nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről
2014-01-01
2014-09-04
12

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről

A Kormány

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében,

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában,

az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

1. § (1) A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak- és felnőttképzési feladatokat ellátó központi hivatal.

(2) A Hivatal irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(3) A Hivatal élén a főigazgató áll.

(4) A Hivatal székhelye Budapest.

(5) A miniszter irányítási jogkörében kinevezi és felmenti a Hivatal főigazgató-helyetteseit.

(6) A Hivatal főigazgató-helyettesei felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – a Hivatal főigazgatója gyakorolja. A Hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett a főigazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(7) Az önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező igazgatóságot a miniszter által kinevezett főigazgató-helyettes vezeti.

2. A foglalkoztatási szerv kijelölése

2. §1 (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a Hivatalból, a munkaügyi központokból, valamint a kirendeltségekből áll.

(2) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Hivatalt, a munkaügyi központot, valamint a kirendeltséget jelöli ki.

(3) A munkaügyi központ a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerveként (a továbbiakban: munkaügyi központ) működik.

(4) A kirendeltség a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala a továbbiakban: járási hivatal) foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerveként (a továbbiakban: kirendeltség) működik.

(5) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a kirendeltségek járnak el. A Kormány az állami foglalkoztatási szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet más szervet nem jelölt ki, a munkaügyi központokat jelöli ki.

3. A munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv kijelölése

3. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a Hivatalnak önálló feladat és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.

(2) A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságot, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét (a továbbiakban: munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség) jelöli ki.

(3) A Kormány munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságot jelöli ki.

(4) A munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységből (munkavédelmi felügyelőség), valamint munkaügyi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységből (munkaügyi felügyelőség) áll.

4. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv kijelölése

4. § (1) A Kormány állami szakképzési és felnőttképzési szervként a Hivatalt jelöli ki.

(2) A szakképzésről szóló törvényben, a felnőttképzésről szóló törvényben, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben a szakképzési és felnőttképzési szerv számára meghatározott feladatokat a Hivatal látja el.

(3) A tankönyvpiac rendjéről szóló törvényben meghatározott Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Testület működtetésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

II. FEJEZET

A HIVATAL FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁVAL KAPCSOLATOS FELADATAI

5. Az irányítás szabályai

5. § (1) A munkaügyi központok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetője a Hivatal főigazgatója.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a munkaügyi központnak a 8. § (3) bekezdése, valamint a kirendeltségnek a 9. § (2) bekezdése által megállapított feladatai tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c) és e)–i) pontja szerinti hatásköröket a közfoglalkoztatásért felelős miniszter gyakorolja.

(3) A Khtv. 7. § (1) bekezdése szerinti jogkört a miniszter gyakorolja.

(4) A miniszter

a) kezdeményezi a foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi munkaerőpiaci programok kidolgozását és dönt a központi programok indításáról, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) a Hivatal feladataival összefüggésben követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyűjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,

c) irányítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) felhasználásával kapcsolatos tervezési, pénzügyi – számviteli és beszámolási feladatok végrehajtását, valamint

d) figyelemmel kíséri az NFA foglalkoztatási alaprésze decentralizált keretének a munkaügyi központok által történő felhasználását, valamint a kormányzati foglalkoztatáspolitika érvényesítését.

(5)2 A munkaügyi központ és a kirendeltségek közfoglalkoztatási feladatai vonatkozásában a 6. § (1) bekezdés h) és i) pontjában meghatározott feladatokat a közfoglalkoztatásért felelős miniszter látja el.

5/A.3 Az Európai Unió pénzügyi alapjainak felhasználása

5/A. § A Hivatal foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak- és felnőttképzési feladat- és hatáskörében tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési, foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását, illetve támogatást vagy ösztöndíjat folyósít.

6. A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörei

6. § (1) A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében

a)4 megállapítja a munkaügyi központok és a kirendeltségek kötelező belső szakmai szabályzatainak elveit és főbb tartalmi követelményeit,

b)5 meghatározza a munkaügyi központok és a kirendeltségek szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket, valamint koordinálja a munkaügyi központok munkaerő-piaci szolgáltatásvásárlással, illetőleg a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére adható támogatással kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja az álláskeresők ellátásával, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatások működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

c) meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket, valamint működteti a Hivatal kezelésében lévő informatikai és számítógépes rendszereket, továbbá ennek körében fejleszti, teszteli, telepíti, módosítja a programrendszereket, és kiadja a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,

d)6 eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével meghatározza a munkaügyi központok és kirendeltségek hatósági és szolgáltató tevékenységét,

e) fejleszti a munkaerőpiaci szolgáltatásokat,

f)7 meghatározza a munkaügyi központok és kirendeltségek hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyűjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

g)8 javaslatot tesz a munkaügyi központok és a kirendeltségek informatikai rendszerének és ingatlanállományának fejlesztésére,

h) ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak humánerőforrás-fejlesztéséhez és belső szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat,

i)9 ellátja a munkaügyi központok hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá az NFA működtetéséért felelős területi egységek szakmai és pénzügyszakmai tevékenységének ellenőrzését,

j) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

ja) ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjéről szóló nemzetközi szerződések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

jb)10 elbírálja a munkaügyi központok által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket,

jc)11 ellátja az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alá tartozó tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos másodfokú hatósági feladatokat,

k) adatokat gyűjt és elemez

ka) a munkabérek és keresetek alakulására vonatkozóan,

kb) a magánközvetítők és -kölcsönzők éves tevékenységéről,

kc) a külföldiek – engedély-, illetve bejelentésköteles – magyarországi foglalkoztatásáról,

l) nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében

la) koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi tevékenységét,

lb) elősegíti az ILO, WAPES és EU tagságból adódó feladatok végrehajtását,

lc) koordinálja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – a személyek szabad áramlásához kapcsolódó – feladatainak végrehajtását, valamint közreműködik a tagállamok közötti munkanélküli ellátások megtérítésével kapcsolatos feladatokban,

ld) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) magyarországi rendszere működtetésének és fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel kísérését, kapcsolatot tart az EURES szerveivel,

le) az ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújt és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az EURES rendszer, illetőleg a külföldön igényelhető és a külföldiek által a Magyarország területén igénybe vehető álláskeresési támogatások egyes kérdéseiről,

lf) együttműködik az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT államok) foglalkoztatási szolgálataival – különös tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek – munkanélküli ellátásokra vonatkozó rendelkezései – végrehajtásával összefüggő feladatok tekintetében,

m) vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait, javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,

n) közreműködik a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás előkészítésében,

o) ellát egyes munkaerőpiaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében

oa) központi munkaerőpiaci programot dolgoz ki, javaslatot tesz munkaerőpiaci programok indítására,

ob) a miniszter által megadott szempontok alapján irányítja, koordinálja a központi munkaerőpiaci programok végrehajtását, továbbá lebonyolítja a jóváhagyott munkaerőpiaci programokat,

oc) véleményezi a munkaügyi központ által indítandó programok tervezetét,

p)12

q) ellátja a miniszter által meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat, valamint

r) ellátja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, valamint

s) munkaügyi kutatásokat kezdeményez és végez, valamint

t)13 koordinálja a munkaügyi központok és kirendeltségek EU-támogatással megvalósuló tevékenységeit,

u)14 koordinálja a munkaügyi központok és kirendeltségek megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos tevékenységét.

(2) A Hivatal a munkaügyi kapcsolatok feladatkörében

a) ellátja a kollektív szerződések nyilvántartásával kapcsolatos teendőket,

b) előkészíti a kollektív szerződés hatályának az ágazatra történő kiterjesztésével kapcsolatos miniszteri döntést, amelynek keretében közreműködik a kiterjesztést kérő szervezet, szervezetek reprezentativitásának megállapításában,

c) közreműködik az ágazati párbeszéd bizottság működésében, amelynek keretében ellátja a részvétel és az ágazati reprezentativitás megállapítása érdekében az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság döntéseihez szükséges adatkezelési, döntés-előkészítési feladatokat, valamint az ágazati párbeszéd bizottságok intézményrendszere működésének támogatását,

d) nyilvántartja az üzemi tanács (európai üzemi tanács) választási eredményeket,

e) elvégzi a közalkalmazotti területeken működő szakszervezetek taglétszámon alapuló reprezentativitásának megállapításával kapcsolatos adminisztratív feladatokat,

f) működteti a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerét (MKIR).

(3) A Hivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladatainak ellátása érdekében együttműködik

a) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett társhatóságokkal,

b) a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel,

c) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintő nemzetközi szervezetekkel, valamint

d) egyéb szervezetekkel.

7. §15 (1) A munkaügyi központ az 1. mellékletben meghatározott székhelyen működik. A munkaügyi központ a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. A munkaügyi központ nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a munkaügyi központ igazgatója, vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező vezetője, ügyintézője jár el.

(2) A munkaügyi központok szakmai irányítása alá tartozik az illetékességi területükön lévő valamennyi kirendeltség.

(3) A munkaügyi központ élén igazgató áll. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek segítik.

(4) A kirendeltség a járási hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szerve. A kirendeltség élén kirendeltség-vezető áll. A kirendeltség nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a kirendeltség vezetője vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézője jár el.

8. §16 (1) A munkaügyi központ

a) szakmailag irányítja és szakmailag ellenőrzi a kirendeltségek tevékenységét, ennek keretében közreműködik a munkatársak szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet,

b) ellátja az NFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését,

c) dönt az NFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált kerete felhasználásáról,

d) ellátja az NFA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkahelyteremtés, valamint a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat központi keretéből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,

e) működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, az álláskeresők részére saját hatáskörben nyújtott támogatások rendszerét és gondoskodik a kirendeltségi támogatási rendszer szakmai működtetéséről,

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

g) felelős a szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért,

h) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

i) ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, elbírálja másodfokon a kirendeltségek által hozott határozatok elleni fellebbezéseket,

j) feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében szakmailag irányítja és koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből adódó feladatainak végrehajtását, továbbá adatszolgáltatási feladatokat teljesít a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint az egyes szakigazgatási szervek felé, ideértve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján történő megtérítési igények érvényesítéséhez szükséges, havi rendszerességgel esedékes adatszolgáltatást is,

k)17

l) ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel,

m) elkészíti a munkaügyi központ és a kirendeltség belső szakmai szabályzatait, valamint

n) illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,

o)18 az álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében méltányossági jogkört gyakorol,

p)19 a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével összefüggésben befogadja a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigényeket.

(1a)20 A munkaügyi központ fővárosi szervezete nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket.

(2) A hatósági szerződések megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá a költségvetésből nyújtott támogatás biztosítékául szolgáló zálogjog, bankgarancia, óvadék tekintetében a munkaügyi központ vezetője szerződéskötési képességgel rendelkezik.

(3) A munkaügyi központ a közfoglalkoztatási feladatok ellátása során:

a) lenőrzi a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

b) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos pénzügyi feladatokat.

(4)21 A munkaügyi központ át nem ruházható hatáskörben a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén első fokú hatósági jogkört gyakorol

a) a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának megállapításával,

b) a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával,

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet által hatáskörébe utalt foglalkoztatást elősegítő támogatás megállapításával,

d) a bérgarancia támogatással,

e)22 a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához szükséges munkavállalási engedély, valamint az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatos ügyekben,

f) a rendbírsággal, valamint

g) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel,

h)23 az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részével,

kapcsolatos ügyekben.

(5) A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a munkaügyi központot jelöli ki.

(6) A munkaügyi központ a szolgáltatási feladatok ellátásának keretében

a)24 gondoskodik a szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, valamint koordinálja a kirendeltségek szolgáltatási tevékenységét, munkaerő-piaci szolgáltatásokat szervez és működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét,

b) ellátja azokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el.

9. § (1) A kirendeltség

a)25 a megyei (fővárosi) munkaügyi központok illetékességéről szóló jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ hatáskörébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

c)26 közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában,

d)27 a fővárosi illetékességi területtel rendelkező kirendeltségek kivételével nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,

e) munkaközvetítést végez,

f) fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,

g) információt nyújt, tanácsadást végez,

h) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

i) közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,

j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,

k) munkaerőpiaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,

l)28 kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,

m) ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat,

n)29

(2) A kirendeltség közfoglalkoztatási feladatai ellátása során:

a) feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket,

b) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat,

c) szervezi a közfoglalkoztatást,

d) kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal.

(3)30 A hatósági szerződések megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá a költségvetésből nyújtott támogatás biztosítékául szolgáló zálogjog, bankgarancia, óvadék tekintetében a kirendeltség vezetője szerződéskötési képességgel rendelkezik.

(4)31 A munkaügyi központ és a kirendeltség szervezeti egységei szabad kapacitásuk kihasználása érdekében foglalkoztatáspolitikai és közfoglalkoztatási feladatokat is elláthatnak.

10. §32

III. FEJEZET

A HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FELADATAI

7. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság általános feladatai

11. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság főigazgató-helyettese (e fejezetben a továbbiakban: főigazgató-helyettes) a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság szakmai szervezeti egységein keresztül ellátja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek szakmai irányítását.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek tevékenysége tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter közreműködésével hatékonysági ellenőrzést folytathat le.

(3) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek munkáját módszertani útmutatók, szakmai ajánlások és tájékoztató anyagok kiadásával, konzultációk tartásával, továbbá a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek szakmai munkájának értékelésével támogatja.

(4) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság szervezi a munkavédelmi és munkaügyi felügyelők képzését, továbbképzését, továbbá az újonnan belépő felügyelők vizsgáztatását.

(5) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek korrupcióellenes stratégiájának kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, valamint elemzi és értékeli az munkavédelmi és munkaügyi igazgatósághoz, a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségekhez érkező panaszokat.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvet a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság adja ki.

(7) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság – a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek bevonásával – működteti a munkavédelmi és munkaügyi feladatai ellátásához, az általa kezelt adatok nyilvántartásához szükséges egységes informatikai rendszert.

(8)33

(9) A főigazgató-helyettes ellátja a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyásával kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(10) A főigazgató-helyettes ellátja az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(11) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság külön jogszabály alapján ellátja az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat és működteti a Kijelölést Előkészítő Bizottságot.

8. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatai

12. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a Hivatal külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi kutatással összefüggő feladatait.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja különösen az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 15/A. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 83/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat.

(3) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz:

a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben,

b) a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében,

c) az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén,

d) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában,

e) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.

(4) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(5) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak foglalkozási betegsége, fokozott expocíciós esete szolgálattal összefüggő jellegének megállapításához, minősítéséhez külön jogszabály alapján véleményt ad.

(7) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság külön jogszabály alapján működteti a hajózási egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatát végző bizottságot.

(8) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

9. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság munkavédelmi állami feladatai

13. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokat. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság saját jogkörében kezdeményezi, előkészíti és elősegíti az Mvt. 14. §-ában meghatározott állami irányítási feladatok végrehajtását.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság részt vesz a miniszter munkavédelemmel összefüggő jogszabály-előkészítési és jogszabály-alkotási felelősségébe tartozó jogszabályok tervezeteinek előkészítésében.

(3) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság – a munkavédelmi felügyelőségek közreműködésével – részt vesz

a) a Kormány és a miniszter munkavédelemmel kapcsolatos feladatai ellátásában,

b) a munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában,

c) a nemzeti munkavédelmi politika kialakításában és végrehajtásának irányításában,

d) a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintésében, a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről szóló éves beszámoló jelentés előkészítésében,

e) a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásában.

14. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság

a) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő kormány-előterjesztéseket és jogszabálytervezeteket,

b) részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, együttműködik más államok szerveivel a munkavédelmi feladatok összehangolása végett, figyelemmel kíséri a nemzetközi munkavédelmi kutatási eredményeket, azok hazai hasznosításának elősegítése érdekében,

c) mint kijelölt nemzeti hatóság feladat- és hatáskörében ellátja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja feladatait,

d) ellátja az Mvt. 78. §-ában megjelölt Munkavédelmi Bizottság titkársági, adminisztratív teendőit,

e) működteti az Mvt. 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti munkavédelmi információs rendszert,

f) külön jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz egyéb bizottságok, testületek, tevékenységek végzésében, működésében, különösen a szabványosítás, az akkreditálás, a nukleáris baleset-elhárítás, a kémiai biztonság területén.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat Mvt.-ben és külön jogszabályban előírt munkavédelmi feladatainak szakmai irányítását is.

10. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság munkaügyi állami irányítási feladatai

15. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkaügyi hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos állami irányítási feladatokat lát el.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben együttműködik az Európai Unió tagállamainak munkaügyi feladatokat ellátó hatóságaival. A nemzetközi együttműködés keretében megkeresésre a hatáskörébe tartozó feladatokat érintően tájékoztatást nyújt az elvégzett munkaügyi ellenőrzések megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról.

(3)34 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 295. és 296. §-ában – a 295. § (1) bekezdés e) pontját kivéve – meghatározott szabályok megtartásának ellenőrzése céljából tartott vizsgálatok tapasztalatairól a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság beszámolót készít a miniszter számára.

(4) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság részt vesz a miniszter munkaügyi ellenőrzéssel összefüggő jogszabály-előkészítési és jogszabály-alkotási felelősségébe tartozó jogszabályok tervezeteinek előkészítésében.

(5) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság – a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv közreműködésével – részt vesz a munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában.

11. A munkavédelmi felügyelőségek és a munkaügyi felügyelőségek jogállása, szervezete és az irányítás szabályai

16. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség a fővárosi és megyei kormányhivatal székhelyén működik, és illetékességi területe megegyezik a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területével.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség tekintetében a Khtv. 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott hatáskörök – a Ksztv. 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetője a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság főigazgató-helyettese.

(3) A Khtv. 7. § (1) bekezdése szerinti jogkört a miniszter gyakorolja.

(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét az igazgató, a munkavédelmi felügyelőséget és a munkaügyi felügyelőséget az igazgatóhelyettesek vezetik.

(5) Az igazgató az igazgatóhelyettesek közreműködésével irányítja a munkavédelmi felügyelőséget és a munkaügyi felügyelőséget, és – amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik – ellátja a munkavédelmi hatóság és munkaügyi hatóság hatósági feladatait.

(6) Az igazgató az igazgatóhelyettesek kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskörét az munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság főigazgató-helyettesének egyetértésével gyakorolja. Az igazgató-helyettesek főosztályvezető-helyettes besorolású kormánytisztviselők.

(7) A munkavédelmi felügyelőségek és a munkaügyi felügyelőségek keretében a hatósági feladatok ellátására munkavédelmi felügyelők és munkaügyi felügyelők működnek.

12. Munkavédelmi hatósági feladatok és eljárás

17. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság, továbbá a munkavédelmi felügyelőségek, illetve munkavédelmi felügyelők ellátják az általános munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi feladatok ellátása kiterjed a munkabiztonság és a munkaegészségügy hatósági feladataira. A munkavédelmi felügyelő a munkavédelmi felügyelőség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság, valamint a munkavédelmi felügyelőségek teljesítik az Mvt. 82/A., 83/A., 83/B., 83/C., 83/E. §-ában, továbbá az Eüatv. 3. § i) pontjában, 4. § (2) bekezdés t) pontjában és 15/A. §-ában meghatározott beszámolási, nyilvántartási és adatkezelési kötelezettséget.

18. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkörében

a) ellátja az Mvt. 83. §-ában meghatározott szakértői engedélyezési feladatokat,

b) külön jogszabály szerint, szakhatóságként eljárva kiadja az igazságügyi szakértői engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalásokat,

c) a munkavállalók rákkeltő anyagok okozta foglalkozási eredetű egészségkárosodásokkal, illetve daganatos megbetegedésekkel szembeni védelmének elősegítése érdekében az Mvt. 83/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el, és nyilvántartást vezet,

d) a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolása céljából az Mvt. 83/B. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a külön jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik az Mvt. 84. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában.

(3) A munkavédelmi felügyelőségek gyakorolják az Mvt. 81. §-ában meghatározott feladat- és hatásköröket. Ellátják továbbá mindazon hatósági ellenőrzési feladatokat, amelyeket külön jogszabály nevesítve feladat- és hatáskörükbe utal.

(4) A munkavédelmi bírság kiszabására első fokon annak a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnek a vezetője jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött munkahely található.

(5)35 Az egyéni védőeszközök és a munkaeszközök tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei a munkavédelmi hatósági ellenőrzés során saját hatáskörében látják el a piacfelügyeleti hatósági feladatokat.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság kormánytisztviselője a Magyarország területén a főigazgató-helyettes által kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján induló elsőfokú hatósági eljárás lefolytatására az a munkavédelmi felügyelőség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt.

(7) Munkavédelmi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minősül a munkavédelmi felügyelő és a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv eljárása vonatkozásában az munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság.

13. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás

19. § (1) A munkaügyi hatósági feladatokat a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság és a munkaügyi felügyelőségek, illetve a munkaügyi felügyelők látják el.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság elsőfokú hatósági jogkörében a munkaügyi szabályok munkáltatók általi megtartásának, illetőleg a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolása céljából a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 8/C. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(3) A munkaügyi felügyelő elsőfokú hatósági jogkörében a Met. 3. §-a alá tartozó ellenőrzési tárgykörökben ellátja a Met. 4. §-ában, 5. §-a (2) bekezdésében, valamint 6–7/A. §-ában meghatározott munkaügyi hatósági feladatait, továbbá a Met. 1. §-ának (5) bekezdésében meghatározott feladatot.

(4) A munkaügyi felügyelő a munkaügyi felügyelőség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.

(5) Munkaügyi bírság kiszabására, valamint a Met. 7. § (8) bekezdése szerinti határozat meghozatalára első fokon annak a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnek a vezetője jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött munkahely található.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság kormánytisztviselője Magyarország területén a főigazgató-helyettes által kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján induló elsőfokú hatósági eljárás lefolytatására az a munkaügyi felügyelőség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt.

(7) Munkaügyi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minősül a munkaügyi felügyelő és a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv eljárása vonatkozásában az munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság.

14. Egyéb feladatok

20. § (1) A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi Felügyelősége elsőfokon, a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság másodfokon, a külön jogszabályban meghatározottak szerint országos illetékességgel ellátja a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében ellátja a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

(3)36 A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei szakmai irányításával összefüggő, az egyéni védőeszközökkel és a munkaeszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti feladatokat.

IV. FEJEZET

A HIVATAL SZAKKÉPZÉSSEL ÉS FELNŐTTKÉPZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAI

21. § (1) A Hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében

a) ellátja a szakképzési és felnőttképzési tevékenység szakmai és módszertani fejlesztését, valamint elemzési és értékelési feladatokat lát el,

b) gondoskodik a hátrányos és fogyatékkal élők képzésének tanügyi és képzési dokumentumairól,

c)37 végzi a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését és a jogalkotáshoz szükséges előkészítő feladatokat az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések vonatkozásában, továbbá kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét és harmonizálja a nemzetközi szintezési rendszerrel, valamint a foglalkozások egységes rendszerével és az európai uniós irányelvekkel, javaslatot tesz annak módosítására, illetve korszerűsítésére,

d)38 kidolgozza és gondozza a szakmai követelménymodulok elkészítésének egységes alapelveit, továbbá egységes alapelvek szerint gondozza és fejleszti az országos modultérképet, ellátja a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos feladatokat,

e) kidolgozza az európai követelményekhez illeszkedő szakképesítések egyenértékűségének feltételrendszerét, a hazai és nemzetközi képesítések összehangolását, valamint az Európai Képesítési Keretrendszer magyar adaptációját,

f)39 fejleszti az Európai Unió tagországainak szakképzési és felnőttképzési intézményeivel történő együttműködést, részt vesz hazai és nemzetközi szakképzési és felnőttképzési kutatásokban,

g) gyűjti és elemzi a külön jogszabályban meghatározott felnőttképzési statisztikai adatokat;

h)40 szervezi a pedagógusok, andragógusok és az oktatási intézményvezetők és fenntartók szakmai továbbképzését, valamint koordinálja a speciális szakiskola szakmai tanulmányi versenyeit és a Szakmacsoportos szakmai előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenyeit (SZÉTV),

i)41 koordinálja és ellátja a szak- és felnőttképzéssel és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati és tájékoztatási feladatokat, valamint on-line módon működteti a Magyar Nemzeti Observatory Irodát, a Nemzeti Referencia és Koordinációs Pontot, melynek keretében közzéteszi a minőségügyi keretrendszert, valamint koordinálja a céginformációs központ működtetését,

j) szervezi a szakmai tankönyvek kidolgozását, valamint működteti a kiadásukat, illetve a forgalmazásukat,

k) koordinálja a szakközépiskolai szakmai érettségi tantárgyak követelményének és a szakmai érettségi tételeknek az egységes elvek szerinti kidolgozását,

l) kidolgozza az iskolai rendszerű szakképzésben, a szakképzési kerettanterv teljesülésének egységes szakmai-pedagógiai ellenőrzési módszertanát és felkészít a használatára,

m) összeállítja az országos szakképzési (szakmai vizsgaelnöki, szakmai vizsgabizottsági tagi, szakképzési szakértői) névjegyzéket, valamint elkészítésének és kiadásának szabályait,

n) kialakítja és gondozza az országos szakképzési névjegyék – vizsgaelnöki, a vizsgabizottsági és a szakértői – adatbázisát, és gondoskodik a névjegyzék nyilvánosságra hozataláról,

o) a gazdasági kamarával együttműködve kialakítja és működteti a pályaorientációs rendszert,

p) kidolgozza és működteti az életpálya-tanácsadási szolgáltatást, valamint továbbfejleszti és működteti a pályakövetési rendszert,

q)42 ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács, a Nemzeti Képesítési Bizottság, és titkársági feladatait, valamint koordinálja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács titkársági feladatainak megvalósítását,

r)43

s)44 egységes rendszerben összeállítja a megyei fejlesztési és képzési bizottságok szakképesítésekkel kapcsolatos beiskolázásra vonatkozó javaslatait, és ezek alapján szakmailag előkészíti a Kormány erre vonatkozó döntését,

t)45 kidolgozza és gondozza az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (a továbbiakban: ECVET) alapján a felsőoktatásba átvihető kreditrendszer egységes alapelveit,

u)46 ellátja a felnőttképzési szakértői tevékenység engedélyezésével és ellenőrzésével, valamint a felnőttképzési szakértői névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatokat,

v)47 ellátja a felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, vezeti a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartását,

w)48 működteti a felnőttképzési információs rendszert,

z)49 ellátja a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat.

(2)50 A Hivatal az NFA képzési alaprészéből finanszírozott támogatásokkal, valamint a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos feladatokat lát el.

22. § (1) A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében

a) kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgáztatási követelmények elkészítésének egységes alapelveit, elvégzi a jogalkotáshoz szükséges előkészítő feladatokat a gazdasági kamara által kidolgoztatott szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek vonatkozásában,

b)51 kiadásra előkészíti és gondozza a modul rendszert és a szakmai és vizsgakövetelményeket; valamint koordinálja és ellátja a szakképzési kerettantervek, a szakmai tantárgyak tankönyveinek, tartalomelemeinek és tanulmányi segédleteinek fejlesztésével és kidolgozásával kapcsolatos feladatokat.

(2) A Hivatal a szakmai vizsgákkal összefüggő feladatai keretében

a) kialakítja és gondozza a fővárosi, megyei kormányhivatalok által megküldött vizsgaszervezési engedélyek összesített országos jegyzékének adatbázisát,

b) kidolgozza és gondozza a szakmai vizsgaszervezési engedély megszerzéséhez szükséges alapelveket és a szakképesítésenként a speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeket,

c)52 jogszabályban meghatározott hatáskörében a szakképesítés tekintetében – egyeztetett eljárásrend szerint – megbízza a szakmai vizsga elnökeit, a gazdasági kamara hatáskörébe tartozó szakképesítések esetében a megbízás a gazdasági kamara javaslata alapján történik,

d) egységes elvek alapján koordinálja a komplex szakmai vizsga vizsgafeladatainak teljesítésére alkalmas (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, interaktív) vizsgatevékenységek vizsgatételeinek, értékelési útmutatóinak és egyéb dokumentumainak kidolgozását,

e)53 jogszabályban meghatározott hatáskörében szervezi valamennyi vizsgaidőszakra a szakmai vizsgatételek eljuttatását a vizsgaközpontokhoz a fővárosi és megyei kormányhivatalok útján,

f) egységes eljárásrend szerint szervezi az iskolarendszeren kívüli szakképzést követő komplex szakmai vizsgát valamennyi szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés tekintetében,

g) vizsgaközpontot működtet,

h)54 koordinálja a törzslapnyilvántartással kapcsolatos feladatokat, továbbá a minősített adatokra vonatkozó szabályok szerint ötven évig elzártan őrzi a központi nyilvántartás papíralapú és elektronikus adatait,

i)55 az f) pont szerinti feladatát alapfeladatként végzi azon szakképesítés esetében, amelynél

ia) nincs jogszabály alapján vizsgaszervezésre kijelölt intézmény,

ib) nincs vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény, vagy

ic) a képzés befejezését követően fél évig nem került sor komplex szakmai vizsga megszervezésére.

23. § (1) A Hivatal a szakképzéssel, a felnőttképzéssel és a szakképzési hozzájárulás szabályozásával kapcsolatban részt vesz a miniszter jogszabály-előkészítési feladatkörébe tartozó jogszabályok tervezeteinek előkészítésében.

(2) A Hivatal a szakképzési és felnőttképzési feladatainak ellátása érdekében együttműködik

a) a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel, gazdasági és szakmai kamarákkal,

b) nemzetközi szervezetekkel,

c)56 oktatási és felnőttképzési tevékenységet folytató intézményekkel,

d) oktatási intézményt fenntartókkal,

e) kutató, fejlesztő szolgáltató intézetekkel.

V. FEJEZET

16. Átmeneti rendelkezések

24. § (1) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) 2011. december 31-én beolvad a Foglalkoztatási Hivatalba. A Foglalkoztatási Hivatal az OMMF és az NSZFI általános és egyetemes jogutóda.

(2) A Foglalkoztatási Hivatal elnevezése 2012. január 1-jétől Nemzeti Munkaügyi Hivatalra változik.

(3) Az OMMF elnöke és az NSZFI főigazgatója látja el a beolvadó szervek feladataival kapcsolatos főigazgató-helyettesi jogköröket a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgató-helyetteseinek kinevezéséig, de legkésőbb 2012. február 28-ig.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott időtartam alatt a főigazgató-helyettesek korábbi illetményüknek megfelelő összegű illetményre és juttatásokra jogosultak.

25. § A Hivatal 2012. december 31-ig fogadja és feldolgozza a 2011. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezettek Éves Bevallásait, teljesíti az Éves Bevallás alapján kimutatott visszatérítési igény kifizetését, valamint feldolgozza a gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett által az elévülési időn belül benyújtott önellenőrzést.

26. §57

26/A. §58 A kirendeltség és szolgáltató központ által 2013. január 1-jét megelőzően e rendelet 10. § a) pontja alapján ellátott szolgáltatási feladatok tekintetében jogutód a munkaügyi központ, valamint az ellátott kirendeltségi feladatok tekintetében jogutód a kirendeltség.

17. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A 1–23. §, 24. § (2)–(4) bekezdése, 25. §, 26. § és a 28. §, valamint a (3)–(4) bekezdés 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3)59

(4)60

28. § Ez a rendelet

a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A megyei munkaügyi központok és székhelyük

1. Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

székhelye: Budapest

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Pécs

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Kecskemét

4. Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Békéscsaba

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Miskolc

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szeged

7. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Székesfehérvár

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Győr

9. Hajú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Debrecen

10. Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Eger

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szolnok

12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Tatabánya

13. Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Salgótarján

14. Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Budapest

15. Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Kaposvár

16. Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Nyíregyháza

17. Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szekszárd

18. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szombathely

19. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Veszprém

20. Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Zalaegerszeg

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!