nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2011. évi CXVII. törvény
a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2012-10-01
infinity
2

2011. évi CXVII. törvény

a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről1

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS AUSZTRÁLIA KÖZÖTT

A Magyar Köztársaság és Ausztrália (a továbbiakban: a „Szerződő Felek”)

a két ország között fennálló baráti kapcsolat erősítése céljából,

továbbá

mivel a Szerződő Felek szabályozni kívánják a két ország viszonyát a szociális biztonság területén,

az alábbiakban állapodnak meg:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1) A jelen Egyezmény alkalmazásában a használt fogalmak jelentése a következő:

(a) „Ellátás”: nyugdíj vagy járadék, amely valamely Szerződő Fél vonatkozó jogszabályai alapján fizetendő; ideértve a fizetendő emeléseket és kiegészítő juttatásokat, azonban Ausztrália esetében nem tartalmazza a nyugdíjgaranciáról szóló törvényben foglalt ellátásokat, kifizetéseket, illetve egyéb jogosultságokat;

(b) „Illetékes Hatóság”: Ausztrália vonatkozásában a 2. cikkben meghatározott szociális biztonsági jogszabályokért felelős minisztérium államtitkára, kivéve az Egyezmény II. részének vonatkozásában, továbbá az Egyezmény egyéb részeinek vonatkozásában is, amennyiben azok az említett részt érintik, amely esetben az „Illetékes Hatóság” az adóügyi kormánybiztosra, illetőleg a kormánybiztos meghatalmazott képviselőjére utal; továbbá a Magyar Köztársaság vonatkozásában a 2. cikk (1) (b) pontjában megjelölt jogszabályok által szabályozott rendszerekért felelős miniszterek, minisztériumok vagy megfelelő hatóságok;

(c) „Illetékes Intézmény”: Ausztrália vonatkozásában az az intézmény vagy hivatal, amelynek feladata a vonatkozó jogszabályok végrehajtása; továbbá a Magyar Köztársaság vonatkozásában az a felelős intézmény, amelynél a személy biztosítva van vagy biztosítva volt;

(d) „Beszámítható időszakok”: Ausztrália tekintetében, olyan helybenlakási időszakok, amelyek Ausztrália szociális biztonságról szóló törvénye értelmében ellátási jogosultság alapját képezik, és a Magyar Köztársaság tekintetében a Magyar Köztársaság jogszabályai szerinti járulékfizetési időszak, vagy ezen jogszabályok szerint járulékfizetési időszakkal egyenértékűnek tekintett, vagy akként elfogadott időszak;

(e) „Jogosult”: az a személy, aki jogosultságot szerzett ellátásokra a jelen Egyezmény 2. cikkében meghatározott szociális biztonsági jogszabályok alapján;

(f) „Jogszabályok”: jelen Egyezmény 2. cikkében meghatározott törvények és rendeletek;

(g) „Munkaképes korban történő ausztráliai helybenlakás időtartama”: egy személy vonatkozásában az ausztrál jogszabályok szerint ekként meghatározott időtartam, amely nem tartalmazza azokat az időszakokat, amelyek a 13. cikk értelmében ausztráliai tartózkodási időnek tekintendők;

(h) „Lakóhely”: az a hely, ahol az illető személy a Szerződő Fél vonatkozó jogszabályai szerint állandó jelleggel tartózkodik.

(2) A jelen cikkben meg nem határozott fogalmaknak a Szerződő Felek alkalmazandó jogszabályaiban meghatározott jelentést kell tulajdonítani.

2. cikk

Tárgyi hatály

(1) Jelen Egyezmény tárgyi hatálya az alábbi jogszabályokra terjed ki:

(a) Ausztrália vonatkozásában:

(i) a szociális biztonságról szóló joganyagot alkotó törvények, amennyiben a jogszabály az öregségi nyugdíjról rendelkezik, arra vonatkozik, illetőleg azt érinti;

(ii) jelen egyezmény II. részének és az azt érintő egyéb részeinek tekintetében a nyugdíjgaranciáról szóló jogszabályok (amelyeket a jelen Egyezmény aláírásának időpontjában a nyugdíjgaranciáról szóló 1992. évi (közigazgatási) törvény, a nyugdíjgarancia díjáról szóló 1992. évi törvény, valamint a nyugdíjgaranciáról szóló (közigazgatási) rendeletek tartalmaznak);

(b) a Magyar Köztársaság vonatkozásában:

azokra a jogszabályokra, törvényekre és rendeletekre, amelyek

(i) a biztosítási kötelezettségre, a társadalombiztosítási ellátások és a munkanélküliség esetén járó ellátások fedezetére fizetendő járulékokra, valamint

(ii) a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkoznak.

(2) A 2. cikk (4) bekezdés figyelembevételével a jelen Egyezmény vonatkozik azokra a törvényekre és rendeletekre is, amelyek az (1) bekezdésben meghatározott jogszabályokat módosítják, kiegészítik, egységes szerkezetbe foglalják vagy azok helyébe lépnek.

(3) Ha a jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, a jelen cikkben említett jogszabályok nem foglalják magukba valamely Szerződő Fél harmadik féllel kötött szociális biztonsági egyezményeit vagy egyéb megállapodásait.

(4) Az Egyezmény hatálya kiterjed a Szerződő Felek azon jogszabályaira és rendeleteire is, amelyek a szociális biztonság új rendszereit vagy ágait határozzák meg, feltéve, hogy ezekről az adott Szerződő Fél Illetékes Hatósága írásban tájékoztatja a másik Szerződő Fél Illetékes Hatóságát. Amennyiben a másik Szerződő Fél Illetékes Hatósága az értesítés napjától számítva három hónapon belül nem fejezi ki ellenvéleményét, a Szerződő Felek Illetékes Hatóságai által kölcsönösen meghatározott időponttól kezdve a szerződés hatálya kiterjed az értesítésben foglaltakra.

3. cikk

Személyi hatály

Jelen Egyezmény hatálya kiterjed:

(a) bármely olyan személyre, akire egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, és

(b) bármely olyan személyre, aki Ausztráliában állandó lakóhellyel rendelkezik vagy rendelkezett, és

(c) más személyekre olyan mértékben, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok szerint jogokat származtatnak az (a) pontban meghatározott személyektől.

4. cikk

Egyenlő bánásmód elve

Amennyiben a jelen Egyezmény eltérően nem rendelkezik, a Szerződő Felek kötelesek mindazokat a személyeket, akikre a jelen Egyezmény vonatkozik, az ellátásokra való jogosultságuk és az ellátások kifizetése kapcsán fennálló, közvetlenül az adott Szerződő Fél jogszabályai alapján, vagy a jelen Egyezmény értelmében fennálló jogaik és kötelezettségeik vonatkozásában egyenlő bánásmódban részesíteni.

5. cikk

Az ellátások exportja

(1) Jelen Egyezmény ellenkező rendelkezése hiányában, valamely Szerződő Fél jogszabályai szerint a 3. cikkben meghatározott bármely személy részére folyósítandó ellátásokat – ideértve a jelen Egyezmény szerint szerzett ellátásokat is – nem lehet csökkenteni, módosítani, felfüggeszteni, megszüntetni vagy megvonni pusztán annál a ténynél fogva, hogy az érintett személy a másik Szerződő Fél területén tartózkodik, továbbá ezek az ellátások akkor is folyósítandók, ha az érintett személy bármely Szerződő Fél területén állandó lakhellyel rendelkezik vagy bármely Szerződő Fél területén tartózkodik.

(2) Ausztrália vonatkozásában – az 5. cikk (1) bekezdése céljából – a jelen Egyezmény értelmében fizetendő emelések és kiegészítések Ausztrália területén kívül tartózkodó személynek csak a Szociális biztonságról szóló, 1991. évi törvényben meghatározott időszakra fizethetők ki. A Szociális biztonságról szóló, 1991. évi törvényre történő hivatkozás bármely, a jogszabályt módosító, kiegészítő vagy azt felváltó törvényre is vonatkozik.

II. RÉSZ

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

6. cikk

Általános rendelkezések

(1) A jelen rész célja annak biztosítása, hogy a Magyar Köztársaság vagy Ausztrália jogszabályainak hatálya alá tartozó munkáltatóknak és munkavállalóknak valamely munkavállaló egyazon munkája vonatkozásában – a magyar, illetve az ausztrál jogszabályok értelmében – ne keletkezzen kettős kötelezettségük.

(2) E rész kizárólag akkor alkalmazandó, ha valamely munkavállaló és/vagy a munkavállaló munkáltatója a munkavállaló munkája, vagy a munkáért fizetett díjazás vonatkozásában – e résztől függetlenül – mindkét Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartozik.

(3) Jelen Egyezmény jelen részének figyelembevételével, amennyiben a munkavállaló az egyik Szerződő Fél területén végez munkát, e tevékenység tekintetében a munkavállaló és a munkáltató csak az adott Szerződő Fél jogszabályai hatálya alá tartozik.

7. cikk

Kiküldetés

(1) Amennyiben azt a személyt, aki az egyik Szerződő Fél jogszabályai hatálya alá tartozik, akit az adott Szerződő Fél jogszabályai szerint bejegyzett munkáltató foglalkoztat, és akit ezen munkáltató vagy annak kapcsolódó szervezete javára munkavégzés céljából kiküldenek e foglalkoztatás keretében a másik Szerződő Fél területére, akkor ez a személy és munkáltatója e munkavégzés tekintetében csak az első Szerződő Fél jogszabályai hatálya alá tartoznak, mintha e munkavégzés annak a területén történne.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kapcsolódó szervezet, amelyet a másik Szerződő Fél területén jegyeztek be,

(a) a leányvállalata vagy többségi tulajdonosa a munkáltatónak, vagy

(b) kapcsolt vállalkozása a munkáltatónak, és mindkét vállalkozásnak ugyanaz a vállalkozás a többségi tulajdonosa.

(3) Az (1) bekezdés a 48 hónapnál hosszabb időtartamú kiküldetésre csak mindkét Szerződő Fél Illetékes Hatósága, vagy az általuk kijelölt intézmények vagy hivatalok előzetes hozzájárulása esetén vonatkozik.

8. cikk

Diplomáciai és konzuli kapcsolatok

A jelen Egyezmény a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény (1961. április 18.), valamint a konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény (1963. április 24.) rendelkezéseit nem érinti.

9. cikk

Állami alkalmazottak

Az egyik Szerződő Fél állami alkalmazottjai, akiket munkavégzés céljából a másik Szerződő Fél felségterületére küldenek, továbbra is a küldő Szerződő Fél jogszabályai szerint vannak biztosítva e munkavégzés tekintetében. Az „állam” fogalom Ausztrália vonatkozásában magában foglalja Ausztrália közigazgatási egységeit, valamint helyi önkormányzatait is.

10. cikk

Kivételt képező megállapodások

A Szerződő Felek Illetékes Hatóságai vagy az általuk kijelölt intézmények vagy hivatalok közös megegyezés alapján, a munkáltató – a Magyar Köztársaság esetében a munkavállalóval közös – kérelmére, a jelen Egyezményben nem szabályozott további kivételeket állapíthatnak meg az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó általános rendelkezés alól, azzal a feltétellel, hogy az érintett személy továbbra is valamelyik Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alatt marad, vagy hatálya alá kerül.

11. cikk

Igazolások

Ha jelen Egyezmény jelen részével összhangban az egyik Szerződő Fél jogszabályait kell alkalmazni, a Szerződő Felek Illetékes Hatóságai vagy az általuk kijelölt intézmények vagy hivatalok a munkáltató kérelmére igazolást adnak ki, amelyben igazolják, hogy a munkavállaló ezen Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartozik, és megjelölik az igazolás érvényességének időtartamát. Az említett munkavállaló, valamint a munkavállaló munkáltatója és a másik Szerződő Fél kijelölt intézményei vagy hivatalai jogosultak az igazolásból egy másolatot kapni, amennyiben ezt kérelmezik.

III. RÉSZ

AZ AUSZTRÁL ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

12. cikk

Lakóhely vagy tartózkodás a Magyar Köztársaságban

Ha a személy az ausztrál jogszabályok szerint, vagy a jelen Egyezmény értelmében jogosult lenne ausztrál ellátásra, de az ellátás iránti kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezik lakóhellyel és tartózkodik Ausztráliában, azonban:

(a) a Magyar Köztársaságban vagy Ausztráliában lakóhellyel rendelkezik, és

(b) a Magyar Köztársaság területén vagy Ausztráliában tartózkodik,

a személy, amennyiben valamikor Ausztráliában lakóhellyel rendelkezett, a kérelem benyújtása szempontjából az adott napon Ausztráliában lakóhellyel rendelkező és Ausztráliában tartózkodó személynek minősül.

13. cikk

Összeszámítás az ausztrál ellátások vonatkozásában

(1) Amennyiben olyan személy, akire a jelen Egyezmény vonatkozik, a jelen Egyezmény alapján ausztrál ellátást kérelmezett, és

(a) az általa mint Ausztráliában lakóhellyel rendelkező személy által megszerzett időtartam az adott ellátás adott jogcímen, ezen személy által történő kérelmezéséhez az ausztrál jogszabályok által előírt időtartamot nem éri el; valamint

(b) a munkaképes korban történő ausztráliai helybenlakás időtartama, amelyet megszerzett, a 13. cikk (4) bekezdése szerint számított, az adott személyre irányadó időtartamot eléri vagy meghaladja azt; valamint

(c) a Magyar Köztársaság jogszabályai szerinti beszámítható időszakkal rendelkezik;

akkor a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint teljesített beszámítható időszak – az ellátásra meghatározott minimális jogosultsági időtartam teljesülése érdekében – olyan időszaknak minősül, mintha a személy Ausztráliában lakóhellyel rendelkezett volna.

(2) A 13. cikk (1) bekezdése céljából, ha a személy:

(a) az ausztrál jogszabályokban az adott személy ellátásra való jogosultságához előírt minimális folyamatos időtartamnál rövidebb ideig rendelkezett folyamatosan ausztráliai lakóhellyel; és

(b) beszámítható időszakokkal rendelkezik a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint, amelyek hosszának együttes összege megfelel a 13. cikk (2) (a) pontban említett minimális időszaknak, vagy meghaladja azt;

a beszámítható időszakok összessége egyetlen folyamatos beszámítható időszaknak minősül.

(3) A jelen cikk céljából, ha a személy által ausztráliai lakóhellyel rendelkező személyként eltöltött időszak és a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint megszerzett beszámítható időszak egybeesik, az egybeesés időtartama Ausztrália által kizárólag egyszer vehető figyelembe, mint ausztráliai lakóhellyel rendelkező személyként eltöltött időszak.

(4) A munkaképes korban történő ausztráliai helybenlakás időtartamának minimumát a 13. cikk (1) bekezdése céljából az alábbiak szerint kell figyelembe venni:

(a) az ausztráliai lakóhellyel nem rendelkező személyeknek járó ausztrál ellátások céljából az előírt minimális idő 12 hónap, amelyből legalább 6 hónapnak folyamatosnak kell lennie; valamint

(b) az ausztráliai lakóhellyel rendelkező személy számára fizetendő ausztrál ellátás esetében nincs előírt minimális idő.

(5) A jelen cikk szempontjából a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint teljesített beszámítható időszak csak akkor minősül olyan időszaknak, mintha a személy Ausztráliában lakóhellyel rendelkezett volna, ha a Magyar Köztársaság Illetékes Intézménye igazolást állít ki e beszámítható időszakról.

14. cikk

Az ausztrál ellátások kiszámítása

(1) Tekintettel a 14. cikk (2) bekezdésében foglaltakra, ha az ausztrál ellátás az Ausztrálián kívül tartózkodó személy számára kizárólag a jelen Egyezmény értelmében fizethető, az ellátás összegét az ausztrál jogszabályok alapján, és ahol alkalmazandó, arányosított módon kell meghatározni, de annak alapján, hogy a gyermek után járó összeg nulla.

(2) Ha a személy ideiglenesen érkezik Ausztráliába, a 14. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezés az Ausztráliába érkezéstől számított 26 hétig továbbra is alkalmazandó.

(3) Tekintettel a 14. cikk (4) bekezdésében foglaltakra, ha az ausztrál ellátás az Ausztráliában tartózkodó személy számára kizárólag a jelen Egyezmény értelmében jár, az ellátás összegét az alábbiak szerint kell meghatározni:

(a) a személy jövedelmét az ausztrál jogszabályok szerint kell kiszámítani, azonban a számítás során azokat a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint járó ellátásokat figyelmen kívül kell hagyni, amelyekre a személy, illetőleg a személy házas- vagy élettársa jogosult; és

(b) le kell vonni az adott ausztrál ellátás maximális összegéből az adott személynek a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint járó ellátások összegét; és

(c) a 14. cikk (3) (b) pontban foglaltak szerint fennmaradó ellátásra az ausztrál jogszabályokban rögzített számítási módot kell alkalmazni úgy, hogy a személy jövedelmeként a 14. cikk (3) (a) pontjának megfelelően számított összeget kell figyelembe venni.

(4) Ha a személy ideiglenesen elhagyja Ausztráliát, a 14. cikk (3) bekezdésének rendelkezései az Ausztráliából való távozástól számított 26 hétig érvényesek.

(5) Ha a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint egy házaspár vagy egymással élettársi viszonyban álló pár valamelyik vagy mindkét tagja jogosult ellátásra vagy ellátásokra, az a jelen cikk és az ausztrál jogszabályok céljából úgy tekintendő, mintha mindketten az ellátás vagy ellátások összegének felében részesülnének.

IV. RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG JOGSZABÁLYAI SZERINTI ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Az ausztráliai tartózkodás alapján a személy jogosult lehet a magyar ellátásokra (összeszámítás)

(1) Ha a magyar jogszabályok szerint valamely ellátásra való jogosultság megszerzése, fenntartása vagy feléledése beszámítható időszakok megszerzésétől függ, akkor a magyar illetékes intézmény – ha pusztán a magyar jogszabályok alapján nincsenek meg a szükséges feltételek az ellátási igényjogosultságra – figyelembe veszi az Ausztrália jogszabályai szerint szerzett beszámítható időszakokat is, mintha azokat az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerezték volna, feltéve, hogy azok nem ugyanazon időszakra esnek.

(2) Ha a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint egyes meghatározott ellátások nyújtása olyan foglalkozásban szerzett beszámítható időszak megszerzésétől függ, amelyre külön rendszer létezik vagy az ellátásra való jogosultság meghatározott szakmában vagy foglalkozásban töltött idő függvénye, úgy ezen ellátások nyújtására az Ausztrália jogszabályai szerint szerzett beszámítható időszakokat csak akkor lehet figyelembe venni, ha azokat a megfelelő rendszerben, ennek hiányában pedig hasonló szakmában vagy foglalkozásban szerezték. Ha a beszámítható idők összeszámítása nem alapozza meg az igényjogosultságot az ellátás külön rendszerében, a beszámítható időszakokat a biztosítás általános rendszerében kell összeszámítani.

(3) Amennyiben a magyar jogszabályok szerint a jelen cikk (1)–(2) bekezdésének alkalmazása nélkül is fennáll a teljes ellátásra való igényjogosultság, úgy az ellátást a Magyar Köztársaság illetékes intézménye kizárólag a rá vonatkozó jogszabályok előírásai szerint figyelembe veendő beszámítható időszakok alapján állapítja meg.

(4) Egy már megállapított magyar nyugdíj esetében az Ausztrália jogszabályai szerint szerzett további beszámítható időszak összeszámítása nem eredményezi a magyar ellátás felülvizsgálatát.

16. cikk

A magyar részellátások megállapítása

Ha valamely személy csak a beszámítható időszakok összeszámításának figyelembevételével rendelkezik a Magyar Köztársaság jogszabályai szerinti teljes ellátásra való jogosultsággal, a Magyar Köztársaság Illetékes Intézménye úgy számítja ki a fizetendő nyugdíj összegét, mintha ahhoz a mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint megszerzett összes beszámítható időszakot figyelembe venné. Az így kiszámított nyugdíjnak csak azt a hányadát folyósítja a Magyar Köztársaság Illetékes Intézménye, amely a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint megszerzett beszámítható időszakok mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint szerzett összes beszámítható időszakhoz viszonyított arányának megfelel.

17. cikk

Az ellátások kiszámításának alapja

Ha a Magyar Köztársaság jogszabályai az ellátás kiszámítását a jövedelemre, illetve a befizetett járulékra alapozzák, a Magyar Köztársaság Illetékes Intézménye kizárólag a saját jogszabályai szerinti jövedelmet, illetve befizetett járulékot veszi figyelembe.

18. cikk

1 évnél rövidebb beszámítható időszak

Ha a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint megszerzett összes beszámítható időszak nem éri el a 365 napot – feltéve, hogy pusztán ezen beszámítható időszak alapján nem áll fenn semmilyen ellátásra való igényjogosultság – a Magyar Köztársaság Illetékes Intézménye nem alkalmazza az összeszámítást és a 365 napnál rövidebb időszakra nem nyújt semmilyen ellátást.

19. cikk

Ellátások egybeesése

(1) A Magyar Köztársaság vonatkozásában azon jogszabályok, amelyek más igényjogosultságok, ellátások vagy jövedelmek egyidejű fennállása esetére kizárják vagy korlátozzák az igényjogosultságot vagy az ellátást, az Ausztrália jogszabályainak alkalmazásából adódó esetekre is megfelelően alkalmazandók.

(2) A Magyar Köztársaság vonatkozásában ugyanazon kötelező beszámítható időszakokból származó, több hasonló jellegű ellátásra vagy jövedelemre szóló igényjogosultságot a jelen Egyezmény alapján sem megszerezni, sem fenntartani nem lehet. Ez azonban nem érvényes a rokkantság, öregség vagy halál esetén járó ellátásokra.

V. RÉSZ

VEGYES ÉS IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Az okiratok benyújtása

(1) A jelen Egyezmény értelmében, vagy az egyébként járó valamely ellátásra vonatkozó igény, fellebbezés vagy egyéb dokumentáció bármelyik Szerződő Fél területén, a 22. cikkben foglaltaknak megfelelően megkötött Igazgatási Megállapodás szerint, az Egyezmény hatálybalépését követően bármikor benyújtható.

(2) Az a nap, amikor a 20. cikk (1) bekezdésében említett igény, fellebbezés vagy egyéb dokumentáció az egyik Szerződő Fél Illetékes Intézményéhez benyújtásra kerül, az ezen igénynek, fellebbezésnek vagy dokumentációnak a másik Szerződő Fél Illetékes Intézményéhez történő benyújtása napjának is tekintendő. Az Illetékes Intézmény, ahova az igényt, fellebbezést vagy egyéb dokumentációt benyújtották, köteles azt haladéktalanul a másik Szerződő Fél Illetékes Intézményének továbbítani.

(3) Az egyik Szerződő Fél által nyújtható valamely ellátásra beérkezett igény a másik Szerződő Fél által nyújtható, adott ellátásra benyújtott igénynek tekintendő, amennyiben a kérelmező igényében jelzi, hogy a másik Szerződő Fél szociális ellátó-rendszeréhez tartozik vagy tartozott. Ausztrália esetében ez a rendelkezés nem alkalmazandó, ha az ausztrál ellátásra vonatkozó kitöltött kérelmet az ausztrál illetékes intézmény nem kapta meg a magyar ellátásra vonatkozó kérelem benyújtásától számított 12 hónapon belül.

(4) Valamely ellátásra vonatkozó igényt, fellebbezést vagy egyéb dokumentációt az illetékes hatóság vagy illetékes intézmény nem utasíthat vissza kizárólag azért, mert az a másik Szerződő Fél nyelvén került benyújtásra.

(5) A 20. cikk (1) bekezdésében hivatkozott fellebbezés olyan fellebbezést jelent, amely bármelyik Szerződő Fél jogszabályai alapján valamely igazgatási szervnél nyújtható be.

21. cikk

Az ellátások kifizetése

(1) Amennyiben valamelyik Szerződő Fél jogi, illetve adminisztratív korlátozásokat vezet be a területén kívülre történő pénzátutalások vonatkozásában, az adott Szerződő Fél köteles a lehető legrövidebb időn belül olyan intézkedéseket hozni, amelyekkel garantálja a jogosultaknak a Szerződő Fél jogszabályai vagy jelen Egyezmény alapján járó ellátások kifizetéséhez és kézbesítéséhez való jogot. Az intézkedéseknek a korlátozások életbelépésének napjára visszamenőleges hatályúaknak kell lenniük.

(2) A jelen Egyezmény értelmében valamelyik Szerződő Fél által folyósítandó ellátást az adott Szerződő Fél igazgatási díjak és költségek felszámítása nélkül köteles kifizetni.

(3) A jelen Egyezmény alapján történő kifizetéseket azon szabályok alapján kell végezni, amelyek a Szerződő Felek felségterületein az átutalás időpontjában érvényesek.

(4) Az egyik Szerződő Fél Illetékes Hatóságaihoz és Illetékes Intézményeihez benyújtandó igazolásokhoz és okiratokhoz kapcsolódó illeték- és díjmentesség mindazokra az igazolásokra és okiratokra is vonatkozik, amelyeket a jelen Egyezmény céljából a másik Szerződő Fél Illetékes Hatóságához vagy Illetékes Intézményéhez kell benyújtani. A jelen Egyezménnyel kapcsolatban kötelezően beszerzendő okiratokat és igazolásokat diplomáciai és konzuli hatóságokkal hitelesíttetni nem szükséges.

22. cikk

Igazgatási Megállapodás

(1) A Szerződő Felek Illetékes Hatóságai kötelesek Igazgatási Megállapodás útján meghozni a jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

(2) Az Illetékes Hatóságok kötelesek összekötő szerveket létrehozni, amelyeket az Igazgatási Megállapodásban fel kell sorolni.

(3) Az összekötő szervek és az Illetékes Intézmények – az (1) bekezdés sérelme nélkül – jogosultak az illetékes hatóságok bevonásával megállapodni az Egyezmény végrehajtásához szükséges és célszerű intézkedésekről, kitérve az ellátások megtérítésével és folyósításával kapcsolatos eljárásokra is.

23. cikk

Információcsere és kölcsönös segítségnyújtás

(1) A jelen Egyezmény végrehajtásáért felelős Illetékes Hatóságok és Illetékes Intézmények az országuk jogszabályai által megengedett mértékben kötelesek:

(a) a jelen Egyezmény, a szociális biztonságról szóló ausztrál törvény vagy a Magyar Köztársaság jogszabályainak alkalmazásához szükséges bármely információt egymással közölni;

(b) az Egyezmény által érintett ellátások megállapítását és folyósítását illetően egymásnak segítséget nyújtani ugyanúgy, mintha az adott ügyben saját jogszabályaikat alkalmaznák;

(c) a lehető legrövidebb időn belül közölni egymással a jelen Egyezmény végrehajtása érdekében hozott intézkedésekre, valamint az Egyezmény végrehajtását érintő saját jogszabályi változásaikra vonatkozó minden információt, amennyiben e változások a jelen Egyezmény végrehajtására hatással vannak; valamint

(d) az ügyfél kérelmére segítséget nyújtani egymásnak valamelyik Szerződő Fél által a szociális biztonságról harmadik állammal kötött megállapodások végrehajtásával kapcsolatban.

(2) Felkérés esetén az egyik Szerződő Fél Illetékes Intézménye – az általa végrehajtott jogszabályok keretei között – a másik Szerződő Fél Illetékes Intézménye számára hozzáférhetővé teszi az igénylő vagy a kedvezményezett rokkantságára vonatkozó, birtokában lévő orvosi információkat és dokumentumokat.

(3) Ha az egyik Szerződő Fél Illetékes Intézménye megkívánja, hogy orvosi vizsgálaton essen át egy olyan kérelmező vagy igényjogosult, aki a másik Szerződő Fél területén lakik, akkor az utóbbi Szerződő Fél Illetékes Intézménye az első Szerződő Fél Illetékes Intézményének felkérésére intézkedik e vizsgálat elvégeztetéséről.

(4) A 23. cikk (1)–(3) bekezdésében említett segítségnyújtás ingyenes, kivéve, ha a 22. cikk szerinti Igazgatási Megállapodás eltérően rendelkezik.

(5) A 23. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy, hogy azok kötelezettséget jelentsenek valamelyik Szerződő Fél számára az alábbiak tekintetében:

(a) bármely Szerződő Fél jogszabályaitól vagy közigazgatási gyakorlatától eltérő igazgatási intézkedések végrehajtása; vagy

(b) bármely Szerződő Fél jogszabályai vagy szokásos közigazgatási gyakorlata alapján megszokott módon nem beszerezhető információk átadása.

(6) A jelen Egyezmény alkalmazása során az egyik Szerződő Fél Illetékes Hatósága és Illetékes Intézménye a Szerződő Felek bármely hivatalos nyelvén érintkezhet a másik Szerződő Féllel, illetve az érintett természetes személlyel.

(7) A Magyar Köztársaság Illetékes Intézménye a határozatokat tértivevényes, egyéb ügyiratokat ajánlott levélben, közvetlenül is megküldheti a valamely Szerződő Fél felségterületén tartózkodó személynek.

(8) Az egyének juttatások iránti kérelmét, fellebbezését, csatolt dokumentumait, valamint mindenféle értesítését és egyéb közlését bármely Szerződő Fél Illetékes Intézményénél be lehet nyújtani.

(9) A Szerződő Felek összekötő szervei megállapodás szerinti formában, amint felmerülnek, a másik rendelkezésére bocsátják a kölcsönös kedvezményezetteket érintő releváns információkat, úgy mint a halálozások, címváltozások, családi állapot változások és az ellátások összegének módosulása.

24. cikk

Adatvédelem

Amennyiben a jelen Egyezmény alapján és mindkét Szerződő Félnél alkalmazott nemzeti jogszabályok szerint személyes adatok továbbítására kerül sor, az alábbi rendelkezések érvényesek:

(a) Az Egyezmény végrehajtása céljából az egyik Szerződő Fél csak az ellátás nyújtásához vagy a 23. cikk (1) bekezdésében meghatározott célra egyébként szükséges személyes adatot közölhet a másik Szerződő Fél Illetékes Intézményével. A fogadó Szerződő Fél ezeket az adatokat kizárólag ilyen célra dolgozhatja és használhatja fel. Minden egyéb esetben az adatok egyéb intézmények felé csak az átadó Illetékes Intézmény előzetes beleegyezésével, valamint az ezen intézményekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően adhatók át.

(b) Az ilyen adatokat fogadó Illetékes Intézmény egyedi esetekben és megkeresés alapján tájékoztatja az adatszolgáltató Illetékes Intézményt az átadott adatok felhasználásának céljáról és az ez által elért eredményekről.

(c) Az adatszolgáltató Illetékes Intézmény köteles figyelemmel lenni a közlendő adatok helyességére, valamint azoknak az adatszolgáltatással elérni kívánt cél szempontjából való szükségességére és arányosságára. Egyúttal figyelembe kell venni az illető Szerződő Fél mindenkori belső jogszabályai szerint érvényes adatszolgáltatási tilalmakat. Amennyiben kiderül, hogy a közölt adatok hibásak, vagy hogy olyan adatokat közöltek, amelyeket az adatszolgáltató Szerződő Fél jogszabályai szerint nem lett volna szabad közölni, úgy erről haladéktalanul értesíteni kell a fogadó illetékes intézményt. A fogadó Illetékes Intézmény, amennyiben az helyénvaló, köteles az ilyen adatokat helyesbíteni vagy törölni.

(d) Az Illetékes Intézmény, illetve Illetékes Hatóság azt a személyt, akire az adatok vonatkoznak, a róla szóló adatokról és azok felhasználási céljáról, a felhasználás jogalapjáról, időtartamáról továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, kérelmére tájékoztatja. Egyébként az érintett személy jogai a személyéről meglévő információkról való tájékozódása tekintetében annak a Szerződő Félnek a belső jogszabályaihoz igazodnak, amelynek Illetékes Intézményétől, illetve Illetékes Hatóságától a tájékoztatást kérték.

(e) Ha az egyik Szerződő Fél valamely Illetékes Intézménye a jelen Egyezmény alapján személyes adatokat szolgáltatott, úgy a másik Szerződő Fél fogadó szerve a rá vonatkozó belső jog által előírt felelősségvállalása keretében nem hivatkozhat az érintett személlyel szemben arra, hogy a közölt adatok helytelenek voltak. A helytelen adatszolgáltatás miatt fizetett kártérítés esetében a helytelen információt szolgáltató Szerződő Fél jogszabályai irányadók.

(f) Az átadott személyes adatokat haladéktalanul törölni kell, ha azok már nem szükségesek azon cél érdekében, amiért közölték őket.

(g) A személyes adatok átadását, illetve átvételét az átadó és a fogadó illetékes intézmény egyaránt köteles rögzíteni.

(h) Az átadó és a fogadó Illetékes Intézmény egyaránt köteles gondoskodni az átadott személyes adatok hatékony védelméről az illetéktelen hozzáférés, valamint a jogtalan megváltoztatás és az illetéktelen nyilvánosságra hozatal ellen.

(i) Mind az adatátvevő, mind az adatátadó Illetékes Intézmény köteles – az érintett személy kérelmére – az általa kezelt helytelen adatot helyesbíteni, illetőleg a jogellenesen kezelt adatot törölni. A helyesbítésről vagy törlésről a másik Illetékes Intézményt haladéktalanul értesíteni kell.

(j) A Szerződő Felek biztosítják, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos jogaik megsértése esetén az érintett személyek annak a Szerződő Félnek a joga alapján jogosultak jogorvoslatra, amely Szerződő Fél megsértette a személy jogait.

(k) Jelen megállapodás alapján feldolgozott adatok független felügyelet alá esnek a Szerződő Felek belső jogszabályai szerint.

25. cikk

Vitás kérdések rendezése

(1) A Szerződő Felek Illetékes Hatóságai a lehetséges mértékben kötelesek a jelen Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása során felmerülő nehézségeket az Egyezmény szellemének és alapelveinek figyelembevételével rendezni.

(2) A Szerződő Felek bármelyik Szerződő Fél kérésére kötelesek azonnal konzultálni azokról az ügyekről, amelyeket az Illetékes Hatóságok nem rendeztek a 25. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint.

26. cikk

Az Egyezmény felülvizsgálata

Ha valamelyik Szerződő Fél a jelen Egyezmény felülvizsgálata céljából találkozót kér a másik Szerződő Féltől, a Szerződő Felek a kérés benyújtásától számított hat hónapon belül kötelesek találkozni, és – amennyiben eltérően nem állapodnak meg – a találkozót annak a Szerződő Félnek a területén kell megtartani, amelyhez a kérést intézték.

27. Cikk

A diplomáciai és konzuli képviseletek képviseleti joga

A Magyar Köztársaság Ausztrália felségterületén működő diplomáciai és konzuli képviseleteinek tisztviselői az Ausztráliában hatályban levő gyakorlat és eljárási szabályok figyelembevételével a saját állampolgárai jogainak biztosítása és fenntartása céljából a jogosultak kérésére külön felhatalmazás nélkül eljárhatnak az ausztrál illetékes intézményeknél, Illetékes Hatóságoknál és kapcsolódó szerveiknél, ha a jogosultak távollétük vagy más ok miatt jogaikat és érdekeiket nem tudják megfelelő módon megvédeni.

VI. RÉSZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. cikk

Átmeneti és jogosultságra vonatkozó rendelkezések

(1) A jelen Egyezmény nem keletkeztet jogot valamely ellátásra az Egyezmény hatálybalépése előtti időszakra vonatkozóan.

(2) Az ellátásra való jogosultság jelen Egyezmény alapján történő meghatározása során a jelen Egyezmény hatálybalépése előtt Ausztráliában lakóhellyel rendelkező személyként eltöltött időszakokat, a munkaképes korban történő ausztráliai helybenlakás időtartamait, valamint a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint megszerzett beszámítható időszakokat is figyelembe kell venni.

(3) A 7. és 9. cikk az Egyezmény hatályba lépésétől alkalmazandók még akkor is, ha a munkavállaló ezt megelőzően került kiküldésre. Ezért a kiküldetés időtartama ezen Egyezmény hatálybalépésétől számítandó.

29. cikk

A Magyar Köztársaság jelen Egyezménnyel kapcsolatos kötelezettségei

Jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek a Magyar Köztársaság európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Megállapodás rendelkezései nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik vagy bármilyen más módon befolyásolják a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió alapját képező szerződésekből származó kötelezettségeit.

30. cikk

Hatálybalépés

A jelen Egyezmény azon hónapot követő harmadik hónap első napján lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton jegyzéket váltottak, melyben tájékoztatták egymást, hogy a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges valamennyi szerződéskötési és jogszabályi követelményt teljesítettek.

31. cikk

Az Egyezmény felmondása

(1) Tekintettel a 31. cikk (2) bekezdésében foglaltakra, a jelen Egyezmény attól a naptól számított 12 hónapig marad hatályban, amikor valamelyik Szerződő Fél az Egyezmény felmondásáról diplomáciai úton értesítést kap a másik Szerződő Féltől.

(2) Felmondás esetén az Egyezmény az olyan személyek vonatkozásában továbbra is érvényben marad, akik:

(a) a felmondás hatálybalépésének napján ellátásban részesülnek; vagy

(b) az említett napot megelőzően kérelmet nyújtottak be valamely ellátásra, és a jelen Egyezmény alapján az ellátásra jogosultak lennének; vagy

(c) az Egyezmény II. része 7., 9. vagy 10. cikkei értelmében közvetlenül a felmondás napja előtt csak az egyik Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartoznak – feltéve, hogy a munkavállaló a nevezett cikkben foglalt követelményeknek továbbra is megfelel.

A FENTIEK HITELÉÜL, a saját kormányuk által arra jogszerűen felhatalmazott alulírott személyek aláírták a jelen Egyezményt.

KÉSZÜLT két eredeti példányban Gödöllőn, 2011. június 7-én magyar és angol nyelven; amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

(Aláírások)

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF HUNGARY AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY

the Republic of Hungary and Australia hereinafter “the Contracting Parties”,

Wishing to strengthen the existing friendly relations between the two countries,

and

Being desirous of regulating the relationship between their two countries with respect to social security,

Have agreed as follows:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definition of terms

1. In this Agreement:

(a) “benefit” means a pension or allowance that is payable under the applicable legislation of a Contracting Party, including any increase or supplement that is payable but, for Australia, does not include any benefit, payment or entitlement under the law concerning the superannuation guarantee;

(b) “Competent Authority” means,

in relation to Australia, the Secretary of the Government Department responsible for the social security law specified in Article 2, except in Part II of the Agreement, and other Parts of the Agreement as they affect that Part, where it means the Commissioner of Taxation or an authorised representative of the Commissioner; and,

in relation to the Republic of Hungary, the ministers, ministries or other relevant authorities responsible for systems regulated by the legislation referred to in Article 2.1.(b).

(c) “Competent Institution” means,

in relation to Australia, the institution or agency which has the task of implementing the applicable legislation; and,

in relation to the Republic of Hungary, the responsible institution where the person is or has been insured.

(d) “creditable period” means,

in relation to Australia, a period of residence used to qualify for a benefit under the social security law of Australia; and,

in relation to the Republic of Hungary, a period of contributions under legislation of the Republic of Hungary, or a period deemed equivalent to, or considered as, a period of contributions under that legislation;

(e) “eligible person” means a person who has acquired eligibility for benefits under the social security legislation specified in Article 2 of this Agreement;

(f) “legislation” means the laws and regulations specified in Article 2 of this Agreement;

(g) “period of Australian working life residence” means, in relation to a person, a period defined as such in the legislation of Australia, but does not include any period deemed pursuant to Article 13 to be a period in which that person was an Australian resident;

(h) “residence” means a place where the person concerned has permanent residence in accordance with the applicable laws of the Contracting Party.

2. Any term not defined in this Article shall have the meaning assigned to it in the applicable legislation of the Contracting Parties.

Article 2

Legislative Scope

1. This Agreement shall apply to the following legislation:

(a) in relation to Australia:

(i) the Acts forming the social security law in so far as the law provides for, applies to or affects age pension;

(ii) in relation to Part II of the Agreement and other Parts of the Agreement as they affect that Part, the law concerning the superannuation guarantee (which at the time of signature of this Agreement is contained in the Superannuation Guarantee (Administration) Act 1992, the Superannuation Guarantee Charge Act 1992 and the Superannuation Guarantee (Administration) Regulations);

(b) in relation to the Republic of Hungary:

to the laws and regulations concerning

(i) the insurance obligation and the payment of contribution covering social insurance benefits and benefits paid in case of unemployment; and

(ii) the social insurance pension benefits.

2. Subject to Article 2.4, this Agreement shall also apply to laws and regulations which amend, supplement, consolidate or supersede the legislation specified in paragraph 1.

3. Unless otherwise provided in this Agreement, the legislation referred to in this Article shall not include any treaty or any other agreement on social security entered into by either Contracting Party with a third party.

4. This Agreement shall also apply to laws and regulations of a Contracting Party which define new schemes or branches of social security, subject to written notification thereof by the Competent Authority of a Contracting Party to the Competent Authority of the other Contracting Party. Unless the Competent Authority of the other Contracting Party objects within 3 months of the date of such notification, the material scope of this Agreement will include the content of the notification from a date mutually agreed by the Competent Authorities of the Contracting Parties.

Article 3

Personal Scope

This Agreement shall apply to:

(a) any person who is or has been covered by the legislation of one or both of the Contracting Parties;

(b) any person who is or has been an Australian resident; and

(c) other persons to the extent they derive rights under the applicable legislation from the persons described in sub-paragraph (a).

Article 4

Equality of Treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, all persons to whom this Agreement applies shall be treated equally by a Contracting Party in regard to rights and obligations regarding eligibility for and payment of benefits which arise whether directly under the legislation of that Contracting Party or by virtue of this Agreement.

Article 5

Export of Benefits

1. Unless otherwise provided in this Agreement, benefits payable under the legislation of a Contracting Party to any person described in Article 3, including benefits acquired by virtue of this Agreement, shall not be subject to any reduction, modification, suspension, cancellation or confiscation by reason only of the fact that the person resides in the territory of the other Contracting Party, and these benefits shall be paid when that person is a resident of, or in, the territory of either Contracting Party.

2. In relation to Australia, for the purposes of Article 5.1, any increase or supplement that is payable under this Agreement, shall be payable to a person outside Australia only for the period specified in the Social Security Act 1991. The reference to the Social Security Act 1991 includes any laws that subsequently amend, supplement or replace that Act.

PART II

PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION

Article 6

General provisions

1. The purpose of this Part is to ensure that employers and employees who are subject to the legislation of the Republic of Hungary or Australia do not have a double liability under the legislation of the Republic of Hungary and Australia, in respect of the same work of an employee.

2. This Part only applies if an employee and/or their employer would, apart from this Part, be subject to the legislation of both Contracting Parties in respect of work of the employee or remuneration paid for the work.

3. Subject to this Part of the Agreement, if an employee works in the territory of a Contracting Party, the employee and their employer shall, in respect of that work, be subject only to the legislation of that Contracting Party.

Article 7

Secondment

1. If a person who is subject to the legislation of a Contracting Party and who is employed by an employer registered under the laws of that Contracting Party is sent, in the course of that employment, to work for that employer or a related entity of that employer in the territory of the other Contracting Party, that person and their employer shall, in respect of that work, be subject only to the legislation of the first Contracting Party as though that work was performed in its territory.

2. For the purposes of paragraph 1, a related entity, registered in the territory of the other Contracting Party, is:

a) the subsidiary or the majority owner of the employer; or

b) an associated enterprise of the employer, where both are majority owned by the same enterprise.

3. Paragraph 1 shall not apply to a secondment of more than 48 months without the prior consent of the Competent Authorities of both Contracting Parties or their delegated institutions or agencies.

Article 8

Diplomatic and Consular Relations

This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961, or the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.

Article 9

Government employment

A person engaged in Government employment for a Contracting Party who is sent to work in the territory of the other Contracting Party shall, in respect of that employment, be subject only to the legislation of the first Contracting Party. For Australia, “Government” includes a political subdivision or local authority of Australia.

Article 10

Exception agreements

The Competent Authorities of the Contracting Parties or their delegated institutions or agencies may, upon the request of the employer, or in regards to the Republic of Hungary upon the request of the employer and the employee, provide by mutual consent for further exceptions to the general provisions on applicable legislation of this Agreement, provided the person concerned continues, or shall come, to be covered by the legislation of either Contracting Party.

Article 11

Certificates

Where the legislation of one Contracting Party is applicable in accordance with any of the provisions of this Part, the Competent Authorities of the Contracting Parties or their delegated institutions or agencies shall issue, upon the request of the employer, a certificate stating that the employee is subject to the legislation of that Contracting Party and indicating the duration for which the certificate shall be valid. The employee concerned as well as the employer and the delegated institutions or agencies of the other Contracting Party shall be entitled to receive a copy upon request.

PART III

PROVISIONS RELATING TO AUSTRALIAN BENEFITS

Article 12

Residence or Presence in the Republic of Hungary

Where a person would be qualified under the legislation of Australia or by virtue of this Agreement for an Australian benefit, except for not being an Australian resident and in Australia on the date on which the claim for that benefit is lodged, but:

(a) is an Australian resident or a resident of the Republic of Hungary; and

(b) is in Australia, or the territory of the Republic of Hungary,

that person, so long as he or she has been a resident of Australia at some time, shall be deemed, for the purpose of lodging that claim, to be an Australian resident and in Australia on that date.

Article 13

Totalisation in relation to Australian benefits

1. Where a person to whom this Agreement applies has claimed an Australian benefit under this Agreement and has accumulated:

(a) a period as an Australian resident that is less than the period required to qualify that person, on that ground, under the legislation of Australia for that benefit; and

(b) a period of Australian working life residence equal to or greater than the period specified in Article 13.4 for that person; and

(c) a creditable period under the legislation of the Republic of Hungary;

then that creditable period completed under the legislation of the Republic of Hungary shall be deemed to be a period in which that person was an Australian resident for the purposes of meeting any minimum qualifying periods for that benefit.

2. For the purposes of Article 13.1, where a person:

(a) has been an Australian resident for a continuous period which is less than the minimum continuous period required by the legislation of Australia for entitlement of that person to a benefit; and

(b) has creditable periods under the legislation of the Republic of Hungary that equal or exceed in total the minimum period referred to in Article 13.2(a);

the total of the creditable periods shall be deemed to be one continuous creditable period.

3. For the purposes of this Article, where a period by a person as an Australian resident and a creditable period completed under the legislation of the Republic of Hungary coincide, the period of coincidence shall be taken into account once only by Australia as a period as an Australian resident.

4. The minimum period of Australian working life residence to be taken into account for the purposes of Article 13.1 shall be:

(a) for the purposes of an Australian benefit that is payable to a person who is not an Australian resident, the minimum period required shall be 12 months, of which at least six months must be continuous; and

(b) for the purposes of an Australian benefit that is payable to an Australian resident, there is no minimum period.

5. For the purpose of this Article, a creditable period completed under the legislation of the Republic of Hungary shall be deemed as a period as an Australian resident only if that creditable period is certified by the Competent Institution of the Republic of Hungary.

Article 14

Calculation of Australian Benefits

1. Subject to Article 14.2, where an Australian benefit is payable only by virtue of this Agreement to a person outside Australia, the rate of that benefit shall be determined according to the legislation of Australia, and proportionalised where applicable, but on the basis that the additional child amount is nil.

2. Where a person comes temporarily to Australia, Article 14.1 shall continue to apply for 26 weeks from the date of their arrival in Australia.

3. Subject to Article 14.4, where an Australian benefit is payable only by virtue of this Agreement to a person who is in Australia, the rate of that benefit shall be determined by:

(a) calculating that person's income according to the legislation of Australia but disregarding in that calculation any benefit under the legislation of the Republic of Hungary which that person or the partner of that person is entitled to receive if applicable; and

(b) deducting the amount of the benefit under the legislation of the Republic of Hungary which that person is entitled to receive from the maximum rate of that Australian benefit; and

(c) applying to the remaining benefit obtained under Article 14.3(b) the relevant rate calculation set out in the legislation of Australia, using as the person's income the amount calculated under Article 14.3(a).

4. Where a person departs temporarily from Australia, Article 14.3 shall continue to apply for 26 weeks from the date of their departure from Australia.

5. Where a member of a couple is, or both that person and his or her partner are, entitled to a benefit or benefits under the legislation of the Republic of Hungary each of them shall be deemed, for the purposes of this Article and of the legislation of Australia, to be in receipt of one half of either the amount of that benefit or the total of both of those benefits, as the case may be.

PART IV

PROVISIONS RELATING TO BENEFITS UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF HUNGARY

Article 15

Residence in Australia may qualify a person for Hungarian benefits (Totalisation)

1. Where the legislation of the Republic of Hungary makes the acquisition, maintenance or recovery of eligibility for a benefit conditional upon the accumulation of creditable periods, if the criteria of eligibility for a benefit are not met solely under the legislation of the Republic of Hungary, the Competent Institution of the Republic of Hungary shall take into account the creditable periods completed under the legislation of Australia as if these periods were completed under its own legislation, provided that such creditable periods do not overlap.

2. Where the legislation of the Republic of Hungary makes the granting of certain benefits conditional upon the creditable periods completed only in an occupation which is subject to a special scheme, or the eligibility to these benefits is subject to condition of creditable periods completed in specific occupations or employment, periods completed under the legislation of Australia shall only be taken into account for the granting of these benefits if these were completed under a corresponding scheme or, for lack of this scheme, in similar occupation or employment. If the totalization of creditable periods does not establish eligibility to a benefit within the specific scheme of benefits, these creditable periods shall be totalized within the general scheme of insurance.

3. Where eligibility to a full benefit is acquired under the legislation of the Republic of Hungary without the application of paragraphs 1 and 2 of this Article, the benefit shall be defined by the Competent Institution of the Republic of Hungary only on the basis of creditable periods completed under the legislation which it applies.

4. Once the Hungarian pension has been awarded the accumulation of additional creditable periods under the legislation of Australia shall not result in the revision of the Hungarian pension.

Article 16

Calculating the amount of Hungarian partial benefits

Where a person is entitled to a full benefit under the legislation of the Republic of Hungary only on the basis of totalising creditable periods, the Competent Institution of the Republic of Hungary shall calculate the amount of pension to be paid, as if all creditable periods acquired under the legislation of both Contracting Parties were taken into account for the establishment of the pension. The Competent Institution of the Republic of Hungary shall pay only the proportion of the pension calculated by this calculating method that corresponds to the ratio of creditable periods completed under the legislation of the Republic of Hungary to the total creditable periods under the legislation of both Contracting Parties.

Article 17

The basis of calculation of benefits

Where under the legislation of the Republic of Hungary the benefits are calculated on the basis of income and contributions paid, the Competent Institution of the Republic of Hungary shall take into account only the income or contributions paid under the legislation which it applies.

Article 18

Creditable period less than 1 year

Where the total creditable periods completed under the legislation of the Republic of Hungary is less than 365 days, provided that no eligibility to benefits is established only on the basis of this creditable period, the Competent Institution of the Republic of Hungary shall not apply totalisation and shall not grant any benefit for a period shorter than 365 days.

Article 19

Concurrence of benefits

1. In relation to the Republic of Hungary, the legislation which excludes or limits eligibility to benefits or benefits in the case of concurrence of eligibility, benefits or incomes, shall be applied as appropriate to cases arising from the application of the legislation of Australia.

2. In relation to the Republic of Hungary, it shall not be possible to acquire or to maintain eligibility to several benefits or incomes of similar type based on the same mandatory insurance period in keeping with this Agreement. This shall not apply to benefits for invalidity, old age or death.

PART V

MISCELLANEOUS AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Article 20

Lodgement of Documents

1. A claim, appeal or other documentation concerning a benefit, whether payable by virtue of this Agreement or otherwise, may be lodged in the territory of either Contracting Party in accordance with the Administrative Arrangement made pursuant to Article 22 at any time after the Agreement enters into force.

2. The date on which a claim, appeal or other documentation referred to in Article 20.1 is lodged with the Competent Institution of one Contracting Party shall be considered as the date of lodgement of that claim, appeal or other documentation with the Competent Institution of the other Contracting Party. The Competent Institution with which a claim, appeal or other documentation is lodged shall refer it without delay to the Competent Institution of the other Contracting Party.

3. A claim for a benefit from one Contracting Party shall be considered as a claim for the corresponding benefit from the other Contracting Party so long as the claimant has indicated in that claim that there is, or there was, an affiliation with the social security system of that other Contracting Party. For Australia, this provision shall not be applied if the completed claim for Australian benefit is not received by the Australian Competent Institution within 12 months of the date of lodgement of the claim for the Hungarian benefit.

4. A claim, appeal or other documentation may not be rejected by a Competent Authority or Competent Institution solely because it is in the language of the other Contracting Party.

5. The reference in Article 20.1 to an appeal is a reference to an appeal that may be made to an administrative body under the legislation of either Contracting Party.

Article 21

Payment of Benefits

1. If a Contracting Party imposes legal or administrative restrictions on the transfer of currency outside of its territory, that Contracting Party shall implement measures as soon as practicable to guarantee the rights to payment and delivery of benefits payable under the legislation of that Contracting Party or by virtue of this Agreement. The measures shall operate retrospectively to the time when the restrictions were imposed.

2. A benefit payable by a Contracting Party by virtue of this Agreement shall be paid by that Contracting Party without deduction for government administrative fees and charges.

3. Payments made under the scope of this Agreement shall be carried out on the basis of rules which are in force in the territory of the Contracting Parties at the date of such payments.

4. Any exemption granted from fees and duties in respect of certificates and documents required to be submitted to the Competent Authorities and Competent Institutions of one Contracting Party, shall also apply to certificates and documents which, for the purposes of this Agreement, need to be submitted to the competent Authority or Competent Institution of the other Contracting Party. Documents and certificates required to be produced for the purpose of this Agreement shall be exempt from authentication by diplomatic and consular authorities.

Article 22

Administrative Arrangement

1. The Competent Authorities of the Contracting Parties shall establish, by means of an Administrative Arrangement, the measures necessary for the implementation of this Agreement.

2. The Competent Authorities shall appoint Liaison Agencies which are to be listed in the Administrative Arrangement.

3. Without prejudice to the provisions laid down in paragraph 1, the Liaison Agencies and the Competent Institutions, shall be entitled, with the involvement of the Competent Authorities, to agree on measures that are necessary and appropriate for the implementation of this Agreement, including the procedures of reimbursement and payment of benefits.

Article 23

Exchange of Information and Mutual Assistance

1. The Competent Authorities and Competent Institutions responsible for the application of this Agreement shall, to the extent permitted by their national laws:

(a) communicate to each other any information necessary for the application of this Agreement or the social security law of Australia or the legislation of the Republic of Hungary;

(b) provide assistance to each other with regard to the determination or payment of any benefit under this Agreement as if the matter involved the application of their own legislation;

(c) communicate to each other, as soon as possible, all information about the measures taken by them for the application of this Agreement or about changes in their respective legislation in so far as these changes affect the application of this Agreement; and

(d) assist each other, at the request of the claimant, in relation to the implementation of agreements on social security entered into by either Contracting Party with third States.

2. The Competent Institution of a Contracting Party will, to the extent permitted by the legislation which it administers, provide, upon request, to the Competent Institution of the other Contracting Party such medical information and documentation as are available concerning the disability of a claimant or beneficiary.

3. If the Competent Institution of a Contracting Party requires that a claimant or beneficiary who resides in the territory of the other Contracting Party to undergo a medical examination, the Competent Institution of the latter Contracting Party, at the request of the Competent Institution of the first Contracting Party, will make arrangements for carrying out this examination.

4. The assistance referred to in Article 23.1–23.3 shall be provided free of charge, unless otherwise provided for in the Administrative Arrangement pursuant to Article 22.

5. In no case shall the provisions of Article 23.1 be construed so as to impose on a Contracting Party the obligation to:

(a) carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of either Contracting Party; or

(b) supply information which is not ordinarily obtainable under the laws or in the normal administrative practice of either Contracting Party.

6. In the application of this Agreement, the Competent Authority and the Competent Institution of a Contracting Party may communicate with the other, or with the person concerned, in any of the official languages of the Contracting Parties.

7. The Competent Institution of the Republic of Hungary may mail decisions by recorded delivery with request of a return receipt, and other documents in registered mail, directly to the person who is present in the territory of either Contracting Party.

8. Claims for benefits, appeals, any related documents and any notification or other communication by a person will be lodged with the Competent Institution of either Contracting Party.

9. The Liaison Agencies of the Contracting Parties will supply to each other in an agreed format relevant information, such as death, change of address, change of relationship status and changes in the amount of benefits for mutual beneficiaries as they occur.

Article 24

Data protection

Where on the basis of this Agreement and in accordance with the national laws of both Contracting Parties, personal data is transferred, the following provisions shall be applied:

(a) For the purpose of implementing this Agreement, only personal data necessary for providing benefits or otherwise necessary for the purposes specified in Article 23.1 of this Agreement may be disclosed by one Contracting Party to the Competent Institution of the other Contracting Party. The receiving Contracting Party may process and use this data for such purposes. In all other cases, data may be disclosed to other institutions exclusively with the prior consent of the transmitting Competent Institution and in accordance with the national laws applicable to such institutions.

(b) The Competent Institution receiving such data shall, upon request and in individual cases, inform the Competent Institution providing the data of the purpose for which it has used the data disclosed and the results of such use.

(c) The Competent Institution providing data must ensure that the data to be disclosed is accurate, and is necessary and proportional from the point of view of the purpose of data disclosure. At the same time, all valid data provision prohibitions must be taken into consideration, pursuant to the national legislation of that Contracting Party. If it becomes evident that the data disclosed is incorrect, or data has been supplied that may not have been disclosed under the legislation of the Contracting Party providing the data, the receiving Competent Institution shall be notified without delay. The receiving Competent Institution shall correct or delete such data, as appropriate.

(d) The Competent Institution as well as the Competent Authority shall inform the person concerned upon their request, on the data about him and the purpose of using such data, on the legal basis for and the duration of the use of the data, and on who and for what purpose has received or shall receive such data. In other respects, the rights of the person concerned with regard to being informed of data held about him/her shall be subject to the national legislation of the Contracting Party whose Competent Institution or Competent Authority was requested to provide the information.

(e) If a Competent Institution of one Contracting Party has disclosed personal data under this Agreement, the receiving Competent Institution of the other Contracting Party, within its responsibility under the domestic legislation applicable to it, may not argue against the person concerned that the data provided was incorrect. Payment of compensation for damages due to incorrect provisioning of data shall be governed by the laws of the Contracting Party which provided incorrect information.

(f) Personal data received shall be deleted without delay when it is no longer required for the purpose of disclosure.

(g) The transmission and receipt of personal data shall be recorded both by the transmitting and by the receiving Competent Institutions.

(h) Both the transmitting and the receiving Competent Institutions shall ensure the effective protection of personal data from unauthorized access, illegal alterations and unauthorized disclosure.

(i) On the request of the person concerned, both the receiving and the transmitting Competent Institutions shall correct the incorrect data handled by it or delete data handled illegally. The other Competent Institution shall be immediately informed of such correction or deletion.

(j) The Contracting Parties shall ensure that, in case of the infringement of the rights related to their personal data protection, the persons concerned may seek remedy under the laws of the Contracting Party which infringed the person's rights.

(k) Data processed under this Agreement shall be subject to independent oversight according to the national law of the Contracting Parties.

Article 25

Resolution of Disputes

1. The Competent Authorities of the Contracting Parties shall resolve, to the extent possible, any difficulties which arise in interpreting or applying this Agreement according to its spirit and fundamental principles.

2. The Contracting Parties shall consult promptly at the request of either Contracting Party concerning matters which have not been resolved by the Competent Authorities in accordance with Article 25.1.

Article 26

Review of Agreement

Where a Contracting Party requests the other to meet to review this Agreement, the Contracting Parties shall meet for that purpose within six months after that request was made and, unless the Contracting Parties otherwise agree, their meeting shall be held in the territory of the Contracting Party to which that request was made.

Article 27

The right of representation of diplomatic and consular missions

The officials of diplomatic and consular missions of the Republic of Hungary functioning in the territory of Australia, upon the request of eligible persons, and without a specific authorisation, in order to ensure and maintain the rights of its nationals, may represent before the Competent Institutions, the Competent Authorities and the related bodies of Australia, taking into consideration the effectual practice and procedural rules of Australia, if the eligible persons are not able to represent their rights and interests appropriately due to their absence or any other reason.

PART VI

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 28

Transitional and eligibility provisions

1. This Agreement shall not establish any right to a benefit for any period before the date of entry into force of this Agreement.

2. In determining entitlement to a benefit under this Agreement, periods as an Australian resident, periods of Australian working life residence and creditable periods completed under the legislation of the Republic of Hungary before the entry into force of this Agreement shall also be taken into account.

3. Articles 7 and 9 apply from the date of entry into force of this Agreement, even if the employee was sent by his or her employer before that date. For this purpose, the period of secondment is taken to start on the entry into force of this Agreement.

Article 29

Obligation of the Republic of Hungary relating to this Agreement

The present agreement shall in no way prejudice the obligations of the Republic of Hungary as a member state of the European Union. Consequently the provisions of the present Agreement shall not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect the obligations of the Republic of Hungary imposed by the Treaties on which the European Union is founded.

Article 30

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which notes are exchanged by the Contracting Parties through the diplomatic channel notifying each other that all treaty and legislative requirements as are necessary to give effect to this Agreement have been satisfied.

Article 31

Termination

1. Subject to Article 31.2, this Agreement shall remain in force until the expiration of 12 months from the date on which either Contracting Party receives from the other Contracting Party a note through the diplomatic channel giving notice of termination of this Agreement.

2. In the event of termination, this Agreement shall continue to have effect in relation to all persons who:

(a) at the date on which termination takes effect, are in receipt of benefits; or

(b) prior to that date have lodged claims for, and would be entitled to receive, benefits by virtue of this Agreement; or

(c) immediately before the date of termination are subject only to the legislation of one Contracting Party by virtue of Articles 7, 9 or 10 of Part II of this Agreement, provided the employee continues to satisfy the criteria of that Article.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in two originals at Gödöllő, on this 7 day of June, two thousand and eleven in the English and Hungarian languages, each text being equally authoritative.

(Signatures)”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2–3. §-a az Egyezmény 30. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.4

(3) Az Egyezmény, illetve a törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.5

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!