nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
2016-07-21
2016-11-25
15
Jogszabály

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)–g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A termékdíjköteles termékek azonosításával kapcsolatos szabályok

1. §1 (1) A termékdíjköteles termékek azonosítására szolgáló kódokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet szerinti környezetvédelmi termékkód (a továbbiakban: KT kód) és csomagolószer-katalógus kód (a továbbiakban: CsK kód) olyan 7 számjegyből álló azonosítószám, amely a termékdíjköteles termékek azonosítására szolgál, a termékdíj-kötelezettség megállapítása érdekében.

2. A termékdíj-kötelezettség keletkezése

2. §2 (1)3

(2)4 A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 3. § (6) bekezdése szerinti kötelezett vevője írásban tesz nyilatkozatot, amelyet teljesíthet alkalmanként az egyes ügyletek során (eseti nyilatkozat) vagy időszakra szólóan. A nyilatkozat szövegét a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Ktdt. 3. § (6) bekezdés szerinti esetben a kötelezett a tényhelyzetet tükröző nyilvántartást vezet az egyes nyilatkozók felé történő forgalomba hozatalról, és negyedéves bevallásában a 4. melléklet szerinti adattartalommal adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére.

(4) Termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználása esetén a kötelezett nyilvántartást vezet az alapanyagkénti felhasználás időpontjáról, és az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termék mennyiségéről.

(5)5

(6) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termék:

a) megnevezését és vámtarifaszámát,

b) CsK vagy KT kódját,

c) saját azonosítószámát, vagy ennek hiányában a termék globális kereskedelmi áruazonosító számát (a továbbiakban: GTIN) számát, és

d) az egységnyi végtermék előállításához felhasználásra kerülő alapanyagok meghatározását (anyagnormáját).

(7)6

(8)7 Hulladékká vált egyéb kőolajtermékből a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott R9 eljárással előállított termékdíjköteles termék forgalomba hozatala esetén a kötelezett – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl – a forgalomba hozott termékdíjköteles termék vonatkozásában nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a vevő nevét, címét, adószámát, továbbá a forgalomba hozatalhoz kapcsolódóan kiállított számla vagy egyéb bizonylat sorszámát és kiállításának dátumát.

2/A. §8 (1) A csomagolószer újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába történő felvételére vonatkozó kérelem adattartalmát a 8. melléklet tartalmazza. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vételéről szóló döntését, és az annak alapjául szolgáló adatokat tájékoztatásul az állami adó- és vámhatóság részére megküldi.

(2)9 A Ktdt. 4. § (2) bekezdés d) pontja szerinti újrahasználható csomagolószer külföldre vagy ipari termékdíj raktárba történő visszaszállításának igazolására a csomagolószer CsK kódja, GTIN száma, vagy GTIN szám hiányában a 8. mellékletben foglalt adatok szerinti mennyiségi alapú nyilvántartás is alkalmas. A külföldre vagy ipari termékdíj raktárba történő visszaszállítás igazoltnak tekintendő, ha a behozó nyilvántartása tartalmazza legalább a termékdíjköteles csomagolószer megnevezését, CsK kódját, GTIN számát, vagy GTIN szám hiányában a 8. mellékletben foglalt adatokat, mennyiségét, a kiszállításának dátumát és a kiszállítást igazoló fuvarokmányt, vagy fuvarokmány hiányában a visszavételt igazoló adatokat.

2/A.10 Termékdíj raktár

2/B. §11 (1) A termékdíj raktár engedélyezése feltételeinek fennállását az állami adó- és vámhatóság előzetesen a helyszínen is megvizsgálja.

(2) A termékdíj raktár engedély iránti kérelem elektronikus úton, az állami adóhatóság által közzétett – a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú – elektronikus formanyomtatvány alkalmazásával nyújtható be.

(3) A termékdíj raktár engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét, adószámát,

b)12 a termékdíj raktár típusát (ipari vagy kereskedelmi termékdíj raktár) és a beszállítani kívánt termékdíjköteles termékek termék- és anyagáramának megnevezését,

c) a nyilvántartási és bizonylati rend bemutatását,

d) a termékdíj raktár címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

ea) a termékdíj raktár működésére szolgáló terület, épület jogszerű használója,

eb) ipari termékdíj raktár üzemeltetése esetén vállalja az engedély kiadását követő évtől a Ktdt. 9/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott mérleg-hitelesítési kötelezettséget, és

f) a termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott vagy képviselő nevét, adóazonosító jelét, bizonyítványának számát.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el.

(5)13 A termékdíj raktár engedélyese a termék- és anyagáram bővítését vagy szűkítését, a termékdíj raktár címén, helyrajzi számán belüli termékdíj raktár területének megváltoztatását, továbbá az ideiglenes kiadás alkalmazására irányuló nyilatkozat módosítását az engedély módosítására irányuló kérelem útján, a (2) bekezdésben meghatározott módon kezdeményezheti.

(6) Az engedély módosítására irányuló (5) bekezdés szerinti kérelmet az állami adó- és vámhatóság 30 napon belül bírálja el. Az állami adó- és vámhatóság a kérelem elbírálása során az (1) bekezdésben meghatározott helyszíni vizsgálatot végezhet.

2/C. § (1)14 Az ipari termékdíj raktárban más tulajdonát képező termékdíjköteles termék termékdíj raktár engedélyes általi előállítása, feldolgozása, készletezése, alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítése, újbóli felhasználásra való előkészítése is végezhető, feltéve, hogy erről a felek írásban megállapodtak.

(2) Az ipari termékdíj raktárból a felek írásbeli megállapodása alapján ideiglenesen kiadható a termékdíjköteles termék, ha

a)15 az előállítás, feldolgozás, újbóli felhasználásra való előkészítés, illetve alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés egyes részfeladatainak elvégzésére az ipari termékdíj raktár területén nincs lehetőség, vagy

b) az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló kormányrendelet szerint engedélyezett bérletes csomagolószert a bérlő részére rendelkezésre bocsátják.

(3)16 A (2) bekezdés szerinti ideiglenes kiadás lehetőségét és az e címen végezni kívánt, technológiailag indokolt tevékenység (tevékenységek) megnevezését az engedélyezés során kérelmezni kell.

(4) Az ideiglenes kiadás időszaka alatt a raktárengedélyes felelős a termékdíj raktárba betárolt termékdíjköteles termékkel kapcsolatos kötelezettségek és az engedélyben meghatározott feltételek teljesítéséért.

(5)17 Ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék a termékdíj raktárba visszaszállítható.

2/D. § A kereskedelmi termékdíj raktárban a termékdíj raktár engedélyesének saját tulajdonú termékdíjköteles terméke tárolása mellett más tulajdonát képező termékdíjköteles termék termékdíj raktár engedélyes általi tárolása is végezhető, feltéve, hogy erről a felek írásban megállapodtak.

2/E. §18 (1)19 A termékdíj raktárban tárolt, feldolgozás, előállítás, alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés vagy újbóli felhasználásra előkészítés alatt álló, készletezett termékdíjköteles termékeket elektronikus úton kell nyilvántartani. A termékdíj raktár nyilvántartásának naprakésznek, eseményszerűnek kell lennie, amelyet az engedélyes a termékdíj raktár helyszínén vezet, vagy elektronikus úton történő elérhetőségét a raktár üzemeltetésének teljes időtartama alatt, ellenőrzés céljából folyamatosan biztosítja.

(2) A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalmát, továbbá a termékdíj raktár üzemeltetésének rendjét, a termékdíj raktárban végezhető szokásos kezelések megnevezését a 7. melléklet tartalmazza. A termékdíj raktár nyilvántartásának a termékdíj raktár engedélyese felelőssége körébe tartozó aktuális raktárkészletet kell mutatnia.

(3) A termékdíj raktár nyilvántartásának vezetését azzal a programmal kell végezni, amelyet a termékdíj raktár engedélyese az engedélyezési eljárás során az adóhatóságnak bemutatott.

(4) A nyilvántartó programnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:

a) felhasználókat és azok jogosultságát, továbbá az ezekben bekövetkezett változásokat nyilvántartsa (naplózza);

b) a felhasználó által végzett munkafolyamatokat (tevékenységeket/műveleteket) bármely időszakra vonatkozóan rögzítse (naplózza);

c) a program biztosítsa a nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő adattartalommal való vezetését;

d) a nyilvántartás adatainak utólagos módosítását a program naplózza;

e) a program mentett adatainak visszatöltése bármikor ellenőrizhető legyen az alábbi adattartalommal:

ea) a visszatöltés időpontja,

eb) a visszatöltés indoka,

ec) a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága,

ed) a visszatöltött adatok archiválásának időpontja;

f) a program tegye lehetővé, hogy a felsorolt paraméterek bármikor lekérdezhetőek és kinyomtathatóak legyenek.

(5) A termékdíj raktárba a tárgyhónap alatt betárolt és kitárolt termékdíjköteles termékekről, továbbá a raktárkészletről a 7. mellékletben meghatározott adattartalommal elektronikus úton adatot kell szolgáltatni az állami adó- és vámhatóság részére, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig.

(6) A termékdíjköteles termékek tulajdonjog változás nélküli termékdíj raktárak között történő mozgatása esetén a kitárolás és a betárolás – e rendeletben meghatározott – szabályait kell alkalmazni (áttárolás).

2/F. § (1) A termékdíj raktár engedélyese köteles tételes leltárral alátámasztani

a) a nyitó termékdíj raktári készletet a termékdíj raktár létesülésének napjára,

b) a záró termékdíj raktári készletet a termékdíj raktár megszűnésének napjára,

c) egyéb esetekben pedig a nyitó és záró termékdíj raktári készletet naptári évente, a naptári év végének utolsó napjára vonatkozó mennyiségi felvétellel.

(2) A leltározásra a számvitelről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Abban az esetben, ha a leltározás a nyilvántartáshoz képest mennyiségi eltérést mutat, a mennyiségi eltérés körébe tartozó többletet a tulajdonjog figyelembevételével – amennyiben a tulajdonjog nem állapítható meg, a termékdíj raktár engedélyese részére – be kell tárolni, hiány esetén pedig saját célú felhasználásként kell elszámolni az engedélyes részére.

3. A termékdíj-kötelezettség bejelentése, bevallása

3. §20 (1) A Ktdt. szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adattartalmat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Ktdt. szerinti bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adattartalmat a 4. melléklet tartalmazza.

4. A nyilvántartás szabályai

4. § A Ktdt. 10/A. §-ában meghatározott nyilvántartásnak legalább az 5. mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

5. §21

5.22

6. §23

6. A számlán való feltüntetés szabályai

7. §24 (1) A Ktdt. 3. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén – a termékdíj felszámítása nélkül történő forgalomba hozatal során – a termékdíjköteles termék kötelezettje a termékdíjköteles termék Ktdt. 1. § (3) bekezdése szerinti termékáram megjelölésével a számlán, a számla tételeire hivatkozva

a) „a(z) .............. termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”, vagy

b) „a(z) .............. termékdíja a vevő ... számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”

szöveget tünteti fel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontjának alkalmazása esetén a kötelezett köteles továbbá a számlán feltüntetni a termékdíjköteles termék termékdíjának alapját képező tömegét és KT vagy CsK kódját.

(3) A termékdíjköteles termék ipari termékdíjraktár engedélyese részére, a termékdíj-visszaigénylés igénybevételével történő értékesítése esetén az eladó köteles a számla tételeire hivatkozva feltüntetni „a termékdíj visszaigénylését az eladó igénybe veszi” szöveget, továbbá a termékdíjköteles termék KT vagy CsK kódját, mennyiségét, díjtételét és a visszaigénylés összegét.

7. Az átvállalás szabályai

8. § (1)25

(2) Az egyéb kőolajtermék termékdíj-kötelezettség számla alapján való átvállalása esetén a számlán „az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ......... Ft termékdíj átvállalásra került” szövegű záradékot kell feltüntetni.

(3)26

9. § (1)27

(2)28 A termékdíj-kötelezettség szerződés alapján való átvállalása esetén a szerződés

a) a szerződő felek nevét, címét adószámát vagy adószám hiányában adóazonosító jelét,

b) a termékdíjköteles termék megnevezését, vámtarifaszámát, KT vagy CsK kódjának első három jegyét,

c) az átvállalás időszakának a meghatározását,

d) az átvállalás jogcímének pontos jogszabályi helyét

tartalmazza.

(3)29

(4)30

(5) Az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését

a) külföldre történő értékesítés esetén az értékesítésről kiállított számlával és az értékesítéshez tartozó fuvarokmánnyal, fuvarokmány hiányában a vevő átvételt igazoló nyilatkozatával,

b) bérgyártás esetén a bérgyártást igazoló számlával,

c) termelői szerveződésen keresztüli forgalomba hozatal esetében az átvételhez és a továbbértékesítéshez kiállított számlával,

d)31 csomagolószer változatlan formában és állapotban vagy más kiszerelésben történő továbbértékesítése esetén a továbbértékesítést alátámasztó beszerzési és értékesítési számlákkal,

e)32 a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja esetén a csomagolószer csomagolás részeként történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását igazoló bizonylattal, vagy

f)33 csomagolóanyagból anyagában, méretében, megjelenésében továbbfeldolgozott csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag előállítása esetén anyagmérleggel (amely pontosan bemutatja a gyártáshoz közvetlen anyagként felhasznált csomagolóanyag mennyiségét, illetve a létrejött csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag mennyiségét), és az ahhoz kötődő, a termék előállításához felhasznált anyagok (anyagnorma) mennyiségével

igazolja.

(6)34

(7)35 Szerződéses átvállalás esetén a belföldi forgalombahozatalról szóló számlán – a számla tételeire hivatkozva – a következő szöveget kell feltüntetni: „a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ...) pontja ...) alpontja alapján a vevőt terheli”.

(8)36

(9)37

(10) Bérgyártás során a bérgyártó anyagáramonként és termékáramonként legfeljebb a termékdíjköteles termék tömegében számított 50%-os mértéket meg nem haladóan adhat hozzá terméket a bérgyártató részére gyártott termékdíjköteles termékhez.

10. §38

8.39

11. §40

9. A veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékok kezelése

12. § (1) A Ktdt. 19. § (3) bekezdésében meghatározott veszélyes csomagolási hulladék a növényvédő-szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladék.

(2)41 Az (1) bekezdés szerinti veszélyes csomagolási hulladékká váló csomagolások első belföldi forgalomba hozói, saját célú felhasználói (a továbbiakban: veszélyes csomagolási hulladékok hulladékgazdálkodási kötelezettjei) a veszélyes csomagolási hulladékok után – a Ht.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott – hulladékkezelési kötelezettségüket – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékkezelés szervezését ellátó non-profit szervezeten (a továbbiakban: közvetítő szervezet) keresztül teljesítik. A hulladékkezelés szervezését ellátó non-profit szervezettel – azonos feltételekkel – hirdetményben nyilvánosságra hozott szolgáltatási díj megfizetésével lehet szerződést kötni.

(3) A veszélyes csomagolási hulladékká váló csomagolások saját célú felhasználója jogosult – erre engedéllyel rendelkező hulladékkezelőkkel történő közvetlen szerződésen keresztül – saját maga is teljesíteni a hulladékkezelési kötelezettséget.

(4) A közvetítői feladatokat ellátó non-profit szerveződés köteles az (1) bekezdés szerinti veszélyes csomagolási hulladékok gyűjtését végző átvételi pontokon gyűjtött, az (1) bekezdésben meghatározott veszélyes csomagolási hulladékok teljes mennyiségének kezeléséről gondoskodni.

(5)42 A közvetítő szervezet a tárgyév április 20-ig bejelentést tesz az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) felé a szerződött veszélyes csomagolási hulladékok hulladékgazdálkodási kötelezettjeiről.

(6) A bejelentés tartalmazza azt, hogy a közvetítő szervezet tevékenysége milyen termék- és anyagáramra vonatkozik, azok tárgyévre elszámolni tervezett mennyiségét – a hulladékkezelés alapját és a kezelt mennyiséget –, továbbá a hulladékkezelés során együttműködő szerződött partnerek, és a gyűjtési pontként felhasznált telephelyek, egyéb, jogszabály alapján biztosított helyszínek felsorolását.

10.43 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet ellenőrzési tevékenységének részletes szabályai

13. §44 A kötelezettek ellenőrzésében az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet akkor vehet részt, ha

a)45 a kötelezett ellenőrzése az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet felé fennálló kötelezettség teljesítésével közvetlen kapcsolatban van,

b)46 a kötelezett ellenőrzése az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által nyilvántartott adat, információ hiányában eredményesen nem hajtható végre,

c)47 a kötelezett ellenőrzése az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet speciális szakismeretének hiányában eredményesen nem hajtható végre, vagy

d)48 ha az állami adó- és vámhatóság, illetve a környezetvédelmi hatóság és az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet erről külön megállapodik.

14. § (1)49 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet Ktdt. 20. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ellenőrzési tevékenységének (a továbbiakban: saját jogú ellenőrzés) célja a vele szerződéses kapcsolatban állók, valamint közreműködőik, alvállalkozóik (a továbbiakban együtt: ellenőrzöttek) szerződésszerű tevékenységének, a szerződés végrehajtásának folyamatos nyomon követése, a finanszírozott tevékenységek dokumentáltságának ellenőrzése, amely alapján a szerződéses teljesítés (szolgáltatás) ellenértéke kifizethető.

(2) A saját jogú ellenőrzés kiterjedhet – a Ktdt.-ben meghatározottak figyelembevételével – a jogszabályban, szerződésben foglaltak betartásának vizsgálatára, illetve helyszíni ellenőrzésére.

(3) A saját jogú ellenőrzésre sor kerülhet:

a) ellenőrzési terv alapján,

b) az ellenőrzés elrendelésére jogosult döntése alapján,

c) hatósági megkeresés alapján,

d) egyéb bejelentés alapján.

15. § (1)50 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet saját jogú ellenőrzése lehet:

a) a részkifizetésekhez kapcsolódó

aa) dokumentum alapú,

ab) helyszíni,

ac) kombinált [az aa)–ab) pontok együttesen];

b) a szerződés végleges lezárásáig a kifizetési időszakokat egyedileg vagy összevontan vizsgáló, a) pont szerinti ellenőrzés.

Az a) pontban meghatározott ellenőrzések nem keletkeztetnek ellenőrzéssel lezárt időszakot.

(2)51 A kifizetéshez kapcsolódó dokumentumalapú ellenőrzés a kifizetés iránti kérelem és mellékletei ellenőrzéséből áll, amely kiterjed különösen:

a)52 arra, hogy a benyújtott kifizetés iránti kérelem és mellékletei az elnyert támogatási pályázat kapcsán merültek-e fel,

b) arra, hogy a támogatási szerződésben foglalt mennyiségi és pénzügyi előrehaladási feltételeknek megfelelnek-e, illetve valós mennyiségi adatokon alapulnak-e,

c)53 arra, hogy a benyújtott kifizetés iránti kérelem és mellékletei adattartalma összhangban van-e az elszámolási időszakra vonatkozó kifizetési előrejelzéssel és az elszámolhatósági szabályokkal,

d) arra, hogy az elszámolási időszakban a köztartozás-mentesség fennáll-e,

e) az új technológia alkalmazására, a hasznosítási technológia megvalósításának, illetve megvalósíthatóságának technológiai ellenőrzésére,

f) arra, hogy a Ktdt. 20. § (2) bekezdése alapján folyósított támogatást ténylegesen a lakossági környezettudatos nevelésre fordították-e.

(3) A helyszíni ellenőrzés kiterjed különösen arra, hogy:

a)54 a benyújtott kifizetés iránti kérelem valós mennyiségi adatokon alapul-e, és megfelel-e a megkötött szerződésben vállalt kötelezettségeknek és szakmai célkitűzéseknek,

b)55 a kifizetés iránti kérelem mellékleteként benyújtott alátámasztó bizonylatok, dokumentumok, igazolások és összesítő táblázatok eredeti példánya rendelkezésre áll-e, és megegyezik-e a kifizetés iránti kérelemhez benyújtott másolattal,

c) az ellenőrzött által benyújtott vezetői nyilatkozat (köztartozás-mentesség, egyéni teljesítésű hulladékhasznosítás) összhangban van-e az azt megalapozó bizonylatokkal,

d) a közbeszerzésekre vonatkozóan a dokumentumok alapján nem ellenőrizhető szabályokat betartották-e,

e) a szerződés szerinti tevékenység folytatásának helyén található hulladékkezeléssel érintett termékek, anyagok fizikai paramétereinek rögzítése megtörtént-e,

f) az új technológia alkalmazására, a hasznosítási technológia megvalósításának, illetve megvalósíthatóságának technológiai ellenőrzésére,

g) arra, hogy a Ktdt. 20. § (2) bekezdése alapján folyósított támogatást ténylegesen a lakossági környezettudatos nevelésre fordították-e.

(4)56 A kifizetés iránti kérelem és mellékletei formai és tartalmi követelményeinek meghatározásakor a Ht.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott előírásokat is figyelembe kell venni.

16. § (1)57 A saját jogú ellenőrzés lefolytatására az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet munkaviszonyban álló személy, az ellenőrzésben közreműködésre – egyedi meghatalmazás alapján – az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet szerződéses jogviszonyban álló személy jogosult. A közreműködő önálló ellenőrzési cselekményt nem végezhet.

(2)58 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a saját jogú ellenőrzéshez – az egyedi megállapodásban meghatározottak szerint – kérheti hatóság, illetve szakértő közreműködését.

(3)59 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet saját jogú ellenőrzésére való jogosultságot az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést végző személyazonosításra alkalmas okmánnyal és megbízólevéllel, a közreműködő pedig személyazonosításra alkalmas okmánnyal és az egyedi megbízólevéllel igazolja.

(4) A megbízólevél legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a)60 az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet megnevezését, az ellenőrzés elrendelésére jogosult aláírását, valamint az állami hulladékgazdálkodási szervezet adatait, bélyegzőlenyomatát,

b) az ellenőrzött szervezet megnevezését, székhelyét, adóazonosító számát,

c) az ellenőrzés alapját képező jogszabályok megnevezését,

d) a vizsgálatot végzők nevét, megbízásuk tartalmát,

e) a megbízólevél általános jellegét,

f) a megbízólevél érvényességi idejét,

g) a megbízólevél keltét.

17. § (1)61 A saját jogú ellenőrzés lefolytatásáról az ellenőrzést megelőzően az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet írásban értesíti (a továbbiakban: előzetes bejelentés) az ellenőrzöttet, kivéve, ha ezzel az ellenőrzés célját, vagy eredményességét veszélyeztetné.

(2) Az előzetes bejelentés tartalmazza:

a)62 az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet megnevezését, az értesítés iktatószámát,

b) az ellenőrzött ügyfél megnevezését, székhelyét, adószámát, szerződés számát,

c) a vizsgálat célját, témakörét és azt az időszakot, amelyre a vizsgálat irányul,

d) felhívást az ellenőrzést végző tevékenységének elősegítésére, támogatására, a vele való együttműködésre,

e) az ellenőrzés elrendelésére jogosult aláírását, a szervezet bélyegzőlenyomatát és a keltezést.

(3) Helyszíni ellenőrzés a tevékenységgel érintett székhelyen, illetve telephelyen, a tevékenység végzése idején folytatható.

(4)63 Ha az ellenőrzött a Ktdt. 20. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységéhez más személy, szervezet ingatlanát veszi igénybe, az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását az ellenőrzöttnek kell biztosítania.

(5)64 Az ellenőrzésről, valamint az ellenőrzött, illetve az ellenőrzött közreműködője, alvállalkozója szóbeli nyilatkozatáról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:

a)65 az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet megnevezését, a jegyzőkönyv iktatószámát, az ellenőrzést végzők nevét;

b) a szolgáltatás-megrendelés kedvezményezettje nevét, székhelyét, szerződésének számát;

c) az ellenőrzés célját;

d) az ellenőrzés megállapításait, az ellenőrzött dokumentumokat, nyilvántartásokat;

e) bizonyítási eszközöket, ideértve az idő- és helymeghatározással ellátott eszközzel készített hangot, képet és mozgóképet;

f) az ellenőrzött által felajánlott bizonyítékokat, ha elutasításra kerül sor, annak indokolását;

g) azt, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakra a szolgáltatás megrendelés kedvezményezettje 15 napon belül észrevételeket tehet;

h) az ellenőrzést végzők és az ellenőrzött aláírását.

(6) A jegyzőkönyvet az ellenőrzött részére az ellenőrzést követően igazolt módon át kell adni.

(7) Az ellenőrzött által vitatott jegyzőkönyvi megállapítások tisztázása érdekében szakmai egyeztetést kell tartani, amelyről kiegészítő jegyzőkönyvet kell felvenni.

18. § (1)66 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet ellenőrei a saját jogú ellenőrzés során a Ktdt.-ben és az e rendeletben, továbbá az ellenőrzöttel kötött szerződésben biztosított jogaikat oly módon kötelesek gyakorolni, hogy az – lehetőség szerint – az ellenőrzött gazdasági tevékenységét ne, vagy a lehető legkisebb mértékben korlátozza.

(2)67 Ha a saját jogú ellenőrzés során bizonyítást nyer, hogy az ellenőrzött a Ht.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben előírt, vagy a szerződésen alapuló kötelezettségei tekintetében az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetet szándékosan megtévesztette, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet értesíti az ellenőrzött hulladékgazdálkodási kötelezettségeinek hatóság általi ellenőrzésében érintett hatóságokat a szükséges hatósági eljárások lefolytatása érdekében.

(3)68 Ha az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet ellenőre a környezet védelmével kapcsolatos jogszabályok megszegését észleli, értesíti a környezetvédelmi hatóságot.

19. § (1) Az ellenőrzött jogosult:

a) az ellenőrzést végző személyazonosságáról meggyőződni,

b) az ellenőrzési cselekménynél jelen lenni,

c) megfelelő képviseletről gondoskodni.

(2) Az ellenőrzöttnek joga van az ellenőrzés során keletkezett iratokba betekinteni. Minden olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet, vagy saját költségére készíttethet, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

(3) Az ellenőrzöttnek joga van a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat előterjeszteni, a jegyzőkönyv tartalmát megismerni, és arra a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő 15 napon belül észrevételt tenni.

(4) Az ellenőrzött indokolt észrevételei alapján kiegészítő ellenőrzésnek van helye.

(5) Az ellenőrzött köteles a tevékenység végzése helyétől eltérő helyen tárolt, az ellenőrzéssel érintett dokumentumok 5 napon belüli bemutatására. A bemutatás helyét és idejét az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvben kell közölni.

20. § (1) A saját jogú ellenőrzésben bizonyítási eszközök és bizonyítékok különösen: az iratok, pénzügyi, banki bizonylatok, számla, számlakivonat, szakértői vélemények, a nyilatkozat, a helyszíni ellenőrzés során rögzített adatok, tények, a helyszíni leltározás, szabályzat szerint vett minta.

(2)69 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a saját jogú ellenőrzése során jogosult idő- és helymeghatározással ellátott eszközzel hang, kép és mozgókép rögzítésére, az így szerzett adat bizonyítékként való felhasználására.

(3)70 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a saját jogú ellenőrzése során mintát vehet. A mintát és a mintavételhez szükséges edényt – díjmentesen – az ellenőrzött bocsátja rendelkezésre.

(4) A mintavételi jegyzőkönyv tartalmazza:

a) a mintavételi jegyzőkönyv számát,

b) a mintát vevő személy megnevezését,

c) a mintavételben közvetlenül részt vevők nevét, azonosítását,

d) a mintavétel helyét és időpontját,

e) a mintavétel indokolását,

f) a megmintázott tétel mennyiségét és minden, az azonosításhoz szükséges adatát,

g) a minták mennyiségét és azonosítási jeleit, és

h) a mintavevők aláírását és bélyegzőlenyomatát.

(5)71 A mintavételi jegyzőkönyvet 3 példányban kell kiállítani, melynek első példánya az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet példánya, másodpéldánya a mintát kíséri, harmadpéldánya az ellenőrzött példánya.

11.72 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet, a környezetvédelmi hatóság, valamint az állami adó- és vámhatóság közötti adatszolgáltatás szabályai

21. § (1)73 A termékdíj-kötelezettséggel, illetve a Ktdt.-ből adódó feladatok végrehajtása érdekében az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet számára adatot szolgáltat a környezetvédelmi hatóság, valamint az állami adó- és vámhatóság.

(2) Az adatszolgáltatás térítésmentesen, az alábbi formákban történhet:

a) rendszeres adatszolgáltatás formájában (negyedéves, havi vagy éves);

b) a környezetvédelmi hatóság, valamint a környezetvédelemért felelős miniszter hivatali szervezete által vezetett környezetvédelmi nyilvántartásokhoz való hozzáférés útján;

c) eseti megkeresésre.

(3)74 A hatóságok eseti megkeresése az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet részéről írásban történik. A hatóság a kérés beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi a kért adatokat.

(4)75 Az állami adó- és vámhatóság az egyéni hulladékkezelők hulladékgazdálkodással kapcsolatos – 2. és 4. mellékletben megjelölt – adatait a Főfelügyelőségnek rendszeresen megküldi.

22. § Az adatszolgáltatást elsősorban elektronikus adathordozón vagy az elektronikus aláírásról szóló törvényben meghatározott fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján, illetve az adatbázishoz való hozzáférés megadásával történik. Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás hiányában az adatszolgáltatás más módon (így különösen iratban) történik.

22/A. §76 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által az állami adó- és vámhatóság részére megküldött szerződés, illetve a kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok adatainak teljeskörűségéért az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet tartozik felelősséggel. A kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok adatai alatt az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által lefolytatott, kifizetést megelőző ellenőrzésekről felvett dokumentációk is értendők. Ha a megküldött adatok alapján az állami adó- és vámhatóság ellenőrzési feladatainak nem tud eleget tenni, úgy az állami adó- és vámhatóság megkeresésére a kért adatokat az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet – amennyiben azok rendelkezésére állnak – 15 napon belül megküldi.

12. A termékdíj visszaigénylése

23. § (1)77

(2)78 Az állami adó- és vámhatóság jár el a hulladékká vált egyéb kőolajtermék anyagában történő hasznosítása után történő termékdíj visszaigénylése során. Az anyagában történő hasznosítás esetében a hasznosítás tényére, körülményeire vonatkozó szakkérdések eldöntése érdekében az állami adó- és vámhatóság megkeresi a Főfelügyelőséget. A Főfelügyelőség az állami adó- és vámhatóság részére a felkérés keretében a szakkérdésre vonatkozó véleményét 15 napon belül köteles megadni.

(3)79

(4)80

(5) A Ktdt. 25. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjai szerinti jogcímeken történő visszaigénylések esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a)81 a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) a termékdíjköteles termék megnevezését CsK, KT kódját,

c) amennyiben a visszaigénylő nem azonos a kötelezettel, a beszerzett termékdíjköteles termék mennyiségét,

d) a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

e)82 a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

f)83 a külföldre kiszállított vagy ipari termékdíj raktárba beszállított termékdíjköteles termék mennyiségét, értékesítés esetén az ellenértékről szóló számlát, ha a kiszállításhoz szükséges a vámokmányt, az áruk külföldre szállítását igazoló fuvarokmányt, fuvarokmány hiányában a külföldi vevő átvételre vonatkozó igazolását, ipari termékdíj raktárba történő beszállítás esetén a raktárengedélyes által a beszállítás tényéről kiállított igazolását.

(6) A Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) és d) pontjai szerinti jogcímen történő visszaigénylések esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a)84 a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) a termékdíjköteles termék megnevezését CsK, KT kódját,

c) a beszerzett termékdíjköteles termék mennyiségét,

d) a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

e)85 a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

f) a visszaigénylés jogalapját alátámasztó iratot.

(7) A Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogcímen történő visszaigénylés esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a)86 a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) a közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék

ba) megnevezését CsK, KT kódját,

bb) mennyiségét,

c) a felhasznált termék termékdíjának megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

d)87 a felhasznált termék utáni termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

e) az előállított termékdíjköteles termék

ea) megnevezését CsK, KT kódját,

eb) mennyiségét,

f) az előállított termék termékdíjának megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

g) a gyártási tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírását,

h) anyagmérleget, amely pontosan bemutatja a gyártáshoz közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek mennyiségét, illetve a létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét és az egységnyi termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét (anyagnormáját).

(8)88 A Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti jogcímen történő visszaigénylés esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) a beszerzett termékdíjköteles egyéb csomagolószer vagy kereskedelmi csomagolószer

ba) megnevezését és CsK kódját,

bb) mennyiségét,

bc) a kötelezett által kiállított számla számát, keltét, a bevallott (befizetett) termékdíj tételét és összegét, valamint

bd) a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

c) a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja szerinti visszaigénylés esetén a nem csomagolási célú felhasználás megnevezését.

(9)89 Termékdíjköteles termék alapanyagként felhasználása esetén a visszaigénylésre jogosult nyilvántartást vezet az alapanyagként felhasználás időpontjáról és az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termék mennyiségéről.

(10)90

24. § (1)91

(2)92

(3)93

(4) A Ktdt. 25. § (2) bekezdésében meghatározott visszaigénylő kötelezett nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a termékdíj bevallását igazoló dokumentumok adatait,

b) a hasznosításra átadott, illetve átvett használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségét, az eredeti hulladéktulajdonosok szerinti bontásban, nevük, címük és adószámuk feltüntetésével;

c) a szállító, valamint a begyűjtő nevét, címét, adószámát, a veszélyes hulladék szállításához, valamint begyűjtéséhez szükséges engedély számát, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Korm. rendeletben meghatározott „SZ”, valamint a „K” kísérőjegyek másolatát;

d) a hasznosításra átvevő nevét, címét, adószámát, engedélyének számát;

e) az átvevő által adott igazolást (ha kötelezett a hasznosítást maga végzi, akkor az átvételt igazoló dokumentumokat), amely tartalmazza a kötelezett nevét, címét, adószámát, a tárgynegyedévben a kötelezett nevében hasznosításra átvett használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségét és az átvétel tényét igazoló „SZ” kísérőjegyek sorszámát;

f) lakosságtól történő visszagyűjtés esetén a hasznosításra átadó nyilatkozatát az átadott mennyiség lakossági eredetéről.

(5)94 A Ktdt. 25. § (2a) bekezdésében meghatározott visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a termékdíj megfizetésének adatait,

b) a hulladékkezelésre átadott növényvédőszerrel szennyezett csomagolást alkotó csomagolószerek HKT kódját, tömegét,

c) a szállító, valamint a begyűjtő nevét, címét, adószámát,

d) a kezelésre átvevő nevét, címét, adószámát, engedélyének számát,

e) az átvevő által adott igazolást (ha kötelezett a hasznosítást maga végzi, akkor az átvételt igazoló dokumentumokat), amely tartalmazza az átadó nevét, címét, adószámát, a tárgynegyedévben az átadótól átvett növényvédőszerrel szennyezett csomagolásból képződött hulladék HKT kódját, mennyiségét, és

f) a hasznosítási díj megfizetésével kapcsolatban a megfizetés napját és a számla számát.

13.95

25. §

14.96

26. §97

15. Az egyéni hulladékkezelés szabályai

27. § (1) A Ktdt. szerinti egyéni hulladékkezelést végző bejelentésének tartalmaznia kell azt, hogy a tevékenység milyen termék- és anyagáramra vonatkozik, azok tárgyévre elszámolni tervezett mennyiségét – az egyéni hulladékkezelés alapját és a kezelt mennyiséget –, továbbá a hulladékkezelés során együttműködő szerződött partnerek, és a gyűjtési pontként felhasznált telephelyek felsorolását.

(2)98 Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett teljesítésében közreműködők személyében, tevékenységében változás áll be, – különösen a gyűjtési pontok, a hulladékkezelők személye esetében – azt a kötelezett 15 napon belül köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatóság felé.

(3)–(6)99

(7) Az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és együttműködő partnerei nyilvántartásukat úgy vezetik, hogy azokból megállapítható legyen a teljesítés időpontja, a kezelt hulladék termékdíjköteles termékből képződő hulladék termékdíjkódja (a továbbiakban: HKT kód) és mennyisége. A hulladékkezelőkkel történt elszámolásokat és a cégszerűen aláírt igazolásokat a kötelezett a székhelyén gyűjti.

28. §100

29. § (1)101

(2)102

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hasznosításra történő átvétel igazolásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a)103 az átadó egyéni hulladékkezelő nevét, címét, adószámát,

b) az átvevő hasznosító nevét, címét, – amennyiben rendelkezésre áll – adószámát, KÜJ számát,

c) a termékdíjköteles termékből képződött hulladék termék- és anyagáram megnevezését, EWC, HKT kódját és mennyiségét,

d) keltezést és az átadó, átvevő aláírását.

(4)104

(5)105 A hasznosításról szóló igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a)106 az egyéni hulladékkezelő nevét, címét, adószámát,

b) a hasznosító nevét, címét, – amennyiben rendelkezésre áll – adószámát, KÜJ számát,

c)107 a termékdíjköteles termékből képződött hulladék termék- és anyagáram megnevezését, EWC, HKT kódját, Ht. szerinti hasznosítási kódját és mennyiségét,

d) keltezést és a hasznosító aláírását.

16. A vámhatóság ellenőrzési szabályai

30. §108

31. §109 A Ktdt. 29/A. §-a szerint megállapított jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás összeg kétszeresét az állami adó- és vámhatóság által megjelölt számlára kell befizetni.

17. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

33. § (1) A kötelezett dönthet úgy, hogy a Ktdt. 40. § (8) bekezdés szerinti kötelezettsége 2012. január 1-jén keletkezzen.

(2) A Ktdt. 40. § (8) bekezdése szerinti levonás mértékénél nem vehető figyelembe a csomagolási termékdíj tekintetében korábban a kötelezett által, a bevallásban alkalmazott levonás mértéke.

(3) A Ktdt. 40. § (8) bekezdésében kivételként meghatározott külföldről behozott áru csomagolásának részét képező csomagolószer után a Ktdt.-ben meghatározott általános szabályok szerint keletkezik a termékdíj-kötelezettség.

(4) A Ktdt. 40. § (9) bekezdése szerinti termékdíj-különbözetnél nem vehető figyelembe a csomagolási termékdíj tekintetében korábban a számlán kötelezettként átvállaló által a bevallásban alkalmazott levonás mértéke.

(5) A kötelezett a 2012. első negyedévében benyújtott bevallásában levonhatja a 2012. első negyedévében forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált csomagolószer után a számlán átvállaló által igazoltan megfizetett hasznosítási díj összegét, ha az ügylet az átvállalás időpontjában hatályos rendelkezéseknek megfelelt.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti esetekben a számlán átvállaló a vevőjének igazolást állít ki a megfizetett csomagolási termékdíj összegéről és a megfizetett hasznosítási díj összegéről.

(7) A Ktdt. meghatározása szerinti reklámhordozó papír után a Ktdt. szerinti első belföldi forgalomba hozó első vevője a 2012. első negyedévében benyújtott bevallásában termékdíj különbözetet fizet a 2012. első negyedévében forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált reklámhordozó papír után a 2012. évi díjtétel és a 2012. január 1-je előtti megállapítási időszakban a 2011. évre vonatkozó készletre vétele időpontjában bevallott és megfizetett termékdíjtétel különbözetével, ha a készletrevételre vonatkozó – a megállapítási időszakban hatályos – rendelkezéseknek eleget tett.

(8) A reklámhordozó papír után az első belföldi forgalomba hozó első vevője a 2012. első negyedévében benyújtott bevallásában levonhatja a 2012. első negyedévében forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált reklámhordozó papír után a 2012. január 1-je előtti megállapítási időszakban a 2011. évre vonatkozó készletre vétele időpontjában bevallott és megfizetett termékdíj összegét, ha a készletrevételre vonatkozó – a megállapítási időszakban hatályos – rendelkezéseknek eleget tett.

(9) Az újrahasználható csomagolási összetevő után nem keletkezik a Ktdt. szerinti termékdíj-fizetési kötelezettség, ha az első belföldi forgalombahozatal vagy első saját célú felhasználás a csomagolási összetevőre vonatkozóan a csomagolás részeként a Ktdt. hatálybalépését megelőzően megtörtént.

(10) A 2012 előtt belföldi forgalomba hozott csomagolási összetevők 2012. évben csomagolás részeként történő első belföldi forgalomba hozatala vagy első saját célú felhasználása után a csomagolás első belföldi forgalomba hozóját vagy első saját célú felhasználóját terheli a csomagolás részét képező csomagolószer termékdíj-kötelezettsége.

(11) Nem keletkezik a 2011. évi csomagolószer árukészlete utáni termékdíj-kötelezettsége annak, aki a Ktdt. 2. § (6) bekezdésében meghatározott mennyiségi határokat meg nem haladó mértékeben – a Ktdt. hatályba lépése előtt – beszerzett csomagolószert csomagolás részeként 2012. január 1-jét követően forgalomba hozza vagy saját célra felhasználja.

34. § (1) A 7. § (2) és (4) bekezdésében, a 8. § (2) bekezdésében, továbbá a 9. § (7) bekezdésében meghatározott számlazáradék szövege 2012. június 30-ig a számla mellékletén is feltüntethető.

(2) A 9. § (3) bekezdésében meghatározott bejelentés érvényes, ha a 2012. január 1-je és 15-e között megkötött szerződést az átvállaló 2012. január 31-ig bejelenti a vámhatóságnak és a bejelentést a vámhatóság befogadta.

(3) Az e rendelet 23. § (4) bekezdésében meghatározott visszaigénylés során a 2012. január 1. napja előtt keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozóan a 2012. évet megelőzően megfizetett termékdíjtétel mértékét kell alkalmazni. Amennyiben a kötelezett az egyéb kőolajtermékek hulladékait a termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezésének időpontjai szerint nem tudja külön nyilvántartani, úgy a 2012. évben a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény díjtételeivel számított összeget igényelheti vissza.

(4) A 2012. január 1-jét követően benyújtott bejelentéseken, bevallásokon – a pótlólagos bejelentést, bevallást, önellenőrzést is ideértve – a benyújtó, képviselő GLN számát nem szükséges feltüntetni.

(5) A Ktdt. 40. § (10) bekezdésében meghatározott, 2012. évben teljesítendő kötelezettségek alá a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 8. § (8) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget nem kell teljesíteni.

(6)110 A Ktdt. 40. § (11) bekezdésében meghatározott hulladékhasznosítási teljesítményt a koordináló szervezetek vámhatóságnak történő bevallás adatainak a vámhatóság által, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet részére történő átadással történik.

(7) Nem kell e rendelet szerint bejelenteni a 2012. január 1-jét megelőzően, szabályosan bejelentett

a) képviselőt, ha a képviseletre vonatkozó, továbbá

b) az elektronikus úton történő bejelentés, bevallás benyújtására vonatkozó bejelentőt (Egységes Ügyfél Címtár) regisztrációt,

amennyiben az adatokban és a megbízás, meghatalmazás körülményeiben változás nem következett be.

(8)111

(9) A rendelet hatálybelépését megelőzően egyéni mentességgel rendelkezők esetében az egyéni mentesség feltételeinek teljesítése során igazoltan felmerült hulladékkezelési költségeket is megfizetett hasznosítási díjnak kell tekinteni a Ktdt. 40. § (8) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése során.

(10)112 A vámhatóság jár el a 2012. január 1-jét megelőzően, a használt vagy hulladékká vált egyéb kőolajtermék energetikai módon történő hasznosítása jogcímén keletkező termékdíj visszaigénylése során.

34/A. §113 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelettel módosított 23. §-t a hatályba lépését114 követően nyilvántartásba vett adatok tekintetében kell alkalmazni.

34/B. §115 (1)116

(2)–(3)117

35. § E rendelet

1. a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése, és

2. a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke

szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

36–42. §118

1. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez119

A) cím

Csomagolószer Katalógus

I.

II. Csomagolószer Katalógus kódjai
(CsK kódok)

A CsK kód felépítése:

1. karakter:    csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kód

2–3. karakter:    a termék anyagát jelölő kód

4–5. karakter:    pénzügyi státuszkód, amely a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli

6–7. karakter:    a termék újrahasználhatóságát jelölő kód

CsK kód 1. karaktere: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kódok

Kód (1.)

Megnevezés

E

Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható termék

B

Az eladótérben megtöltésre tervezett, megtöltésre szánt, felhasználásra kerülő (eladótéri) műanyag zsák, zacskó

K

Kereskedelmi csomagolószer

M

Műanyag bevásárló reklámtáska

A

Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható termék

S

Csomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is felhasználható termék

CsK kód 2–3. karaktere: a termék anyagát jelölő kódok

Kód (2–3.)

Megnevezés

Műanyag

01

polietilén-tereftalát (PET)

02

nagysűrűségű polietilén (HDPE)

03

polivinilklorid (PVC)

04

kissűrűségű polietilén (LDPE)

05

polipropilén (PP)

06

polisztirol (PS)

07

poliamid

08

poliuretán

09

polivinil alkohol

18

megújuló nyersanyagból előállított biopolimer

19

más műanyag (műanyag/műanyag), külföldről behozott csomagolás műanyag összetevője

Papír és karton

20

hullámpapírlemez (PAP)

21

nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)

22

papír (PAP)

29

külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője

Fém

40

acél (FE)

41

alumínium (ALU)

49

más fém

Fa

 

50

fa (FOR)

51

parafa (FOR)

59

más természetes anyag

Textil

60

gyapot (TEX)

61

juta, kender (TEX)

69

más természetes alapú anyag

Üveg

70

színtelen üveg (GL)

71

zöld üveg (GL)

72

barna üveg (GL)

79

más üveg

Társított

80

társított: papír és karton/különböző fémek

81

rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag

82

társított: papír és karton/alumínium

83

társított: papír és karton/ónozott lemez

84

rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag/alumínium

85

társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez

86

társított: papír és karton/más

90

társított: műanyag/alumínium

91

társított: műanyag/ónozott lemez

92

társított: műanyag/különböző fémek

93

társított: műanyag/más

95

társított: üveg/műanyag

96

társított: üveg/alumínium

97

társított: üveg/ónozott lemez

98

társított: üveg/különböző fémek

Egyéb

99

egyéb anyag

CsK kód 4-5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli

Kód
(4-5.)

Megnevezés

Belföldi előállítású csomagolószer

10

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

11

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

12

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

1B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

1C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

13

teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

14

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

15

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

16

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

17

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

1U

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján

1A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

18

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta

19

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

1R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján

20

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

21

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

2E

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

2F

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

F2

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

2G

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

G2

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

2H

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül

22

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

23

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

24

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

25

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

26

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

27

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék

28

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján visszaigénylésre kerül

29

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

2V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítása alapján visszaigénylésre kerül

1E

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

1F

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

Külföldről behozott csomagolószer

30

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

31

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

3B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

3C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

33

teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

34

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

35

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

36

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

37

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

3U

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján

3A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

38

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta

39

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

3R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján

40

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

41

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

4E

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

4F

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

F4

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

4G

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

G4

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

4H

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül

43

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

44

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

45

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

46

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

47

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

48

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék

49

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

4V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre kerül

3E

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

3F

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer

50

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

51

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

5B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

5C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

54

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

5A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

5R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján

55

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

56

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

57

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

58

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

59

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül

60

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján visszaigénylésre kerül

61

a termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

6V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre kerül

CsK kód 6-7. karaktere: a termék újrahasználhatóságát jelölő kód

Kód (6–7)

Megnevezés

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén

97

külföldről behozott áru részét képező, visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer

98

külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer kivételével

Csomagolószer esetén, az eladótéri műanyag zsák, zacskó, továbbá a műanyag bevásárló reklámtáska kivételével

01

egyszer használható

02

többször használható, a Főfelügyelőség újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába felvett csomagolószer

03

többször használható, a Főfelügyelőség újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába fel nem vett csomagolószer

Eladótéri műanyag zsák, zacskó, továbbá a műanyag bevásárló reklámtáska esetén

14

15 mikronnál kisebb falvastagságú

50

15 mikron vagy annál nagyobb, de 50 mikront el nem érő falvastagságú

51

50 mikron vagy azt meghaladó falvastagságú

B) cím

Környezetvédelmi Termékdíj Kódok (KT kódok)

1. A következő táblázatok a KT kódok első 3 jegyét tartalmazzák.

1.1. Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Akkumulátor, elektrolittal feltöltött

501

Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött

502

1.2. Egyéb kőolajtermékek környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Kenőolaj

601

1.3. Elektromos, elektronikai berendezés környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termékkör megnevezése

KT kód

Háztartási nagygépek

101

Háztartási kisgépek

102

Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve rádiótelefon készülék

103

Szórakoztató elektronikai cikkek

104

Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok

105

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

106

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

107

Adagoló automaták

108

Rádiótelefon készülék

109

1.4. Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Gumiabroncs

211

1.5. Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Reklámhordozó papírok

900

1.6. Egyéb műanyagtermékek környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru

301

1.7. Egyéb vegyipari termékek környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek

701

Szépség- vagy testápoló készítmények

702

1.7.1. Csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai (ide nem értve a kereskedelmi csomagolást)

Csomagolás anyaga

KT kód

Műanyag [kivéve a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott 3923 23 és 3923 29 vámtarifaszámú, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is) csomagolás]

419

A forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott 3923 21 és 2923 29 vámtarifaszámú, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is), kivéve a műanyag (bevásárló-reklám) táska

418

Papír, karton és természetes alapú textil

439

Alumínium

441

Fém (kivéve alumínium)

448

Fa

459

Üveg

479

Társított

489

Egyéb

499

1.7.2. A 2010. és 2011. évben alkalmazott kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai

Csomagolás típusa

KT kód

Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska]

4MA

Műanyag (bevásárló-reklám) táska

4MT

Üveg

4ÜV

Társított csomagolás

 

Rétegzett italcsomagolás

4RI

Egyéb

4TE

Fém (kivéve alumínium)

4FM

Alumínium

4LU

Egyéb anyagok

4EG

Gyűjtő kód újrahasználható csomagolás levonásához

4ÚL

Gyűjtő kód nem újrahasználható csomagolás a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 5/E. § (1) bekezdés szerinti levonásához

4OC

1.7.3. A 2009. évben alkalmazott kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai

Csomagolás típusa

KT kód

Műanyag 1,5 literig

4A9

Műanyag 1,5 liter felett

4B9

Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3 literig

4C9

Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3,001-20 liter között

4D9

Műanyag (bevásárló-reklám) táska 20 liter felett

4E9

Üveg 1 literig

4F9

Üveg 1 liter felett

4G9

Társított csomagolás 1,5 literig

 

Rétegzett italcsomagolás

4H9

Egyéb

4I9

Társított csomagolás 1,5 liter felett

 

Rétegzett italcsomagolás

4J9

Egyéb

4K9

Fém 1,0 literig

4L9

Fém 1,0 liter felett

4M9

Egyéb anyagok 1,0 literig

4N9

Egyéb anyagok 1,0 liter felett

4O9

Gyűjtő kód újrahasználható csomagolás levonásához

4ÚL

Gyűjtő kód nem újrahasználható csomagolás levonásához

4HL

1.7.4. 2006–2008. évek között alkalmazott kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai

Kereskedelmi csomagolás termék kör

KT kód

Műanyag bevásárló reklámtáska

A

Bor

B

Sör

C

Alkoholtermék, köztes alkoholtermék

D

Ásványvíz, kristályvíz

E

Ivóvíz, szikvíz

F

Szénsavas üdítőital, valamint tartósítószert tartalmazó nem szénsavas üdítőital, illetve szörp

G

Tartósítószert nem tartalmazó, nem szénsavas üdítőital, illetve szörp

H

Az összes termék technikai gyűjtőkódja

9

1.7.5. 2006–2009. években alkalmazott hűtőközeg környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Hűtőközeg

809

1.8. Irodai papírok környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Irodai papír

801

1.9. A termékdíj visszaigénylés esetén alkalmazható környezetvédelmi termékdíj kódok

A 2010. és a 2011. évben alkalmazott kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai

Csomagolás típusa

KT kód

Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska]

4MA

Műanyag (bevásárló-reklám) táska

4MT

Üveg

4ÜV

Társított csomagolás

 

Rétegzett italcsomagolás

4RI

Egyéb

4TE

Fém (kivéve alumínium)

4FM

Alumínium

4LU

Egyéb anyagok

4EG

Gyűjtő kód újrahasználható csomagolás levonásához

4ÚL

Gyűjtő kód nem újrahasználható csomagolás a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 5/E. § (1) bekezdés szerinti levonásához

4OC

1.10. A gépjármű termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka után meghatározott összegű termékdíjátalány alkalmazásának környezetvédelmi termékdíj kódjai

A

B

C

1.

Vtsz. és megnevezés

KT kód

2.

8703 21 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű legfeljebb
1000 cm3 hengerűrtartalommal

J21

3.

8703 22 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1000 cm3 -t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal

J22

4.

8703 23 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal

J23

5.

8703 24 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

J24

6.

8703 31 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal

J31

7.

8703 32 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal

J32

8.

8703 33 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

J33

9.

8703 90 Más (elektromos motorral, más)

J90

10.

8711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J10

11.

8711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;
50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J20

12.

8711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;
250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J30

13.

8711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;
500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J40

14.

8711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;
800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J50

2. A KT kód 4-5. jegye:

01

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés)

02

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik

03

ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik

04

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

05

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

06

ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

71

ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell megfizetni

72

ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással törtnő előállítása esetén nem kell megfizetni

73

ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került

77

ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

78

ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

7R

ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján

81

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján

82

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján

83

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján

84

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján

85

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján

86

ha a termékdíj megfizetésre került, és az anyagában történő hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján

89

ha a termékdíj megfizetésre került, és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor

8V

ha a termékdíj visszaigénylésre kerül az ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján

3. A KT kód 6–7. kiegészítő jegye:

B1

belföldi előállítású, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén

B2

belföldi előállítású, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén

B3

a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalt termékre vonatkozó fizetési kötelezettség beállta esetén

K1

külföldről behozott, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén

K2

külföldről behozott, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén

4. Termékdíjköteles termékből képződő hulladék környezetvédelmi termékdíj kódjai (HKT kódok)

A 7 számjegyű HKT kód felépítése:

1. pozíció

1

– a belföldön keletkező és belföldön kezelt hulladék esetén

2

– a belföldön keletkező, de külföldön kezelt hulladék esetén

9

– a belföldön keletkező és belföldön, valamint külföldön kezelt hulladék összesen (1+2)

3

– országon kívül keletkező, de belföldön kezelt hulladék esetén

2-4. pozíció:

900

– hulladékkezelés esetén (belső technikai kód)

010

– visszavett hulladék mennyisége összesen (011+012)

011

– lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

012

– nem lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

100

– begyűjtött hulladék mennyisége esetén (101+102)

101

– lakossági szelektív hulladékgyűjtésből begyűjtött hulladék mennyisége esetén

102

– nem lakossági szelektív hulladékgyűjtésből begyűjtött hulladék mennyisége esetén

200

– készletezett hulladék mennyisége esetén

300

– előkezelt hulladék mennyisége esetén

310

– előkezelt (válogatás) hulladék mennyisége esetén

320

– előkezelt (bontás) hulladék mennyisége esetén

400

– összes hasznosított hulladék mennyisége esetén

410

– anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

411

– biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

412

– újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

413

– visszanyeréssel alapanyaggá átalakított, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

414

– egyéb, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

420

– energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén

421

– hulladékégetőben energetikai hasznosítással történő elégetés esetén

422

– energia visszanyerés esetén

430

– más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén

500

– ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

510

– elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

520

– lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

530

– más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

5-7. pozíció:

101-109

– elektromos, elektronikai berendezés hulladéka a KT kód első három karaktere szerint

200

– gumiabroncs hulladéka

4**

** a csomagolószer katalógus CsK kódjának 2-3. karakterei szerint

501, 502

– akkumulátor hulladéka a KT kód első három karaktere szerint

600

– kenőolaj hulladéka

2. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez120

A bejelentés teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. Alapadatok

A termékdíjfizetésre kötelezett adatai

II.121 A termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos bejelentés adatai:

a) kötelezetti státusz megjelölése,

b) termékdíjköteles termékek körére vonatkozó kötelezettség,

c) egyéni hulladékkezelés választása (anyagáramonként), tárgyévi kibocsátás tervezett és tárgyévi kezelt mennyiség,

d) bejelentés érvényességének időpontja,

e) csekély mennyiség mennyiségi határ átlépésének bejelentése, időpontja.

III. Az egyéni hulladékkezelés során közreműködő hulladékkezelőkre vonatkozó bejelentés adatai:

A hulladékkezelők adatai:

a) név,

b) adószám,

c) KÜJ szám,

d) közreműködés kezdete,

e) közreműködés vége,

f) hulladékkezelésre vonatkozó engedélyszám, bejelentés módja (új, módosítás, törlés),

g) KTJ szám,

h) tevékenység típusa,

i) HKT kód,

j) EWC kód,

k) az egyéni hulladékkezelő által lekötött kapacitás mértéke HKT kód és EWC szerint.

IV.122 Átvállalási szerződés nyilvántartásba vételi kérelem adattartalma

1. Átvállalásban érintett felek adatai

a) név

b) adószám

2. Az átvállalással érintett termék megnevezése, vámtarifaszáma, CsK vagy KT-kódjának első három jegye

3. Az átvállalási szerződés száma

4. Az átvállalási szerződés kelte

5. Az átvállalás kezdő időpontjának meghatározása, ha a nyilvántartásba vétel napjától későbbi időpontban állapodtak meg a felek

6. Az átvállalási szerződés hatályosságának utolsó napja

7. Az átvállalás jogcíme és pontos jogszabályi helye

3. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez123

A Ktdt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozat mintája

    1.     Eseti nyilatkozat esetén:

A ......... számú számlán ......... tételsorok alatt feltüntetett termékeket a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ...) pontjában …) alpontjában foglaltak szerint használom fel.

Kelt,

P. H.

.................................
aláírás

    2.     Időszaki nyilatkozat esetén:

A ......... adószám, .................. név, .................. cím eladótól 20... év ......... hónap ... napjától, 20... év ......... hónap ... napjáig (teljesítés napja) megvásárolt, alábbi termékeket

...... CsK vagy KT kód, ................................. megnevezés

a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ...) pontjában …) alpontjában foglaltak szerint használom fel.

Kelt,

P. H.

...................................................
cégszerű aláírás

4. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez124

A bevallás teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I.125 Alapadatok

A kötelezett adatai

II. Összesített adatok nettó kötelezettségekről

1. Tárgyidőszak

2. Termékkörönként tárgyidőszakban összesen fizetendő termékdíj összege

3.126 A Ktdt. 12/A. § (3) és (4) bekezdés szerinti előleg

III. A termékdíj-fizetési kötelezettség nem egyéni hulladékkezelés esetén

1. Termékdíj fajtája KT, CSK kód szerinti bontásban

2. Termékdíjköteles termék megnevezése

3. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása

a) Termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képező mennyisége

b) Termékdíjtételek

c)127

d) Környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség összege soronként és összesen

IV. A termékdíj-fizetési kötelezettség egyéni hulladékkezelés esetén

1. Termékdíj fajtája KT, CSK kód szerinti bontásban

2. Termékdíjköteles termék megnevezése

3. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása

a) termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képző mennyisége,

b) egyéni hulladékkezelés keretében hasznosításra vagy hasznosíttatásra átadott mennyiség,

c) termékdíjtételek,

d) környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség összege soronként és összesen.

V.128 Visszaigényelhető termékdíj

1. Visszaigényelhető termékdíj összegének megállapítása:

a) termékdíj visszaigénylés alapját képző mennyisége soronként és összesen,

b) termékdíjköteles termék mennyiségi egysége után megfizetett díj,

c) termékdíjköteles termék után megfizetett visszaigényelhető összeg soronként és összesen.

2. Hulladékká vált kenőolaj visszaigénylése:

a) átadott mennyiség,

b) termékdíj köteles termék összes mennyisége,

c) befizetett termékdíj,

d) visszaigényelhető összeg soronként és összesen,

e) feldolgozás módja.

3. Növényvédőszerrel szennyezetett csomagolási hulladék esetén:

a) átadott mennyiség,

b) visszaigényelhető összeg soronként és összesen.

VI. Az egyéni hulladékkezelés keretében végzett hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó adatok

a) a hulladékkezelési tevékenységet végző KÜJ száma,

b) a hulladékkezelési tevékenységet végző neve,

c) HKT kód,

d) EWC kód,

e) hulladékkezelési művelet megnevezése,

f) egyéni hulladékkezelés keretében kezelt mennyiség.

VII.129 A termékdíj-kötelezettség átvállalására vonatkozó adatok

1. Átvállalással érintett termék adatai:

a) KT, CSK kód,

b) termékdíjköteles termék megnevezése.

2. Az átvállalt mennyiség jogcímek szerint:

a) egyéb kőolajtermék számlán átvállalt mennyisége,

b) első vevő által külföldre történő kivitelre átvett, külföldre kivitt, belföldre kibocsátott mennyiség,

c) bérgyártó által átvett mennyiség,

d) termelői szerveződés által átvett mennyiség,

e) csomagolószer továbbértékesítője által átvett mennyiség,

f) csomagolást előállító vevő által átvett mennyiség,

g) csomagolószert előállító belföldi vevő által átvett mennyiség,

h) csomagolóanyag kiskereskedelmi értékesítője által átvett mennyiség.

VIII.130 A nyilatkozattal átadott termékdíj-kötelezettség átadása

1. Kötelezett neve, adószáma

2. Nyilatkozattal átadott termék adatai

a) CSK vagy KT kódja,

b) termékdíjköteles termék megnevezése,

c) vevő adószáma.

3. Az átadott mennyiség jogcímek szerint:

a) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja alapján átadott mennyiség,

b) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ba) pontja alapján átadott mennyiség,

c) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés bb) pontja alapján átadott mennyiség,

d) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ca) pontja alapján átadott mennyiség,

e) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés cb) pontja alapján átadott mennyiség.

f)131 a Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja alapján átadott mennyiség,

g)132 a Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja alapján átadott mennyiség,

h)133 a Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja alapján átadott mennyiség.

IX.134 A gépjármű termékdíjköteles alkotórészei, tartozékai után fizetendő termékdíjátalány

1. KT kódja,

2. Alapját képező gépjármű megnevezése,

3. Összegének megállapítása

a) a kötelezettség alapját képező gépjármű mennyisége (db),

b) a gépjármű termékdíjköteles alkotórészeinek, tartozékainak átlagos tömegén alapuló számított mennyisége (kg),

c) a termékdíjátalány mértéke (Ft/db),

d) a termékdíjátalány összege soronként és összesen (Ft).

5. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez135

A nyilvántartás minimális adattartalma

A termékdíjköteles termékek nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

A termékdíjköteles termék:

1. megnevezése,

2. CsK vagy KT kódja,

3. vámtarifaszáma,

4.136 egységnyi mennyisége (kg), gépjármű esetében darabszáma,

5.137 termékdíj-tétele és összege,

6. eredete (belföldi gyártású, külföldről behozott),

7. a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja,

8. a termékdíj megfizetésének napja.

6. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez138

7. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez139

1. A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalma

A termékdíj raktár nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

A termékdíjköteles termék:

1.1. beszállításának, ideiglenes kiadásából visszavételének adatai:

1.1.1. a fizikai átvétel (beszállítás) napja vagy az ideiglenes kiadásból történő visszavétel napja;

1.1.2. az eladó vagy feladó adatai (név, cím, adószám);

1.1.3. a számla vagy okirat száma;

1.1.4. a termék

1.1.4.1. megnevezése,

1.1.4.2. mennyisége (db),

1.1.4.3. egységnyi tömege (kg/db),

1.1.4.4. vámtarifaszáma,

1.1.4.5. CsK vagy KT kódja,

1.1.4.6. tömege (kg),

1.1.4.7. a termék termékdíjfizetési státusza (megfizetett, nem került még megfizetésre, visszatérítésre került az eladó részére);

1.1.5.140 a tárolás célja (tárolás, feldolgozás, előállítás, újbóli felhasználásra előkészítés, készletezés vagy alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés);

1.1.6. a tulajdonos adatai (név, cím, adószám);

1.2. kezelés, feldolgozás adatai:

1.2.1. a közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék

1.2.1.1. megnevezése,

1.2.1.2. CsK vagy KT kódja,

1.2.1.3. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);

1.2.2. az előállított termékdíjköteles termék

1.2.2.1. megnevezése,

1.2.2.2. CsK vagy KT kódja,

1.2.2.3. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);

1.2.3. a gyártási tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírása;

1.2.4.141 anyagmérleg, amely pontosan bemutatja a gyártáshoz, feldolgozáshoz, újbóli felhasználásra előkészítéshez közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek mennyiségét, illetve a létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét és az egységnyi termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét (anyagnormáját);

1.3.142 kiszállításának adatai:

1.3.1.143 kiszállítás napja;

1.3.2.144 a kiszállítás oka (forgalomba hozatal belföldre, kiszállítás külföldre, saját célú felhasználás) vagy az újrahasználható csomagolószer bérbe adása;

1.3.3. értékesítés esetén a vevő adatai (név, cím, belföldi vagy közösségi adószám, ha a vevő adószámmal rendelkezik);

1.3.4. a számla vagy annak hiányában az okirat száma;

1.3.5. a termék

1.3.5.1. megnevezése,

1.3.5.2. vámtarifaszáma,

1.3.5.3. CsK vagy KT kódja,

1.3.5.4. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);

1.3.6. a termék termékdíjfizetési státusza (a kiszállításkor keletkező kötelezettség, nem kell megfizetni, nem keletkezik fizetési kötelezettség, a vevő szerződéssel átvállalta, visszatérítésre kerül a kitároló részére);

1.3.7. a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja vagy ennek hiányában a kötelezettség megszűnésének napja és pontos jogszabályi helyének megjelölése.

1.4.145 ideiglenes kiadásának adatai:

1.4.1. ideiglenes kiadás napja;

1.4.2. ideiglenes kiadás oka;

1.4.3. a termék

1.4.3.1. megnevezése,

1.4.3.2. vámtarifaszáma,

1.4.3.3. CsK vagy KT kódja,

1.4.3.4. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg).

2. A termékdíj raktári beszállítás és kiszállítás rendje

2.1. A termékdíj raktározási eljárás a termékdíjköteles termék termékdíj raktárba történő beszállítását, az ott történő tárolását, feldolgozását, előállítását, készletezését, továbbá az újbóli felhasználásra történő előkészítését, ideiglenes kiadását és az abból történő visszavételét, valamint az onnan történő kiszállítását foglalja magában.

2.2. Abban az esetben, ha a termékdíj raktárban tárolt terméket a termékdíj raktározási eljárás alatt értékesítették, az engedélyes köteles az értékesítés tényét a termékdíj raktár nyilvántartásába bejegyezni és a továbbiakban a termék tulajdonosa jogosult a termékdíjköteles termék kiszállítására.

2.3.146 Egyik termékdíj raktárból egy másik termékdíj raktárba történő áttárolás abban az esetben végezhető, ha az áttárolás során a tulajdonjogban változás nem következik be.

3. A termékdíj raktárban végezhető szokásos kezelési módok listája

Az alább felsorolt szokásos kezelési módok az engedélybe foglalás nélkül végezhetők:

3.1. szellőztetés, szétterítés, szárítás, por eltávolítása, egyszerű tisztítási műveletek, csomagolás javítása, a szállítás vagy tárolás során felmerült károsodás alapvető javítása, amennyiben az csak egyszerű műveletekre, illetve a szállításra használt védőburkolat használatára és eltávolítására vonatkozik;

3.2. leltározás, mintavétel, szortírozás, szitálás, mechanikus szűrés, illetve az áru mérése;

3.3. károsodott vagy szennyezett alkotóelemek eltávolítása;

3.4. paraziták elleni kezelés;

3.5. rozsda elleni kezelés;

3.6. elektrosztatikus kezelés;

3.7. a termékek megosztása vagy méretre vágása, ha csak egyszerű műveletekről van szó;

3.8.147 csomagolás létrehozása, kicsomagolás, a csomagolás megváltoztatása, lefejtés, szállítótartályokba történő egyszerű áthelyezés, jelzések, pecsétek, címkék, árcédulák vagy más hasonló megkülönböztető jelek rögzítése, eltávolítása és megváltoztatása;

3.9. gépek, berendezések és járművek tesztelése, beállítása, beszabályozása és üzembe helyezése, különösen a műszaki szabványoknak való megfelelés ellenőrzése végett, ha csak egyszerű műveletekről van szó.

4. A termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről szóló adatszolgáltatás adattartalma

4.1. Alapadatok

4.1.1. a termékdíj raktár engedélyes adatai,

4.1.2. adatszolgáltatás időszaka,

4.1.3. a termékdíj raktár engedély száma,

4.1.4. a termékdíj raktár adatai (cím, típus).

4.2. A betárolt termékdíjköteles termék

4.2.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,

4.2.2. KT, CSK kódja,

4.2.3. megnevezése,

4.2.4. összesített mennyisége.

4.3. A kitárolt termékdíjköteles termék

4.3.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,

4.3.2. KT, CSK kódja,

4.3.3. megnevezése,

4.3.4. összesített mennyisége,

4.3.5.148 a kiszállítás oka jogcíme:

B01

belföldi forgalomba hozatal termékdíj megfizetésével

B10

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

B11

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

B12

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

B13

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

B14

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell megfizetni

B15

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása esetén nem kell megfizetni

B16

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

B17

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

B20

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

B21

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

B22

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

B23

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

B24

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

B25

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

B26

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

B30

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj korábban, a beszállítás előtt már megfizetésre került

I00

ideiglenes kiadás

K00

külföldre történő kiszállítás

S01

saját célú felhasználás

T00

áttárolás másik termékdíj raktárba a tulajdonjog megváltozása nélkül

U10

újrahasználható csomagolószer bérbe adása a Ktdt. 3/A. § szerinti engedélyezett bérleti rendszer keretében

B40

belföldre irányuló kitárolás, a termékdíj korábban, a beszállítás előtt már megfizetésre került

I90

ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék saját célú felhasználása

SH9

ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék

SH1

termékdíj raktárban lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék

TM0

beszállítás előtt a termékdíj megfizetésre került (a termékdíj raktáron belül csomagolás részét képező csomagolószerek esetében a csomagolás végleges elválasztásra kerül a termékről)

KN0

kiszállítás, nem keletkezik termékdíj-kötelezettség

KEJ

kiszállítás belföldre, egyéb jogcímen (termékdíj-kötelezettség keletkezik)

V01

kiszállítás, termékdíj visszaigénylésre kerül

4.4. A készleten lévő termékdíjköteles termék

4.4.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,

4.4.2. KT, CSK kódja,

4.4.3. megnevezése,

4.4.4. mennyisége.

8. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez149

Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható csomagolószerek Főfelügyelőséghez történő bejelentéséhez

1. Alapadatok

2. A kérelmező

2.1. neve,

2.2. adószáma, adóazonosító jele,

2.3. bankszámlaszáma,

2.4. székhelyének címe,

2.5. levelezési címe,

2.6. ügyintézőjének neve,

2.7. ügyintézőjének telefonszáma,

2.8. képviselőjének neve,

2.9. képviselőjének adószáma.

3. Oldalak száma

4. Keltezés, cégszerű aláírás

5. Újrahasználható csomagolószerre vonatkozó adatok:

5.1. adatsor sorszáma,

5.2. GTIN azonosító száma, vagy ennek hiányában a nyilvántartást vezető által adott azonosítószám,

5.3. megnevezése,

5.4. vámtarifaszáma,

5.5. CsK kódjának 1–3 jegye,

5.6. anyaga,

5.7. nettó tömege (termékdíj alapja),

5.8. mérete (szélesség, mélység, magasság),

5.9. nettó töltési mennyisége,

5.10. fényképe,

5.11. átlagos élettartama,

5.12. átlagos forgási sebessége,

5.13. keltezés, cégszerű aláírás.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!