nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2017-01-01
2017-03-31
16
Jogszabály

97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánítja az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén (Szeged, 01392/19 helyrajzi szám) történő megvalósítását.

(2) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén (Szeged, 01392/19 helyrajzi szám) történő megvalósításával függenek össze.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)–(5)1

(6) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(7)2 Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés és a hozzá tartozó építmények, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei megvalósítása során

a) a külön jogszabályban meghatározott építészet-műszaki tervpályázati, és

b) az általános építésügyi hatósági eljárást megelőző tervtanácsi véleményezési

eljárást nem kell lefolytatni.

(8)3 Az (1) és (2) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

1/A. §4 A Kormány az 1. § (2) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

3. §5 E rendeletnek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2011. (XII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § (7) bekezdését és a 2. melléklet módosítását a módosító rendelet hatálybalépése6 előtt indult ügyekben is alkalmazni kell.

4. §7 E rendeletnek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2012. (X. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (8) bekezdését a Módr. hatálybalépése8 előtt indult ügyekben is alkalmazni kell.

5. §9 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését11 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §12 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor13 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését14 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez15

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Kiemelt
nagyberuházásként

kutatási nagyberendezés és a hozzá tartozó építmények, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei

Szeged, 01392/19

Általános építésügyi hatósági engedélyek

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

3.

Környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés végrehajtásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

A környezet- és település-
egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészség-
károsítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

5.

Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

6.

Útügyi hatósági engedélyek

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

7.

Vízügyi hatósági engedélyek

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

9.

Földvédelmi hatósági eljárás

illetékes járási hivatal

Csongrád Megyei Kormányhivatal

10.

Ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

illetékes járási hivatal

Csongrád Megyei Kormányhivatal

11.

Földmérési hatósági eljárások

illetékes járási hivatal

Csongrád Megyei Kormányhivatal

12.

Erdészeti hatósági engedélyek

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

13.

Hírközlési hatósági engedélyek

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

14.

Bányahatósági engedélyek

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

15.

Talajvédelmi hatósági engedélyek

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

16.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

17.

Vasúti hatósági engedélyek

közlekedésért felelős miniszter

nincs

18.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

19.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

20.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

21.

 

 

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez16

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

3

környezetvédelem és természetvédelem

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

6.

közlekedés: vasút

közlekedésért felelős miniszter

nincs

7.

légiközlekedés

a) polgári célú légiközlekedés: közlekedésért felelős miniszter

b) állami célú légiközlekedés: honvédelemért felelős miniszter

nincs

8.

földtan

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

9.

bányászat

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10

rendészet: gyorsforgalmi utak esetén

megyei rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

11.

rendészet: az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Szegedi Rendőrkapitányság

Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság

12.

tűzvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

14.

termőföldvédelem

illetékes járási hivatal

Csongrád Megyei Kormányhivatal

15.

talajvédelem

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

16.

erdővédelem

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

17.

régészet és műemlékvédelem

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

18.

egészségügy,
sugár-egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

19.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

20.

műszaki biztonság

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

21.

élelmiszer-egészségügy

illetékes járási hivatal

Csongrád Megyei Kormányhivatal

22.

területrendezés

Csongrád Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

23.

A radioaktív anyagoknak a levegőbe történő kibocsátásának, valamint a levegő radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi hatóság részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

24.

A radioaktív anyagoknak a vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a vízügyi hatóság részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!