nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
a távhőszolgáltatási támogatásról
2012-11-01
2012-12-31
6
Jogszabály

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei

1. § (1) Távhőszolgáltatási támogatásban (a továbbiakban: támogatás) részesülhet havonta a közszolgáltatási kötelezettséget ellátó,

a)1 az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C oszlopa szerinti távhőszolgáltató (a továbbiakban: távhőszolgáltató) figyelemmel a lakossági felhasználóknak (a továbbiakban: lakosság) nyújtott, illetve értékesített távhőszolgáltatásra, és

b) az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D oszlopa szerinti külön kezelt intézmény (a továbbiakban: intézmény) figyelemmel a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyiségére.

(2)–(3)2

2. A támogatás mértéke

2. §3 (1) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.

(2) A támogatás mértéke a távhőszolgáltató vagy intézmény (a továbbiakban együtt: igénylő) esetében nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

(3) A támogatás adott igénylő vonatkozásában tíz évet meghaladóan nem nyújtható.

(4) A támogatásnak meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: bizottsági határozat) követelményeinek.

3. § (1) A támogatás mértékét

a)4 távhőszolgáltató esetében – a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendeletben (a továbbiakban: Árrendelet) meghatározott értékesítői díj figyelembevételével – az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D oszlopa,

b) intézmény esetében – a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyisége, valamint a hőt előállító létesítmény költség és támogatási körülményeinek figyelembevételével – az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa

tartalmazza.

(2)–(3)5

(4) A távhőszolgáltató a támogatási igényének mértékét a 2. melléklet 1. pontja szerinti módon számolja ki.

(5) Az intézmény támogatási igényének mértékét a 2. melléklet 2. pontja szerinti módon számolja ki.

(6)6 A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján letölthető formában közzéteszi a 2. melléklet 1.1. és 2.1. pontjai szerinti támogatási igénybejelentő lapokat, valamint a 2. melléklet 1.2. és 2.2. pontja szerinti számítási módokat.

3. A támogatás igénylése

4. §7 (1) Az igénylő tárgyhavi támogatási igénybejelentésének a tárgyhót követő hónap 22. napját követő első munkanapig (a továbbiakban: igénylési határnap) be kell érkeznie a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti átviteli rendszerirányítóhoz (a továbbiakban: rendszerirányító).

(2) A támogatási igénybejelentés tartalmazza

a) távhőszolgáltató esetében a támogatási igényt tartalmazó 2. melléklet 1.1. pontja szerinti támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányát,

b) intézmény esetében a támogatási igényt tartalmazó 2. melléklet 2.1. pontja szerinti támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányát.

(3) A rendszerirányító – a támogatási igénybejelentés tartalmára tekintet nélkül – a (2) bekezdés szerinti iratok igénylési határnapig történő hiánytalan beérkezését az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig felülvizsgálja.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti irat az igénylési határnapig nem érkezik be, a rendszerirányító a tárgyhó vonatkozásában az igénylő számára kifizetést nem teljesít, és az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig jelzi az igénylőnek, hogy a hiányzó irat legkésőbb a következő hónap (a tárgyhót követő második hónap) igénylési határnapjáig (a továbbiakban: késedelmi igénylési határnap) történő pótlása szükséges.

(5) Ha adott igénylő vonatkozásában a hiányzó iratok az igénylési határnapot követően, de legkésőbb a késedelmi igénylési határnapig érkeznek be (a továbbiakban: késedelmi támogatási igénybejelentés), a rendszerirányító a késedelmesen benyújtott iratok miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését tíz százalékkal csökkentett mértékben a soron következő hónapban esedékes kifizetésekkel együtt teljesíti.

(6) Ha adott igénylő vonatkozásában a hiányzó iratok a késedelmi igénylési határnapig nem érkeznek be, akkor az igénylőnek megszűnik az (5) bekezdés szerinti elmaradt támogatási összeg kifizetésére vonatkozó jogosultsága.

(7) Ha az igénylő a 2. melléklet 1.2. és 2.2. pontja szerinti számítási módoknál számítási vagy mennyiségi hibát vét és ezt önellenőrzés keretében felfedezi, a késedelmi igénylési határnapig az önellenőrzés eredményéről a rendszerirányítót és a Hivatalt tájékoztatja, valamint egyidejűleg

a) a kifizetett jogosulatlan támogatás összegét – a jogosulatlan kifizetés napjától a visszafizetésig terjedő időszak vonatkozásában – a támogatás kifizetésének napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamattal növelve az 5. § (1) bekezdése szerinti elkülönített számlára visszafizeti, vagy

b) a számítási vagy mennyiségi hiba miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését igényli

a javított támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányának, valamint a kifizetett támogatási összeg és a javított támogatási igénybejelentő lapon megjelölt támogatási összeg különbözetére vonatkozó nyilatkozata két eredeti példányának benyújtásával.

(8) Ha adott igénylő az igénylési határnapot követően, de legkésőbb a késedelmi igénylési határnapig a (7) bekezdés b) pontja szerint az elmaradt támogatási összeg kifizetését igényli (a továbbiakban: önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentés), a rendszerirányító a számítási vagy mennyiségi hiba miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését – az önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentés tartalmára tekintet nélkül – tíz százalékkal csökkentett mértékben a soron következő hónapban esedékes kifizetésekkel együtt teljesíti.

(9) Az igénylő (7) és (8) bekezdés szerinti önellenőrzésre vonatkozó jogosultsága adott havi támogatási igénybejelentés alapján a késedelmi igénylési határnapot követően megszűnik. A késedelmi támogatási igénybejelentés önellenőrzéssel nem javítható. A rendszerirányító kifizetést önellenőrzésre való jogosultság alapján kizárólag a (7) bekezdés szerint hiánytalanul beérkezett iratok alapján teljesíthet.

4. A támogatás kifizetése

5. § (1)8 A rendszerirányító az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig gondoskodik az igénylő számára az igénylési vagy a késedelmi igénylési határnapig a 4. § (2) bekezdése vagy (7) bekezdése szerinti iratokkal igazolt tárgyhavi, késedelmi vagy önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentésben megjelölt támogatási összeg (a továbbiakban együtt: igazolt támogatási igények) kifizetéséről a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra létrehozott pénzforgalmi számla (a továbbiakban: elkülönített számla) terhére a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet szerint.

(2) A rendszerirányító a tárgyhó során az (1) bekezdéstől eltérő időpontban kifizetést kizárólag a Hivatal ellenőrzése során hozott döntése alapján teljesíthet.

(3) A rendszerirányító az elkülönített számláról kifizetést kizárólag az elkülönített számlán az igénylési határnapon rendelkezésre álló pénzösszeg legfeljebb kilencven százalékáig (a továbbiakban: keretösszeg) teljesíthet a (7) bekezdésben foglaltak kivételével.

(4) A rendszerirányító – az ellenőrzés keretében történő elszámolás, valamint az igénybejelentések kifizetésének mindenkori biztosíthatósága érdekében – az elkülönített számlán az igénylési határnapon a keretösszegen felüli pénzösszegből tartalékot (a továbbiakban: tartalék) képez.

(5)9 A rendszerirányító a kifizetést részben teljesíti (a továbbiakban: részbeni kifizetés), ha a keretösszeg nem fedezi az igazolt támogatási igények összegét. Részbeni kifizetés esetében az igazolt támogatási igényeket a rendszerirányító a keretösszeg és az igazolt támogatási igények összege arányában teljesíti.

(6)10 Ha a keretösszeg a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási összegek és az adott havi igazolt támogatási igények kifizetésére nem nyújt fedezetet, a rendszerirányító a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási összegeket teljes mértékben kifizeti. Az adott havi támogatási igények kifizetését a részbeni kifizetés miatt elmaradt támogatási összegekkel csökkentett keretösszeg és az adott havi igazolt támogatási igények összege arányában teljesíti.

(7) A tartalék terhére – az elkülönített számlán rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig – a rendszerirányító kifizetést kizárólag akkor teljesíthet, ha

a) a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy a távhőszolgáltató önhibáján kívül kevesebb támogatásban részesült, mint amelyre jogosult lett volna, vagy

b)11 a részbeni kifizetésre az (5) vagy (6) bekezdés szerint alkalmazott arány nem haladja meg a tárgyhónapban a hetvenöt százalékot.

(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tartalék kizárólag a tárgyhavi támogatási igények hetvenöt százalékáig történő kifizetése teljesítéséig szabadítható fel.

5. Adatszolgáltatás, a támogatás nyilvántartása

6. § (1) A rendszerirányító tájékoztatja a Hivatalt és az energiapolitikáért felelős minisztert

a) az igénylési határnapot követő harmadik munkanapig az elkülönített számla igénylési határnapon fennálló egyenlegéről, a keretösszeg mértékéről és az elkülönített számla adott havi pénzforgalmáról, valamint

b) az igénylési határnapot követő nyolcadik munkanapig a beérkezett és a kifizetett igények igénylőnkénti és összesített mértékéről.

(2)12 A rendszerirányító az igénylési határnapot követő nyolcadik munkanapig összesítve megküldi a Hivatalnak a 4. § (2) és (7) bekezdése szerinti iratok egy-egy példányát.

(3)13 A Hivatal minden év március 15. napjáig tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert a megelőző év vonatkozásában a támogatás tekintetében az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti, bizottsági határozatra vonatkozó jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokról.

7. § (1) Az igénylő a kapott támogatásról – az e rendeletben foglalt támogatási feltételek teljesülésének ellenőrizhetősége érdekében – külön elszámolást vezet.

(2) Ha az igénylő a támogatott távhőszolgáltatáson vagy közfeladat ellátásán (a továbbiakban: közszolgáltatás) kívül más tevékenységet is végez, vagy a támogatott távhőszolgáltatást több telephelyen folytatja, köteles belső elszámolási rendszerében a közszolgáltatást és az azon kívüli tevékenységet, a különböző tevékenységekkel összefüggő költségeit, ráfordításait és bevételeit egymástól telephelyenként is elválasztva elszámolni.

(3) Az igénylő ellenőrzés céljából a támogatásra és annak kiszámítására vonatkozó iratait tíz évig köteles nyilvántartani és megőrizni, és azokat a Hivatal kérésére bármikor bemutatni.

6. A támogatás ellenőrzése

8. § (1) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az igénylő vonatkozásában

a) a támogatásra való jogosultság feltételei nem álltak fenn,

b) a kifizetett támogatás összege magasabb, mint ami az igénylőt megillette volna, vagy

c) a támogatás mértéke vonatkozásában a 2. § szerinti feltételek nem teljesülnek,

az igénylőt a kifizetett jogosulatlan támogatás (2) bekezdés szerinti kamattal növelt összegének visszafizetésére kötelezi, és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti bírsággal sújthatja.

(2) Az igénylő a kifizetett jogosulatlan támogatást – a jogosulatlan támogatás kifizetésének napjától a visszafizetés napjáig terjedő időszak vonatkozásában, a Hivatal döntéshozatala napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamattal növelve – köteles visszafizetni az elkülönített számla javára.

(3) A Hivatal

a) az (1) bekezdés szerinti döntését a rendszerirányító részére haladéktalanul megküldi,

b) az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása esetén a bírság megfizetéséről a rendszerirányítót öt napon belül tájékoztatja.

(4)14 Ha a rendszerirányító a Hivatal (3) bekezdés a) pontja szerinti döntését megkapta, a Hivatal döntésével érintett igénylő részére – a 4. § szerinti feltételeknek eleget tevő támogatási igénybejelentés esetén – a továbbiakban kifizetést akkor teljesíthet, ha

a) az igénylő a kifizetett jogosulatlan támogatás kamattal növelt összegét visszafizette az elkülönített számla javára, és

b) az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása esetén a Hivatal (3) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatását megkapta.

(5) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az igényelt vagy kifizetett támogatás összege alacsonyabb mint ami az igénylőt megillette volna, kötelezi a rendszerirányítót arra, hogy a döntésében megállapított összeg erejéig kifizetést teljesítsen a tartalék terhére.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)15 E rendeletnek a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelettel módosított 3–6. §-át és 8. §-át első alkalommal a 2011. november tárgyhónapra vonatkozóan benyújtott támogatási igénybejelentésekre kell alkalmazni.

8. Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. §16 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez17

A támogatás mértéke

1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

A

B

C

D

Sorszám

Település

Távhőszolgáltató

Lakosság értékesítés után kapott fajlagos támogatás Ft/GJ

1.

Ajka

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

553

2.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

0

3.

Algyő

Dalkia Energia Zrt.

266

4.

Almásfüzitő

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

2 284

5.

Baj

KOMTÁVHŐ Zrt.

757

6.

Baja

Baja Energetika Kft.

3 223

7.

Balatonfüred

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

0

8.

Berettyóújfalu

Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.

1 653

9.

Bokod

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

1 526

10.

Bonyhád

„FŰTŐMŰ” Kft.

1 377

11.

Budaörs

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

2 669

12.

Budapest

Dalkia Energia Zrt.

1 170

13.

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

1 602

14.

Budapest

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

0

15.

Cegléd

Dalkia Energia Zrt.

2 690

16.

Celldömölk

Cellenergo Kft.

1 780

17.

Csongrád

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

2 893

18.

Csorna

Csornahő Kft.

3 795

19.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

2 805

20.

Debrecen

DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt.

0

21.

Dombóvár

Dalkia Energia Zrt.

1 249

22.

Dorog

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft.

2 547

23.

Dunakeszi

TERMIDOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1 197

24.

Dunaújváros

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

3 755

25.

Eger

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.

1 320

26.

Érd

Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft.

1 360

27.

Esztergom

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft.

1 464

28.

Gödöllő

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

664

29.

Gyöngyös

Városgondozási Zrt.

618

30.

Győr

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

1 514

31.

Hajdúböszörmény

Riáma-First Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

1 046

32.

Hajdúnánás

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

2 452

33.

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.

2 576

34.

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

0

35.

Inota

Várpalotai Közüzemi Kft.

3 403

36.

Kaposvár

Kaposvári Vagyonkezelő Zrt.

2 592

37.

Kapuvár

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

3 173

38.

Kazincbarcika

TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

3 204

39.

Kecskemét

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.

2 124

40.

Keszthely

Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

4 428

41.

Kiskunfélegyháza

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

1 342

42.

Kiskunhalas

Halasi Városgazda Zrt.

1 608

43.

Kisvárda

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.

3 798

44.

Komárom

Komáromi Távhő Kft.

0

45.

Komló

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

1 560

46.

Körmend

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

799

47.

Kőszeg

Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

0

48.

Makó

Makói Kommunális Nonprofit Kft.

1 764

49.

Mátészalka

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

1 867

50.

Mezőhegyes

Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

892

51.

Miskolc

MIHŐ Kft.

2 274

52.

Mohács

MOHÁCS-HŐ Kft.

2 919

53.

Mór

MÓRHŐ Kft.

2 490

54.

Mosonmagyaróvár

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

2 694

55.

Nagyatád

Cothec Kft.

1 643

56.

Nagykőrös

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

923

57.

Nyergesújfalu

DISTHERM Kft.

903

58.

Nyírbátor

Nyírbátori Városüzemeltetési Kkh. Nonprofit Kft.

0

59.

Nyíregyháza

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

5 513

60.

Nyíregyháza

Energocoop Kft.

1 874

61.

Oroszlány

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

106

62.

Ózd

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

2 277

63.

Paks

Duna Center Therm Kft.

82

64.

Pécs

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

0

65.

Pétfürdő

„PÉTKOMM” Kft.

929

66.

Pornóapáti

Pornóapáti Távhő és Közműszolgáltató Szövetkezet

2 285

67.

Putnok

Városi Kommunális Gondnokság

2 954

68.

Püspökladány

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.

4 099

69.

Salgótarján

Salgó Vagyon Kft.

6 480

70.

Sárbogárd

Cothec Kft.

2 613

71.

Sárospatak

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

2 244

72.

Sárvár

Sárvár Távhő Kft.

3 047

73.

Sátoraljaújhely

Cothec Kft.

3 723

74.

Siklós

SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Kft.

1 868

75.

Siófok

Termofok Kft.

2 292

76.

Sopron

SOPRON Holding Zrt.

2 147

77.

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

0

78.

Szarvas

Szarvasi Gyógy-Termál Kft.

0

79.

Százhalombatta

„SZÁKOM” Kft.

0

80.

Szeged

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

1 465

81.

Székesfehérvár

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

2 409

82.

Szekszárd

ALFA-NOVA Kft.

1 888

83.

Szentendre

Városi Szolgáltató Zrt.

1 882

84.

Szentes

Szentes Városi Szolgáltató Kft.

0

85.

Szentgotthárd

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

1 642

86.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

1 589

87.

Szigetszentmiklós

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1 674

88.

Szigetvár

Szigetvári Távhő Szolgáltató Kft.

2 592

89.

Szolnok

ALFA-NOVA Kft.

2 563

90.

Szombathely

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

1 371

91.

Tapolca

Városgazdálkodási Kft.

922

92.

Tata

Tatai Távhőszolgáltató Kft.

518

93.

Tatabánya

KOMTÁVHŐ Zrt.

3 637

94.

Tiszaújváros

TiszaSzolg 2004 Kft.

1 690

95.

Vác

Váci Távhő Kft.

2 490

96.

Várpalota

Várpalotai Közüzemi Kft.

1 547

97.

Vasvár

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

1 579

98.

Veresegyház

Veresegyház Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

0

99.

Veszprém

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

2 254

100.

Záhony

Hőtáv Kft.

2 033

101.

Zirc

Dalkia Energia Zrt.

0

2.    Az intézmények esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mérték

A

B

C

D

E

Sorszám

Település

Termelő

Igénylő

Kapcsolt termelésből felhasznált hőre

Ft/GJ

1.

Berettyóújfalu

Berettyó-Med Kft.

Gróf Tisza István Kórház

1 553

2.

Békéscsaba

EXERGB KFT.

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

1 553

3.

Budapest

ENER-G Energia Technológia Zrt.

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

1 553

4.

Budapest

Kiserőmű (Energiaszolgáltató) Kft.

Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet

1 553

5.

Budapest

Medenergo B Kft.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

1 553

6.

Budapest

MEDENERGO XI Projekt Energetikai Szolgáltató Kft.

Szent Imre Kórház

1 553

7.

Budapest

MEDERG Energiaszolgáltató Kft.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet

1 553

8.

Dombóvár

KM Energo Invest Kft.

Dombóvári Szent Lukács Nonprofit Kft.

1 553

9.

Jászberény

Berény-Med Kft.

Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft.

1 553

10.

Karcag

Karcag Energo Kft.

Kátai Gábor Kórház

1 553

11.

Kecskemét

ENER-G Energia Technológia Zrt.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza

1 553

12.

Miskolc

ENER-G Energia Technológia Zrt.

MISEK Nonprofit Kft.

1 553

13.

Miskolc

ENER-G Energia Technológia Zrt.

B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház

1 553

14.

Nyíregyháza

Dalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt.

Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.

1 553

15.

Szombathely

Dalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt.

Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.

1 553

2. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez18

Támogatási igénybejelentés

Támogatási igénybejelentés

1.    A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentése

1.1. A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap

Az igénylő megnevezése, székhelye:

 

Az igénylő szolgáltatás nyújtásának helye (település):

 

Az igénylő cégjegyzékszáma:

 

Az igénylő adószáma:

 

Az igénylő levelezési címe:

 

Az igénylő cégjegyzésre jogosult képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

 

Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:

 

Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

 

tl

vl

Tl

Ft/GJ

GJ

Ft

 

 

 

A .......... év ............ hónap vonatkozásában .............................................................................. összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.

A távhőszolgáltató a támogatást kizárólag a lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás ellátásához használhatja fel.
A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
A támogatás igénybevételének meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.

Keltezés

Az igénylő cégszerű aláírása

1.2. A távhőszolgáltató részére járó támogatás számításának módja

1.2.1. A rövidítések magyarázata, számítási képletek

tl: Lakossági értékesítés után járó támogatás fajlagos értéke

vl: Lakossági értékesítés mennyisége

Tl: Lakossági értékesítés után járó támogatás (Tl = tl*vl)

1.2.2. A támogatási számítás magyarázata:

a) A lakossági értékesítés után, az adott távhőszolgáltatónak járó fajlagos támogatás (tl) értéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D oszlopában található.

b) A lakossági értékesítés adott elszámolási hónapra vonatkozó mennyisége vl.

c) A lakossági értékesítés után járó támogatás (Tl) a lakossági értékesítés után járó fajlagos támogatás (tl) és a lakossági értékesítés mennyiségének (vl) szorzata.

2. Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentése

2.1. Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap

Az igénylő megnevezése, székhelye:

 

 

 

Az igénylő adószáma:

 

 

 

Az igénylő levelezési címe:

 

 

 

Az igénylő képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

 

 

 

Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:

 

 

 

Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

 

 

 

Intézmény neve

Hőértékesítő neve

ti

vi

Ti

 

 

Ft/GJ

GJ

Ft

 

 

 

 

 

A ................ év ......................... hónap vonatkozásában ............................... összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.

Az intézmény a támogatást kizárólag a közfeladata ellátásához használhatja fel.
A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
A támogatás igénybevételének meg kell felelnieaz Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.

Keltezés

Az igénylő aláírása

2.2. Az intézmények részére járó támogatás számításának módja

2.2.1. A rövidítések magyarázata, számítási képletek

ti: Az intézmény kapcsolt termelés után járó támogatásának fajlagos értéke (az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa szerint)

vi: Intézmény által vásárolt vagy termelt kapcsolt hő mennyisége

Ti: Intézmény kapcsolt termelés után kapott támogatásának értéke (Ti = ti*vi)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!