nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
2017-01-01
2017-10-31
16
Jogszabály

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés v) pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), f), h), i), l) és n) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 2. alpontjában,

a 12. alcím tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 19. § (3) bekezdésében,

a 13. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében,

a 8., 10., 14. és 15. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 16. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. Hatáskör, illetékesség

1. § (1)1 A korhatár előtti ellátás, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben – a (2) és a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv jár el első fokon.

(2)2 Budapest Főváros Kormányhivatalának – nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró – VIII. Kerületi Hivatala országos illetékességgel jár el első fokon – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel –

a) a szolgálati járandóság megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, és

b)3 a korhatár előtti ellátás, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha

ba) a kérelmező utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony volt,

bb) a kérelmező korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal,

bc)4 a korhatár előtti ellátást, a táncművészeti életjáradékot, illetve az átmeneti bányászjáradékot a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények alkalmazásával kell megállapítani, vagy

bd)5 a kérelmező magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkezik.

(3)6

(4)7 A büntetőeljárásban részt vevők és az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjában részt vevő kérelmező esetén a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék (a továbbiakban együtt: ellátás) megállapításával kapcsolatos ügyekben a Tanúvédelmi Szolgálat jár el első fokon.

2. Az ellátás megállapítása

2. § (1) A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: T.) 9. § a) pontja szerinti esetben a szolgálati járandóság megállapítása hivatalból történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgálati járandóság megállapításának eljárására a szolgálati nyugdíj megállapításának eljárására vonatkozó, 2011. december 31-én hatályos szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy

a) ahol a szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabály szolgálati nyugdíjat említ, azon szolgálati járandóságot kell érteni, és

b) a jogosultnak nyilatkoznia kell arról, hogy a T. 1. § g) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban (a továbbiakban: rendszeres pénzellátás) nem részesül.

3. § (1) A 2. §-ban nem említett esetekben az ellátás megállapítása a jogosult kérelmére történik.

(2)8 A kérelmező a kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) Központja által – az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – e célra rendszeresített, és az ONYF, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon nyújthatja be.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatlap és elektronikus űrlap az öregségi nyugdíj iránti kérelem adatain kívül tartalmazza a jogosult nyilatkozatát

a) arról, hogy rendszeres pénzellátásban nem részesül, és

b) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokról.

(4) A kérelemhez az öregségi nyugdíj igényléséhez szükséges iratokon kívül csatolni kell

a)9 táncművészeti életjáradék esetén a törvényben meghatározott balett-társulat igazolását a nála magántáncosként vagy tánckari tagként töltött időről,

b) átmeneti bányászjáradék esetén a bányavállalkozó igazolását a kérelmezőnek a föld alatti munkakörben eltöltött szolgálati idejéről és a műszakok számáról,

c) a bányavállalkozó igazolását a kérelmezőnek a szénkülfejtéses bányatérség fizikai és termelésirányító (aknász, bányafelmérő, bányamester, bányatechnológus, mélyfúrási vezető, műszaki vezető, üzemeltetési művezető, karbantartó művezető, részlegvezető, szakvezető) munkaköreiben szerzett szolgálati idejéről, ha a kérelmező a korhatár előtti ellátás megállapítását a T. 7. § (1) bekezdés d) pontja alapján kéri,

d) a biztosítással járó jogviszony megszüntetésének időpontját igazoló okirat másolatát, ha a kérelmező a korhatár előtti ellátás megállapítását a T. 7. § (1) bekezdés f) pontja alapján kéri.

4. § (1) Ha kétség merül fel a 2. § (2) bekezdés b) pontja, illetve a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat valóságtartalmát illetően, az 1. § szerinti szerv (a továbbiakban: megállapító szerv) megkeresi a rendszeres pénzellátás folyósítására jogosult szervet, hogy megállapítsa, a kérelmező nem részesül-e rendszeres pénzellátásban.

(2) Ha a kérelmező a korhatár előtti ellátás megállapítását az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos 1. § c) pontja alapján szerzett jogra hivatkozva kéri, az eljárás során az Országos Sportegészségügyi Intézetet szakértőként kell kirendelni annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező hivatásos artistaként kivételes fizikai erőkifejtést vagy pszichés koncentrálást igénylő cirkuszi műfajokban folytatott-e tevékenységet.

5. § (1)10 Az ONYF Központja – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével – engedélyezheti a korkedvezményre jogosító munkakörök (munkahelyek) jegyzékében felsorolt munkakörben 2008. január 1-je előtt eltöltött idő korkedvezményre jogosító időként történő figyelembevételét akkor is, ha a munkakörök (munkahelyek) jegyzéke szerint a korkedvezmény ágazati hatálya az adott munkahelyre nem terjed ki.

(2)11 Ha a munkakör (munkahely) azonosítása tekintetében vita merül fel, a munkakör (munkahely) alapján feladatkörrel rendelkező miniszter és a szakmai, ágazati érdekképviselet, szakszervezet központi szerve véleményének kikérésével az ONYF Központja dönt.

6. § Az ellátást megállapító határozat az öregségi nyugdíjat megállapító határozatban feltüntetendő adatokon túl tartalmazza

a) szolgálati járandóság esetén a szolgálati járandóságnak a T. 5. § (2) bekezdése szerinti csökkentések nélkül számított összegét és a folyósításra kerülő összeget,

b) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokat,

c) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (5) bekezdésében és a 9. §-ban foglaltakról szóló tájékoztatást, és

d) tájékoztatást arról, hogy az ellátás a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra.

3. Az ellátás folyósítása

7. § Ha a T. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feltételek teljesítése a nyugdíjmegállapító szerv rendelkezésére álló adatokból nem állapítható meg, a nyugdíjmegállapító szerv hivatalból tisztázza a jogosultság feltételeit, és ennek eredményéről 2012. március 31-éig tájékoztatja a nyugdíjfolyósító szervet.

8. § (1) A nyugdíjfolyósító szerv a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 75/B. §-a szerinti tájékoztatással egyidejűleg értesítést küld azoknak, akiknek a korhatár előtti öregségi nyugdíja ellátásként kerül továbbfolyósításra. Az értesítés a megfelelő jogszabályi hivatkozásokkal tartalmazza

a) a folyósításra kerülő ellátás megnevezését,

b) az ellátás januári összegét és az összeg kiszámításának módját,

c) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokat,

d) az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj helyébe lépő korhatár előtti ellátás esetén a T. 4. § (4) bekezdésében, szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (5) bekezdésében, továbbá a 9. §-ban foglaltakról szóló tájékoztatást, valamint

e) tájékoztatást arról, hogy az ellátás a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra.

(2) Ha a jogosult a korhatár előtti öregségi nyugdíj ellátásként továbbfolyósított összegét vitatja, a nyugdíjfolyósító szervtől kérheti az ellátás jogszabályoknak megfelelő összegben történő folyósítását. A T. 5. § (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti mentesülési okra történő hivatkozás esetén a kérelemhez csatolni kell a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegét megállapító határozat, illetve az önkéntes tartalékos szerződés másolatát. Ha a nyugdíjfolyósító szerv a kérelemben foglaltaknak helyt ad, külön döntés meghozatala nélkül intézkedik az ellátás jogszabályoknak megfelelő összegben történő folyósítása iránt, egyéb esetben a kérelemről dönt.

(3) Ha a jogosult vitatja, hogy a T. rendelkezéseinek megsértésével részére öregségi nyugdíj helyett ellátást folyósítanak, vagy részére nem a jogszabályok alapján járó ellátást folyósítják, a megállapító szervtől kérheti a részére járó nyugellátás, illetve ellátás megállapítását. A kérelmet a nyugdíjfolyósító szervhez kell benyújtani. A kérelemről a megállapító szerv dönt.

9. § (1) A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése szerinti, adóévre vonatkozó igazolást az állami adóhatóság az adóévet követő év június 30-át követően az ellátásban részesülő kérelmére adja ki. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) az ellátásban részesülő természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és adóazonosító jelét,

b) az ellátásban részesülővel közös háztartásban élő házastárs, élettárs természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és adóazonosító jelét, valamint

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 29/A. § (4) bekezdése szerinti kedvezményezett eltartottak (a továbbiakban: kedvezményezett eltartott) természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és – ha adóazonosító jellel rendelkeznek – adóazonosító jelét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az ellátásban részesülővel közös háztartásban élő házastárs, élettárs közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását az adótitok kiadásához.

(3) A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése szerinti igazolás tartalmazza

a) az ellátásban részesülő személy természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét,

b) az (1) bekezdés szerinti kérelemben az ellátásban részesülővel közös háztartásban élő házastársként, élettársként feltüntetett személy természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét,

c) az a) és b) pontban meghatározott személyek személyi jövedelemadóról szóló bevallásában kedvezményezett eltartottként megjelölt személyek természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, illetve a várandósságról szóló nyilatkozat tényét, valamint

d)12 az a) és b) pontban megjelölt személyek által az adóévben igénybe vett családi kedvezmény és családi járulékkedvezmény összegét.

(4)13

(5)14 A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján igényelhető összeg folyósítása iránti kérelmet az ONYF Központja által – az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – e célra rendszeresített, és az ONYF, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon a nyugdíjfolyósító szervhez kell benyújtani. Az adatlap és az elektronikus űrlap tartalmazza

a) az ellátásban részesülő, vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa és az eltartottak természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

b)15 a nyilatkozatot a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény jogcíméről,

c)16 a nyilatkozatot a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény feltételeinek való megfelelésről, és

d) a T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján igényelt összeget.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell

a)17 az állami adóhatóság (3) bekezdés szerinti igazolását, és

b)18

c) az Szja. tv. 29/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett eltartott esetén a várandósságról kiállított orvosi igazolást.

(7) A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján járó összeget az Szja. tv. 29/A. §-ának és 29/B. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy ez az összeg nem lehet magasabb az ellátás – a T. 4. § (2) bekezdése, illetve 5. § (2) bekezdése szerinti – csökkentésének az adóévre számított teljes összegénél.

(8)19 Az (5) bekezdés szerinti kérelemről a nyugdíjfolyósító szerv dönt. A jogosultnak a T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján megállapított összeget a nyugdíjfolyósító szerv a határozat végrehajthatóvá válásától számított tizenhárom napon belül folyósítja.

(9)20 Az ellátásban részesülő személy halála esetén az (1) és (5) bekezdés szerinti kérelmet az együtt élő házastárs, ennek hiányában az örökös nyújthatja be. Az örökösi minőséget jogerős hagyatékátadó végzéssel kell igazolni.

10. § A szolgálati járandóság folyósítandó összegének az önkéntes tartalékos szerződés megkötése vagy annak megszűnése miatt történő módosításáról a nyugdíjfolyósító szerv – a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szervének értesítése vagy a szolgálati járandóságban részesülő bejelentése alapján – hivatalból határoz.

4. Az ellátás folyósításának szüneteltetése

11. §21 A T. 13. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén az ellátás folyósításának szüneteltetéséről és az ellátás újbóli folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból határoz.

12. §22

13. §23

5. Az ellátás megszüntetése

14. §24 Ha az ellátást a T. 17. § (2) bekezdése alapján szüntetik meg, a nyugdíjfolyósító szerv a megállapító szerv megkeresésének megérkezését követő öt napon belül tájékoztatást ad az egy éven belül folyósított ellátások összegéről.

14/A. §25 (1) A megállapító szerv 2012. május 31-éig felhívja a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos 1. § (2) bekezdése szerint kötelezettséget vállalt munkáltatót, hogy 2012. július 15-éig nyilatkozzon arról, hogy a kötelezettséggel érintett, korhatár előtti ellátásban részesülő személy a munkáltatóval 2012. július 1-jén a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll-e. Ha a megállapodást megkötő munkáltató úgy nyilatkozik, hogy a kötelezettséggel érintett, korhatár előtti ellátásban részesülő személy vele a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, a nyilatkozat mellé csatolja az azt alátámasztó okirat másolatát.

(2) Ha a megállapító szerv megállapítja, hogy a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos 1. § (2) bekezdése szerinti semmisségi ok fennáll, és a biztosított a korengedményes nyugdíj megállapítása során az előrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükségesként figyelembe vett életkort 2012. június 30-áig nem töltötte be, a megállapító szerv 2012. augusztus 15-éig határoz a korhatár előtti ellátás megszüntetéséről, és a T. szerint alkalmazandó, 2011. december 31-én hatályos rendelkezésekben foglalt egyéb jogkövetkezményekről.

6. Hatálybalépés

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)26

(3)27

7–15.28

16–39. §

16.29

40. §

1. melléklet a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A Tny. 44/D. §-a szerinti esetben a hozzátartozói nyugellátások kiszámítása során alkalmazandó százalékos mértékek

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Szolgálati idő (év)

Havi átlagkereset százaléka, ha az elhunyt jogszerző

35. életévének betöltését megelőzően

betöltött 35–39 éves életkorában

betöltött 40–44 éves életkorában

betöltött 45–49 éves életkorában

betöltött 50–54 éves életkorában

betöltött 55. életévét követően

halt meg

2.

2 évnél kevesebb

51,0

3.

2

51,5

4.

3

52,0

5.

4

52,5

6.

5

53,0

7.

6

53,5

8.

7

54,0

9.

8

54,5

10.

9

55,0

11.

10

55,5

54,0

51,0

46,5

42,0

37,5

12.

11

56,0

56,0

53,0

48,5

44,0

39,5

13.

12

56,5

56,5

55,0

50,5

46,0

41,5

14.

13

57,0

57,0

57,0

52,5

48,0

43,5

15.

14

57,5

57,5

57,5

54,5

50,0

45,5

16.

15

58,0

58,0

58,0

56,5

52,0

47,5

17.

16

58,5

58,5

58,5

58,5

54,0

49,5

18.

17

59,0

59,0

59,0

59,0

56,0

51,5

19.

18

59,5

59,5

59,5

59,5

58,0

53,5

20.

19

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

55,5

21.

20

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

57,5

22.

21

61,0

61,0

61,0

61,0

61,0

59,5

23.

22

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

24.

23

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

25.

24

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

2. melléklet a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A nyugdíjbiztosítási visszautalási kérelemhez szükséges adatlap és elektronikus űrlap adattartalma

1. Az uniós tisztviselő természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok.

2. Ha a kérelmező a túlélő hozzátartozó, a túlélő hozzátartozó természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok, az uniós tisztviselő halálának időpontja, továbbá az uniós tisztviselő és a túlélő hozzátartozó közötti, a kérelem alapját jelentő hozzátartozói viszony.

3. A visszautaláshoz való jog megnyílásának időpontja.”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!