nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
az oktatási igazolványokról
2013-07-30
2014-03-13
11
Jogszabály

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés d), i) és p) pontjában, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 35. § (5a), (5d), (6a), (6d) bekezdésében, és a 153. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az oktatási igazolvány

1. § (1) Az oktatási igazolvány a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (a továbbiakban: NEK-rendszer) specifikációnak megfelelő igazolvány, melynek fajtái

a) diákigazolvány,

b) pedagógusigazolvány,

c) oktatói igazolvány.

(2) Az oktatási igazolvány egyedi azonosítóval kezelt elektronikus adathordozó egységgel (a továbbiakban: adatchip) ellátott közokirat, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik.

(3) E rendelet vonatkozásában jogosulton az egyes igazolványfajtákra vonatkozó alcímekben meghatározott személyek köre értendő.

2. § (1) Az oktatási igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a jogosult arcképét (a továbbiakban: fénykép),

b) a jogosult családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 14. életévét betöltött jogosult esetében az aláírását,

c) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) és a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: felsőoktatásról szóló törvény) meghatározott azonosító számot,

d) az igazolvány kiállításának napját és az érvényesíthetőség évét,

e) érvényességre vonatkozó adatot,

f)1 az igazolvány egyedi azonosítóját (kártyaszám, adatchip azonosító),

g) az igazolvány fajtájának megnevezését.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott adatokon felül az diákigazolvány tartalmazza:

a) azon – legfeljebb két – intézmény nevét és székhelyét (település nevét), amellyel a jogosult tanulói, hallgatói jogviszonyban áll,

b) a munkarend megjelölését a 14. § (2) bekezdése szerinti felirattal.

(3) Az intézmény székhelye helyett – a jogosult kérésére – az a telephely is feltüntethető, ahol az oktatás, képzés ténylegesen folyik. A nem magyar oktatási intézménnyel tanulói, hallgatói jogviszonyban álló jogosult diákigazolványa a „külföldi intézményben tanul” megjelölést tartalmazza, azzal, hogy a nem magyar oktatási intézmény magyarországi telephelye esetén a telephely címe a jogosult kérelmére feltüntetésre kerül.

(4) A (1) bekezdésben meghatározott adatokon felül a pedagógus- és oktatói igazolvány tartalmazza azon intézmény(ek) nevét és székhelyét, amellyel a pedagógus vagy oktató közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban áll, azzal, hogy legfeljebb két intézmény tüntethető fel.

3. § (1) Az oktatási igazolványok a kiállítás napjától számított 8. évig érvényesíthetők.

(2) A kedvezményekre vonatkozó jogosultságot az érvényesítés igazolja.

2. Az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok ellátói

4. § (1) Az oktatási igazolványok nyilvántartásával és adatkezelésével kapcsolatos, e rendeletben meghatározott feladatokat az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: adatkezelő) látja el.

(2) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott feladatát az adatfeldolgozókkal és a közreműködő intézményekkel együttműködve az e rendeletben foglaltak szerint látja el.

5. § (1)2 Az adatfeldolgozók a feladataikat külön megállapodásban rögzítettek szerint látják el.

(2)3 Az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben

a) az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési és üzemeltetési, továbbá ügyfélszolgálati feladatokat adatfeldolgozóként az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Educatio NKft.) látja el,

b) az oktatási igazolványok megszemélyesítésével, a megszemélyesítéshez szükséges fénykép és aláírás nyilvántartásával, a gyártás és előállítás koordinációjával, terjesztéssel és logisztikával összefüggésben felmerülő adatfeldolgozói feladatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) látja el,

c) az oktatási igazolványok és érvényesítő matricák fizikai előállításával kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat a Pénzjegynyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Pénzjegynyomda Zrt.) látja el,

d)4 az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás felvételezésével, valamint azoknak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása szerinti hitelességének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) adatfeldolgozóként látja el.

(2a)5 A járási hivatal a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatot országos hatáskörrel, díjmentesen végzi, mely feladat ellátását követően a járási hivatal a jogosult részére adatlapot állít ki.

(3) Az adatfeldolgozók az oktatási igazolványok előállítási, megszemélyesítési folyamatának nyomon követését elektronikus rendszerben folyamatosan és teljes körűen biztosítják az adatkezelő és a közreműködő intézmények számára.

(4)6 Az e rendeletben felsorolt, a diákigazolványhoz kapcsolódó szolgáltatások körének meghatározását, továbbá az állam által nem garantált belföldi és nemzetközi kereskedelmi kedvezmények szervezését, kiépítését és az ehhez kapcsolódó jogok teljes körű hasznosítását, valamint kommunikációját a Diákkedvezmény Nonprofit Kft. kizárólagos joggal látja el.

6. § Az oktatási igazolvány igénylésében közreműködő intézmény (a továbbiakban: közreműködő intézmény):

a) a közoktatásban kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében a közoktatásról szóló törvény szerinti nevelési-oktatási és fejlesztő iskolai oktatás feladatát ellátó intézmény,

b) a felsőoktatásban kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében szereplő intézmény,

c) a nem magyar oktatási intézménnyel tanulói, hallgatói jogviszonyban álló személy oktatási igazolványa esetében az adatkezelő,

d) a 19. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultak esetében a fogadó intézmény,

e) a 23. § b) pontjában meghatározott személyek oktatási igazolványának cseréje, pótlása és a közoktatásról szóló törvény 122. § (3) bekezdése szerinti intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyek oktatási igazolványainak kiadása esetében a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

7. § (1) Az adatkezelő oktatási igazolvánnyal összefüggő feladatai:

a) az oktatási igazolványok igényléséhez, érvényesítéséhez és adminisztrációjához szükséges nyomtatványok elektronikus formátumban történő elérhetőségének biztosítása,

b) a közreműködő intézmény és az adatfeldolgozók számára az oktatási igazolvány igénylések nyomon követésére alkalmas nyilvántartás biztosítása, az egyes munkafolyamatok felügyelete,

c) a közreműködő intézmények által megküldött oktatási igazolvány igények adatfeldolgozókhoz történő továbbítása,

d) a 8. §-ban meghatározott nyilvántartás vezetése,

e) az oktatási igazolvány jogosulthoz határidőben történő eljuttatásának ellenőrzése,

f) a fényképet és az aláírást kivéve az oktatási igazolványon szereplő személyes adatok kezelése,

g) a közreműködő intézménytől beérkező oktatási igazolvány igazgatási szolgáltatási díjak kezelése és nyilvántartása,

h) az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos tájékoztatás biztosítása,

i) az oktatási igazolványhoz kapcsolódó kedvezmények nyújtóinak az igazolványok érvényességére vonatkozó tájékoztatás nyújtása,

j) az oktatási igazolvány érvényességével vagy érvénytelenségével kapcsolatos hatósági ügyekben történő eljárás,

k) a fenti feladatok ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítása, különösen az ezekhez kapcsolódó elektronikus rendszerek kialakítása és üzemeltetése,

l) az oktatási igazolványokhoz kapcsolódó, a közreműködő intézményt terhelő feladatok végrehajtásának és az oktatási igazolványok igénylésével kapcsolatos tanulói, hallgatói panaszok megalapozottságának vizsgálata, szabálytalanság észlelése esetén a vonatkozó jogszabályok alapján szükséges intézkedések megtétele,

m) az a)–l) pontba tartozó hatósági feladatok és szolgáltatások folyamatainak minőségfejlesztése, minőségbiztosítása.

(2) A közreműködő intézmény:

a) az adatkezelő által meghatározott módon adatot közöl az oktatási igazolvány igénylésének, érvényesítésének egyes folyamataival kapcsolatban,

b) a fel nem használt érvényesítő matricát biztonságosan, elzárva tárolja,

c) részt vesz az oktatási igazolványok igénylésében, az igazgatási szolgáltatási díjának beszedésében, kezelésében,

d) érvényesíti a használatban lévő és bevonja az érvénytelen oktatási igazolványokat,

e) vezeti a 9. §-ban meghatározott nyilvántartást,

f) belső szabályzatban szabályozza az oktatási igazolványok, az érvényesítő matricák és az egyéb nyomtatványok kezelésére vonatkozó szabályokat,

g) vezetője kijelöli az oktatási igazolvány érvényesítése, bevonása és a jogszabályban előírt további feladatok megvalósításának végrehajtásáért felelős személyt,

h) kiadja a 12. §-ban meghatározott igazolást.

3. Az adatkezelő és a közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás

8. § (1) Az adatkezelő a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletének

a) A pedagógusigazolvány,

b) A diákigazolvány

alcímeiben felsorolt adatokról a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartást vezet.

(2) Az adatkezelő a felsőoktatásról szóló törvény

a) 35. § (5)–(5d) bekezdésében és

b) 35. § (6)–(6d) bekezdésében

felsorolt adatokról a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartást vezet.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott nyilvántartás

a) az oktatási igazolvány igényléséhez szükséges, a közoktatásról szóló törvényben és a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott személyes adatokat,

b) a közreműködő intézmények adatait,

c) az oktatási igazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát,

d) az igénylések beérkezésének tényét és idejét,

e) az adatfeldolgozás és előállítás során végrehajtott valamennyi művelet tényét és idejét,

f) az érvényesítő matricák megrendelésére és a megrendelések teljesítésére vonatkozó adatokat,

g) a közreműködő intézmények által megküldött jelentés alapján a kiadott, bevont és érvénytelenített oktatási igazolványok egyedi azonosítóját,

h) a 39. § alapján megfizetett díjakat,

i) a közreműködő intézmény által a 12. § szerint kiadott igazoláson szereplő adatokat

tartalmazza.

9. § A közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás

a) az elektronikus igénylésről kinyomtatott és a jogosulttal vagy törvényes képviselőjével aláíratott ellenőrző adatlapot,

b) az igénylés elküldésének tényét és idejét,

c) az adatfeldolgozó adatszolgáltatása alapján az oktatási igazolvány egyedi azonosítóját,

d) az érvényesítő matricák megrendelésének tényét és idejét,

e) a megrendelt érvényesítő matricák megérkezésének tényét és idejét,

f) az oktatási igazolvány érvényesítésének tényét és idejét, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát,

g) az oktatási igazolvány bevonásának okát, tényét és idejét,

h) az oktatási igazolvány egyedi adatchip azonosítóját,

i) a 39–40. § alapján megfizetett díjakat,

j) a 12. § szerinti igazolás adatait

tartalmazza.

4. Az oktatási igazolvány igénylésére vonatkozó általános szabályok

10. § (1) Oktatási igazolvány

a) az oktatási igazolványra jogosító jogviszony fennállásának ideje alatt,

b) az elveszett, megsemmisült, megrongálódott oktatási igazolvány helyett,

c) a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletének A pedagógusigazolvány alcímében meghatározott munkakörökből nyugállományba helyezett személy által időbeli korlátozás nélkül

igényelhető.

(2) Amennyiben a közreműködő intézmény adataiban változás következik be, és ez a változás az oktatási igazolványokhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket nem érinti, a jogosult nem köteles új oktatási igazolványt igényelni.

11. § (1) A jogosultnak – figyelemmel az (2)–(5) bekezdésben foglaltakra – azonos fajtájú oktatási igazolványból egyidejűleg csak egy érvényes oktatási igazolványa lehet.

(2) Többes tanulói jogviszony esetén az az iskola a közreműködő intézmény, ahol a tanuló a tankötelezettségét teljesíti. Ennek hiányában a közreműködő intézmények sorrendjét az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező, más sajátos) határozza meg.

(3) Több oktatási intézménnyel való egyidejű hallgatói jogviszony esetén a közreműködő intézmények sorrendjét a képzés munkarendje (nappali, esti, levelező, távoktatás) határozza meg.

(4) Egyidejűleg fennálló tanulói és hallgatói jogviszony esetén a közreműködő intézmények sorrendjét az oktatás, képzés munkarendje (nappali, esti, levelező, más sajátos, távoktatás) határozza meg.

(5) Többes pedagógusi vagy többes oktatói jogviszony esetén az az intézmény a közreműködő intézmény, amelyben a pedagógus vagy az oktató a munkaideje nagyobb hányadát teljesíti. Ha ez nem állapítható meg, az az intézmény a közreműködő intézmény, amelyikkel a jogosult a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát korábban létesítette.

12. § (1) Az igényelt oktatási igazolvány kiadásáig a közreműködő intézmény a jogosult kérésére a mellékletben meghatározott igazolást (a továbbiakban: igazolás) ad ki, mely igazolja az oktatási igazolványra, valamint ahhoz kapcsolódóan

a) a 15. § (1) bekezdésben,

b) a 24. §-ban,

c) a 29. §-ban

foglaltakra való jogosultságot.

(2) Az igényelt diákigazolvány kiadásáig kiállított igazolás a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti ideiglenes diákigazolványnak minősül.

(3) Az igazolás – a 21. § (3) bekezdésben meghatározott igazolás kivételével – a kiállításától számított 60 napig érvényes.

5. A diákigazolványra jogosultak köre

13. § (1) Diákigazolványra jogosult

a) a közoktatásról szóló törvény szerinti iskolai feladatot ellátó intézmény tanulója, beleértve a fejlesztő felkészítésben vagy fejlesztő iskolai oktatásban részesülőt is,

b) a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében szereplő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató,

c) azon magyar állampolgárságú vagy a Magyarország területén külön törvény alapján szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező közoktatási, felsőoktatási intézménnyel tanulói, hallgatói jogviszonyban áll (a továbbiakban: nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, hallgató),

d) a kormányközi és más oktatási együttműködési megállapodás vagy egyezmény alapján magyarországi oktatási intézményben tanuló, részképzésben részt vevő külföldi tanuló, hallgató,

e) a Balassi Intézetben képzésben részt vevő személy.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosultság feltétele az is, hogy az ott meghatározott oktatási intézmény azon országban, ahol működik, államilag elismert oktatási intézmény legyen. Az adatkezelő hivatalból vizsgálja, hogy a külföldön működő intézmény államilag elismert oktatási intézménynek minősül-e.

(3) A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-ig jogosult, kivéve, amennyiben a nem tanköteles tanulónak félévkor megszűnik a tanulói jogviszonya. Ebben az esetben a tanuló diákigazolványra az adott tanév március 31-ig jogosult.

(4) Abban az esetben, ha a hallgató

a) hallgatói jogviszonya az I. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő március 31-ig

b) hallgatói jogviszonya a II. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő október 31-ig

jogosult diákigazolványra.

(5) E rendelet vonatkozásában a Balassi Intézetben képzésben részt vevő személy – a Diákigazolvány igénylése alcím kivételével – hallgatónak minősül.

6. A diákigazolvány

14. § (1) A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.

(2) A diákigazolványok típusait az igazolványon feltüntetett felirat különbözteti meg: a nappali oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt „nappali”, az esti oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt „esti”, a levelező oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt „levelező”, a közoktatásban a más sajátos munkarend, valamint a felsőoktatásban a távoktatási munkarend szerinti diákigazolványt „távoktatás” felirat jelöli.

(3) A jogosult részére az oktatás és képzés munkarendjének megfelelő – a (2) bekezdésben meghatározott – diákigazolványt kell kiállítani, azzal, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulója a levelező oktatás munkarendje szerinti oktatási igazolványra jogosult.

7. A diákigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények

15. § (1) A diákigazolvány

a) a tanulói, hallgatói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt oktatási intézménnyel való fennállását,

b) a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,

c) a tanulói, hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra való jogosultságot,

d) a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot,

e)7 a nemzetközi kedvezményekre való jogosultságot

igazolja.

(2) A diákigazolvánnyal igénybe vehető, külön jogszabályban meghatározott kedvezmények megváltoztatásakor ki kell kérni a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, valamint az Országos Köznevelési Tanács véleményét.

(3)8 A (1) bekezdés e) pontjában foglalt nemzetközi kedvezményt kizárólag a NEK-rendszer specifikációinak megfelelő diákigazolványok biztosítják.

8. A diákigazolvány igénylése

16. § (1) A felsőoktatásban a diákigazolvány – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – csak elektronikus módon igényelhető.

(2) A felsőoktatási intézménybe beiratkozott hallgató a diákigazolvány igénylést a közreműködő intézmény tanulmányi rendszerében kezdeményezi.

(3) Amennyiben a jogosult nem rendelkezik tanulmányi rendszer hozzáféréssel, abban az esetben a diákigazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

(4) A jogosult az intézmény által meghatározott módon megfizeti a 39. §-ban meghatározott díjat a közreműködő intézmény részére.

(5) A közreműködő intézmény ellenőrzi a (2) és (4) bekezdésben foglaltak teljesítését – szükség esetén felhívja a hallgatót a hiányok pótlására –, és a hiánytalan igénylésnek a közreműködő intézményhez érkezését követő 15 napon belül

a) rögzíti a tanulmányi rendszer vagy az adatkezelő által a közreműködő intézmény rendelkezésére bocsátott felület használatával a diákigazolvány igénylésének és a díj befizetésének tényét, és

b) az intézmény képviseletére jogosult személy hitelesíti az igénylést és továbbítja azt az adatkezelő részére.

(6) Az igénylésről a (3) bekezdésben meghatározott esetben a közreműködő intézmény az adatkezelő által meghatározott felületről ellenőrző adatlapot nyomtat, melyet a hallgató aláír.

(7) A diákigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha a közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által vezetett intézményi adatbázisban. A közreműködő intézményeket tartalmazó adatbázis módosítása az adatkezelő felé, az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

(8) Az adatkezelő a közreműködő intézmény által az igénylés során feltöltött és továbbított hallgatói adatokat összeveti a felsőoktatási információs rendszerben (a továbbiakban: FIR) szereplő adatokkal. Amennyiben a FIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és a közreműködő intézmény nyilvántartásában szereplő adatoktól, a közreműködő intézmény köteles a 34. §-ban foglaltak szerint eljárni.

17. § (1) A közoktatásban a tanuló, kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselője a diákigazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

(2) A jogosult a közreműködő intézmény által meghatározott módon befizeti a 39. §-ban meghatározott díjat a közreműködő intézmény részére.

(3) A közreműködő intézmény ellenőrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a jogosultat a hiányok pótlására. A közreműködő intézmény az igényléstől – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől – számított 8 napon belül

a) a diákigazolvány e-igénylés kliens szoftver (a továbbiakban: igénylő felület) vagy az akkreditált iskolai adminisztrációs rendszer (a továbbiakban: IAR) használatával a diákigazolvány igénylésének és a díj befizetésének tényét rögzíti,

b) az elektronikusan rögzített igénylésről ellenőrző adatlapot nyomtat, melyet a 14. éven felüli jogosulttal, 14. éven aluli jogosult esetében annak törvényes képviselőjével aláírat,

c)9 az intézmény képviseletére jogosult személy a 20. § (1) bekezdés rendelkezései szerint hitelesíti az elektronikus igénylést és továbbítja az adatkezelő felé.

(4) Az adatkezelő ingyenesen biztosítja a közoktatás információs rendszere (a továbbiakban: KIR) honlapján az igénylő felülethez a hozzáférést azon közreműködő intézmény számára, amely a 2011/2012. tanév első napját megelőzően nem volt jogosult IAR állami támogatásból történő beszerzésére, vagy jogosult volt, de nem szerzett be ilyen rendszert. Az igénylő felületen az adatkezelő meg nem változtatható módon biztosítja a közreműködő intézmény számára a KIR-ben nyilvántartott és a diákigazolvány előállításához szükséges intézményi és tanulói adatokat.

(5) A diákigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha az igénylést továbbító közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által vezetett intézményi adatbázisban. A közreműködő intézményeket tartalmazó adatbázis módosítása az adatkezelő felé az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

(6) A közoktatási diákigazolvány igénylése esetén az IAR az igénylés során feltöltött tanulói adatokat összeveti a KIR-ben szereplő adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és a közreműködő intézmény nyilvántartásában szereplő adatoktól, az igénylés továbbítását megelőzően a közoktatási intézmény köteles az adatváltozást a külön jogszabályban meghatározott módon bejelenteni.

18. § (1) A nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló jogosult a diákigazolvány iránti igényét az adatkezelőnek mint közreműködő intézménynek jelenti be. A diákigazolvány igényléséhez be kell nyújtani a tanulói, hallgatói jogviszony kezdetét és az oktatás, képzés munkarendjét igazoló dokumentumot.

(2) A jogosult az oktatási intézmény által meghatározott módon megfizeti a 39. §-ban meghatározott díjat a közreműködő intézmény részére.

(3) A közreműködő intézmény ellenőrzi az (1)–(2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a tanulót a hiányok pótlására. A közreműködő intézmény az igényléstől – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől – számított 8 napon belül

a) az igénylő felület használatával a személyi okmányok adatai és a benyújtott dokumentumok alapján a diákigazolvány-igénylést és a díj befizetésének tényét rögzíti,

b) az elektronikusan rögzített igénylésről ellenőrző adatlapot nyomtat, melyet a jogosulttal aláírat,

c)10 az intézmény képviseletére jogosult személy a 20. § (1) bekezdés rendelkezései szerint hitelesíti az elektronikus igénylést és továbbítja az adatkezelő felé.

19. § (1) A kormányközi és más oktatási együttműködési megállapodás vagy egyezmény alapján magyarországi oktatási intézményben tanuló, részképzésben részt vevő külföldi tanuló, hallgató, továbbá a Balassi Intézetben képzésben részt vevő személy a diákigazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

(2) Az igényléssel egyidejűleg a jogosult a közreműködő intézmény által meghatározott módon megfizeti a 39. §-ban meghatározott díjat a közreműködő intézmény részére.

(3) A közreműködő intézmény ellenőrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a jogosultat a hiányok pótlására. A közreműködő intézmény az igényléstől – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől – számított 8 napon belül

a) az igénylő felület használatával a személyi okmányok adatai alapján a diákigazolvány-igénylést és a díj befizetésének tényét rögzíti,

b) az elektronikusan rögzített igénylésről ellenőrző adatlapot nyomtat, melyet a jogosulttal aláírat,

c)11 az intézmény képviseletére jogosult személy a 20. § (1) bekezdése szerint hitelesíti az elektronikus igénylést és továbbítja az adatkezelő felé.

(4) Ha az (1) bekezdésben, valamint a 18. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti jogosult nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, a diákigazolvány iránti igényét az oktatási azonosító szám megállapítására irányuló kérelemmel együtt nyújthatja be. Ebben az esetben a jogosult a diákigazolvány iránti kérelemmel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Oktatási Hivatal a diákigazolvány előállításához szükséges személyes adatait a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében, valamint a felsőoktatásról szóló törvény 35. §-ában meghatározott módon és ideig kezelhesse.

20. § (1)12 A 17–19. § szerinti diákigazolvány-igénylések esetében az igénylő felület vagy az IAR használatával rögzített igénylések továbbítása kizárólag elektronikus alapon, a közreműködő intézmény képviseletére jogosult személy által közigazgatási célra alkalmas elektronikus aláírással hitelesítve történhet.

(2) Az (1) bekezdésben, valamint a 17. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a 18. § (3) bekezdés c) pontjában és a 19. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározottaktól eltérni csak az adatkezelő külön írásbeli engedélyével, az abban meghatározott módon lehet.

21. § (1) A közreműködő intézmény a diákigazolványra jogosultnak a diákigazolvány igénylése nélkül – a 12. §-ban meghatározott – igazolást ad ki,

a) ha a diákigazolvány nem tartalmazza az oktatás, a gyakorlati képzés tényleges helyszínét, ebben az esetben a helyszínt az igazoláson kell feltüntetni,

b) az 6. § a)–b) pontjában meghatározott intézmény nem magyar állampolgárságú tanulójának, hallgatójának, ha tizenkét hónapnál rövidebb időtartamra szóló ösztöndíjjal folytatja tanulmányait,

c) annak a jogosultnak, aki tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését követően, de a diákigazolvány érvényességi idejének lejárata előtt elveszíti diákigazolványát, vagy diákigazolványa a jogosultságok igazolására alkalmatlanná válik.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az igazoláson az intézmény és a munkarend rovatot a jogosult előző diákigazolványa alapján kell kitölteni.

(3) A közreműködő intézmény a jogosult tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnésekor a diákigazolvány 38. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti bevonásával egyidejűleg a 12. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást ad ki, mely a 13. § (3)–(4) bekezdése szerinti diákigazolványra való jogosultság megszűnésének időpontjáig érvényes.

22. § Amennyiben a jogosult egyidejűleg több oktatási intézménnyel áll tanulói, hallgatói jogviszonyban, és ezen intézmények nevét és székhelyét a 2. § (2) bekezdése szerint fel kívánja tüntetni a diákigazolványán, erre irányuló kérelmét a közreműködő intézménynél a diákigazolvány igénylésével egyidejűleg bemutatott tanulói, hallgatói jogviszony igazolással kezdeményezheti.

9. A pedagógusigazolvány

23. § Pedagógusigazolványra jogosult

a) a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletének A pedagógusigazolvány alcímében meghatározott személy,

b) a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletének A pedagógusigazolvány alcímében meghatározott munkakörökből nyugállományba helyezett személy.

10. A pedagógusigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények

24. § A pedagógusigazolvány

a) a közoktatásról szóló törvény 19. § (5) bekezdésében szabályozott kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,

b) a pedagógusigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot

igazolja.

11. A pedagógusigazolvány igénylése

25. § (1)13 A pedagógusigazolvány-igénylések esetében az igénylő felület vagy az IAR használatával rögzített igénylések továbbítása kizárólag elektronikus alapon, a közreműködő intézmény képviseletére jogosult személy által közigazgatási célra alkalmas elektronikus aláírással hitelesítve történhet.

(2) Az (1) bekezdésben, valamint a 26. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében meghatározottaktól eltérni csak az adatkezelő külön írásbeli engedélyével, az abban meghatározott módon lehet.

26. § (1) A pedagógusigazolványra jogosult az igazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

(2) A jogosult a közreműködő intézmény által meghatározott módon megfizeti a 39. §-ban meghatározott díjat a közreműködő intézmény részére.

(3) A közreműködő intézmény ellenőrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a jogosultat a hiányok pótlására. A közreműködő intézmény az igényléstől – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől – számított 8 napon belül

a) az igénylő felület vagy az IAR használatával a pedagógusigazolvány igénylésének és a díj befizetésének tényét rögzíti,

b) az elektronikusan rögzített igénylésről ellenőrző adatlapot nyomtat, melyet a jogosulttal aláírat,

c)14 az intézmény képviseletére jogosult személy a 25. § (1) bekezdés rendelkezései szerint hitelesíti az elektronikus igénylést és továbbítja az adatkezelő felé.

(4) Az adatkezelő ingyenesen biztosítja a KIR honlapján az igénylő felülethez a hozzáférést azon közreműködő intézmény számára, amely 2011. szeptember 1. napját megelőzően nem volt jogosult IAR állami támogatásból történő beszerzésére, vagy jogosult volt, de nem szerzett be ilyen rendszert. Az igénylő felületen az adatkezelő meg nem változtatható módon biztosítja a közreműködő intézmény számára a KIR-ben nyilvántartott és a pedagógusigazolvány előállításához szükséges intézményi és pedagógus adatokat.

(5) A pedagógusigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha az igénylést továbbító közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által karbantartott intézményi adatbázisban. A közreműködő intézményeket tartalmazó adatbázis módosítása az adatkezelő felé, az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

(6) A 23. § b) pontja szerinti jogosult esetében a pedagógusigazolvány igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha a jogosult igazolja, hogy pedagógus munkakörből ment nyugdíjba, továbbá ha az utolsó munkahelyként megnevezett munkáltató szerepel vagy szerepelt a KIR adatbázisában.

(7) Ha a 23. § b) pontja szerinti vagy a közoktatásról szóló törvény 122. § (3) bekezdésében meghatározott intézményekben foglalkoztatott jogosult nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, a pedagógusigazolvány iránti igényét az oktatási azonosító szám megállapítására irányuló kérelemmel együtt nyújthatja be. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosult munkáltatói igazolással igazolja, hogy pedagógus munkakörben foglalkoztatják. Ebben az esetben a jogosult a pedagógusigazolvány iránti kérelemmel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő a pedagógusigazolvány előállításához szükséges személyes adatait a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében meghatározott módon és ideig kezelhesse.

(8) A pedagógusigazolvány igénylése esetén az IAR az igénylés során feltöltött személyes adatokat összeveti a KIR-ben szereplő adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és a közreműködő intézmény nyilvántartásában szereplő adatoktól, akkor az igénylés továbbítása előtt a közreműködő intézmény köteles az adatváltozásokat a jogszabályban meghatározott módon bejelenteni.

27. § Amennyiben a pedagógus egyidejűleg több oktatási intézménnyel áll pedagógusigazolványra jogosító jogviszonyban, és ezen intézmények nevét és székhelyét fel kívánja tüntetni a pedagógus igazolványon, erre irányuló kérelmét a közreműködő intézménynél a pedagógusigazolvány igénylésével egyidejűleg bemutatott munkáltatói jogviszony igazolással kezdeményezheti.

12. Az oktatói igazolvány

28. § Oktatói igazolványra jogosult a felsőoktatásról szóló törvény 35. § (5) bekezdésében meghatározott személy.

13. Az oktatói igazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények

29. § Az oktatói igazolvány igazolja

a) a felsőoktatásról szóló törvény 95. § (3)–(4) bekezdésében szabályozott kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,

b) az oktatói igazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot.

14. Az oktatói igazolvány igénylése

30. § (1) A felsőoktatásban oktatói igazolvány – a (3) bekezdésekben foglalt kivétellel – csak elektronikus módon igényelhető.

(2) A jogosult – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az oktatói igazolványigénylést a közreműködő intézmény tanulmányi rendszerében az oktatói igazolvány igénylés funkció használatával kezdeményezi.

(3) Amennyiben a jogosult nem rendelkezik tanulmányi rendszer hozzáféréssel, abban az esetben az oktató az oktatói igazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

(4) Az igényléssel egyidejűleg a jogosult a közreműködő intézmény által meghatározott módon megfizeti a 39. §-ban meghatározott díjat a közreműködő intézmény részére.

(5) A közreműködő intézmény ellenőrzi a (2) és (4) bekezdésben foglaltak teljesítését – szükség esetén felhívja az oktatót a hiányok pótlására –, és a hiánytalan igénylés közreműködő intézményhez érkezését követő 15 napon belül

a) a tanulmányi rendszer vagy az adatkezelő által a közreműködő intézmény rendelkezésére bocsátott felület használatával a diákigazolvány igénylésének és a díj befizetésének tényét rögzíti,

b) az intézmény képviseletére jogosult személy hitelesíti az igénylést és továbbítja azt az adatkezelő részére.

(6) Az igénylésről a (3) bekezdésben meghatározott esetben a közreműködő intézmény ellenőrző adatlapot nyomtat, melyet az oktató ír alá.

(7) Az oktatói igazolvány igénylése csak abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha a közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által karbantartott intézményi adatbázisban. A közreműködő intézményeket tartalmazó adatbázis módosítása az adatkezelő felé, az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

(8) Az adatkezelő a közreműködő intézmény által az igénylés során feltöltött és továbbított oktatói adatokat összeveti a FIR-ben szereplő adatokkal. Amennyiben a FIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és a közreműködő intézmény nyilvántartásában szereplő adatoktól, a közreműködő intézmény köteles 34. §-ban foglaltak szerint eljárni.

31. § Amennyiben az oktató egyidejűleg több oktatási intézménnyel áll oktatói igazolványra jogosító jogviszonyban, és ezen intézmények nevét és székhelyét a 2. § (2) bekezdése szerint fel kívánja tüntetni az oktatói igazolványán, erre irányuló kérelmét a közreműködő intézménynél az oktatói igazolvány igénylésével egyidejűleg bemutatott munkáltatói jogviszony igazolással kezdeményezheti.

15. Az oktatásiigazolvány-igénylés feldolgozása, az oktatási igazolvány előállítása és kiadása

32. § Ha az igénylésre szolgáló felületen rögzített adatokat a közreműködő intézmény hitelesítette, az adatkezelő 15 napon belül továbbítja az oktatásiigazolvány-igénylést az Educatio NKft. közreműködésével a KEK KH-nak.

33. § Az oktatási igazolvány előállításának ideje az igénylésnek az adatkezelőhöz történő beérkezésétől számított legfeljebb 45 nap. A KEK KH gondoskodik az igénylés adatainak ellenőrzéséről a személyi- és lakcímnyilvántartás alapján, és az igénylés adataihoz megfelelő fénykép és aláírás hozzárendeléséről, valamint az oktatási igazolványnak a jogosult igénylésben megadott címére történő eljuttatásáról. A KEK KH az igazolvány megküldésével egyidejűleg értesíti a közreműködő intézményt a postázott oktatási igazolványok kiküldéséről az igazolvány számának, egyedi adatchip azonosító számának és a postázás dátumának megküldésével.

34. § (1) Az oktatási igazolvány kiadására irányuló kérelem hiányosnak minősül abban az esetben, ha

a)15 a megszemélyesítéshez szükséges fénykép és aláírás nyilvántartásában – a jogosultnak felróható okból – nem található az igénylés adataihoz hozzárendelhető érvényes fénykép vagy aláírás,

b) a közreműködő intézmény az oktatási igazolvány igazgatási szolgáltatási díját határidőben nem fizette meg,

c) a 16. § (8) bekezdésében és a 30. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a FIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben szereplő és a közreműködő intézmény tanulmányi rendszerében tárolt adatoktól.

(2) Hiányos igénylés esetén az adatkezelő a hiány észlelésétől számított tizenöt napon belül elektronikus úton – megfelelő határidő tűzésével – felhívja a fizetésre kötelezettet a hiánypótlásra, azzal, hogy

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben szólítsa fel a jogosultat, hogy a jogszabályban meghatározott módon pótolja a KEK KH nyilvántartásában hiányzó fényképet vagy aláírást,

b) fizesse meg az oktatási igazolvány igazgatási szolgáltatási díját,

c) a külön jogszabályban meghatározott módon jelentse be az adatváltozásokat.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontja esetében a hiánypótlás az igénylésnek az igénylésre szolgáló felületen történő ismételt rögzítésével és továbbításával teljesíthető. Ebben az esetben a hiánypótlás a megrendelés teljesítésének határideje szempontjából új igénylésnek minősül.

(4) Az igényléstől vagy a megrendeléstől eltérő adatokat tartalmazó oktatási igazolványt, továbbá a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezett oktatási igazolványt (a továbbiakban: hibás oktatási igazolvány) a jogosult eljuttatja a közreműködő intézménynek újragyártás céljából. A hibás oktatási igazolványról a közreműködő intézmény másolatot készít, majd elektronikus úton megküldi az adatkezelőnek, mellékelve az igénylés ellenőrző adatlapjának másolatát, valamint az újragyártásra irányuló kérelmet. A hibás oktatási igazolványt az intézmény jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíti és a jogosult kérelmére igazolást ad ki. Az adatkezelő – az adatfeldolgozók segítségével – megállapítja az eltérés okát, és gondoskodik a megfelelő adattartalmú, hibátlan oktatási igazolvány előállításáról és a jogosulthoz történő eljuttatásáról a kérelem átvételét követő negyvenöt napon belül. A hibás oktatási igazolvány újragyártásának teljes költségét az viseli, akinek terhére a hiba felróható, ennek eldöntésére az oktatási igazolvány igénylés ellenőrző adatlapja és az adatok átadásakor rögzített adattartalom szolgál.

(5) A közoktatásban kiadható oktatási igazolvány és a tanulmányi rendszerrel nem rendelkező felsőoktatási intézményben kezdeményezett oktatási igazolvány igénylése esetén a közreműködő intézmény felel azért, hogy az igénylés során továbbított adatok megfeleljenek a személyi adatokat és a lakcímet igazoló hatósági okiratokban foglaltaknak.

(6) A tanulmányi rendszerrel rendelkező felsőoktatási intézmények által továbbított felsőoktatási oktatási igazolvány igénylése esetén a jogosult felel az oktatási igazolvány elkészítésének alapjául szolgáló adatok valóságtartalmáért. A jogosult által szolgáltatott valótlan adatok alapján valótlan adattartalommal előállított oktatási igazolvány kicserélésének teljes költsége a jogosultat terheli.

16. Az oktatási igazolvány érvényesítése

35. § (1)16 A közreműködő intézmény a kiadott oktatási igazolványok érvényesítését érvényesítő matrica felragasztásával és az elektronikus érvényesítés érdekében az adatkezelő felé tett, a 36. § (6) bekezdésében meghatározott bejelentéssel végzi.

(2) E rendelet hatályba lépését megelőzően kiadott diákigazolványok esetében az oktatási igazolványok érvényesítését a közreműködő intézmény hologramos érvényesítő matrica felragasztásával végzi.

(3) Az érvényesítő matrica tartalmazza érvényességének időtartamát, valamint a közoktatásban a matrica sorszámát, felsőoktatásban a matrica sorszámát és az intézmény és kar betűkódját.

(4) A pedagógus- és oktatói igazolvány érvényessége megszűnik, ha a jogosult igazolvány használatára jogosító jogviszonya megszűnik.

36. § (1) Az érvényesítés határideje

a) közoktatásban kiadható oktatási igazolvány esetében október 31. napja,

b) felsőoktatásban kiadható oktatási igazolvány esetében az I. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén október 31. napja a II. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén március 31. napja.

(2) Az oktatási igazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítő matricákat a közreműködő intézmény köteles megrendelni az érvényesítő matrica igénylőlapjának kitöltésével és annak az adatkezelő részére elektronikus úton történő eljuttatásával

a) közoktatási intézmények esetében július 15-ig,

b) felsőoktatási intézmények esetében az I. félévi érvényesítő matricák tekintetében július 15-ig, a II. félévre érvényes érvényesítő matricák tekintetében december 15-ig.

(3) Az adatkezelő gondoskodik a megrendelések teljesítéséről postai úton, a közoktatásban és a felsőoktatásban az I. félévi érvényesítő matricák tekintetében szeptember 1-ig és a felsőoktatásban a II. félévre érvényes érvényesítő matricák tekintetében február 1-ig.

(4) A közreműködő intézmény szükség szerint további érvényesítő matricákat rendelhet megrendelésének elektronikus úton az adatkezelőhöz történő eljuttatásával. Ezeket a megrendeléseket az adatkezelő az átvételt követő 30 napon belül postai úton teljesíti a közreműködő intézmény költségén.

(5) A jogosult számára jogviszonya szünetelésének időtartama alatt (kivéve a jogviszony megszűnésétől az érvényességi idő lejáratáig terjedő időszakot) a közreműködő intézmény nem továbbít oktatási igazolvány igénylést és nem érvényesíti a jogosult oktatási igazolványát.

(6) Az érvényesítés tényét és a kiadott érvényesítő matrica sorszámát az intézmény köteles az érvényesítés határidejétől számított 10 napon belül az igényléshez alkalmazott elektronikus felületen keresztül az adatkezelő felé jelenteni.

(7) Az adott tanévben fel nem használt érvényesítő matricákat a közreműködő intézmény a tanévet követő november 30-ig megsemmisíti. A megsemmisítés tényéről és a megsemmisített matricák darabszámáról a közreműködő intézmény jegyzőkönyvet vesz fel, amit köteles irattárában megőrizni.

37. § (1) A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti.

(2) A nyugállományba helyezett pedagógus pedagógusigazolványa az igazolvány érvényesíthetőségének évéig érvényes. Az igazolvány az érvényességre vonatkozó adat helyén az igazolvány érvényesíthetőségének évét tartalmazza.

17. Az oktatási igazolvány bevonása

38. § (1) A közreműködő intézmény köteles haladéktalanul bevonni – és ennek érdekében a jogosultat felszólítani a korábban kiadott az oktatási igazolványának beszolgáltatására – a következő esetekben:

a) amennyiben az igazolványra jogosító jogviszony megszűnik,

b) az igazolás kiadásakor.

(2) A közreműködő intézmény köteles a bevont oktatási igazolványt 30 napon belül megsemmisíteni, és a megsemmisítésről készített jegyzőkönyvet megőrizni.

(3) A bevont oktatási igazolványok egyedi azonosítóját a közreműködő intézmény a bevonást követő 8 napon belül az adatkezelő által meghatározott módon átadja az adatkezelőnek.

18. Az oktatási igazolvány díja

39. § (1) Az oktatási igazolványért a jogosult igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet.

(2) Az oktatási igazolvány díja 1400 forint.

(3) Az oktatási igazolvány díja térítési díjat és intézményi díjat tartalmaz. A térítési díjat az oktatási igazolvány és az érvényesítő matrica előállításával, az oktatási igazolvány igénylés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezeléssel, adatfeldolgozással, megszemélyesítéssel és fizikai előállítással kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére kell fordítani.

(4) A térítési díj az oktatási igazolvány esetében 1300 forint, amely az adatkezelő bevételét képezi. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók külön megállapodásban rögzítik a díj megosztásának szabályait.

(4a)17 A diákigazolvány esetében a térítési díjból 100 forint a nemzetközi diákkedvezményhez kapcsolódó díj, melyet a kibocsátott diákigazolványok után az adatkezelő továbbít a Diákkedvezmény Nonprofit Kft. részére.

(5) Az oktatási igazolvány díjából az intézményi díj oktatási igazolványonként 100 forint, amely a közreműködő intézmény bevétele. Az adatkezelő a közreműködő intézmény által elektronikusan továbbított igénylések adatkezelőhöz érkezését követő 5 napon belül az oktatási igazolványok díjainak 100 forinttal csökkentett részéről összesített elektronikus számlát állít ki, és küld meg a közreműködő intézmény részére, melyet a közreműködő intézmény 10 napon belül köteles kiegyenlíteni.

(6) Az e szakaszban szabályozott díjak az igénylés elutasítása, visszavonása, érvénytelenítése esetén nem kerülnek visszafizetésre a jogosult részére.

40. § (1) A jogosult a matrica elvesztése esetén 3500 forintot köteles megfizetni a közreműködő intézmény részére.

(2) A közreműködő intézmény nem továbbítja az oktatási igazolványigénylést vagy nem érvényesíti a jogosult oktatási igazolványát, amíg a jogosult a (1) és bekezdésben meghatározott díjat meg nem fizeti.

(3) Ha az oktatási igazolvány cseréje – kivéve a 10. § (2) bekezdését – a közreműködő intézmény fenntartójának a felsőoktatási vagy iskolai feladatot ellátó intézményt érintő döntése miatt vált szükségessé, az oktatási igazolvány díja a fenntartót terheli. Amennyiben az oktatási igazolványon szereplő személyes adatok is megváltoztak, az oktatási igazolvány díja a jogosultat terheli.

19. Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja, a 2. § (3) bekezdése, a 6. § e) pontja, a 8. § (1) bekezdés a) pontja, a 8. § (2) bekezdés a) pontja, a 10. § (1) bekezdés c) pontja, a 11. § (5) bekezdése, a 12. § b)–c) pontja, a 23–24. §, a 26–29. §, a 30. § (1)–(7) bekezdése, a 31. §, a 35. § (4) bekezdése, valamint a 37. § (2) bekezdése 2012. augusztus 15-én lép hatályba.

(3) A 16. § (8) bekezdése, a 20. §, a 25. §, a 30. § (8) bekezdése, a 34. § (1) bekezdés c) pontja, a 34. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 43. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 44. § 2014. március 31-én lép hatályba.

42. § (1) Ezt a rendeletet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatálybalépését megelőzően benyújtott, folyamatban lévő diákigazolvány igénylésekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott közoktatási diákigazolvány igénylések tekintetében a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet – az igénylés benyújtásának időpontjában hatályos – rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépését megelőzően kiadott pedagógusigazolványokat a közreműködő intézmény 2013. szeptember 15-éig köteles hivatalból díjmentesen az e rendeletben foglaltak szerint kicserélni.

(4) E rendelet hatályba lépését megelőzően kiadott diákigazolványok az arra való jogosultság megszűnéséig az e rendeletben szabályozott módon érvényesíthetőek.

(5) E rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott ideiglenes diákigazolványok az azokon feltüntetett érvényességi időig, de legfeljebb 2012. február 29. napjáig érvényesek, ezt követően a közreműködő intézmény köteles azokat haladéktalanul bevonni és megsemmisíteni.

(6) E rendelet hatálybalépését megelőzően a doktorjelöltek számára kiadott diákigazolványok legfeljebb 2012. március 31. napjáig érvényesek. 2012. március 31. napját követően azonban a közreműködő intézmény köteles ezen diákigazolványokat bevonni és megsemmisíteni, valamint e rendeletben foglaltak szerint az adatkezelő felé jelenteni.

(7) A NEK oktatási igazolványokra vonatkozó specifikációjának közzétételéig az oktatási igazolványokra vonatkozó műszaki (technikai) előírásokat a KEK KH határozza meg.

(8)18 A 39. § (4a) bekezdésében foglalt rendelkezés az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését19 követően kibocsátott diákigazolványokra kell alkalmazni.

43. §20

44. §21

45. § (1)22

(2)23

(3)24

Melléklet a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez25

Igazolás

Igazolás sorszáma: ……………….

1)    A jogviszonyt igazoló intézmény

a)    neve:

b)    székhelyének címe:

c)    az oktatás, képzés tényleges helyének címe (ha az eltér a székhely címétől)1:

2)    Igazolás típusa:

diákigazolvány helyett

pedagógusigazolvány helyett

oktatói igazolvány helyett

kiállított

kiállított

kiállított

3) A jogosult

a)    neve:

b)    születési helye és ideje:

c)    a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben vagy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott azonosító száma:

d)    lakcíme2:

e)    tanuló/hallgató esetén az igénybevett oktatás, képzés munkarendje3:

nappali esti levelező távoktatás más sajátos

4) Az igazolás kiállításának oka4:

a)    az oktatási igazolvány kiállítása folyamatban van

b)    a tanulói/hallgatói jogviszony megszűnt, de a diákigazolványra való jogosultság fennáll

c)    az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján diákigazolvány igénylése nélkül kiállított igazolás

5) Az igazolás kiállításának célja5: igazolja, hogy a fent nevezett személy az oktatási igazolványokról szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezmények igénybevételére a 6. pontban meghatározott időpontig jogosult

6) Az igazolás érvényességének ideje6: …... (év) ....... (hó) ...... (nap)

......................(település neve), …... (év) ....... (hó) ...... (nap)

bélyegző lenyomata

az intézmény vezetőjének vagy az általa

megbízott személynek az aláírása

1 Az alapító okiratban szerepelő azon telephely címe, ahol a tanuló iskolai oktatásban részesül. Ha a tanuló több feladatellátási helyen veszi igénybe az oktatást, akkor azt a telephelyet kell megadni, ahol a legmagasabb óraszámban tanul.

2 Az utazási kedvezmény igénybevétele szempontjából érintett lakcím lehet az állandó lakóhely vagy a tartózkodási hely teljes címe.

3 A megfelelő rész aláhúzandó!

4 A megfelelő rész aláhúzandó!

5 Az igazolás kiállításának célja nem változtatható meg!

6 Az igazolás érvényességi ideje a 4) pont a) és c) alpontja esetén 60 nap. A 4) pont b) alpontja esetén a kiadott igazolás érvényességi ideje a jogviszony első félév végén történő megszűnése esetén a megszűnést követő március 31. napja, a jogviszony második félév végén történő megszűnése esetén a megszűnést követő október 31. napja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!