nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról
2013-04-06
2015-02-12
2
Jogszabály

1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról1

1. A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozatban foglalt célok megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 3079/2008. Korm. határozat végrehajtására a Kormány a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célkitűzések végrehajtása érdekében 2011–2012. évekre

a) a tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását,

b) az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítését,

c) a tehetséges fiatalok közösségformálásának és társadalmi felelősségének növelését,

d) a tehetségsegítő személyek és szervezetek (oktatási-nevelési intézmények) megbecsülését,

e)2 a tehetségtudatos (esélyegyenlőséget célzó tehetségsegítő programok, jó gyakorlatok elterjesztését segítő hálózatok) és tehetségbarát társadalom (önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, tehetségsegítő tanácsok) kialakulásának elősegítését,

f) hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítését,

g) a magyar tehetségsegítő eredményeknek az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetését

jelöli meg a kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként.

2. A Kormány elfogadja a 2011. és 2012. évekre vonatkozó cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeihez kapcsolódó intézkedésekről szóló, e határozat Mellékletében foglalt intézkedési tervet. Az intézkedési tervet a rendelkezésre álló források figyelembevételével kell végrehajtani.

3. A Kormány felkéri az érdekelt szervezeteket, hogy működjenek közre a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásában.

4. Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba.

Melléklet az 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programja

I. Általános rendelkezések3

A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítása érdekében a különböző társadalmi szereplők tehetséggondozás terén végzett tevékenységét koordinálni kell

a)4 horizontálisan: kormányzati, országos önkormányzati és országos nemzetiségi önkormányzati szervekkel, tehetségsegítő szervezetekkel,

b) vertikálisan: az irányításuk alá tartozó szervezetekkel,

c) egymás között, különösen a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumban.

Meg kell teremteni a tehetséggondozásban érintett szereplők folyamatos tapasztalatcseréjét, rendszeresen kell szervezni szakmaközi és regionális fórumokat.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

vidékfejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: folyamatos

Indikátor: évente 2 szakmaközi, széleskörű egyeztető fórum a fenti kormányzati szervek képviseletével

II. A tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása

Az eredményesen működő programok hosszabb távú, kiszámítható működési feltételeinek biztosítása érdekében ki kell dolgozni a tehetségsegítő programok értékelési, minősítési rendszerét, a tartósan magas színvonalú programok hosszú távon garantált, kiszámítható finanszírozásának lehetőségeit és javaslatot kell készíteni ezek bevezetésére. Lehetőséget kell adni új belépő programok támogatására.

Olyan támogatási rendszert kell működtetni, amelyik megfelelő szakmai követelmények teljesülése esetén biztosítja a már eredményesen működő tehetségsegítő programok folytatását és lehetőséget ad új kezdeményezések támogatására is.

II.1.5 Ki kell alakítani a tehetségsegítő programok értékelési, minősítési rendszerét, a tartósan magas színvonalú programok hosszú távon garantált, kiszámítható finanszírozásának lehetőségeit és javaslatot kell kidolgozni ezek bevezetésére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, bevezetése

II.2.6 Támogatni kell kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák tehetségsegítő programjainak kidolgozását.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 40 támogatott program

II.3.7 Támogatni kell pályázati úton a helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású, óvodai, általános iskolai és középiskolai, kollégiumi, diákotthoni tehetségsegítő műhelyeket.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 100 támogatott program

II.4.8 Támogatni kell pályázati úton az általános iskolai és középiskolai korosztály számára a műszaki és természettudományos kompetenciákat, valamint szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítő tehetségsegítő programokat, tevékenységeket.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 80 támogatott program

II.5.9 Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatás, a továbbképzés és a pályakezdés tehetségsegítő műhelyeit.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 50 támogatott program

II.6.10 Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok segítését szolgáló egyéni fejlesztési tervek kidolgozását, megvalósítását.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 70 támogatott program

II.7.11 Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatási műhelyekben, valamint az akadémiai és ágazati kutatóintézetekben a középiskolai korosztály számára szervezett évközi és nyári tehetséggondozó programokat.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 40 támogatott program

II.8.12 Támogatni kell pályázati úton a tehetséggondozó munka szakmai színvonalának fejlesztését szolgáló mentori hálózat kiépítését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: 100 megkötött mentori szerződés

II.9.13 Támogatni kell a tehetséggondozás folyamatosságát biztosító programokat, így az életszakasz-, élethelyzet váltást, illetve a megváltozott környezet miatti változást átívelő tehetséggondozást. Támogatni kell az életpálya követését célzó programokat a tehetséggondozás viszonylatában, beleértve ebbe egy tehetség-életpálya nyilvántartó rendszer kialakítását, és a kiemelkedő tehetségek speciális segítését lehetővé tevő programokat.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: 2 kidolgozott program

II.10.14 Támogatni kell mind új, mind pedig már hagyományokkal rendelkező, országosan meghirdetésre kerülő, a hazai alap- és középfokú oktatás és a szakképzés területén megrendezendő tehetséggondozó, tanulmányi, művészeti, sport versenyeket, továbbá hazai egyének és csapatok részvételét nemzetközi versenyeken.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 90 támogatott hazai verseny és 15 nemzetközi versenyen való részvétel

II.11.15 Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok kiválasztását lehetővé tevő területi diáksport versenyek megrendezését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 10 támogatott program

II.12.16 Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézményeket.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 20 támogatott program

II.13.17 Támogatni kell pályázati úton a hazai és nemzetközi jó tehetséggondozó gyakorlatok adaptálását.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 30 támogatott program

II.14.18 Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatási intézményekben működő az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK műhelyeket, Szakkollégiumok tehetségsegítő programjait, a Tehetségsegítő kutatóműhelyeket.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 80 támogatott program

II.15.19 Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatási intézmények tehetséggondozó táborait.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 10 támogatott program

II.16.20 Támogatni kell pályázati úton a nagy hagyományú országos felsőoktatási tehetségsegítő rendezvényeket, konferenciákat.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 10 támogatott program

III. Az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítése

III.1.21 Támogatni kell a roma fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését, a roma nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek és Tehetségpontok együttműködését, a roma fiatalok tehetségsegítővé válását.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 50 támogatott program

III.2.22 Támogatni kell a fogyatékkal élő fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését, a fogyatékkal élő fiatalokat támogató szervezetek és Tehetségpontok együttműködését, a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válását.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 20 támogatott program

III.3.23 Támogatni kell a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Továbbá támogatni kell ezen fiatalokkal foglalkozó szakemberek tehetségsegítővé válását.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 20 támogatott program

III.4.24 Támogatni kell a hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Támogatni kell a tehetséggondozás területi eloszlásának kiegyensúlyozását célzó programokat.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 20 támogatott program

III.5.25 Támogatni kell a tehetséggondozó szolgáltatáshoz történő egyenlő hozzáférést feltáró és azt célzó kutatásokat.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: egy támogatott kutatás

IV. A tehetséges fiatalok közösségformálásának és társadalmi felelősségének növelése

IV.1.26 Támogatni kell a tehetséges fiatalok közösségekbe szerveződését segítő rendezvényeket és programokat, a tehetséges fiatalok közös alkotómunkáját, szerveződéseik, valamint a tehetségsegítő programokban korábban részt vett fiatalok szerveződéseinek működését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 20 támogatott program

IV.2.27 Támogatni kell a tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok tehetségsegítővé válását.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 10 támogatott program

IV.3.28 Támogatni kell a tehetséges fiatalok kapcsolatrendszerének kialakulását segítő programokat, így például a tehetséges fiatalok és későbbi munkaadóik, támogatóik kapcsolatát mediáló, a kapcsolatépítés közben jelentkező konfliktusokat segítő, kezelő programokat.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 5 támogatott program

IV.4.29 Segíteni kell a tehetséges fiatalok életvitelét tanácsadó szolgálatok, segítő mechanizmusok bevonásával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 5 támogatott program

V. A tehetségsegítő személyek és szervezetek (oktatási-nevelési intézmények) megbecsülése

V.30 Támogatni kell a tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programokat, valamint a tehetségeket segítő általános és középiskolai, szakiskolai tanárok tehermentesítését szolgáló programot (országos elismerés-kitűntető díj, pályázati úton elnyerhető alkotóév, segítő pedagógiai asszisztens és órakedvezmény).

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 200 elismerésben részesülő, illetve támogatott tehetségsegítő szakember

VI. A tehetségtudatos (esélyegyenlőséget célzó tehetségsegítő programok, jó gyakorlatok elterjesztését segítő hálózatok) és tehetségbarát társadalom (önkormányzatok, tehetségsegítő tanácsok) kialakulásának elősegítése

VI.1.31 A tehetségbarát helyi és nemzetiségi önkormányzatok elismerésére díjat kell alapítani.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 5 elismert önkormányzat

VI.2.32 Támogatni kell a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit támogató ismeretterjesztő rendezvények szervezését, tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 10 tanulmány, 1 tanulmánykötet, 20 ismeretterjesztő rendezvény

VI.3.33 A Nemzeti Tehetség Program, valamint a legkiválóbb tehetséggondozó személyek, programok, közösségek, és az esélyegyenlőséget célzó tehetséggondozó programok bemutatása a kulturális, sport, képzőművészeti rendezvényeken, médiában.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 3 támogatott program

VI.4.34 Támogatni kell pályázati úton a tehetségsegítő tanácsok működését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 20 támogatott tanács

VI.5.35 Támogatni kell az eredményes területi tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatainak harmonizálását, valamint a jó gyakorlatok elterjesztése érdekében a már jelenleg is sikeresen működő térségi hálózatokat.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 10 támogatott program

VII. Hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének;
a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséges hallgatóinak támogatása

VII.1.36 Támogatni kell a hazai tehetségsegítő hálózatot és határon túli magyarság egész Kárpát-medencére kiterjedő együttműködését szervező Nemzeti Tehetségpontot (országos központ, adatbázis, tudástár).

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: együttműködési megállapodás a Nemzeti Tehetségpontot fenntartó Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségével

VII.2.37 Támogatni kell a határon túli magyarság regionális, valamint az egész Kárpát-medencére kiterjedő magas szintű tematikus Tehetségsegítő Tanácsainak, Tehetségpontjainak működését, együttműködését egymással, az állami intézményekkel és az önkormányzatokkal, valamint tevékenységük elmélyítését és kiterjesztését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 20 támogatott program

VII.3.38 Támogatni kell a hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló tehetséggondozó programokat, tehetséggondozó műhelyeket és a hozzájuk kapcsolódó szaktáborokat.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 10 támogatott program

VII.4.39 Támogatni kell pályázati úton a határon túli szakemberek képzését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: 100 képzésben részt vett szakember

VII.5.40 Támogatni kell pályázati úton a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói számára a tehetségük kibontakoztatásával összefüggésben a hazai programokon és rendezvényeken történő részvételt, valamint az ezzel kapcsolatban megszervezésre kerülő határon túli felsőoktatási tehetséggondozó rendezvényeket.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: évente 100 hallgató, évente 10 rendezvény

VIII. A magyar tehetségsegítés eredményeinek az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetése

VIII.41 Támogatni kell a sikeres magyar tehetségsegítő programok és megoldások idegen nyelveken való folyamatos megjelenítését és megismertetését mind az EU-ban, mind más országokban. A tehetségsegítés jó példáinak EU-adaptálásra való előkészítését, EU Tehetségnapok, tehetségsegítő EU együttműködés kezdeményezését. Támogatni kell a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit szolgáló nemzetközi tapasztalatcserét és egy budapesti székhelyű EU Tehetségközpont koncepciójának kidolgozását.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. december 31.

Indikátor: idegen nyelvű kommunikációs anyagok, legalább 5 EU-adaptálásra előkészített hazai jó gyakorlat, legalább 100 tapasztalatcserén részt vett szakember, 1 koncepció kidolgozása

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!