nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
a távhőszolgáltatási támogatásról
2012-01-01
2012-01-31
3
Jogszabály

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei

1. § (1) Távhőszolgáltatási támogatásban (a továbbiakban: támogatás) részesülhet havonta a közszolgáltatási kötelezettséget ellátó,

a) az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C oszlopa szerinti távhőszolgáltató (a továbbiakban: távhőszolgáltató) figyelemmel

aa) a lakossági felhasználóknak (a továbbiakban: lakosság) nyújtott távhőszolgáltatásra, és

ab) a kapcsoltan termelt hő lakosságnak szolgáltatott mennyiségére,

b) az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D oszlopa szerinti külön kezelt intézmény (a továbbiakban: intézmény) figyelemmel a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyiségére.

(2)1 A távhőszolgáltató a kapcsoltan termelt hő lakosságnak szolgáltatott mennyiségére vagy az intézmény a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyiségére figyelemmel járó támogatásra kizárólag akkor jogosult, ha a számára távhőt előállító létesítmény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott mérlegkör tagja volt, és a létesítményre vonatkozó beruházás a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2011. június 30. napján hatályos határozata alapján 2011. június 30-ig nem térült meg.

(3) A távhőszolgáltató a kapcsoltan termelt hő lakosságnak szolgáltatott mennyiségére figyelemmel járó tárgyhavi támogatásra kizárólag akkor jogosult, ha a tárgyhó vonatkozásában a számára távhőt értékesítő megfelel a távhőszolgáltatónak értékesített távhő, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: Árrendelet) az értékesítőkre előírt követelményeknek.

2. A támogatás mértéke

2. § (1) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.

(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

3. § (1) A támogatás mértékét

a) távhőszolgáltató esetében – a lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás és a kapcsoltan termelt hő lakosságnak szolgáltatott mennyisége indokolt költsége, valamint az Árrendeletben meghatározott értékesítői díj figyelembevételével – az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E és F oszlopa,

b) intézmény esetében – a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyisége, valamint a hőt előállító létesítmény költség és támogatási körülményeinek figyelembevételével – az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa

tartalmazza.

(2)2 A távhőszolgáltató a kapcsoltan termelt hő mennyisége alapján járó tárgyhavi támogatási mértéket legfeljebb a lakossági értékesítés hőmennyisége után igényelheti – lakossági értékesítésre kerülő hőmennyiség megállapítását szolgáló, hő korrekciós tényező figyelembevételével – a 2. melléklet 1. pontja szerint számított mértékben.

(3) A távhőszolgáltató

a) a támogatás teljes mértékére jogosult, ha a távhőt az Árrendeletben meghatározott értékesítői díjon vásárolja meg,

b) a támogatás 2. melléklet 1. pontja szerint számított mértékére jogosult, ha a távhőt az Árrendelet szerinti értékesítői díjnál alacsonyabb díjon vásárolja meg.

(4) A távhőszolgáltató a támogatási igényének mértékét a 2. melléklet 1. pontja szerinti módon számolja ki.

(5) Az intézmény támogatási igényének mértékét a 2. melléklet 2. pontja szerinti módon számolja ki.

(6) A Hivatal honlapján letölthető formában közzéteszi a 2. melléklet 1.1. és 2.1. pontjai szerinti támogatási igénybejelentő lapokat, valamint a 2. melléklet 1.2. és 2.2. pontja szerinti számítási módokat.

3. A támogatás igénylése

4. §3 (1) A támogatást igénylő távhőszolgáltató vagy intézmény (a továbbiakban: igénylő) tárgyhavi támogatási igénybejelentésének a tárgyhót követő hónap 22. napját követő első munkanapig (a továbbiakban: igénylési határnap) be kell érkeznie a Vet. szerinti átviteli rendszerirányítóhoz (a továbbiakban: rendszerirányító).

(2) A támogatási igénybejelentés tartalmazza

a) minden igénylő esetében a támogatási igényt tartalmazó 2. melléklet szerinti támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányát,

b) távhőszolgáltatók esetében az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti, kapcsoltan termelt hő lakosságnak szolgáltatott mennyiségére figyelemmel járó – 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E oszlopa alapján igényelt – támogatásra való jogosultsága esetén értékesítőtől való vételezéskor

ba) az értékesítő Árrendelet szerinti nyilatkozatának két példányát,

bb) az átvett hő mennyiségét és az értékesítői díjat alátámasztó számviteli bizonylat két példányát.

(3) Az intézménynek kizárólag a 2. melléklet 2.1. pontja szerinti támogatási igénybejelentő lapot kell benyújtania. Ha a távhőszolgáltató nem jogosult az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti támogatási jogcím alapján támogatásra, illetve, ha a szükséges hőmennyiséget kizárólag saját termelésből fedezi, akkor nem kell a (2) bekezdés b) pontja szerinti iratokat benyújtania.

(4) A rendszerirányító – a támogatási igénybejelentések tartalmára tekintet nélkül – a (2) bekezdés szerinti iratok igénylési határnapig történő hiánytalan beérkezését az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig felülvizsgálja.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti iratok az igénylési határnapig nem érkeznek be, a rendszerirányító a tárgyhó vonatkozásában az igénylő számára kifizetést nem teljesít, és az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig jelzi az igénylőnek, hogy a hiányzó iratok legkésőbb a következő hónap (a tárgyhót követő második hónap) igénylési határnapjáig (a továbbiakban: késedelmi igénylési határnap) történő pótlása szükséges.

(6) Ha adott távhőszolgáltató vonatkozásában az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti támogatási jogcím igazolásához szükséges, a (2) bekezdés a) pontja szerinti irat a tárgyhóra vonatkozó igénylési határnapig beérkezik, a rendszerirányító a 2. melléklet 1.1. pontjában foglalt támogatási igénybejelentő lap Tl mezőjében szereplő, lakossági értékesítés után járó támogatási összeget fizeti ki.

(7) Ha adott távhőszolgáltató az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti támogatási jogcím alapján támogatásra jogosult, és az egyes számára értékesítők vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti iratok a tárgyhóra vonatkozó igénylési határnapig beérkeznek, a rendszerirányító a távhőszolgáltatónak a 2. melléklet 1.1. pontjában foglalt támogatási igénybejelentő lap Tm mezőjében szereplő, az adott értékesítőre vonatkozó sor szerinti támogatási összeget fizeti ki.

(8) Ha adott igénylő vonatkozásában a hiányzó iratok az igénylési határnapot követően, de legkésőbb a késedelmi igénylési határnapig érkeznek be (a továbbiakban: késedelmi támogatási igénybejelentés), a rendszerirányító a késedelmesen benyújtott iratok miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését tíz százalékkal csökkentett mértékben a soron következő hónapban esedékes kifizetésekkel együtt teljesíti.

(9) Ha adott igénylő vonatkozásában a hiányzó iratok a késedelmi igénylési határnapig nem érkeznek be, akkor az igénylőnek megszűnik a (8) bekezdés szerinti elmaradt támogatási összeg kifizetésére vonatkozó jogosultsága.

4. A támogatás kifizetése

5. § (1)4 A rendszerirányító az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig gondoskodik az igénylő számára az igénylési vagy a késedelmi igénylési határnapig a 4. § (2) bekezdése szerinti iratokkal igazolt tárgyhavi vagy késedelmi támogatási igénybejelentésben megjelölt támogatási összeg (a továbbiakban együtt: igazolt támogatási igények) kifizetéséről a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra létrehozott pénzforgalmi számla (a továbbiakban: elkülönített számla) terhére a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet szerint.

(2) A rendszerirányító a tárgyhó során az (1) bekezdéstől eltérő időpontban kifizetést kizárólag a Hivatal ellenőrzése során hozott döntése alapján teljesíthet.

(3) A rendszerirányító az elkülönített számláról kifizetést kizárólag az elkülönített számlán az igénylési határnapon rendelkezésre álló pénzösszeg legfeljebb kilencven százalékáig (a továbbiakban: keretösszeg) teljesíthet a (7) bekezdésben foglaltak kivételével.

(4) A rendszerirányító – az ellenőrzés keretében történő elszámolás, valamint az igénybejelentések kifizetésének mindenkori biztosíthatósága érdekében – az elkülönített számlán az igénylési határnapon a keretösszegen felüli pénzösszegből tartalékot (a továbbiakban: tartalék) képez.

(5)5 A rendszerirányító a kifizetést részben teljesíti (a továbbiakban: részbeni kifizetés), ha a keretösszeg nem fedezi az igazolt támogatási igények összegét. Részbeni kifizetés esetében az igazolt támogatási igényeket a rendszerirányító a keretösszeg és az igazolt támogatási igények összege arányában teljesíti.

(6)6 Ha a keretösszeg a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási összegek és az adott havi igazolt támogatási igények kifizetésére nem nyújt fedezetet, a rendszerirányító a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási összegeket teljes mértékben kifizeti. Az adott havi támogatási igények kifizetését a részbeni kifizetés miatt elmaradt támogatási összegekkel csökkentett keretösszeg és az adott havi igazolt támogatási igények összege arányában teljesíti.

(7) A tartalék terhére – az elkülönített számlán rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig – a rendszerirányító kifizetést kizárólag akkor teljesíthet, ha

a) a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy a távhőszolgáltató önhibáján kívül kevesebb támogatásban részesült, mint amelyre jogosult lett volna, vagy

b)7 a részbeni kifizetésre az (5) vagy (6) bekezdés szerint alkalmazott arány nem haladja meg a tárgyhónapban a hetvenöt százalékot.

(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tartalék kizárólag a tárgyhavi támogatási igények hetvenöt százalékáig történő kifizetése teljesítéséig szabadítható fel.

5. Adatszolgáltatás, a támogatás nyilvántartása

6. § (1) A rendszerirányító tájékoztatja a Hivatalt és az energiapolitikáért felelős minisztert

a) az igénylési határnapot követő harmadik munkanapig az elkülönített számla igénylési határnapon fennálló egyenlegéről, a keretösszeg mértékéről és az elkülönített számla adott havi pénzforgalmáról, valamint

b) az igénylési határnapot követő nyolcadik munkanapig a beérkezett és a kifizetett igények igénylőnkénti és összesített mértékéről.

(2)8 A rendszerirányító az igénylési határnapot követő nyolcadik munkanapig összesítve megküldi a Hivatalnak a 4. § (2) bekezdése szerinti iratok egy-egy példányát.

7. § (1) Az igénylő a kapott támogatásról – az e rendeletben foglalt támogatási feltételek teljesülésének ellenőrizhetősége érdekében – külön elszámolást vezet.

(2) Ha az igénylő a támogatott távhőszolgáltatáson vagy közfeladat ellátásán (a továbbiakban: közszolgáltatás) kívül más tevékenységet is végez, vagy a támogatott távhőszolgáltatást több telephelyen folytatja, köteles belső elszámolási rendszerében a közszolgáltatást és az azon kívüli tevékenységet, a különböző tevékenységekkel összefüggő költségeit, ráfordításait és bevételeit egymástól telephelyenként is elválasztva elszámolni.

(3) Az igénylő ellenőrzés céljából a támogatásra és annak kiszámítására vonatkozó iratait tíz évig köteles nyilvántartani és megőrizni, és azokat a Hivatal kérésére bármikor bemutatni.

6. A támogatás ellenőrzése

8. § (1) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az igénylő vonatkozásában

a) a támogatásra való jogosultság feltételei nem álltak fenn,

b) a kifizetett támogatás összege magasabb, mint ami az igénylőt megillette volna, vagy

c) a támogatás mértéke vonatkozásában a 2. § szerinti feltételek nem teljesülnek,

az igénylőt a kifizetett jogosulatlan támogatás (2) bekezdés szerinti kamattal növelt összegének visszafizetésére kötelezi, és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti bírsággal sújthatja.

(2) Az igénylő a kifizetett jogosulatlan támogatást – a jogosulatlan támogatás kifizetésének napjától a visszafizetés napjáig terjedő időszak vonatkozásában, a Hivatal döntéshozatala napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamattal növelve – köteles visszafizetni az elkülönített számla javára.

(3) A Hivatal

a) az (1) bekezdés szerinti döntését a rendszerirányító részére haladéktalanul megküldi,

b) az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása esetén a bírság megfizetéséről a rendszerirányítót öt napon belül tájékoztatja.

(4)9 Ha a rendszerirányító a Hivatal (3) bekezdés a) pontja szerinti döntését megkapta, a Hivatal döntésével érintett igénylő részére – a 4. § szerinti feltételeknek eleget tevő támogatási igénybejelentés esetén – a továbbiakban kifizetést akkor teljesíthet, ha

a) az igénylő a kifizetett jogosulatlan támogatás kamattal növelt összegét visszafizette az elkülönített számla javára, és

b) az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása esetén a Hivatal (3) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatását megkapta.

(5) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az igényelt vagy kifizetett támogatás összege alacsonyabb mint ami az igénylőt megillette volna, kötelezi a rendszerirányítót arra, hogy a döntésében megállapított összeg erejéig kifizetést teljesítsen a tartalék terhére.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)10 E rendeletnek a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelettel módosított 3–6. §-át és 8. §-át első alkalommal a 2011. november tárgyhónapra vonatkozóan benyújtott támogatási igénybejelentésekre kell alkalmazni.

8. Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. § E rendelet az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez11

A támogatás mértéke

1.    A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Település

Távhőszolgáltató

Értékesítő

Értékesítőtől átvett hő után járó támogatás fajlagos értéke (a lakossági értékesítés hőmennyisége után igényelhető, a 2. melléklet szerint számított módon)

Lakosság értékesítés után kapott fajlagos támogatás

 

 

 

 

Ft/GJ

Ft/GJ

1

Ajka

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

-

759

2

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

-

0

3

Algyő

Dalkia Energia Zrt.

-

0

4

Almásfüzitő

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

-

2 580

4.a

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

1 226

-

5

Baj

KOMTÁVHŐ ZRT

-

0

6

Baja

Baja Energetika Kft.

-

2 100

6.a

Bajatechnik Kft.

949

-

7

Balatonfüred

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

-

4 787

7.a

Consorg-Energo Kft.

1 226

-

8

Berettyóújfalu

Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft

-

1 165

9

Bokod

Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-

954

10

Bonyhád

FŰTŐMŰ KFT.

-

3 380

11

Budaörs

BTG Kft.

-

714

12

Budapest

Dalkia Energia Zrt.

-

515

13

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-

1 068

13.a

Budapesti Erőmű Zrt. - Újpesti Erőmű - 1045 Budapest, Tó utca 7.

283

-

13.b

Budapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117 Budapest, Budafoki út 52.

250

-

13.c

Budapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

0

-

13.d

CHP-Erőmű Kft.

1 226

-

13.e

Főtáv-Komfort Kft. - 1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

1 226

-

13.f

Főtáv-Komfort Kft. - 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B

1 226

-

13.g

Főtáv-Komfort Kft. - 1142 Budapest, Tatai út 95.

1 226

-

13.h

Green-R Energetikai Zrt.

1 226

-

13.i

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

391

-

13.j

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

1 226

-

13.k

Sinergy Kft.

1 226

-

14

Budapest

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

-

0

15

Cegléd

Dalkia Energia ZRt.

-

3 219

16

Celldömölk

Cellenergo Kft.

-

1 810

17

Csongrád

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

-

118

18

Csorna

Csornahő Kft.

-

8 625

19

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

-

2 572

20

Debrecen

DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt.

-

0

21

Dombóvár

Dalkia Energia Zrt.

-

990

22

Dorog

PROMTÁVHŐ SZOLGÁLTATÓ KFT.

-

904

23

Dunakeszi

Termidor Kft.

-

274

24

Dunaújváros

Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft.

-

574

24.a

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

791

-

25

Eger

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-

559

26

Érd

ÉRDHŐ TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

-

1 062

26.a

Dalkia Energia Zrt.

1 226

-

27

Esztergom

PROMTÁVHŐ SZOLGÁLTATÓ KFT.

-

686

28

Gödöllő

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

-

2 775

28.a

Dalkia Energia Zrt.

1 226

-

29

Gyöngyös

Városgondozási Zrt.

-

559

30

Győr

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

-

1 404

31

Hajdúböszörmény

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

-

0

32

Hajdúnánás

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

-

1 012

33

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.

-

3 834

34

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

-

2 106

35

Inota

Várpalotai Közüzemi Kft.

-

0

36

Kaposvár

Kaposvári Vagyonkezelő Zrt.

-

1 660

36.a

E.ON Energiatermelő Kft.

1 226

-

37

Kapuvár

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

-

935

38

Kazincbarcika

TIMPANON Kft.

-

1 487

38.a

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

336

-

39

Kecskemét

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.

-

2 224

40

Keszthely

Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

-

3 127

41

Kiskunfélegyháza

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

-

2 619

41.a

Dalkia Energia Zrt.

1 226

-

42

Kiskunhalas

Halas Távhő Kft.

-

477

42.a

Halas-T Kft.

1 226

-

42.b

DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1 226

-

43

Kisvárda

Várda-Távhő Kisvárda-i Távhőszolgáltató Kft.

-

457

44

Komárom

Komáromi Távhő Kft.

-

3 065

45

Komló

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

-

3 529

46

Körmend

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft.

-

107

47

Kőszeg

Kőszegi Távhő Kft.

-

1 585

47.a

Heat Invest Kft.

1 226

-

48

Makó

Makói Kommunális Nonprofit Kft.

-

0

49

Mátészalka

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

-

349

50

Mezőhegyes

Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

-

0

51

Miskolc

MIHŐ Kft.

-

2 161

51.a

MIFŰ Kft. - Miskolc, Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8.

1 152

-

51.b

MIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17.

1 087

-

51.c

MIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21.

1 953

-

52

Mohács

MOHÁCS-HŐ KFT.

-

1 261

53

Mór

MÓRHŐ Kft.

-

1 696

54

Mosonmagyaróvár

VÜF Kft. Távhőszolgáltatási Üzemegység

-

3 431

54.a

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

1 226

-

55

Nagyatád

Dalkia Energia Zrt.

-

1 274

56

Nagykőrös

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

-

2 104

56.a

Perkons Kft.

2 464

-

57

Nyergesújfalu

DISTHERM KFT.

-

833

58

Nyírbátor

NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI KKH.NONPROFIT KFT.

-

2 587

59

Nyíregyháza

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

-

2 291

59.a

E.ON Energiatermelő Kft. - Örökösföldi Erőmű - 4400 Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6.

0

-

59.b

E.ON Energiatermelő Kft. - 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.

1 152

-

60

Nyíregyháza

Energocoop Kft.

-

0

61

Oroszlány

Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-

0

62

Ózd

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

-

2 744

62.a

Ózdi Erőmű Kft.

1 226

-

63

Paks

Duna Center Therm Kft.

-

566

64

Pécs

PÉTÁV

-

1 371

65

Pétfürdő

PÉTKOMM Kft.

-

1 927

66

Pornóapáti

Távhő és Közműszolgáltató Szövetkezet

-

0

67

Putnok

Városi Kommunális Gondnokság

-

0

68

Püspökladány

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.

-

5 357

68.a

KISERŐMŰ PLD Kft.

1 226

-

69

Salgótarján

Tarjánhő Kft.

-

4 890

69.a

Perkons Tarján Kft.

2 350

-

70

Sárbogárd

Cothec Kft.

-

11 179

70.a

Perkons Kft.

1 567

-

71

Sárospatak

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

-

2 244

71.a

Sinergy Kft.

1 226

-

72

Sárvár

Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Kft.

-

0

73

Sátoraljaújhely

Cothec Kft.

-

1 742

74

Siklós

SIKLÓSI TÁVHŐ NONPROFIT KFT.

-

1 266

74.a

Perkons SKL Kft.

2 161

-

75

Siófok

Termofok Kft.

-

4 900

76

Sopron

SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt.

-

1 713

77

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

-

0

78

Szarvas

Szarvasi Gyógy-Termál Kft.

-

0

79

Százhalombatta

Szákom Kft.

-

0

80

Szeged

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

-

1 446

81

Székesfehérvár

Székesfehérvári Épületfenntartó és HőszolgáltatóZrt.

-

568

81.a

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

1 217

-

82

Szekszárd

ALFA-NOVA Kft.

-

1 291

83

Szentendre

Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-

0

84

Szentes

Szentes Városi Szolgáltató Kft.

-

0

85

Szentgotthárd

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft.

-

0

86

Szentlőrinc

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

-

0

87

Szigetszentmiklós

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

-

0

88

Szigetvár

Szigetvári Távhő Szolgáltató Kft.

-

1 339

89

Szolnok

ALFA-NOVA Kft.

-

996

90

Szombathely

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

-

1 406

90.a

Szombathelyi Erőmű Zrt.

1 226

-

91

Tapolca

Városgazdálkodási Kft.

-

664

91.a

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

1 226

-

92

Tata

Tatai Távhőszolgáltató Kft.

-

0

93

Tatabánya

KOMTÁVHŐ ZRT.

-

1 809

93.a

Tatabánya Erőmű Kft.

1 102

-

94

Tiszaújváros

TiszaSzolg 2004 Kft.

-

1 410

94.a

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

1 226

-

95

Tiszavasvári

ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt.

-

0

96

Vác

Váci Távhő Kft.

-

847

97

Várpalota

Várpalotai Közüzemi Kft.

-

495

98

Vasvár

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft.

-

0

99

Veresegyház

Veresegyház Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

-

0

100

Veszprém

„VKSZ" Zrt.

-

1 442

100.a

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

1 772

-

101

Záhony

Hőtáv Kft.

-

354

102

Zirc

Dalkia Energia Zrt.

-

0

2.    Az intézmények esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mérték

A

B

C

D

E

Sorszám

Település

Termelő

Igénylő

Kapcsolt termelésből felhasznált hőre

Ft/GJ

1.

Berettyóújfalu

Berettyó-Med Kft.

Gróf Tisza István Kórház

1 553

2.

Békéscsaba

EXERGB KFT.

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

1 553

3.

Budapest

ENER-G Energia Technológia Zrt.

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

1 553

4.

Budapest

Kiserőmű (Energiaszolgáltató) Kft.

Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet

1 553

5.

Budapest

Medenergo B Kft.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

1 553

6.

Budapest

MEDENERGO XI Projekt Energetikai Szolgáltató Kft.

Szent Imre Kórház

1 553

7.

Budapest

MEDERG Energiaszolgáltató Kft.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet

1 553

8.

Dombóvár

KM Energo Invest Kft.

Dombóvári Szent Lukács Nonprofit Kft.

1 553

9.

Jászberény

Berény-Med Kft.

Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft.

1 553

10.

Karcag

Karcag Energo Kft.

Kátai Gábor Kórház

1 553

11.

Kecskemét

ENER-G Energia Technológia Zrt.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza

1 553

12.

Miskolc

ENER-G Energia Technológia Zrt.

MISEK Nonprofit Kft.

1 553

13.

Miskolc

ENER-G Energia Technológia Zrt.

B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház

1 553

14.

Nyíregyháza

Dalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt.

Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.

1 553

15.

Szombathely

Dalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt.

Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.

1 553

2. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez12

Támogatási igénybejelentés

    1.    A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentése

    1.1.    A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap

Az igénylő megnevezése, székhelye:

 

Az igénylő szolgáltatás nyújtásának helye (település):

 

Az igénylő cégjegyzékszáma:

 

Az igénylő adószáma:

 

Az igénylő levelezési címe:

 

Az igénylő cégjegyzésre jogosult képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

 

Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:

 

Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

 

Igénylő

Szolgál-
tatónak
értéke-
sítő

tk

v

vk

Tk

atr

ata

Vt

At

ahr

aha

vh

Ah

Tm

tl

vl

Tl

Tsz

 

 

Ft/GJ

GJ

GJ

Ft

Ft/MW
/év

Ft/MW
/év

MW

Ft/hó

Ft/GJ

Ft/GJ

GJ

Ft

Ft

Ft/GJ

GJ

Ft

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A .......... év ............ hónap vonatkozásában ..................................... összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.

A távhőszolgáltató a támogatást kizárólag a lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás és a kapcsoltan termelt hő lakosságnak szolgáltatott mennyiségére figyelemmel, a közfeladat ellátásához (lakossági felhasználók ellátásához) használhatja fel.

A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

A támogatás igénybevételének meg kell felelnie az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.

Keltezés

Az igénylő cégszerű aláírása

    1.2.    A távhőszolgáltató részére járó támogatás számításának módja

    1.2.1.    A rövidítések magyarázata, számítási képletek

tk: Távhőszolgáltatónak az értékesítőtől átvett távhő után járó támogatás fajlagos értéke (1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E oszlopa)

v: Távhőszolgáltató által az értékesítőtől átvett távhő mennyisége

vk: Távhőszolgáltató által az értékesítőtől átvett távhő – támogatás alapjául szolgáló – mennyisége

Tk: Kalkulált támogatás a távhőszolgáltatónak az értékesítőtől átvett távhő után (Tk = tk*vk)

atr: Teljesítménylekötés legmagasabb éves hatósági ára

ata: Teljesítménylekötés ténylegesen alkalmazott éves ára (értékesítői teljesítménydíj)

vt: Teljesítménylekötés mértéke

At: Relatív távhőszolgáltatói költségcsökkenés az alkalmazott értékesítői teljesítménydíjnak legmagasabb hatósági ártól való eltérése miatt (At = (atr–ata)*vt/12)

ahr: Értékesítői hődíj legmagasabb hatósági ára

aha: Értékesítői hődíj ténylegesen alkalmazott ára

Vh: Vásárolt távhő mennyisége

Ah: Relatív távhőszolgáltatói költségcsökkentés az alkalmazott értékesítői hődíjnak a legmagasabb hatósági ártól való eltérése miatt (Ah = (ahr–aha)*vh)

Tm: Tényleges támogatás a távhőszolgáltatónak az értékesítőtől átvett távhő után (Tm = Tk–(At+Ah))

tl: Lakossági értékesítés után járó támogatás fajlagos értéke

vl: Lakossági értékesítés mennyisége

Tl: Lakossági értékesítés után járó támogatás (TI = tl*vl)

Tsz: Távhőszolgáltatónak járó támogatás összesen (Tsz = Tm+Tl)

c: Lakossági értékesítésre kerülő hőmennyiség megállapítását szolgáló, hő korrekciós tényező, melynek értéke

októbertől áprilisig: 1,13

májustól szeptemberig: 1,45

    1.2.2.    A támogatási számítás magyarázata:

A távhőszolgáltatónak járó támogatás (Tsz) a távhőszolgáltatónak az értékesítőtől átvett távhő után járó korrigált támogatás (Tm) és a lakossági értékesítés után járó támogatás (TI) összege.

    1.2.2.1.    A távhőszolgáltatónak az értékesítőtől átvett távhő után járó támogatás (Tm) számítása:

a)    Kalkulált támogatás a távhőszolgáltatónak értékesített távhő után (Tk). Értéke az adott értékesítőtől átvett távhő után járó támogatás fajlagos értékének (tk) (az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E oszlopa), és az adott értékesítőtől az elszámolás hónapjában átvett távhő – támogatás alapjául szolgáló – mennyiségének (vk) szorzata.

b)    A táblázat kitöltése során alapértelmezésben vk = v minden esetben, ahol v a távhőszolgáltatónak értékesítőtől átvett hő teljes mennyisége.
Amennyiben S v< = c*Vl, akkor vk=v marad minden esetben.
Amennyiben S v > c*Vl, akkor abban a sorban (ha szükséges, akkor azokban a sorokban), ahol tk a legkisebb, a

vk értéket addig kell csökkenteni (legfeljebb nulláig), amíg igaz nem lesz, hogy S vk = c*vl.

c)     At az alkalmazott értékesítői teljesítménydíjnak a hatósági legmagasabb ártól való eltérése alapján számolható relatív távhőszolgáltatói költségcsökkenés teljesítménylekötéshez kapcsolódó része. Értéke a teljesítménylekötés legmagasabb egy évre vonatkozó legmagasabb hatósági ára (atr) és a teljesítménylekötés ténylegesen alkalmazott, egy évre vonatkozó értékesítői teljesítménydíjának (ata) különbözete és a teljesítménylekötés volumene (vt) egy tizenkettedének szorzata.

d)    Ah az alkalmazott értékesítői hődíjnak a legmagasabb hatósági ártól való eltérése alapján számolható relatív távhőszolgáltatói költségcsökkenés értékesítői hődíjhoz kapcsolódó része. Értéke az értékesítői hődíj legmagasabb hatósági ára (ahr) és az értékesítői hődíj ténylegesen alkalmazott ára (aha) különbözetének és az értékesített hőmennyiségnek (vh) szorzata.

e)     A távhőszolgáltatónak az értékesítőtől átvett távhő után járó támogatás (Tm) egyenlő Tk csökkentve At és Ah összegével.

    1.2.2.2.    Lakossági értékesítés után járó támogatás (Tl) számítása:

a)     A lakossági értékesítés után, az adott távhőszolgáltatónak járó fajlagos támogatás (tl) értéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat F oszlopában található.

b)     A lakossági értékesítés adott elszámolási hónapra vonatkozó mennyisége vl.

c)     A lakossági értékesítés után járó támogatás (Tl) a lakossági értékesítés után járó fajlagos támogatás (tl) és a lakossági értékesítés mennyiségének (vl) szorzata.

    2.    Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentése

    2.1.    Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap

Az igénylő megnevezése, székhelye:

 

Az igénylő adószáma:

 

Az igénylő levelezési címe:

 

Az igénylő képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

 

Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:

 

Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

 

Intézmény neve

Hőértékesítő neve

ti

vi

Ti

 

 

Ft/GJ

GJ

Ft

 

 

 

 

 

A ................. év .................... hónap vonatkozásában ............................... összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.

Az intézmény a támogatást kizárólag a közfeladata ellátásához használhatja fel.

A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

A támogatás igénybevételének meg kell felelnie az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.

Keltezés

Az igénylő aláírása

    2.2.    Az intézmények részére járó támogatás számításának módja

    2.2.1.    A rövidítések magyarázata, számítási képletek

ti: Az intézmény kapcsolt termelés után járó támogatásának fajlagos értéke (az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa szerint)

vi: Intézmény által vásárolt vagy termelt kapcsolt hő mennyisége

Ti: Intézmény kapcsolt termelés után kapott támogatásának értéke (Ti = ti*vi)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!