nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás
az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről
2012-02-17
2014-03-22
1

2/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről1

1. Az utasítás hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre és az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságokra (a továbbiakban: ÖTP) terjed ki.

2. Az ÖTP-k szakmai tevékenységük során kötelesek betartani a tűzoltásra, műszaki mentésre, a költségvetési gazdálkodásra, a személyi állomány képzésére, a munkavédelemre, eszközeik kezelésére és karbantartására vonatkozó jogszabályokat, illetve azok végrehajtására vonatkozó katasztrófavédelmi szabályozásokat és iránymutatásokat.

3. A katasztrófavédelmi szakmai irányítás és felügyeleti ellenőrzés kiterjed:

a) A tűzoltástaktikai és mentési műveleti tevékenységre;

b) Az ügyeleti tevékenység ellátására;

c) A tűzoltásvezetés szabályaira;

d) A készenlétben tartandó szerek számára, málházására;

e) A legkisebb készenléti létszámra és a vonulás megkezdésének leghosszabb időtartamára;

f) A hivatásos tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) működési területén belül az elsődleges műveleti körzet (a továbbiakban: EMK) meghatározására;

g) Az ÖTP-k által vezetendő szakmai nyilvántartások, jelentési kötelezettségek meghatározására;

h) A gazdálkodás rendjének és az elszámolás szabályainak meghatározására;

i) A személyi állomány alkalmasságának, nyilvántartásának, képzettségének szabályozására;

j) A munkavédelem szabályozására, a munkahelyi balesetek kivizsgálására;

k) Az egyenruha, a rangjelzés, az igazolvány és a védőruha szabályozására;

l) A technikai eszközök rendszeresítésére, műszaki szemléjére, használati dokumentumaik vezetésének szabályozására.

4. A katasztrófavédelmi szakmai irányítás az írásos szabályozók szolgálati úton való megküldésével, vagy a szabályozók közzétételével és a feldolgozásuk, oktatásuk segítésével történik.

5. A szakirányítás és a szakfelügyelet nem terjed ki a köztestületi egyesületi működés, illetőleg az önkormányzati intézménykénti tevékenységre.

6. A katasztrófavédelmi szakmai irányítást és felügyeleti ellenőrzést az a HTP parancsnok köteles gyakorolni, akinek működési területén belül található az ÖTP székhely szerinti települése.

Ennek érdekében:

– az ÖTP parancsnokát berendeli az általa tartott értekezletekre, feladatokat határoz meg, illetőleg beszámoltat;

– megküldi az új normatív szabályozókat és saját munkatervét, ellenőrzési tervét;

– közreműködik az ÖTP által tartott kiképzési foglalkozások megtartásában;

– részt vesz tanácskozási joggal a köztestületi, illetőleg az ÖTP-t érintő önkormányzati képviselő-testületi üléseken;

– iratok alapján és helyszínen ellenőrzéseket hajt végre.

Az ÖTP parancsnok tervezett intézkedéseit, tervezett beszerzéseit, célszerűségi indoklással a költségvetési tervét jóváhagyás előtt előzetes egyeztetésre felterjeszti a HTP parancsnoknak. Negyedévente jelentést terjeszt fel a költségvetési gazdálkodás helyzetéről. Az utasítás mellékletében szereplő táblázatot – a normatív támogatás felhasználásáról – havonta az útmutató szerint kitöltve terjeszti fel a HTP parancsnokának.

7. A HTP parancsnok a szakmai ellenőrzésről készített feljegyzését megküldi az ÖTP parancsnokának, és felterjeszti szolgálati elöljárójának is.

A gazdálkodásra vonatkozó terveket és jelentéseket azok szakmai indokoltságára vonatkozó álláspontjával együtt terjeszti fel.

8. A katasztrófavédelmi kirendeltség vezető (a továbbiakban: KvK. vezető) elemzi és értékeli a HTP parancsnok felterjesztéseit. Jogosult felülellenőrzés elrendelésére, további adatok bekérésére, igazgatói utasítás kezdeményezésére.

A gazdálkodásra vonatkozó jelentéseket véleményével és javaslatával felterjeszti az igazgató gazdasági helyettesének.

9. Az ÖTP parancsnok kinevezésére vonatkozó önkormányzati kezdeményezésre, az egyetértési jog gyakorlására – figyelemmel a HTP parancsnok és a KvK. vezető álláspontjára – az igazgató jogosult. Ugyancsak az igazgató kezdeményezhet fegyelmi eljárást, kormányhivatali vagy ügyészi vizsgálatot, büntetőeljárást.

10. A HTP parancsnok a felügyeleti ellenőrzéseket úgy tervezze, hogy:

– A műveleti alkalmazások tapasztalatai naponta elemzésre kerüljenek;

– Hetente vegyen részt az ÖTP parancsnok a vezetői koordinációkon;

– Havonta kerüljön sor a gazdálkodás ellenőrzésére a kitöltött táblázat elemzése alapján;

– Havonta kerüljön sor az ÖTP parancsnok beszámoltatására;

– Legalább negyedévente helyszíni ellenőrzésre is kerüljön sor;

– Évente írásban minősítésre kerüljön az ÖTP szakmai-gazdálkodási tevékenysége.

11. A KvK. vezető, a szakmai irányítást gyakorló HTP parancsnok bevonásával évente hajtson végre átfogó ellenőrzést valamennyi illetékességi területéhez tartozó ÖTP-n.

12. Az ÖTP-k műveleti tevékenységének szakmai irányítási és felügyeleti szabályai:

a) Az ÖTP parancsnokát be kell vonni a megelőzési és művelet-előkészítő bejárásokba és begyakorlásokba.

b) Az ÖTP parancsnoknak meg kell küldeni a tűzvizsgálati és beavatkozáselemzési anyagokat feldolgozás és oktatás céljából.

c) A 105-ös és 112-es telefonszámokra érkező információk alapján elrendelt riasztásokról a megyei bevetésirányító ügyelet, vagy annak teljes kiépítéséig a HTP ügyelete ad értesítést az ÖTP ügyeletének. Az ÖTP normaidőn belül köteles a vonulást megkezdeni. Az ÖTP ügyelete a vonulás megkezdését jelenti az elrendelőnek.

d) Amennyiben az ÖTP ügyelete más forrásból értesül vonulást igénylő káreseményről, azt haladéktalanul jelenti a c) pont szerinti ügyeletnek, és az onnan kapott utasítás szerint jár el.

e) Ha kárhelyszínen a HTP egysége már műveleteket folytat, az ÖTP vonuló egységének kiérkezésekor, úgy a HTP kárhelyparancsnok alárendeltségébe kerül és az általa meghatározott feladatot köteles ellátni.

f) Abban az esetben, ha a kárhelyszínre az ÖTP egysége érkezik elsőként, úgy a saját tűzoltásvezetői jogkörrel rendelkező vezetője utasítása szerint kezdi meg a műveletet. A helyzetről a kárhelyparancsnok jelentést tesz a c) pont szerinti ügyeletnek, szükség szerint kezdeményezi további erők helyszínre rendelését.

Amennyiben a helyszínre HTP egység érkezik, úgy vezetője haladéktalanul köteles a tűzoltás-vezetői feladatok átvételére, és a továbbiakban az ÖTP egysége az általa meghatározott feladatokat köteles ellátni.

g) Amennyiben nincs szükség további erők helyszínre vezénylésére, úgy az ÖTP egysége önállóan fejezi be a kárelhárítást. A befejezést jelenti a c) pont szerinti ügyeletnek, kezdeményezheti a tűzvizsgálat elrendelését. A kárhelyszínt a c) pont szerinti ügyelet engedélyével hagyhatja el.

13. Jelen utasítás végrehajtása érdekében a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok igazgatói – figyelemmel a helyi sajátosságokra – adjanak ki utasítást. Gondoskodjanak a HTP–ÖTP közös feladatellátásának megfelelő gyakoroltatásáról.

14. Jelen utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, azt valamennyi érintettel meg kell ismertetni.

1. melléklet a 2/2012. (II. 16.) BM OKF utasításhoz

KIMUTATÁS

a normatív támogatás felhasználásáról

………………/………………

Adatok: forintban

Önkormányzati tűzoltó parancsnokság:

2012. évi szabályok szerint számított normatív támogatás
havi összege:

 

2012. ……………………………… hónap

Kifizetés/ jóváírás dátuma

Számviteli bizonylat/
számla száma

Bevétel

Kiadás

Egyenleg (normatív támogatás maradványa)

Elszámolt kiadás/jóváírt normatív támogatás jogcíme, megnevezése

Jóváírt normatív támogatás

Személyi jellegű kifizetés

Munkaadót terhelő járulékok

Működési kiadások

Kiadás összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8=5+6+7.

9=4–8.

Áthozat az előző időszakról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havi bevételek, kiadások összesen

 

 

 

 

 

 

Dátum:

Készítette:

Telefonszám:

Önkormányzati tűzoltó-parancsnokság képviselője

P. H.

2. melléklet a 2/2012. (II. 16.) BM OKF utasításhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok normatív támogatásának felhasználásához

Az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok (a továbbiakban: ÖTP) normatív támogatása 2012. évi felhasználásának folyamatos ellenőrzése érdekében az ÖTP minden hónap 10. napjáig (elsőként 2012. február 10.) köteles kitölteni, és az együttműködési megállapodás szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) részére megküldeni a normatív támogatás felhasználásáról szóló „Kimutatás”-t.

A „Kimutatás”-ban kizárólag a normatív állami támogatásból származó bevételt, valamint az annak terhére teljesített kifizetéseket szükséges szerepeltetni.

A „Kimutatás”-ban a személyi jellegű kifizetéseket jogcím szerint összevonva (pl. munkabér, megbízási díj, jutalom stb.), a kifizetéssel érintett létszámot is feltüntetve kell szerepeltetni.

A működési kiadások vonatkozásában minden tételt külön soron kell bemutatni. A ÖTP – a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján – különösen az alábbi működési kiadásokra használhatja fel a normatív támogatást.

– Alapközmű szolgáltatások (fűtés, víz, csatorna, villamos energia, szemétszállítás, telefon- és internet-használat stb.),

– Tűzoltó-gépjárművek vizsgáztatása, hajtó- és kenőanyagok, javítások,

– Tűzoltó-laktanya karbantartása (kül- és beltéri javítási, szépítészeti, állagmegóvási munkák stb.),

– Az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. mellékletében meghatározott anyagok, felszerelések, egyéni védőfelszerelések beszerzése, javítása, karbantartása,

– A BM rendelet 2. mellékletében meghatározott egyenruházati termékek beszerzése, cseréje,

– Irodaszerek, tisztítószerek,

– Oktatások, továbbképzések,

– Munkabiztonsági kiadások (pl. orvosi vizsgálat stb.).

A fentiektől eltérő felhasználást egyedi döntés alapján a HTP parancsnoka hagyja jóvá.

Az ÖTP az együttműködési megállapodás alapján az átmeneti időszakban (2012.01.01.–2012.04.30.) a 2011. évi előírások szerint előlegként folyósított normatív támogatás összegét oly módon köteles tartalékolni, illetőleg felhasználni, hogy a végleges normatív finanszírozás szerinti időarányos normatív támogatás keretösszegét ne lépje túl, amelyet a HTP parancsnoka köteles ellenőrizni.

Az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet 28. §-a értelmében „az önkormányzati tűzoltóság a központi költségvetés által biztosított tárgyévi hozzájárulás összegének legfeljebb 70%-át fordíthatja az egyes beosztásokhoz szükséges személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadásokra.”.

Fenti előírás betartására a támogatás felhasználásánál, valamint a „Kimutatás” kitöltésénél kiemelt figyelmet kell fordítani.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!