nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
2015-06-30
2016-05-02
15
Jogszabály

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §1 A rendelet hatálya a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a szerinti látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye igénybevételének feltételeire, és a támogatási igazolás alapján a kedvezményre jogosító, a Tao. tv. 4. § 44. pontjában meghatározott támogatás, juttatás (a továbbiakban együtt: támogatás) felhasználására, elszámolására és ellenőrzésére terjed ki.

2. § (1) A rendelet alkalmazásában

1.2 ellenőrző szervezet: a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott ellenőrzési feladatokat ellátó sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet támogatása esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;

2.3 jóváhagyást végző szervezet: a támogatás igénybevételére jogosult szervezet tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programjának jóváhagyásáról döntő, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás esetén a sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott támogatás esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;

3.4 képzéssel összefüggő feladatok támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a Tao. tv.-ben meghatározott látvány-csapatsport Stv. szerinti országos sportági szakszövetsége (a továbbiakban: szakszövetség) vagy sportköztestület által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program részét képező, – a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló (általános csoportmentességi rendelet) 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214/3., 2008. 8.9.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottak szerint – a szakszövetség vagy a sportköztestület Stv.-ben meghatározott képzési, továbbképzési feladatainak ellátása során a szakszövetségnél, vagy a szakszövetség felkérése alapján a szakszövetség tagjaként működő, a képzést folytató vagy abban részt vevő sportszervezetnél, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző közhasznú alapítványnál vagy a sportköztestületnél felmerülő költségek, kiadások az alábbiak szerint:

a) az oktatók személyi jellegű költségei,

b) az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is,

c) egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,

d) az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják,

e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei,

f) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után;

4.5 személyi jellegű ráfordítás: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása érdekében, a fejlesztési programhoz csatolt költségtervnek megfeleltethető, a számvitelről szóló törvényben meghatározott személyi jellegű ráfordítások, kivéve a hivatásos sportoló részére a sporttevékenységével összefüggő munkaviszonyára, vagy amatőr sportoló részére az Stv. szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró, a sporttevékenységének elismerésére tekintettel kifizetésre kerülő személyi jellegű ráfordítások;

5.6 támogatási időszak: a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program végrehajtásának a tárgyév július 1-jétől a tárgyévet követő év június 30-áig terjedő időszaka, több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program legfeljebb 4 összefüggő és egymás után következő támogatási időszakból állhat;

6. támogatás igénybevételére jogosult szervezet: a szakszövetség, a tagjaként működő sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, az Stv. 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Stv. szerinti sportiskola, továbbá a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület;

7. támogatott szervezet: a jóváhagyást végző szervezet által e rendeletben foglaltak szerint kiállított támogatási igazolás alapján támogatás igénybevételére jogosult szervezet;

8. támogató: a Tao. tv. hatálya alá tartozó, a látvány-csapatsport támogatását megvalósító adózó;

9.7 tárgyi eszköz beruházás, felújítás: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása érdekében, a fejlesztési programhoz csatolt költségtervben részletezett, a számvitelről szóló törvényben meghatározott beruházás, felújítás – az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok és személygépkocsi beszerzése kivételével – , ideértve

a) az edzésen, versenyen, mérkőzésen a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításában érintett felnőtt korosztályba tartozó sportolók által használt sportfelszerelést, sporteszközt,

b) a sportfejlesztési program megvalósításának nyomon követését biztosító honlapfejlesztést,

c) a sportszervezetnek, a szakszövetségnek, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak, továbbá – a sportszervezetnek, szakszövetségnek a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása alapján – a helyi önkormányzatnak az Stv.-ben foglalt feladatainak ellátását, vagy az ilyen feladatok ellátásában az együttműködési megállapodás alapján történő részvételt biztosító építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást, vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, felújítást,

d)8 az iskolai sportkör feladatait ellátó diáksport egyesület vagy felsőoktatási intézmény keretei között működő sportszervezet feladatai ellátásának biztosítása érdekében a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény tornatermére, tornaszobájára, sportcélú ingatlanára irányuló, legalább egy látvány-csapatsport felkészülési, edzési vagy versenyzési feltételeit elősegítő beruházást, felújítást,

e)9 a sportközalapítvány kivételével a támogatott szervezetnek a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztését, valamint

f)10 az építészeti-műszaki tervezési tevékenységet is;

10. utánpótlás-korú versenyző: a látvány-csapatsportágak korosztályos versenyrendszerre (bajnokságra) vonatkozó versenyszabályzatában a versenyen, mérkőzésen való részvétel alapját képező életkor alsó határát betöltött, de felső határát meg nem haladó korú versenyző;

11.11 utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi utánpótlás- fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program végrehajtásával kapcsolatban felmerült, a sportág utánpótlás-korú versenyzőinek kiválasztásával, felkészítésével, képzésével, edzőtáboroztatásával és versenyeztetésével összefüggő költségek, kiadások, az alábbiak szerint:

a) az edzésen, versenyen, mérkőzésen a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításában érintett utánpótlás-korú sportolók által használt sportfelszerelés, sporteszköz beszerzésére fordított összeg,

b) a sportegészségügyi ellátás biztosítását szolgáló, sportorvos által igazolt gyógyszerek, sportorvos által igazolt, az utánpótlás korú sportolók életkori szükségleteihez igazodó táplálék-kiegészítők, diagnosztikai eszközök és gyógyászati segédeszközök beszerzésére, valamint teljesítmény-diagnosztikai mérésekre, vizsgálatokra fordított összeg,

c) a versenyre, mérkőzésre, továbbá az edzésre, edzőtáborba való személyszállítás költsége,

d) a verseny, mérkőzés nevezési költsége,

e) a rendezéssel – ideértve a verseny, mérkőzés biztonságos megrendezésével összefüggő, a mentéssel, a sportesemény rendjének biztosításával, továbbá a bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával, utánpótláskorú sportszakemberek (játékvezetők, versenybírók) kiválasztásával, felkészítésével, képzésével kapcsolatos költségek,

f) a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja,

g) sportlétesítmény, sportpálya – igazolt használat alapján számított – bérleti díja,

h) a felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége,

i) az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának költsége,

j) a verseny, mérkőzés megrendezéséhez, edzés, edzőtábor megtartásához szükséges sporteszközök, sportfelszerelések szállításával, logisztikai feladatok ellátásával összefüggő gépjármű – kivéve a személygépkocsi és a motorkerékpár – bérleti díja;

12.12 versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a szakszövetség által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program részét képező, a látvány-csapatsportok szakszövetsége által szervezett versenyrendszer valamely bajnoki osztályában részt vevő, vagy arra indulási jogot szerzett, a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet által a szakszövetség részére fizetett díjköltségek, kiadások, az alábbiak szerint:

a) a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja,

b) a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek,

c) tagsági díj,

d) a pályahitelesítés díja,

e) a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja,

f) az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díj.

(2)13

(3) Az (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott támogatás teljes összege

a)14 amennyiben a támogatott szervezet sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, akkor támogatási időszakonként nem haladhatja meg a sportszervezet vagy alapítvány részére ezen jogcím alapján nyújtott támogatásból megvalósuló utánpótlás-fejlesztési programban részt vevő utánpótlás-korú versenyzőnként az 1 000 000 forintot,

b)15 amennyiben a támogatott szervezet szakszövetség, akkor támogatási időszakonként nem haladhatja meg a szakszövetség részére ezen jogcím alapján nyújtott támogatásból megvalósuló utánpótlás-fejlesztési programban részt vevő egyes korosztályos válogatott keretek összesített létszáma alapján, 15 évesnél idősebb korosztályos válogatottak esetén az országos keret egy tagja esetén a 2 000 000 forintot, 13–14 éveseknél a regionális keret egy tagja esetén az 1 000 000 forintot, 6–12 éveseknél a megyei, területi (körzeti) keret egy tagja esetén az 500 000 forintot.

(3a)16 Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímekre benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárásban a jóváhagyást végző szervezet arra figyelemmel dönt a támogatási igények jóváhagyásáról, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelemben szereplő egyes támogatási igények nem haladhatják meg a jóváhagyást végző szervezet által az egyes jogcímeken nyújtható támogatási tételekkel kapcsolatban meghatározott becsült piaci értéket. A becsült piaci értékek meghatározását a sportág stratégiai fejlesztési koncepciója vagy a látvány-csapatsport szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve határozza meg, és azt a szakszövetség honlapján nyilvánosságra hozza. A szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve meghatározhatja az egyes támogatási jogcímekkel kapcsolatos sportági szakmai fejlesztési prioritásokat a különböző szintű és életkori csoportok alapján szervezett versenyrendszerekben való részvétel és az azokra való felkészítő szakmai munka feltételei alapján. A fejlesztési prioritásokat a szakszövetség a honlapján nyilvánosságra hozza.

(4) Az (1) bekezdés 11. pontja alapján sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása csak akkor számolható el, ha a sportszakember a támogatott szervezettel a sportszakmai tevékenységével összefüggésben fennálló munkaviszonyáról vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyáról rendelkező szerződésben meghatározottak szerint a szakmai tevékenységének (munkaóra ráfordításának) legalább 75%-át igazolhatóan az utánpótlás-korú versenyzők felkészítése, versenyeztetése teszi ki.

(5) Az adókedvezményre jogosító támogatás összege nem haladhatja meg a jóváhagyást végző szervezethez előzetesen benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott költségek, ráfordítások, beruházások, felújítások után számított támogatás összegét.

(6)17 Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegének legfeljebb 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására is fordítható. A közreműködői költségek támogatásának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását végző szervezethez történő benyújtása során azt előzetesen bejelentse, és a jóváhagyást végző szervezet azt jóváhagyja. A közreműködői költségek teljes körű támogatásának további feltétele, hogy a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás és a jogszerűen felhasznált támogatás kiadásai tekintetében legalább 75%-ban megvalósuljon. Amennyiben a sportfejlesztési program megvalósulása a 75%-ot nem éri el, közreműködői díjként a jogszerűen felhasznált támogatás 2%-a számolható el.

(6a)18 A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjában meghatározott támogatási jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot – ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként – a látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására a (6b) bekezdésben meghatározottak szerint befizessen.

(6b)19 A támogató az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség

a)20 1/3 részét a sportpolitikáért felelős miniszter által közzétett fizetési számlára,

b) 2/3 részét a szakszövetség által közzétett fizetési számlára

a támogatás megfizetésével egyidejűleg fizeti be.

(6c)21 A (6a) és (6b) bekezdés szerint meghatározott, a sportpolitikáért felelős miniszter és a szakszövetség által közzétett fizetési számlára befizetendő összeggel a támogatott szervezet nem köteles a 11. §-ban foglaltak szerint elszámolni az ellenőrző szervezet felé.

(7) Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken nyújtott támogatás felhasználásáról történő elszámolás során a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj nem számolható el költségként.

(8)22 Nem igényelhető az (1)–(4) bekezdésekben meghatározott költségek, ráfordítások, beruházások, felújítások után támogatás, ha a támogatás alapjául szolgáló költségek, ráfordítások, beruházások, felújítások közvetlenül a támogatás igénybevételére jogosult szervezet bevételszerző tevékenységével összefüggésben merülnek fel, és amelyek továbbszámlázása révén a támogatás igénybevételére jogosult szervezet bevételt számol el.

3. §23 A támogatási igazolást a jóváhagyást végző szervezet a támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére, az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén, meghatározott eljárásrendben, a sportfejlesztési program jóváhagyását követően – több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló támogatási időszakra – adja ki a támogató és a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére.

2. A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyása

4. § (1)24 A támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából a tárgyév március 1. és április 30. közötti időszakban benyújtsa. A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyást végző szervezet részére történő benyújtásának – jogvesztő – határideje a tárgyév április 30-a.

(2) A kérelemhez a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részéről csatolni kell

a)25 – (2a) bekezdés kivételével – 30 napnál nem régebbi igazolást a támogatási igazolás kiállítására jogosult szervezetet nyilvántartó szervezettől (bíróság) a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt,

b) igazolást arról, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a bejelentés időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,

c)26 a támogatással megvalósítani tervezett sportfejlesztési programjának bemutatását, célját, megnevezését, tervezett megvalósításának helyét, részletes megvalósítási tervét, amennyiben költségként elszámolandó, akkor általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségének tervét, a megvalósítás és a finanszírozás időbeli ütemezését, valamint az építési beruházást is tartalmazó program esetén az annak helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi számát és 3 hónapnál nem régebbi tulajdonilap-másolatának eredeti példányát vagy másolatát (a továbbiakban: szakmai és költségterv),

d) amennyiben a támogatás építési beruházásra irányul, úgy az elvi építési engedélyt az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedélyt vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles,

e) az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyeket, igazolásokat,

f) beruházási vagy felújítási támogatás esetén nyilatkozatot arról, hogy

fa) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6) és (8) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek eleget tesz,

fb)27 a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjognak az állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez szükséges közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat kiállításának költségét az ellenőrzést végző szervezet részére megfizeti.

(2a)28 Ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a jóváhagyást végző szervezet az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(3) A jóváhagyást végző szervezet a kérelem benyújtását követő két hónapon belül megvizsgálja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet

a) megfelel-e a Tao. tv. 22/C. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek,

b) a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat hiánytalanul csatolta-e a bejelentéshez,

c)29 által benyújtott sportfejlesztési program – több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén annak támogatási időszakokra lebontott változata – összhangban van-e az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág – kormány által kialakított hosszú távú sportstratégiával és fejlesztési programmal összhangban készített – stratégiai fejlesztési koncepciójával, utánpótlás-nevelés fejlesztése céljából kiállítandó támogatási igazolás esetén a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepciójával.

(4)30 Amennyiben a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a (2) bekezdés szerinti feltételeknek nem felel meg, az ott meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat hiánytalanul nem csatolta, vagy a sportfejlesztési program nincs összhangban a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójával – utánpótlás-nevelés fejlesztése céljából kiállítandó támogatási igazolás esetén a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepciójával –, úgy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül a támogatás igénybevételére jogosult szervezetet 15 napos határidő tűzése mellett hiánypótlásra szólítja fel.

(5) Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelem vizsgálatának eredményeként megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet minden feltételnek megfelel, úgy a sportfejlesztési programot – a (7)–(9) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – jóváhagyja, az erről szóló döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel.

(6) Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelem vizsgálatának eredményeként megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet nem felel meg minden feltételnek, úgy az (1) bekezdés szerinti kérelmet elutasítja, és az erről szóló döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezetettel. Az elutasítás tényét a jóváhagyást végző szervezet honlapján is közzéteszi.

(7) A jóváhagyást végző szervezet a jóváhagyás során arra figyelemmel dönt a tervezett támogatás egyes jogcímeinek elfogadásáról, hogy az egyes jogcímeken igénybe vehető támogatás nem lehet nagyobb, mint az egyes jogcímek esetén a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértéke.

(8)31 A jóváhagyást végző szervezet a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés e) pontja szerinti értékhatárt elérő vagy meghaladó, sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást magában foglaló sportfejlesztési programot – a (9) és (10) bekezdésekben meghatározottakra tekintettel – abban az esetben hagyja jóvá, ha a támogatott szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a sport célú ingatlanfejlesztésre kiírásra kerülő nyílt pályázat során

a)32 legalább három, a tárgyi eszköz beruházásra, felújításra vonatkozó sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két éve működő személytől kér be egyidejűleg, írásbeli (e-mailben, faxon vagy postai úton tett) ajánlatot;

b) az ajánlati felhívásban a sportcélú ingatlan-fejlesztéshez szükséges ajánlattételre vonatkozó részletes adatokat ad meg, amelyek alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be;

c) az ajánlattételre megfelelő időt, de legalább 15 napot biztosít;

d) azzal a pályázóval köt szerződést a sportcélú ingatlanfejlesztés megvalósítására, amelyik a legjobb ár-érték – azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb áru – arányt ajánlja a pályázatában;

e) kellő gondot fordít az átláthatóság – ideértve a pályázati eljárás minden elemének dokumentálását, különösen az árajánlatok bekérését és azok értékelését – és az ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elvére.

(9)33 A jóváhagyást végző szervezet a Tao. tv. 22/C. § (9) bekezdése szerinti értékhatárt elérő vagy meghaladó, sportcélú ingatlan-fejlesztési célra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást magában foglaló sportfejlesztési programot – a (8) és (10) bekezdésekben meghatározottakra tekintettel – abban az esetben hagyja jóvá, ha a sportfejlesztési program az érintett településen (járásban, vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak társadalmi- gazdasági hatásait illetően nagyobb területi szintű szerveződésben) a látvány-csapatsportok szakmai felkészülési és versenyzési igényeit kiszolgáló

a) új sportcélú ingatlan-fejlesztésre – ideértve a meglévő sportcélú ingatlanok által nem biztosított sportszolgáltatások vagy a nézők kiszolgálását ellátó új sportcélú ingatlan-fejlesztést is, ha a hiányzó szolgáltatások a b) pont szerinti sportcélú ingatlan-fejlesztési célok keretében nem biztosíthatók –,

b) meglévő sportcélú ingatlan

ba) korszerűsítésére, a sportszolgáltatás üzemidejének növelésére,

bb) a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztésére,

bc) építészeti, műszaki akadálymentesítésére

irányul.

(10)34 A jóváhagyást végző szervezet a (8)–(9) bekezdés szerinti jóváhagyás során nem támogathat olyan sportcélú ingatlan-fejlesztési célra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást magában foglaló sportfejlesztési programot, amelynek megvalósulása az érintett településen (járásban, vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak társadalmi-gazdasági hatásait illetően nagyobb területi szintű szerveződésben) már meglévő, méretében és funkciójában azonos, sportcélú ingatlanok piaci versenyhelyzetét hátrányosan befolyásolná. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést, ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet igazolja, hogy az érintett településen (járásban, vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak társadalmi-gazdasági hatásait illetően nagyobb területi szintű szerveződésben) meglévő sportcélú ingatlan kapacitások a fejlesztési program sikeres megvalósításához minőségben vagy mennyiségben nem elegendők.

(11) A támogatás igénybevételére jogosult szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás (7) bekezdésben meghatározott összegét.

(12) A (11) bekezdésben meghatározott adatokról a jóváhagyást végző szervezet nyilvántartást vezet és azt a honlapján is közzéteszi.

3. A támogatási igazolás kiállítása

5. § (1) A támogatás igénybevételére jogosult szervezet a jóváhagyást végző szervezet által történő jóváhagyás megadásáról szóló 4. § (5) bekezdésében meghatározott döntés közlését követően válik jogosulttá a támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtására a jóváhagyást végző szervezet részére.

(2) A jóváhagyásban meghatározott, egyes támogatási jogcímekhez tartozó támogatás teljes összegének igénybevétele érdekében a támogatás igénybevételére jogosult szervezet több támogatási igazolás kiállítását is kérelmezheti, továbbá a jóváhagyás során elfogadott valamennyi támogatási jogcím alapján jogosult támogatási igazolás kiállítását kérelmezni.

6. § (1) A kérelem teljesítése nem tagadható meg, ha

a) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet sportfejlesztési programja a 4. § (12) bekezdés szerinti nyilvántartásban szerepel és

b) a támogatási igazolás kiállítása az egyes jogcímek esetén nem eredményezi a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértékének túllépését, valamint

c) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet nyilatkozik az önrész rendelkezésre állásáról.

d)35 a támogatás igénybevételére jogosult szervezet – vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg a támogató – igazolást nyújt be arról, arról, hogy a kérelemben szereplő támogató az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a kérelem időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és

da) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

db) a támogató szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

e)36 a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a 4. § (11) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségnek eleget tesz, és ezt a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja.

(2) A jóváhagyást végző szervezet a támogatási igazolást 3 példányban állítja ki.

(3) A jóváhagyást végző szervezet a kérelemről annak beérkezésétől számított 8 napon belül dönt. A kérelemmel kapcsolatban hiánypótlásnak van helye, ha a jóváhagyást végző szervezet az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértékének túllépését állapítja meg. Ilyen esetben a támogatás igénybevételére jogosult szervezet 8 napon belül az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő kérelmet nyújthat be a jóváhagyást végző szervezet részére.

(4) A jóváhagyást végző szervezet a támogatási igazolás 1-1 példányát közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel és a támogatóval, továbbá gondoskodik 1 példány megőrzéséről. Ha jóváhagyó szervezetként a szakszövetség jár el, akkor a támogatási igazolás 1 példányát az ellenőrző szervezettel is közli.

(5) A jóváhagyást végző szervezet a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el a kérelem elutasítása esetén, ebben az esetben azonban a kérelem elutasításának tényét közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezetettel és a támogatóval.

7. § (1)37 A támogató a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást, valamint a Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatást

a) előfinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követően

aa) a támogatás tekintetében a támogatási igazolásban meghatározott jogcímekre rendelkezésre álló egyes önálló fizetési számlákra történő átutalással,

ab)38 a kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén – a támogató döntése szerint – a támogatási igazolás szerint támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány, vagy a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület támogatása esetén a sportköztestület önálló fizetési számlájára történő átutalással

bocsátja a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére;

b)39 utófinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követően

ba) a támogatás tekintetében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége elkülönített fizetési számlájára történő átutalással,

bb) a kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén – a támogató döntése szerint – a látvány-csapatsport országos szakszövetsége, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány, vagy a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület támogatása esetén a sportköztestület önálló fizetési számlájára történő átutalással

teljesíti.

(2)40

(2a)41 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén az adott támogatási időszakra vonatkozó elszámolás vagy részelszámolás ellenőrző szervezethez történő benyújtását és az elszámolásnak, részelszámolásnak az ellenőrző szervezet részéről történő elfogadását és az erről szóló értesítést követően

a)42 a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a sportpolitikáért felelős miniszter, vagy

b) a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott elkülönített pénzforgalmi számláról bocsátja a támogatást vagy annak az elszámolásban, részelszámolásban elfogadott részét a támogatás igénybevételére jogosult szervezet rendelkezésére.

(2b)43 Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott elkülönített fizetési számlán a 11–13. §-ban meghatározottak szerinti elszámolás lezárását követően fel nem használt támogatás áll rendelkezésre, és a támogatott szervezet nem kérelmezte a 14. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a sportfejlesztési program meghosszabbítását, a fel nem használt támogatást a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára kell befizetni, és azt az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani.

(2c)44 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elosztásának szabályairól a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetség, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány, vagy a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület dönt a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának figyelembe vételével.

(3) A támogatási igazolást az adó megállapításához való jog elévülési idejének végéig kell megőrizni.

8. § (1) A jóváhagyást végző szervezet a kiadott támogatási igazolásokról jegyzéket vezet, amely tartalmazza a támogató és a támogatott szervezet nevét, azonosító adatait, a támogatási igazolás jogcímeit, valamint jogcímenként a támogatás összegét.

(2) A jóváhagyást végző szervezet a jegyzék honlapján történő közzétételével – a támogató (1) bekezdés szerinti adatai kivételével – tájékoztatja a nyilvánosságot a kiállított támogatási igazolások alapján nyújtott támogatások naprakész állásáról.

4. A támogatások felhasználásának alapvető szabályai

9. § (1)45 A támogatási igazolásban foglalt jogcímek alapján nyújtott támogatás előfinanszírozással is történhet. Ha a támogatás előfinanszírozással kerül biztosításra, a támogatott az 5–6. §-ban foglaltaknak megfelelően kiállított támogatási igazolásokban szereplő támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegével utólagos elszámolás mellett, az e rendeletben foglaltak szerint számol el.

(2) Az országos sportági szakszövetség a támogatást szerződéssel – az ellenőrző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott céllal egyezően és azonos feltételekkel – a tagszervezeteként működő sportszervezet, továbbá képzési támogatás esetén a szakszövetség képzési programjának megvalósítását végző más, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet (a továbbiakban: a támogatás végső kedvezményezettje) részére továbbadhatja, ha

a) a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás, vagy egyébként ingatlanfejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt sportfelszerelést, sporteszközt érintő tárgyi eszköz beruházás, képzési támogatás, vagy versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása, és

b) a támogatás továbbadását – a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a támogató nem zárta ki, és

c) az a) pontban felsorolt támogatási jogcímek igénybevételére a támogatás végső kedvezményezettje támogatás igénybevételére jogosult szervezetként a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdése alapján önállóan is jogosult lenne, valamint

d) a támogatás végső kedvezményezettje a Tao. tv. 22/C. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

(3)46 A versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása – az országos sportági szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentésén keresztül – a szakszövetségen keresztül is történhet. Ilyen esetben a szakszövetség készíti el és nyújtja be a sportfejlesztési programot jóváhagyásra és kérelmezi a támogatási igazolás kiállítását. A díjcsökkentés nem minősül továbbadott támogatásnak.

(4)47 A támogatás továbbadására vonatkozó igényt a sportfejlesztési programban külön fel kell tüntetni. A továbbadott támogatás felhasználására az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(5)48 Ha a támogatás végső felhasználója nem az országos sportági szakszövetség, a továbbadott támogatásról és a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegének felhasználásáról a támogatás végső kedvezményezettje az 1. melléklet szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: összesített elszámolási táblázat) számol el, és azt az országos sportági szakszövetségen keresztül küldi meg az ellenőrző szervezetnek.

(6)49 Amennyiben a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési engedélyhez kötött beruházásra, felújításra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás, és összege meghaladja a 10 millió forintot, úgy annak megvalósítását szolgáló támogatás csak utófinanszírozás formájában nyújtható.

(7) A támogatási igazolásban foglalt jogcímek alapján nyújtott támogatásból végrehajtott fejlesztés szakmai és pénzügyi megvalósulásáért kizárólag a támogatott szervezet felelős, a támogatót semmilyen felelősség nem terheli.

(8) A támogatott szervezet a támogatást támogatási jogcímenként külön-külön önálló pénzforgalmi számlán tartja nyilván és kezeli.

(9) A támogatott szervezet a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen, az ellenőrző szervezet vagy más ellenőrző hatóság által bármikor ellenőrizhető módon tartja nyilván.

(10)50 A támogatott szervezet a támogatást kizárólag a jóváhagyó szervezet által kiállított támogatási igazolásban meghatározottak szerinti jogcímre, az abban meghatározott mértékben használhatja fel. A támogatott szervezet az önrészt a sportfejlesztési program megvalósításával összhangban, a szükséges mértékben úgy köteles rendelkezésre bocsátani, hogy annak teljes összege a támogatási időszakban felhasználásra kerüljön.

(11)51 A támogató a támogatás juttatásáért a támogatott szervezet részéről semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Ilyen megállapodás esetén a támogató nem jogosult a Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdése szerinti adókedvezmény igénybevételére sem.

(12)52 A támogató a szponzori szerződés keretében történő kiegészítő sportfejlesztési támogatás juttatásáért a támogatott szervezet részéről ellenszolgáltatásra jogosult. Az erre vonatkozó szerződés a támogató Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdésében meghatározott adókedvezmény igénybevételére való jogosultságát nem érinti.

10. § (1)53 Ha a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása során

a) olyan tény vagy körülmény jut a támogatott szervezet tudomására, vagy a támogatott szervezet önhibáján kívül olyan tényt vagy körülményt idéz elő, ami az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítását veszélyezteti, illetve meghiúsítja, vagy

b) olyan tény vagy körülmény merül fel, aminek az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési program terhére történő megvalósítására biztosított támogatás nem elegendő,

a támogatott szervezet köteles azt az okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban bejelenteni a jóváhagyást végző szervezetnek, és – a (2) és (3a) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az igénybe nem vett támogatásról írásban lemondani, azt a 14. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint az állam részére befizetni, valamint a támogatás igénybe vett részének felhasználásáról e rendelet szerint elszámolni.

(2)54 A támogatott szervezet – 8 napos határidőn belül – a támogatási időszak során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programban meghatározott szakmai program támogatási jogcímek közötti módosítását. A módosítási kérelem nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás legnagyobb mértékének növelésére, valamint nem irányulhat a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására. A módosítási kérelemhez a 4. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat kell csatolni a jóváhagyást végző szervezet részére.

(3) A jóváhagyást végző szervezet a módosítási kérelemről való döntés során a 4. § (3)–(9) bekezdésének alkalmazásával jár el azzal, hogy az ügyintézési határidő 30 nap, hiánypótlásra pedig egy alkalommal, 8 napos határidővel van lehetőség.

(3a)55 Ha az (1) bekezdésben meghatározott körülmények a támogatási időszakra vonatkozóan eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatási jogcímen belül elkülöníthető szakmai programelemek (támogatási aljogcímek) átcsoportosítására vonatkozóan merültek fel, a sportfejlesztési program ennek megfelelő módosítását a támogatott szervezet – a módosítás okáról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül – kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél. A jóváhagyást végző szervezet a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Támogatási jogcímen belüli módosítás egy támogatási időszakban legfeljebb 3 alkalommal – legkésőbb május 31-ei benyújtási határidővel – kérelmezhető. A támogatási jogcímen belüli módosítás nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás legnagyobb mértékének növelésére. A támogatási jogcímen belüli módosítási kérelemhez a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott dokumentumok közül a kérelem elbírálásához szükséges szakmai- és költségterv támogatási jogcímen belüli módosítással érintett részét kell csatolni a jóváhagyást végző szervezet részére.

(4)56 A (2) vagy a (3a) bekezdés szerint módosított és a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program alapján benyújtott támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatos eljárásra a 6. §-t kell alkalmazni.

(5)57 Ha jóváhagyó szervezetként a szakszövetség jár el, a (2) vagy (3a) bekezdés szerinti módosítási kérelemről való döntéséről 8 napon belül tájékoztatja az ellenőrző szervezetet.

5. A támogatások felhasználásának ellenőrzése

11. § (1)58 A támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegének felhasználásáról történő elszámolást – a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – minden évben, a támogatási időszak lezárultát követő 30 napon belül, az (5) bekezdésben foglaltak szerint záradékolt számviteli bizonylatokkal alátámasztott módon, összesített elszámolási táblázattal együttesen kell az ellenőrző szervezethez benyújtani. Az elszámolást – a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén is – a támogatott szervezet nyújtja be az ellenőrző szervezethez. A támogatás felhasználását igazoló szöveges, szakmai beszámolóhoz az összesített elszámolási táblázatot is mellékelni kell. A benyújtásra rendelkezésre álló határidő egyszeri alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

(2) A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet részére. Nem kell előrehaladási jelentést benyújtani mindaddig, amíg a jóváhagyott sportfejlesztési programmal kapcsolatban támogatási igazolás kiállítására nem került sor. A 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén az előrehaladási jelentést az országos sportági szakszövetség nyújtja be az ellenőrző szervezet részére. Az előrehaladási jelentést a negyedévet követő 8 – a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén 15 – napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról.

(3) Az előrehaladási jelentéshez – az (5) bekezdésben meghatározottak szerint – részelszámolás is benyújtható. Amennyiben az ellenőrző szervezet az előrehaladási jelentés áttanulmányozását követően azt indokoltnak tartja, a támogatott szervezetnek részelszámolás benyújtását írhatja elő.

(4)59 A támogatott szervezet a támogatási időszakban keletkezett támogatásból, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegéből finanszírozott költségekről, ráfordításokról kiállított számlákkal, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatokkal – a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel – tételesen köteles elszámolni.

(4a)60 Ha a jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő egyes támogatási jogcímeken rendelkezésre álló támogatás teljes összege meghaladja a 20 millió forintot, a támogatott szervezet az elszámolás során a 100 ezer forint alatti számlák, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatok benyújtásától eltekinthet, ha a (6) bekezdés szerinti könyvvizsgáló általi hitelesítés valamennyi, az összesített elszámolási táblázaton szereplő elszámolási dokumentumon szerepel.

(4b)61 A (4a) pont szerinti elszámolás esetén az ellenőrző szervezet – az összesített elszámolási táblázaton szereplő elszámolási dokumentum alapján – véletlenszerűen kiválasztott számviteli bizonylat 5 napon belüli benyújtására hívhatja fel a támogatott szervezetet. Ha az ellenőrző szervezet a benyújtott számviteli bizonylat alapján azt állapítja meg, hogy az azzal való elszámolás nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, a (4) bekezdés szerinti tételes elszámolás 15 napon belüli benyújtására kötelezi a támogatott szervezetet.

(5)62 Az e rendelet alapján elszámolt számviteli bizonylatokat a támogatott szervezet köteles záradékolni, vagy a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén a támogatás végső kedvezményezettjével záradékoltatni. A záradékolt számviteli bizonylatokon szerepelnie kell annak, hogy a támogatott szervezet azt a jóváhagyást végző szervezet által meghatározott ügyszámon kiállított sportfejlesztési programot jóváhagyó határozat alapján, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás részeként számolta el.

(6)63 Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenőrző szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérő, de legfeljebb 50 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási időszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az ellenőrző szervhez benyújtandó nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.

12. §64 (1) A támogatási igazolás alapján nyújtott támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás felhasználásának szakmai ellenőrzésére az ellenőrző szervezet jogosult. Az ellenőrző szervezet a szakmai ellenőrzés keretében jogosult a támogatásból, valamint az ahhoz kapcsolódó saját forrásokból megvalósuló programok dokumentációjába betekinteni. Ennek érdekében a támogatott szervezet az iratokat a támogatási igazolás kiállításától számított 10 évig megőrzi, ellenőrzés esetén azt rendelkezésre bocsátja, és az ellenőrzés során együttműködik az ellenőrző szervezettel, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást az ellenőrző szervezet részére megadja.

(2) Az ellenőrző szervezet a szakmai ellenőrzés keretében jogosult a támogatásból, valamint az ahhoz kapcsolódó saját forrásokból megvalósuló szakmai programok helyszíni ellenőrzésére is.

13. § (1)65 Az ellenőrző szervezet az elszámolást annak beérkezésétől számított 90 napon belül – részelszámolás benyújtása esetén 45 napon belül – megvizsgálja, és dönt az elszámolás (részelszámolás) elfogadásáról, részbeni elfogadásáról vagy elutasításáról.

(2)66 Hiánypótlásra két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 15 napos határidő tűzésével kerülhet sor és a felhívásban meg kell jelölni az elszámolás hiányosságát. Részelszámolás esetén hiánypótlásra egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével kerülhet sor. A támogatott szervezet az ellenőrző szervezet vezetőjénél kezdeményezheti a hiánypótlás határidejének egyszeri alkalommal, legfeljebb 15 nappal, részelszámolás esetén 8 nappal történő meghosszabbítását. A hiánypótlás határideje az elszámolásra rendelkezésre álló ügyintézési határidőbe nem számítandó be.

(2a)67 Az ellenőrző szervezet vezetője az elszámolási határidőt annak letelte előtt kérelemre vagy hivatalból, indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

(3) Ha a kedvezményezett valamely hiánypótlási határidőt elmulasztja vagy a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti, az elszámolás vagy annak érintett része nem fogadható el.

(4)68 A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás felhasználásáról történő elszámolás elfogadásáról vagy annak elutasításáról az ellenőrző szervezet tájékoztatja a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségét.

14. § (1)69 Ha a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolások alapján lehívott támogatások összértéke meghaladja a támogatási időszak során ténylegesen felmerült költségekre, ráfordításokra jutó, azok arányában igénybe vehető támogatások együttes összegét, a fel nem használt támogatás rendelkezésre állását a támogatott szervezet bankszámlakivonat csatolásával köteles igazolni.

(1a)70 Az (1) bekezdésben meghatározott bankszámlakivonat csatolására vonatkozó igazolási kötelezettség nem vonatkozik

a) a támogatás igénybevételére jogosult szervezetre, ha az az adott támogatási időszakban nem részesült támogatásban, vagy

b) a támogatott szervezetre, ha a részben lehívott támogatás teljes összegét felhasználta.

(2)71 Amennyiben az ellenőrző szervezet az elszámolás ellenőrzése során állapítja meg, hogy a támogatott szervezet nem használta fel teljes összegben a lehívott támogatás összegét, úgy a fel nem használt támogatás állam részére történő – (7) bekezdés szerinti – befizetésére hívja fel a támogatott szervezetet.

(3) A támogatott szervezet a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül bankszámlakivonat csatolásával igazolhatja a fel nem használt támogatás teljes összegének rendelkezésre állását.

(4)72 A támogatott szervezet – a 15. §-ban foglaltak kivételével – az elszámolás, valamint az (1) és (3) bekezdés szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére való benyújtásával egyidejűleg a jóváhagyást végző szervezetnél kérelmezheti a sportfejlesztési program további, legfeljebb 1 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

(4a)73 Az (1a) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet vagy támogatott szervezet a (4) bekezdésben meghatározott igazolás benyújtása nélkül is kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a sportfejlesztési program további meghosszabbítását.

(4b)74 A támogatott szervezet – a 15. §-ban foglaltak kivételével, a (4a) bekezdésben foglaltakra is tekintettel – a sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a jóváhagyást végző szervezetnél az adott támogatási időszak vonatkozásában a tárgyévet követő év május 1. napjától kérelmezheti a sportfejlesztési program összesen legfeljebb 2 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

(5) Ha a jóváhagyást végző szervezet a szakszövetség, a támogatott szervezet a (4) bekezdés szerinti kérelem 1 példányát az ellenőrző szervezet részére is megküldi.

(6)75 A támogatott szervezet részéről a (4) bekezdés vagy a (4a) bekezdés szerinti kérelem benyújtása esetén a jóváhagyást végző szervezet 30 napon belül dönt a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés meghosszabbításáról vagy a kérelem elutasításáról. Ha a jóváhagyást végző szervezet a szakszövetség, döntéséről az ellenőrző szervezetet is egyidejűleg tájékoztatja.

(6a)76 A jóváhagyást végző szervezet döntésében megjelöli a sportfejlesztési program megvalósításának módosított véghatáridejét, ha engedélyezi a sportfejlesztési program meghosszabbítását. A támogatott szervezet köteles a döntésben meghatározott véghatáridőre a meghosszabbított sportfejlesztési programot lezárni és a 11. § (1) bekezdésének megfelelő elszámolást az ellenőrző szervezet részére benyújtani.

(7)77 A fel nem használt támogatást a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára kell befizetni, és azt az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani. Fel nem használt támogatás rendelkezésre állása esetén a támogatott szervezet a (3) bekezdésben meghatározott igazolás és a (4) bekezdés szerinti kérelem előterjesztése helyett a fel nem használt támogatást bármikor befizetheti a a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára.

(8)78 Amennyiben a fel nem használt támogatás összege a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítását biztosító támogatási időszak során támogatási jogcímenként a pénzügyileg teljesített támogatási igazolások összértékének 20%-át meghaladja, úgy a 20%-os mértéken felül fel nem használt támogatást – a (9)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel – a támogatott szervezet a jegybanki alapkamattal növelt összegben köteles befizetni az állam részére a (7) bekezdésben meghatározottak szerint.

(9)79 Ha a támogatott szervezet meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítására válik jogosulttá, a meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása esetén az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, továbbá a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján lehívott támogatást a meghosszabbított sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasználhatja.

(9a)80 A (4) bekezdés szerint meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása során a 10. § (2) vagy (3a) bekezdése szerinti támogatási jogcímek közötti vagy támogatási jogcímen belüli módosítási kérelem nem terjeszthető elő, kivéve a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű, sportcélú ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén, legfeljebb 1 alkalommal. A módosítási kérelemről való döntésre a 10. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(10)81 Ha a támogatott szervezet több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program megvalósítását végzi, az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét a sportfejlesztési program időszakából a még hátralévő támogatási időszakra vonatkozó, a program célját biztosító feladatokra felhasználhatja.

(11) A (8) bekezdés szerinti kamat számításakor a támogatás pénzügyi teljesítésének napjától a visszafizetés vagy befizetés napjáig terjedő időszakot kell figyelembe venni.

(12)82 Ha a támogatott szervezet országos sportági szakszövetség, akkor a tárgyidőszakra vonatkozó sportfejlesztési program megvalósítása során – több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program megvalósítása esetén annak a támogatási időszakra vonatkozó részének – az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, de legfeljebb a támogatási időszakra eső támogatás értékének 20%-át kamatozó tartalékként a sportfejlesztési program megvalósulásának időszakát követően is felhasználhatja az e rendeletben meghatározottakkal azonos célra.

15. § (1)83 Ha az ellenőrző szervezet az elszámolás ellenőrzése során – ideértve a helyszíni ellenőrzést is – azt állapítja meg, hogy

a) a támogatás felhasználása során a támogatott szervezet eltért a jóváhagyott sportfejlesztési programban foglaltaktól, és a támogatott szervezetnek felróható módon nem teljesült a sportfejlesztési programban vállalt kötelezettségek egésze vagy egy része, vagy

b) a nem szabályszerűen vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás összegével a támogatott szervezet nem tud az e rendeletben foglaltak szerint elszámolni,

a támogatott szervezet a jogosulatlanul igénybe vett – jegybanki alapkamattal növelt összegű – támogatást 50%-os mértékkel növelt összegben köteles az állam részére a 14. § (7) bekezdésében foglaltak szerint befizetni.

(1a)84 Az (1) bekezdés szerinti kamat számításakor a támogatás pénzügyi teljesítésének napjától a visszafizetés napjáig terjedő időszakot kell figyelembe venni.

(2) Az (1) bekezdés alapján szabálytalanul igénybe vett támogatás esetén a támogatás egészének vagy a nem szabályszerűen felhasznált arányos részének (1) bekezdés szerinti befizetésétől számított legfeljebb 3 évig az ellenőrző szervezet a támogatott szervezetet az e rendelet szerinti támogatásból kizárja. Az ellenőrző szervezet ezt a tényt a honlapján közzéteszi.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat a részelszámolás ellenőrzésére is megfelelően alkalmazni kell.

5/A. Jelentéstételi kötelezettség85

15/A. § (1)86 Az ellenőrző szervezet minden év október 15-éig a jelentéstételi kötelezettség időpontját megelőző támogatási időszakról az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatával összefüggésben jelentést nyújt be az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott, támogatás igénybevételére jogosult szervezetek részére az egyes támogatási jogcímeken nyújtott támogatásokról. A jelentés adatokat tartalmaz különösen:

a)87 az egyes támogatásra jogosult szervezetek által – a b) pontban foglaltakra is figyelemmel – az egyes támogatási jogcímeken igényelt és a ténylegesen igénybe vett támogatás nagyságáról;

b) a sportcélú ingatlanra irányuló, jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú infrastruktúra-fejlesztésekről az alábbiak szerint:

ba) a sportcélú infrastruktúra-fejlesztés céljáról és nagyságáról,

bb) a sportcélú ingatlan-fejlesztéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beruházások, felújításokhoz tartozó támogatási intenzitásokról, figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdés e) pontjában foglaltakra;

bc) a sportcélú ingatlan-fejlesztés kedvezményezettjeiről;

bd) a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel a piaci ár meghatározásához alkalmazott referenciaárakra vonatkozó paraméterekről;

be) a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet által ténylegesen fizetett bérleti, vagy a használatért járó egyéb díj mértékéről;

bf) a lakosságnak nyújtott előnyökről és a sportcélú ingatlan-fejlesztés multifunkcionális használatának részletes körülményeiről.

(2)88 Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az (1) bekezdés szerint részére megküldött jelentést továbbítja az Európai Bizottság részére.

5/B.89 Adatszolgáltatási kötelezettség

15/B. § (1)90 A jóváhagyást végző szervezetek a sportfejlesztési programok jóváhagyásáról szóló döntések 4. § szerinti meghozatalát követően, de legkésőbb a tárgyév július 15-éig adatot szolgáltatnak az államháztartásért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter részére a sportfejlesztési programban feltüntetett, egyes jogcímeken igénybe vehető támogatás teljes értékéről.

(2)91 A látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, valamint az ellenőrző szervezet minden hónap 15. napjáig adatokat szolgáltatnak az államháztartásért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter részére a tárgyhót megelőző hónapban a támogatás igénybevételére jogosult szervezetek részére az egyes támogatási jogcímeken kiadott támogatási igazolásokról.

6. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2)92

(3) A 4. § (3) bekezdésében az ellenőrző szervezet részére a bejelentés vizsgálatára rendelkezésre álló határidő a bejelentés benyújtását követő 45 nap.

(3a)93 E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) megállapított 7. § (1)–(2b) bekezdését a Korm. rendelet hatálybalépésekor94 folyamatban lévő, támogatási igazolás kiállítása iránti kérelmekre is alkalmazni kell.

(4)95 E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kormányrendelet) megállapított

a) 2. § (1) bekezdés 11. pontját, 2. § (6) és (6a) bekezdését a Kormányrendelet hatálybalépésekor96 folyamatban lévő sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmekkel összefüggésben,

b) 9. § (10) bekezdését és 11. § (5) bekezdését a Kormányrendelet hatálybalépésekor97 folyamatban lévő, 2011–2012-es támogatási időszak sportfejlesztési programjainak megvalósítása során

is alkalmazni kell.

(5)98 E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 134/2013. (V. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított

a) 2. § (3a), (6a) és (6b) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor99 folyamatban lévő sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmekkel összefüggésben,

b) 13. § (1)–(2) és (2a) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor100 folyamatban lévő, 2011–2012-es és 2012–2013-as támogatási időszak sportfejlesztési programjainak elszámolása során

is alkalmazni kell.

(6)101 Az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként fizetett, a Nemzeti Sport Intézet rendelkezésére álló összeg a látvány-csapatsportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) hatálybalépésekor102 még le nem zárt elszámolásokkal összefüggő ellenőrzési feladatok költségeire az ellenőrző szervezetek között a módosító rendelettel megállapított 2. § (6b) bekezdésében meghatározott megosztás alapján használható fel.

(7)–(9)103

(10)104 A módosító rendelettel megállapított 14. § (1a), (4a) és (9) bekezdést a módosító rendelet hatálybalépése előtt meghosszabbított, folyamatban lévő sportfejlesztési programok esetében is alkalmazni kell.

(11)105 Ha a támogatott szervezet a 2011–2012-es vagy a 2012–2013-as támogatási időszakban módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítására vált jogosulttá, a módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítása esetén az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, továbbá a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján lehívott támogatást, a módosított vagy új sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasználhatja.

(12)106 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 75/2014. (III. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. § (1) bekezdés 9. pont f) alpontját a Módr2. hatálybalépésekor107 folyamatban lévő sportfejlesztési programok jóváhagyása és elszámolása során is alkalmazni kell.

(13)108 E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 170/2015. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 14. § (4b) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor109 folyamatban lévő, 2013–2014-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programok esetében is alkalmazni kell.

17. § (1) A 2. § (2) bekezdés alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 379/5 2006. 12. 28.) (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) Csekély összegű támogatás nem nyújtható nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.

(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

(5) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.

(6)110 A jóváhagyó szervezet köteles írásban tájékoztatni a támogatott szervezetet arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 1998/2006/EK bizottsági rendeletre – hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére –, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

(7) A sportfejlesztési program jóváhagyását megelőzően az érintett hivatásos sportszervezet írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni az ellenőrző szervezet részére, a hivatásos sportszervezet által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.

(8) Ezen a jogcímen támogatás nem vehető igénybe

a) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez;

b) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatások esetében, a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek megvásárlására, valamint

c) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére.

18. § (1) A 2. § (1) bekezdés 3. pontja alapján nyújtott támogatások képzési támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag a 800/2008/EK bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.

(3) Ha valamely támogatási projektben mind szakképzési, mind általános képzési összetevők szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása céljából egymástól nem választhatók el, vagy ha a támogatási projektben szereplő képzés szakosított, illetve általános jellege nem állapítható meg, a szakképzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.

(4) Ezen a jogcímen támogatás nem vehető igénybe a 17. § (8) bekezdése szerinti esetekben.

1. melléklet a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez111

Összesített elszámolási táblázat

Támogatott szervezet neve:

 

Végső felhasználó kedvezményezett neve:

 

Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma:

 

Támogatási jogcím megnevezése:

 

Jóváhagyott támogatási igazolás szerinti támogatási összeg:

 

Sorszám

Bizonylatszám

Számla kibocsátója

Megnevezés/
felhasználás

Teljesítés időpontja

Számla bruttó értéke

Elszámolt költség (támogatás és saját forrás)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek, és csak a sportpolitikáért felelős miniszter felé, a ......................................... iktatószámú támogatási igazolással kapcsolatban lettek elszámolva.

Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: .......................................................

P. H.

.........................................................................................

a képviseletre jogosult személy aláírása

2. melléklet a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok

Elszámolási időszak:

Sor-
szám

Számla Bizonylat száma1

Szállító neve

Termék/szolgáltatás megnevezése

Számviteli teljesítés időpontja (számviteli-
leg)2

Támogatási jogcím
(SZJ, TE, UP)

Jóváhagyott sport-
fejlesztési programnak megfelel
(igen/nem)

Teljesítettség3
(igen/nem)

Piaci értéknek megfelel
(igen/nem)

Elszámolt költség

Megfizetés napja pénzügyi rendezés időpontja

Lehívható támogatás4

Ténylegesen igénybe vett támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

1 Számlaszám, illetve amennyiben a költség nem számlával alátámasztott (pl. bérköltség), akkor az egyéb számviteli bizonylat száma (pl. bérfeladási jegyzék száma)

2 Több elszámolási időszakot érintő költség (pl. június – augusztus) esetén az elszámolható költségeket arányosan meg kell osztani. Ezt külön be kell mutatni.

3 Szolgáltatások esetében a rendelkezésre álló dokumentáció alapján kell ellenőrizni. Termékek/beruházások esetén leltárral és helyszíni szemlével is alá kell támasztani.

4 Amennyiben bármelyik mező esetében a válasz nemleges, akkor ennek összege nulla, vagy a rendelkezésre álló dokumentáció alapján arányosan csökkentendő (pl. részleges teljesítettség, piaci árat meghaladó költség, részleges kifizetettség stb. ) Arányos elszámolhatóság esetén az eredményt számszakilag külön be kell mutatni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!