nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2012. (II. 10.) BM utasítás
a vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról
2014-12-19
infinity
4

7/2012. (II. 10.) BM utasítás

a vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § x) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a következő utasítást adom ki:

1. § A vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatát az utasítás 1. melléklete tartalmazza.

2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2)1

1. melléklet a 7/2012. (II. 10.) BM utasításhoz

A vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzata

1. A vízkárelhárítás országos irányításának felépítése

1. A belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) vagy a Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság (a továbbiakban: KKB) az árvíz- és belvízvédekezés műszaki feladatainak országos irányítását az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) és az annak bázisán létrehozott – a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjának (a továbbiakban: KKB NVK) ár- és belvizek elleni védekezési munkabizottságaként működő – Országos Műszaki Irányító Törzs (a továbbiakban: OMIT), valamint a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok (a továbbiakban: VIZIG) és Budapest Főváros védelmi szervei útján látja el.

2. Az országos irányítás rendszere

2.2 Készültségen kívüli időszakban az OVF Központi Ügyeleti Osztály (a továbbiakban: Központi Ügyelet), a VIZIG-eknél az állandó ügyelet 24 órás, folyamatos telefonszolgálatot tart.

3.3 Előrejelzések alapján várható védelmi helyzet esetén az OVF Árvízvédelmi, Folyógazdálkodási és Közfoglalkoztatási Főosztálya – különösen hétvégeken és munkaszüneti napokon – műszaki készenléti szolgálatot ad.

4. Ha az ország területén bármely árvízvédelmi szakaszon vagy belvízvédelmi öblözetben védelmi készültséget rendelnek el, a védekezés országos irányítását a miniszter a törzsvezető útján látja el.

5. A védekezési feladatok fokozódása (III. fokú készültség, több VIZIG egyidejű védekezése, országrészekre kiterjedő helyi vízkárelhárítás) esetén a védekezés országos irányítását a miniszter az OMIT útján látja el.

6. Veszélyhelyzet kihirdetésével nem járó rendkívüli készültségben folytatott védekezés esetén az országos irányítást a miniszter az OMIT útján látja el.

7. A területileg illetékes VIZIG igazgató a veszélyhelyzet kihirdetésére irányuló javaslatát az OMIT vezetője útján teszi meg a miniszter felé.

8. Katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kihirdetése esetén a védekezés országos irányítását a KKB az OMIT útján látja el.

9. Védekezési készültség idején a védekezés műszaki feladatainak helyi irányítását mint védelemvezető

a) a VIZIG-nél az igazgató,

b) Budapest önállóan védekező településen a főpolgármester által kinevezett védelemvezető

személyes felelősséggel látja el.

10. A törzsvezető – a gyors segítségnyújtás, illetve kármegelőzés érdekében – védekezési készültséget rendelhet el a nem védekező VIZIG-eknél is.

3. A Központi Ügyelet feladatai

11. A Központi Ügyelet az OVF erre a célra kijelölt helyiségeiben állandó ügyeleti szolgálatot tart a vízkárelhárítást és a vízgazdálkodás egyéb területeit érintő témakörökben.

12. A Központi Ügyelet feladatai védekezési készültségen kívül:

a) a vízkárelhárítás és a vízgazdálkodás feladatkörét érintő, továbbá a rendészeti és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos bejelentések felvétele, naplózása és az érdekeltekhez továbbítása, a rendelkezésére álló adatokról, előrejelzésekről tájékoztatás nyújtása;

b) a vízgazdálkodási adatszolgáltatás keretében beérkező adatok gyűjtése és feldolgozása, a szakágazati előírásoknak megfelelő időközönként és formában az illetékesek tájékoztatása;

c) az országos irányítás, valamint saját feladatainak ellátásához rendszeresített tervek, segédletek (vízkár-elhárítási védekezési szabályzatok, védelmi tervek és nyilvántartások, védekezési szervezeti beosztások, hidrometeorológiai adatforgalmi szabályok és nyilvántartások, térképek) őrzése, folyamatos ellenőrzése, naprakész állapotban tartása;

d) az ügyeleti helyiségek és azok technikai berendezései üzemképességének ellenőrzése, ezzel kapcsolatos észrevételek jelzése az üzemeltetőnek.

13. A Központi Ügyelet védekezési készültség elrendelésekor, vagy más sürgős intézkedést igénylő esetben – az állandó ügyeleti szolgálati feladatainak ellátása mellett – a védekezési segédletekben foglaltaknak megfelelően riasztja, illetve tájékoztatja az OVF vezető ügyeletesét.

14. A veszélyhelyzet kezelésének gyorsítása, valamint a kommunikáció egységesítése érdekében a Központi Ügyelet csatlakozik a Marathon Terra rendszerhez, valamint feladatkörében üzemelteti azt.

4. Az OMIT feladatai

15. Az OMIT az országos műszaki irányító és döntéstámogató tevékenysége keretében minden árvíz- és belvízvédelmi helyzetben

a) országosan összesíti a védekezési tevékenység adatait, dokumentálja és értékeli a védelmi helyzetet, elkészíti a védelmi napi és egyéb jelentéseket, tájékoztatókat;

b) felügyeli

ba) a területileg illetékes VIZIG,

bb) Budapest Főváros védelmi törzsének,

bc) a helyi védelemvezető útján az önkormányzati védekezésért felelős polgármester

tevékenységét;

c) saját hatáskörben vagy a helyi védelemvezető (ideértve Budapest esetében a főpolgármestert) javaslata alapján a több VIZIG területét érintő, országrészekre kiterjedő hatású vízügyi műszaki kérdésekben döntést hoz, beavatkozásokat rendel el, különösen

ca) az adott tározó vagy tározórendszer üzemeltetési szabályzatában meghatározottak figyelembevételével árvízi tározó igénybevételre való felkészítése, igénybevétele (megnyitásának, feltöltésének elrendelése), esetleges túltöltése, leeresztése (a benne tárolt víz visszavezetése),

cb) töltésmegnyitás, a megnyitott vagy elszakadt töltés elzárása,

cc) lokalizációs tervben nem szereplő lokalizációs vonal kiépítése,

cd) súlyos meghibásodással, töltésszakadással vagy elöntéssel fenyegető jelenség elleni, kritikus helyzetben lévő védekezés folytatásának vagy feladásának eldöntése,

ce) belvízi főművek működésének a korlátozása (szivattyúzás, főműbe való vízbevezetés stb.),

cf) belvízcsatorna töltésének (depóniájának) a megnyitásával vagy más módon történő belvízi vésztározás,

cg) belvíztározó túltöltése,

ch) javaslattétel közlekedési korlátozás (hajózás korlátozása, út-, vasútlezárás) elrendelése,

ci) adatok rögzítése (légi felvételezés, vízhozammérések, vízszintrögzítés stb.),

cj) a hatályos védelmi tervektől eltérő intézkedés,

ck) nagy bizonytalanságú hidrometeorológiai, lefolyási, levonulási helyzetben vagy jelentősen ellentmondó előrejelzések esetén a Hidrológiai Szakcsoport előterjesztése alapján az előrejelzés, és annak közreadása,

cl) bármely, a védekezéssel összefüggő műszaki ügy kezelése,

cm) a védekezéssel összefüggő kormánydöntések írásos tervezetek formájában történő előkészítése,

cn) vízminőségi kárelhárítási tevékenységekkel kapcsolatos vízkormányzás

érdekében;

d) végzi az országos erőforrás-koordinációt, valamint saját hatáskörben vagy a helyi védelemvezető javaslatára erőforrással kapcsolatos intézkedést engedélyez, illetve rendel el, különösen

da) országos készlet igénybevétele,

db) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek odarendelt erőinek igénybevétele,

dc) védelmi helyzetben nem levő VIZIG ár- és belvízvédelmi osztagának készültségbe helyezése, más VIZIG területén történő bevetése,

dd) a nem védekező VIZIG-eknél, továbbá a miniszter irányítása alá tartozó központi és területi szerveknél védekezési készültség elrendelése,

de) a veszélyhelyzettől függően, a hatályos együttműködési rend figyelembevételével más VIZIG dolgozóinak átvezénylése,

df) önkormányzati védekezésekhez műszaki irányítók kirendelése,

dg) külső szakértők (egyetemek, főiskolák, tervezők stb.) kirendelése,

dh) bármely erőforrással kapcsolatos intézkedés meghozatala,

di) a védekezési robbantási tevékenység engedélyezése és felügyelete,

dj) a jégtörő flotta készenlétbe helyezésének és üzemeltetésének engedélyezése és felügyelete,

dk) a VIZIG-eknek az ország bármely területén, valamint a külföldi segítségnyújtás érdekében történő készültségbe helyezése és bevetése

érdekében;

e) szakcsoportokat működtet vagy más külső erőforrást von be az országos szintű döntések előkészítésére;

f) kapcsolatot tart

fa) a kijelölt tárcaösszekötőkkel,

fb) Budapest Főváros árvízvédelmi törzsével,

fc) határral osztott vízgyűjtő esetén a szomszédos ország vízügyi szervezetével;

g) végzi a védekezéssel kapcsolatos országos szintű tájékoztatást.

16. A védekezés lezárása után

a) előkészíti a védekezést lezáró jelentéseket, előterjesztéseket,

b) felügyeli a III. fokban végzett helyreállítási munkálatokat, a védekezésnél felhasznált védelmi anyagok visszapótlását, végzi az ezekkel kapcsolatos központi teendőket.

5. Az OMIT szervezete és működése

17.4 Az OMIT törzsvezetőből és helyetteseiből, műszaki ügyeletből és az annak alárendelt műszaki és ellátó szakcsoportokból, a Központi Ügyeletből, valamint az Országos Vízjelző Szolgálatból (a továbbiakban: OVSZ) áll.

18.5 Az OMIT tevékenységét a törzsvezető irányítja. Az OMIT törzsvezetőjét, a törzsvezető helyetteseit, a vezető műszaki ügyeleteseket és a szakcsoportok vezetőit az OVF főigazgatójának – a BM közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára által jóváhagyott – javaslatára a belügyminiszter nevezi ki.

19.6 Az OMIT beosztott személyi állományáról az OMIT törzsvezetője szervezeti beosztást készít, melyet jóváhagyás céljából felterjeszt az OVF főigazgatójának.

20. Az OMIT szervezeti beosztásában bekövetkező változásokat az érintettek felett munkáltatói jogot gyakorló vezető haladéktalanul köteles jelenteni a törzsvezetőnek.

21.7 A szervezeti beosztást legalább évenként aktualizálni kell.

22. Az OMIT állománya félévente közös gyakorlaton vesz részt a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a KKB NVK érintett állományával, amennyiben a tárgyidőszakban veszélyhelyzet kihirdetésére nem került sor.

23. A védekezés irányítását a törzsvezető a műszaki és az ellátó szakcsoportok segítségével a műszaki ügyelet útján látja el.

24. A szakcsoportok – a műszaki ügyelet irányításával – gondoskodnak a védekezéshez szükséges adatok összegyűjtéséről, feldolgozásáról és nyilvántartásáról, a döntés-előkészítő anyagok összeállításáról, a munkaerő, szállítóeszköz, gép és eszköz biztosításáról, a pénzügyi ellátmányról, az informatikai és híradástechnikai eszközök biztosításáról.

25. Az OMIT egyes szakcsoportjainak felállítását a szükségnek megfelelően a törzsvezető rendeli el.

26. Az OMIT 24 órás műszakban folyamatosan dolgozik. A váltási időpontot a törzsvezető határozza meg.

27. Az OMIT – működése alatt – a törzsvezető által meghatározott időpontban, minden nap értekezletet tart, melynek keretében történik a vízkár-elhárítási helyzetértékelés, operatív feladatmeghatározás, a szükséges döntések meghozatala, a jelentések elfogadása és a műszakok közötti feladatok átadása. Az értekezletről emlékeztető készül.

28. Az OMIT és valamennyi egysége a védelmi információs rendszer (a továbbiakban: VIR) védekezési moduljaiban dokumentálja tevékenységét.

29. A törzsvezető és helyettesei, továbbá a műszaki ügyelet vezetője – a védekezési munka keretében a megfelelő helyzetismeret biztosítására, beosztásukon kívüli időszakban – kötelesek rendszeres helyszíni ellenőrzéseket tartani.

30. Az OMIT és egyes részlegeinek bázisa az OVF központi épülete.

31. Az OMIT felügyeli a VIZIG-ek és Budapest Főváros védelmi szervezetének működését.

32. Az OMIT – szükség szerint – igénybe veszi a nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek különleges helyzetértékelési és szaktanácsadási javaslatait, azokat felhasználja az intézkedései során.

32a.8 Az OMIT törzsvezetője – szükség esetén – összehívja tanácsadó és véleményező szervét, a Tudományos Tanácsot. A Tudományos Tanács működését, feladat- és hatásköreit a Tudományos Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

6. A műszaki ügyelet szervezete és feladata

33. A műszaki ügyelet feladata a védekezés irányításához szükséges valamennyi információ összegyűjtése, feldolgozása, a döntés-előkészítő anyagok és jelentések összeállítása, a döntéseknek megfelelő intézkedések kiadása, valamint végrehajtásuk ellenőrzése. A műszaki ügyelet folyamatosan együttműködik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság védekezésirányító szervezetével.

34. Az OMIT működése idején az ügyeletvezetői feladatokat a törzsvezető-helyettes látja el.

35. Műszaki szakcsoportok és feladataik:

a) a Hidrometeorológiai és vízjelző szakcsoport

aa) figyelemmel kíséri a védekezésirányítás hidrológiai adatellátottságát, intézkedik a megfelelő feldolgozások, előrejelzések elkészíttetéséről,

ab) ellátja az Országos Vízjelző Szolgálat, valamint a VIZIG-ek hidrológus egységei munkájának összehangolását,

ac) az előrejelzések ismeretében helyzetértékelést készít az OMIT számára a védekezési alternatívák kidolgozásához,

ad) ellátja a hidrometeorológiai adatgyűjtést, értékelést és feldolgozást, elkészíti az előrejelzéseket,

ae) üzemelteti a hidrometeorológiai információs rendszert és aktuális adatokkal látja el a műszaki ügyelet számítógépét;

b) a Lokalizációs szakcsoport

ba) ellenőrzi, felülvizsgálja és – szükség esetén – módosítja a veszélyeztetett térség lokalizációs terveit,

bb) ellenőrzi a VIZIG-ek szakirányú tervezési tevékenységét, helyzetelemzést és -értékelést készít az OMIT számára a védelmi alternatívákról,

bc) felügyeli és segíti az OMIT által elhatározott lokalizációs munka végrehajtását,

bd) feladatait – szükség szerint – szakértők bevonásával végzi;

c) a Vízminőségi és vízellátási szakcsoport

ca) a veszélyeztetett területeken irányítja és ellenőrzi a vízminőségi kárelhárítási tevékenység végrehajtását,

cb) összehangolja a vízügyi és más szervek ezirányú tevékenységét,

cc) az árvízzel és belvízzel veszélyeztetett területeken – szükség szerint – ellátja a vízellátással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos feladatok irányítását és koordinálását,

cd) összehangolja a vízügyi és önkormányzati szervek tevékenységét az érintett vállalatok operatív tevékenységével;

d)9 a Légi felderítési és térképészeti szakcsoport

da) megszervezi a műszaki ügyelet által elrendelt légi felderítési feladatok végrehajtását,

db) szervezi és ellenőrzi az adatok feldolgozását, kiértékelését,

dc) a felderítésekről jelentést készít, és javaslatot tesz az esetleges intézkedésekre,

dd) feladatait szükség szerint szakértők bevonásával végzi,

de) elkészíti és szükség szerint frissíti az elöntési térképanyagokat és egyéb térképeket;

e) a Töltésfeltáró szakcsoport

ea) szervezi és irányítja a védvonalak állékonyságát befolyásoló jelenségek, adatok és ezek változásainak feltárás útján történő beszerzését, rögzítését, kiértékelését,

eb) feladatait – szükség szerint – szakirányú szervezetek, szakértők bevonásával végzi,

ec) munkája eredményéről jelentést készít és javaslatot tesz a szükséges beavatkozásokra, intézkedésekre.

36.10 Ellátó szakcsoportok és feladataik:

a) az Informatikai és hírközlési szakcsoport

aa) gondoskodik a védekezési munka információforgalmának technikai-szervezési feltételeiről, ennek keretében ellenőrzi a vezetékes és vezeték nélküli hírközlő és adatátviteli hálózat üzemét, és biztosítja az annak kapacitásán túl szükséges összeköttetését postai vagy egyéb zártcélú hálózatok szükség szerinti igénybevételével,

ab) üzemelteti a központi számítógépet és az épületen belüli helyi hálózatot (LAN),

ac) biztosítja a VIR zavartalan működését a Lotus Notes rendszeren,

ad) ellátja az ügyelet számára szükséges telefon-, telefax-, EDR- és URH-szolgálatot;

b) a Munkaerő-ellátó szakcsoport

ba) figyelemmel kíséri a munkaerő-felhasználás alakulását,

bb) gondoskodik a VIZIG-ek igénylése alapján a törzsvezető engedélyével a szükséges munkaerőről átcsoportosítással vagy idegen munkaerő igénybevételével,

bc) elkészíti a munkaerő-felhasználás napi és időszakos jelentéseit;

c) a Gép- és anyagellátó szakcsoport

ca) a VIZIG-ek igénylése alapján gondoskodik a törzsvezető által engedélyezett, szükséges anyagok rendelkezésre bocsátásáról, átcsoportosításáról vagy beszerzéséről,

cb) nyilvántartja a VIZIG-eken és a vízügyi ágazatban rendelkezésre álló, valamint a védekezésben foglalkoztatott gépeket és azok telep-, illetve üzemeltetési helyét,

cc) a VIZIG-ek igénylése alapján a törzsvezető engedélyével gondoskodik a szükséges gépek, berendezések helyszínre juttatásáról, átcsoportosításáról vagy az ágazaton kívüli kapacitás igénybevételéről,

cd) elkészíti a gép- és anyagfelhasználás napi és időszakos jelentéseit;

d) az Adminisztrációs szakcsoport

da) biztosítja az OMIT ülések jegyzőkönyvének elkészítését és az elkészült írásos anyagok iktatását,

db) végzi a védekezés alatti adminisztrációs feladatokat;

e) a Technikai szakcsoport

ea) megteremti a műszaki ügyelet működési feltételeit,

eb) gondoskodik az ügyeleti munka kisegítő személyzetének beosztásáról, a raktár és az anyagmozgatók útján az ügyelet számára szükséges műszaki és szociális felszerelések, ellátmány ügyeletre vagy az ügyelet által meghatározott helyiségbe juttatásáról;

f) a Pénzügyi szakcsoport

fa) intézkedést kezdeményez a védekezés pénzügyi fedezetének biztosításáról,

fb) ellátja az OMIT tevékenységével kapcsolatos bérelszámolási feladatokat,

fc) gondoskodik a pénzügyi szabályok egységes alkalmazásáról és a pénzügyi fegyelem betartásáról;

g) a Jogi szakcsoport

ga) gondoskodik a védekezés érdekében tett magasabb szintű előterjesztések, rendkívüli rendeletalkotás, illetve határozati javaslatok jogi megfelelőségéről,

gb) felügyeli a védekezéssel kapcsolatos beszerzések jogszabályi megfelelőségét,

gc) előkészíti a védekezéssel kapcsolatos szerződéseket és kormány-előterjesztéseket;

h) a Sajtótájékoztatási szakcsoport

ha) elkészíti az OMIT-tól kapott információk alapján a sajtótájékoztató anyagokat,

hb) szervezi a védekezéssel kapcsolatos sajtótájékoztatókat,

hc) irányítja és felügyeli a védekezés dokumentálását (fotó, film);

i) KKB NVK összekötők

ia) ellátják az OMIT és a KKB NVK közötti kommunikációs és információátadási feladatait;

j) az Országos Vízjelző Szolgálat (OVSZ)

ja) munkáját az OVF főigazgatója által elfogadott szabályzat szerint végzi,

jb) védelmi időszakban a törzsvezető által meghatározott rend szerint készíti előrejelzéseit.

37.11 Az OMIT az eseményekről, az információkról naponta összefoglaló jelentést készít, és azt a törzsvezető előterjeszti a BM közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára, valamint a KKB NVK vezetőjének részére.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!