nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet
a magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2015-04-01
2016-09-08
9
Jogszabály

230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet

a magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és az 1. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték Vecsés–Balassagyarmat közötti szakasza kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(2a)1 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

1/A. §2 (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2)3

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

3. §4 E rendeletnek a magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 179/2013. (VI. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. r.) megállapított 1/A. §-át a Mód. r. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

4. §6 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

1. melléklet a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelethez9

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

1.

Beruházás és azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek, engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Fellebbezés elbírálására jogosult hatóság

2.

A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték Vecsés-Balassagyarmat közötti szakasza kiépítéséhez, és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások

Előzetes konzultáció, előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálati eljárás, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

3.

Vízjogi engedély vezeték szilárdsági nyomáspróbához, vízjogi létesítési engedély kútfúráshoz

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4.

Régészeti feltárási engedély

Érdi Járási Hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

Külső villamos energia-ellátás kiépítésére vonatkozó engedély

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

6.

Erdő igénybevétele és fakitermelés bejelentése

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

7.

Termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedély

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

8.

Bányaszolgalom alapítására irányuló engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

nincs

9.

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítésének engedélyezése

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

11.

Az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

12.

Általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Érdi Járási Hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

13.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

14.

Területrendezési hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

nincs

15.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2. melléklet a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelethez10

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgya

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

Egészségügy

Budapest Főváros Kormányhivatala

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

3.

Helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület

települési önkormányzat jegyzője

illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal

4.

Bányászat

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

5.

Területrendezési előírásokkal való összhang

Pest Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

6.

Termőföld minőségi védelme

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

7.

Fenntartható erdőgazdálkodás és erdővédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

8.

Termőföld mennyiségi védelme

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

9.

Régészet, műemlékvédelem és világörökség

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

Gyógyhelyek

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Egészségügyi Nyilvántartó és Képzési Központ

11.

Víziközlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

12.

Közúti közlekedés
a) gyorsforgalmi utak esetében, és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) illetékes megyei kormányhivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

13.

Légiközlekedés
a) polgári célú
b) állami célú

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) honvédelemért felelős miniszter

14.

Vasúti közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

15.

Tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

16.

Határrendészet

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

17.

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

18.

Környezet- és természetvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

19.

Talajvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

20.

Építésügy

illetékes járási hivatal

illetékes megyei kormányhivatal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!