nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet
a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
2016-01-01
2016-08-14
4
Jogszabály

208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § j) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésére irányuló eljárás1

1–2. §

2. A katasztrófavédelmi hozzájárulás visszatérítése2

3–4. §

3. A katasztrófavédelmi bírság

5. § (1) A hatóság a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete hatálya alá tartozó eljárásban a 2. mellékletben szereplő szabálytalanságok esetén az ott meghatározott összegű katasztrófavédelmi bírság kiszabására jogosult.

(2) Több különböző szabálytalanság megállapítása esetén a katasztrófavédelmi bírság összege az egyes bírságtételek egyesített összege, amely legfeljebb 5 000 000 forint lehet.

(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazható a 2. melléklet táblázatának 1–2., 4–5., 9., 11., 13., 15–18., 20–21. pontjaiban rögzített szabálytalanságok esetében.

6. § (1)3 A katasztrófavédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a szabálytalanságról való tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg.

(2)4 A katasztrófavédelmi bírság kiszabásáról rendelkező határozatnak a Ket.-ben meghatározottakon túl tartalmaznia kell annak a pénzforgalmi számlának a számát, amelyre a fizetést teljesíteni kell.

7. § (1) A katasztrófavédelmi bírság összegét a katasztrófavédelmi bírság kiszabásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. A befizetés során a közlemény rovatban fel kell tüntetni a „katasztrófavédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

(2) A katasztrófavédelmi bírság megfizetésére a hatóság a teljesítési határidő lejárta előtt előterjesztett kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a katasztrófavédelmi bírság megfizetésére kötelezett hitelt érdemlően igazolja, hogy számára a teljesítés aránytalan nehézséget jelent. Egy részlet megfizetésének elmaradása esetén a teljes összeg megfizetése azonnal esedékessé válik.

(3) A katasztrófavédelmi bírság befizetési határidejének elmulasztását követő 8 napon belül a hatóság a végrehajtás érdekében megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatóságot. Ha a bírságfizetésre kötelezett a végrehajtás elrendelését követően a katasztrófavédelmi bírság befizetését hitelt érdemlően igazolja, a hatóság 8 napon belül intézkedik a végrehajtás megszüntetéséről.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelethez5

2. melléklet a 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett szabálytalanság

A bírság összege forintban

1.

Engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, folytatása

3 000 000

2.

Üzemazonosítási kötelezettség elmulasztása

2 000 000

3.

Üzemazonosítás nem megfelelő adattartalommal történő benyújtása

500 000

4.

Biztonsági jelentésben, biztonsági elemzésben, belső védelmi tervben, súlyos káresemény elhárítási tervben valótlan adatok feltüntetése

2 000 000

5.

A hatósági döntésben foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási előírás elmulasztása

2 000 000

6.

A hatósági döntésben foglalt egyéb, külön nem nevesített (adminisztratív, dokumentációs stb.) előírás elmulasztása

500 000

7.

Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés határidőre történő benyújtásának elmulasztása

1 000 000

8.

Súlyos káresemény elhárítási terv határidőre történő benyújtásának elmulasztása

500 000

9.

Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés, belső védelmi terv, súlyos káresemény elhárítási terv soros felülvizsgálatának elmulasztása

1 000 000

10.

Védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés benyújtásnak elmulasztása

300 000

11.

Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása

1 000 000

12.

Súlyos káresemény elhárítási terv soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása

500 000

13.

Belső védelmi terv soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása

500 000

14.

Üzem vagy veszélyes létesítmény bezárása bejelentésének elmulasztása

500 000

15.

Üzemben, veszélyes létesítményben, tároló berendezésben, technológiai eljárásban vagy a védekezés belső (létesítményi) rendszerében jelentős változtatás bejelentésének, engedélyezésének elmulasztása

1 000 000

16.

Üzemben jelenlévő veszélyes anyagok mennyiségének jelentős növekedése, illetve a veszélyes anyag jellegének, fizikai tulajdonságának jelentős változása bejelentésének elmulasztása

800 000

17.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, súlyos baleset azonnali bejelentésének elmulasztása

1 000 000

18.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarról, súlyos balesetről szóló adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása

500 000

19.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről szóló baleseti jelentés határidőre történő benyújtásának elmulasztása

500 000

20.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel kapcsolatos védekezési, elhárítási és helyreállító intézkedések elmulasztása

3 000 000

21.

Belső védelmi terv gyakorlat végrehajtásának elmulasztása

1 500 000

22.

Belső védelmi terv gyakorlat időpontjáról szóló értesítés megküldésének elmulasztása

300 000

23.

Belső védelmi terv gyakorlat jegyzőkönyve megküldésének elmulasztása

300 000

24.

Dominóhatásban érintett üzem adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása

500 000

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!