nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás
a közigazgatási vezetők, a polgári védelmi szervezetek, a köznevelésben és a felsőoktatásban résztvevők, valamint a pedagógusok katasztrófavédelmi felkészítésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
2012-02-17
infinity
1

1/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás

a közigazgatási vezetők, a polgári védelmi szervezetek, a köznevelésben és a felsőoktatásban résztvevők, valamint a pedagógusok katasztrófavédelmi felkészítésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 52. § a) és c) pontja (a továbbiakban: Kat.), a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 49. § (5) bekezdésének d) pontja, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet VI–VIII. fejezetében meghatározott feladatok végrehajtására kiadom az alábbi utasítást:

1. Az utasítás hatálya kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervére (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a továbbiakban: BM OKF), annak területi (a továbbiakban: igazgatóság), területi jogállású (KOK és GEK) és helyi szerveire.

2. Az utasítás szabályozza a katasztrófavédelmi felkészítések (a továbbiakban: felkészítés) végrehajtását

a) a közigazgatási vezetők,

b) a polgári védelmi szervezetek, valamint

c) a pedagógusok,

d) a köznevelésben és a felsőoktatásban résztvevők

részére.

3. A felkészítések végrehajtásának általános alapelvei:

a) a felkészítendő célcsoportok számára földrajzilag költségtakarékos módon megközelíthető helyszín kijelölése,

b) a célcsoportra jellemző munkavégzéshez kapcsolódó időbeosztás szerinti felkészítési időpontok kijelölése,

c) a felkészítések tartalmának meghatározásakor a szükséges és elégséges ismeretek, valamint az elmélet és gyakorlat megfelelő arányának figyelembevétele.

A közigazgatási vezetők katasztrófavédelmi felkészítése

4. A közigazgatási vezetők felkészítése során az alábbi célcsoportokat kell megkülönböztetni:

a) a megyei védelmi bizottságok elnökei, a központi államigazgatási szervek vezetői által kijelölt személyek, valamint az országos szintű védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködők,

b) a megyei védelmi bizottság tagjai, a helyi védelmi bizottságok elnökei, valamint a területi szintű védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködők,

c) a polgármester és a jegyző, valamint a helyi védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködők.

5. A megyei védelmi bizottságok elnökei, a központi államigazgatási szervek vezetői által kijelölt személyek, valamint az országos szintű védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködők felkészítése:

a) A munkatervezés és az éves tevékenység értékelés rendjének szabályozásáról szóló 111/2011. számú BM OKF főigazgatói intézkedés szerinti munkatervekben (Féléves Vezetői Munkaterv, Féléves Ellenőrzési és Felügyeleti Terv) – külön időpontokban – tervezi e célcsoportok felkészítését.

b) A felkészítések helyszínét, időpontját és tartalmát a BM OKF főigazgatója határozza meg.

6. A megyei védelmi bizottság tagjai, a helyi védelmi bizottságok elnökei, valamint a területi szintű védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködők felkészítése:

a) Az igazgatóságok munkatervben (Féléves Vezetői Munkaterv, Féléves Ellenőrzési és Felügyeleti Terv) – külön időpontokban – tervezik e célcsoportok felkészítését.

b) A felkészítés időpontját az igazgatóság a megyei védelmi bizottság elnöke egyetértésével határozza meg.

c) Az igazgatóság gondoskodik:

ca) a felkészítés helyszínéről és felszereléséről,

cb) az előadókról,

cc) a résztvevők kiértesítéséről és szükség szerinti ellátásáról.

d) A felkészítés tartalma legalább:

da) a megye katasztrófavédelmi sajátosságaira, a veszélyeztető tényezők bemutatására, a tervrendszerek ismertetésére, valamint az elmúlt évek bekövetkezett eseményeire, tapasztalataira épülő képzés,

db) gyakorlatias, a védelmi igazgatás működésével, az egyes szereplők feladataival kapcsolatos képzés.

e) A megyei védelmi bizottság tagjainak felkészítését követően az igazgatóság 10 napon belül jelentést készít a megyei védelmi bizottság és a BM OKF részére.

7. A polgármester és a jegyző, valamint a helyi védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködők felkészítése:

a) Az igazgatóságok munkatervükben – a kirendeltségek útján – tervezik e célcsoportok felkészítését.

b) A felkészítés időpontját az igazgatóság határozza meg.

c) Az igazgatóság a kirendeltség útján gondoskodik:

ca) a felkészítés helyszínéről és felszereléséről,

cb) az előadókról,

cc) a résztvevők kiértesítéséről és szükség szerinti ellátásáról.

d) A felkészítést az 6. d) pontban meghatározottaknak megfelelően, valamint a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának, továbbá a települési és munkahelyi veszélyelhárítási tervekben szereplő feladatok figyelembevételével kell végrehajtani.

e) A felkészítést követően a kirendeltség 10 napon belül jelentést készít az igazgatóság útján a BM OKF részére.

Pedagógusok és tanulók/hallgatók katasztrófavédelmi felkészítése

8. A felkészítések során az alábbi célcsoportokat kell megkülönböztetni:

a) Pedagógusok

aa) óvodapedagógus,

ab) általános iskolai pedagógus,

ac) középiskolai pedagógus,

b) Tanulók/hallgatók

ba) óvodai nevelés szakaszában gyermekek,

bb) alapfokú nevelés-oktatás szakaszában tanulók,

bc) középfokú nevelés-oktatás szakaszában tanulók,

bd) felsőoktatásban részt vevő hallgatók,

be) sajátos nevelési-oktatási igényű tanulók.

9. Pedagógusfelkészítés:

9.1. Az igazgatóságok:

a) a kirendeltségvezetők közreműködésével folyamatosan naprakész adatbázist kezelnek a területi illetékesség szerinti nevelési-oktatási intézményekről és a kapcsolattartási információkról,

b) munkatervben (Féléves Vezetői Munkaterv, Féléves Ellenőrzési és Felügyeleti Terv) – a kirendeltségvezetők által készített éves tervek alapján – tervezik az illetékességi területükön lévő köznevelési intézmények vezetői által kijelölt felkészítésért felelős pedagógusok célcsoportok szerinti képzését, évente legalább egy alkalommal a kirendeltségek szerinti helyszíneken,

c) a kirendeltségeken keresztül értesítik a területi illetékesség alá tartozó települések polgármestereit a képzés időpontjáról, helyszínéről, célkitűzéseiről, tartalmáról, egyben kérik a polgármesterek együttműködését a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel való közvetlen kapcsolatfelvétel érdekében,

d) a kirendeltségeken keresztül értesítik a területi illetékesség alá tartozó települések nevelési-oktatási intézményeinek vezetőit a felkészítés időpontjáról, helyszínéről, célkitűzéseiről, tartalmáról és a jelentkezés módjáról,

e) elsősorban saját intézményben, vagy a kirendeltségek intézményeiben biztosítják a felkészítés feltételeit (helyszín, berendezés, informatikai eszközök, oktató eszközök),

f) gondoskodnak a lebonyolításhoz szükséges előadók létszámáról, meghívásukról és megjelenésükről (igazgatóságok állománya, társszervek, önkéntes pedagógusok köre).

9.2. Az igazgatóságok és a kirendeltségek a helyi lehetőségek függvényében biztosítják a képzés időtartamára a résztvevők számára az ellátást.

9.3. A képzés hétköznapon, 08:00 – 16:00 óra között kerüljön végrehajtásra, időpontjának kiválasztása során tekintettel kell lenni a tanév során megjelölt tanítási szünetekre, és a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny felkészülési időszakára.

9.4. A BM OKF által biztosított oktatócsomag alapján összeállított felkészítés tananyagát elektronikus úton rendelkezésre kell bocsátani a résztvevők számára.

9.5. A kirendeltség a felkészítés helyszínéről és időpontjáról szóló jelentést a felkészítést megelőző 10. napon belül, a végrehajtásról szóló jelentést a felkészítést követő 10. napig megküldi az igazgatóság részére.

10. A tanulók/hallgatók felkészítése a Gyermek- és ifjúságfelkészítésről szóló 3x3-as Akcióterv végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 68/2011. főigazgatói intézkedés szerint történik.

11. Az igazgatóságok külön tervet készítenek a felsőoktatási intézmények hallgatóinak felkészítésére, és az intézmények vezetőinél kezdeményezik a katasztrófavédelmi ismeretek oktatását. A felkészítést követően az igazgatóság 10 napon belül jelentést készít a BM OKF részére.

A polgári védelmi szervezetek katasztrófavédelmi felkészítése

12. Az igazgatóságok:

a) a polgári védelmi szervezetek elméleti és gyakorlati kiképzését lehetőség szerint munkaidőn kívül hajtják végre,

b) gondoskodnak a polgári védelmi szervezetek tagjainak elméleti és gyakorlati kiképzése során a szükséges előadók meghívásáról és megjelenésükről (igazgatóságok állománya, társszervek szakértői, civil szakmai szervezetek képviselői, önkéntesek),

c) elsősorban saját intézményben, vagy a kirendeltségek intézményeiben biztosítják a felkészítés feltételeit (helyszín, berendezés, informatikai eszközök, oktató eszközök),

d) a kirendeltségeken keresztül értesítik az illetékességi területükön lévő települések polgármestereit a képzés időpontjáról, helyszínéről, tartalmáról,

e) szóvivői rendszeresen tájékoztatják a közvéleményt a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek felkészítéséről, gyakorlatairól,

f) a polgári védelmi szervezetek kiképzésének végrehajtásáról szóló jelentést a HJT alapján felterjeszti a BM OKF Polgári Védelmi Főfelügyelőség részére,

g) a megyei veszélyeztetettségnek megfelelően létrehozott területi polgári védelmi szervezetek megalakítását, felkészítését és rendszerbeállító gyakorlatát a BM OKF Polgári Védelmi Főfelügyelőség, valamint a szakmailag érintett főfelügyelőségek bevonásával hajtják végre.

13. A kirendeltségek:

a) a települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek kiképzésének végrehajtásáról szóló jelentést a kiképzést követő 10. napig megküldik az igazgatóság részére,

b) részt vesznek a munkahelyi polgári védelmi szervezetek gyakorlati kiképzésén.

14. Az igazgatóságok gondoskodnak a területi polgári védelmi szervezetek nemzeti minősítésének végrehajtásáról. A minősítő gyakorlatot a Nemzeti Minősítési Rendszer alapján több szervezet összevonásával, régiós szinten kell végrehajtani úgy, hogy a nemzeti minősítések legkésőbb 2012. május 11-ig befejeződjenek.

15. Az igazgatóságok honlapjukon megjelentetik az önkéntes mentőszervezetek által igénybe vehető aktuális pályázati kiírásokat.

16. Az igazgatóságok szakmai segítséget nyújtanak a saját önrésszel rendelkező önkéntes mentőszervezetek számára a fejlesztési pályázatokon való induláshoz.

17. Az igazgatóságok gondoskodnak a humanitárius tevékenységet végző karitatív szervezetek veszélyelhárítási tervekben rögzített feladatokra történő felkészítéséről.

Hatálybalépés

18. Jelen utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a személyi állománnyal ismertetni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!