nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet
az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról
2013-04-06
2020-07-08
5
Jogszabály

39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet

az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról1

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1.2 elfogadóhely: az Erzsébet-utalvány (a továbbiakban: utalvány) kibocsátójával (a továbbiakban: kibocsátó), vagy az e rendelet szerinti közreműködővel az utalvány beváltására szerződéses jogviszonyban álló, az utalvánnyal beszerezhető terméket forgalmazó, szolgáltatást nyújtó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet;

2.3 juttató: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 18. pontja szerinti kifizető, aki a személyi jövedelemadóról szóló1995. évi CXVII. törvény alapján utalvány formájában nyújt juttatást;

3.4 utalvány-nyilvántartás: a kibocsátó (közreműködő) által vezetett, a juttató által az utalványos számára biztosított utalványok

a) juttatónként és

b) utalványosonként,

egyedi beazonosíthatósággal, egységes rendszerben vezetett nyilvántartása;

4. utalványos: az a természetes személy, aki az Szja tv. alapján a juttató által juttatott utalvánnyal rendelkezik.

2. Általános szabályok

2. § Egy utalványosnak egy adóév alatt több juttató is juttathat utalványt.

3. § (1)5 Az utalvány formájában nyújtott juttatás során a juttató a kibocsátótóval – vagy a 6. § szerinti közreműködővel – szolgáltatási szerződést köt, amelyben a kibocsátó (közreműködő) vállalja az utalvány biztosításához és felhasználásához szükséges szolgáltatások nyújtását. A szolgáltatás kiterjed az utalvány forgalmazására, az utalványok fedezetéül szolgáló juttatási összeg kezelésére és az elfogadóhelyekkel történő elszámolás elvégzésére, amelynek ellenértékeként szolgáltatási díj köthető ki. A juttató által fizetendő szolgáltatási díj mellett a kibocsátó (közreműködő) az elfogadóhelyekkel kötött szerződésekben beváltási jutalék fizetését is kikötheti. Elektronikus utalvány kibocsátása esetén a juttató az elektronikus utalványt a kibocsátótól (közreműködőtől) megrendelt elektronikus utalványkártyán keresztül biztosítja az utalványos számára.

(2) Az utalvány elektronikuspénz tárolására, közvetlen fizetési művelet végrehajtására nem alkalmas, készpénzre, készpénz-helyettesítő fizetési eszközre át nem váltható.

4. § Az adott naptári évben juttatott utalványokat a következő naptári év december 31-ig lehet felhasználni.

5. § (1)6 A kibocsátó (közreműködő) az elfogadóhelyekkel az üzletszabályzatában meghatározott feltételekkel köt szerződést. Az elfogadóhelyek listáját a kibocsátó (közreműködő) a honlapján teszi közzé.

(2) A kibocsátó az üzletszabályzat elfogadóhelyekre vonatkozó feltételei meghatározásához javaslattételi jogkörrel rendelkező, az üzletszabályzatban meghatározott összetételű, legfeljebb hét tagú Tanácsadó Testületet állíthat fel.

6. § A kibocsátó az utalvány és az elektronikus utalványkártya előállítására, forgalmazására, beváltására közreműködőt vehet igénybe.

3. Papíralapú utalvány

7. § (1) A papíralapú utalvány kötelező tartalmi eleme:

a) az „Erzsébet-utalvány” elnevezés,

b) a beváltási érték forintban kifejezve,

c) az utalvány felhasználhatóságának köre,

d) annak a ténynek a feltüntetése, hogy az utalvány készpénzre, készpénz-helyettesítő fizetési eszközre át nem váltható,

e) a felhasználhatóság lejáratának időpontja,

f) a kibocsátó megnevezése és elérhetősége,

g) az utalvány vonalkódja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az utalványon feltüntethető olyan további tartalmi elem is, amelyet a kibocsátó szükségesnek tart.

8. § A papíralapú utalványt több eltérő, de száz forinttal osztható beváltási értékre kell kibocsátani.

9. §7 Az elfogadóhely által elszámolásra továbbított papíralapú utalványt a kibocsátó (közreműködő) az üzletszabályzatában meghatározott eljárási rendben váltja be.

4. Elektronikus utalvány

10. §8 Elektronikus utalvány kibocsátása esetén a juttató egyedi műanyag azonosítót, elektronikus utalványkártyát igényel a kibocsátótól (közreműködőtől). Az elektronikus utalványkártya az elfogadóhelyi terminál által olvasható; azon keresztül elektronikus információcsere útján az elektronikus utalványoknak a rendszerben nyilvántartott rendelkezésre álló összege ellenőrizhető.

11. § (1)9 Elektronikus utalványkártya esetén a kibocsátó (közreműködő) a juttató megrendelése alapján, elektronikus utalvány-nyilvántartást nyit, amelyben nyilvántartja – több juttatótól származó elektronikus utalvány esetén valamennyi juttatótól származó elektronikus utalvány alapján – az elektronikus-utalvány naprakész egyenlegét.

(2) Az elektronikus utalvány-nyilvántartásban fel kell tüntetni a 7. § (1) bekezdés a)–f) pontjában foglaltakat.

12. § (1)10 Az elektronikus utalvány beváltása az elfogadóhelyen elhelyezett elektronikus elfogadóhelyi terminálon vagy a kibocsátó (közreműködő) által kialakított központi internetes felületen keresztül történhet.

(2)11 Az elektronikus utalványkártya használatakor az elfogadóhely az elfogadott elektronikus utalványt a kibocsátónak (közreműködőnek) elektronikusan továbbítja, ami alapján a kibocsátó (közreműködő) azt beváltja.

13. § (1)12 Elektronikus utalvány esetén a kibocsátó (közreműködő) köteles biztosítani az utalványos részére

a) az elektronikus utalvány-nyilvántartás forgalmának és egyenlegének egyedi tranzakció és forgalmi időszaki bontásban történő internetes, valamint

b) az elektronikus utalvány-nyilvántartás egyenlegének telefonos

lekérdezését.

(2)13 Elektronikus utalvány esetén a kibocsátó (közreműködő) köteles postai úton vagy az utalványos hozzájárulása esetén elektronikus úton értesítést küldeni az utalványos részére minden alkalommal, amikor a juttatótól az elektronikus utalvány-nyilvántartásra juttatás érkezik.

14. § (1)14 A kibocsátó (közreműködő) az elektronikus utalvány-nyilvántartást megszüntetheti, és a kártyát visszavonhatja, ha a nyilvántartás huszonnégy hónapon keresztül nem tartalmaz érvényes, még felhasználható elektronikus utalványt. Az elektronikus utalvány-nyilvántartás megszüntetéséről és az elektronikus utalványkártya visszavonásáról a kibocsátó (közreműködő) előzetesen, a visszavonást és a megszüntetést megelőzően legalább hatvan nappal köteles tájékoztatni az utalványost.

(2)15 Az elektronikus utalványkártya lejárati ideje minimum három év. A huszonnégy hónapnál rövidebb időközönként nyújtott juttatás esetén a kibocsátó (közreműködő) köteles lejáratkor új elektronikus utalványkártyát biztosítani.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

16. §16

17. §17

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!