nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
71/2011. (XII. 31.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről
2015-07-01
2016-05-18
10

71/2011. (XII. 31.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről1

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 6., 11. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), f), g), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. §, a 2. § c) pontja, a 11. § (5) bekezdés c) pontja, a 42. § és a 10. melléklet tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 122. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben –,

az 59. § (3)–(5) bekezdése tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §2 A rendelet hatálya kiterjed a rendőrségre, a büntetés-végrehajtási szervekre, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre, valamint a rendészeti szakközépiskolákra (a továbbiakban: oktatási intézetek), a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központra, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központra, ezeknek a szerveknek az egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományára, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tábornoki rendfokozatú hivatásos állományú tagjaira, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (a továbbiakban: NKE-RTK) egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományára és hallgatóira, az oktatási intézetek tanulói állományára, a vezényelt állományra, továbbá a hivatásos állományból nyugállományba helyezett személyekre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a)3 állományilletékes parancsnok: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti állományilletékes parancsnok, valamint a vezényeltek esetében a munkáltatói jogkört gyakorló vezető;

b) önálló szervek: a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ és az oktatási intézetek;

c)4 igényjogosult: az önálló szervek hivatásos és egyenruha-ellátásra jogosult személyi állománya, az NKE-RTK egyenruha ellátásra jogosult személyi állománya és hallgatói, az oktatási intézetek tanulói állománya, valamint a vezényeltek;

d) ruházati szakszolgálat: az önálló szervek ruházati ellátásban illetékes szervezeti egysége, amely ellátja az önálló szerv ruházati ellátással kapcsolatos feladatait;

e) ruházati termékek és felszerelési cikkek:

ea)5 a hivatásos állomány egyenruházati termékei (felsőruházat, alsóruházat, lábbeli, sapka, ékítmények, ruházati kiegészítők, valamint személyi felszerelés), ezek alap- és kellékanyagai,

eb) a speciális szolgálati egyenruházat,

ec) a formaruházat,

ed) a munka- és védőruházat, illetve a védőeszközök, védőfelszerelések,

ee) a ruházati egységfelszerelési anyagok,

ef)6 a hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény, a karjelvény, a testületi jelvény, a hímzett azonosító, a hímzett névkitűző, rendfokozati jelzések, a kitüntetések és tartozékai, valamint

eg) a javító és karbantartó anyagok;

f) a szolgálati feladatokhoz igazodóan az alapellátási norma:

fa) egyenruhás alapellátási norma, amely kizárólag egyenruházati termékeket és felszerelési cikkeket tartalmaz és e normába besoroltak szolgálati feladataikat egyenruhában látják el,

fb)7 vegyes ruhás alapellátási norma, amely egyenruházati és felszerelési cikkeket tartalmaz és e normába besoroltak szolgálati feladataik során polgári ruházatot és egyenruházatot is viselhetnek,

fc) polgári ruhás alapellátási norma, amely a hivatásos állomány esetében gyakorló ruházatot és polgári ruhapénzt vagy csak polgári ruhapénzt tartalmaz és az ide sorolt igényjogosultak alapvetően polgári ruházatban teljesítenek szolgálatot,

fd) csökkentett alapellátási norma, amelyet az alapellátásra igényjogosult egyen- és vegyes ruhás állomány részére kell kiadni, az alapellátás kiegészítést a csökkentett alapellátási norma terhelési időpontjától számított 12 hónapot követően kell kiadni,

fe) kiegészítő szakmai normák, amelyek az egyes speciális felszereltséget igénylő feladatok végrehajtását végzők ellátásának normáit tartalmazzák,

ff) a szenior alapellátási norma, amely a különleges foglalkoztatási állomány (a továbbiakban: szenior állomány) alapellátási normája;

g) felsőfokú szakirányító szerv: a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) anyagi-technikai ellátásért felelős főosztálya;

h) központi szervek:

ha) az Országos Rendőr-főkapitányság (az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és az oktatási intézetek vonatkozásában),

hb) a Terrorelhárítási Központ,

hc) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a büntetés-végrehajtási szervek vonatkozásában),

hd) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a katasztrófavédelem önálló szervei, valamint a hivatásos tűzoltóságok szervei vonatkozásában);

i) közvetlen irányítás alatt levő szervek: az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ és az NKE-RTK;

j) középfokú szakirányító: a központi szerv és a közvetlen irányítás alatt levő szerv ruházati szakszolgálati feladatait végző szervezeti egysége;

k) végrehajtó szervezeti egység: az önálló szervek ruházati ellátási feladatát végrehajtó gazdálkodó szervezeti egysége;

l) Központi Beszerző és Ellátó Szerv: a központosított ellátásba vont termékek beszerzését végző szerv, amely a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága;

m) Beszerző Szerv: a Központi Beszerző és Ellátó Szerv által a központosított ellátásba be nem vont termékek beszerzését végző szerv, amely az Országos Rendőr-főkapitányság, a Terrorelhárítási Központ, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az NKE-RTK;

n) ruházati bolt: az igényjogosult állomány ruházati ellátását biztosító, a felsőfokú és a középfokú szakirányító szerv által működtetett, valamint szerződéses viszonyban lévő gazdálkodó egység, továbbá a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK Zrt.).

3. § (1) Az igényjogosult – a rendszeresítésre tervezett termékeknek, valamint cikkeknek csapatpróba keretében történő próbahasználatát kivéve – csak rendszeresített, a szolgálati feladataihoz igazodó egyenruházati terméket és felszerelési cikket viselhet.

(2) A megszüntetett vagy a rendszeresítettől eltérő egyenruházati termékeknek vagy felszerelési cikkeknek egyenruhaként, valamint egyenruhán való viselése, továbbá a ruházati termékeknek és felszerelési cikkeknek a rendszeresítettől bármilyen eltérést okozó megváltoztatása és átalakítása nem megengedett.

(3) Az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek hivatásos használatból történő kivonása esetén polgári célra történő további felhasználása tilos.

4. § (1) A ruházati termékek és felszerelési cikkek meglétét, valamint az öltözködési előírások betartását az igényjogosultak szolgálati elöljárója, valamint a ruházati szakszolgálat – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a Terrorelhárítási Központnál, a büntetés-végrehajtási szerveknél, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél és az oktatási intézetekben –rendszeresen ellenőrzi, azok folyamatos utánpótlását az igényjogosult és a ruházati szakszolgálat végzi.

(2)8 Az (1) bekezdésben meghatározott szerveknél ruházati szemlét évente legalább két alkalommal, az elsőt április 15-ig, a másodikat legkésőbb október 31-ig kell megtartani az igényjogosult személyi állomány öltözetének ellenőrzése érdekében. A ruházati szemle időpontjában a szemlére kijelölt állománynak egységes szolgálati-, vagy gyakorló öltözetben kell megjelennie. A ruházati szemle megtartására és a szemle során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az állományilletékes parancsnok intézkedik. A ruházati pótlás elrendelésekor figyelembe kell venni a termékek állapotát és szolgálati feladatellátásra való alkalmasságát, a termékek 12. mellékletben meghatározott viselési idejét. A pótlás megtörténte után, az elhasználódott ruházati terméket be kell vonni.

(3) A ruházati szemle kiterjed az igényjogosultak ruházati termékeire és felszerelési cikkeire (beleértve azokat a ruházati termékeket és felszerelési cikkeket is, amelyeket az ellenőrzéskor nem visel), különös tekintettel a szolgálati, a gyakorló, valamint a speciális szolgálati öltözet, illetve munka- és védőruházat, a formaruházat és a riadócsomag hiánytalan meglétére, állagmegóvására, megfelelő tárolására, rendeltetésszerű használatára, minőségére, a ruházat egységes, az évszaknak megfelelő viseletére, továbbá az igényjogosultak ápoltságára.

(4)9 A ruházati szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a szemle lefolytatását és eredményét. A jegyzőkönyvekről készült összefoglaló jelentést a ruházati szakszolgálat a szemle lefolytatásától számított 30 napon belül megküldi a középfokú szakirányító szerv részére.

(5)10 Az (1) bekezdésben meghatározott szervek vonatkozásában a végrehajtott ruházati szemlékről és a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésekről, valamint a ruházati termékek és felszerelési cikkek ellátási tapasztalatairól szóló jelentést a középfokú szakirányító szerv vezetője minden év január 31-ig felterjeszti a Belügyminisztérium részére.

5. § A szolgálati elöljáró felelős a szolgálatban lévő, valamint a közös rendezvényen részt vevő, egyenruha-viselésre jogosultak egységes és kulturált öltözködéséért. Az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek összetételét a szolgálati követelményekre, a rendezvények jellegére (viselési alkalom), továbbá a viselési időszakra tekintettel kell meghatározni.

6. § A szolgálati elöljáró gondoskodik arról, hogy az igényjogosult a ruházati ellátás alapvető szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit megismerje.

7. § Az egyenruházati termékeknek és felszerelési cikkeknek vagy ezek utánzatának polgári személy, valamint nem e rendelet hatálya alá tartozó szervezet vagy oktatási intézmény, személy általi felhasználását a középfokú szakirányító szerv vezetője engedélyezheti.

8. § (1) Nem kötelező egyenruházatot beszerezni:

a) a közvetlen irányítás alatt lévő szervek egyenruha viselésre nem kötelezett állományának,

b)11 a hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagjának, amennyiben a szolgálat ellátásához nincs kötelezően előírva az egyenruha viselése és annak megvásárlása nem kerül részére elrendelésre,

c)12 a rendelkezési állományban lévőknek és nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévőknek, kivéve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezényelt hivatásos állomány tagjait,

d) a felmentési idejüket töltőknek, valamint

e) a tárgyévben nyugállományba vonulóknak.

(2)13 Ha a hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagjának az állományilletékes parancsnok szolgálati egyenruha viselését rendeli el, akkor a ruházat biztosítása – ha a ruházat az igényjogosult ruházati normájában nem szerepel – az elrendelő vagy a fogadó szerv költségvetése terhére történik.

9. §14 Az egyenruházati normákat az 1. melléklet, a 4–6. melléklet, valamint a 10. melléklet tartalmazza.

II. FEJEZET

RUHÁZATI SZABÁLYZAT

1. A ruházati szakszolgálat szervezeti felépítése és feladatai

10. § (1) A ruházati szakszolgálat biztosítja az önálló szervek folyamatos működéséhez szükséges ruházati termékeket és felszerelési cikkeket, továbbá a ruházati ellátással összefüggő szolgáltatásokat.

(2) A ruházati szakszolgálat gazdálkodási körébe tartozó ruházati termékek és felszerelési cikkek felsorolását részletes ruházati cikkjegyzék tartalmazza.

11. § (1) A ruházati szakszolgálat felsőfokú szakirányító szerve:

a) szakmailag felügyeli, valamint ellenőrzi az önálló szerveknél működő ruházati szakszolgálat tevékenységét;

b) kidolgozza és rendszeresen karbantartja a szakszolgálat szabályzatait, szakmai utasításait, ezen belül az alapellátási ruházati normákat,

c) intézkedik a bevezetésre tervezett ruházati cikkek rendszeresítési eljárásának lefolytatására, valamint a rendszeresítési jegyzőkönyvek felterjesztésére,

d) szakmai véleményt ad az ellátás, gazdálkodás során felmerülő vitás ügyekben;

e) figyelemmel kíséri a szabályzatok, szakmai utasítások végrehajtását;

f) nyilvántartja a ruházati anyagok és felszerelési cikkek műszaki leírásait;

g)15 meghatározza a ruházati fejlesztés irányát, jóváhagyja és felügyeli a Központi Beszerző és Ellátó Szerv, valamint a középfokú szakirányító szerv fejlesztéseit.

(2) A ruházati szakszolgálat középfokú szakirányító szervezeti egysége:

a) szakmailag irányítja, valamint ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó szerv, végrehajtó szervezeti egység munkáját;

b) irányítja a ruházati szükségletek felmérését, valamint szervezi az önálló szervek zavartalan működéséhez szükséges ellátást;

c) megtervezi az igényjogosult állomány ellátási szükségleteit, elkészíti a ruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzési és ellátási tervét;

d) gondoskodik az igényjogosultak egyenruházatának és felszerelési cikkeinek folyamatos biztosításáról, forgalmazásáról, ennek érdekében saját üzemeltetésű egyenruházati bolto(ka)t hoz létre, vagy szerződést köt – cikkeinek forgalmazására, valamint méretre készítésére – az egyenruházati bolto(ka)t és a méretes ruhákat, valamint lábbeliket készítő egysége(ke)t üzemeltető szervekkel, cégekkel;

e)16 szabályozza a saját üzemeltetésű egyenruházati bolt(ok) működési rendjét, valamint minden évben elkészíti és megküldi a Központi Beszerző és Ellátó Szerv és a Beszerző Szerv részére az ellátáshoz és a bolt(ok) üzemeltetéséhez szükséges következő évi cikkenkénti igénybejelentést;

f) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint irányítja és ellenőrzi a saját üzemeltetésű egyenruházati bolt(ok) tevékenységét;

g) a Központi Beszerző és Ellátó Szervtől és a Beszerző Szervtől folyamatosan igényli a saját üzemeltetésű egyenruházati bolt működéséhez szükséges egyenruházati és felszerelési cikkeket;

h)17 kialakítja és az érintett szerveknek megküldi a következő évre érvényes bolti árjegyzéket;

i) meghatározza a központi beszerzésű ruházati termékeken kívüli termékek körét, méretmegoszlását; ellátja a központi beszerzésű termékeken kívül, a közbeszerzési törvényben, más jogszabályokban, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglaltak szerint az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzését, valamint tárolását, kiadását;

j) a szolgálati követelmények változásainak megfelelően kezdeményezi a ruházati ellátási-, szolgáltatási-, illetve készletezési normák módosítását, a korszerűtlen ruházati termékek rendszerből való kivonását, valamint új ruházati termékek rendszeresítését;

k) irányítja a ruházati szakszolgálat végrehajtó szervezeti egysége szakmai továbbképzését;

l) meghatározza a ruházati szolgálatoknak – az e rendeletben nem szabályozott – feladatait;

m)18 összeállítja a ruházati termékek fejlesztési javaslatait, a felsőfokú szakirányító szerv jóváhagyása esetén intézkedik a fejlesztések lebonyolításáról.

(3) A ruházati szakszolgálat végrehajtó szervezeti egysége:

a) gondoskodik az igényjogosultak felszereléséről, az alegységek megfelelő színvonalú ellátottságáról, illetve a raktári készletek állagmegóvásáról, valamint a leszerelők ruházattal kapcsolatos elszámoltatásáról;

b) összeállítja a ruházati termékek igénybejelentéseit;

c) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott szerveknél, a 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően évente legalább két alkalommal ellenőrzi a személyi állomány ruházatának meglétét és állapotát, az illetékes szolgálati elöljáróval együttműködve bejelentett vagy be nem jelentett ruhaszemlét tart és szükség esetén javaslatot tesz az állományilletékes parancsnoki intézkedésekre;

d) a ruházati szemléről jegyzőkönyvet készít, amelyben rögzíti a szemle lefolytatását, eredményét és az igényjogosultak észrevételeit;

e) ellátja a ruházati anyaggazdálkodással összefüggő adminisztratív és ellenőrzési teendőket;

f) ellátja a ruházati termékek és felszerelési cikkek reklamációs ügyintézését;

g) ellenőrzi a ruházati utánpótlási ellátmány felhasználását.

(4) A ruházati szakszolgálat Központi Beszerző és Ellátó Szerve szervezi és végzi az önálló szervek központi beszerzési körbe vont ruházati és felszerelési anyagokkal való – igény szerinti – ellátását.

(5) A Központi Beszerző és Ellátó Szerv feladatai:

a) meghatározza a központi beszerzésű ruházati termékek körét, méretmegoszlását;

b) a középfokú szakirányító szervek igénye, megbízása, pénzügyi kötelezettségvállalása alapján ellátja a közbeszerzési törvényben, más jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglaltak szerint a ruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzését, valamint tárolását, kiadását;

c) az igénybejelentéseket alapul véve megtervezi a hivatásos, valamint a hallgatói és tanulói állomány ellátási szükségleteit, elkészíti a ruházati termékek és felszerelési cikkek központi beszerzési és ellátási tervét; az állomány részére szükséges termékeket és cikkeket megrendelés alapján folyamatosan biztosítja, figyelemmel kíséri a megrendelések teljesítését;

d) a beszerzések során érvényesíti a középfokú szakirányító szervek érdekeit;

e) a beszerzési körébe tartozó egyenruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzési megbízásaihoz szükséges irányárait a középfokú szakirányító szervek részére évenként biztosítja;

f) a beszerzések végrehajtása után tájékoztatja az érintett középfokú szakirányító szerveket az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek nyilvántartási árairól;

g) elkészíti a – beszerzési körébe tartozó – ruházati termékek és felszerelési cikkek részletes cikkjegyzékét;

h) meghatározza a központi beszerzésből biztosított ruházati termékek és felszerelési cikkek minőségi átvételének szabályait, módszereit, ellátja az ezzel összefüggő feladatokat;

i) ellátja a központi beszerzésből biztosított ruházati termékek és felszerelési cikkek reklamációs ügyintézését;

j) a hivatásos állomány alap- és utánpótlási egyenruházati igényeinek biztosítása érdekében egyenruházati bolto(ka)t üzemeltet és készletgazdálkodást folytat;

k) a hivatásos állomány utánpótlási egyenruházati igényeinek biztosítása érdekében csomagküldő szolgáltatást üzemeltethet;

l)19 összeállítja a ruházati termékek fejlesztési javaslatait, a felsőfokú szakirányító szerv jóváhagyása esetén intézkedik a fejlesztések lebonyolításáról.

(6) A Beszerző Szerv feladatai:

a) megállapítja a nem központi beszerzésű ruházati termékek körét, méretmegoszlását; ellátja a közbeszerzési törvényben, más jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglaltak szerint az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzését, valamint tárolását, kiadását;

b) az igénybejelentéseket alapul véve megtervezi az igényjogosult állomány ellátási szükségleteit, elkészíti a ruházati termékek és felszerelési cikkek központi beszerzési és ellátási tervét, az állomány részére szükséges termékeket és cikkeket az önálló szervek megrendelései alapján folyamatosan biztosítja;

c) évenként tájékoztatót küld a végrehajtó szervek részére az általa beszerzett termékek és cikkek aktuális nyilvántartási árairól;

d) a beszerzési körébe tartozó egyenruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzési megbízásaihoz szükséges irányárait az önálló szervek részére évenként biztosítja;

e) a beszerzések végrehajtása után tájékoztatja az érintett önálló szerveket az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek nyilvántartási árairól;

f) elkészíti a – beszerzési körébe tartozó – ruházati termékek és felszerelési cikkek részletes cikkjegyzékét;

g) meghatározza a ruházati termékek és felszerelési cikkek minőségi átvételének szabályait, módszereit, ellátja az ezzel összefüggő feladatokat;

h) ellátja a ruházati termékek és felszerelési cikkek reklamációs ügyintézését;

i) az igényjogosult állomány alap- és utánpótlási egyenruházati igényeinek biztosítása érdekében egyenruházati bolto(ka)t üzemeltet;

j) az igényjogosult állomány utánpótlási egyenruházati igényeinek biztosítása érdekében csomagküldő szolgáltatást üzemeltethet;

k) a Beszerző Szerv feladatait részben vagy egészben másik – e rendelet hatálya alá tartozó – szerv Beszerző Szervével való megállapodás útján is teljesítheti;

l) a Beszerző Szerv az éves igénybejelentés alapján igényli a Központi Beszerző és Ellátó Szervtől a központi beszerzési és ellátási körbe vont ruházati és felszerelési anyagokat.

(7) A központi szervnél működő ruházati szakszolgálati szervezeti egység folyamatosan karban tartja a ruházati termékek és felszerelési cikkek műszaki leírásait.

12. § Az önálló szerv vezetője:

a) biztosítja a feltételeket a 11. §-ban meghatározott feladatok végrehajtásához,

b) gondoskodik arról, hogy az igényjogosult állományban beállott változásról (különösen az új felvétel, áthelyezés, vezénylés, leszerelés esetén) a ruházati szakszolgálat állományparancs útján értesüljön,

c) gondoskodik arról, hogy az igényjogosult a ruházati ellátás alapvető szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit megismerje,

d) felelős az igényjogosultak öltözködésének irányításáért és az öltözködés megfelelő színvonalon tartásáért.

13. § (1) Az Országos Rendőr-főkapitányság térítés ellenében ellátja ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel a Nemzeti Védelmi Szolgálatot, az Alkotmányvédelmi Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot és a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központot.

(2)20 Az (1) bekezdésben meghatározott ellátott szervek igényjogosult állománya a tábornoki állomány, melynek társasági egyenruházattal kell rendelkeznie.

(3) A szenior állományt az Országos Rendőr-főkapitányság látja el ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel.

2. Az igényjogosult általános kötelezettségei és felelőssége

14. § Az igényjogosult:

a)21 felelős a részére kiadott, valamint az általa vásárolt egyenruházati termékek és felszerelési cikkek megőrzéséért, rendeltetésszerű használatáért, állagmegóvásáért, továbbá a ruházat megvásárlására és utánpótlására kifizetett összegek előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint a természetbeni ellátás biztosítása érdekében elrendelt feladatok végrehajtásáért, különösen a ruházati anyagok átvételéért, a méretnagyság soron kívüli leellenőrzéséért,

b) köteles a ruházatát mindig olyan állapotban tartani és úgy öltözködni, hogy a szolgálati követelményeknek megfeleljen, valamint a rendvédelmi szerv tekintélyét ne sértse,

c) az egyenruházati termékeket és felszerelési cikkeket egyenruha jellegüktől megfosztva [karjelvényt, állományjelzést, gombot, vállszalagot, váll-lapot, parolit, feliratot, valamint paszpólozást (a továbbiakban együtt: kiegészítők) eltávolítva] sem viselheti polgári öltözetként,

d) polgári személy részére sem az egyenruhát, sem a kiegészítőket nem ajándékozhatja el és nem értékesítheti, továbbá

e) a használatra kiadott, valamint biztosított ruházati termékeket és felszerelési cikkeket – a testhez igazítást kivéve – nem alakíthatja át.

3. A ruházati termékek csoportosítása

15. § (1) A ruházati termékek és felszerelési cikkek felsorolását a ruházati szakszolgálat cikkjegyzéke részletezi.

(2) A ruházati anyagokat a számvitelről szóló törvény szabályai szerint kell értékelni.

4. A ruházati termékek átadás-átvétele

16. § A ruházati termékeket és felszerelési cikkeket bizonylatok alapján kell átadni, illetve átvenni.

III. FEJEZET

ELLÁTÁSI ALAPELVEK

5. A hivatásos állomány ruházati ellátásának rendszere és szabályai

17. § (1) Az igényjogosultat a szolgálati beosztáshoz és feladatainak, vagy munkakörének végrehajtásához igazodó ruházati ellátás illeti meg. Az igényjogosult a ruházati normákban meghatározott egyenruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzéséhez alapellátási egyenruházati ellátmányban, ezt követően évente ruházati utánpótlási ellátmányban részesül.

(2) Az alapellátási egyenruházati ellátmány az egyenruházati felszereltség megalapozását, a ruházati utánpótlási ellátmány pedig az elhasználódott egyenruházati termékek és felszerelési cikkek pótlását, a központilag, továbbá az állományilletékes parancsnok által elrendelt, valamint a fejlesztés eredményeként újonnan rendszeresített egyenruházati termékek és felszerelési cikkek megvásárlását szolgálja.

(3) Az egyenruhás, a vegyes és polgári ruhás normába sorolt állomány, továbbá a szenior állomány az egyenruházati utánpótlási kötelezettségének teljesítése után a ruházati utánpótlási ellátmány terhére polgári ruházati termékeket is vásárolhat.

(4) Az igényjogosult az alapellátási egyenruházati ellátmányból és a ruházati utánpótlási ellátmányból az (5) bekezdés szerinti egyenruházati bolt(ok) és méretes szabóság(ok) útján szerzi be az alapellátási normában meghatározott termékeket és cikkeket, gondoskodik az elhasználódott és szolgálatban már nem viselhető alapellátási termékek és cikkek utánpótlásáról.

(5) A Beszerző Szerv az igényjogosultak egyenruházati termékeinek és felszerelési cikkeinek folyamatos biztosítása és forgalmazása érdekében saját üzemeltetésű egyenruházati bolto(ka)t hoz létre vagy szerződést köt termékeinek és cikkeinek forgalmazására, valamint méretre készítésére.

(6) A közvetlen szolgálati elöljáró folyamatosan ellenőrzi a beosztott ruházatát, és mindazon termékeket és cikkeket pótoltatja, amelyek az alapellátási normában előírt mennyiséggel szemben hiányoznak, vagy amelyek utánpótlása elhasználtság miatt szükséges, továbbá amelyek beszerzését központilag elrendelték.

(7)22 Az alapellátásban részesültek a besorolásuknak megfelelő, az előírt alapellátási normában meghatározott ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel, valamint a beszerzésükre kifizetett vagy ruházati utalványfüzetben, vagy felszerelési lapon jóváírt alapellátási egyenruházati ellátmány és a ruházati utánpótlási ellátmány összegével kötelesek elszámolni.

(8)23 Az alapellátást és az alapellátás-kiegészítést a hatályos normatáblázat alapján kell biztosítani. Ha az igényjogosult alapellátás, illetve alapellátás kiegészítés – kivéve alsóruházati költségtérítés – jogcímen készpénzben kifizetett összegnél olcsóbban szerzi be a normájában szereplő egyenruházati termékeket és felszerelési cikkeket, úgy a fennmaradó összeget részére túlellátásként kell előjegyezni. Ha az igényjogosult alapellátás, illetve alapellátás-kiegészítés – kivéve alsóruházati költségtérítés – jogcímen készpénzben kifizetett összegnél drágábban szerzi be a normájában szereplő egyenruházati termékeket és felszerelési cikkeket, – a (4) bekezdés figyelembevételével – úgy részére a többletköltséget ki kell fizetni.

18. § (1)24 A ruházati alap- és utánpótlási ellátmány – készpénzben kifizetett részének – felhasználását igazoló számlával az igényjogosultnak tárgyév november 15-ig kell elszámolnia.

(2)25 Ha az időarányos ruházati utánpótlási ellátmány kifizetésére tárgyév november 1-je és december 1-je között kerül sor, az igényjogosultnak a kifizetett összeggel, a kifizetés napjától számított 30 napon belül el kell számolnia. Az igényjogosult elhalálozása esetén a 27. § (5) bekezdése szerint kell eljárni.

(3) Amennyiben az igényjogosult részére történő kifizetés dátuma december hónapra esik, tájékoztatni kell az igényjogosultat a tárgyévben történő elszámolási kötelezettségéről.

(4) Az adott naptári évre szóló számlát – a (8) bekezdésben szereplő szervek kivételével – annak a szervezeti egységnek a nevére és címére kell kiállíttatni, amelyik az ellátmányt folyósította.

(5) A ruházati utánpótlási ellátmány terhére számla ellenében elszámolható a 11. mellékletben meghatározott, rendszeresített egyenruházati termék és polgári ruházati termék.

(6) A számlát elszámolás céljából a ruházati utánpótlási ellátmányt biztosító szervezeti egység anyagi-pénzügyi szolgálatához kell benyújtani.

(7) Ha az igényjogosult a ruházati utánpótlási ellátmánnyal nem vagy csak részben számol el, a ruházati utánpótlási ellátmányt biztosító szervezeti egység a számla benyújtására nyitva álló határidő elteltét követő 30 napon belül értesíti az illetményt folyósító szervet az igényjogosultnak az elszámolás után fennálló adó- és járulékfizetési kötelezettségéről. Adó- és járulékfizetési kötelezettség fennmaradása esetén az illetményfolyósító szerv gondoskodik a megfizetendő adó és járulék következő havi illetményből történő levonásáról.

(8) Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ és a Nemzeti Védelmi Szolgálat hivatásos állományú tagjának, a ruházati ellátmány jogszerű felhasználását az igényjogosult nevére és címére kiállított számlával kell igazolnia.

6. Az ellátás módja

19. § (1) Az igényjogosultak részére az alapellátási egyenruházati ellátmány és a ruházati utánpótlási ellátmány megállapítását és kifizetését az igényjogosult szolgálati helye szerint illetékes gazdasági szervezeti egység, az NKE-RTK-ra vezényelt hivatásos állomány esetében a küldő szerv végzi. Az önálló szervek csak a saját állományukba tartozó vagy az ellátás tekintetében hatáskörükbe tartozó igényjogosultak részére adhatnak ruházati ellátást, valamint alapellátási egyenruházati és ruházati utánpótlási ellátmányt. A tábornoki állomány tagjának ruházati ellátását az eredeti szolgálati hely szerinti szerv végzi.

(2)26 Az új felszerelők alapellátási (alapellátás kiegészítési) egyenruházati ellátmányának összegét a Beszerző Szerv által kiadott árjegyzék egységárait alapul véve kell kiszámítani. Az egyenruházati ellátmány az igényjogosult részére készpénzben, természetben, valamint ruházati utalványfüzetben, vagy felszerelési lapon biztosítható. Az utalványfüzetben, vagy felszerelési lapon biztosított ellátás esetében az érvényesség ideje alatti árváltozás különbözetét jóvá kell írni az igényjogosult részére.

(3)27 Az igényjogosult az egyenruházati termékeket és felszerelési cikkeket készpénzfizetés ellenében, valamint az erre a célra rendszeresített ruházati utalványfüzet, vagy felszerelési lap felhasználásával szerezheti be.

(4) Az egyenruházati boltok biztosítják az ellátási körzetükhöz nem tartozó hivatásos állomány utánpótlási jellegű igényeinek ellátását is. A vásárlási jogosultság ellenőrzése érdekében a szolgálati igazolványt fel kell mutatni.

(5)28 Azok a nyugdíjasok és szolgálati járandóságban részesülők, akik az igazolványukba való bejegyzés szerint egyenruha viselésére jogosultak, az 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő ruházatot az egyenruházati bolt(ok)ban vásárolhatják meg. A jogosultságot igazoló igazolványt a vásárláskor – a jogosultság ellenőrzése érdekében – fel kell mutatni.

(6)29 Alapellátáskor és alapellátás-kiegészítés során az igényjogosultak részére konfekcionált termékeket (természetbeni ellátás), felszerelési lapot, vagy ruházati utalványt kell biztosítani. A társasági ruházat, a méretes ruházatok, valamint lábbelik beszerzési ára csak azokra a termékekre és cikkekre fizethető ki, amelyekből az igényjogosult méretére konfekcionált kivitelű nem áll rendelkezésre.

(7) A méretes és konfekcionált ár közötti különbözetet, valamint a méretre igazítás költségét az alapellátásban és az alapellátás-kiegészítésben részesülőknek az önálló szerv részére kiállított számla ellenében ki kell fizetni. Az alapellátás és alapellátás-kiegészítés keretében az igényjogosult részére – megfelelő méret esetén – a szerv raktári készletében lévő I. osztályú, új ruházati termék is biztosítható. Használt ruházati termék kiadása esetén, az igényjogosult részére az osztályozási értékkülönbözetet (50%) jóvá kell írni. A felszerelési cikkek – az osztályozási értékkülönbözet egyidejű jóváírásával – az önálló szerv használt készletéből is kiadhatók. Az így jóváírt összeget az utánpótlási ellátmány kifizetésével együtt kell megfizetni. Elszámolását a 18. § alapján kell végrehajtani.

(8) Az újonnan rendszeresített vagy központilag, valamint az önálló szerv vezetője által elrendelt egyenruházat megvásárlása a ruházati utánpótlási ellátmány terhére történhet.

(9) Az igényjogosultnak egyenruha vásárlása céljából a szolgálati helyéről az egyenruházati boltba utazása és onnan visszautazása, évente két alkalommal, szolgálati útnak minősül.

(10) Ha áthelyezés esetén az igényjogosult állomáshelye megváltozik és az igényjogosult által megrendelt méretes ruházati termék elkészítéséhez a munkát vállaló egység már hozzákezdett, akkor az átalakítást annak az egységnek kell befejezni, amelyik az átalakítást megkezdte. Az áthelyezett igényjogosult részére lehetővé kell tenni, hogy az új állomáshelyéről a ruhapróbák, illetve az elkészült cikkek átvétele érdekében elutazhasson, amely út szolgálati útnak minősül.

(11)30 A hivatásos állományú tagok, amennyiben a ruházati normájukban nem szerepel – megengedett öltözetként – sötétkék színű társasági egyenruházatot viselhetnek. A társasági egyenruházat megvásárlása az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére történhet. Ahol az állományilletékes parancsnok a társasági egyenruházatot – alegység szinten – kötelező viseletként rendeli el, ott az ellátás költségét az illetékes ruházati szakszolgálat átvállalhatja.

(12) Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ és a Nemzeti Védelmi Szolgálat hivatásos állományú főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi rendfokozatú állományának normabesorolása polgári ruhanorma, alapellátmánya polgári ruhapénz. A hivatásos állomány az objektumőri feladatok ellátása esetén a szolgálati feladatokat formaruhában (munkaruha) látja el.

(13) Az igényjogosult alapellátása keretében kifizetésre kerülő polgári ruhapénz összege megegyezik a tárgyévi ruházati utánpótlási ellátmány összegével.

7. Az alapellátás általános szabályai

20. § (1) Az alapellátás egyszeri ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy az igényjogosultak a szolgálatuk megkezdésekor rendelkezzenek mindazon ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel, amelyek a szolgálati feladataik ellátásához szükségesek.

(2) Az alapellátási norma az új felszerelők első ellátásához szükséges ruházati termékek és felszerelési cikkek körét, valamint mennyiségét határozza meg. A normában előírt termékek és cikkek beszerzése minden igényjogosult részére kötelező.

(3)31 Az igényjogosultak alapellátási normába való besorolása a szolgálati beosztás alapján történik. A ruházati normába történő besorolásról mindig az érvényes állománytáblázat alapján kell határozni. Eltérő beosztásban történő foglalkoztatás esetében a ruházati normába történő besorolásról az állományilletékes parancsnok határoz. A ruházati normába történő besorolásról, átsorolásról, átminősítésről az állományilletékes parancsnok állományparancsban intézkedik.

(4)32 Az alapellátást a kinevezési állományparancs alapján kell kiadni. Ettől eltérni csak az állományilletékes parancsnok írásbeli engedélye alapján lehet.

(5) Az alapellátásra való igényjogosultság kezdő időpontja az új kinevezés esetén az állományparancsban meghatározott időpont.

(6) Az alapellátás kiadásának terhelési időpontja az igényjogosultság kezdeti hónapjának első napja.

(7) Teljes alapellátásra igényjogosult:

a) új felvétel esetén a hivatásos állományba kinevezett a (9) bekezdés figyelembe vételével, valamint

b) az az áthelyezett, aki a fogadó szervnél rendszerben lévő egyik ruházati termékkel sem került előzőleg ellátásra.

(8)33 Ha az új felszerelők a ruházati utalványfüzetben, vagy felszerelési lapon jóváírt forintösszeg felhasználásáról a ruházati szakszolgálat felé – az erre kijelölt időn belül a vásárlást, anyagkiadást bizonyító dokumentum bemutatásával – nem számolnak el, abban az esetben az el nem számolt összeg forintértékét túlellátásként kell számukra előjegyezni és azt az esedékessé váló ruházati utánpótlási ellátmányból le kell vonni.

(9)34 A teljes alapellátásra igényjogosult egyen- és vegyes ruhás állomány, a terhelés időpontjától számított 12 hónapon belül csökkentett alapellátási normában részesül. Az alapellátás kiegészítést a 12 hónap letöltését követően kell biztosítani. Az ettől való eltérésre az önálló szerv vezetőjének írásos engedélye alapján kerülhet sor.

8. Az alapellátás-kiegészítés általános szabályai

21. § (1) Alapellátás-kiegészítésre igényjogosult:

a) a csökkentett alapellátási normában részesült, teljes alapellátás igényjogosultságát követő 13. hónap első napját követően,

b)35 a szerven belül átsorolt állomány, amennyiben a besorolásának megfelelő ruházati norma cikkösszetétele, illetve a ruházati cikkek darabszáma emelkedik,

c)36 állománykategória váltás esetén a tiszthelyettesi állománykategóriából előléptetett, továbbá a tábornokká kinevezett, valamint

d)37 az áthelyezett, aki további használatra alkalmas, a fogadó szervnél rendszeresített egyenruházati termékkel vagy felszerelési cikkel előzőleg részben ellátásra került és részére a kiegészítés indokolt, valamint

(2)38

(3) Az áthelyezett igényjogosult részére a ruházati utánpótlási ellátmányt – kivéve az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerven, vagy a büntetés-végrehajtási szerveken belüli áthelyezéskor az átadó szerv által kiadott igazolás figyelembevételével – a fogadó szerv csak az áthelyezés időpontjától biztosítja.

(4) Az átszerelési költség összegének kiszámításánál a ruházati termékek és felszerelési cikkek tekintetében az egyenruházati bolt érvényben lévő árjegyzékében az I. osztályú szériagyártású termékekre és cikkekre meghatározott árakat, míg a munkadíjak tekintetében a területileg illetékes – önálló egységgel szerződéses viszonyban lévő – egyenruházatot készítő egység árait kell alapul venni. Ettől eltérni csak a 19. § (7) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével lehet.

(5) Az alapellátás-kiegészítésben részesülők a tárgyévben kifizetett ruházati utánpótlási ellátmány teljes összegére jogosultak.

(6) Amennyiben az áthelyezett igényjogosult az egységes szolgálati egyenruházattal vagy más tovább használatra alkalmas egyenruházati termékkel és felszerelési cikkel ellátásra került, azt a fogadó szerv az áthelyezett részére nem biztosítja.

(7) Az átszerelési költséggel való elszámolást a 18. § alapján kell végrehajtani.

9. Alapellátás és alapellátás-kiegészítés során alkalmazandó általános szabályok

22. § (1)39 Az önálló szerveknél a hivatásos állományviszony megszűnésével egyidejűleg kormányzati szolgálati jogviszonyban alkalmazásban maradó személyektől a kiadott ruházati termékeket és felszerelési cikkeket – sapkák, ingek, blúzok, téli ing, téli alsó, lábbeli és zoknik kivételével – azonnali hatállyal be kell vonni.

(2)40 A kormányzati szolgálati jogviszonyban továbbfoglalkoztatottak a tárgyévben kifizetett hivatásos állományú utánpótlási ruhapénzből csak a hivatásos állományban töltött hónap végéig esedékes összegre igényjogosultak.

(3)41 A szolgálati jogviszony megszűnését, az áthelyezést, illetve az átminősítést követően a tulajdonban meghagyott ruházati termékeket és felszerelési cikkeket két évig meg kell őrizni. Két éven belül történt újbóli áthelyezés, átminősítés, illetve leszerelést követő ismételt állományba vétel esetén – amennyiben az állományparancs másképp nem rendelkezik – a tulajdonban meghagyott ruházati termékek és felszerelési cikkek helyett az önálló szerv költségvetését terhelően másik nem adható ki. Erről az érintetteket írásban kell tájékozatni.

(4)42 A polgári ruhás normatípusba átsoroltak részére az alapellátási normában szereplő polgári ruhapénzt nem lehet kifizetni.

(5) Előléptetéskor az önálló szerv költségvetése terhére egy pár rendfokozati jelzéssel ellátott váll-lap a hivatásos állományú tag részére kiadható.

(6)43 Ugyanazon igényjogosultnak szervek közötti vagy szerven belüli, két éven belül történt ismételt – többszöri – áthelyezésekor, átsorolásakor vagy leszerelését követő ismételt állományba vételekor, valamint időkorlát nélkül az utánpótlás átmeneti szüneteltetésekor az igényjogosult újbóli ellátásához, indokolt esetben – a ruházati elszámolási könyv egyidejű felterjesztésével – a ruházati szakszolgálat állásfoglalását kell kérni. Az állományilletékes parancsnoka ruházati szakszolgálat állásfoglalásának figyelembevételével dönt az igényjogosult újbóli ellátásáról.

10. Az alapellátás utánpótlásának általános szabályai

23. § (1)44 A teljes alapellátás terhelési időpontjától számított 12 hónapig ruházati utánpótlási ellátmány nem jár. Ezt követően a 13. hónap első napján a tárgyévre vonatkozó ruházati utánpótlási ellátmány december 31-ig járó időarányos részét, majd a továbbiakban évente január 1-jével az ellátmány teljes összegét kell jóváírni. A miniszter a tárgyévi ruházati utánpótlási ellátmány kiadásának rendjét, a tárgyévet megelőző év december 31-ig határozza meg, amelyről az önálló szerveknek értesíteni kell az igényjogosultat. A ruházati utánpótlási ellátmánynak a természetbeni ellátással nem terhelt, pénzben kifizethető részét tárgyév szeptember 15-ig kell kifizetni. Az ellátmány természetbeni részét tárgyév december 31-ig kell kiadni.

(1a)45 Ha a ruházati utánpótlási ellátmány természetbeni ellátás része tárgyév december 31-ig előreláthatóan nem, vagy csak részben valósul meg, a természetbeni ellátmány fedezetéül visszatartott összeg fel nem használt részét a tárgyévben ki kell fizetni.

(1b)46 Ha a ruházati utánpótlási ellátmány természetbeni ellátásra visszatartott része meghaladja az igényjogosult részére kiadásra kerülő termékek összárát, akkor a különbözetet a tárgyévben ki kell fizetni.

(1c)47 Az (1a) és (1b) bekezdés szerinti kifizetés elszámolását a 18. § eljárásrendje alapján kell végrehajtani azzal, hogy az (1a) és (1b) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a miniszter állapítja meg.

(2) A ruházati utánpótlási ellátmány az elhasználódott egyenruházati termékek és felszerelési cikkek utánpótlására, a központilag elrendelt, valamint az állományilletékes parancsnok által elrendelt egyenruházat megvásárlására vagy a fejlesztés eredményeként újonnan rendszeresített egyenruházatnak és felszerelési cikkeknek a megvásárlására szolgál. A tábornoki állomány tagjai részére a ruházati utánpótlási ellátmányt – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – az az önálló szerv fizeti ki, ahol állományban van.

(3) A fejlesztés eredményeként újonnan rendszeresített egyenruházati termékek és felszerelési cikkek finanszírozását a ruházati utánpótlási ellátmány terhére kell megoldani.

(4)48 Ha a tárgyévi ruházati utánpótlási ellátmány forintösszegét a természetbeni ellátásként meghatározott termékek és cikkek beszerzési ára meghaladja, úgy a különbözetet a következő évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére túlellátásként kell előjegyezni. A túlellátásként előjegyzett összeget a ruházati utánpótlási ellátmányt terhelő teljes kiegyenlítésig kell csökkenteni.

(5) A szolgálati viszony megszűnésekor még ki nem fizetett ruházati utánpótlási ellátmányt a szolgálatban töltött időre pótlólag időarányosan biztosítani kell.

(6) Nem kell a szolgálati viszony megszűnésekor még ki nem fizetett ruházati utánpótlási ellátmányt a szolgálatban töltött időre pótlólag időarányosan biztosítani, ha a ruházati utánpótlási ellátmány folyósítása átmeneti jelleggel szünetelt. Ebben az esetben az ismételt szolgálatba állás hónapjának első napjától az év végéig esedékes ruházati utánpótlási ellátmányhányadot, az ismételt szolgálatba állás hónapjának első napjával szabad az igényjogosultnak jóváírni és kifizetni a 25. §-ban meghatározottak figyelembevételével.

(7) A ruházati utánpótlási ellátmány rendeltetés szerinti felhasználását – az önálló szerv vezetőjének intézkedése alapján – folyamatosan ellenőrizni kell.

(8) Az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek karbantartásáról az igényjogosult köteles gondoskodni.

11. Előléptetés esetén alkalmazandó szabályok

24. § Az igényjogosult előléptetésével kapcsolatos átszerelési költség az igényjogosultat terheli, amit az igényjogosult szolgálati helye szerinti illetékes ruházati szakszolgálat – az állományilletékes parancsnok jóváhagyásával – átvállalhat, kivéve, ha az igényjogosult előléptetésére a rendfokozatban történő visszavetését követően került sor.

12. Az utánpótlás átmeneti szüneteltetésének szabályai

25. § (1)49 Illetmény nélküli szabadságon lévő személy, továbbá a gyermekgondozási díjban (a továbbiakban: GYED), illetve gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban: GYES) részesülők – a GYED és GYES melletti újbóli munkába állást kivéve – ruházati utánpótlási ellátmányt a távollétük egész időtartamára nem kaphatnak. A távollét időtartamát – összevontan – egész hónapokban kell számítani, a töredék hónap nem vehető figyelembe. A részükre előre kifizetett ruházati utánpótlási ellátmánynak azon részét, amelyre vonatkozóan a jogosultság nem áll fenn, túlellátásként kell előjegyezni, és a következő évi ruházati utánpótlási ellátmányból le kell vonni, illetve leszerelés esetén vissza kell téríttetni.

(2) A szolgálati beosztásukból, vagy munkakörükből felfüggesztettek, továbbá az előzetes letartóztatásba helyezettek és a katonai fogdában letöltendő szabadságvesztésre ítéltek részére – függetlenül annak időtartamától – esedékessé váló ruházati utánpótlási ellátmányt vissza kell tartani.

(3) Ha a szolgálati beosztásból, vagy munkakörből történő felfüggesztésre okot adó fegyelmi, illetve büntetőeljárásban jogerősen olyan döntést hoztak, amely alapján az igényjogosult szolgálati jogviszonyát meg kell szüntetni, vagy ha a szolgálati beosztásból, munkakörből történő felfüggesztésre okot adó fegyelmi, illetve büntetőeljárásban érintett igényjogosult szolgálati jogviszonya a fegyelmi, illetve büntetőeljárás jogerős befejezését megelőzően egyéb okból szűnik meg, az igényjogosultnak a fegyelmi, illetve büntetőeljárás megindításának első naptári hónapjának utolsó napjától visszamenőleges hatállyal kell elszámolnia a 27. §-ban meghatározottak szerint.

(4) Ha az igényjogosult a szolgálati beosztásból, vagy munkakörből történő felfüggesztésére okot adó fegyelmi, illetve büntetőeljárás jogerős befejezését követően továbbra is szolgálati viszonyban marad, úgy visszamenőlegesen ki kell adni, vagy ki kell fizetni részére a visszatartott és esedékessé vált ruházati utánpótlási ellátmányt. A kifizetett ellátmánnyal a 18. §-ban foglaltak alapján kell elszámolni.

(5) Nem szünetel az ellátás azon igényjogosult részére:

a)50 akit állományviszonya fenntartása mellett a Hszt. 62–64. §-ában meghatározottak szerint más szervhez vezényeltek,

b) aki szülési szabadságát tölti, valamint

c) aki betegállományban van.

(6)51 Az igényjogosult a Hszt. 63. §-a alapján más szervhez történő vezénylése esetén az ellátást az állományilletékes szerv és a vezénylés helye szerinti szerv megállapodása alapján kell folyósítani. Amennyiben nem születik megállapodás, abban az esetben a ruházati utánpótlási ellátmány kifizetése az állományilletékes szervet terheli.

13. A megrongálódott, elveszett vagy megsemmisült termékek és cikkek pótlása

26. § (1) A megrongálódott, megsemmisült vagy elveszett egyenruházati termékek és felszerelési cikkek pótlásából adódó kár megtérítése érdekében a hivatásos állomány kártérítési felelősségére vonatkozó külön jogszabályban meghatározott kártérítési felelősség szabályai szerint kell eljárni.

(2) Az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek megrongálódását, megsemmisülését, elvesztését az igényjogosultnak haladéktalanul írásban jelentenie kell a szolgálati elöljárójánál. A kártérítési felelősség megállapításától függetlenül intézkedni kell az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek javításáról, pótlásáról, amelynek a költségét az illetékes szakszolgálat előlegezi meg.

(3) Ha a kár bekövetkeztében a használó vagy harmadik személy vétkessége nem állapítható meg, a kárt az önálló szerv viseli. Az erre irányuló igényt külön jogszabályban foglaltak szerint kell elbírálni.

(4) Ha a kárért harmadik személy felel, a kár megtérítése iránt az állományilletékes parancsnok intézkedik.

(5) A kártérítés összegét a tisztítás, javítás címén teljesített tényleges kifizetés, pótlás szükségessége esetén a kár bekövetkezése előtti használhatósági foknak megfelelő érték alapján kell megállapítani, amelyhez értékbecslő vagy szakértő igénybe vehető.

14. A szolgálati viszony megszűnése esetén követendő eljárás

27. § (1)52 Attól, akinek a szolgálati viszonya megszűnt, a kiadott ruházati termékeket és felszerelési cikkeket – a névkitűzők, ingek, blúzok, téli ingek, téli alsók, lábbelik, kesztyűk és zoknik kivételével – valamint a speciális szolgálati egyenruházatot azonnali hatállyal be kell vonni és azt az állomány további ellátására kell felhasználni. A ruházati elszámolást a szolgálati viszony megszűnésekor hatályos ruházati normatáblázat, valamint a két éven belüli átminősítés figyelembevételével kell végrehajtani.

(2) Az egy éven belüli leszerelőknek vissza kell fizetniük az egyenruházati termékek és a felszerelési cikkek vásárlására kifizetett összegből az esetleg még meg nem vásárolt termékekre és cikkekre eső teljes összeget.

(3) A leszerelők a szolgálati viszony megszűnése esetén, a tárgyévében kifizetett ruházati utánpótlási ellátmányból csak a leszerelés vagy az azt megelőző felfüggesztés hónapjának végéig esedékes összegre igényjogosultak, ezért az ezen felüli részt kötelesek visszatéríteni.

(4) A nyugállományba helyezett állomány egyenruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel történő elszámoltatása során figyelembe kell venni az 56. §-ban foglaltakat.

(5) Az elhunyt hivatásos személyek ruházati termékeire és felszerelési cikkeire – a málhazsák, a rohamsisak és speciális ruházati termékek kivételével – a szolgálati időre való tekintet nélkül az öröklési jog általános szabályai az irányadók. Az utolsó szolgálati évre jóváírt egész évi ruházati utánpótlási ellátmányt – amennyiben még nem került kifizetésre – az örökös részére ki kell fizetni, az azt terhelő adó megfizetése a ruházati utánpótlási ellátmányt folyósító szervet terheli. A kifizetett ruházati utánpótlási ellátmánynak azon részét, amelyre a jogosultság megszűnt, visszatéríttetni nem kell.

(6) Annak az igényjogosultnak, aki a leadásra kötelezett ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel nem tud elszámolni, a cikkek tárgyévi forintértékének 50%-át kell visszafizetnie.

(7)53 A szolgálati jogviszony megszűnését követően a tulajdonban meghagyott ruházati termékeket és felszerelési cikkeket két évig meg kell őrizni. Két éven belül történt újbóli állományba vétel esetén – amennyiben az állományparancs másképp nem rendelkezik – a tulajdonban meghagyott ruházati termékek és felszerelési cikkek helyett az önálló szerv költségvetését terhelően másik nem adható ki. Erről az érintetteket írásban kell tájékozatni.

15. Az elszámolás rendje és a nyilvántartás okmányai

28. § (1) A ruházati alapellátásról és a ruházati utánpótlási ellátmányról egyénenkénti ruházati elszámolási könyvet kell vezetni, amelyet minden év december 31-ig le kell zárni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időponton kívül a ruházati elszámolási könyvet le kell zárni az igényjogosult szolgálati viszonyának megszűnésekor, továbbá olyan, az önálló szervek közötti áthelyezés esetén, amely az alapellátási normatípusok közötti átsorolással is együtt jár.

(3) A rendszeres évi záráskor az elszámolás időpontjáig jóváírt és ki nem fizetett összegeket jóváírásként, az esetleges túlellátást, pedig terhelésként kell a következő évre átvinni.

(4) Az elszámolást a szolgálati viszony megszűnésekor, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott áthelyezés esetén a 27. § előírásai szerint kell végrehajtani.

(5) Az igényjogosult más szervhez történő áthelyezésekor a ruházati elszámolási könyvet – bizonylataival együtt – az új szerv gazdasági feladatait ellátó szervéhez 8 napon belül meg kell küldeni. Más rendvédelmi szervhez történő áthelyezés esetén az áthelyezett részére kifizetett ruházati utánpótlási ellátmányról és a tulajdonában hagyott ruházati termékek köréről a fogadó rendvédelmi szervnek elszámolást kell küldeni.

(6) A tábornokká kinevezettek ruházati elszámolási könyvét az eredeti szolgálati hely szerint illetékes ruházati szakszolgálat vezeti, valamint végzi a ruházattal kapcsolatos elszámolást.

(7) Az alapellátás, az alapellátás kiegészítés, az átszerelés és a ruházati utánpótlási ellátmány kiadásának dokumentumait, továbbá készpénz kifizetés esetén az ezek összegével való elszámolás dokumentumait – a szolgálati jogviszony időtartama alatt – a ruházati elszámolási könyvben meg kell őrizni.

(8)54 A ruházati szakszolgálat által készítendő nyilvántartásokat a Robotzsaru informatikai program Netzsaru felületén az arra kialakított menüpont rendszerbe állítását követően kell rögzíteni.

IV. FEJEZET

A MUNKARUHÁZATI-, A VÉDŐRUHÁZATI-, VÉDŐESZKÖZ- ÉS VÉDŐFELSZERELÉSI-, ILLETVE A RUHÁZATI EGYSÉGFELSZERELÉS-ELLÁTÁS RENDSZERE ÉS SZABÁLYAI

16. Az ellátás alapelvei

29. § (1) Az igényjogosultat a hatályos normák figyelembevételével munkaruházat, valamint a munkakörhöz kapcsolódó kockázatelemzés alapján védőruházat, védőeszköz és védőfelszerelés (a továbbiakban: egyéni védőfelszerelés), továbbá – szükség esetén – ruházati egységfelszerelés illeti meg.

(2) Az igényjogosultat nagyfokú szennyeződéssel vagy a ruházat jelentős mértékű kopásával járó munkakörökben munkaruházat illeti meg.

(3) Az igényjogosultat az egészséget, testi épséget veszélyeztető munkakörökben, valamint közegészségügyi vagy szolgálati érdekből egyéni védőfelszerelés illeti meg.

(4) Az egyéni védőfelszerelés kiválasztása munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi) szaktevékenységnek minősül. A védőeszközök körének meghatározása és biztosítása érdekében – a munkafeladatok, valamint használt eszközök figyelembevételével – kockázat értékelést kell készíteni.

(5) Az igényjogosultnak speciális szolgálati feladat ellátásakor a feladat ellátását segítő vagy annak ellátását szolgáló – a fogyasztási egységekre meghatározott – ruházati egységfelszerelés biztosítható.

17. Az ellátási normák kiadása

30. § A középfokú szakirányító szervek vezetőjének javaslata alapján, az általuk előzetesen jóváhagyott egyenruha jellegű munkaruházatra, egyéni védőfelszerelésre és ruházati egységfelszerelésre vonatkozó ellátási normát a miniszter adja ki.

31. § Az önálló szerv vezetője szabályozza – a külön jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően – a nem egyenruha jellegű munkaruházatra, védőfelszerelésre, ruházati egységfelszerelésekre vonatkozó ellátási normák kiadásának rendjét.

18. Az ellátási normák tartalmi követelményei

32. § (1) Az igényjogosultak ellátása a 30. § és a 31. § szerint kiadott ellátási normán alapul.

(2) Az ellátási norma meghatározza, illetve tartalmazza:

a) az igényjogosultság alapját képező munkaköröket vagy fogyasztási egységeket,

b) az egyes munkakörökre vagy fogyasztási egységekre felszámítható ruházati termékek, egyéni védőfelszerelések cikkösszetételét, a cikkek mennyiségi egységét, mennyiségét,

c) a juttatás jellegét (munkaruha, egyéni védőfelszerelés, ruházati egységfelszerelés), valamint

d) a kiadott cikkek egy-egy darabra vagy párra vetített viselési (használati, vagy tervezési) idejét.

19. Az ellátási normák és készletek kialakítása

33. § (1) Az ellátási normákat és készleteket a különféle károsító hatásokat és közegészségügyi érdekeket meghatározó külön jogszabály alapján kell kialakítani. E rendelet hatálya alá tartozó szerveknél kizárólag olyan egyéni védőfelszerelést lehet használni, amely a vonatkozó jogszabályban meghatározott megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy tanúsítással, EK típustanúsítvánnyal, EK megfelelőségi nyilatkozattal vagy homologizációs típusbizonyítvánnyal rendelkezik.

(2) Az igényjogosultak részére kiadásra kerülő munkaruházatok viselési idejének meghatározásakor mérlegelni kell a ruházat viselésének rendszerességét, átlagos időtartamát.

(3) A munkaruha-ellátást – több munkakör ellátása esetén – arra a munkakörre kell biztosítani, amelynek végzésével az igényjogosult a munkaidejének nagyobb részét tölti. A munkaruha kihordási idejének meghatározásakor mérlegelni kell a munkaidő kisebb részét kitevő munkakör ellátásával járó szennyeződés, kopás mértékét is.

(4) Az egyéni védőfelszerelést a munkavégzés vagy más tevékenység egész időtartamára – függetlenül a tevékenység formájától és a munkaidőtől – a munka végzése során előforduló minden ártalomra biztosítani kell.

(5) Ha az igényjogosult egészségének, testi épségének megóvása vagy a közegészségügyi érdek indokolttá teszi, a ruházati szakszolgálat illetékes szerve a normában meghatározott eseteken kívül is köteles a megfelelő egyéni védőfelszerelést biztosítani.

20. Az ellátás előkészítésének szabályai

34. § Az önálló szervek ellátási szükségleteik fedezetét a hatályos normák és a tervezési előírások alapján, az éves költségvetés keretében tervezik és biztosítják.

21. A tervezett viselési (használati) idő meghatározása

35. § (1) A tervezett viselési (használati) időt teljes munka- (szolgálati) idő, illetve – a ruházati egységfelszerelések körében – a tényleges használati idő figyelembevételével, teljes hónapokra kell meghatározni. A terhelés időpontja az igényjogosultság kezdeti hónapjának első napja.

(2) Az egyéni védőfelszerelések viselési és a ruházati egységfelszerelések használati idejének számítási (tervezési) alapjául a 30. § és a 31. § szerint kiadott alapellátási és utánpótlási norma szolgál.

22. A szükségletek kielégítése, a járandóságok rendelkezésre bocsátása

36. § (1)55 Az igényjogosultak akkor válnak a 29. § (1) bekezdésben meghatározott ellátásra jogosulttá, ha szerződés, kinevezés, áthelyezés vagy vezénylés folytán juttatásra jogosító munkakörbe lépnek.

(2) Az igényjogosultak ellátását a szolgálati helyük szerint illetékes ruházati szakszolgálat a hatályos normák figyelembevételével, a ruházat természetbeni kiadása útján teljesíti.

(3) Az egyéni védőfelszereléssel történő ellátást és utánpótlást elsősorban a raktári készletben tárolt, használt, de kellő védőképességű termékekből és cikkekből kell biztosítani. Új minőségű ruházat védőfelszerelési célra csak akkor adható ki, ha a raktári készletben megfelelő jellegű, méretű használt ruházat nincs. Az egyéni védőfelszerelések javítási, mosatási, tisztítási költségei az önálló szervet terhelik.

(4) Az igényjogosultak részére kiadott egyéni védőfelszerelés az önálló szerv tulajdonát képezi. A védőfelszerelésnek kihordási ideje nincs, mindaddig viselni kell, amíg rendeltetésszerű használatra alkalmas, kivéve, ha annak gyártója vagy a gyártó művi bizonylat szavatossági időt határoz meg. A védőképességet az illetékes vezető (állományilletékes parancsnok) megbízottja rendszeresen ellenőrzi, a szükséges cseréje iránt soron kívül intézkedik. Az egyéni védőfelszerelést használó személy köteles azonnal jelenteni, ha a felszerelés már nem javítható, illetve ha nagyfokú károsodása, védőképességének az előírt mértéket meghaladó csökkenése következik be.

(5) A 30. § szerint kiadott alapellátási és utánpótlási norma alapján biztosított lejárt viselési idejű munkaruházatot, valamint az elhasználódott, szolgálati célra alkalmatlan egyéni védőfelszerelést az igényjogosultság további fennállása esetén pótolni szükséges. A munkaruha-utánpótlás kiadásának késedelme esetén az igényjogosultat visszamenőleges hatályú ellátás illeti meg. Az igényjogosult hibájából eredő késedelem esetén a viselési idő a kiadás időpontjával veszi kezdetét.

(6) A munkaruha kiadásakor az igényjogosulttal közölni kell a ruházat viselési idejét, illetve az utánpótlás időpontját, továbbá azt, hogy a munkaruházat mosatása, karbantartása az igényjogosult kötelessége. A ruházat a viselési idő lejártáig az önálló szerv, ezt követően a használó tulajdonát képezi.

23. Az ellátás szüneteltetése és a viselési idő módosítása

37. § (1) A munkaruházat viselési idejébe nem számítható be a megszakítás nélkül egy hónapot meghaladó tanfolyam (amennyiben a munkaruházatot nem használják), és a szolgálati beosztásból történő felfüggesztésének időtartama, valamint a betegállományban, az illetmény nélküli, a rendkívüli vagy a szülési szabadságon eltöltött idő.

(2) A felsorolt esetekben a viselési időt a távollét időtartamának arányában meg kell hosszabbítani. A meghosszabbítás időtartamát egész hónapokban kell számolni.

24. Elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült cikkek pótlása

38. § (1) Az elveszett, továbbá a szolgálat ellátása közben vagy elemi csapás következtében megrongálódott, megsemmisült egyéni védőfelszerelést, valamint a le nem járt viselési idejű munkaruházatot – a megrongálódott ruházat bevonása mellett – pótolni kell.

(2) Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült cikk pótlását akkor is biztosítani kell, ha a kár az igényjogosult hibájából keletkezett. Ilyen esetben a pótlásként kiadott munkaruhára a kiadás napjával kezdődő teljes viselési időt kell számítani.

(3) A használatra kiadott ruházat elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése esetén – függetlenül attól, hogy a kár kinek a hibájából következett be – jegyzőkönyvet kell felvenni, és a hivatásos állomány kártérítési felelősségére vonatkozó külön jogszabályban foglaltak szerint kártérítési eljárást kell lefolytatni.

(4) Ha a kárért harmadik személy felel, a kár megtérítése iránt az állományilletékes parancsnok intézkedik.

25. Az igényjogosultság megszűnésekor követendő eljárás

39. § (1) Az igényjogosult a használatára kiadott valamennyi egyéni védőfelszerelést, valamint a viselési idő 50%-ánál rövidebb ideig használt munkaruházatot vagy ellenértékét – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel –

a) a szolgálati viszonya megszűnésekor,

b) más önálló szervhez történő áthelyezésekor, vagy 3 hónapot meghaladó vezénylésekor,

c) három hónapnál hosszabb ideig tartó illetmény nélküli szabadság megkezdésekor, valamint

d) olyan munkakörbe kerülésekor, amelyben az ellátás már nem illeti meg,

köteles visszaszolgáltatni.

(2) A térítési összeg megállapításánál a munkaruházat mindenkor érvényes árát osztani kell a normában megjelölt viselési idő hónapjának számával és az így kapott eredményt annyival kell megszorozni, ahány teljes hónap a viselési idő 50%-ából még hátravan. Érvényes ár alatt a hatályos elszámoló árat kell érteni.

(3) A hivatásos állományból nyugállományba helyezett személyek a használatban lévő, le nem járt viselési idejű munkaruházatot térítésmentesen megtarthatják.

(4) Az elhalálozott használatában volt egyéni védőfelszerelést be kell vonni. Hiánya esetén jegyzőkönyvet kell felvenni, kimondva az önálló szerv kárviselését. Az elhalálozott munkaruházatát térítésmentesen a közeli hozzátartozó tulajdonába kell adni, ha közeli hozzátartozó nincs, akkor be kell vonni.

26. Nyilvántartási előírások

40. §56 A használatra – természetben vagy készpénzben – kiadott munkaruházatot, továbbá a természetben kiadott egyéni védőeszközt, vagy védőruházatot – mennyiségben és értékben – kell nyilvántartani. A nyilvántartás vezethető nyilvántartó lap, felszerelési lap, vagy elektronikus nyilvántartás alkalmazásával.

V. FEJEZET

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK, VALAMINT A RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK, EGYÉB ISKOLÁK, TANFOLYAMOK HALLGATÓINAK, TANULÓINAK RUHÁZATI ELLÁTÁSA

27. Az NKE-RTK nappali munkarendű képzésben résztvevő hallgatóinak ruházati ellátása

41. § (1) Az NKE-RTK rendőr- és katasztrófavédelmi szakirányaira felvételt nyert hallgatók (a továbbiakban: hallgató) részére az alapellátási normát a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A hallgatók egyenruházati ellátását természetbeni ellátásként az állomány illetékes szerv végzi a Beszerző Szerv útján.

(3) A hallgatók egyetemi évfolyamjelzést és karjelvényt viselnek.

(4) Az egyetemi egyenruházati cikkek karbantartását a hallgatók saját maguk végzik.

(5) Az egyetemre hallgatónak vezényelt hivatásos állomány tagját az alapellátási egyenruházati normák között átsorolni nem kell. Ha az NKE-RTK-ra vezényelt hivatásos állományú hallgató a 10. számú mellékletben előírt cikkekkel nem rendelkezik, abban az esetben egységesen, a küldő szervnél rendszerben lévő ruházatot kell viselnie. A ruházat pótlása, cseréje a ruházati utánpótlási ellátmány terhére történik.

(6) A hivatásos állományú hallgató szolgálati viszonyának az egyetemi képzés ideje alatt történő megszűnésekor a ruházati elszámolás tekintetében e rendelet előírásait kell alkalmazni.

(7) A hallgatói állománynak a hallgatói jogviszony megszűnésekor – függetlenül annak okától – a 10. számú melléklet alapján biztosított ruházati- és felszerelési cikkekkel (a zoknik, a pólók és a lábbeli kivételével) el kell számolnia. A visszavételezett ruházati- és felszerelési cikkek az állományilletékes szerv tulajdonát képezik, mely felhasználható – megfelelő higiéniai tisztítást követően – a következő évfolyamok hallgatóinak ruházati ellátására.

(8) A hallgatói állomány részére az alapellátási (vagy csökkentett) normában szereplő cikkeket – a kinevezési parancs alapján – a beosztásba történő kinevezéskor, hallgatói jogviszony megszűnését követően a fogadó szerv biztosítja.

(9) Az igényjogosult a ruházati utánpótlási ellátmányra, a hallgatói jogviszony megszűnését és a beosztásba történő kinevezést követő 13. hónap első napjától jogosult.

28. Rendészeti szakközépiskolák tanulóinak ruházati ellátása

42. § (1) A rendészeti szakközépiskolák tanulóit az első tanév első hónapjában a szakközépiskolai, valamint a gyakorlati képzéshez szükséges, a 10. melléklet szerinti ruházattal kell ellátni. Az ellátást a szakközépiskola biztosítja az Országos Rendőr-főkapitányság költségvetése terhére. A ruházati ellátással kapcsolatos feladatok végrehajtását a szakközépiskola térítésmentesen végzi.

(2) A tanuló részére használatra kiadott ruházati ellátmány az ORFK tulajdonát képezi, amíg a tanuló kinevezésével a hivatásos jogviszony létre nem jön.

(3) A hivatásos jogviszonyba történő kinevezés esetén az (1) bekezdés alapján biztosított ruházati termékeket és felszerelési cikkeket, amelyek megegyeznek a csökkentett alapellátási normában szereplő termékekkel, az alapellátás részének kell tekinteni. Azon termékekkel és felszerelési cikkekkel, melyek nem szerepelnek a csökkentett alapellátási normában a tanulóknak el kell számolni.

(4) A kiadott ruházat tisztán tartása és karbantartása a tanuló kötelessége.

(5) Amennyiben a tanulói jogviszony az iskola befejezését megelőzően (nem a hivatásos állományba történő kinevezéssel) szűnik meg, a tanulónak a ruházati és felszerelési cikkekkel (a zoknik kivételével) el kell számolni.

(6) Az állomány részére az alapellátási (vagy csökkentett) normában szereplő cikkeket, alapellátás kiegészítés keretében – a kinevezési parancs alapján – a fogadó szerv biztosítja. Az ellátmány kiadása az általános szabályok alapján történik.

(7) Az igényjogosult a ruházati utánpótlási ellátmányra, a tanulói jogviszonyba történő kinevezést követő 13. hónap első napjától jogosult, amennyiben ez idő alatt beosztásba történő kinevezése megtörténik.

29. Az egyéb iskolák, tanfolyamok hallgatóinak, tanulóinak ruházati ellátása

43. § Az egyéb iskolákba, tanfolyamokra, a Magyar Honvédség tanintézeteibe vagy a külföldi tanintézetekbe vezényelt igényjogosultak ruházati ellátása szabályainak meghatározására a középfokú szakirányító szervek vezetője intézkedik.

VI. FEJEZET

A RIADÓCSOMAGGAL VALÓ ELLÁTÁS RENDSZERE, SZABÁLYAI

44. § (1) A rendőrség – a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet és a szenior állomány kivételével –, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek igényjogosultját kinevezésekor a riadócsomag összetételének megfelelő ellátás illeti meg.

(2) A riadócsomag egyszeri ellátás, amit az igényjogosult részére a szolgálati hely szerinti gazdálkodó szerv készpénzben biztosít. A kifizetett összeg elszámolás köteles. Az elszámolást a ruházati utánpótlási ellátmánnyal megegyező módon kell végrehajtani.

(3) A riadócsomag értéke 6800 Ft, amelynek kiadását a ruházati elszámolási könyvben kell rögzíteni.

(4) A személyi állomány újonnan kinevezett tagja a riadócsomagot a kinevezését követő 30 napon belül köteles összeállítani.

(5) A riadócsomag összetétele:

a) tisztálkodó felszerelés (törölköző, szappan, fogkefe, fogkrém, WC papír, fésű, borotválkozó felszerelés/intim csomag),

b)57 kétnapi hidegélelem – legalább 2 db melegíthető 400 gr-os készételkonzerv, 2 db 65 gr-os és 2 db 150 gr-os hús-, vagy zöldségkészítmény konzerv –, konzervnyitó,

c) tisztító, karbantartó felszerelés (lábbeli tisztító- és varrókészlet),

d) füzet (A/5), íróeszköz.

(6) A riadócsomagot az igényjogosultnak a szolgálati helyén kell tárolnia. A riadócsomagban tárolt cikkek, felszerelések és eszközök karbantartását, pótlását – a szavatossági idővel rendelkezők szavatossági frissítését is beleértve – az igényjogosult saját költsége terhére hajtja végre.

(7) Riadó elrendelése esetén az igényjogosult köteles a rendkívüli feladat elrendelésére felkészülni, a málhazsákot, benne a riadócsomaggal, az esővédő öltözettel (amennyiben a ruházati alapellátási norma tartalmazza) és az évszaknak megfelelő gyakorló öltözettel magához venni.

(8) Az elrendelt rendkívüli feladatok végrehajtása során, amennyiben az igényjogosult élelmezési ellátásban nem részesül, a felhasznált hidegélelem (1400 Ft/nap) a szolgálati hely szerinti gazdálkodó szerv által visszapótlásra kerül (reggeli 25%, ebéd 45%, vacsora 30%).

(9) A szolgálati viszony megszűnése esetén – amennyiben a szolgálati viszony a létesítésétől számított egy éven belül megszűnik – az igényjogosult köteles a kifizetett összeget visszatéríteni. Az egy évet elérő vagy meghaladó hivatásos szolgálat után történő leszerelés esetén a leszerelőt visszatérítési kötelezettség nem terheli.

(10) Ugyanazon igényjogosultnak szervek közötti vagy szerven belüli, két éven belül történt ismételt (többszöri) áthelyezésekor, átsorolásakor vagy leszerelését követő ismételt állományba vételekor az igényjogosultat újbóli ellátás nem illeti meg.

(11) A riadócsomag ellenőrzését a ruházati szemle során kell végrehajtani. Az ellenőrzésnek ki kell térnie a riadócsomag összetételére, minőségére és a szavatossági időre. A tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az állományilletékes parancsnoknak azonnal intézkedni kell.

VII. FEJEZET

ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZAT

30. Az egyenruházati termékek viselésének általános szabályai

45. § (1) Egyenruha viselésére jogosultak az önálló szervek hivatásos állományú tagjai, továbbá a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek, amennyiben az egyenruházati cikkek viselésétől nem tiltották el őket.

(2) Az egyenruhás normatípusba sorolt igényjogosult szolgálatban egyenruhát köteles viselni, kivéve, ha szolgálati elöljárója szolgálati érdekből polgári ruha viselését rendeli el.

(3) A vegyes ruhás normatípusba sorolt igényjogosult szolgálatban polgári ruhát viselhet. A szolgálat ellátásának érdekében, a szervezeti hovatartozás kinyilvánítása és az egyöntetű megjelenés biztosítása céljából a szolgálati elöljáró egyenruha viselését is elrendelheti. A tábornoki állomány normabesorolása vegyes ruhás alapellátási norma.

(4) A polgári ruhás normatípusba sorolt igényjogosult ruházatának mindig az adott szolgálati feladat követelményeihez kell igazodnia. Az igényjogosult, aki szolgálati feladatát titkos információgyűjtés keretében végzi, kizárólag polgári eredetű és jellegű ruházati terméket viselhet. A titkos információgyűjtő szolgálatot ellátó személy nem viselhet – átalakított formában sem – olyan egyenruházati eredetű ruházati terméket és felszerelési cikket, amelyből szervezeti hovatartozására lehet következtetni.

(5) Az egyenruha viselésére jogosult szolgálati célú külföldi tartózkodása esetében az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek viselését a központi szerv vagy a közvetlen irányítás alatt lévő szerv vezetője hagyja jóvá. A központi szerv vagy a közvetlen irányítás alatt lévő szerv vezetőjének szolgálati célú külföldi tartózkodása esetében, az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek viselését a miniszter engedélyezi.

(6) Az igényjogosult nem viselhet egyenruhát, ha

a) beosztásából felfüggesztették vagy

b) nem szolgálati céllal külföldön tartózkodik, kivéve, ha a középfokú szakirányító szerv vezetője azt írásban engedélyezte számára.

(7)58 Az NKE RTK-ra vezényelt oktatói vagy nevelői feladatokat ellátó hivatásos állomány tagja, egyetemi munkavégzésének időtartama alatt illetve azzal összefüggésben – a feladat jellegétől függően – szolgálati, vagy gyakorló ruházat viselésére kötelezett. A vezényelt hivatásos állományú személy, szolgálati ruházatként a vegyes ruhás alapellátási normában felsorolt ruházati termékek és felszerelések beszerzésére kötelezett. Amennyiben azzal nem rendelkezik, a beszerzés a vezényelt hivatásos állományú személy saját költségére történik.

46. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálati helyére polgári ruhában vagy egyenruhában mehet, valamint onnan polgári ruhában vagy egyenruhában távozhat.

(2) A hivatásos szolgálattal össze nem függő, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony folytatása során egyenruházati termék és felszerelési cikk nem viselhető.

(3) A közterületen és a hivatali helyiségben a szolgálati követelményeknek és a rendvédelmi szerv jellegének, tekintélyének megfelelő tiszta és kulturált ruházat viselhető.

(4) Az öltözködési könnyítés a szolgálati elöljáró engedélyével – a szolgálati követelmények figyelembevételével – hajtható végre.

47. § (1) A rendszeresített egyenruházati termékeknek és felszerelési cikkeknek a viselési alkalomhoz és a viselési időszakhoz alkalmazkodó öltözködési lehetőséget kell biztosítaniuk.

(2) Viselési alkalom szerint az egyenruházat

a) társasági- (dísz-, ünnepi),

b) szolgálati (köznapi), vagy

c) gyakorló

öltözet.

(3) Viselési időszak szerint az egyenruházat

a) nyári,

b) téli, és

c) átmeneti

öltözet.

(4) A viselési időszakok:

a) nyári időszak: június 1-jétől szeptember 15-ig,

b) téli időszak: december 1-jétől március 15-ig,

c) átmeneti időszak: március 16-tól május 31-ig és szeptember 16-tól november 30-ig

tart.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott időszakokra előírt rendszeresített egyenruházatot irányadónak kell tekinteni. Az aktuális viselési időszakban bekövetkező szélsőséges időjárási viszonyok vagy szélsőséges hőmérsékleti értékek esetén a ruházat meghatározása a szolgálati elöljáró hatáskörébe tartozik.

48. § (1) A szolgálati öltözet a hivatásos állomány ruházata a napi irodai szolgálati tevékenység végrehajtása, a közterületen járőrszolgálatban és a fogvatartottak napi tevékenységének irányítása során (amennyiben más öltözet nincs elrendelve).

(2) A gyakorló öltözet a hivatásos állomány ruházata közterületen járőrszolgálatban, oktatási és kiképzési feladatok, a fogvatartottak napi tevékenységének közvetlen irányítása, valamint biztonsági, munkáltatási és irodai feladatok ellátása során.

(3) A társasági öltözet a hivatásos állomány alkalmi ruházata állami és nemzeti ünnepeken, rendvédelmi és társadalmi rendezvényeken, díszőrségben és egyéb ünnepi alkalmakkor. Az öltözet jelentősebb családi események (házasságkötés, keresztelő stb.) alkalmával is viselhető. Azon állomány, amely társasági öltözettel nem rendelkezik, ünnepi alkalmakkor a szolgálati öltözethez fehér hosszú vagy rövid ujjú inget köteles viselni.

49. § (1) Az egyenruha viselésére jogosultak öltözetének egységességét az állományilletékes parancsnok biztosítja.

(2) Az egységes öltözködés elrendelésére jogosult:

a) a miniszter országosan az önálló szervek állományára, valamint a tanintézetekbe vezényelt igényjogosultakra vonatkozóan,

b) a középfokú szakirányító szervek vezetői országosan, a saját szervre vonatkozóan,

c) a területi, helyi szervek vezetői, oktatási intézetek vezetői működési területükre vonatkozóan.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott vezető az ott meghatározott hatáskörét szervezetszerű helyettesére átruházhatja. A közös szolgálati feladat teljesítésekor az egységes öltözködésről az a vezető jogosult határozni, akinek utasításadási jogköre valamennyi vezetőre kiterjed.

50. § A szolgálati elöljáró felelős beosztottai öltözködéséért. A szolgálati elöljáró ellenőrzi, hogy beosztottai ruházata megfelel-e az adott szolgálati követelményeknek és a szervezeti egység jellegének. A szolgálati elöljáró megköveteli, hogy a ruházat mindig jó állapotú, tiszta és kulturált legyen.

51. §59 A ruházati termékek és felszerelési cikkek viselési változatairól a középfokú szakirányító szervek vezetője, továbbá a más szervhez vezényelt állomány tekintetében – ott, ahol az egyenruházat viselését a fogadó szerv vezetője előírta – a fogadó szerv vezetője e rendelet kiadását követő 90 napon belül intézkedik.

31. Az egyenruházati termékek viselésének különös szabályai

52. § (1) A szolgálati váll-lapon – kivéve a teljes egészében hímzett kivitelnél – és a társasági parolin hatágú csillagot kell elhelyezni a következők szerint:

a) egy csillag esetén a váll-lap és paroli középvonalán, hogy annak alsó szélétől a csillag közepe 15 mm-re essen,

b) két csillag esetén a váll-lap és paroli középvonalára merőlegesen, hogy annak alsó szélétől a csillagok közepe 15 mm-re essen,

c) három csillag esetén két csillagot a váll-lap és paroli alsó szélétől 15 mm-re, a harmadikat pedig úgy, hogy azok egyenlő oldalú háromszöget zárjanak be.

(2) A kitüntetési szalagsáv elhelyezése a társasági zubbonyon és a társasági kosztümkabáton, a bal oldalon lévő zsebtakaró felett közvetlenül, annak szélével párhuzamosan megengedett úgy, hogy a szalagsáv és a zseb középvonala egybeessen. Egy sorban legfeljebb négy kitüntetés viselhető.

(3) A hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvényt a társasági zubbony, a női társasági kosztümkabát jobb oldali mellrészén lévő zsebfedő felső szélének tűzése felett, középen kell elhelyezni.

(4) A köztársasági elnök, a Kormány, a rendészetért felelős miniszter, továbbá a jogszabályban feljogosított más szerv által alapított kitüntetéseket (az egyes kitüntetések viselésére kiadott szabályozókban meghatározottaknak megfelelően) eredeti formában a társasági zubbonyon, női társasági kosztümkabáton a bal zsebtakaró alatt elhelyezve kell viselni.

(5) A hivatásos állomány felsőfokú iskolai végzettséget tanúsító jelvényt a társasági zubbonyon, női társasági kosztümkabáton a jobb zsebtakaró alatt elhelyezve visel.

53. § (1) Az igényjogosult a 47. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott társasági, valamint – a (4) bekezdésben felsorolt cikkek, illetve a büntetés-végrehajtás állománya kivételével – a b) pontjában meghatározott szolgálati vagy köznapi öltözetén, valamint a jó láthatósági átvetőn névkitűzőt visel.

(2) A névkitűző a viselőjének teljes nevét tartalmazó BODONI ANTIQUA betűtípusú, nagy nyomtatott betűvel írott, 80x14 mm méretű, lekerekített sarkú, ezüstszínű fémlap. A betűk fekete színűek.

(3) A névkitűzőt az egyenruházat jobb oldali mellrészén lévő zsebfedő felső szélének tűzésén, középen – a hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvény alatt – vagy az ennek megfelelő helyen kell elhelyezni.

(4) A névkitűző ballonkabáton, felöltőn, valamint a szolgálati bőrdzsekin és a szolgálati télikabáton nem viselhető.

(5) A névkitűzővel történő első ellátás az igényjogosult részére térítésmentes, az ezzel kapcsolatos költségek az illetékes szerveket terhelik.

(6) A vegyes ruhás normába sorolt (amennyiben nem egyenruhában teljesít szolgálatot), illetve a polgári ruhás normába sorolt igényjogosult a névkitűzőt az állományilletékes parancsnok intézkedésének megfelelően viseli szolgálati helyén.

54. § (1) A szolgálati azonosító jelvényt a szolgálati, a gyakorló, a speciális ruházaton és a láthatósági átvetőn kell viselni.

(2)60 A hivatásos állomány a szolgálati azonosító jelvényt – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az egyenruházati felsőruházatok mellzsebén, bal oldalt a zsebfedő alatt, a rögzítő gombjára gombolva, annak hiányában képzeletbeli helyére tűzve kell viselni. A szolgálati azonosító jelvényt a zsebtakaró alsó széle alá úgy kell feltűzni, hogy az a zseb függőleges középvonalával egybeessen.

(3)61 A testvédő készlet használatakor – és csakis ebben az esetben – a rendőrség igényjogosulti állományának a szolgálati azonosító jelvényt testpáncél alatt a legkülső ruházat bal karjának tasakjában kell hordani.

(4)62 Az ideiglenes csapatszolgálati századok, vagy a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek feladatkörébe tartozó speciális feladatok ellátása során a 10M egységes rendészeti gyakorló ruházat viselése esetén – az erre kialakított tépőzár részen – szolgálati azonosító jelvény helyett a szolgálati elöljáró engedélye alapján hímzett azonosító viselhető.

55. § (1) A rendőrségi hímzett azonosító a szolgálati azonosító jelvény számát tartalmazó ruházati felszerelés, amely a gyakorló öltözetet viselő állomány részére, valamint a szolgálati azonosító jelvény láthatóságát nem biztosító felszerelés viselése esetén biztosítja az egyenruhát viselő állomány azonosíthatóságát.

(2) A rendőrségi hímzett azonosítót

a) a 10M egységes rendészeti gyakorló zubbonyon jobb oldalt, a zseben, középen a húzózár fölött,

b) a 10M egységes rendészeti gyakorló dzsekin jobb oldalt, a „RENDŐRSÉG” felirattal egyvonalban, középen, vagy

c) a testvédőn jobb oldalt a mellvonal magasságában, középen

kell viselni.

56. § (1)63 A hivatásos állományból nyugállományba helyezett személyek egyenruha viselésének jogosultságáról a nyugállományba helyezési állományparancs intézkedik. A nyugállományba helyezett személy csak társasági egyenruházat viselésére jogosult, a hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény nélkül. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületében szolgálatot ellátó, illetve az Egyetemen oktatói, kutatói és tudományos tevékenységet végzők – a hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény nélkül – egyetemi munkavégzésük időtartama alatt, illetve azzal összefüggésben jogosultak szolgálati és gyakorló ruházat viselésére is. Ennek beszerzési költsége a nyugállományba helyezett személyt terheli.

(2) A társasági egyenruhát az öltözködési előírások figyelembevételével kell viselni.

(3) A hivatásos állományból nyugállományba helyezettet az egyenruha viselésétől és a rendfokozat használatától utólag el kell tiltani, amennyiben a bíróság jogerősen lefokozta vagy a közügyektől eltiltotta. Amennyiben a nyugállományba helyezett e rendeletben meghatározott öltözködési szabályokat durván megszegi (megszégyenítő módon, más nem egyenruházati cikkel együtt hordva viseli stb.), az egyenruha viselésétől és a rendfokozat használatától eltiltható. Az eltiltásról a nyugállományba helyezésről rendelkező elöljáró határozatban jogosult dönteni.

(4) A hivatásos állományból nyugállományba helyezett külföldi tartózkodása folyamán az egyenruházati terméket és felszerelési cikket a középirányító szerv vezetőjének jóváhagyásával viselheti.

32. Az egyenruha-viselés eltérő szabályai az egyes önálló szerveknél

57. § (1) A rendőrség testületi jelvényét – kivéve a teljes egészében hímzett kivitelnél – a rendfokozati jelzések középvonalán, azok felső szélétől a váll-lap esetében 12 mm-re, a paroli esetében 20 mm-re kell elhelyezni.

(2) A rendőrségi felöltőn, az ujja rangjelzést a ruházat mindkét ujjának alsó részére oly módon kell felvarrni, hogy az ujja rangjelzés középvonala a felöltő ujja középvonalától 20,0 mm-rel előrébb, míg a felső díszítő csíkja a felöltő ujja aljától 140,0 mm-re legyen.

(3) A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszerben lévő felöltő gallérján parolit kell viselni.

(4)64

VIII. FEJEZET

A KÜLÖNLEGES FOGLALKOZTATÁSI ÁLLOMÁNY FEGYVERZETI-, KÉNYSZERÍTŐESZKÖZ
ÉS VILÁGÍTÁSTECHNIKAI FELSZERELÉSE

58. § (1) A különleges foglalkoztatási állomány ellátása a szolgálati feladatok függvényében az alábbi fegyverzeti-, kényszerítő- és világítástechnikai eszközökkel történhet:

a) maroklőfegyver, tartóval és rendszeresített lőszerrel;

b) rendőrbot, tartóval;

c) kézi bilincs, tartóval;

d) könnygázszóró palack, tartóval;

e) rúdlámpa, tartóval.

(2) A különleges foglalkoztatási állomány (1) bekezdésben meghatározott eszközökkel való ellátásáról, a végrehajtandó feladatok függvényében az állományilletékes parancsnok gondoskodik.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

59. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)–(5)65

59/A. §66 A Köztársasági Őrezred állományából a más rendőri szerv állományába átkerülő személy a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 19/2012. (IV. 11.) BM rendelet módosításáról szóló 35/2012. (VII. 13.) BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályban volt 2. mellékletben a Köztársasági Őrezred alapellátási egyenruházati normáiként meghatározott ruházati termékeket és felszerelési cikkeket – az ott meghatározottak szerint, a Köztársasági Őrezred karjelvénye és nyakkendőtűje kivételével – megengedett viseletként az egységes megjelenés biztosítása mellett továbbra is hordhatja. A Köztársasági Őrezredtől a más rendőri szerv állományába átkerülők új normabesorolásának megfelelő alapellátása, alapellátás-kiegészítése – a karjelvény, a hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (sötétkék), valamint a hímzett váll-lap (sötétkék) kivételével – a költségvetés terhére nem biztosítható.

1. melléklet a 71/2011. (XII. 31.) BM rendelethez67

1. A Rendőrség ruházati alapellátási normái (kivéve Készenléti Rendőrség)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

 

 

Termék megnevezése

menny. egység

csökken-
tett alap-
ellátási norma

egyen-
ruhás alap-
ellátási norma

egyen-
ruhás alap-
ellátási norma

egyen-
ruhás alap-
ellátási norma

vegyes ruhás alap-
ellátási norma

polgári ruhás alap-
ellátási norma

szenior

szenior

vegyes ruhás alap-

ellátási norma

vegyes ruhás alap-
ellátási norma

2

Normakód

CS

E1

E2

E3

V

P

S1

S2

T1

T2

3

1.

Gyakorló ruházat

a)

14M e. rendészeti gyakorló bakancs **

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

b)

10M e. rendészeti gyakorló nadrág

db

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

5

c)

Gyakorló póló, sötétkék

db

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

d)

10M e. rendészeti gyakorló zubbony, felirattal

db

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

7

e)

10M e. rendészeti gyakorló dzseki, felirattal

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

2.

Szolgálati ruházat

a)

12M e. r. szolgálati félcipő

pár

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

9

b)

12M e. r. szolgálati nyári pantalló

db

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

10

c)

12M e. r. szolgálati téli pantalló

db

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

11

d)

12M e. r. szolgálati ing/ blúz, rövid ujjú, v. kék

db

 

2

2

1

2

 

 

 

 

 

12

e)

12M e. r. szolgálati ing/ blúz, hosszú ujjú, v. kék

db

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

13

f)

12M e. r. szolgálati pulóver

db

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

14

g)

12M e. r. szolgálati nyári dzseki

db

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

15

h)

12M e. r. szolgálati télikabát

db

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

16

i)

szolgálati garbó, sötétkék

db

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

17

3.

Társasági/ ünnepi ruházat

a)

Félcipő, normál bőrtalpú, fekete

pár

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

18

b)

Félcipő, ünnepi, fekete

pár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

19

c)

Női csizma, fekete

pár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

d)

Társasági öltöny, sötétkék, szerelve

db

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

21

e)

Társasági kosztüm, sötétkék, szerelve

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

22

f)

Fehér ing/ blúz, rövid ujjú*

db

 

2

2

3**

2

 

 

 

2

2

23

g)

Fehér ing/ blúz, hosszú ujjú*

db

 

1

1

1

1

 

 

 

2

2

24

h)

Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék, szerelve

db

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

25

i)

Ingblúz, rövid ujjú, világoskék, szerelve

db

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

26

j)

Ingblúz, rövid ujjú, fehér, szerelve

db

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

27

k)

Ballonkabát,4/4-es, sötétkék

db

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

28

l)

Társasági felöltő, női, sötétkék, szerelve

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

29

m)

Társasági felöltő, férfi, sötétkék, szerelve

db

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

30

4.

Ruházati kiegészítők

a)

Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

31

b)

Szolgálati, téli sapka, fekete, szerelve

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32

c)

Szolgálati tányérsapka, sötétkék, szerelve

db

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

33

d)

Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

db

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

34

e)

Társasági női kalap, sötétkék, szerelve

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

35

f)

Szolgálati derékszíj, fekete

db

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

36

g)

Társasági nadrágszíj, fekete

db

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

37

h)

Szolgálati nyakkendő, sötétkék

db

 

1

1

1

1

 

 

 

1

1

38

i)

Nyaksál, sötétkék

db

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

39

j)

Szolgálati bőrkesztyű, fekete

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

40

k)

Szolgálati, csapadék ellen védő kabát sötétkék

db

1

1

1

1

 

 

 

 

1

1

41

l)

Téli ing***

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

42

m)

Téli alsó***

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

43

n)

Szolgálati téli zokni, sötétkék***

pár

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

44

o)

Szolgálati, nyári zokni, sötétkék***

pár

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

45

p)

Hímzett névkitűző

db

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

46

q)

Névkitűző fém

db

 

1

1

1

1

 

 

 

1

1

47

r)

12M e. r. taktikai öv klt.*

db

 

1

1

1

1

1

 

 

1

1

48

5.

Ékítmények

a)

Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

49

b)

Hímzett váll-lap, sötétkék

pár

1

3

3

3

2

 

 

 

 

 

50

c)

Váll-lap tábornoki szerelve

pár

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

51

d)

Karjelvény

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

52

6.

Személyi felszerelés

a)

Málhazsák

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

53

b)

Akciómellény*****

db

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

54

7.

Költség-
térítés

a)

Polgári ruhapénz

db

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

55

b)

Alsóruházati

költségtérítés****

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

* Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére.

** Alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki.

*** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre.

**** Összege 8000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék, vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani.

***** A polgári ruhás állomány részére a szolgálati feladatok függvényében az alegységkészletből kell biztosítani.

Megjegyzés:

Cs: Csökkentett férfi és női alapellátási norma

E1: Egyenruhás alapellátási norma (Közrendvédelmi szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő férfi és női egyenruhás állománya kivéve Készenléti Rendőrség állománya részére)

E2: Egyenruhás alapellátási norma (Határrendészeti szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő férfi és női egyenruhás állománya részére)

E3: Egyenruhás alapellátási norma (Közlekedésrendészeti szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő férfi és női egyenruhás állomány részére)

V: Vegyes ruhás férfi és női alapellátási norma

P: Polgári ruhás alapellátási norma

S1: Szenior – különleges foglalkoztatási állomány – közterületen szolgálatot teljesítő férfi és női alapellátási norma

S2: Szenior – különleges foglalkoztatási állomány – irodában szolgálatot teljesítő férfi és női alapellátási norma

T1: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi)

T2: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / női)

Ha az igényjogosult egyenruhás az E1-E3 normában nem került nevesítésre, akkor a normabesorolást és ruházati ellátást az igényjogosult szolgálati feladatai alapján kell meghatározni és biztosítani, továbbá a 20. § (4) bekezdésének megfelelően a kinevezési állományparancsban kell rögzíteni.

2. Az 1., 10., és 14. pontokban *-gal megjelölt termékek rendszeresítéséig az állomány ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak. A felsorolt cikkek megengedett öltözetként viselhetőek.

 

A

B

1

Megnevezés

Viselési határidő

2

Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos

 

3

Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos

 

3. Az E3-as – közlekedésrendészeti – normába sorolt állomány a normán felül egységfelszerelésként fehér derékszíjjal, fehér cérnakesztyűvel, valamint jelsíppal is el kell látni. A jelsíp kiadása nem történhet használt készletből.

4. A hivatásos állomány részére – a szenior állomány kivételével – alegységkészletként rohamsisakot kell biztosítani.

5. A normában felsorolt termékeken és cikkeken felül alapellátásként – védőfelszerelés ellátási szabályai szerint – a 6. pontban felsorolt szolgálatokat ellátók részére speciális szolgálati egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni ruhanorma besorolástól függetlenül.

6. a) Motoros szolgálatot ellátók (kivéve: a körzeti megbízott) speciális szolgálati egyenruházata

 

A

B

C

1

Megnevezés

Mennyiség

2

aa)

Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék

1 db

3

ab)

Motoros dzseki

1 db

4

ac)

Motoros nadrág mellrésszel

1 db

5

ad)

Kétrészes motoros alsóruházat (kék)

1 db

6

ae)

Motoros csizma

1 pár

7

af)

Vízirendészeti teniszing

3 db

8

ag)

Motoros kesztyű

1 pár

9

ah)

Hímzett, tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék

2 db

10

ai)

Karjelvény

2 db

b) Vízi rendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata

 

A

B

C

1

Megnevezés

Mennyiség

2

ba)

Viharruha, kétrészes

1 db

3

bb)

Vízirendészeti viharmellény

1 db

4

bc)

Vízirendészeti védőkesztyű

1 pár

5

bd)

Viharcsizma

1 pár

6

be)

Vízirendészeti félcipő

1 pár

7

bf)

Vízirendészeti teniszing

3 db

8

bg)

Vízirendészeti rövidnadrág

2 db

9

bh)

Vízirendészeti sildes sapka

1 db

10

bi)

Vízirendészeti hosszú nadrág

1 db

11

bj)

Vízirendészeti téli sapka

1 db

12

bk)

Hímzett, tépőzáras rendfokozati jelzés

2 db

13

bl)

Karjelvény

2 db

c) Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata

 

A

B

C

1

Megnevezés

Mennyiség

2

ca)

Lovaglónadrág (nyári)

1 db

3

cb)

Lovaglónadrág (téli)

1 db

4

cc)

Lovaglónadrág (gyakorló)

1 db

5

cd)

Lovaglócsizma

1 pár

6

ce)

Lovas szolgálati kabát kivehető béléssel*

1 db

7

cf)

Lovas jó láthatósági átvető*

1 db

* Csak rendszeresítést követően adható ki.

d) Kutyavezetői szolgálatot, valamint kutyavezetői oktatói, szakoktatói feladatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata

 

A

B

C

1

Megnevezés

Mennyiség

2

da)

10M Kutyavezetői védőnadrág

2 db

3

db)

10M Kutyavezetői védőzubbony

1 db

4

dc)

10M Kutyavezetői védődzseki

1 db

5

dd)

Kutyavezetői karjelvény

2 db

e) Szemle bizottságvezető, bűnügyi technikai osztályvezető, bűnügyi technikus és segéd technikus, baleseti helyszínelő, baleseti helyszínelő és vizsgáló munkakörben szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata

 

A

B

C

1

 

Megnevezés

Mennyiség

2

ea)

Bűnügyi technikusi dzseki

1 db

3

eb)

Bűnügyi technikusi melles nadrág

2 db*

* A termék kiadásának határideje 2015. december 31.

f) A csökkentett, az egyenruhás és közterületen szolgálatot teljesítő vegyes ruhás állomány részére normán felül 1 db jó láthatósági átvetőt (MSZ EN 471 szerinti fluoreszcens sárga) kell kiadni, speciális egyenruházati termékként. A szenior állomány részére a normán felül 1 db jó láthatósági terméket (MSZ EN 471 szerinti fluoreszcens sárga) kell kiadni speciális egyenruházati termékként.

7. Az alábbi ruházatot a csapaterőbe szervezett állomány annak elhasználódásáig viselheti. A csapaterős tevékenységeken kívül az alábbi termékek viselése tilos.

 

A

1

Megnevezés

2

Bevetési téli dzseki, sötétkék*

3

Bevetési zubbony, sötétkék*

4

Bevetési nadrág, sötétkék

5

Szolgálati bakancs, fekete

6

Bevetési póló

* Hímzett azonosítót

- a bevetési zubbonyon jobb oldalt, a zseben, középen a húzózár fölött,

- a bevetési téli dzsekin jobb oldalon, a tépőzáron

kell viselni.

8. A hivatásos állomány – amennyiben a ruházati normájában nem szerepel – az egységes megjelenés biztosítása mellett az alább felsorolt cikkeket megengedett öltözetként viselheti.

 

A

B

1

Megnevezés

Viselési határidő

2

Vízirendészeti/strand teniszing (a speciális szolgálatot ellátók öltözetéhez)

 

3

Szolgálati, csapadék ellen védő kabát

 

4

Szolgálati, csapadék ellen védő nadrág

 

5

Szolgálati szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve

 

6

10M e. r. gyakorló nadrág (könnyített)

 

7

10M e. r. gyakorló zubbony (könnyített)

 

8

10M e. r. gyakorló bakancs

2022. december 31.

9

12M e. r. gyakorló bakancs (könnyített)

 

10

Szolgálati nyári dzseki, sötétkék

 

11

Szolgálati nyári pantalló, sötétkék

 

12

12M e. rendészeti szolgálati félcipő (nyári)

 

9. a) Társasági öltözet cikkösszetétele a rendőrség hivatásos férfi állománya részére. Amennyiben az állomány alapellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti.

 

A

B

1

Megnevezés

Viselési határidő

2

Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

 

3

Társasági felöltő, sötétkék, szerelve

 

4

Társasági zubbony, sötétkék, szerelve

 

5

Társasági pantalló, sötétkék

 

6

Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos

 

7

Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos

 

8

Szolgálati nyakkendő, sötétkék

 

9

Társasági nadrágszíj, fekete

 

10

Félcipő normál, bőrtalpú, fekete

 

11

Szolgálati bőrkesztyű, fekete

 

12

Karjelvény

 

13

Hímzett váll-lap, sötétkék

 

14

Névkitűző fém

 

15

Szalagsáv

 

b) Társasági öltözet cikkösszetétele a rendőrség hivatásos női állománya részére. Ha az állomány alapellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti.

 

A

B

1

Megnevezés

Viselési határidő

2

Társasági női kalap, sötétkék, szerelve

 

3

Társasági felöltő, sötétkék, szerelve

 

4

Társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve

 

5

Társasági szoknya, sötétkék

 

6

Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos

 

7

Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos

 

8

Szolgálati nyakkendő, sötétkék

 

9

Társasági nadrágszíj, fekete

 

10

Harisnya

 

11

Félcipő ünnepi, fekete

 

12

Szolgálati bőrkesztyű, fekete

 

13

Karjelvény

 

14

Hímzett váll-lap, sötétkék

 

15

Névkitűző fém

 

16

Szalagsáv

 

10. A Készenléti Rendőrség hivatásos állományának ruházati alapellátási normái

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

 

 

Termék megnevezése

menny. egység

csökken-
tett alap-
ellátási norma

egyen-
ruhás alap-
ellátási norma

vegyes ruhás alap-
ellátási norma

polgári ruhás alap-
ellátási norma

vegyes
ruhás alap-
ellátási norma

vegyes
ruhás alap-
ellátási norma

2

Normakód

 

 

 

CS

E

V

P

T1

T2

3

1.
Gyakorló ruházat

a)

14M e. rendészeti gyakorló bakancs**

pár

1

1

1

1

1

1

4

b)

12M e. rendészeti gyakorló bakancs (könnyített)

pár

 

1

1

 

 

 

5

c)

10M e. rendészeti gyakorló nadrág

db

1

1

1

1

1

1

6

d)

10M e. rendészeti gyakorló nadrág (könnyített)

db

 

1

1

 

 

 

7

e)

KR köznapi teniszing, sötétkék

db

2

2

1

1

1

1

8

f)

KR ünnepi teniszing, fehér

db

2

2

1

1

1

1

9

g)

10M e. rendészeti gyakorló zubbony (KR felirattal)

db

1

1

1

1

1

1

10

h)

10M e. rendészeti gyakorló zubbony KR felirattal (könnyített)

db

 

1

1

 

 

 

11

i)

10M e. rendészeti gyakorló dzseki (KR felirattal)

db

1

1

1

1

1

1

12

j)

Szolgálati garbó, sötétkék

db

1

1

 

 

 

 

13

3.
Társasági/ ünnepi ruházat

a)

Félcipő, normál bőrtalpú, fekete

pár

 

 

 

 

1

 

14

b)

Félcipő ünnepi, fekete

pár

 

 

 

 

 

1

15

c)

Női csizma, fekete

pár

 

 

 

 

 

1

16

d)

Társasági öltöny, sötétkék, szerelve

db

 

 

 

 

2

 

17

e)

Társasági kosztüm, sötétkék, szerelve

db

 

 

 

 

 

2

18

f)

Fehér ing/blúz, rövid ujjú*

db

 

 

 

 

2

2

19

g)

Fehér ing/blúz, hosszú ujjú*

db

 

 

 

 

2

2

20

h)

Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék, szerelve

db

 

 

 

 

1

1

21

i)

Ingblúz, rövid ujjú, világoskék, szerelve

db

 

 

 

 

1

1

22

j)

Ingblúz, rövid ujjú, fehér, szerelve

db

 

 

 

 

1

1

23

k)

Ballonkabát, 4/4-es, sötétkék

db

 

 

 

 

1

1

24

l)

Társasági felöltő, férfi, sötétkék, szerelve

db

 

 

 

 

1

 

25

m)

Társasági felöltő, női, sötétkék, szerelve

db

 

 

 

 

 

1

26

4.
Ruházati kiegészítők

a)

Hímzett szövetsapka (pilotka), bordó

db

1

1

1

1

1

1

27

b)

Szolgálati téli sapka, szerelve, fekete

db

1

1

1

1

1

1

28

c)

Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

db

 

 

 

 

1

 

29

d)

Társasági női kalap, sötétkék, szerelve

db

 

 

 

 

 

1

30

e)

12M e. r. taktikai öv klt.

db

1

1

1

1

1

1

31

f)

Társasági nadrágszíj, fekete

db

 

 

 

 

1

1

32

g)

Szolgálati nyakkendő, sötétkék

db

 

 

 

 

1

1

33

h)

Nyaksál, sötétkék

db

 

 

 

 

1

1

34

i)

Szolgálati bőrkesztyű, fekete

pár

1

1

1

1

1

1

35

j)

Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék

db

1

1

 

 

1

1

36

k)

Téli ing***

db

1

1

1

1

1

1

37

l)

Téli alsó***

db

1

1

1

1

1

1

38

m)

Szolgálati téli zokni, sötétkék***

pár

2

2

2

2

2

2

39

n)

Szolgálati, nyári zokni, sötétkék***

pár

2

2

2

2

2

2

40

o)

Hímzett névkitűző

db

2

2

1

1

1

1

41

p)

Névkitűző fém

db

 

 

 

 

1

1

42

q)

Tépőzáras karszalag, bordó

db

1

1

1

1

1

1

43

5.
Ékítmények

a)

Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék

db

2

2

2

2

2

2

44

b)

Hímzett váll-lap, sötétkék

pár

1

1

 

 

 

 

45

c)

Váll-lap tábornoki szerelve

pár

 

 

 

 

2

2

46

d)

Karjelvény

db

2

2

2

2

2

2

47

6.
Személyi felszerelés

a)

Málhazsák

db

1

1

1

1

1

1

48

b)

Akciómellény*****

db

 

 

 

1

 

 

49

7.
Költségtérítés

a)

Polgári ruhapénz

db

 

 

 

1

 

 

50

b)

Alsóruházati költségtérítés****

db

1

1

1

1

1

1

* Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére.

** Alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki.

*** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre.

**** Összege 8000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék, vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani.

***** A polgári ruhás állomány részére a szolgálati feladatok függvényében az alegységkészletből kell biztosítani.

Megjegyzés:

Cs: Csökkentett férfi és női alapellátási norma

E: Egyenruhás alapellátási norma

V: Vegyes ruhás férfi és női alapellátási norma

P: Polgári ruhás alapellátási norma

T1: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi)

T2: Vegyes ruhás alapellátási norma Tábornoki állomány részére / női)

11. A Készenléti Rendőrségnél szolgálatot teljesítő szenior állomány ruházata – feladatellátástól függően – megegyezik az egyen-, vegyes vagy a polgári ruhás alapellátási normával kivéve a 12. pontban és a 10. pont 7. Költségtérítés alpont a) sorában foglaltakkal.

12. A csökkentett, az egyenruhás és közterületen szolgálatot teljesítő vegyes ruhás állomány részére normán felül 1 db jó láthatósági átvetőt (MSZ EN 471 szerinti fluoreszcens sárga) kell kiadni, speciális egyenruházati termékként.

13. A Készenléti Rendőrség speciális feladatokra kijelölt hivatásos állománya részére az e pontban meghatározott egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni.

a) A Személyi és Objektumvédelemi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály III. Őrségi Osztály Sándor-palota Őrségi Alosztályának ruházati ellátása

 

A

B

C

D

1

 

 

Férfi

Női

2

Termékmegnevezés

Me.

Menny.

Menny.

3

Szolgálati nyári dzseki, palackzöld

db

1

1

4

Szolgálati nyári pantalló, fekete

db

1

1

5

Szolgálati nyakkendő, fekete

db

2

2

6

Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos

db

2

2

7

Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos

db

2

2

8

Szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, világoszöld

db

2

2

9

Szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, világoszöld

db

2

2

10

Szolgálati pulóver, palack zöld

db

1

1

11

Barettsapka, palack zöld, szerelve

db

1

1

12

Szolgálati téli pantalló, fekete

db

1

1

13

Szolgálati garbó, fekete

db

1

1

14

Szolgálati csapadék ellen védő kabát, zöld

db

1

1

15

Szolgálati derékszíj, fekete

db

1

1

16

12M e. r. szolgálati félcipő, fekete

pár

1

1

17

Hímzett váll-lap, kék

pár

2

2

18

Névkitűző

db

1

1

b) A díszőri szolgálatot ellátó állomány speciális egyenruházata

ba) Tiszti állomány egyenruházata

 

A

B

C

1

Megnevezés

Me.

Tervezett viselési idő

2

Tiszti föveg

1 db

3 év

3

Tiszti kisatilla

1 db

3 év

4

Tiszti pantalló

1 db

3 év

5

Kun köpeny

1 db

5 év

6

Fekete, cúgos cipő

1 pár

2 év

7

Cérnakesztyű fehér

6 pár

1 év

8

Fehér póló, hosszú ujjú, férfi

6 db

1 év

9

Szolgálati, nyári zokni, fekete

1 pár

1 év

10

Szolgálati, téli zokni, fekete

1 pár

1 év

11

Fekete fonott vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal

1 db

5 év

12

Fonott kardtartó, rejtett

1 db

5 év

13

Kardbojt (arany)

1 db

3 év

14

Társasági derékszíj, fekete

1 db

3 év

15

Ruhazsák

1 db

szükség szerint

16

Köpenytartó zsák

1 db

szükség szerint

17

Ingpótló fehérgallér

3 db

1 év

bb) Zászlósi állomány egyenruházata

 

A

B

C

1

Megnevezés

Me.

Tervezett viselési idő

2

Díszőr kalpag szerelve

1 db

3 év

3

Dísztoll

1 db

1 év

4

Nagyatilla

1 db

3 év

5

Díszőr pantalló

1 db

3 év

6

Kun köpeny

1 db

5 év

7

Fekete, cúgos cipő

1 pár

2 év

8

Cérnakesztyű fehér

6 pár

1 év

9

Fehér póló, hosszú ujjú, férfi

6 db

1 év

10

Szolgálati, nyári zokni, fekete

1 pár

1 év

11

Szolgálati, téli zokni, fekete

1 pár

1 év

12

Fekete, fonott, vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal

1 db

5 év

13

Kardbojt (palaszürke)

1 db

3 év

14

Társasági derékszíj, fekete

1 db

3 év

15

Ruhazsák

1 db

szükség szerint

16

Köpenytartó zsák

1 db

szükség szerint

17

Ingpótló fehérgallér

3 db

1 év

18

Fonott kardtartó, rejtett

1 db

5 év

14. A Terrorelhárítási Központ ruházati alapellátási normái

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

 

Termék megnevezés

menny. egység

egyenruhás alapellátási norma

polgári ruhás alapellátási norma

vegyes ruhás alapellátási norma

2

Normakód

 

E

P

T

3

1.
Gyakorló ruházat

a)

14M e. rendészeti gyakorló bakancs**

pár

1

1

1

4

b)

10M e. rendészeti gyakorló nadrág

db

1

1

1

5

c)

Gyakorló póló, sötétkék

db

2

2

2

6

d)

10M e. rendészeti gyakorló zubbony, felirattal

db

1

1

1

7

e)

10M e. rendészeti gyakorló dzseki, felirattal

db

1

1

1

8

2.
Szolgálati ruházat

a)

12M e. r. szolgálati félcipő

pár

1

 

 

9

b)

12M e. r. szolgálati nyári pantalló

db

1

 

 

10

c)

12M e. r. szolgálati téli pantalló

db

1

 

 

11

d)

12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, v. kék

db

2

 

 

12

e)

12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, v. kék

db

1

 

 

13

f)

12M e. r. szolgálati pulóver

db

1

 

 

14

g)

12M e. r. szolgálati nyári dzseki

db

1

 

 

15

h)

12M e. r. szolgálati télikabát

db

1

 

 

16

3.
Társasági/ ünnepi ruházat

a)

Félcipő, normál bőrtalpú, fekete

pár

 

 

1

17

b)

Társasági öltöny, sötétkék, szerelve

db

 

 

2

18

c)

Fehér ing/ blúz, rövid ujjú*

db

2

 

2

19

d)

Fehér ing/ blúz, hosszú ujjú*

db

1

 

2

20

e)

Ballonkabát,4/4-es, sötétkék

db

 

 

1

21

f)

Társasági felöltő, férfi, sötétkék, szerelve

db

 

 

1

22

4.
Ruházati kiegészítők

a)

Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék

db

1

1

1

23

b)

Szolgálati, téli sapka, fekete, szerelve

db

1

1

1

24

c)

Szolgálati tányérsapka, sötétkék, szerelve

db

1

 

 

25

d)

Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

db

 

 

1

26

e)

Szolgálati derékszíj, fekete

db

1

1

1

27

f)

Társasági nadrágszíj, fekete

db

 

 

1

28

g)

Szolgálati nyakkendő, sötétkék

db

1

 

1

29

h)

Nyaksál, sötétkék

db

 

 

1

30

i)

Szolgálati bőrkesztyű, fekete

pár

1

 

1

31

j)

Szolgálati, csapadék ellen védő kabát sötétkék

db

1

 

1

32

k)

Szolgálati téli zokni, sötétkék***

pár

2

2

2

33

l)

Szolgálati, nyári zokni, sötétkék***

pár

2

2

2

34

m)

Hímzett névkitűző

db

2

1

1

35

n)

Névkitűző fém

db

1

 

1

36

5.
Ékítmények

a)

Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék

db

2

2

2

37

b)

Hímzett váll-lap, sötétkék

pár

3

 

 

38

c)

Váll-lap tábornoki szerelve

pár

 

 

2

39

d)

Karjelvény

db

2

2

2

40

6.
Személyi felszerelés

a)

Málhazsák

db

1

1

1

41

7.
Költségtérítés

a)

Polgári ruhapénz

db

 

1

 

42

b)

Alsóruházati költségtérítés****

db

1

1

1

* Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére.

** Alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki.

*** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre.

**** Összege 8000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék, vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani.

Megjegyzés:

E: Egyenruhás alapellátási norma

P: Polgári ruhás alapellátási norma

T: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi)

2–3. melléklet a 71/2011. (XII. 31.) BM rendelethez68

4. melléklet a 71/2011. (XII. 31.) BM rendelethez69

1. A Büntetés-végrehajtási szervezet ruházati alapellátási normái

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

 

 

Termék megnevezése

menny. egység

csökkentett alapellátási norma

egyenruhás alapellátási norma

vegyes ruhás alapel-
látási norma

vegyes ruhás alapellátási norma

vegyes ruhás alapellátási norma

vegyes ruhás alapellátási norma

2

Normakód

 

 

 

CS

E

V1

V2

T1

T2

3

1.

Gyakorló

ruházat

a)

14M e. rendészeti gyakorló bakancs

pár

1

1

1

1

1

1

4

b)

10M e. rendészeti gyakorló nadrág (könnyített)

db

1**

1**

1

1

1

1

5

c)

Pólóing, világoskék

db

2

2

2

2

2

2

6

d)

10M e. rendészeti gyakorló zubbony (könnyített)

db

1**

1**

1

1

1

1

7

e)

10M e. rendészeti gyakorló dzseki, felirattal

db

1

1

1

1

1

1

8

f)

10M e. rendészeti gyakorló nadrág (nyári)

db

1

1

 

 

 

 

9

g)

10M e. rendészeti gyakorló zubbony (nyári)

db

1

1

 

 

 

 

10

2.

Szolgálati ruházat

a)

12M e. r. szolgálati félcipő

pár

1

1

1

1

 

 

11

b)

12M e. r. szolgálati nyári pantalló

db

 

1

1

1

 

 

12

c)

12M e. r. szolgálati téli pantalló

db

 

1

1

1

 

 

13

d)

12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, v. kék

db

 

2

1

1

 

 

14

e)

12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, v. kék

db

 

2

1

1

 

 

15

f)

12M e. r. szolgálati pulóver

db

 

2

1

1

 

 

16

g)

12M e. r. szolgálati nyári dzseki

db

 

1

1

1

 

 

17

h)

12M e. r. szolgálati télikabát

db

 

1

1

1

 

 

18

i)

12M e. r. szolgálati félcipő (nyári)

pár

 

1

1

1

 

 

19

3.

Társasági/ ünnepi ruházat

a)

Félcipő, fekete (ffi/női)

pár

 

 

 

1

1

1

20

b)

Kistársasági öltöny, szerelve, szürke

db

 

 

 

 

1

 

21

c)

Társasági öltöny, szerelve, sötétkék

db

 

 

 

1

1

 

22

d)

Kistársasági kosztüm,

3 részes, szerelve, szürke

db

 

 

 

 

 

1

23

e)

Társasági kosztüm,

3 részes, szerelve, sötétkék

db

 

 

 

1

 

1

24

f)

Fehér ing/blúz, rövid ujjú*

db

 

1

1

1

1

1

25

g)

Fehér ing/blúz, hosszú ujjú*

db

 

1

1

1

1

1

26

h)

Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék, szerelve

db

 

 

 

 

1

1

27

i)

Ingblúz, rövid ujjú, világoskék, szerelve

db

 

 

 

 

1

1

28

j)

Ingblúz, rövid ujjú, fehér, szerelve

db

 

 

 

 

1

1

29

k)

Kistársasági felöltő, szerelve, fekete

db

 

 

 

 

1

1

30

l)

Társasági felöltő, szerelve, sötétkék

db

 

 

 

1

1

1

31

m)

Ballonkabát 4/4*

db

 

 

 

 

1

1

32

4.

Ruházati kiegészítők

a)

Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék

db

1

1

1

1

1

1

33

b)

12M e. r. téli sapka, szerelve

db

1

1

1

1

1

1

34

c)

Kistársasági tányérsapka/kalap, szerelve, szürke

db

 

 

 

 

1

1

35

d)

Társasági tányérsapka/kalap, szerelve, sötétkék

db

 

 

 

1

1

1

36

e)

Szolgálati derékszíj, fekete

db

 

1

1

1

1

1

37

f)

12M e. r. taktikai öv

klt

1

1

1

1

1

1

38

g)

Szolgálati bőrkesztyű, fekete

pár

1

1

1

1

1

1

39

h)

Szolgálati nyakkendő, sötétkék

db

 

1

1

1

1

1

40

i)

Selyem nyakkendő, fekete

db

 

 

 

 

1

1

41

j)

Nyakkendőtű

db

 

1

1

1

1

1

42

k)

Nyaksál, sötétkék

db

 

1

1

1

1

1

43

l)

Nyaksál, fekete

db

 

 

 

 

1

1

44

m)

Téli ing***

db

 

 

 

 

 

 

45

n)

Téli alsó***

db

1

1

1

1

1

1

46

o)

Szolgálati téli zokni, sötétkék***

pár

2

2

2

2

2

2

47

p)

Szolgálati, nyári zokni, sötétkék***

pár

2

2

2

2

2

2

48

q)

Hímzett tépőzáras azonosító szám

db

2

2

2

2

2

2

49

r)

12M azonosító szám tépőzáras

db

2

2

2

2

2

2

50

s)

Felsőfokú végzettséget tanúsító jelvény

db

 

 

 

1

2

2

51

t)

Névkitűző fém

db

 

1

1

1

2

2

52

5. Ékítmények

a)

12M e.r hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés

db

2

2

2

2

2

2

53

b)

12M e.r. hímzett váll-lap

pár

 

2

2

2

2

2

54

c)

Karjelvény

tépőzáras

db

2

2

2

2

2

2

55

6.

Személyi felszerelés

a)

Málhazsák

db

1

1

1

1

1

1

56

c)

Igazolványtok sorszámozott szolgálati jelvénnyel

db

 

1

1

1

1

1

57

7. Költség-
térítés

a)

Alsóruházati költségtérítés****

db

1

1

1

1

1

1

* Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére.

** Alapellátás és alapellátás- kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki.

*** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre.

**** Összege 5 000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék, vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani.

Megjegyzés:

Cs: Csökkentett férfi és női alapellátási norma

E: Egyenruhás férfi és női alapellátási norma

V1: Vegyes ruhás férfi és női alapellátási norma

V2: Vegyes ruhás alapellátási norma (Vezetői férfi és női állomány részére)

T1: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi)

T2: Vegyes ruhás alapellátási norma Tábornoki állomány részére / női)

2. A raktári készlet erejéig az állomány ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak.

 

A

B

1

Megnevezés

Viselési határidő

2

Szolgálati félcipő (unisex), fekete

 

3

Téli sapka műszőrmés, szerelve

2016. december 31.

4

Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap)

2016. december 31.

5

Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú)

2016. december 31.

6

10M e.r. gyakorló bakancs

2022. december 31.

3. A hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként a meghatározott időpontig viselheti.

 

A

B

1

Megnevezés

Viselési határidő

2

Szolgálati jelvény réz, bőr alátéttel

2015. december 31.

3

Gyakorló zubbony, sötétkék

2015. december 31.

4

Gyakorló nadrág, sötétkék

2015. december 31.

5

Málhaöv

2015. december 31.

6

ľ -es kabát kapucnival sötétkék

2015. december 31.

7

Téli sapka műszőrmés sötétkék

2016. december 31.

8

Dzseki sötétkék

2016. december 31.

9

Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap)

2016. december 31.

10

Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú)

2016. december 31.

11

10M e. r. gyakorló nadrág (polifoam betéttel)

2018. december 31.

12.

10M e. r. gyakorló zubbony (polifoam betéttel)

2018. december 31.

13

10M e r gyakorló bakancs

2022. december 31.

14

12M e.r. gyakorló bakancs (könnyített)

 

15

Szolgálati félcipő (unisex), fekete

 

4. a) Társasági (ünnepi) öltözet cikkösszetétele a büntetés-végrehajtás hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (férfi) állománya részére. Ha az állomány alapellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti.

 

A

B

1

Megnevezés

Viselési határidő

2

Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

 

3

Társasági felöltő, sötétkék, szerelve

 

4

Társasági zubbony, sötétkék, szerelve

 

5

Társasági pantalló, sötétkék

 

6

Fehér, hosszú ujjú ing, vállpántos

 

7

Fehér, rövid ujjú ing, vállpántos

 

8

Nyakkendő, sötétkék

 

9

Társasági nadrágszíj, fekete

 

10

Félcipő, fekete,

 

11

Szolgálati bőrkesztyű, fekete

 

12

Paroli

 

13

Névkitűző fém

 

14

Szalagsáv

 

b) Társasági (ünnepi) öltözet cikkösszetétele a büntetés-végrehajtás hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (női) állománya részére. Ha az állomány alapellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti.

 

A

B

1

Megnevezés

Viselési határidő

2

Társasági női kalap, sötétkék, szerelve

 

3

Társasági felöltő, sötétkék, szerelve

 

4

Társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve

 

5

Társasági szoknya, sötétkék

 

6

Fehér ing/blúz, hosszú ujjú, vállpántos

 

7

Fehér ing/blúz, rövid ujjú, vállpántos

 

8

Nyakkendő, sötétkék

 

9

Társasági nadrágszíj, fekete

 

10

Társasági pantalló, sötétkék

 

11

Társasági félcipő, fekete

 

12

Szolgálati bőrkesztyű, fekete

 

13

Paroli

 

14

Névkitűző fém

 

15

Szalagsáv

 

5. A hivatásos állomány részére, a szolgálati feladatok függvényében, a rendszeresítést követően – alegységkészletként – szolgálati csapadék ellen védő kabátot kell biztosítani.

5. melléklet a 71/2011. (XII. 31.) BM rendelethez70

1. A Katasztrófavédelmi szervek ruházati alapellátási normái

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

 

 

Termék megnevezése

menny.
egység

csökken-
tett alap-
ellátási norma

egyen-
ruhás alap-
ellátási norma

egyen-
ruhás alap-
ellátási norma

egyen-
ruhás alap-
ellátási norma

vegyes ruhás alap-
ellátási norma

vegyes ruhás alap-
ellátási norma

vegyes ruhás alap-
ellátási norma

vegyes ruhás alap-
ellátási norma

2

Normakód

 

 

 

CS

E1

E2

E3

V1

V2

T1

T2

3

1.

Gyakorló

ruházat

a)

14M e. rendészeti gyakorló bakancs***

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

4

b)

10M e. rendészeti gyakorló nadrág (könnyített)

db

2

2

2

2

2

2

2

2

5

c)

Gyakorló póló

db

4

4

4

4

4

4

4

4

6

d)

10M e. rendészeti gyakorló zubbony, felirattal (könnyített)

db

1

1

1

1

1

1

1

1

7

e)

10M e. rendészeti gyakorló dzseki, felirattal

db

1

1

1

1

1

1

1

1

8

f)

Tépőzáras acélbetétes félcipő

db

1******

 

 

1

 

 

 

 

9

2.

Szolgálati ruházat

a)

12M e. r. szolgálati félcipő

pár

 

1

1

 

1

1

 

 

10

b)

12M e. r. szolgálati nyári pantalló

db

 

1

1

 

1

1

 

 

11

c)

12M e. r. szolgálati téli pantalló

db

 

1

1

 

1

1

 

 

12

d)

12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, v. kék

db

 

2

2

 

2

2

 

 

13

e)

12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, v. kék

db

 

2

2

 

2

2

 

 

14

f)

12M e. r. szolgálati pulóver

db

 

1

1

 

1

1

 

 

15

g)

12M e. r. szolgálati nyári dzseki

db

 

1

1

 

1

1

 

 

16

h)

12M e. r. szolgálati télikabát

db

 

1

1

 

1

1

 

 

17

3.

Társasági/ ünnepi ruházat

a)

Társasági félcipő, ünnepi, fekete

pár

 

1**

1**

1**

1**

1**

1

1

18

b)

Társasági öltöny, sötétkék, szerelve

db

 

1**

 

1**

1**

 

2

 

19

c)

Társasági kosztüm, 3 részes, sötétkék, szerelve

db

 

 

1**

 

 

1**

 

2

20

d)

Fehér ing/blúz, rövid ujjú*

db

 

1

1

1**

1

1

1

1

21

e)

Fehér ing/blúz, hosszú ujjú*

db

 

1

1

1**

1

1

1

1

22

f)

Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék, szerelve

db

 

 

 

 

 

 

1

1

23

g)

Ingblúz, rövid ujjú, világoskék, szerelve

db

 

 

 

 

 

 

1

1

24

h)

Ingblúz, rövid ujjú, fehér, szerelve

db

 

1**

1**

1**

1**

1**

1

1

25

i)

Társasági felöltő, férfi, sötétkék, szerelve

db

 

1**

 

1**

1**

 

1

 

26

j)

Társasági felöltő, női, sötétkék, szerelve

db

 

 

1**

 

 

1**

 

1

27

4.

Ruházati kiegészítők

a)

Szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve

db

1

1

1

1

1

1

1

1

28

b)

12M e. r. téli sapka, szerelve

db

1

1

1

1

1

1

1

1

29

c)

Társasági tányérsapka/kalap sötétkék, szerelve

db

 

1

1

1**

1

1

1

1

30

d)

Derékszíj, fekete

db

1

1

1

1

1

1

1

1

31

e)

Társasági öv

db

 

1

1

1**

1

1

1

1

32

f)

Téli bőrkesztyű, béléses, fekete

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

33

g)

Szolgálati nyakkendő, sötétkék

db

 

1

1

1**

1

1

1

1

34

h)

Téli ing****

db

 

 

 

 

 

 

 

 

35

i)

Téli alsó****

db

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

j)

Szolgálati téli zokni, sötétkék****

pár

2

2

2

2

2

2

2

2

37

k)

Szolgálati nyári zokni, sötétkék****

pár

2

2

2

2

2

2

2

2

38

l)

Hímzett névkitűző

db

2

2

2

2

2

2

2

2

39

m)

Névkitűző fém

db

 

1

1

1**

1

1

1

1

40

5.

Ékítmények

a)

Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés

db

2

2

2

2

2

2

2

2

41

b)

Hímzett váll-lap, piros

pár

 

2

2

1**

2

2

2

2

42

c)

Karjelvény

db

2

2

2

2

2

2

2

2

43

6.

Személyi felszerelés

a)

Málhazsák

db

1

1

1

1

1

1

1

1

44

7.

Költség-
térítés

a)

Alsóruházati költségtérítés*****

db

1

1

1

1

1

1

1

1

* Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére.

** Az ellátást csak a tiszti állomány részére kell biztosítani.

*** Alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki.

**** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre.

***** Összege 2 000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék, vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítés csak az újfelszerelő állomány részére biztosítható.

****** A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, beavatkozó állomány részére adható ki.

Megjegyzés:

Cs: Csökkentett férfi és női alapellátási norma

E1: Egyenruhás alapellátási norma (Egyenruhás férfi állomány részére)

E2: Egyenruhás alapellátási norma (Egyenruhás női állomány részére)

E3: Egyenruhás alapellátási norma (A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, beavatkozó állomány részére.)

V1: Vegyes ruhás alapellátási norma (Vegyes ruhás férfi állomány részére)

V2: Vegyes ruhás alapellátási norma (Vegyes ruhás női állomány részére)

T1: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi)

T2: Vegyes ruhás alapellátási norma Tábornoki állomány részére / női)

2. A *-al megjelölt termékek esetében, rendszeresítésig, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikk kiadható. Az alábbi cikk megengedett öltözetként viselhető:

 

A

B

1

Megnevezés

Viselési határidő

2

Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos

 

3. A hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként viselheti.

 

A

B

1

Megnevezés

Viselési határidő

2

Fehér ing/blúz, rövid ujjú, vállpántos (társasági)

 

3

10M e. rendészeti gyakorló bakancs

 

4

12M e. rendészeti gyakorló bakancs (könnyített)

2022. december 31.

5

10M e. rendészeti gyakorló nadrág (polifoam betéttel)

 

6

10M e. rendészeti gyakorló zubbony (polifoam betéttel)

 

7

12M e. rendészeti szolgálati félcipő (nyári)

 

8

15M e. rendészeti szolgálati szoknya*

 

*a rendszeresítést követően.

6. melléklet a 71/2011. (XII. 31.) BM rendelethez71

Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, valamint a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ tábornoki ruházati normája

1. A tábornoki állomány alapellátási ruházati normája.*

Normakód

T1

T2

Normatípus

Férfi

Női

Sorszám

Termék megnevezés

Me.

Mennyiség

Mennyiség

1

Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

db

1

 

2

Társasági női kalap, sötétkék, szerelve

db

 

1

3

Társasági felöltő, férfi, sötétkék, szerelve

db

1

 

4

Társasági felöltő, női, sötétkék, szerelve

db

 

1

5

Ballonkabát, 4/4-es, sötétkék

db

1

1

6

Társasági öltöny, sötétkék, szerelve

db

2

 

7

Társasági kosztüm, sötétkék, szerelve

db

 

2

8

Nyaksál, sötétkék

db

1

1

9

Szolgálati nyakkendő, sötétkék

db

1

1

10

Szolgálati bőrkesztyű, fekete

pár

1

1

11

Félcipő, normál bőrtalpú, fekete

pár

1

 

12

Félcipő, ünnepi, fekete

pár

 

1

13

Női csizma fekete

pár

 

1

14

Társasági nadrágszíj fekete

db

1

1

15

Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos

db

2

2

16

Váll-lap tábornoki szerelve

pár

2

2

17

Karjelvény

db

2

2

18

Ingblúz hosszú ujjú világoskék

db

1

1

19

Ingblúz rövid ujjú világoskék

db

1

1

* A tábornoki állomány alapellátási normabesorolása vegyes ruhás norma.

7–9. melléklet a 71/2011. (XII. 31.) BM rendelethez72

10. melléklet a 71/2011. (XII. 31.) BM rendelethez73

1. Alapellátási egyenruházati norma a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának rendőr- és katasztrófavédelemi szakirányokon tanulmányokat folytató, hivatásos szolgálati jogviszonnyal nem rendelkező hallgatói és a rendészeti szakközépiskolák tanulói állománya részére

 

A

B

C

1

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

2

Szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve

db

1

3.

12M e. r. téli sapka*

db

1

4.

10M e. rendészeti gyakorló dzseki, felirattal

db

1

5.

10M e. rendészeti gyakorló nadrág

db

2

6.

10M e. rendészeti gyakorlózubbony, felirattal

db

1

7.

10M e. rendészeti gyakorló bakancs

pár

1

8.

Gyakorló póló

db

4

9.

Szolgálati derékszíj, fekete

db

1

10.

Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (hallgatói, tanulói karlap)

db

3

11.

Karjelvény

db

3

12.

Esőgallér

db

1

13.

Kötött kesztyű

pár

1

14.

Hímzett névkitűző

db

1

* Csak a rendszeresítést követően adható ki.

2. A szakközépiskolák tanulói állománya részére egységfelszerelésként 1 db málhazsákot és 1 db jó láthatósági mellényt kell kiadni.

3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának rendőr- és katasztrófavédelmi szakirányokon tanulmányokat folytató, hivatásos szolgálati jogviszonnyal nem rendelkező hallgatói által megengedett öltözetként viselhető egyenruházati termékek

 

A

1.

Megnevezés

2.

Nyári sapka

3.

Speciális kabát

4.

Speciális nadrág

5.

Speciális zubbony

6.

Bakancs

7.

Póló

8.

Téli sapka

9.

Pulóver

10.

Zokni

11.

Téli alsó

12.

Téli ing

4. A rendészeti szakközépiskolák tanulói állománya által megengedett öltözetként viselhető egyenruházati termékek

 

A

1.

Megnevezés

2.

Nyári sapka

3.

Téli sapka

4.

Speciális kabát

5.

Speciális nadrág

6.

Speciális zubbony

7.

Bakancs

8.

Póló

9.

Zokni

10.

Téli alsó

11.

Téli ing

11. melléklet a 71/2011. (XII. 31.) BM rendelethez74

Az utánpótlási ruházati ellátmány terhére számla ellenében elszámolható egyenruházati és polgári ruházati termékek

I. FÉRFI RUHÁZATI TERMÉKEK

Felnőtt férfi

1. szolgálati és gyakorló egyenruházat (kizárólag egyenruházati bolt(ok)ban, BMSK Zrt.-nél vásárolt)

2. társasági öltözet (egyenruházati bolt(ok)ban, vagy a középfokú szakirányító szervvel szerződésben álló gyártótól vásárolt)

3. hosszú/rövid ujjú ing

4. hosszú/rövid ujjú póló

5. mellény

6. hosszú/rövid ujjú pulóver

7. kardigán

8. nyakkendő

9. hosszú nadrág

10. rövid nadrág

11. zokni

12. lábbeli (félcipő, szandál, csizma, bakancs) és talpbetét

13. atlétatrikó

14. alsónadrág

15. sapka

16. kalap

17. sál

18. kesztyű

19. öv

20. táska

21. télikabát

22. átmeneti kabát

23. ballon kabát

24. öltöny

25. zakó

26. hosszú ujjú szabadidő felső

27. hosszú szárú szabadidő alsó

28. edzőpóló

29. sporttrikó

30. edzőnadrág

31. sportcipő

A férfi állomány csak férfi ruházattal számolhat el. Az I. pontban meghatározott ruházati termékeket gyűjtőfogalmakként kell értelmezni.

II. NŐI RUHÁZATI TERMÉKEK

Felnőtt női

1. szolgálati és gyakorló egyenruházat (kizárólag egyenruházati bolt(ok)ban, BMSK Zrt.-nél vásárolt)

2. társasági öltözet (egyenruházati bolt(ok)ban, vagy a középfokú szakirányító szervvel szerződésben álló gyártótól vásárolt)

3. hosszú/rövid ujjú blúz

4. hosszú/rövid ujjú póló

5. mellény

6. hosszú/rövid ujjú pulóver

7. kardigán

8. hosszú nadrág

9. rövid nadrág

10. halásznadrág

11. szoknya

12. zokni

13. harisnya/harisnyanadrág

14. lábbeli (félcipő, szandál, csizma, bakancs) és talpbetét

15. kombiné, kombi dressz, trikó

16. melltartó (sport melltartó)

17. alsó

18. sapka

19. kalap

20. sál

21. kendő

22. kesztyű

23. öv

24. táska

25. télikabát

26. átmeneti kabát

27. ballon kabát

28. kosztüm (nadrágkosztüm is)

29. blézer

30. hosszú ujjú szabadidő felső

31. hosszú szárú szabadidő alsó

32. edzőpóló

33. sporttrikó

34. edzőnadrág

35. sportcipő

A női állomány csak női ruházattal számolhat el. A II. pontban meghatározott ruházati termékeket gyűjtőfogalmakként kell értelmezni.

12. melléklet a 71/2011. (XII. 31.) BM rendelethez75

Az egyenruházati termékek és ruházati felszerelések tervezett viselési ideje

 

A

B

1.

Termék megnevezés

Tervezett viselési idő (év/db)*

2.

10M e. rendészeti gyakorló bakancs (vagy könnyített bakancs)

2

3.

14M e. rendészeti gyakorló bakancs

2

4.

10M e. rendészeti gyakorló nadrág (vagy könnyített nadrág)

1

5.

10M e. rendészeti gyakorló zubbony, felirattal (vagy könnyített zubbony)

2

6.

Gyakorló póló, sötétkék

0,5

7.

Pólóing, világoskék

0,5

8.

KR teniszing (sötétkék, fehér)

0,5

9.

10M e. rendészeti gyakorló dzseki, felirattal

4

10.

Tépőzáras acélbetétes félcipő

2

11.

12M e. r. szolgálati félcipő (vagy szolgálati félcipő, nyári)

2

12.

12M e. r. szolgálati nyári pantalló

2

13.

12M e. r. szolgálati téli pantalló

2

14.

12M e. r. szolgálati ing/blúz, r. ujjú, v. kék (vagy fehér ing/blúz)

1

15.

12M e. r. szolgálati ing/blúz, h. ujjú, v. kék (vagy fehér ing/blúz)

1

16.

12M e. r. szolgálati pulóver

2

17.

12M e. r. szolgálati nyári dzseki

5

18.

12M e. r. szolgálati télikabát

8

19.

szolgálati garbó, sötétkék

2

20.

Barett sapka, szerelve

4

21.

Hímzett szövetsapka (pilotka)

4

22.

12M e. r. téli sapka, szerelve

6

23.

Szolgálati, téli sapka, fekete, szerelve

6

24.

Szolgálati tányérsapka, sötétkék, szerelve

5

25.

Derékszíj, fekete (heveder öv)

4

26.

Szolgálati derékszíj, fekete

5

27.

Társasági öv

4

28.

12M e. r. taktikai öv

5

29.

Szolgálati nyakkendő, sötétkék

1

30.

Nyakkendőtű

5

31.

Szolgálati bőrkesztyű, fekete

5

32.

Téli bőrkesztyű, béléses, fekete

5

33.

Nyaksál, sötétkék

4

34.

Szolgálati, csapadék ellen védő kabát sötétkék

5

35.

Tépőzáras karszalag (bordó)

5

36.

12M azonosító szám, tépőzáras

2

37.

Hímzett névkitűző

2

38.

Névkitűző fém

5

39.

Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés

2

40

Hímzett váll-lap

2

41.

Karjelvény

2

 

*Az egyenruházati cikkeknél és ruházati felszereléseknél meghatározott tervezett viselési idők, azt az időtartamot határozzák meg, aminek elteltét követően az állománynak a ruházati termékeket – ha a szolgálati feladatokat kizárólag adott ruházatban látja el – pótolni indokolt. Az azonos funkciójú (szolgálati, gyakorló, speciális, vagy munkaruházati) termékek vegyes használata mellett, a ruházati cikkek tervezett viselési ideje meghosszabbodik. A ruházati szemléken a pótlandó termékek körét a termékek használtsági foka alapján kell meghatározni, figyelembe véve a ruházati ellátmány összegét, terhelhetőségét. A szolgálati feladatok ellátása során megsérült ruházat – költségvetés részéről történő – kártérítésénél, a tervezett viselési időket figyelembe kell venni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!