nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2012. (II. 2.) BM utasítás
a rendőrség különleges foglalkoztatási állományának tagjai által ellátható feladatokról
2015-07-01
infinity
3

5/2012. (II. 2.) BM utasítás

a rendőrség különleges foglalkoztatási állományának tagjai által ellátható feladatokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a rendőrség különleges foglalkoztatási állományába tartozók által ellátható feladatok és szolgálatteljesítési helyének meghatározása érdekében a következő utasítást adom ki:

1.1 A megyei rendőr-főkapitányság vezetője határozza meg a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 320. § (1) bekezdése alapján a rendőrség különleges foglalkoztatási állományába (a továbbiakban: szenior állomány) vett személy szolgálatteljesítési helyét és az általa ellátandó szolgálati feladatokat, amely elemeket a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (6) bekezdése alapján a szenior állomány tagjával kötendő szerződésben rögzíteni kell.

2. A szenior állományba tartozó személy foglalkoztatásának – az utasításban foglalt kivételekkel – a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság alárendeltségébe tartozó rendőrkapitányság vagy határrendészeti kirendeltség (a továbbiakban együtt: helyi rendőri szerv) szolgálati feladatainak megoldását, a települések, lakótelepek közrendjének és közbiztonságának megerősítését, valamint a bűnmegelőzés eredményességének javítását kell szolgálnia, ennek érdekében a szenior állomány tagja elsődlegesen valamely helyi rendőri szervnél látja el szolgálatát.

3. A szenior állomány tagja foglalkoztatásának meghatározásakor a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási feladatok eredményes végrehajtása elsődlegességének szem előtt tartásával kell eljárni.

4. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság a kérelem beérkezését követően lefolytatott felvételi eljárás során megvizsgálja, hogy a szenior állományba jelentkező számára milyen munkakörben biztosítható foglalkoztatás. Ennek keretében elsődlegesen azt vizsgálja, hogy a jelentkező végzettsége, szakmai képzettsége alapján lehetőség van-e helyi rendőri szervnél történő foglalkoztatására.

5. Ha a szenior állományba jelentkező rendőri vagy határrendészeti szakképzettséggel nem rendelkezik, a szenior állomány tagjával kötendő szerződésben elő kell írni az alapvető rendőri ismeretek elsajátítását biztosító tanfolyam elvégzését. A tanfolyam megszervezésére és végrehajtására az országos rendőrfőkapitány intézkedik.

6. A szenior állomány tagjának foglalkoztatása nem rendszeresített létszámhely terhére történik. A szenior állomány tagja csak olyan feladatra alkalmazható, amely a szerv feladatkörébe tartozik és amelynek ellátására munkakört rendszeresítettek.

7. A szenior állomány tagja vezetői beosztásba tartozó, vagy egyéb parancsnoki feladatokra rendszeresített munkakörbe tartozó feladatokkal nem bízható meg.

8. A szenior állomány tagja feladatkörének meghatározásánál figyelembe kell venni

a) végzettségét, szakképesítését, képzettségét,

b) a szolgálati nyugállományba helyezését megelőzően betöltött beosztásokban szerzett szakmai gyakorlatát,

c) rendfokozatát, valamint

d) az irányított helyi rendőri szerv szakmai feladatai ellátásához szükséges munkaerő-szükségletet.

9. A szenior állomány tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozattal rendelkező tagja

a) a közrendvédelmi szolgálati ág tevékenységéhez kapcsolódóan

aa) járőrtársi,

ab) őrszolgálati,

ac) kinevezett vagy megbízott körzeti megbízott megerősítését szolgáló,

ad) sportegyesülethez delegált rendőri összekötői,

ae) kisebbségi, multikulturális összekötői,

af) kísérőőri;

b) a közlekedésrendészeti szolgálati ág tevékenységéhez kapcsolódóan

ba) forgalomellenőrző járőrtársi,

bb) baleseti helyszínelő mellett alkalmazott járőrtársi és forgalomirányítói,

bc) a közigazgatási bírsággal sújtható közlekedési szabályszegések képi dokumentációját szolgáló technikai eszközök működtetésével összefüggő,

bd) baleset-megelőzési oktatással, neveléssel összefüggő;

c) a határrendészeti szolgálati ág tevékenységéhez kapcsolódóan

ca) határrendészeti járőr megerősítését szolgáló,

cb) hőkamera-kezelői,

cc) kutyavezetői,

cd) kishajó-vezetői,

ce) útlevél-kezelői,

cf) határforgalom ellenőrzésével összefüggő,

cg) őrszolgálati,

ch) idegenrendészeti ügyintézői,

ci) okmányvizsgálói,

cj) gépjárműszakértői;

d) az igazgatásrendészeti szolgálati ág tevékenységéhez kapcsolódóan

da) szabálysértési előadói,

db) engedélyügyi tevékenységgel összefüggő;

e) a bűnügyi szolgálati ághoz kapcsolódóan

ea) bűnmegelőzési,

eb) bűnügyi ügyintézői és ügyviteli,

ec) bűnjelkezeléssel összefüggő,

ed) bűnügyi adatkezelési,

ee) bűnügyi adatelemzési,

ef) bűnügyi technikai;

f) a szolgálati ágak szakmai tevékenységéhez kapcsolódó civil kapcsolati feladatok ellátásával összefüggésben

fa) a polgárőr egyesületek mellé delegált rendőri összekötő,

fb) az Iskola Rendőre programhoz kapcsolódó,

fc) a rendőrség által működtetett preventív – különösen a D.A.D.A. és az ELLENSZER – programokkal kapcsolatos;

g) az ügyeleti szolgálatok megerősítésével összefüggő;

h) a közigazgatási hatósági szolgálati feladatok ellátásával összefüggő ügyintézői és ügyviteli;

i) a rendőrség szervei által működtetett közterületi térfigyelő rendszerek által közvetített képek figyelésével összefüggő, valamint

j) futár

feladatok ellátására vehető igénybe.

10. A szenior állomány tiszti és főtiszti rendfokozattal rendelkező tagja a 9. pont a) alpont ac)–ae) alpontjában, a c) alpont ch)–cj) alpontjában, valamint d)–i) alpontjában meghatározott munkakörben foglalkoztatható.

11. Az országos rendőrfőkapitány intézkedése alapján a szenior állomány arra megfelelően kiképzett tagja – tömegkezelési feladatok végrehajtásának kivételével – bevonható csapaterő alkalmazásába, rendezvények biztosításába, valamint azt támogató feladatok, továbbá súlyos katasztrófahelyzet elhárításával és felszámolásával kapcsolatos feladatok végrehajtásába.

12. Amennyiben a szenior állomány tagja szolgálati nyugállományba helyezését megelőzően betöltött beosztás, megszerzett szakmai tapasztalat azt különösen indokolja, úgy számára a helyi rendőri szerv helyett az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv más szerveinél is kijelölhető a szolgálatteljesítés helye, továbbá a szenior állomány tagja a 9. és 10. pontban felsoroltaktól eltérő feladatra is alkalmazható, ha

a) arra az érintett rendőri szerv szervezési állománytáblázatában rendszeresített beosztás időleges megüresedése – így különösen illetmény nélküli szabadság igénybe vétele – miatt ellátatlan munkakörbe tartozó feladat ellátása érdekében van szükség, vagy

b) a szenior állomány tagjának a helyi rendőri szervektől eltérő más rendőri szervnél történő foglalkoztatása lehetőséget biztosít az érintett feladatkört korábban ellátó hivatásos állomány tagjának más rendőri alapfeladatok ellátására történő igénybevételére.

13. A szenior állomány tagja kivételesen, az országos rendőrfőkapitány engedélyével a humánigazgatási, az ellenőrzési, a hivatali vagy a gazdasági szakszolgálat tevékenységéhez kapcsolódó munkakörben is foglalkoztatható, amennyiben a szenior állományba jelentkező

a) a szolgálati nyugállományba helyezését megelőzően az érintett szakszolgálathoz tartozó beosztást töltött be,

b) megfelelő képzettséggel, szakképesítéssel, illetve szakmai gyakorlattal rendelkezik, és

c) foglalkoztatása a javaslatot tevő rendőri szerv működése érdekében feltétlen indokolt.

14. A 13. pont végrehajtása során

a) a humánigazgatási szakszolgálat tekintetében különösen

aa) a nyugdíjasokkal kapcsolatos, a kegyeleti és a szociális feladatokkal összefüggő,

ab) a sportszervezési területhez kapcsolódó,

ac) az egészségügyi, pszichológiai területen teljesített (foglalkozás-egészségügyi orvosi, pszichológusi, asszisztensi, munkavédelmi, valamint közegészségügyi- járványügyi felügyelői);

b) az ellenőrzési szakszolgálat tekintetében különösen a költségvetési ellenőri és a panaszkezelői;

c) a hivatali szakszolgálat tekintetében különösen

ca) az ügyviteli,

cb) a civilkapcsolati,

cc) a jogtanácsosi

munkakörben történő foglalkoztatáshoz kezdeményezhető az országos rendőrfőkapitány engedélyének kiadása.

15. A szenior állomány tagjának a közfoglalkoztatás szervezésére, irányítására és végrehajtására irányuló feladatok ellátására létrehozott közigazgatási szervhez (a továbbiakban: közfoglalkoztatási szerv) történő vezényléséről szóló, az országos rendőrfőkapitány és a közfoglalkoztatási szerv közötti szerződés megkötését az országos rendőrfőkapitánynál

a) a közfoglalkoztatási szerv a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárságához bejelentett igénye útján,

b) a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkára intézkedéssel

kezdeményezheti. A szenior állomány tagját a Hszt.-ben meghatározott feltételekkel az országos rendőrfőkapitány vezényli a kijelölt közfoglalkoztatási szervhez.

16. Ha a szenior állományba vétellel egyidejűleg a szenior állomány tagjának közfoglalkoztatási szervhez történő vezénylésére kerül sor, a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az állományilletékes parancsnok írásban engedélyezi, hogy a szenior állomány tagja részére az alapellátásként járó egyenruházatot nem kell kiadni. Ebben az esetben az alapellátást a szenior állomány tagja részére a vezénylés megszűnésekor kell kiadni, kivéve, ha a vezénylés megszűnésével egyidejűleg a szolgálati viszonya is megszűnik.

16a.2 A szenior állomány tagja a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltatótevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. § d) pontja szerint, a rendőrség és a bíróság közötti írásbeli megállapodás alapján ellátott, a bírósági épületek biztosításához kapcsolódó munkakörben is foglalkoztatható.

17. A szenior állomány tagja fegyveres szolgálatot igénylő munkakört kizárólag akkor láthat el, ha a hivatásos szolgálati viszony létesítését célzó egészségügyi, pszichikai és alkalmassági vizsgálatokon történő megfelelésen túl a lövészeti alapképzésen – beleértve annak elméleti és gyakorlati képzési részét – részt vett, és a vizsgafeladat végrehajtása során legalább megfelelő minősítést ért el.

18. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!