nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet
a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről
2015-04-29
2017-03-31
3
Jogszabály

55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet

a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1)1 Az élelmiszer-vállalkozó az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél (a továbbiakban: OGYÉI) írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, hogy az OGYÉI az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdésében a tagállamok számára biztosított lehetőséggel élve az Európai Bizottságnak javasolja valamely élelmiszerekhez adható, vitaminoktól vagy ásványi anyagtól eltérő anyagnak, vagy ilyen egyéb anyagot tartalmazó összetevőnek az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletébe történő felvételét.

(2)2 Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az OGYÉI továbbítja az Európai Bizottságnak.

(3)3 Az OGYÉI a honlapján tájékoztatást ad az élelmiszer-vállalkozók számára azon, az Európai Bizottságnak benyújtható kérelmek tartalmi és formai követelményeiről, amelyekkel az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti, az élelmiszerekhez adható vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó mellékletek módosítása kezdeményezhető.

2. § (1)4 A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek hatósági ellenőrzése során a fogyasztók egészségének védelme érdekében – a termék gyártmánylapjának bekérésével – további információkat kérhet a gyártótól vagy a forgalmazótól.

(2)5 Ha az élelmiszer (1) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzése során az élelmiszer emberi egészségre gyakorolt hatásának tudományos értékelése szükségessé válik, az értékelést – az (1) bekezdés szerint beérkezett adatok felhasználásával – az OGYÉI végzi. Az értékelés körében az OGYÉI az élelmiszer összetevőiről további adatokat kérhet a gyártótól vagy a forgalmazótól.

(3)6 Az értékelés eredményéről az OGYÉI szakvélemény formájában tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti megkereső szervet.

(4)7 Ha az (1) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során felmerül annak a gyanúja, hogy az élelmiszerben a mennyiségére és terápiás hatására tekintettel gyógyszernek minősülő anyag található, a járási hivatal az OGYÉI-től szakvéleményt kérhet.

(5)8 Az előírások betartásának ellenőrzése során, vagy azok megsértésének, vagy egészségi ártalom lehetőségének gyanúja esetén a laboratóriumi vizsgálatokat a járási hivatal és az OGYÉI laboratóriumai, vagy élelmiszerek vizsgálatára akkreditált független laboratórium végzi.

(6)9 Az élelmiszer táplálkozási célú meg nem felelését észlelő gyártó vagy forgalmazó a meg nem felelés észlelését követően haladéktalanul köteles ezt bejelenteni a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal). Az élelmiszer táplálkozási célú meg nem felelését észlelő fogyasztó ezt a kormányhivatal részére bejelentheti.

(7)10 A kormányhivatal a (6) bekezdés szerinti bejelentést kivizsgálja és annak eredményéről gyorsjelentésben tájékoztatja az OGYÉI-t és az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt.

3. §11 Az 1925/2006/EK rendelet III. számú melléklet A., B. és C. részei szerinti, tiltott, korlátozottan felhasználható, valamint az 1925/2006/EK rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerinti, közösségi értékelés alatt álló egyéb anyagok listáját az OGYÉI a honlapján közzéteszi.

4. §12 Ha az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti feladatkörében eljáró járási hivatal az 1925/2006/EK rendelet 13. cikk (1) bekezdése alapján a termék forgalmazását átmenetileg felfüggeszti vagy korlátozza, határozatát az OGYÉI-vel is közli.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) és (3) bekezdése, 8. cikk (2) bekezdése, 13. cikk (1) bekezdése végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!