljebb a lakossági értékesítés hőmennyisége után igényelheti – a hálózati hőveszteség lakossági értékesítésre jutó arányának figyelembevételével – a 2. melléklet 1. pontja szerint számított mértékben.

(3) A távhőszolgáltató

a) a támogatás teljes mértékére jogosult, ha a távhőt az Árrendeletben meghatározott értékesítői díjon vásárolja meg,

b) a támogatás 2. melléklet 1. pontja szerint számított mértékére jogosult, ha a távhőt az Árrendelet szerinti értékesítői díjnál alacsonyabb díjon vásárolja meg.

(4) A távhőszolgáltató a támogatási igényének mértékét a 2. melléklet 1. pontja szerinti módon számolja ki.

(5) Az intézmény támogatási igényének mértékét a 2. melléklet 2. pontja szerinti módon számolja ki.

(6) A Hivatal honlapján letölthető formában közzéteszi a 2. melléklet 1.1. és 2.1. pontjai szerinti támogatási igénybejelentő lapokat, valamint a 2. melléklet 1.2. és 2.2. pontja szerinti számítási módokat.

3. A támogatás igénylése

4. § (1) A támogatást igénylő távhőszolgáltató vagy intézmény (a továbbiakban: igénylő) tárgyhavi támogatási igénybejelentésének a tárgyhót követő hónap 22. napját követő első munkanapig (a továbbiakban: igénylési határnap) be kell érkeznie a Vet. szerinti átviteli rendszerirányítóhoz (a továbbiakban: rendszerirányító). A rendszerirányító a támogatási igénybejelentéseket tartalmi vizsgálat nélkül befogadja.

(2) A támogatási igénybejelentés tartalmazza

a) a támogatási igényt tartalmazó 2. melléklet szerinti támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányát,

b) a távhőszolgáltató kapcsoltan termelt hő lakosságnak szolgáltatott mennyiségére figyelemmel járó támogatásra való jogosultsága esetén az értékesítő Árrendelet szerinti nyilatkozatának két eredeti példányát, és

c) az értékesítőtől átvett hő mennyiségét és az értékesítési díjat alátámasztó számviteli bizonylat két másolati példányát.

(3) Az igénylő tárgyhavi támogatási összegre való jogosultsága megszűnik, és a rendszerirányító a tárgyhó vonatkozásában az igénylő részére támogatást nem fizet, ha a támogatási igénybejelentés

a) az igénylési határnapot követően érkezik be, vagy

b) nem tartalmazza a (3) bekezdés szerinti iratokat.

4. A támogatás kifizetése

5. § (1) A rendszerirányító az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig gondoskodik az igénylő igénybejelentésében szereplő tárgyhavi támogatási összeg kifizetéséről a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra létrehozott pénzforgalmi számla (a továbbiakban: elkülönített számla) terhére a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet szerint.

(2) A rendszerirányító a tárgyhó során az (1) bekezdéstől eltérő időpontban kifizetést kizárólag a Hivatal ellenőrzése során hozott döntése alapján teljesíthet.

(3) A rendszerirányító az elkülönített számláról kifizetést kizárólag az elkülönített számlán az igénylési határnapon rendelkezésre álló pénzösszeg legfeljebb kilencven százalékáig (a továbbiakban: keretösszeg) teljesíthet a (7) bekezdésben foglaltak kivételével.

(4) A rendszerirányító – az ellenőrzés keretében történő elszámolás, valamint az igénybejelentések kifizetésének mindenkori biztosíthatósága érdekében – az elkülönített számlán az igénylési határnapon a keretösszegen felüli pénzösszegből tartalékot (a továbbiakban: tartalék) képez.

(5) A rendszerirányító a kifizetést részben teljesíti (a továbbiakban: részbeni kifizetés), ha a keretösszeg az igénylési határnapig beérkezett támogatási igénybejelentések alapján nem fedezi a tárgyhavi támogatási igényeket. A rendszerirányító a támogatási igényeket az elmaradt támogatási összegek miatt a részbeni kifizetések összegével csökkentett keretösszeg és az igénylési határnapig beérkezett támogatási igények arányában azonos mértékben csökkentve teljesíti.

(6) A rendszerirányító először a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási összegek, majd a tárgyhavi támogatási igénybejelentések kifizetését teljesíti a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig. Ha a keretösszeg az igénylési határnapig beérkezett támogatási igénybejelentések alapján az elmaradt támogatási összegek és a tárgyhavi támogatási igények kifizetésére nem nyújt fedezetet, a rendszerirányító az egyes tárgyhavi támogatási igényeket az igénylési határnapon elmaradt támogatási összegek miatt a részbeni kifizetések összegével csökkentett rendelkezésre álló keretösszeg, valamint az igénylési határnapig beérkezett valamennyi tárgyhavi támogatási igény és elmaradt támogatási összeg arányában teljesíti.

(7) A tartalék terhére – az elkülönített számlán rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig – a rendszerirányító kifizetést kizárólag akkor teljesíthet, ha

a) a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy a távhőszolgáltató önhibáján kívül kevesebb támogatásban részesült, mint amelyre jogosult lett volna, vagy

b) a részbeni kifizetésre a (4) vagy (5) bekezdés szerint alkalmazott arány nem haladja meg a tárgyhónapban a hetvenöt százalékot.

(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tartalék kizárólag a tárgyhavi támogatási igények hetvenöt százalékáig történő kifizetése teljesítéséig szabadítható fel.

5. Adatszolgáltatás, a támogatás nyilvántartása

6. § (1) A rendszerirányító tájékoztatja a Hivatalt és az energiapolitikáért felelős minisztert

a) az igénylési határnapot követő harmadik munkanapig az elkülönített számla igénylési határnapon fennálló egyenlegéről, a keretösszeg mértékéről és az elkülönített számla adott havi pénzforgalmáról, valamint

b) az igénylési határnapot követő nyolcadik munkanapig a beérkezett és a kifizetett igények igénylőnkénti és összesített mértékéről.

(2) A rendszerirányító az igénylési határnapot követő nyolcadik munkanapig összesítve megküldi a Hivatalnak a 4. § (3) bekezdése szerinti iratok egy-egy példányát.

7. § (1) Az igénylő a kapott támogatásról – az e rendeletben foglalt támogatási feltételek teljesülésének ellenőrizhetősége érdekében – külön elszámolást vezet.

(2) Ha az igénylő a támogatott távhőszolgáltatáson vagy közfeladat ellátásán (a továbbiakban: közszolgáltatás) kívül más tevékenységet is végez, vagy a támogatott távhőszolgáltatást több telephelyen folytatja, köteles belső elszámolási rendszerében a közszolgáltatást és az azon kívüli tevékenységet, a különböző tevékenységekkel összefüggő költségeit, ráfordításait és bevételeit egymástól telephelyenként is elválasztva elszámolni.

(3) Az igénylő ellenőrzés céljából a támogatásra és annak kiszámítására vonatkozó iratait tíz évig köteles nyilvántartani és megőrizni, és azokat a Hivatal kérésére bármikor bemutatni.

6. A támogatás ellenőrzése

8. § (1) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az igénylő vonatkozásában

a) a támogatásra való jogosultság feltételei nem álltak fenn,

b) a kifizetett támogatás összege magasabb, mint ami az igénylőt megillette volna, vagy

c) a támogatás mértéke vonatkozásában a 2. § szerinti feltételek nem teljesülnek,

az igénylőt a kifizetett jogosulatlan támogatás (2) bekezdés szerinti kamattal növelt összegének visszafizetésére kötelezi, és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti bírsággal sújthatja.

(2) Az igénylő a kifizetett jogosulatlan támogatást – a jogosulatlan támogatás kifizetésének napjától a visszafizetés napjáig terjedő időszak vonatkozásában, a Hivatal döntéshozatala napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamattal növelve – köteles visszafizetni az elkülönített számla javára.

(3) A Hivatal

a) az (1) bekezdés szerinti döntését a rendszerirányító részére haladéktalanul megküldi,

b) az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása esetén a bírság megfizetéséről a rendszerirányítót öt napon belül tájékoztatja.

(4) Ha a rendszerirányító a Hivatal (3) bekezdés a) pontja szerinti döntését megkapta, a Hivatal döntésével érintett igénylő részére kifizetést akkor teljesíthet, ha

a) az igénylő a kifizetett jogosulatlan támogatás kamattal növelt összegét visszafizette az elkülönített számla javára, és

b) az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása esetén a Hivatal (3) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatását megkapta.

(5) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az igényelt vagy kifizetett támogatás összege alacsonyabb mint ami az igénylőt megillette volna, kötelezi a rendszerirányítót arra, hogy a döntésében megállapított összeg erejéig kifizetést teljesítsen a tartalék terhére.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2) A támogatás első alkalommal október hónap vonatkozásában 2011. november 23. napjáig igényelhető. A 2011. november 23. napja után beérkezett támogatási igénybejelentések esetében az igénylő október havi támogatási igényre való jogosultsága megszűnik, és a rendszerirányító október hónap vonatkozásában az igénylő részére támogatást nem fizet.

8. Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. § E rendelet az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

A támogatás mértéke

1.    A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Település

Távhőszolgáltató

Értékesítő

Értékesítőtől átvett hő után járó támogatás fajlagos értéke (a lakossági értékesítés hőmennyisége után igényelhető, a 2. melléklet szerint számított módon)

Lakossági értékesítés után járó fajlagos támogatás

1.

Ajka

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

 

0

2.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

 

0

3.

Algyő

Dalkia Energia Zrt.

 

0

4.

Almásfüzitő

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

 

1 025

4.a

 

 

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

1 840

5.

Baj

KOMTÁVHŐ ZRT.

 

0

6.

Baja

Baja Energetika Kft.

 

0

6.a

 

 

Bajatechnik Kft.

800

7.

Balatonfüred

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

 

4 604

7.a

 

 

Consorg–Energo Kft.

442

8.

Berettyóújfalu

Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.

 

1 510

9.

Bokod

Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

1 132

10.

Bonyhád

FŰTŐMŰ KFT.

 

3 423

11.

Budaörs

BTG Kft.

 

827

12.

Budapest

Dalkia Energia Zrt.

 

725

13.

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

242

13.a

 

 

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű – 1045 Budapest, Tó utca 7.

108

13.b

 

 

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

1 113

13.c

 

 

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű – 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

18

13.d

 

 

CHP-Erőmű Kft.

1 809

13.e

 

 

Főtáv-Komfort Kft. – 1097 Budapest, Gyáli út 17–19.

726

13.f

 

 

Főtáv-Komfort Kft. – 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B.

1 089

13.g

 

 

Főtáv-Komfort Kft. – 1142 Budapest, Tatai út 95.

949

13.h

 

 

Green-R Energetikai Zrt.

1 703

13.i

 

 

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

1 181

13.j

 

 

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

2 144

13.k

 

 

Sinergy Kft.

1 051

14.

Budapest

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

 

715

15.

Cegléd

Dalkia Energia Zrt.

 

3 396

16.

Celldömölk

Cellenergo Kft.

 

2 156

17.

Csongrád

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

 

248

18.

Csorna

Csornahő Kft.

 

8 148

19.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

 

1 273

20.

Dombóvár

Dalkia Energia Zrt.

 

1 242

21.

Dorog

PROMTÁVHŐ SZOLGÁLTATÓ KFT.

 

0

22.

Dunakeszi

Termidor Kft.

 

0

23.

Dunaújváros

Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft.

 

1 234

23.a

 

 

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

17

24.

Eger

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

39

25.

Érd

ÉRDHŐ TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

 

544

25.a

 

 

Dalkia Energia Zrt.

1 913

26.

Esztergom

PROMTÁVHŐ SZOLGÁLTATÓ KFT.

 

0

27.

Gödöllő

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

 

2 625

27.a

 

 

Dalkia Energia Zrt.

2 681

28.

Gyöngyös

Városgondozási Zrt.

 

111

29.

Győr

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

 

1 116

30.

Hajdúböszörmény

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

 

175

31.

Hajdúnánás

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

 

0

32.

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.

 

3 633

33.

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

 

2 407

34.

Inota

Várpalotai Közüzemi Kft.

 

0

35.

Kaposvár

Kaposvári Vagyonkezelő Zrt.

 

1 216

35.a

 

 

E.ON Energiatermelő Kft.

1 493

36.

Kazincbarcika

TIMPANON Kft.

 

784

36.a

 

 

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

961

37.

Kecskemét

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.

 

1 637

38.

Keszthely

Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

 

3 357

39.

Kiskunfélegyháza

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

 

1 938

39.a

 

 

Dalkia Energia Zrt.

2 032

40.

Kiskunhalas

Halas Távhő Kft.

 

0

40.a

 

 

Halas-T Kft.

1 646

40.b

 

 

DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1 680

41.

Kisvárda

Várda-Távhő Kisvárda-i Távhőszolgáltató Kft

 

0

42.

Komárom

Komáromi Távhő Kft.

 

3 098

43.

Komló

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

 

3 806

44.

Körmend

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft.

 

0

45.

Kőszeg

Kőszegi Távhő Kft.

 

868

45.a

 

 

Heat Invest Kft.

711

46.

Makó

Makói Kommunális Nonprofit Kft.

 

348

47.

Mátészalka

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

 

0

48.

Mezőhegyes

Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

 

0

49.

Miskolc

MIHŐ Kft.

 

1 841

49.a

 

 

MIFŰ Kft. – Miskolc, Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8.

413

49.b

 

 

MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.

1 056

49.c

 

 

MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

1 294

50.

Mohács

MOHÁCS-HŐ KFT.

 

1 498

51.

Mór

MÓRHŐ Kft.

 

1 040

52.

Mosonmagyaróvár

VÜF Kft. Távhőszolgáltatási Üzemegység

 

2 234

52.a

 

 

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

1 709

53.

Nagyatád

Dalkia Energia Zrt.

 

1 141

54.

Nagykőrös

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

 

1 391

54.a

 

 

Perkons Kft.

1 821

55.

Nyergesújfalu

DISTHERM KFT.

 

0

56.

Nyírbátor

NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI KKH.NONPROFIT KFT.

 

3 052

57.

Nyíregyháza

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1 213

57.a

 

 

E.ON Energiatermelő Kft. – Örökösföldi Erőmű – 4400 Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6.

1 573

57.b

 

 

E.ON Energiatermelő Kft. – 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.

619

58.

Nyíregyháza

Energocoop Kft.

 

0

59.

Oroszlány

Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

45

60.

Ózd

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

 

4 226

60.a

 

 

Ózdi Erőmű Kft.

1 299

61.

Paks

Duna Center Therm Kft.

 

671

62.

Pécs

PÉTÁV

 

0

63.

Pétfürdő

PÉTKOMM Kft.

 

2 120

64.

Putnok

Városi Kommunális Gondnokság

 

0

65.

Püspökladány

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.

 

4 490

65.a

 

 

KISERŐMŰ PLD Kft.

2 389

66.

Salgótarján

Tarjánhő Kft.

 

1 785

66.a

 

 

Perkons Tarján Kft.

1 751

67.

Sárbogárd

Cothec Kft.

 

0

67.a

 

 

Perkons Kft.

2 696

68.

Sárospatak

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

 

3 364

68.a

 

 

Sinergy Kft.

396

69.

Sátoraljaújhely

Cothec Kft.

 

2 818

70.

Siklós

SIKLÓSI TÁVHŐ NONPROFIT KFT.

 

5 654

70.a

 

 

Perkons SKL Kft.

485

71.

Siófok

Termofok Kft.

 

5 411

72.

Sopron

SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt.

 

1 031

73.

Szarvas

Szarvasi Gyógy-Termál Kft.

 

0

74.

Százhalombatta

Szákom Kft.

 

0

75.

Szeged

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

 

1 250

76.

Székesfehérvár

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

 

0

76.a

 

 

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

1 233

77.

Szekszárd

ALFA-NOVA Kft.

 

704

78.

Szentendre

Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

0

79.

Szentes

Szentes Városi Szolgáltató Kft.

 

0

80.

Szentgotthárd

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft.

 

0

81.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

 

0

82.

Szolnok

ALFA-NOVA Kft.

 

344

83.

Szombathely

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

 

445

83.a

 

 

Szombathelyi Erőmű Zrt.

1 884

84.

Tapolca

Városgazdálkodási Kft.

 

0

84.a

 

 

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

2 346

85.

Tata

Tatai Távhőszolgáltató Kft.

 

0

86.

Tatabánya

KOMTÁVHŐ ZRT.

 

1 204

86.a

 

 

Tatabánya Erőmű Kft.

872

87.

Tiszaújváros

TiszaSzolg 2004 Kft.

 

0

87.a

 

 

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

1 172

88.

Tiszavasvári

ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt.

 

168

89.

Vác

Váci Távhő Kft.

 

835

90.

Várpalota

Várpalotai Közüzemi Kft.

 

191

91.

Vasvár

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft.

 

249

92.

Veszprém

„VKSZ” Zrt.

 

0

92.a

 

 

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

1 181

93.

Záhony

Hőtáv Kft.

 

677

94.

Zírc

Dalkia Energia Zrt.

 

0

95.

Kapuvár

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

 

0

96.

Pornóapáti

Távhő és Közműszolgáltató Szövetkezet

 

0

97.

Sárvár

Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Kft.

 

0

98.

Szigetszentmiklós

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 

0

99.

Szigetvár

Szigetvári Távhő Szolgáltató Kft.

 

0

100.

Veresegyház

Veresegyház Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

 

0

2.    Az intézmények esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mérték

A

B

C

D

E

Sorszám

Település

Termelő

Igénylő

Kapcsolt termelésből felhasznált hőre

Ft/GJ

1.

Berettyóújfalu

Berettyó-Med Kft.

Gróf Tisza István Kórház

1 553

2.

Békéscsaba

EXERGB Kft.

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

1 553

3.

Budapest

ENER-G Energia Technológia Zrt.

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

1 553

4.

Budapest

Kiserőmű (Energiaszolgáltató) Kft.

Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet

1 553

5.

Budapest

Medenergo B Kft.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

1 553

6.

Budapest

MEDENERGO XI Projekt Energetikai
Szolgáltató Kft.

Szent Imre Kórház

1 553

7.

Budapest

MEDERG Energiaszolgáltató Kft.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet

1 553

8.

Dombóvár

KM Energo Invest Kft.

Dombóvári Szent Lukács Nonprofit Kft.

1 553

9.

Jászberény

Berény-Med Kft.

Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft.

1 553

10.

Karcag

Karcag Energo Kft.

Kátai Gábor Kórház

1 553

11.

Kecskemét

ENER-G Energia Technológia Zrt.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza

1 553

12.

Miskolc

ENER-G Energia Technológia Zrt.

MISEK Nonprofit Kft.

1 553

13.

Miskolc

ENER-G Energia Technológia Zrt.

B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház

1 553

14.

Nyíregyháza

Luferro Kft.

Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.

1 553

15.

Siófok

Termofok Kft.

Siófok Város Kórház-Rendelőintézete

1 553

16.

Szombathely

Dalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt.

Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.

1 553

17.

Tatabánya

Kórházi Energia Központ Kft.

Szent Borbála Kórház

1 553

18.

Tatabánya

Tatabánya-Energo Kft.

Szent Borbála Kórház

1 553

2. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Támogatási igénybejelentés

1.    A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentése

1.1.    A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap

Az igénylő megnevezése, székhelye:

 

Az igénylő cégjegyzékszáma:

 

Az igénylő adószáma:

 

Az igénylő levelezési címe:

 

Az igénylő cégjegyzésre jogosult képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

 

Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:

 

Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

 

Igénylő

Szolgálta-
tónak értékesítő

tk

v

vk

Tk

atr

ata

vt

At

ahr

aha

vh

Ah

Tm

tl

vl

Tl

Tsz

 

 

Ft/GJ

GJ

GJ

Ft

Ft/MW/év

Ft/MW/év

MW

Ft/hó

Ft/GJ

Ft/GJ

GJ

Ft

Ft

Ft/GJ

GJ

Ft

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ….…. év …….…....…. hónap vonatkozásában ………………...….…… összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.

A távhőszolgáltató a támogatást kizárólag a lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás és a kapcsoltan termelt hő lakosságnak szolgáltatott mennyiségére figyelemmel, a közfeladat ellátásához (lakossági felhasználók ellátásához) használhatja fel.

A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

A támogatás igénybevételének meg kell felelnie az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.

Keltezés

Az igénylő cégszerű aláírása

1.2.    A távhőszolgáltató részére járó támogatás számításának módja

1.2.1.    A rövidítések magyarázata, számítási képletek

tk:    Távhőszolgáltatónak az értékesítőtől átvett távhő után járó támogatás fajlagos értéke (1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E oszlopa)

v:    Távhőszolgáltató által az értékesítőtől átvett távhő mennyisége

vk:    Távhőszolgáltató által az értékesítőtől átvett távhő – támogatás alapjául szolgáló – mennyisége

Tk:    Kalkulált támogatás a távhőszolgáltatónak az értékesítőtől átvett távhő után (Tk = tk*vk)

atr:    Teljesítménylekötés legmagasabb éves hatósági ára

ata:    Teljesítménylekötés ténylegesen alkalmazott éves ára (értékesítői teljesítménydíj)

vt:    Teljesítménylekötés mértéke

At:    Relatív távhőszolgáltatói költségcsökkenés az alkalmazott értékesítői teljesítménydíjnak legmagasabb hatósági ártól való eltérése miatt (At = (atr–ata)*vt/12)

ahr:    Értékesítői hődíj legmagasabb hatósági ára

aha:    Értékesítői hődíj ténylegesen alkalmazott ára

vh:    Vásárolt távhő mennyisége

Ah:    Relatív távhőszolgáltatói költségcsökkentés az alkalmazott értékesítői hődíjnak a legmagasabb hatósági ártól való eltérése miatt (Ah = (ahr–aha)*vh)

Tm:    Tényleges támogatás a távhőszolgáltatónak az értékesítőtől átvett távhő után (Tm = Tk–(At+Ah))

tl:    Lakossági értékesítés után járó támogatás fajlagos értéke

vl:    Lakossági értékesítés mennyisége

Tl:    Lakossági értékesítés után járó támogatás (Tl = tl*vl)

Tsz:     Távhőszolgáltatónak járó támogatás összesen (Tsz = Tm+Tl)

1.2.2. A támogatási számítás magyarázata:

A távhőszolgáltatónak járó támogatás (Tsz) a távhőszolgáltatónak az értékesítőtől átvett távhő után járó korrigált támogatás (Tm) és a lakossági értékesítés után járó támogatás (Tl) összege.

1.2.2.1. A távhőszolgáltatónak az értékesítőtől átvett távhő után járó támogatás (Tm) számítása:

a.    Kalkulált támogatás a távhőszolgáltatónak értékesített távhő után (Tk). Értéke az adott értékesítőtől átvett távhő után járó támogatás fajlagos értékének (tk) (az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E oszlopa), és az adott értékesítőtől az elszámolás hónapjában átvett távhő – támogatás alapjául szolgáló – mennyiségének (vk) szorzata.

b.    A táblázat kitöltése során alapértelmezésben vk=v minden esetben, ahol v a távhőszolgáltatónak értékesítőtől átvett hő teljes mennyisége.

c.    Amennyiben ĺ v < = 1,14*vl, akkor vk=v marad minden esetben.

d.    Amennyiben ĺ v > 1,14*vl, akkor abban a sorban (ha szükséges, akkor azokban a sorokban), ahol tk a legkisebb, a vk értéket addig kell csökkenteni (legfeljebb nulláig), amíg igaz nem lesz, hogy ? vk= 1,14*vl.

c.    At az alkalmazott értékésítői teljesítménydíjnak a hatósági legmagasabb ártól való eltérése alapján számolható relatív távhőszolgáltatói költségcsökkenés teljesítménylekötéshez kapcsolódó része. Értéke a teljesítménylekötés legmagasabb egy évre vonatkozó legmagasabb hatósági ára (atr) és a teljesítménylekötés ténylegesen alkalmazott, egy évre vonatkozó értékesítői teljesítménydíjának (ata) különbözete és a teljesítménylekötés volumene (vt) egy tizenkettedének szorzata.

d.    Ah az alkalmazott értékesítői hődíjnak a legmagasabb hatósági ártól való eltérése alapján számolható relatív távhőszolgáltatói költségcsökkenés értékesítői hődíjhoz kapcsolódó része. Értéke az értékesítői hődíj legmagasabb hatósági ára (ahr) és az értékesítői hődíj ténylegesen alkalmazott ára (aha) különbözetének és az értékesített hőmennyiségnek (vh) szorzata.

e.    A távhőszolgáltatónak az értékesítőtől átvett távhő után járó támogatás (Tm) egyenlő Tk csökkentve At és Ah összegével.

1.2.2.2. Lakossági értékesítés után járó támogatás (Tl) számítása:

a.    A lakossági értékesítés után, az adott távhőszolgáltatónak járó fajlagos támogatás (tl) értéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat F oszlopában található.

b.    A lakossági értékesítés adott elszámolási hónapra vonatkozó mennyisége vl.

c.    A lakossági értékesítés után járó támogatás (Tl) a lakossági értékesítés után járó fajlagos támogatás (tl) és a lakossági értékesítés mennyiségének (vl) szorzata.

2. Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentése

2.1. Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap

Az igénylő megnevezése, székhelye:

 

Az igénylő adószáma:

 

Az igénylő levelezési címe:

 

Az igénylő képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

 

Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:

 

Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

 

Intézmény neve

Hőértékesítő neve

ti

vi

Ti

 

 

Ft/GJ

GJ

Ft

 

 

 

 

 

A ….…. év …….…....…. hónap vonatkozásában ………………...….…… összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.

Az intézmény a támogatást kizárólag a közfeladata ellátásához használhatja fel.

A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

A támogatás igénybevételének meg kell felelnie az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.

Keltezés

Az igénylő aláírása

2.2. Az intézmények részére járó támogatás számításának módja

2.2.1. A rövidítések magyarázata, számítási képletek

ti:     Az intézmény kapcsolt termelés után járó támogatásának fajlagos értéke (az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa szerint)

vi:    Intézmény által vásárolt vagy termelt kapcsolt hő mennyisége

Ti:    Intézmény kapcsolt termelés után kapott támogatásának értéke (Ti = ti*vi)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!