nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól
2014-01-01
2017-01-12
4
Jogszabály

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés n) pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában, a 26. § tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Magyarország területén

a) a veszélyes áru vasúti továbbítása során a veszélyesáru-szállítás szabályai betartásának

aa) vasúti pályán;

ab) üzemváltó állomáson, határállomáson, vasúti üzemi létesítményen;

ac) telephelyen;

b) a veszélyes áru vízi szállítása során a veszélyesáru-szállítás szabályai betartásának

ba) nemzetközi és nemzeti vízi úton;

bb) kikötő területén vagy azon kívül;

bc) veszteglő (lekötő) helyen

történő, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv (a továbbiakban: katasztrófavédelmi hatóság) által lefolytatott ellenőrzésére.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. hajóokmány: tengeri, valamint belvízi úszólétesítményre jogszabályokban előírt, az úszólétesítmény hajózásra való alkalmasságához szükséges okmány;

2. hajó üzemben tartója: a hajó tulajdonosa, vagy az a jogi vagy természetes személy, aki a tulajdonostól átvállalta a hajó üzemeltetésének felelősségét, és e felelősség átvállalásával egyidejűleg vállalta a veszélyes áru szállításával összefüggésben, az ADN-ben a hajótulajdonosokra hárulóként meghatározott kötelességet és felelősséget;

3. hajóvezető: az üzemben tartó által megbízott, jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező személy;

4. ideiglenes tárolás: a veszélyes áru tárolása a feladási eljárás előtt a csomagoló-, szállítóeszközbe történő csomagolást, töltést, berakást követően, valamint a szállítási művelet utáni kirakásig;

5. POS-terminál: olyan mobil készülék (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale, röviden POS terminál), melynek segítségével a bankkártyás fizetés a helyszínen lebonyolítható;

6. RIS: a folyami információs szolgáltatásokról szóló rendelet szerint meghatározott folyami információs szolgáltatások;

7. úszólétesítmény: a víziközlekedésről szóló törvényben meghatározott, víziközlekedésre alkalmas úszóképes eszköz, ide nem értve a csak személyszállításra vagy sport, kedvtelési célra használt vízi járművet;

8. üzemváltó állomás: olyan állomás, ahol a veszélyes áruk vasúti továbbítása során az áruk átadásával és átvételével kapcsolatos eljárás történik;

9. veszélyes áru:

a) a vasúti szállítás tekintetében: a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló törvény (a továbbiakban: RID) melléklete hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak, vagy a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás – a Veszélyes Áruk Fuvarozásáról szóló Szabályzat (SZMGSZ 2. számú melléklet) – hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak,

b) a vízi szállítás tekintetében: a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló törvény (a továbbiakban: ADN) hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak;

10. veszélyes áru vízi szállítása: a veszélyes áru továbbítása, ideiglenes tárolása, az áru be-, vagy átcsomagolása, továbbá be- és kirakodása (beleértve a töltést és ürítést is) abban az esetben is, ha ezeket a műveleteket nem a fuvarozó (szállító) végzi, függetlenül attól, hogy ezt a tevékenységet kikötőben vagy azon kívül hajtják végre;

11. veszélyesáru-szállító: azon vállalkozás, amely a veszélyes áru továbbítását végzi;

12. veszélyes áru vízi továbbítása: a veszélyes áru úszólétesítménnyel – szállítás céljából – történő tényleges mozgatása;

13. veszélyes áru vasúti továbbítása: minden olyan, vasúti járművel végzett veszélyesáru-szállítási, fuvarozási és intermodális fuvarozási tevékenység, ideértve a határállomásokon történő átszállítást is, amelyet vasúton hajtanak végre; e rendelet értelmében az árutovábbítás része a szállítás, fuvarozás során történő megállás, várakozás, ideiglenes tárolás, az áru becsomagolása, továbbá be-, ki- és átrakodása, beleértve a töltést és ürítést is, abban az esetben is, ha ezeket a műveleteket nem a szállító végzi;

14. vízi utak: a víziúttá nyilvánításról szóló jogszabályban meghatározott természetes vagy mesterséges felszíni vizek.

3. Hatáskör és illetékesség

3. § (1)1 Az ellenőrzés lefolytatására – az 5. §-ban foglalt eltéréssel – a katasztrófavédelmi hatóság helyi szerve jogosult. A katasztrófavédelmi hatóság helyi szerve önálló ellenőrzési tevékenységet végezhet más katasztrófavédelmi hatóság illetékességi területén is a katasztrófavédelmi hatóság központi szervének előzetes jóváhagyása alapján.

(2)2 A veszélyes áru szállításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és egyéb hatósági intézkedés megtételére első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve jogosult.

(3) A veszélyes áru szállításának bejelentésekor belföldi rakodás esetében a berakás, külföldi rakodás esetében a határátlépés helye szerinti katasztrófavédelmi hatóság területi szerve az illetékes.

4. §3 A veszélyes áru vízi úton végzett szállításakor a katasztrófavédelmi hatóság illetékessége a folyó határ menti, szomszédos állammal közös szakaszán az államhatárig terjed.

5. § Az ellenőrzést az 1. § a) pont aa) alpontja tekintetében a vasúti közlekedési hatósággal közösen, az ab)–ac) alpontok esetében a katasztrófavédelmi hatóság önállóan is végzi.

4. Veszélyes áru szállításának bejelentése

6. § (1) A vasúti társaság a veszélyes áru vasúti továbbítását köteles a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve honlapján keresztül, – a katasztrófavédelmi hatóság által az 1. melléklet szerinti adattartalommal közzétett formanyomtatványon – vagy a 3. § (3) bekezdése szerinti illetékes területi szerv ügyeletének az árutovábbítás megkezdése előtt írásban, magyar vagy angol nyelven, elektronikus aláírással ellátott e-mail vagy telefax formájában bejelenteni.

(2) A bejelentésnek a katasztrófavédelmi hatósághoz a továbbítás megkezdését megelőzően legalább egy órával kell beérkeznie. Külföldről érkező veszélyesáru-szállítmány esetében a bejelentést legkésőbb a vonatnak az üzemváltó állomás elhagyását megelőző egy órával korábban kell megtenni. Rendszeres szállítás esetében a veszélyes áru vasúti továbbítását végző vasúti társaság egy hónapos időintervallumra is megteheti a bejelentését a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanap 12 óráig.

(3) A (2) bekezdés szerint bejelentett időpontnál korábban Magyarország területén a veszélyes áru vasúti továbbítása nem kezdhető meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kötelezett köteles a már bejelentett, de meghiúsult vagy módosított árutovábbítást a katasztrófavédelmi hatóság felé az (1) bekezdés szerint megtett módon a vonat indulásáig, de legkésőbb az információ tudomására jutását követően haladéktalanul jelezni.

(5) E § szerinti bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon veszélyes áru- továbbításra, amelyet a RID 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek, valamint az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök továbbítására.

7. § (1) A szállítást vagy fuvarozást végző vállalkozás a veszélyes áru vízi szállítását köteles a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve honlapján keresztül, – a katasztrófavédelmi hatóság által az 1. melléklet szerinti adattartalommal közzétett formanyomtatványon – vagy a 3. § (3) bekezdése szerinti illetékes területi szerv ügyeletének legalább 24 órával az árutovábbítás megkezdése előtt írásban, magyar vagy angol nyelven, elektronikus aláírással ellátott e-mail vagy telefax formájában bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezett köteles a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást vagy a bejelentésben szereplő adatok esetleges módosítását a katasztrófavédelmi hatóság felé az (1) bekezdés szerint megtett módon haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentett szállítás előre jelzett időpontjáig jelezni.

(3) E § szerinti bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon veszélyes áru szállítására, amelyet az ADN 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek, valamint az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök szállítására.

(4) Nem kell az (1) és (2) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni azon veszélyes áru szállítása során, amely adatai a RIS-rendszerben rögzítésre kerültek.

5. Ellenőrzés végrehajtása

8. § (1) Az ellenőrzéseket a 2. mellékletben foglalt ellenőrzési szempontok alapján kell végezni.

(2) Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani és az ellenőrzést végrehajtani, hogy az a biztonságot a legkisebb mértékben se veszélyeztesse.

(3) Amennyiben szükséges és a biztonságot nem veszélyezteti, az áruból laboratóriumi megvizsgálás céljából a katasztrófavédelmi hatóság, illetve az általa kijelölt szerv vagy személy mintát vehet. A mintavételt az ellenőrzött, illetve a tulajdonos köteles tűrni és a szükséges mértékben elősegíteni. A mintavétel biztonságáért, a mintavétellel kapcsolatos környezetszennyeződés elkerüléséért a mintavétel végzője a felelős.

(4) Az ellenőrzés indokolatlanul nem befolyásolhatja a veszélyes áru továbbítását. Szabálytalanság feltárása esetén a katasztrófavédelmi hatóságnak a legkisebb kockázattal járó intézkedést kell megtennie a szabálytalanság megszüntetésére.

(5)4 Az e rendelet hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzés kizárólag hivatalból indul, az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérheti.

9. § Veszélyes áru szállításának, továbbításának, illetve a veszélyesáru-szállítás, -továbbítás telephelyi előkészítésének ellenőrzésekor az ellenőrzött, valamint az ellenőrzésben érintett résztvevő köteles a katasztrófavédelmi hatóság ellenőrének a helyiségekbe történő belépését, az ellenőrzött járműhöz, a veszélyes áruhoz való hozzáférését, a veszélyes áru szállítására, továbbítására vonatkozó iratokba való betekintést lehetővé tenni és a szükséges felvilágosítást megadni.

9/A. §5 A katasztrófavédelmi hatóság az e rendelet alapján hivatalból indított eljárása során az ügyfelet az érdemi döntéshez szükséges adatok közlésére kötelezheti.

10. § Vasúti veszélyesáru-továbbítás ellenőrzése esetén, a 9. § szerinti ellenőrzést kizárólag a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaság irányítójának értesítése mellett lehet megkezdeni.

11. § Veszélyes áru vízi szállításának ellenőrzése a víziközlekedést a lehető legkisebb mértékben zavarhatja meg. Menetben lévő hajó ellenőrzését annak feltartóztatása nélkül kell végezni.

6. Szankcionálás

12. § A katasztrófavédelmi hatóság a veszélyes áru szállításával vagy továbbításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén

a) elrendeli a szállított vagy továbbított veszélyes áru átfejtését, átrakását, átcsomagolását, vagy a feladóhoz történő visszafordítását, más szállítási mód alkalmazását, továbbá az üzemben tartót vagy üzemeltetőt vizsgálat vagy javítás elvégzésére kötelezi,

b) utasítást ad a veszélyes áru környezetbe jutásának megakadályozása, illetve veszély elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint

c) a 3. mellékletben meghatározott összegű bírságot szab ki.

13. § A 3. melléklet szerinti I. és II. kockázati kategóriába sorolt, műszaki hiányosság körébe tartozó szabálytalanság esetében, annak megszüntetéséig, a katasztrófavédelmi hatóság a veszélyes árut visszatartja.

14. § (1) Veszélyes áru vasúti továbbítása esetén, ha az ellenőrzés alá vont veszélyes árut szállító vasúti jármű a berakható össztömegre, a méretre, a veszélyes áru vasúti továbbítására vonatkozó előírásoknak nem felelt meg, vagy a lakosság védelme érdekében egyébként indokolt, – a vasúti közlekedési hatóság és a veszélyes áru szállítójának értesítése mellett – a katasztrófavédelmi hatóság megtilthatja az érintett vasúti jármű közlekedtetését és kötelezheti a vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaságot az ehhez szükséges intézkedések megtételére. Ezen intézkedéssel kapcsolatba hozható többletköltségek és károk a 3. melléklet szerint megállapított kötelezettet terhelik. A 3. melléklet „A” táblázat szerinti I. és II. kockázati kategóriába tartozó szabálytalanság esetében az ellenőrzött vasúti jármű kizárólag a szabálytalanság megszüntetését követően haladhat tovább.

(2) A katasztrófavédelmi hatóság indokolt esetben az ellenőrzés során elrendeli a veszélyes áru vasúti továbbítási útvonalának megváltoztatását és a veszélyes áru szállítóját biztonságosabb útvonal választására kötelezi.

(3) A katasztrófavédelmi hatóság az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedéseiről egyeztet a vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társasággal, az egyeztetésbe bevonja a veszélyes áru szállítóját.

(4) A határon történő belépés alkalmával, az (1) vagy a (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén a katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul intézkedik a veszélyes árut átvevő szállító felé az átvétel megtagadására az előírások teljesüléséig. A katasztrófavédelmi hatóság által végzett ellenőrzés befejezése előtt a vonat műszaki, kereskedelmi átvétele nem történhet meg.

15. § Amennyiben a katasztrófavédelmi hatóság a veszélyes áruk vízi szállításának ellenőrzése során e rendelet hatálya alá eső hiányosságot állapít meg, annak megszüntetéséig a menetben lévő úszólétesítményt veszteglésre kényszeríti. A veszteglés – vonatkozó előírásoknak megfelelő – legközelebbi helyét és módját a hajóvezető határozza meg.

16. § (1) A bírságot a 3. mellékletben meghatározott kötelezett köteles megfizetni. Amennyiben valamely rendelkezés megsértése miatt többen is bírság megfizetésére kötelezhetőek, a bírság összegét a jogsértésben való felelősségük arányában fizetik meg. Ha a kötelezettek felelősségi aránya nem állapítható meg, a bírságfizetési kötelezettség őket egyenlő arányban terheli.

(2) Amennyiben egy eljárásban egy ügyfél több szabálytalanságért is bírság megfizetésére kötelezhető, a katasztrófavédelmi hatóság a részére megállapított bírságtételek egyesített összegét szabja ki.

(3) Az ellenőrzés során feltárt minden egyes szabálytalanságot a 3. mellékletben nevesített mulasztások szerint kell egyenként besorolni és megállapítani a besoroláshoz tartozó bírságtételt. A 3. mellékletben nevesített mulasztások kockázati besorolása a bírság kiszabása során nem módosítható. A kockázati kategóriákban tételesen nem szereplő mulasztást az egyéb mulasztások körébe kell besorolni az alábbiakban szereplő általános leírások alapján. A szabálytalanságok három, csökkenő súlyosságú kockázati kategóriába tartoznak a következő meghatározások szerint:

a) I. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADN, RID) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár; az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, így többek között a jármű feltartóztatása, a továbbhaladás megakadályozása;

b) II. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADN, RID) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár; az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés – ha lehetséges és célszerű – az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor;

c) III. kockázati kategória: a vonatkozó előírások betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár, de ahol nem szükséges a hiányosságokat az ellenőrzés helyén kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.

(4) Amennyiben az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében több jogsértő cselekményt, mulasztást állapít meg, a kiszabott bírság összege legfeljebb 1 000 000 forint lehet.

(5) Nem állapítható meg a bírságfizetési kötelezettség a veszélyes áru szállítását vagy továbbítását végző működési körén kívül eső olyan elháríthatatlan ok esetében, amelyet az nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre.

(6) A 12. § a) és b) pontjában foglalt intézkedésekkel kapcsolatban felmerült többletköltségek és károk a bírság megfizetésére kötelezettet terhelik.

17. § A bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a bírságot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve 10023002–00283494–20000002 számú bírság letéti számla javára kell befizetni. A kiszabott bírságról rendelkező határozatnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl tartalmaznia kell a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve bírság letéti számlájának a számát.

18. § (1) A kiszabott bírságot vagy a fennálló bírságtartozást a helyszínen – amennyiben annak lebonyolításához a katasztrófavédelmi hatóság részéről a technikai feltételek fennállnak – bankkártyával is meg lehet fizetni.

(2) Amennyiben a helyszínen a bírságnak bankkártyával történő megfizetésére nem került sor, a katasztrófavédelmi hatóság eljáró tagja a 17. § szerinti bírság letéti számlára történő készpénzbefizetést szolgáló készpénz-átutalási megbízással (a továbbiakban: csekkszelvény) együtt adja át a bírságot kiszabó határozat egy példányát a szabályszegőnek vagy a jelen lévő képviselőjének. Az átadott csekkszelvény tartalmazza az ügyazonosítót, a számlatulajdonos megnevezését, a nemzetközi fizetési számlaszámát, a nemzetközi banki azonosító kódját és a kiszabott bírság összegét.

(3) Amennyiben a bírság, vagy a pénzkövetelés-biztosítás megfizetésére a helyszínen bankkártyával került sor, a hatóság a POS-terminál által nyomtatott bizonylat másodlati példányát átadja az ügyfélnek.

7. Adatkezelés

19. § (1) A katasztrófavédelmi hatóság jogosult a veszélyes áru szállításában és továbbításában érintett vállalkozásra vonatkozó adatok kezelésére és nyilvántartására.

(2) A katasztrófavédelmi hatóság a szállítás vagy továbbítás bejelentésével, az ellenőrzésekkel és a bírság beszedésével kapcsolatos adatokat külön központi nyilvántartásban vezeti.

(3) A katasztrófavédelmi hatóság

a) a szállítás vagy továbbítás bejelentése vonatkozásában az 1. mellékletben szereplő,

b) a szállítás ellenőrzése és az események kivizsgálása tekintetében a jármű üzemben tartójára, a veszélyes áru továbbítójára, feladójára, címzettjére, csomagolójára, be- vagy kirakójára, töltőjére, ürítőjére, a tartály tisztítójára, a konténer üzemben tartójára vonatkozó,

c) a bírság beszedése tekintetében a bírságot kiszabó hatósági döntés azonosítójára, a bírsággal sújtott vállalkozásra, a kiszabott és befizetett bírság összegére, a befizetés határidejére vonatkozó

adatokat nyilvántartja.

(4) A bírságnyilvántartásban szereplő adatokat a bírság befizetését, vagy a végrehajthatóság elévülését követően egy évig, a szállítások bejelentésének adatait, valamint az ellenőrzések során keletkezett adatokat három évig őrzi meg.

8. A tájékoztatás rendje

20. § (1) A katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul értesíti a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot a 3. melléklet „A” táblázat I. kockázati kategória 2. pontjában, valamint „B” táblázat I. kockázati kategória 16. pontjában foglalt, valamint minden veszélyeshulladék-szállításra vonatkozó szabálytalanság esetében.

(2) A vasúti társaságok kötelesek a veszélyes árut továbbító vonatok elektronikus nyomon követéséhez való hozzáférést – amennyiben ilyen rendszerrel rendelkeznek – a katasztrófavédelmi hatóság részére biztosítani. A katasztrófavédelmi hatóság az így nyert adatokat felhasználja a szükséges beavatkozáshoz, valamint a veszélyes áru vasúti továbbításának ellenőrzéséhez.

21. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a kiszabott bírságok nyilvántartásáról minden tárgyévet követő március 1-jéig tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező közlekedési hatóságot.

(2)6 A katasztrófavédelmi hatóság a hozzá e rendelet alapján bejelentett, országhatárt átlépő veszélyeshulladék- szállításokról tájékoztatja az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget.

22. § Az ellenőrzött úszólétesítmény feltartóztatásáról a katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul értesíti a hajózási hatóságot, valamint a rendőrség területileg illetékes vízirendészeti szervét.

23. § A folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló rendelet alapján a keletkező RIS-adatokat – a vonatkozó nemzetközi előírások figyelembevételével – a katasztrófavédelmi hatóság az ügyeletei útján figyelemmel kíséri. A katasztrófavédelmi hatóság a RIS-adatokat felhasználja a veszélyes áru belvízi szállításának ellenőrzéséhez, valamint a szükséges beavatkozáshoz.

9. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

25. § A 6. § szerinti bejelentést 2012. június 30-ig a vasúti társaság az 1. mellékletből a rendelkezésére álló adatok alapján teszi meg.

26. §7

1. melléklet a 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Veszélyes áru szállítását bejelentő ADATLAP tartalmi követelményei

A. Veszélyes áruk vasúti továbbítása esetén

1. Bejelentő adatai:

1.1. Bejelentő neve.

1.2. Bejelentés ideje.

2. A szállítandó veszélyes áru(k):

2.1. UN szám.

2.2. RID szerinti helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoportja.

2.3. Szállítás módja (például ömlesztett, küldeménydarabos, tartályos).

2.4. Veszélyes áru mennyisége.

3. A veszélyes áru szállítását végző adatai:

3.1. Neve.

3.2. Címe.

3.3. Elérhetősége.

3.4. Kapcsolattartó neve.

3.5. Elérhetősége (telefon).

4. A veszélyesáru-szállítás útvonala:

4.1. Menetvonal száma és tulajdonosa.

4.2. Vonat indulásának helye.

4.3. Vonat tervezett indulásának ideje (év, hó, nap, óra, perc).

4.4. Vonat-azonosító.

4.5. Szállítási útvonal részletes leírása (vonalszám, használt pályahossz).

4.6. Tervezett megállási helyek (állomások, határátlépés helye, pályaudvarok), tervezett érkezési és indulási idővel (év, hó, nap, óra, perc).

4.7. Veszélyes árut szállító jármű(vek) pályaszáma(i).

5. Intermodális (Ro-La) szállítás-e.

6. Nyilatkozat az adatok valódiságáról.

7. Dátum.

8. Cégszerű aláírás.

B. Veszélyes áruk vízi szállítása esetén

1. Bejelentő adatai:

1.1. Bejelentő neve.

1.2. Bejelentés ideje.

2. A szállítandó veszélyes áru(k):

2.1. UN szám.

2.2. ADN szerinti helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport.

2.3. Szállítás módja.

2.4. Veszélyes áru mennyisége.

3. A veszélyes áru fuvarozójának adatai:

3.1. Neve.

3.2. Címe.

3.3. Elérhetősége.

3.4. Kapcsolattartó neve.

3.5. Elérhetősége (telefon).

4. A veszélyes áru feladójának adatai:

4.1. Neve.

4.2. Címe.

4.3. Elérhetősége.

4.4. Kapcsolattartó neve.

4.5. Elérhetősége (telefon).

5. A veszélyes áru berakását, töltését végző adatai:

5.1. Neve.

5.2. Címe.

5.3. Elérhetősége.

5.4. Kapcsolattartó neve.

5.5. Elérhetősége (telefon).

6. A veszélyes áru címzettjének adatai:

6.1. Neve.

6.2. Címe.

6.3. Elérhetősége.

6.4. Kapcsolattartó neve.

6.5. Elérhetősége (telefon).

7. A veszélyesáru-továbbítás útvonala:

7.1. Berakás helye.

7.2. Várakozási helyek (kikötési, veszteglési helyek felsorolása).

7.3. Kirakás helye.

8. Intermodális szállítás esetében:

8.1 Nyilatkozat az adatok valódiságáról.

8.2 . Dátum.

8.3. Cégszerű aláírás.

2. melléklet a 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Veszélyes áruk szállításának ellenőrzési területei

A. Veszélyes áruk vasúti szállítása esetén

1. A szállított áru megnevezése, UN száma, tömege.

2. Veszélyes áru besorolása.

3. Szállítás módja.

4. A RID 1.1.3. szakasza szerint alkalmazott mentességek.

5. Fuvarokmány.

6. Kiegészítő okmányok.

7. Kétoldalú/többoldalú megállapodásban foglaltak, egyéb hatósági engedélyek.

8. Jelölésre, bárcázásra vonatkozó előírások.

9. Szállítóeszközre, csomagolóeszközre vonatkozó előírások.

10. A feladásra, szállításra, csomagolásra, töltésre, berakásra, kirakásra, ürítésre vonatkozó előírások.

11. Rakodásra, árukezelésre vonatkozó előírások.

12. Felszerelések.

13. A veszélyeshulladék-szállításra vonatkozó előírások betartása.

14. A RID 1.8.3 szakaszában előírt, szerződéssel dokumentált biztonsági tanácsadó alkalmazása.

15. A biztonsági tanácsadó által készített éves jelentések.

16. A biztonsági tanácsadó által készített baleseti jelentés.

17. A RID 1.3 fejezetében előírt oktatások.

18. A RID 1.10 fejezetében előírt közbiztonsági terv.

19. A RID 1.11 fejezetében előírt belső veszély-elhárítási terv.

20. Bejelentési kötelezettség teljesítése.

21. A szállítási útvonalra vonatkozó korlátozások, biztonsági előírások betartása.

22. A veszélyes árukkal kapcsolatos vasúti esemény bejelentése.

23. Egybecsomagolás.

24. Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek, mobiltartányok és azok jelölése.

B. Veszélyes áruk vízi szállítása esetén

1. A veszélyes áruk belvízi szállítását végző hajó vezetőjére vonatkozó általános adatok.

2. A szállított áru megnevezése, UN száma, tömege.

3. Veszélyes áru besorolása.

4. Szállítás módja.

5. Az ADN 1.1.3 szakasza szerint alkalmazott mentességek.

6. A vízi jármű okmányai (hajóokmányok):

6.1. Hajónapló.

6.2. ADN megállapodás és a csatolt Szabályzat hatályos változatának megléte.

6.3. Jóváhagyási (ideiglenes jóváhagyási) bizonyítvány.

6.4. Villamos berendezések ellenőrzési bizonyítványa.

7. A veszélyes áruk szállításához kapcsolódó okmányok:

7.1. Írásbeli utasítás(ok).

7.2. Fuvarokmány(ok).

7.3. Veszélyes áruk rakodási terve.

7.4. Tűzoltó készülékek és tűzoltó tömlők ellenőrzési bizonyítványa.

7.5. Vegyianyag-szállítási szakértői bizonyítvány.

7.6. Hajóosztályozási bizonyítvány.

7.7. Gyúlékonygáz-detektor ellenőrzési bizonyítvány.

8. Képzéseket igazoló okmányok:

8.1. A személyzet munkakörre szakosodott képzését igazoló bizonyítvány.

8.2. Gáz-szállítási szakértői bizonyítvány.

8.3. Cseppfolyósított gázok ömlesztett szállítására való alkalmasságot tanúsító bizonyítvány.

8.4. Minimális biztonságos személyzet létszámát igazoló okmány.

8.5. A veszélyesáru-szállítási szakértő és a képzését igazoló bizonyítvány megléte.

9. Jelölésre, bárcázásra vonatkozó előírások:

9.1. Küldeménydarabok, egyesítő csomagolás jelölése (UN szám, bárca, stb.).

9.2. Kiegészítő jelölésekre vonatkozó előírások.

9.3. Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek, mobil tartányok jelölése (nagybárca, narancssárga tábla).

10. Szállításra, berakásra vonatkozó előírások:

10.1. Szivárgó vagy sérült küldeménydarab.

10.2. Szivárgó vagy sérült tartály.

10.3. Rakomány, küldeménydarab elrendezettsége.

11. Rakodásra, árukezelésre vonatkozó előírások:

11.1. Együvé rakási tilalom.

11.2. Áru kezelése és tárolása.

12. Csomagolásra és tartányokra vonatkozó előírások:

12.1. Tartányok megfelelőségére és vizsgálatára vonatkozó előírások.

12.2. Csomagolóeszközök, nagyméretű csomagolóeszközök, nagycsomagolások megfelelőségére és vizsgálatára vonatkozó előírások.

12.3. Ömlesztettáru-konténerek megfelelőségére és vizsgálatára vonatkozó előírások.

12.4. Egybecsomagolásra vonatkozó előírások.

13. Felszerelések:

13.1. Kék kúp (kék lámpa).

13.2. Tűzoltó készülék(ek).

13.3. Tűzoltó berendezés.

13.4. Vízpermet-rendszer.

13.5. Hajókötelek (acélsodrony).

13.6. Különleges felszerelések.

13.7. Egyéni védőfelszerelések.

13.8. Veszélyes hulladék tárolására, gyűjtésére alkalmas edény(ek).

13.9. Anyagspecifikus felitató-, mentesítő anyag.

14. A veszélyeshulladék-szállításra vonatkozó előírások betartása.

15. Az ADN 1.8.3 szakaszában előírt, szerződéssel dokumentált biztonsági tanácsadó alkalmazása.

16. A biztonsági tanácsadó által készített éves jelentések.

17. A biztonsági tanácsadó által készített baleseti jelentés.

18. Az ADN 1.3 fejezetében előírt oktatás.

19. Az ADN 1.10 fejezetében előírt közbiztonsági terv.

20. A RIS rendszerbe való bejelentkezési kötelezettség teljesítése.

21. A veszélyes áruk belvízi szállítása során történt vízi közlekedési baleset, esemény bejelentése.

22. Kétoldalú/többoldalú megállapodásban foglaltak, egyéb hatósági engedélyek.

3. melléklet a 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Bírságolással érintett cselekmények

A.    Bírságolással érintett cselekmények a veszélyes áruk vasúti szállításában

 

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírság megfizetésére kötelezhető

 

I. kockázati kategóriába tartozó mulasztások

 

1.

A RID szerint kizárt veszélyes áru továbbítása.

500 000–1 000 000

feladó, berakó, szállító (fuvarozó)

 

2.

Veszélyes anyagok szivárgása.

500 000–1 000 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

3.

Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna.

500 000–1 000 000

feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)

 

4.

A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása.

500 000–1 000 000

berakó, szállító (fuvarozó)

 

5.

Rendkívüli eseményről történő értesítés elmulasztása [a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 81/C. § (1) bekezdése].

500 000–800 000

szállító (fuvarozó), vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaság, be-/ki-/átrakó, tároló

 

6.

Veszélyes áru nem megfelelő besorolása.

500 000–800 000

feladó

 

7.

A tartályokat, tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően vagy a központi/lefejtő szelep nincs elzárt állapotban.

500 000–800 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

8.

A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása.

500 000–800 000

berakó, szállító (fuvarozó)

 

9.

A küldeménydarabok, illetve tartályok megengedett töltési fokának be nem tartása.

500 000–800 000

csomagoló, töltő

 

10.

A szállított anyagra vonatkozó információk (például UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiányoznak a fuvarokmányokból, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

500 000–800 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

11.

Fuvarokmány hiánya.

500 000–800 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

12.

Az áru helyes szállítási megnevezése és a kocsira felírt árufajta nem egyezik meg (a tartály-
kocsiban fuvarozott 2-es osztályba tartozó gázoknál).

500 000–800 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

13.

Közbiztonsági terv hiánya.

500 000–800 000

a veszélyesáru-szállításban érintett ellenőrzött vállalkozás

 

14.

Belső veszélyelhárítási terv hiánya.

500 000–800 000

vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaság

 

15.

Kötelező biztonságosabb útvonal választásának be nem tartása.

500 000–800 000

szállító (fuvarozó)

 

16.

A vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata.

500 000–700 000

feladó, töltő, csomagoló, szállító (fuvarozó)

 

17.

Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata.

500 000–700 000

feladó, csomagoló

 

18.

Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése.

500 000–700 000

berakó, töltő, szállító (fuvarozó), mozdonyvezető

 

19.

Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély hiánya.

500 000–600 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

20.

Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához szükséges engedély hiánya.

500 000–600 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

21.

Egyéb, az 1–20. sorokban nem szereplő, az I. kockázati kategóriába tartozó előírások betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár (például tartálykocsi időszakos/közbenső vizsgálatának elmulasztása, a 7-es osztályba tartozó veszélyes árura vonatkozó különleges csomagolási előírás be nem tartása).

500 000–700 000

feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, szállító (fuvarozó), címzett, vasúti infrastruktúra üzemeltetője, üzemben tartó

 

II. kockázati kategóriába tartozó mulasztások

 

22.

Felismerhető hiányosság az áru szabadba jutása nélkül (mint például repedés, horpadás, erőszakos cselekmények miatt keletkezett károk, látható biztosítás nem hatékony).

300 000–500 000

feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)

 

23.

Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be.

300 000–500 000

feladó, csomagoló

 

24.

Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat vagy sérült tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket szállítanak.

300 000–500 000

feladó, berakó, szállító (fuvarozó)

 

25.

Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

300 000–500 000

üzemben tartó, berakó, szállító (fuvarozó)

 

26.

Veszélyt jelölő narancssárga tábla hiányzik vagy helytelen.

300 000–500 000

feladó, töltő, berakó, szállító (fuvarozó)

 

27.

Narancssárga csík hiányzik (a 2. osztályba tartozó cseppfolyósított mélyhűtött vagy oldott gázoknál).

300 000–500 000

feladó, töltő, berakó, szállító (fuvarozó)

 

28.

Írásbeli utasítás (RID) hiánya.

300 000–500 000

szállító (fuvarozó)

 

29.

A személyzet RID 1.3 fejezetben előírt oktatásának hiánya.

300 000–500 000

feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, címzett, szállító (fuvarozó)

 

30.

Veszélyességi nagybárcák hiánya.

300 000–500 000

feladó, berakó, szállító (fuvarozó)

 

31.

Védőkupakok hiányoznak / nincsenek becsavarva, vakkarimák / rögzítő csavarok hiányoznak.

400 000–500 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

32.

Helytelen, illetve sérült bárcázás vagy nagybárcázás.

300 000–500 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

33.

A tartálykonténeren, hordozható tartályon, MEG-konténeren, ömlesztett áru hordozására alkalmas konténeren, a tartálykocsin, a levehető tartályon vagy a kocsin nincs rajta az üzemeltető neve, a következő vizsgálat időpontja.

300 000–500 000

tartálykonténer, hordozható tartály, MEG-konténer, ömlesztett áru hordozására alkalmas konténer, tartálykocsi vagy levehető tartálykocsi üzemben tartója

 

34.

A dohányzási tilalom be nem tartása.

300 000–500 000

berakó, töltő, csomagoló, lefejtő

 

35.

Egyéb, a 22–34. sorokban nem szereplő, a II. kockázati kategóriába tartozó előírások betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár (például a szakosító oktatás tartalma nem megfelelő az adott munkakörhöz; zársapka/vakkarima tömítetlensége).

300 000–500 000

feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, címzett, szállító (fuvarozó), vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaság, üzemben tartó

 

III. kockázati kategóriába tartozó mulasztások

 

36.

A RID 5.3.3 szakasz szerinti jelölés (magas hőmérsékletű anyagok) hiánya, illetve sérülése.

200 000–300 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

37.

A RID 5.3.6 szakasz szerinti jelölés (környezetre veszélyes anyagok) hiányzik vagy sérült.

200 000–300 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

38.

A RID 5.4.1.1.7, 5.4.1.2.1, 5.4.1.2.2 d) pontok szerinti nyilatkozat hiánya.

100 000–200 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

39.

Bejelentési kötelezettség elmulasztása, vagy tartalmi követelményeinek, időkorlátjának, a bejelentés módosításának, a meghiúsult szállítás bejelentésének be nem tartása.

100 000–200 000

szállító (fuvarozó)

 

40.

A vállalkozásnak nincs tanácsadója.

100 000–300 000

ellenőrzött vállalkozás

 

41.

A vállalkozás nem értesítette az Nemzeti Közlekedési Hatóságot a tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról.

100 000–200 000

ellenőrzött vállalkozás

 

42.

A vállalkozás tanácsadójának lejárt, illetve az adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem érvényes a bizonyítványa.

100 000–300 000

ellenőrzött vállalkozás, biztonsági tanácsadó

 

43.

Nem készült baleseti jelentés.

100 000–200 000

ellenőrzött vállalkozás, biztonsági tanácsadó

 

44.

Az éves jelentés hiánya.

100 000–200 000

ellenőrzött vállalkozás, biztonsági tanácsadó

 

45.

Forgatható tábla nincs rögzítve.

100 000–200 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

46.

A forgatható tábla helytelenül van felhajtva.

100 000–200 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

47.

Az írásbeli utasítás tartalma nem felel meg a RID előírásainak.

50 000–100 000

szállító (fuvarozó)

 

48.

A nincs meg a RID szerinti írásbeli utasításban előírt felszerelés.

felszerelésenként

50 000–100 000

szállító (fuvarozó)

 

49.

A narancssárga táblák, a nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak vagy sérült.

50 000–100 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

50.

Az okmányokban valamely információ hiányzik, vagy helytelen, de nem az I. kockázati kategória 10. pontja alá tartozó információ.

információnként 50 000–100 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

51.

A RID mező nincs jelölve a fuvarokmányon.

50 000–100 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

52.

Egyéb, a 36–51. sorokban nem szereplő, a III. kockázati kategóriába tartozó előírások betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár (például a RID szerinti írásbeli utasításban előírt felszerelés működésképtelen vagy nem mérethelyes; a fuvarokmány nyelvezete nem megfelelő).

50 000–100 000

feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, címzett, szállító (fuvarozó), vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaság, üzemben tartó

B.    Bírságolással érintett cselekmények a veszélyes áruk vízi szállításában

 

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírság megfizetésére kötelezhető

 

 

I. kockázati kategória

 

1.

Megfelelő jóváhagyási bizonyítvánnyal nem rendelkező szállító hajóval történő szállítás.

600 000–1 000 000

üzemben tartó szállító (fuvarozó)

 

2.

A jóváhagyási bizonyítvány érvényessége lejárt.

600 000–800 000

üzemben tartó

 

3.

A fuvarokmányban a szállított anyagra vonatkozó információ (UN szám, helyes szállítási megnevezés) az ADN-nek nem felel meg.

600 000–800 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

4.

A fuvarokmányban a szállított anyagra vonatkozóan olyan információ hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

600 000–800 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

5.

A fuvarokmányban a mentességre vonatkozó utalás helytelen.

600 000–800 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

6.

Nincs fuvarokmány.

600 000–1 000 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

7.

A cseppfolyósított gázok ömlesztett szállítására való alkalmasságot tanúsító bizonyítvány nem áll rendelkezésre.

600 000–1 000 000

üzemben tartó, szállító (fuvarozó)

 

8.

Szakértői képzésre vonatkozó bizonyítvánnyal ellátott személy nincs a vízi járművön.

600 000–800 000

üzemben tartó, szállító (fuvarozó)

 

9.

Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelölés utalna (küldeménydarabokon, csomagolóeszközökön UN szám, bárca, stb.).

600 000–1 000 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

10.

Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek, mobil tartányokban történő veszélyesanyag-szállítás anélkül, hogy erre bármilyen jelölés utalna (nagybárca, narancssárga tábla).

600 000–1 000 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

11.

A csomagolóeszközben lévő anyag szivárog.

600 000–800 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

12.

Az 5.1 osztály anyagainak ömlesztett szállítása más áruval a vízi járművön.

600 000–1 000 000

berakó, szállító (fuvarozó)

 

13.

Az ADN-ben előírt együvé rakási tilalom be nem tartása.

600 000–800 000

berakó, szállító (fuvarozó)

 

14.

Vegyianyagok-/gáz-szállítási szakértői bizonyítvánnyal ellátott személy nincs a vízi járművön.

600 000–800 000

hajó vezetője

 

15.

Az ADN szerint kizárt veszélyes áru szállítása.

600 000–1 000 000

feladó, berakó, szállító (fuvarozó)

 

16.

Veszélyes anyag szivárgása.

600 000–1 000 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

17.

Küldeménydarabok, illetve tartályok megengedett töltési fokának be nem tartása.

600 000–800 000

csomagoló, töltő

 

18.

Vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata.

600 000–800 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

19.

Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata.

600 000–800 000

feladó, csomagoló

 

20.

Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély hiánya.

600 000–800 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

21.

Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához szükséges engedély hiánya.

600 000–800 000

feladó, szállító (fuvarozó)

 

22.

Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése.

600 000–800 000

berakó, töltő, szállító

 

23.

Egyéb, az 1–22. sorokban nem szereplő, az I. kockázati kategóriába tartozó előírások betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár (például veszélyes árut szállító tolt bárka nem megfelelő orrkialakítása; a 7-es osztályba tartozó veszélyes árura vonatkozó különleges csomagolási előírás be nem tartása).

600 000–800 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

 

 

II. kockázati kategória

 

24.

A szállított anyag(ok)hoz nem áll(nak) rendelkezésre írásbeli utasítás(ok).

300 000–600 000

feladó, szállító (fuvarozó), hajó vezetője

 

25.

Az írásbeli utasítás(ok) nem a szállított árura vonatkoznak.

300 000–400 000

feladó, szállító (fuvarozó), hajó vezetője

 

26.

Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg az ADN-nek.

300 000–400 000

feladó, szállító (fuvarozó), hajó vezetője

 

27.

Az írásbeli utasítás elhelyezése nem felel meg az ADN 8.1.2.4. pontban foglaltaknak.

300 000–400 000

feladó, szállító (fuvarozó), hajó vezetője

 

28.

A rakodási terv nem áll rendelkezésre.

300 000–600 000

hajó vezetője

 

29.

A rakodási tervbe az adott rakodás nincs bevezetve.

300 000–500 000

hajó vezetője

 

30.

A rakodási tervben a szállított anyagra a bejegyzés hibás.

300 000–400 000

hajó vezetője

 

31.

A személyzet munkakörre szakosodott oktatásban nem/részben részesült.

300 000–400 000

szállító (fuvarozó)

 

32.

Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő követelmények nem teljesültek.

300 000–400 000

feladó, szállító (fuvarozó), csomagoló, töltő

 

33.

Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő követelmények dokumentálása nem megfelelő, hiányos.

300 000–400 000

feladó, szállító (fuvarozó), csomagoló, töltő

 

34.

Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő követelmények teljesüléséről az irat nem áll rendelkezésre.

300 000–400 000

feladó, szállító (fuvarozó), csomagoló, töltő

 

35.

Küldeménydarabok, csomagolóeszközök helytelen bárcázása, jelölése vagy nagybárcázása.

300 000–600 000

feladó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)

 

36.

Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek, mobil tartányokban történő veszélyes anyag szállítása során helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás.

300 000–600 000

feladó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)

 

37.

Sérült csomagolóeszköz.

300 000–600 000

feladó, csomagoló, szállító (fuvarozó)

 

38.

Együvé rakás esetében az előírt távolságok be nem tartása.

300 000–400 000

berakó, szállító (fuvarozó)

 

39.

A veszélyes hulladék gyűjtésére alkalmas edények nem állnak rendelkezésre.

300 000–500 000

szállító (fuvarozó)

 

40.

Az úszólétesítményen nem tartanak készenlétben érvényes felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készüléket.

300 000–500 000

szállító (fuvarozó) üzemben tartó

 

41.

Az úszólétesítményen nem áll rendelkezésre megfelelő számú és teljesítményű üzemképes tűzoltó készülék.

300 000–500 000

szállító (fuvarozó) üzemben tartó

 

42.

Az úszólétesítményen készenlétben tartott tűzoltó készülékekben lévő oltóanyag nem megfelelő az adott szállított anyaghoz.

300 000–500 000

szállító (fuvarozó), üzemben tartó

 

43.

A vízi járművön nem került kiépítésre tűzoltó berendezés.

300 000–500 000

üzemben tartó

 

44.

A vízi járművön lévő kiépített tűzoltó berendezés nem elégíti ki az ADN előírásaiban foglalt követelményeket.

300 000–500 000

üzemben tartó

 

45.

A vízi járművön nem került kiépítésre vízpermet-rendszer.

300 000–500 000

üzemben tartó

 

46.

A vízi járművön kiépített vízpermet-rendszer nem működőképes.

300 000–500 000

üzemben tartó

 

47.

A járművön nincs meg az ADN-ben, illetve az írásbeli utasítás(ok)ban előírt felszerelés.

felszerelésenként

100 000–300 000

szállító (fuvarozó)

 

48.

Nem áll rendelkezésre az ADN 3.2 fejezet „A” vagy „C” táblázatban előírt valamelyik különleges felszerelés.

felszerelésenként

100 000–300 000

szállító (fuvarozó)

 

49.

A vízi jármű nincs megjelölve kék kúppal vagy kék lámpával.

300 000–600 000

szállító (fuvarozó)

 

50.

A vízi járművön nem megfelelő számú kék kúp, vagy kék lámpa került elhelyezésre.

300 000–500 000

szállító (fuvarozó)

 

51.

Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be.

300 000–500 000

feladó, csomagoló

 

52.

Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC- ket, nagycsomagolásokat vagy sérült üres, tisztítatlan csomagolóeszközöket szállítanak.

300 000–600 000

feladó, berakó, szállító (fuvarozó)

 

53.

Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

300 000–600 000

konténer üzemben tartója, berakó, szállító (fuvarozó)

 

54.

A dohányzási tilalom be nem tartása.

100 000–300 000

berakó, töltő, csomagoló, lefejtő, hajó vezetője

 

55.

Egyéb, a 24–54. sorokban nem szereplő, a II. kockázati kategóriába tartozó előírások betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár (például készülék, berendezés használati utasításában foglaltak be nem tartása; ömlesztett szállításnál a rakodónyílás lefedésének elmulasztása).

300 000–600 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

 

 

III. kockázati kategória

 

56.

A hajónapló nem áll rendelkezésre.

200 000–300 000

szállító (fuvarozó) hajó vezetője

 

57.

A hajónapló vezetése nem naprakész.

50 000–300 000

hajó vezetője

 

58.

Az ADN utolsó módosított kiadása nem áll rendelkezésre.

50 000–100 000

szállító (fuvarozó)

 

59.

A villamos berendezések ellenőrzésről szóló bizonyítvány a hajón nem áll rendelkezésre.

100 000–200 000

üzemben tartó

 

60.

A villamos berendezések ellenőrzésről szóló bizonyítvány nem bemutatható.

50 000–200 000

hajó vezetője

 

61.

A fuvarokmányban a szállított anyagra vonatkozóan olyan információ hiánya, ami nem eredményez I. vagy II. kockázati kategóriájú eseményt.

50 000–200 000

feladó/szállító (fuvarozó)

 

62.

A fuvarokmányban a bejegyzés helytelen.

50 000–100 000

feladó/szállító (fuvarozó)

 

63.

A fuvarokmányban hiányzik a szállítási láncra vonatkozó különleges vagy kiegészítő előírás.

50 000–100 000

feladó/szállító (fuvarozó)

 

64.

Az okmányok nyelvezete nem megfelelő.

50 000–100 000

feladó/szállító (fuvarozó)

 

65.

A fuvarokmányban a veszélyes anyag szállítására vonatkozóan nem áll rendelkezésre minden információ.

50 000–100 000

feladó/szállító (fuvarozó)

 

66.

A cseppfolyósított gázok ömlesztett szállítására való alkalmasságot tanúsító bizonyítvány formailag nem megfelelő.

100 000–200 000

szállító (fuvarozó), hajó vezetője, üzemben tartó

 

67.

A cseppfolyósított gázok ömlesztett szállítására való alkalmasságot tanúsító bizonyítványban az információk hiányosak, nem megfelelőek.

100 000–200 000

szállító (fuvarozó), hajó vezetője, üzemben tartó

 

68.

A személyzet munkakörre szakosodott oktatásáról a képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre.

személyenként

50 000–100 000

szállító (fuvarozó)

 

69.

A személyzet munkakörre szakosodott oktatása nem követi a változásokat.

50 000–100 000

szállító (fuvarozó), biztonsági tanácsadó

 

70.

A szakértői képzésre vonatkozó bizonyítvány nem áll rendelkezésre a vízi járművön.

50 000–100 000

hajó felelős vezetője

 

71.

A bárcák vagy a betűk, számok, jelképek mérete, színe nem felel meg az előírásoknak a küldeménydarabokon, csomagolóeszközökön.

50 000–100 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

72.

Konténerben, MEG-konténerben, tankkonténerben, mobil tartányban történő veszélyesáru-szállítás esetében a rajtuk lévő nagybárcák vagy a betűk, számok, jelképek mérete, színe nem felel meg az előírásoknak.

100 000–200 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

73.

Az anyagspecifikus felitató-, mentesítő anyag nem áll rendelkezésre.

50 000–100 000

szállító (fuvarozó)

 

74.

A be- vagy kirakodási művelethez nem áll rendelkezésre acélsodrony-kötél.

50 000–100 000

berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

75.

A be- vagy kirakodási művelet során a vízi járművet elsodródás ellen acélsodrony-kötél nem védi.

50 000–100 000

berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

 

76.

Vegyianyagok-/gáz-szállítási szakértői bizonyítvány nem áll rendelkezésre a vízi járművön.

50 000–100 000

hajó felelős vezetője

 

77.

A RIS rendszerbe való bejelentkezési kötelezettség elmulasztása.

50 000–100 000

hajó felelős vezetője

 

78.

A vállalkozásnak nincs tanácsadója.

200 000–300 000

ellenőrzött vállalkozás

 

79.

A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról.

50 000–200 000

ellenőrzött vállalkozás, biztonsági tanácsadó

 

80.

A vállalkozás tanácsadójának lejárt, illetve az adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem érvényes a bizonyítványa.

100 000–200 000

ellenőrzött vállalkozás, biztonsági tanácsadó

 

81.

Nem készült baleseti jelentés.

50 000–200 000

ellenőrzött vállalkozás, biztonsági tanácsadó

 

82.

Az éves jelentés hiánya.

50 000–200 000

ellenőrzött vállalkozás, biztonsági tanácsadó

 

83.

Közbiztonsági terv hiánya.

50 000–200 000

ellenőrzött vállalkozás, biztonsági tanácsadó

 

84.

Bejelentési kötelezettség elmulasztása, vagy tartalmi követelményeinek, időkorlátjának, a bejelentés módosításának, a meghiúsult szállítás bejelentésének be nem tartása.

50 000–200 000

szállító (fuvarozó)

 

85.

Egyéb, az 56–84. sorokban nem szereplő, a III. kockázati kategóriába tartozó előírások betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár (például kábelek/villamos vezetékek raktér feletti átvezetése; nem jóváhagyott helyen történő, hatósági engedély nélküli átrakodás, rakományterek tisztításának elmulasztása).

50 000–100 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!