nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet
a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól
2019-03-30
infinity
10
Jogszabály

7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 5., 6., 7. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a polgári frekvenciagazdálkodás területén

a) a frekvenciahasználathoz szükséges frekvenciakijelöléssel és rádióengedéllyel kapcsolatos hatósági eljárásokra;

b)1 a frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházásával és haszonbérbe adásával, valamint a sávátrendezéssel kapcsolatos hatósági eljárásra;

c) a rádióforgalmazás szabályaira;

d) a rádióellenőrzésre, -megfigyelésre, -felderítésre, -zavarvizsgálatra és -zavarelhárításra, a nemzeti és nemzetközi rádió-mérő és -zavarelhárító szolgálati tevékenységre (a továbbiakban együtt: mérőszolgálati tevékenységre);

e) a polgári frekvenciagazdálkodás keretében vezetett hatósági nyilvántartásra

terjed ki.

(2) A rendelet hatálya – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – azon természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetre terjed ki, amely Magyarország területén

a) polgári célra rádióállomást, rádiótávközlő hálózatot, rádiótávközlő rendszert (a továbbiakban együtt: rádiórendszer), rádióberendezést telepít;

b)2 nagyfrekvenciás villamos berendezést, nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezést, villamos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó berendezést tart üzemben.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: Hatóság).

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a frekvenciakijelölés, a rádióengedélyezés és a hatósági nyilvántartás vonatkozásában a rádióamatőr tevékenységre, valamint a rádióamatőr állomásokra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1)3 E rendelet alkalmazásában:

1. egyszerűsített rádióengedély: a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendeletben meghatározott frekvenciák használati jogának – kizárólag elektronikus úton tett bejelentés alapján történő, egyedi rádióengedélynek minősülő – hatósági nyilvántartásba vétele;

2. keretengedély: blokkgazdálkodásra jogosított részére kiadott olyan rádióengedély, amely a rádiórendszer részletes műszaki adatait nem tartalmazza;

3. műsorazonosító kód: a Hatóság által kiadott – a 87,5–108 MHz frekvenciasávban működő műsorszóró rádióadók – rádióengedélyében meghatározott karaktersorozat, amely alapján a műsorvevő készülék képes megkülönböztetni azokat az országokat vagy területeket, ahol az analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatás során a rádióműsort sugározzák, valamint azonosítani tudja a műsort;

4. szervezet-nyilvántartási adatok: a jogi személy vagy egyéb szervezet megnevezése, székhelye, levelezési címe, adószáma, pénzforgalmi számlaszáma, képviselőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány száma vagy a vállalkozói tevékenység bejelentésének visszaigazolásával kapcsolatos tanúsítvány adatai;

5. üzemeltetés: rádiórendszer, rádióberendezés rendeltetés szerinti működtetése;

6.4 üzemeltető: rádiórendszer, rádióberendezés, nagyfrekvenciás villamos berendezés, nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezés, villamos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó berendezés és a hozzájuk kapcsolódó elektronikus eszközök felett rendelkezési, használati jogot gyakorló természetes vagy jogi személy vagy egyéb szervezet.

7. Zavar: adás, sugárzás vagy indukció, vagy ezek valamely kombinációja következtében fellépő nem kívánt elektromágneses energiának valamely rádiórendszerben a vételre gyakorolt káros hatása, amely az átvitel vagy a vétel minőségének olyan romlásában, az információ olyan torzulásában vagy veszteségében jelentkezik, ami elkerülhető lett volna ezen nem kívánt energia megjelenése nélkül.

(2)5 Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvenciagazdálkodási fogalmakra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) és a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF) fogalom-meghatározásai irányadók.

3. Frekvenciakijelölés

3. § (1) Frekvenciakijelölés szükséges

a) a frekvencia lekötéséhez, rádiórendszer telepítéséhez; kivéve a (2) bekezdésben meghatározott eseteket,

b) tudományos, kutatási, vizsgálati vagy fejlesztési célra (a továbbiakban együtt: kísérleti célra) vagy próbaüzemeltetés céljából történő telepítéshez a 10. § (1)–(4) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint.

(2) Nem kell frekvenciakijelölés:

a) azon rádióállomások, rádiórendszerek esetében, amelyeket az Alaptörvény 48–54. cikkében meghatározott különleges jogrend idején terveznek üzemben tartani;

b) az 1. mellékletben felsorolt esetekben;

c) azon rádiórendszerhez, amelyhez a kijelölhető frekvenciát hatósági frekvenciajegyzék tartalmazza;

d)6 azon rádiórendszer esetében, amely az NFFF szerint legfeljebb 2 W effektív kisugárzott teljesítménnyel (a továbbiakban: ERP) üzemeltethető rádióállomásokból áll, vagy amelyet kizárólag közös használatú frekvencián terveznek üzemben tartani, és kizárólag mozgóállomást tartalmaz;

e)7 azon rádiórendszer esetében, amelyet legfeljebb három hónapig terveznek üzemben tartani;

f)8 azon rádiórendszerek esetében, amelyek az NFFF alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek vagy az üzemben tartásuk egyszerűsített rádióengedély alapján történik;

g)9 jogutódlás vagy érvényes rádióengedély alapján üzemeltetett rádiórendszer tulajdonosváltozása esetében;

h)10 a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 65. § (10) bekezdése szerint megkötött ideiglenes hatósági szerződés esetében; vagy

i)11 versenyeztetési eljárás során megszerzett frekvenciahasználati jogosultság esetében, kivéve a rádió- és televízió-műsorszóró hálózat vagy rádió- és televízió-műsorszóró adóállomás üzemeltetésére pályázaton szerzett jogosultságot.

(3) A frekvenciakijelölés során figyelemmel kell lenni a rádiófrekvenciás spektrum hatékony, megfelelő használatára, a káros zavarás elkerülésére, a közegészségügyi, különösen a sugáregészségügyi szempontokra.

(4) A (3) bekezdésben foglalt követelmények betartása érdekében a Hatóság a frekvenciahasználatot – különösen a sugárzási jellemzők, vagy üzemidő korlátozásával – korlátozhatja vagy a frekvenciakijelölés iránti kérelmet elutasíthatja.

(5)12

(6) A Hatóság kérelemre ad ki frekvenciakijelölési határozatot, kivéve a (7) bekezdés szerinti esetekben.

(7) A nemzetközi kötelezettségből eredő vagy a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) alapján szükséges frekvenciacsere esetén a Hatóság hivatalból indult eljárásban is kiadhat frekvenciakijelölési határozatot.

4. § (1) A frekvenciakijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a)13 a kérelmező természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b)14 a frekvenciadíj megfizetésére kötelezett természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat, ha azok eltérőek az engedélyesétől;

c) a frekvencia felhasználása céljának leírását, a felhasználás műszaki indokolását;

d) a felhasználni kívánt frekvencia, csatorna vagy frekvenciasáv és antennapolarizáció megjelölését, vagylagos megadás esetén megjelölve az előnyben részesített igényeket;

e) a modulációs mód megjelölését;

f) a frekvencia felhasználása területének megjelölését térképvázlaton, a terület azonosíthatóságát biztosító méretarányban;

g) minden olyan tényt, körülményt, amely a frekvencia, a csatorna vagy a frekvenciasáv használata egyéb jellemzőinek kiválasztását befolyásolja;

h) a műszaki tervet egy példányban;

i) a nemzetközi koordinációhoz szükséges adatokat;

j) más rádiórendszerhez, rádióberendezéshez való csatlakoztatás igényét, a csatlakoztatás módját;

k)15 a hatósági nyilvántartáshoz, a tényállás tisztázásához, különösen a díjfizetés megállapításához, a zavarszámításhoz, a lefedettségvizsgálathoz, valamint – amennyiben nemzetközi vagy operatív frekvenciakoordinációs megállapodás alapján nemzetközi frekvenciakoordináció kell a frekvencia használatához – a nemzetközi frekvenciakoordinációhoz szükséges adatokat a Hatóság internetes honlapján elérhető űrlapon;

l)16 a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az antennatartó szerkezet építésiengedély-köteles-e;

m)17 az építésiengedély-köteles antennatartó szerkezet használatbavételi engedélyeinek másolatát, vagy ha a használatbavételi engedélyt a Hatóság adta ki a kérelmező részére, az engedély megadásáról szóló hatósági döntés számát;

n)18 az antennatartó szerkezet vagy állomás használatára kötött megállapodás másolatát vagy a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy jogosult a kérelemben szereplő elektronikus hírközlési építmények használatára;

o)19 számításokkal alátámasztott nyilatkozatot a sugáregészségügyi követelmények betartásáról; és

p)20 analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtása esetében a műsorazonosító kód kiadása iránti igényt.

(2)21 Nem kell a szervezet-nyilvántartási adatokat benyújtani, ha a kérelmező rendelkezik érvényes frekvenciakijelöléssel vagy rádióengedéllyel és az ebben foglalt szervezet-nyilvántartási adatai a kérelem benyújtásakor változatlanok. Ezt a tényt a kérelemben fel kell tüntetni.

(3) A műszaki terv tartalmára vonatkozó előírásokat a 2. melléklet tartalmazza. Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltakat a műszaki terv tartalmazza, azt a kérelemben nem kell külön szerepeltetni.

(4) A műsorszóró adó frekvenciakijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a médiaszolgáltatási, illetve frekvenciahasználati jogosultságot megalapozó hatósági döntés számát, meghozatalának időpontját, és a hatósági szerződés számát, keltét.

(5)22 Médiaszolgáltatási vagy frekvenciahasználati jogosultság alapján műsorszórás céljára benyújtott frekvenciakijelölési kérelemnek az (1) bekezdés a), b), d), f), h), k)–o) és p) pontjában foglaltakat kell tartalmaznia.

5. § (1) A frekvenciakijelölés tartalmazza:

a)23 a jogosított természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b) a kijelölés célját;

c) a kijelölt frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot;

d) a frekvenciahasználat műszaki feltételeit és jellegét;

e) a kijelölés érvényességi idejét;

f) a megállapított frekvenciadíjat;

g) a rádióengedély megszerzésének feltételeit;

h) a létesítési, sugárzási és vételi jellemzőket;

i) a változó telephelyű, hordozható és mozgó rádióállomások esetén az üzemben tartás körzetét;

j) blokkgazdálkodás esetén az arra való feljogosítást;

k) a frekvenciakijelölésnek megfelelő telepítést igazoló mérési jegyzőkönyv készítésére vonatkozó előírást;

l) földi mozgószolgálati frekvenciasávú kijelölés esetében a nemzetközi koordináció eredményét, amennyiben a nemzetközi koordináció lefolytatása szükséges volt;

m)24 a frekvenciadíj megfizetésére kötelezett természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat, ha azok eltérőek az engedélyesétől.

(2) A műsorszórást analóg műsorterjesztési műszaki eljárással végző műsorszóró adó frekvenciakijelölése az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a Hatóság Médiatanácsa döntésének számát és a döntés meghozatalának időpontját.

(3) A műsorszórást digitális műsorterjesztési műszaki eljárással végző műsorszóró adó frekvenciakijelölése a Dtv. 15. § (3) bekezdés c), e) és g) pontjában foglaltakat is tartalmazza.

6. § (1) A frekvenciakijelölés érvényességi ideje nem lehet hosszabb

a)25

b) a közbeszerzési eljárás szerint megvalósuló beruházás frekvenciakijelölése esetében hét évnél vagy

c) egy évnél, amely az érvényességi idő lejárta előtt két hónappal benyújtott kérelemre egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(2) A frekvenciakijelölésben foglaltak – kivéve az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban beálló változást – megváltoztatása iránti igény esetén a jogosított köteles kérelmet benyújtani a frekvenciakijelölés módosítása iránt.

(3) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban beálló változást a változást követő harminc napon belül kell bejelenteni a Hatósághoz, a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

7. § (1)26 Nem kell műszaki tervet benyújtani

a) a kizárólag közös használatú frekvencián üzemben tartani tervezett,

b) a kizárólag mozgóállomást tartalmazó,

c) a blokkgazdálkodás körébe tartozó,

d) a kisközösségi rádió-műsorszóró vagy

e) egyéb, az NFFF-ben meghatározott

rádiórendszer esetében.

(2) A frekvenciakijelölés módosítására irányuló kérelem esetén a Hatóság új vagy módosított műszaki terv készítését írhatja elő.

(3) Ha a frekvenciakijelölési kérelem olyan rádiórendszer telepítésére irányul, amelyre vonatkozóan a rádióengedély érvényessége az Eht. 55. § (10) bekezdése alapján szűnt meg vagy a Hatóság a rádióengedélyt visszavonta, a kérelemhez nem kell műszaki tervet csatolni, feltéve, hogy a kérelmező azonos a korábbi rádióengedély jogosultjával és a kérelem tárgyát képező telepítés műszaki feltételei azonosak a rádiórendszerre korábban kiadott rádióengedély műszaki mellékletében foglaltakkal. A Hatóság ez esetben a korábbi műszaki terv módosítását vagy kiegészítését előírhatja.

8. § (1) A műszaki terv elkészítéséhez a Hatóság kérelemre – külön eljárásban – tervezési adatszolgáltatást nyújt.

(2)27 Az adatszolgáltatás iránti kérelemnek a 4. § (1) bekezdés a), c)–f), i) és j) pontjában foglaltakat kell tartalmaznia. Médiaszolgáltatási vagy frekvenciahasználati jogosultság alapján műsorszórás céljára benyújtott kérelemnek a 4. § (1) bekezdés a), d), f) pontjában és (4) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.

(3) A Hatóság tervezési adatszolgáltatásában meghatározza a rádiórendszer létesítésének elvi feltételeit, így különösen

a) a tervezéshez szükséges frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot;

b) a frekvenciafelhasználás műszaki feltételeit, a frekvenciahasználat jellegét;

c) az összeköttetési, ellátottsági feltételeket;

d) a zavarvédelem követelményeit és

e) nemzetközi koordináció szükségessége esetén a figyelembe veendő állomások sugárzási jellemzőit.

9. § (1) Amennyiben a frekvenciakijelölés nemzetközi koordinációt igényel, illetve a frekvencia kijelöléséhez műszaki vizsgálatok szükségesek, a Hatóság az eljárást felfüggeszti. Az eljárás felfüggesztését követő tizenöt napon belül a Hatóság megkezdi a nemzetközi koordinációt, illetve a műszaki vizsgálatokat.

(2) A Hatóság a kérelmező erre irányuló kifejezett kérelme alapján a nemzetközi koordináció befejezése előtt is kiadhat frekvenciakijelölést. A nemzetközi koordináció befejezése előtt kiadott frekvenciakijelölést a Hatóság, amennyiben a nemzetközi koordináció eredménye szükségessé teszi, új, önálló elsőfokú hatósági ügyként és eljárásban – a nemzetközi koordináció eredménye szerinti anyagi jogi alapon – hivatalból módosítja. Ez esetben a nemzetközi koordináció eredményétől függő frekvenciakijelölés módosításából eredő költségek vonatkozásában a Hatóságot felelősség nem terheli.

(3) A frekvenciahasználat jellegét a nemzetközi koordináció eredménye nem befolyásolja.

(4) A frekvenciahasználat jellegét a Hatóság frekvenciagazdálkodási okból vagy a jogosítottak körében történt változás esetén hivatalból indult eljárás során módosíthatja.

4. Kísérleti célú frekvenciakijelölés

10. § (1)28 Kísérleti célú frekvenciakijelölés akkor is kiadható, ha a frekvencia felhasználási igény nem felel meg az NFFF-nek.

(2) Amennyiben a kísérleti célú frekvenciakijelölést harminc napnál rövidebb idejű üzemben tartás céljából kérik, a kérelemnek tartalmaznia kell a 4. § (1) bekezdése szerinti adatokat, kivéve a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti számlaszámot.

(3) A kísérleti célú frekvenciakijelölés érvényességi ideje legfeljebb három hónap, amely az érvényességi időn belül benyújtott kérelemre egy alkalommal, legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.

(4) A kísérleti célú frekvenciakijelölés alapján csak kísérleti rádióengedély adható.

5. Rádióberendezés üzemben tartása

11. § (1) Üzemben tartható az a rádióberendezés, amely teljesíti a forgalomba hozatalra vonatkozóan jogszabályban meghatározott követelményeket és

a) egyedi rádióengedéllyel – ide értve az egyszerűsített rádióengedélyt is – rendelkező rádiórendszer része;

b) nemzetközi megállapodás alapján elismert, idegen honosságú egyedi rádióengedéllyel rendelkező rádiórendszer része, vagy

c)29 olyan rádiórendszer része, amely az NFFF alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesül.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a rádióberendezést a használati-kezelési útmutatóban foglaltak betartásával, átalakítás nélkül lehet üzemben tartani.

6. Rádiórendszer üzemben tartásának egyedi engedélyezése

12. § (1)30 A rádióengedély véglegessé vált frekvenciakijelölés alapján adható, kivéve:

a) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott eseteket;

b)31 ha a rádiórendszert változatlan műszaki feltételek mellett a korábbi – a rádiórendszer tekintetében rádióengedéllyel rendelkező – jogosítottja kívánja üzemeltetni, és legfeljebb hatvan napja szűnt meg a rádióengedély érvényessége; vagy

c)32 ha nem műsorszórási célú frekvenciahasználat esetében a rádiórendszert változatlan műszaki feltételek mellett – a rádiórendszer tekintetében rádióengedéllyel rendelkező jogosulttal kötött megállapodás alapján – a rádiórendszer feletti rendelkezési jogot szerző személy kívánja a továbbiakban üzemeltetni.

(2) Frekvenciakijelöléssel összevont rádióengedély adható műszaki tervet nem igénylő rádiórendszer üzemben tartásához.

(3)33 Ha az NFFF a gazdálkodás módjaként a blokkgazdálkodást írja elő, a Hatóság a rádióengedélyt keretengedélyként adja ki.

(4) A Hatóság a rádiófrekvenciás spektrum hatékony és megfelelő használata, a káros zavarás elkerülése érdekében vagy közegészségügyi, különösen sugáregészségügyi szempontok alapján a sugárzási paramétereket, valamint a rádióberendezés, rádiórendszer üzemben tartását utólag is korlátozhatja vagy megtilthatja.

(5)34 Egy rádióműsorhoz csak egy műsorazonosító kód adható ki.

13. § (1) Rádióengedélyt a Hatóság kérelemre ad ki.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)35 a kérelmező természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b)36 a frekvenciadíj fizetésére kötelezett természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat, ha azok nem azonosak a kérelmező adataival;

c)37 a felhasználni kívánt frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot, a telephely vagy körzet megnevezését;

d) a felhasznált rádióberendezések típusát, darabszámát;

e)38 a hatósági nyilvántartáshoz, a tényállás tisztázásához, különösen a díjfizetés megállapításához, a zavarszámításhoz, a lefedettségvizsgálathoz, valamint – amennyiben nemzetközi vagy operatív frekvenciakoordinációs megállapodás alapján nemzetközi frekvenciakoordináció kell a frekvencia használatához – a nemzetközi frekvenciakoordinációhoz szükséges adatokat a Hatóság internetes honlapján elérhető űrlapon, kivéve, ha a frekvenciakijelöléshez adott adatszolgáltatásban nincs változás;

f) a rádióberendezésre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatát, amennyiben az nem szerepelt valamely korábbi rádióengedélyben;

g) a kérelmező vagy a kivitelező nyilatkozatát a jogszabályoknak, az elfogadott műszaki tervnek, valamint a frekvenciakijelölésnek megfelelő telepítésről;

h) a mérési jegyzőkönyvet, ha annak benyújtását a frekvenciakijelölésben a Hatóság előírta;

i) amennyiben a rádióengedélyt elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához kérik, úgy a frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatra, koncessziós szerződésre vagy hatósági szerződésre, médiaszolgáltatás nyújtásához a Médiatanács döntésére és a hatósági szerződésre történő hivatkozást;

j) engedélyköteles rejtjelező eszköz használata esetén a rejtjel-felügyeleti jogkörben eljáró Hatóság engedélyének azonosító számát;

k) az üzemben tartás legalább egy és legfeljebb kilenc hónapon át tartó szüneteltetése iránti igényt;

l) a frekvenciakijelölésben a rádióengedély megszerzésének feltételeként előírt egyéb dokumentumot;

m) a frekvenciakijelölésről szóló határozat számát;

n) a kérelmező nyilatkozatát a jogszabályokban foglalt közegészségügyi, különösen sugáregészségügyi előírásoknak és határértékeknek a telepítéskor történő betartásáról;

o)39 analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtása esetében a műsorazonosító kód kiadása iránti igényt, ha a rádióengedély kiadásának nem feltétele a frekvenciakijelölés;

p)40 légi mozgószolgálat mozgóállomásai esetében a kijelölt hívójelet; és

q)41 tengeri és belvízi mozgószolgálat mozgóállomásai esetében a nemzetközi bejelentéshez szükséges adatokat, valamint a hívójelet kijelölő határozat másolatát.

(3) Amennyiben a rádióberendezést, rádiórendszert már meglévő elektronikus hírközlési építmény felhasználásával kívánják kialakítani, a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy jogosult az elektronikus hírközlési építmény használatára.

(4) Amennyiben rádióengedély kiadásának a 3. § (2) bekezdés a) pontjával összefüggésben nem feltétele a frekvenciakijelölés, a rádióengedély iránti kérelemnek csak a (2) bekezdés a)–e) pontjában felsoroltakat kell tartalmaznia.

(5) Amennyiben a rádióengedély kiadásának a 3. § (2) bekezdés b)–e) pontjával összefüggésben nem feltétele a frekvenciakijelölés, a rádióengedély iránti kérelemnek a (2)–(3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően – a (2) bekezdés f), g) és k) pontjában foglaltak kivételével – a 4. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában felsoroltakat is tartalmaznia kell.

(6) Minden olyan esetben, amikor a 3. § (2) bekezdése alapján a rádióengedély kiadásának nem feltétele a frekvenciakijelölés, a Hatóság – nemzetközi koordináció szükségessége esetén – kérhet a koordináció lefolytatásához szükséges adatokat.

(7) A keretengedély iránti kérelemnek nem kell tartalmaznia a (2) bekezdés d) és f)–h) pontjában felsoroltakat. A Hatóság a keretengedélyben rendelkezik az üzembe helyezett rádióberendezésekkel kapcsolatos adatszolgáltatások gyakoriságáról, amely adatszolgáltatást a (2) bekezdés e) pontja szerint kell teljesíteni.

(8)42 A földi mozgószolgálat vagy a földfelszíni műsorszóró szolgálat 5 kW ERP-t bármely irányban meghaladó teljesítményű rádióállomása rádióengedély iránti kérelméhez csatolni kell az Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK) sugáregészségügyi követelményekre vonatkozó, mérések alapján kiadott szakvéleményét, amennyiben a rádióállomás telepítése beépítésre szánt lakó-, vegyes, kereskedelmi, szolgáltató, valamint üdülőterületen történt, kivéve, ha

a) a rádióállomás üzemben tartási ideje évente nem haladja meg a hatvan napot;

b) a kérelmező igazolni tudja, hogy a szakvélemény nem került harminc napon belül kiadásra, vagy

c)43 a rádióengedély – vagy annak módosítása, hosszabbítása – iránti kérelem nem vonatkozik a sugárzási jellemzők megváltoztatására és a rádióengedély kiadása során az OKK a sugáregészségügyi szakvéleményt megadta.

(9) A (8) bekezdés szerint szükséges szakvélemény hiányában a Hatóság egyszeri alkalommal – a szakvélemény utólagos pótlásáig – legfeljebb kilencven napig érvényes, meg nem hosszabbítható érvényességi idejű rádióengedélyt adhat.

14. § (1) A rádióengedély tartalmazza:

a)44 az engedélyes természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b) az üzemben tartás célját;

c) a felhasználható frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot, valamint a frekvenciahasználat jellegét, ha az nem kizárólagos használatú frekvencia;

d) a létesítési, sugárzási és vételi jellemzőket, feltételeket és korlátozásokat;

e) a rádióberendezés, rádiórendszer egyéb műszaki jellemzőit;

f) változó telephelyű, hordozható és mozgó rádióállomás esetén az üzemben tartás körzetét;

g) az üzemben tartás műszaki és forgalmi feltételeit;

h) a rádióberendezések típusára és mennyiségére vonatkozó adatokat;

i) más elektronikus hírközlő hálózathoz való csatlakoztatás feltételeit és módját;

j) ha a hálózat jellege megköveteli, a rádiórendszer hívójelét vagy azonosító jelét;

k) a rádióforgalmazásra vonatkozó előírásokat, kivéve, ha jogszabály a rádiószolgálat állomásának kezelését szakképesítéshez köti;

l) a rádióengedély érvényességi idejét;

m) a frekvenciadíj mértékét és fizetési gyakoriságát;

n)45 a frekvenciadíj megfizetésére kötelezett természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, valamint adóazonosító jelét jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat, ha azok eltérőek az engedélyesétől;

o) az üzemeltetés és a szüneteltetés időtartamát, továbbá

p) a rádiórendszer telepítési és sugárzási jellemzőiről, az üzemben tartásához szükséges okmányokról és a rádióforgalmazás ellenőrzéséhez szükséges műszaki, forgalmi adatokról szóló rendszeres, valamint eseti adatszolgáltatás rendjét;

q)46 analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtása esetében a műsorazonosító kódot.

(2) A műsorszórásra vonatkozó rádióengedély az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Eht. 55. § (13) bekezdésében foglaltakat is tartalmazza.

(3)47 A keretengedély az (1) bekezdés d), f), h), – valamint versenyeztetési eljárás során elnyert frekvenciahasználati jogosultság esetén – m) és n) pontjában foglaltak kivételével tartalmazza az (1) bekezdésben foglaltakat.

(4) Keretengedély esetén az engedélyes köteles a 13. § (2) bekezdés d), f)–h) pontjában és a 13. § (3) bekezdésében felsoroltakat, valamint a rádióállomások műszaki jellemzőit a keretengedélyben meghatározottak szerint a Hatóságnak a tervezett üzemben tartás megkezdése előtt harminc nappal bejelenteni.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban beálló változást annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül be kell jelenteni a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

15. §48 A nemzetközi forgalomban részt vevő légi, tengeri – beleértve: belvízi –, földi mozgószolgálatok vagy rádiónavigáció szolgálatok rádióállomásai részére a Hatóság a rádióengedélyeket az NFFF-ben meghatározottaknak megfelelően adja ki.

16. § (1) A rádióengedély érvényességi ideje – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem lehet hosszabb, mint öt év vagy a pályázaton vagy árverésen nyert frekvenciahasználati jogosultság időtartama.

(2) A (3)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével, ha az engedélyes a rádióengedély érvényességének lejárta előtt két hónappal kéri a rádióengedély meghosszabbítását és a rádióengedély visszavonásának feltételei nem állnak fenn, az engedély érvényességét a Hatóság legfeljebb öt évvel meghosszabbítja.

(3) A pályázaton vagy árverésen elnyert jogosultság alapján kiadott rádióengedély érvényessége a jogosultság meghosszabbításának megfelelően hosszabbítható meg.

(4) A közszolgálati médiaszolgáltató médiaszolgáltatási jogosultsága alapján kiadott rádióengedély érvényessége a médiaszolgáltatási jogosultság meghosszabbításának megfelelően hosszabbítható meg.

(5)49 A rádióengedély érvényességének megállapításakor a Hatóság a rádióengedélyben engedélyezett frekvenciákra vonatkozó, az NFFF-ben rögzített feltételeket veszi figyelembe.

17. § (1) A Hatóság a rádióengedélyt új, önálló elsőfokú hatósági ügyként és eljárásban – anyagi jogi alapon – módosíthatja

a) az engedélyes kérelmére vagy

b) hivatalból indult eljárás során frekvenciagazdálkodási okból.

(2) A rádióengedély módosítása során az engedélyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

(3) A Hatóság kérelemre a nemzetközi koordináció befejezése előtt is kiadhat rádióengedélyt. A nemzetközi koordináció befejezése előtt kiadott rádióengedélyt a Hatóság, amennyiben a nemzetközi koordináció eredménye szükségessé teszi, új, önálló elsőfokú hatósági ügyként és eljárásban – a nemzetközi koordináció eredménye szerinti anyagi jogi alapon – hivatalból módosítja. Ez esetben a nemzetközi koordináció eredményétől függő rádióengedély módosításából eredő költségek vonatkozásában a Hatóságot felelősség nem terheli.

7. Egyszerűsített rádióengedély

18. §50 (1) Az NFFF szerint egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás alá tartozó frekvencia használatára vonatkozó igényt az ügyfélnek nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie a Hatóságnak.

(2) Az ügyfél bejelentését a Hatóság internetes honlapján elérhető elektronikus űrlapon – az ügyfélkapun történt azonosítást követően – nyújthatja be a (3) bekezdés szerinti adatok, nyilatkozatok megadásával.

(3) A bejelentés tartalmazza a 13. § (2) bekezdés a)–e), g) és n) pontjában, valamint a 13. § (3) bekezdésében foglaltakat.

(4) A bejelentésben foglalt frekvencia a nyilvántartásba vételtől használható. A Hatóság a jogszabályoknak megfelelő bejelentést egy munkanapon belül nyilvántartásba veszi.

(5) A Hatóság a 34. § (3) bekezdése szerint nyilvántartásba vett adatokról, a fizetendő frekvenciadíjról, valamint az egyszerűsített rádióengedély érvényességi idejéről elektronikus úton visszaigazolást küld az ügyfélnek.

8. Kísérleti célú rádióengedély

19. § (1) A Hatóság rádióberendezés, rádiórendszer kísérleti célú üzemeltetéshez vagy próbaüzemeltetéséhez kísérleti célú rádióengedélyt adhat.

(2)51 Kísérleti célú rádióengedély akkor is kiadható, ha a frekvencia felhasználási igény nem felel meg az NFFF-nek.

(3) A kísérleti célú frekvenciakijelölés és rádióengedély – kérelemre – összevontan is kiadható.

(4) Amennyiben a kísérleti célú rádióengedélyt harminc napnál rövidebb időtartamú üzemben tartás céljából kérik, nem kell megadni a 13. § (2) bekezdés b) pontja szerinti számlaszámot.

(5) A kísérleti célú rádióengedély érvényességi ideje

a) a próbaüzem kivételével legfeljebb egy év, amely kérelemre egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható;

b) próbaüzem esetében legfeljebb harminc nap, amely érvényességi idő nem hosszabbítható meg.

(6) A kísérleti rádióengedély érvényességi idejének lejárta előtt az engedély feltételeit a Hatóság megváltoztathatja vagy az engedélyt visszavonhatja, ha

a) az üzemeltetés más, jogszerűen üzemben tartott elektronikus, rádió- vagy villamos berendezésnek, rádiórendszernek káros zavarást, vagy rendeltetésszerű működésében zavart okoz;

b) a frekvenciahasználat bármelyik feltétele úgy változik meg, hogy az a további üzemeltetést nem teszi lehetővé; vagy

c) a frekvenciát nem a kérelem szerinti célra használják.

(7) A kísérleti rádióengedélyben a Hatóság a kísérlet lefolytatásáról és a kísérlet során elért eredményekről, tapasztalatokról beszámolási kötelezettséget írhat elő, amelyet az engedélyes a kísérlet bejezését követő kilencven – próbaüzem esetében tíz – napon belül írásban köteles teljesíteni.

9. Rádióengedéllyel kapcsolatos egyéb rendelkezések

20. § A rádióengedélyben meghatározott feltételek teljesítéséért az engedélyes felel.

21. § (1) Az engedélyes köteles

a) a rádióengedélyt ellenőrzés alkalmával bemutatni;

b) a rádióengedély elvesztését, megsemmisülését a Hatóságnak bejelenteni és a rádióengedélyről másolatot kérni.

(2) Földi vagy belvízi mozgószolgálatba tartozó, zárt csoportot alkotó felhasználók belső elektronikus hírközlési forgalmának lebonyolítására szolgáló rádiórendszer engedélyese köteles a rádiórendszer rádióállomásait, rádióberendezéseit a rádióengedéllyel vagy általa a rádióengedély alapján, a 3. melléklet szerint kiállított üzemeltetési igazolással ellátni.

(3) Földi vagy belvízi mozgószolgálatba tartozó zárt csoportot alkotó felhasználók belső elektronikus hírközlési forgalmának lebonyolítására szolgáló rádiórendszer rádióállomásait, rádióberendezéseit üzemeltető köteles a rádióengedélyt vagy annak másolatát vagy az üzemeltetési igazolást magánál tartani és ellenőrzés alkalmával bemutatni.

(4) Az (1)–(3) bekezdés nem alkalmazandó az egyszerűsített rádióengedély alapján üzemelő rádiórendszerekre.

22. §52 A nemzetközi forgalomban részt vevő légi, tengeri – beleértve: belvízi – földi mozgószolgálatok vagy rádiónavigációs szolgálat rádiórendszere részére külföldi távközlési igazgatás által kiállított rádióengedélyt a Hatóság az NFFF-ben meghatározottak alapján fogadja el.

23. § (1)53 A Hatóság a frekvenciakijelölést vagy rádióengedélyt hatósági eljárásban hivatalból visszavonja vagy módosítja,

a) ha azt jogszabály írja elő;

b) ha jogszabállyal kihirdetett nemzetközi kötelezettségvállalás módosulása ezt szükségessé teszi;

c) ha a frekvenciahasználati jogosultság megszűnt;

d) ha a frekvenciakijelölés a 9. § (2) bekezdése alapján vagy a rádióengedély a 17. § (3) bekezdése alapján került kiadásra, és a frekvenciakoordináció során a rádióállomás frekvenciahasználatát az érintett igazgatás – külön megállapodás vagy a Nemzetközi Rádiószabályzat szerint – elutasítja;

e) bírósági döntés alapján;

f)54 az építésügyi hatóság véglegessé vált döntése alapján, ha építésiengedély-köteles antennatartót vagy antennát használatba vételi engedély nélkül használnak;

g)55 a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal közegészségügyi követelmények megsértéséről szóló, véglegessé vált döntése alapján;

h) ha a kérelem a valóságnak nem megfelelő vagy megtévesztő adatokat tartalmazott; vagy

i)56 ha a légiközlekedési hatóság vagy a katonai légügyi hatóság a légi jármű légialkalmasságának megszűnését, vagy a hajózási hatóság az úszólétesítmény hajózásra alkalmasságának megszűnését véglegessé vált döntésében megállapította.

(2) A Hatóság a pályázati vagy árverési eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatot a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező vállalkozás kérelmére köteles visszavonni.

10.57

24. §

11. A rádióforgalmazás szabályai

25. § A rádióforgalmazás során be kell tartani a Nemzetközi Rádiószabályzat előírásait, valamint a magyar távközlési igazgatást érintő nemzetközi megállapodásban meghatározott további forgalmazási előírásokat.

26. §58 (1) A rádióengedélyben megállapított hívójelet vagy azonosító jelet minden rádióforgalmazás megkezdésekor és befejezésekor vagy egyéb – jogszabályban meghatározott – gyakorisággal, valamint a Hatóság felszólítására közölni kell.

(2) A légi, tengeri és belvízi mozgószolgálat állomásait érvényes kezelői vizsgával rendelkező személyek kezelhetik.

27. § (1) Tilos a rádióállomással

a) más rádióállomás üzemét szándékosan zavarni;

b) modulálatlan jelet sugározni;

c) olyan kódot használni, melynek kulcsa vagy dekódolási eljárása a Hatóság részére nem hozzáférhető és a rejtjelfelügyelet sem adott engedélyt a használatához;

d) megtévesztő hívójelet használni;

e) olyan közleményt szándékosan venni, rögzíteni, továbbítani, bármely módon felhasználni, létezését felfedni, amelyet nem ennek a rádióállomásnak a részére sugároztak. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közleménynek a Hatóság rádió megfigyelése során történő rögzítésére.

(2) Minden rádióállomás kezelője köteles a segélyhívást elsődlegesen venni és arra válaszolni.

(3) az Alaptörvény 48–54. cikkében meghatározott különleges jogrend idején a rádióállomás kezelője köteles a közleményt elsőbbséggel venni, továbbítani és a közleményre válaszolni.

12. Rádióellenőrzés

28. § (1) A Hatóság az Eht.-ban meghatározott általános hatósági felügyeleti, mérőszolgálati és rádióellenőrzési hatáskörében az üzemben tartott

a) rádióberendezést és rádiórendszert,

b)59 nagyfrekvenciás villamos berendezést,

c) nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezést, valamint

d) villamos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó berendezést

előzetes bejelentés nélkül az üzemeltetés helyszínén ellenőrizheti.

(2) A berendezés üzemeltetője köteles az (1) bekezdésben meghatározott – a rejtjelező eszközök kivételével – bármely berendezést bemutatni, a vizsgálatot lehetővé tenni.

(3) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott bármely berendezést jogosult részletesebb vizsgálat céljából a telephelyére szállítani. A Hatóság a vizsgálat után köteles a rádióberendezést az eredeti helyére visszaszállítani kivéve, ha az elszállításra a berendezés szabálytalan forgalomba hozatala vagy jogszerűtlen üzemeltetése miatt alkalmazott jogkövetkezmény szolgáltatott alapot.

(4) A rádióellenőrzés keretében a Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott eszközöket frekvenciahasználati, elektromágneses összeférhetőségi (a továbbiakban: EMC), valamint összekapcsolási jellemzők vizsgálatával ellenőrzi.

(5) A Hatóság hivatalból térerősség és ellátottsági paraméterek vizsgálatával ellenőrzi az elektronikus hírközlési szolgáltatókkal kötött hatósági szerződésben foglalt ellátottsági és minőségi mutatók teljesülését.

13. Rádiófelderítés

29. § (1) A Hatóság mérőszolgálati tevékenysége körében hivatalból felderíti az ismeretlen eredetű, jogszerűtlen, engedély nélküli vagy zavart okozó rádióadásokat. A rádióadások, a nagyfrekvenciás jelek forrásának behatárolására rádiófelderítést végez.

(2) A rádiófelderítés során a Hatóság behatárolja a berendezés telephelyét és azonosítja az üzemeltető kilétét.

(3) Az eljárás további szakaszában a Hatóság a 28. §-ban foglaltak szerint jár el.

14. Rádiómegfigyelés

30. § (1) A Hatóság mérőszolgálati tevékenysége körében hivatalból, a rádióspektrum tartós megfigyelésével, monitorozásával méri

a) a rádióberendezések, rádióállomások sugárzási paramétereit, és

b) a rádióadások forgalmi, foglaltsági jellemzőit.

(2) A Hatóság a megfigyelt rádióadásokat a jogszerű használat ellenőrzése érdekében rögzítheti és a rögzített rádióadásokat a rádióberendezés használatával elkövetett jogsértés felderítése, bizonyítása során felhasználhatja. Az eljárás során fel nem használt felvételt, a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni.

(3) A Hatóság rádiómegfigyelési tevékenysége során megfigyeli a rádióberendezések, rádióállomások által keltett térerősségek egészségügyi határértékhez való viszonyát is.

15. Zavarvizsgálat és zavarelhárítás

31. § (1) A Hatóság mérőszolgálati tevékenysége körében hivatalból – ide értve a bejelentés alapján hivatalból indított eljárást is – jár el a jogszerűen üzemeltetett rádiószolgálatok berendezéseinek üzemében észlelt zavar, vagy EMC probléma esetén a káros zavarás kivizsgálása és elhárítása érdekében. A zavarvizsgálat keretében vizsgálja a zavar meglétét, okát, behatárolja annak forrását, azonosítja az érintett üzemeltetőt, helyszíni hatósági ellenőrzés, rádióellenőrzés keretében megvizsgálja a zavart okozó berendezést.

(2) A zavarbejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a bejelentő nevét, címét;

b) a zavarjelenség leírását;

c) a zavar észlelésének idejét, pontos helyét;

d) a zavarjelenség időtartamát, gyakoriságát.

(3) Ha a bejelentés nem tartalmazza a (2) bekezdésben foglalt tartalmi elemeket, a Hatóság határidő megjelölésével annak kiegészítésére hívhatja fel az ügyfelet.

(4) Nem minősül zavarnak a vételi hiba, ha az

a) természeti jelenségekből, vagy mechanikus eszközöktől származik;

b) az adó ellátottsági területén kívül van;

c) a vevőkészülék műszaki hibája, szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használata okozza.

(5) A rádióberendezés, rádiórendszer működésében zavart okozó köteles a zavart megelőzni, a keletkezett zavart megszüntetni.

(6) Zavarvizsgálat keretében feltárt zavarás esetén a Hatóság kötelezi az üzemeltetőt a zavar megszüntetésére.

(7) Amennyiben a Hatóság a zavart okozó eszköz üzemben tartóját az eszköz zavarszűrésére, áthelyezésére, üzemidejének korlátozására vagy a zavar más módon történő elhárítására kötelezte, a zavart okozó eszköz üzemben tartója köteles a zavarelhárítás tényét, az ismételt üzembe helyezést megelőzően bejelenteni.

(8) Ha a zavart az üzemeltető a megjelölt határidőre nem szüntette meg, a Hatóság jogosult a berendezés üzemeltetését megtiltani, illetve a berendezést az Eht. rendelkezései szerint lepecsételni.

16. Nemzeti mérőszolgálati tevékenység

32. § A Hatóság mérőszolgálati tevékenysége keretében a nemzeti frekvenciakészlet védelme, valamint a frekvenciák jogszerű és káros zavarástól mentes használatának biztosítása érdekében:

a) feltárja a rádiófrekvenciás spektrumban bekövetkező zavarokat vagy összeférhetőségi – EMC – problémákat és intézkedik azok elhárítása, megoldása érdekében;

b) biztosítja a műsorszórás vételi lehetőségének zavartalanságát a felhasználók számára;

c) rádiómegfigyelési adatokat szolgáltat a frekvenciagazdálkodási eljárásokhoz, a tényleges frekvencia felhasználásról, a sávok foglaltságáról;

d) ellenőrzi a rádióállomások és rádiótávközlési szolgáltatások ellátottsági mutatóit, valamint a kisugárzott jelek műszaki és üzemi jellemzőit a rádióengedélynek, vagy a hatósági szerződésben foglalt műszaki paramétereknek való megfelelés szempontjából;

e) felderíti a nem engedélyezett vagy nem megfelelő, az engedélyezettől eltérő berendezést, készüléket vagy frekvenciahasználatot és intézkedik a használat megszüntetése érdekében.

17. Nemzetközi mérőszolgálati tevékenység

33. § A Hatóság

a) kivizsgálja a külföldi igazgatások, ideértve a frekvenciagazdálkodó hatóságok zavarbejelentéseit és intézkedik a zavarok elhárítása érdekében;

b) külföldi társigazgatás, hatóság megkeresésére közreműködik a nemzetközi zavarelhárításban;

c) külföldi eredetű zavar esetén az illetékes társigazgatásnál, hatóságnál vagy a Nemzetközi Távközlési Egyesületnél zavarbejelentést tesz;

d) összehangolt méréseket végez a zavarok megelőzése és a nemzetközi koordináció érdekében a frekvenciakijelölés kiadása előtt vagy külföldi társigazgatás kérésére, a külföldi rádióállomás frekvenciakijelölése előtt;

e) külföldi társigazgatás vagy a Nemzetközi Távközlési Egyesület Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete felkérésére együttműködik a nemzetközi rádiómérő programok végrehajtásában, vételmegfigyeléseket végez külföldi műsorszóró állomás vételi lehetőségeinek megállapítása érdekében;

f) rendszeres időközökben elvégzi a nemzetközi adatszolgáltatással kapcsolatos méréseket.

18. Hatósági nyilvántartás

34. § (1) A Hatóság köteles nyilvántartani:

a)60 a jogosultak, az engedélyesek és a frekvenciadíj fizetésére kötelezettek személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, adóazonosító jelét, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b) a rádióállomások földrajzi és telepítési adatait;

c) a rádióállomások sugárzási jellemzőit, hívó és azonosító jeleit;

d) a rádiórendszerek, rádióberendezések műszaki jellemzőit, a frekvenciadíj mértékét;

e) a rádiórendszerek műszaki felépítését, üzemidejét, telepítésük, üzemben tartásuk célját;

f) a rádiórendszerek más elektronikus hírközlő hálózattal való csatlakozásának módját, célját; és

g) a lepecsételt rádióberendezés típusát vagy más azonosításra alkalmas megjelölését, az üzemeltető nevét és címét, az őrzés helyét, a pecsételés indokát, a pecsét eltávolításának okát, idejét;

h)61 az analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatások műsorazonosító kódjait.

(2) Keretengedély esetében a Hatóság a 14. § (4) bekezdése szerint bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi.

(3) Egyszerűsített rádióengedély esetében a Hatóság a 18. § (3) bekezdése szerint bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi.

(4) A hatósági nyilvántartásban szereplő közérdekű adatokat bárki megismerheti, kivéve, ha nemzetközi megállapodás eltérően rendelkezik.

(5) A nemzetközi megállapodások mellékletei szerinti frekvenciajegyzékek nem hozhatóak nyilvánosságra.

18/A.62 Hatósági szerződés

34/A. § (1) A Hatóság az e rendeletben foglalt frekvenciakijelöléssel és rádióengedéllyel kapcsolatos hatósági ügyekben az ügyféllel – az ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében – határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet.

(2) Az (1) bekezdés szerint megkötött hatósági szerződésre az Eht. 41. § (2)–(4) bekezdésében és 42. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

18/B.63 A sávátrendezés szabályai

34/B. § (1) Sávátrendezésre abban az esetben kerülhet sor, ha

a) az érintett frekvenciasáv tekintetében a sávátrendezés az NFFF alapján megengedett, és

b) a tervezett sávátrendezés eredményeként létrejövő frekvenciasáv-használat megfelel az NFFF-ben meghatározott sávhasználati feltételeknek.

(2) A frekvenciahasználati jogosultak a sávátrendezésről írásban köthetnek megállapodást. A megállapodás érvényességi feltétele a Hatóság jóváhagyása. A sávátrendezési megállapodás hatálybalépését a Hatóság sávátrendezést jóváhagyó hatósági döntése véglegessé válásának feltételével kell meghatározni, azonban a frekvenciahasználati jogosultak a jóváhagyó hatósági döntés véglegessé válásánál későbbi hatálybalépési időpontban is megállapodhatnak.

(3) A frekvenciahasználati jogosultak együttesen kötelesek kérni a sávátrendezési megállapodás hatósági jóváhagyását. A kérelemhez csatolni kell a sávátrendezési megállapodás egy eredeti példányát. A sávátrendezési megállapodás jóváhagyása iránti kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a sávátrendezés tárgyát képező frekvenciasáv, azon belül a sávátrendezéssel érintett konkrét frekvenciatartomány meghatározását,

b) a szerződő felek szervezet-nyilvántartási adatait, természetes személy esetén személyazonosító és lakcímadatait,

c) a sávátrendezés módját, időbeli ütemezését,

d) a sávátrendezési megállapodás tervezett hatálybalépésének időpontját, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyó hatósági döntés véglegessé válásának időpontjával, és

e) a sávátrendezéssel érintett frekvenciahasználati jogosultságra, jogra vonatkozó hatósági döntések ügyiratszámát.

(4) A Hatóság határozatával jóváhagyja a sávátrendezési megállapodást, ha

a) a jóváhagyás iránti kérelem tartalmazza a (3) bekezdésben foglaltakat,

b) a sávátrendezési megállapodás megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak,

c) a sávátrendezési megállapodás tartalma megfelel a hatékony spektrumhasználat feltételeinek és a sávátrendezési megállapodásban foglaltak alapján biztosított a káros zavarás elkerülése, és

d) a sávátrendezési megállapodás tartalma megfelel a frekvenciahasználati jogosultságot, jogot megállapító hatósági határozat vagy hatósági szerződés tartalmának, és nem terjeszkedik túl azon.

(5) Frekvenciagazdálkodási műszaki okból, különösen nemzetközi kötelezettség teljesítése érdekében a Hatóság a frekvenciahasználati jogosultak írásbeli értesítésével kezdeményezheti a sávátrendezési megállapodás megkötését.

(6) Ha a frekvenciahasználati jogosultak az (5) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követő hat hónapon belül nem kezdeményezik a sávátrendezési megállapodás jóváhagyását, vagy ha a Hatóság nem hagyja jóvá az (5) bekezdés szerinti értesítés alapján létrejött sávátrendezési megállapodást, a Hatóság hivatalból indított eljárásban hozott határozatával jogosult a frekvenciahasználati jogosultak felhasználói blokkjainak vagy azok részeinek átrendezésére az (1) bekezdésben foglalt feltételek betartása mellett.

(7) A (6) bekezdés szerinti határozat tartalmazza:

a) a sávátrendezés tárgyát képező frekvenciasáv, azon belül a sávátrendezéssel érintett konkrét frekvenciatartomány meghatározását,

b) a sávátrendezéssel érintett frekvenciahasználati jogosultak szervezet-nyilvántartási adatait, természetes személy esetén személyazonosító és lakcímadatait,

c) a sávátrendezés módját, műszaki feltételeit és időbeli ütemezését és

d) a sávátrendezéssel érintett frekvenciahasználati jogosultságra, jogra vonatkozó hatósági döntések ügyiratszámát.

(8) A (4) bekezdés szerinti jóváhagyást tartalmazó határozat vagy a (6) bekezdés szerinti határozat véglegessé válását követően a Hatóság – a határozat tartalmának megfelelően – hivatalból módosítja a sávátrendezéssel érintett valamennyi frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatot és rádióengedélyt.

(9) A sávátrendezésre vonatkozóan további előírásokat határozhat meg az egyes frekvenciasávokban megszerezhető frekvenciahasználati jogosultság értékesítésére vonatkozó versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja vagy a frekvenciahasználati jogosultságot, jogot megállapító határozat vagy hatósági szerződés.

19. Záró és átmeneti rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba.

(2)64

(3)65

36. §66 (1) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók által használt műsorazonosító kódokat a Hatóság – a képzés szabályszerűségének szempontjából – 2012. december 31. napjáig felülvizsgálja és az érintett médiaszolgáltatók rádióengedélyeit a műsorazonosító kódok kiadása érdekében hivatalból indult eljárás során módosítja.

(3)67 A rendelet – a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról szóló 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § és 6. §-ával megállapított – 23. § (1) bekezdésének és 18/A. alcímének rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor68 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

20. Az Európai Unió jogának való megfelelés

37. § Ez a rendelet

a) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (Engedélyezési irányelv),

b)69

c) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d)70 a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelethez

1. Frekvenciakiosztási tervvel rendelkező rádió-távközlési szolgálatok

1.1. Földfelszíni rádió-távközlési szolgálatok:

1.1.1. (R) légiforgalmi mozgó,

1.1.2. légiforgalmi rádiónavigáció,

1.1.3. rádiólokáció,

1.1.4. tengeri mozgó,

1.1.5. tengeri rádiónavigáció.

1.2. Űrtávközlési szolgálatok:

1.2.1. műholdas (R) légiforgalmi mozgó

2. A frekvenciakiosztási tervvel nem rendelkező rádióalkalmazások

2.1.71 A földfelszíni műsorszóró szolgálatok frekvenciasávjaiban üzemeltetett az NFFF-ben megjelölt nem műsorszóró alkalmazások.

2. melléklet a 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelethez

A műszaki terv előírt kötelező tartalmi elemei

1. Rádióállomás, rádiórendszer műszaki tervének tartalmaznia kell:

1.1. az igényelt frekvencia, csatorna vagy csatornaosztás, polarizáció, frekvenciasáv, sávszélesség, valamint tervezésre adatszolgáltatás keretében átadott egyéb adatokat,

1.2. a frekvenciahasználat célját, a tervezett szolgáltatás leírását,

1.3. az összeköttetések méretezését, illetve besugárzási tervet,

1.4. a rádiórendszer rendeltetését, rendszertechnikai felépítését, forgalmi és kapacitási adatait,

1.5. a rádióállomások létesítési és sugárzási jellemzőit,

1.6. más rádióberendezéssel, rádiórendszerrel, rádióállomással, rádiótávközlő hálózattal való összekapcsolásra vonatkozó igényt,

1.7. beilleszkedés vizsgálat, illetve zavartatás analízis eredményét és értékeit,

1.8. a rádióberendezések, antennák, és egyéb felhasznált eszközök típusát, műszaki adatait,

1.9. a tervezési módszer megadását,

1.10. a tervező eredeti aláírását és a tervezői jogosultságot igazoló okirat másolatát,

1.11. minden olyan további tényt, adatot, számítást, amit a Hatóság a műszaki terv készítési követelményekben előírt,

1.12. rendszertechnikai vázlatterveket, terepmetszeteket.

2. A 960 MHz feletti állandóhelyű szolgálati rádiórendszer műszaki tervének az 1. pontban felsoroltakon kívül a következőket is tartalmaznia kell:

2.1. a rádiórendszer, összeköttetések nyomvonaltervét, telephelyek leírását,

2.2. a tápvonalak típusát, műszaki adatait,

2.3. a hálózat, összeköttetések rendszertechnikáját.

3. melléklet a 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelethez

Üzemeltetési igazolás

 

A

B

1.

Engedélyes neve:

 

2.

Rádióengedély száma:

 

3.

Rádióengedély érvényessége:

 

4.

Hívójel:

 

5.

Berendezés típusa:

 

6.

Maximális kisugárzott teljesítmény (W):

 

7.

Üzemi frekvenciák (csatornák)

Adó/Vevő

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

Kelt:     

Kiállító neve:     

Aláírása:     

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!