nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet
a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről
2014-04-15
2015-02-02
8
Jogszabály

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) szerinti alapítványra és egyesületre (ide nem értve a pártot és a szakszervezetet),

b) a Civil tv. 71. §-a szerinti elektorokra, továbbá a 72. §-a szerinti jelöltekre,

c) a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) és a Civil tv. 61. §-a alapján létrehozott kollégiumok tagjaira, valamint

d) a Civil tv. 64. §-a alapján kijelölt szervre és a fejezet irányítását ellátó társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszterre.

2. Értelmező rendelkezések

2. §1 E rendelet alkalmazásában

1. adatfelelős: azon szerv vagy személy, amely az adat hivatalos honlapon történő közzétételét kezdeményezi;

2. Alapkezelő: A Nemzeti Együttműködési Alapot (a továbbiakban: Alap) kezelő – a Civil tv. 64. §-a alapján e miniszteri rendeletben kijelölt – szerv;

3. civil delegált: a Civil tv. 2. § 5. pontja szerinti személy;

4. döntéshozó: a Civil tv. 56. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatások vonatkozásában a kollégium, a Civil tv. 56. § (2) bekezdés c) pontja szerinti támogatások tekintetében a miniszter;

5. együttesen benyújtott támogatási igény: egy Magyarországon nyilvántartásba vett (főpályázó) és egy határon túli (társpályázó) civil szervezet által, a Civil tv. 56. § (4) bekezdése alapján benyújtott támogatási igény;

6. elektori nyilvántartó rendszer: az elektori választást lebonyolító szerv által működtetett, a Civil tv. 71–72. §-a szerinti eljárás lebonyolítását támogató számítógépes rendszer;

7. elektori választást lebonyolító szerv: az Alap testületei civil delegáltjait megválasztó elektori gyűlések szervezése céljából a választásokat előkészítő és lebonyolító szervezet;

8. elvi állásfoglalás: a Tanács költségvetési és pénzügyi kérdést nem érintő, a kollégiumokra nézve kötelező szakmai döntése;

9. hivatalos honlap: a Civil tv. 69. § (5) bekezdése szerinti honlap;

10. kollégium: a Civil tv. 61. § (1) bekezdése szerinti testület;

11. kollégiumi pályázati döntés: a pályázati felhívás szakmai tartalmát meghatározó – költségvetési és pénzügytechnikai kérdést nem érintő –, a támogatási igény, a támogatás felhasználásáról szóló elszámolások bírálatáról, kizárásról szóló adott kollégiumhoz kapcsolódó döntés;

12. kötelezettségvállaló: az Alap vonatkozásában kötelezettségvállalásra jogosult személy;

13. kötelező legkisebb munkabér: a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén;

14. közzétételre kötelezett: azon személy, vagy testület, amelyre nézve a jogszabály hivatalos honlapon közzétételi kötelezettséget ír elő;

15. miniszter: a Civil tv. alapján az Alap felügyeletét ellátó társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter;

16. működési támogatás: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás;

17. Nemzeti Együttműködési Alap felhasználásáról szóló beszámoló: a Civil tv. 70. § (1) bekezdése (a továbbiakban: a Tanácsnak szóló beszámoló) és (2) bekezdése (a továbbiakban: az Országgyűlés bizottságának szóló beszámoló) szerinti, e rendelet szempontjai alapján elkészített és a testület döntésével megerősített éves tevékenységről, tapasztalatokról szóló beszámoló;

18. pályázat elbírálása: a kollégium azon eljárása, melynek során a pályázati felhívásra benyújtott támogatási igényhez annak szakmai tartalma alapján a kollégium pontszámot és javasolt támogatási összeget rendel, korlátozza az egyes költségvetési sorokon történő felhasználást vagy elutasítja a támogatási igényt;

19. pályázat végleges elbírálása: a Tanács azon eljárása, melynek során a Tanács elnöke által a Civil tv. 61. § (7) bekezdés alapján a Tanács elé terjesztett pályázatok vonatkozásában a kollégium által a pályázat elbírálása során hozott döntést részben vagy egészben módosítja vagy helybenhagyja;

20. pályázati felhívás: az államháztartásról szóló jogszabályoknak megfelelő pályázati kiírás adatainak a hivatalos honlapon közzétett kivonata;

21. szakmai támogatás: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)–j) pontja szerinti támogatás;

22. támogatási döntés: a támogatási igény formai vizsgálata, továbbá az egyedi támogatási kérelem estén a támogatási kérelem befogadása vagy elutasítása, pályázati felhívásra benyújtott támogatási igény esetén a pályázat elbírálása és a pályázat végleges elbírálása során hozott döntések összessége;

23. támogatási eljárás: a támogatási igény benyújtásától a támogatási igény benyújtása következményeként végrehajtott cselekmények összessége;

24. támogatási igény: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti támogatási kérelem, valamint pályázat, amely a Civil tv. 56. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásra irányul;

25. támogatási kérelem befogadása: a Civil tv. 56. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jóváhagyás, melynek keretében a miniszter meghatározza, hogy az egyedi kérelmet benyújtó szervezetnek mekkora összegben, mely célra és milyen finanszírozási móddal részesülhet támogatásban a jogszabályi feltételek teljesítése esetén;

26. tanács: a Civil tv. 60. § (1) bekezdése szerinti testület;

27. várólista: pályázati felhívásra benyújtott pályázatok esetén a támogatási döntés meghozatala után – a források korlátossága miatt – költségvetési támogatásban nem részesülő, szakmailag megfelelő pályázatokat tartalmazó, pontszám, illetve egyező pontszám esetén beérkezési sorrend alapú rangsor, amely alapján – az Ávr. 74. § (1) szerint – a támogató lehetővé teszi a támogatás igénybevételét.

II. FEJEZET2

AZ ALAP FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3. A támogatási igény

3. § (1) Az Alapkezelőhöz benyújtott támogatási igénynek – az Ávr. költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályozására is figyelemmel – tartalmaznia kell az Ávr. 67. § (1) bekezdés szerinti adatokon kívül:

a) a támogatást igénylő szervezet bírósági nyilvántartási számát, bírósági nyilvántartásba vételének időpontját és alapcél szerinti tevékenységét;

b) az igényelt támogatás célját a Civil tv. 56. § (1) bekezdés szerinti egy cél megjelölésével, a támogatás felhasználásának tervezett módját és az igényelt támogatási összeget;

c) a támogatás felhasználására vonatkozó bevételi és a 7. melléklet szerinti költségvetési tervet (együttesen benyújtott támogatási igény esetén főpályázó és társpályázó szerinti bontásban, valamint összesítve), megjelölve a támogatási cél megvalósításához rendelkezésre álló önrész (saját és egyéb forrás) összegét;

d)3 a kívánt finanszírozás módját (támogatási előleg folyósítására vonatkozó igény, visszatérítendő vagy nem visszatérítendő költségvetési támogatás);

e)4 szükség szerint a támogatást igénylő szervezet kérelmét a támogatási előleg folyósítására vonatkozóan, figyelemmel az Ávr. 79. §-ában foglaltakra;

f) a támogatási cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját (támogatási időszak);

g) a támogatást igénylő szervezet képviselőjének nyilatkozatát

ga) arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok megfelelnek a valóságnak,

gb) arról, hogy a benyújtott elektronikus másolatok az eredeti dokumentummal képileg megegyeznek,

gc) az általános szerződési feltételek megismerésére és elfogadására vonatkozóan,

gd) valamennyi pénzforgalmi számlaszámának a megnevezésével, megjelölve azt a pénzforgalmi számlaszámot, amelyre a támogatás átutalását kéri,

ge) szükség szerint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a támogatási szerződés megkötéséhez, támogatói okirat kibocsátásához szükséges adatokról;

h) az önrész rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat;

i) a támogatási cél megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba bejegyző jogerős határozatok másolatát.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Alapkezelő a támogatási igény beérkezését követő tizenöt napon belül, az Országos Bírósági Hivatal által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi és az ellenőrzés eredményét utólag igazolható módon rögzíti. Az Alapkezelő a támogatási igény (1) bekezdésben meghatározottak szerinti megküldését követő harminc napon belül, közvetlenül a támogatást igénylő civil szervezet nyilvántartására illetékes törvényszéktől szerzi be a nyilvántartott adatokat tartalmazó kivonatot, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Nyilvántartási tv.) 88. § (6) bekezdése alapján.

(3) Ha a támogatási igényhez kapcsolódóan a magyartól eltérő nyelvű dokumentumot csatoltak, annak magyar nyelvre fordított változatát is csatolni kell. A fordítás hitelességéről a támogatást igénylő szervezet képviselőjének kell nyilatkoznia.

4. A támogatási döntés

4. § (1) A pályázati kiírás a pályázat hibáinak, hiányosságainak kijavítására nem biztosíthat lehetőséget.

(2) A támogatási igényt, annak beérkezésétől számított húsz napon belül az Alapkezelő a beérkezés sorrendjében formai szempontból megvizsgálja (formai vizsgálat) és elutasítja, ha

a) az hiányosan vagy nem az internetes támogatáskezelő rendszer útján vagy határidőn túl került benyújtásra,

b) a támogatási igény és a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás van,

c) a támogatást igénylő szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében vette nyilvántartásba a bíróság,

d) a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a támogatást igénylő szervezet képviseletére,

e) a támogatást igénylő szervezet a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására,

f) együttesen benyújtott támogatási igénynél, ha a társpályázó határon túli civil szervezet az adott költségvetési évben korábban benyújtott támogatási igényben is társpályázóként szerepel,

g) az újabb támogatási igény, ha a támogatási igény benyújtója adott költségvetési év forrása vonatkozásában már rendelkezik érvényes pályázattal és az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be,

h) a támogatást igénylő szervezet a támogatási igény forrását jelentő költségvetési évet megelőző három költségvetési év mindegyikének terhére részesült támogatásban az Alapból.

(3) A pályázati kiírás szerinti benyújtási határidő lejártát követő húsz napon belül az Alapkezelő a formai vizsgálat eredményéről az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül értesíti a támogatást igénylő szervezetet. Az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül történő értesítés esetében a kézhezvétel alatt az elektronikus üzenet megnyitását kell érteni.

(4)5 Az Alapkezelő a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő munkanapon a kollégium részére megküldi a pályázatok döntéshez szükséges adatait – szervezet neve, adószáma, pályázati azonosító, támogatási cél, igényelt összeg, jogosultként igényelt normatív kiegészítés összege, szervezet típusa (egyesület, alapítvány, szövetség), igényelt támogatás formája (visszatérítendő vagy vissza nem térítendő; támogatási előleg folyósítására vonatkozó igény), együttesen benyújtott pályázat esetén a társpályázó adatai (név, ország, székhely címe, adószám, képviselő neve), önrész összege – tartalmazó listát.

(5) A kollégium a (3) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől számított harminc napon belül a pályázat elbírálása keretében dönt:

a) a támogatási igény elfogadásáról: a támogatási igény szakmai tartalma alapján a támogatási igényhez pontszámot és javasolt támogatási összeget rendel, továbbá szükség szerint korlátozza az egyes költségvetési sorokon történő felhasználást;

b) a szakmailag nem megfelelő támogatási igény elutasításáról, amelyet részletes indokolással és a támogatási igény szakmai tartalma alapján a támogatási igényhez rendelt pontszámmal lát el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti döntéstől számított öt napon belül

a) az Alapkezelő a döntéseket tartalmazó hiteles dokumentumokat elkészíti és gondoskodik azok ügyrend szerinti aláírásokkal történő ellátásáról;

b) az a) pont szerinti dokumentumban foglalt egyes döntésekkel kapcsolatban az érintett, érvényes támogatási igényt benyújtott szervezetet az Alapkezelő az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül értesíti a vonatkozó döntés megtörténtéről a döntéshozatal további lépéseivel kapcsolatos tájékoztató megküldésével.

(7) A pályázat elbírálását követő tíz napon belül az (5) bekezdés szerinti döntéseket tartalmazó dokumentumot az Alapkezelő átadja a Tanács elnökének és egyidejűleg a Civil tv. 61. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozattételre hívja fel.

(8) A Tanács elnöke a Civil tv. 61. § (7) bekezdés szerinti eljárásban a (7) bekezdés szerinti felhívástól számított öt napon belül jogosult nyilatkozattételre. A nyilatkozattétel keretében a Tanács elnöke a Tanács elé terjeszti a végleges elbírálásra vonatkozó javaslatát a (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti tartalommal.

(9) Ha a Tanács elnöke a kollégium valamely döntésével nem ért egyet – vagy a nyilatkozattételre nyitva álló határidőt elmulasztja, illetve határidőben egyetértő nyilatkozatot tesz – az Alapkezelő erről

a) az érintett kollégium elnökét, és

b) a Tanács tagjait

haladéktalanul tájékoztatja.

(10) A Tanács a Civil tv. 61. § (7) bekezdése szerint, a pályázat végleges elbírálása keretében a Tanács elnöke nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül dönt a (8) bekezdés szerinti előterjesztésről.

(11) A döntéstől számított öt napon belül az Alapkezelő gondoskodik Tanács (10) bekezdés szerinti döntéseit tartalmazó hiteles dokumentum elkészítéséről és az ügyrend szerinti aláírásokkal történő ellátásáról.

(12) Alapkezelő a (8)–(11) bekezdés szerinti eljárás lezárását követő öt napon belül – az érvénytelenné nyilvánított pályázatok figyelmen kívül hagyásával – az Ávr. 68. § (4) bekezdése alapján pontszám – pontegyenlőség esetén érkezési sorrend – alapú döntési listát készít.

(13) Alapkezelő a (12) bekezdés szerinti döntési lista elkészítésével egy időben megállapítja a várólistát és elkészíti az elutasított támogatási igények listáját tartalmazó dokumentumot.

(14) Alapkezelő az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül a jogszabályokban meghatározott dokumentumok rendelkezésre állását követően haladéktalanul tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésről, továbbá

a) a döntési lista rendelkezésre állását követő öt napon belül kiadja a támogatói okiratot vagy a támogatási szerződés megkötése érdekében a támogatási szerződés tervezetének megküldésével egy időben – szükség szerint – felhívja a támogatást igénylő civil szervezetet a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok megküldésére;

b) a várólista megállapítását követő öt napon belül a várólistán betöltött helyezésről és a támogatás igénybevételének lehetőségéről;

c) az elutasított támogatási igények listáját tartalmazó dokumentum elkészítését követő öt napon belül az elutasítás indokáról.

(15) Az Alapkezelő folyamatosan nyomon követi és haladéktalanul értesíti azokat a várólistán szereplő támogatást igénylő szervezeteket, akiknek az Ávr. 74. § (1) bekezdése alapján lehetőségük nyílik a támogatás igénybevételére.

(16) Ha a döntéshozó a támogatási igénynél alacsonyabb összegű támogatásról dönt, akkor a költségvetési soronként meghatározott költségcsökkentést az Alapkezelő saját hatáskörben végrehajtja. Ha a döntéshozó által meghatározott költségcsökkentések levonásával módosított költségvetésben szereplő teljes támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeget határoz meg a döntéshozó, akkor az Alapkezelő minden költségvetési soron (önrész és támogatás tekintetében egyaránt) arányos csökkentést hajt végre.

(17) A kedvezményezett – a (16) bekezdésben meghatározott döntés esetén – a támogatási cél sérelme nélkül módosíthatja a benyújtott támogatási igény költségvetését. Ennek során a 7. melléklet szerinti költségvetési terv főösszegének meg kell egyeznie a támogatási döntésben meghatározott összeggel.

(18)6 A támogatás folyósítására

a) a támogatást igénylő szervezet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kérelme hiányában a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását követően az elfogadott összegnek megfelelően

b) a támogatást igénylő szervezet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kérelme esetén – a támogatási igényben és az Ávr. 78. § (3) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével – egy összegben vagy részletekben

kerül sor.

(19)7 Amennyiben nem kerül sor a teljes támogatási összeg folyósítására a beszámoló elfogadását megelőzően, a támogatási időszak legkésőbbi záró dátuma a támogatási igény finanszírozását szolgáló költségvetési évet követő év március 31. napja.

5. A támogatási szerződés, támogatói okirat és a támogatás folyósítása

5. § (1) Az Alapkezelő a költségvetési év első pályázatának megjelenését megelőzően, de legkésőbb a költségvetési év február 15. napjáig elkészíti és a hivatalos honlapon nyilvánosságra hozza az Alap tárgyévi előirányzatát terhelő támogatásokra vonatkozóan az Ávr. 72. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozataira és az Ávr. 73. § (1) bekezdés f)–k) pontjaira és a támogatási szerződés, támogatói okirat további, jogszabályban előírt és általánosan meghatározható kötelező elemére vonatkozóan elkészített általános szerződési feltételeket.

(2) Támogatási szerződés alkalmazása esetén a szerződés megkötéséig a kedvezményezett – ha azt korábban nem csatolta – az Alapkezelő részére benyújtja képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintáját vagy a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett aláírási kartonja másolatának a pénzforgalmi szolgáltató által hitelesített eredeti példányát.

(3) A támogatási eljárás során, valamint a támogatási szerződés megkötése, illetve a támogatói okirat kibocsátása érdekében a civil szervezettől – az azonosításához szükséges adatok kivételével – nem kérhető olyan adat, melléklet megküldése, amelyet az Alapkezelő hivatalos nyilvántartásból saját hatáskörében be tud szerezni és amelynek bizonyító ereje megfelel a szükséges igazolási módnak.

(4)8 Támogatási előleg folyósítása esetén a támogatási szerződés megkötését megelőzően vagy a támogatói okirat kibocsátását követően a kedvezményezett az Alapkezelő részére valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan a pénzforgalmi szolgáltató által ellenjegyzett, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot nyújt be a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének biztosítására.

(5) Nem kell felhatalmazó nyilatkozatot benyújtani, ha azt a kedvezményezett korábban, az Alap terhére nyújtott más támogatáshoz kapcsolódóan benyújtotta, és az alkalmas arra, hogy a támogató az újabb támogatási szerződéshez, támogatói okirathoz felhasználja. Ebben az esetben a (5) bekezdés szerinti felhatalmazást több támogatási jogviszonyhoz kapcsolódóan is fel kell használni biztosítékként.

(6)9 Az Ávr. 78. § (3) bekezdése szerinti támogatás kivételével az Alap terhére nyújtott támogatás rendelkezésre bocsátására egy összegben kerül sor. Az Alap terhére nyújtott támogatás keretében a támogatási összeg száz százalékban támogatási előlegként folyósítható.

(7)10

(8) A jogszabályban foglalt folyósítási feltételek teljesülését követő öt napon belül az Alapkezelő folyósítja a támogatási szerződés, támogatói okirat vagy a kifizetési kérelem szerinti összeget.

(9) A kedvezményezettnek az Alap terhére kifizetés

a)11 a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)–h) pontjában meghatározott tevékenységéhez nyújtott támogatás, ha e tevékenysége európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel

b) a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)–d) és g)–h) pontjában meghatározott tevékenységéhez nyújtott támogatás az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával meghosszabbított N 357/2007. számú bizottsági határozat szabályaival összhangban biztosítható.

6. Az elszámolás rendje

6. § (1) A támogatott civil szervezet a támogatás, valamint az önrész felhasználásáról, illetve a támogatási szerződésben, támogatói okiratban foglaltak teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) köteles a pályázati kiírásban megjelölt határidőben és módon benyújtani. Az elszámolási határidőt úgy kell megállapítani, hogy az elszámolásra a támogatási időszak lezárását követő harminc napon belül, de legkésőbb az 1. melléklet szerinti napot követő harmincadik napig sor kerüljön.

(2)12 A pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok másolatát nem kell mellékelni, ha az azon feltüntetett bruttó érték nem haladja meg az Ávr. 80. § (4) bekezdésében meghatározott értékhatárt. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat – abban az esetben is, ha az elszámoláshoz nem kell mellékelni – a kedvezményezett köteles záradékkal ellátni, amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mekkora összeget számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján. A számlaösszesítőn feltüntetett adatok valódiságát, az eredeti bizonylatokkal való egyezőségét és az eredeti bizonylatok előírt záradékolásának megtörténtét könyvvizsgálónak nem kell igazolnia.

(3) Támogatói okirat alkalmazása esetén a kedvezményezettnek a postai úton megküldött dokumentumokkal meg kell küldenie a civil szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintáját vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát, amennyiben megfelelő formában korábban nem került benyújtásra az Alapkezelőhöz.

(4)13

(5) Ha az elszámoláshoz kapcsolódóan a magyartól eltérő nyelvű dokumentumot csatoltak, annak magyar nyelvre fordított változatát is csatolni kell. A fordítás hitelességéről a kedvezményezettnek kell nyilatkoznia.

(6) Az Alapkezelő az elszámolást a kézhezvételt követő negyvenöt napon belül megvizsgálja, továbbá haladéktalanul

a) értesíti az elszámolás benyújtóját, szabályszerű elszámolás esetén az elszámolás elfogadásáról;

b) a hiba vagy hiányosság megállapításáról értesíti a kollégiumot, továbbá a megállapított hibáról vagy hiányosságról tizenöt napon belül értesíti és egy alkalommal tizenöt napos határidővel hiánypótlásra felszólítja a támogatott civil szervezetet.

(7) Az Alapkezelő a hiánypótlást annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül megvizsgálja, és a hiba vagy hiányosság megfelelő pótlása esetén az elszámolás elfogadásról tizenöt napon belül értesíti a kedvezményezettet.

(8) Ha az e § szerint megállapított hiba vagy hiányosság a hiánypótlás kézhezvételét vagy a hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően továbbra is fennáll, az Alapkezelő a hiánypótlás kézhezvételét vagy a határidő eredménytelen elteltét követő hónap ötödik napjáig a döntéshozó elé terjeszti az elszámolást. A döntéshozó az előterjesztés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül dönt a szakmai beszámoló

a) elfogadásáról,

b) hiba vagy hiányosság megállapításáról,

c) részletes indokolással ellátott, egészben vagy részben történő elutasításáról,

és erről haladéktalanul értesíti az Alapkezelőt.

(9) Az Alapkezelő a (8) bekezdés szerinti döntés kézhezvételét követő tizenöt napon belül értesíti a támogatott civil szervezetet az elszámolással kapcsolatos döntésről továbbá megállapított hiba vagy hiányosság esetén egy alkalommal tizenöt napos határidővel hiánypótlásra felszólítja a támogatott civil szervezetet.

(10) Az Alapkezelő által egészben vagy részben el nem fogadott pénzügyi elszámolást a szakmai beszámolóról szóló (8) bekezdés szerinti döntéshozatal során figyelembe kell venni.

7. Az ellenőrzés rendje

7. § (1) Az Alapkezelő gondoskodik a 6. § (1) bekezdése szerinti elszámolás formai és tartalmi ellenőrzéséről (a továbbiakban: dokumentumalapú ellenőrzés).

(2) A dokumentumalapú ellenőrzés keretében ellenőrizni kell:

a) a támogatási szerződésben, támogatói okirat alkalmazása esetén a pályázati kiírásban foglaltak teljesítését;

b) azt, hogy a támogatási összeg felhasználásának alátámasztásául benyújtott számviteli bizonylatok a jóváhagyott cél érdekében merültek fel, és összhangban vannak a pályázati kiírásban, illetve a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségekkel, a szakmai célkitűzésekkel, valamint a bizonylatok formailag megfelelőek;

c) a támogatásból finanszírozott költséghez kapcsolódó eredeti bizonylatra rávezetett záradék meglétét, amely tartalmazza az Ávr. 80. §-a alapján az elszámolt összeget és a támogatási szerződés, támogatói okirat számát;

d) a 6. § (4) bekezdésben foglaltak teljesülését.

8. § (1) Az Alapkezelő gondoskodik a kockázatelemzés alapján kiválasztott kedvezményezettek helyszíni ellenőrzéséről.

(2) A kockázatelemzés szempontjait úgy kell meghatározni, hogy:

a) az adott költségvetési évben a helyszínen ellenőrzött szervezetek száma ne haladja meg az összes kedvezményezett öt százalékát;

b) a kiválasztásnak biztosítania kell, hogy az Alap terhére adott költségvetési évben

ba) tízmillió forint összeg feletti támogatást igénybe vevő, továbbá

bb) a legalább három támogatási jogviszonyban kedvezményezettként szereplő szervezetek mindegyike helyszíni ellenőrzési körbe essen; és

c) a helyszíni ellenőrzések legalább húsz százaléka az ellenőrzött kedvezményezettnél támogatási időszakba essen.

(3) A helyszíni ellenőrzés során ellenőrizni kell, hogy

a) az elszámolást alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, valamint valós gazdasági eseményen alapul,

b) az elszámolás az azokat megalapozó nyilatkozatokkal és bizonylatokkal összhangban áll,

c) a támogatás kerete terhére beszerzett eszközök rendelkezésre állnak, és felhasználásuk, használatuk a pályázati kiírásnak megfelelően történik.

8. Az Alap támogatásaiból történő kizárás és a támogatási eljárás felülvizsgálata

9. § (1) A kedvezményezett az Alap támogatásaiból kizárásra kerül, ha

a) a támogatási szerződés felmondására vagy az attól való elállásra, a támogatói okirat esetén a támogatás visszavonására az Ávr. 82. § b) vagy e) pontja alapján került sor,

b) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytv.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták, vagy

c) jogszabály alapján a támogatás igénybevétele az a) és b) pontban foglaltakon kívül jogosulatlannak minősül.

(2) Az Alapból történő kizárás

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetésétől számított második év utolsó napjáig,

b) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a kizárási feltétel fennállását megállapító döntés napjával kezdődően, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig

áll fenn.

(3) Ha a döntéshozó az Alapból történő kizárás feltételeinek fennállását megállapítja, részletes indokolással ellátott javaslata alapján a kizárásról az Alapkezelő hoz döntést. E döntés ellen az Ávr. 90. §-a szerinti kifogás nyújtható be. A kifogás benyújtása annak elbírálása eredményéig a 18. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilvános adatok hivatalos honlapon történő közzététele tekintetében halasztó hatályú.

(4) Alapkezelő a kizárt szervezet kérelmére a követelés tizenkét hónapra, havi egyenlő részletekben történő visszafizetést engedélyezheti.

10. § (1) Az Ávr. 90. § alapján – az informatikai rendszeren keresztül az e célra rendszeresített formában – benyújtott kifogást a miniszter tíz napon belül megvizsgálja és érdemben elbírálja, amely döntésről értesítést kap a kifogást benyújtó civil szervezet.

(2) Ha az Alapkezelő hivatalosan (panasz, közérdekű bejelentés útján) tudomást szerez olyan tényről, amely a döntéshozó döntését érdemben befolyásolhatja és az a támogatást igénylő szervezet érdekeit kétséget kizáróan sérti, az Alapkezelő gondoskodik e ténynek megfelelő adat rögzítéséről, amennyiben az nem ütközik jogszabályba és nem teszi szükségessé a döntéshozó korábbi döntésének módosítását. Az adat rögzítéséről a támogatást igénylő szervezetet haladéktalanul értesíteni kell.

III. FEJEZET14

AZ ALAP FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

9. A kollégium által kiírt pályázat

11. § (1) A kollégium a pályázati kiírásról való döntésével egy időben dönt a pályázatok elbírálásának módjáról.

(2) A támogatási igény kizárólag az e célra rendszeresített számítógépes rendszeren keresztül, elektronikusan nyújtható be.

(3) Az önrész arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg tíz százaléka. A kollégium a pályázati kiírásban ennél magasabb mértéket is meghatározhat. A Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célra támogatás önrész nélkül biztosítható. A szükséges önrész biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka – vagy készpénzben. E rendelet alkalmazásában önrésznek minősül minden, az Alapból folyósított támogatáson kívüli forrás, az önrész tartalmazza az egyéb forrás mellett az Ávr. 76. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembe vételével megállapított saját forrást is.

(4) A Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)–j) pontja szerinti támogatás nem lehet kisebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg ötven százalékánál. Ha a kollégium a pályázatot csak kisebb arányban tudná támogatni, a pályázatot részletes indokolás mellett el kell utasítani.

(5) A támogatási igény bírálata során figyelembe kell venni a 13. § (3) bekezdés szerinti támogatást.

(6) A kollégium az általa hozott támogatási döntések adatait az internetes támogatáskezelő rendszerben rögzíti.

10. A működési célú pályázatokra vonatkozó különös szabályok

12. § (1) A működési támogatásra vonatkozó pályázati kiírásokat az Alapkezelő készíti elő és a kollégiumok hagyják jóvá.

(2) Az Alap terhére az (1) bekezdés szerinti pályázati kiírást minden kollégiumra összevontan, egységes tartalommal és feltételekkel kell megjelentetni.

(3) Ha a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatáshoz a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozó számviteli beszámoló alapján a civil szervezet adományban részesült, a civil szervezet a pályázatok beérkezési sorrendjében, az erre vonatkozó keret kimerüléséig jogosult az adományhoz kapcsolódóan, a Civil tv. szerinti mértékben működési támogatásra. Ennek keretében legfeljebb ötszázezer forint támogatás nyújtható.

(4) Civil szervezet működéséhez támogatás akkor biztosítható, ha

a) a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtható támogatás eléri a tízezer forintot;

b) a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célra kiírt pályázat keretében nyújtott támogatás meghaladja a kettőszázötvenezer forintot.

11. Az egyedi támogatási kérelemre vonatkozó különös szabályok

13. § (1) A Civil tv. 56. § (2) bekezdés c) pontja szerinti egyedi támogatási kérelmet a miniszter részére postai úton kell benyújtani.

(2) Az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell az Ávr. 67. § (1) bekezdés szerinti adatokat.

(3) A miniszter az (2) bekezdés szerinti adatok alapján a tárgyévben rendelkezésre álló támogatási forrás figyelembevételével minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig az adott negyedévben a (2) bekezdés szerinti előírásnak megfelelően benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában

a) dönt a támogatási kérelem befogadásáról és a döntésről, valamint a benyújtott kérelemről tájékoztatja az Alapkezelőt, vagy

b) a támogatási igény elutasításáról dönt, amelyet indoklással lát el és értesíti a támogatási kérelem benyújtóját.

(4) Az Alapkezelő a (3) bekezdés a) pontja szerinti értesítés kézhezvételét követő tizenöt napon belül intézkedik a támogatási szerződés megkötéséhez e rendelet szerint szükséges további adatok és dokumentumok beszerzéséről, amelyeket az Alapkezelő formai szempontból megvizsgál. Alapkezelő a támogatási szerződést haladéktalanul – az Alapkezelő részéről a kötelezettségvállaláshoz szükséges aláírásokkal ellátva – előterjeszti a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezető részére ellenjegyzés céljából.

(5) A (3) bekezdés szerinti döntés keretében a támogatási összeg megállapítása során figyelembe kell venni a 11. § szerinti támogatást.

(6) Az egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatos támogatási döntés meghozatala során a 4. §-ban meghatározott eljárást nem kell alkalmazni.

12. Visszatérítendő támogatásra vonatkozó különös szabályok

14. § (1)15 A Civil tv. 57. § (1) bekezdése szerinti éves összes bevételre vonatkozó értékhatár ötvenmillió forint.

(2) A visszafizetés végső határideje nem lehet későbbi azon költségvetési évet követő második év utolsó napjánál, amelyben a működési támogatás kifizetésre került.

(3) Az e § rendelkezései szerint tárgyévben visszatérített összeg további felhasználásáról az a döntéshozó jogosult dönteni, amely a visszatérített összeghez kapcsolódó támogatási szerződés alapjául szolgáló döntést meghozta.

(4) Visszatérítendő támogatás esetén a támogatási szerződés alapján visszatérítendő összeg megegyezik a nyújtott támogatással.

(5) Visszatérítendő támogatás visszafizetése esetén az elszámolással érintett bizonylatok záradékainak feloldását az Alapkezelő az elszámolás elfogadásával egyidejűleg, a bizonylat sorszámát feltüntetve, egyoldalú jognyilatkozattal végzi.

IV. FEJEZET

NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

13. Általános szabályok

15. § (1) Az Alap nyilvánosságát a miniszter a hivatalos honlapon keresztül biztosítja. A hivatalos honlap üzemeltetéséről a miniszter az Alapkezelő útján gondoskodik, a hivatalos honlapon megjelenő tartalmakat az Alapkezelő szolgáltatja az e célra rendszeresített számítógépes rendszeren keresztül a 8. melléklet szerinti adatokkal összefüggésben.

(2) A hivatalos honlapon megjelenített adatokhoz való akadálymentes hozzáférést a vakok, gyengén látók számára is biztosítani kell.

(3) A hivatalos honlapon az Alappal kapcsolatosan kizárólag közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat tehető közzé, melynek a hivatalos honlapon történő közzétételét jogszabály előírja.

(4) A miniszter Civil tv. 71. § (3) bekezdése szerinti felhívását, valamint a Civil tv. 71. § (4) bekezdése szerinti hirdetményét, továbbá az Alappal kapcsolatos közleményeket a hivatalos honlapon teszi közzé.

(5) Az Alappal kapcsolatos közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igény teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatokat – így különösen a miniszter által vezetett minisztérium, továbbá az Alapkezelő vonatkozó szabályzatait – a hivatalos honlapon kell közzé tenni.

(6) Az adatok naprakészségét, valamint azok belső nyilvántartásokkal való egyezőségét az Alapkezelő biztosítja.

16. § (1) A közzétételre kötelezett a közzététel érdekében az adatokat az e célra kialakított számítógépes rendszeren keresztül továbbítja az Alapkezelőnek annak megjelölésével, hogy a közzététel mely jogszabályi rendelkezésen alapul.

(2) Az (1) bekezdésében foglaltaknak nem megfelelő vagy egyéb módon továbbított adat a hivatalos honlapon nem tehető közzé.

(3) A szöveges adatot olyan formátumban kell az Alapkezelő részére továbbítani, amely biztosítja a szövegben való kereshetőséget. Amennyiben a közzéteendő dokumentum érvényességének feltétele valamely személy aláírása, az aláírt dokumentum oldalhű digitális másolatát is mellékelni kell.

(4) A hivatalos honlapon közzéteendő adatot – a hivatalos honlap egységes megjelenésének megőrzése érdekében – az Alapkezelő által készített és a hivatalos honlapon közzétett útmutató szerinti formában kell továbbítani.

(5) A hivatalos honlapon közzéteendő adat tartalmáért az adatfelelős tartozik felelősséggel.

(6) Az Alapkezelő megvizsgálja a közzététel érdekében megküldött adat tartalmát, és a közzététel iránti kérelmet elutasítja, ha a közzététel jogszabályba ütközik. Az Alapkezelő a közzététel iránti kérelem elutasításáról és az elutasítás okáról a kérelem beérkezését követő három munkanapon belül tájékoztatja az adatfelelőst.

(7) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a hivatalos honlapon történő közzététel határideje az adatoknak az Alapkezelőhöz történő megérkezésétől számított öt nap.

17. § (1) A hivatalos honlapon közzétételi naplót kell működtetni, mely tartalmazza

a) az adatfelelős azonosítóját,

b) az adatfelelős által megküldött adatot,

c) a közzététel időpontját,

d) a közzététel tartalmát.

(2)16 A hivatalos honlapon fel kell tüntetni – az Alapkezelő által a hivatalos honlapon közzétett egyes támogatási igények adatainak kivételével – az adat

a) közzétételével egyidejűleg a közzététel időpontját és az adatfelelőst,

b) archiválása esetén az archiválás tényét és időpontját, valamint az új állapot elérésének módját, amennyiben az rendelkezésre áll.

18. § (1) Az Alapkezelő a hivatalos honlapon napi rendszerességgel közzéteszi és frissíti az általa működtetett internetes támogatáskezelő rendszerben kezelt, aktualizált

a) bejelentkezett civil szervezetek, valamint az általuk jelölt elektorok adatait;

b) támogatási adatokat támogatási igényenkénti és pályázati felhívásonkénti bontásban;

c) pályázati felhívások adatait;

d) a testületi tagok érdekeltségi körére vonatkozó 4. melléklet szerinti adatokat.

(2)17 Az Alapot érintő adatok Alapkezelő hivatalos honlapján történő közzétételének feltétele az adatoknak az Alap hivatalos honlapján történő közzététele és a folyamatos adategyeztetés biztosítása.

(3) A Knytv. szerinti döntés-előkészítésben közreműködő személy tekintetében a Civil tv. 69. § (5) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése során a Tanács és a kollégium tagjára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy

a)18 a döntés-előkészítésben közreműködő személy (adatfelelős) az érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetekről, az ezzel kapcsolatos változásról az Alapkezelőnek nyilatkozik;

b)19 az közzétételért felelős az Alapkezelő.

(4) Az Alapkezelő

a) a Tanács elvi állásfoglalását, a kollégiumi pályázati döntést (a továbbiakban együtt: testületi döntés) tartalmazó – a döntéshozatalt követő öt napon belül megküldött – hitelesített emlékeztetőt, jegyzőkönyvet a döntéshozatalt követő tizenöt napon belül,

b) a testületi ülés meghívóját az adott ülést legalább öt nappal megelőzően,

c) az Alapból kizárt valamennyi szervezet kizárással kapcsolatos nyilvános adatát a kizárásról szóló döntést követő tizenöt napon belül, de legalább heti rendszerességgel,

d) a testületek hatályos döntéseit tartalmazó döntések tárát havi rendszerességgel,

e) a Tanácsnak szóló beszámolót a Tanácsnak történő megküldéssel egyidejűleg

teszi közzé.

(5)20 Ha az Alapkezelő részére történő adatküldésre kötelezett személy, szerv vagy testület az adatküldést a jogszabályban előírt határidőben nem teljesíti, az Alapkezelő felhívja e kötelezettség öt napon belül történő teljesítésére.

(6) A közzétételre kötelezett a szükséges adatokat az e célra rendszeresített számítógépes rendszeren keresztül küldi meg az Alapkezelő részére a hivatalos honlapon való közzététel céljából.

19. § (1) A testületi tag érdekeltségi körének megváltozásával kapcsolatos közzététel tekintetében az adatfelelős a Tanács elnöke.

(2) A kollégium elnöke megküldi az Alapkezelő részére a Tanácsnak szóló beszámolót az Alap Tanácsának történő megküldéssel egyidejűleg.

(3) A Tanács elnöke megküldi az Alapkezelő részére az Országgyűlés bizottságának szóló beszámolóját az elfogadását követő tizenöt napon belül.

V. FEJEZET

AZ ALAP TESTÜLETEI LÉTREHOZÁSÁNAK SZABÁLYAI

14. Az elektori gyűlések

20. § (1) A miniszter az Alap testületeinek megalakítása és a civil delegáltak megválasztása érdekében a hivatalos honlapon a Civil tv. 71. § (3) bekezdése szerinti felhívást tesz közzé. A felhívás lényeges adatait két országos napilapban is meg kell jelentetni.

(2) Az elektori gyűlésen való részvétel a civil jelöltállítási rendszerbe való bejelentkezés alapján történik. A bejelentkezéshez a civil szervezetnek az elektori nyilvántartó rendszerben az alábbi adatokat kell rögzítenie:

a) a civil szervezet neve, székhelye, levelezési címe;

b) a civil szervezet képviselőjének

ba) neve,

bb) lakcíme, telefonszáma és elektronikus levélcíme;

c) a civil szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság megnevezése és a végzés száma, végzés jogerőre emelkedésének időpontja;

d) a civil szervezet adószáma;

e) a civil jelöltállítási rendszerben a szervezetet képviselő elektor (a továbbiakban: elektor)

ea) neve,

eb) lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme és személyazonosító adatai (születési helye, dátuma, anyja neve);

f) a civil szervezet által javasolt tanácsi és kollégiumi tagjelölt neve, születési helye, ideje és életrajza;

g) létesítő okirata szerinti tevékenysége figyelembe vételével az 1. melléklet alapján megjelölt elektori gyűlés neve;

h) az elektori nyilvántartó rendszer által előállított 2. melléklet szerinti nyomtatvány oldalhű digitális másolatát.

(3) Az (2) bekezdés h) pont szerinti – a civil szervezet képviselője és az elektor, jelölés esetén a jelölt(ek), valamint két tanú által aláírt – dokumentum tartalmazza:

a) a civil szervezet képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a bejelentkezésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek;

b) a civil szervezet képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a bejelentkezést az (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt adatok kivételével a hivatalos honlapon nyilvánosságra hozzák és a bejelentkezésben foglalt adatokat az elektori választást lebonyolító szerv kezelje;

c) az elektor hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a bejelentkezést a 20. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontban foglalt adatok kivételével a hivatalos honlapon nyilvánosságra hozzák és a bejelentkezésben foglalt adatokat az Alap testületei civil delegáltjait megválasztó elektori gyűlések szervezése céljából az elektori választást lebonyolító szerv kezelje;

d) a testületbe tagjelölés esetén a tagjelölt hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a bejelentkezés szerinti életrajzot a hivatalos honlapon nyilvánosságra hozzák, a bejelentkezésben foglalt adatokat az Alap testületei civil delegáltjait megválasztó elektori gyűlések szervezése céljából az elektori választást lebonyolító szerv az elektori gyűlések 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti jegyzőkönyv közzétételét követő 30. napig kezelje.

21. § (1) Az elektori választást lebonyolító szerv a Nyilvántartási tv. 88. § (6) bekezdése alapján beszerzi a bejelentkezett szervezetek kivonatait és megvizsgálja a 20. § szerinti bejelentkezések Civil tv. és e rendeletnek való megfelelőségét annak benyújtásától számított öt napon belül. Ezen eljárás keretében vizsgálni kell a bejelentkezés és a hatályos adatokat tartalmazó kivonat adatainak egyezőségét is.

(2) A 20. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő módon bejelentkezett civil szervezet a bejelentkezés elfogadásáról igazolást kap, valamint értesítést az elektori gyűlés helyéről és időpontjáról a bejelentkezés során megjelölt elektronikus levélcímekre. A 20. §-ban foglaltak szerint bejelentkezett civil szervezetek adatai a hivatalos honlapon elektori gyűlések szerinti bontásban közzétételre kerülnek.

(3) Ha a civil szervezet bejelentkezésére vonatkozóan az elektori választást lebonyolító szerv az (1) bekezdés szerinti eljárásban hiányosságot állapít meg, a hiányosság pontos megjelölésével öt napos határidő tűzése mellett annak pótlására szólítja fel a civil szervezetet a bejelentkezés során megjelölt elektronikus levélcímeken. A hiányosság pótlására a bejelentkezésre vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a hiányosság pótlása nem történhet a bejelentkezésre rendelkezésre álló időszakon kívül.

(4) Ha az elektori választást lebonyolító szerv megállapítja, hogy a (3) bekezdés szerint a civil szervezet által beküldött dokumentummal együtt továbbra is hiányosság áll fenn, továbbá ha a hiánypótlás késedelmesen vagy nem érkezik meg, a civil szervezet bejelentkezése elektronikus úton elutasításra kerül. A bejelentkezés elutasítása ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(5) A civil szervezet elektori gyűlésen való képviselete és testületi tagjelölése a civil jelöltállítási rendszerbe történő elfogadott, visszaigazolt bejelentkezés esetén a 20. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatain alapul.

(6) Az elektori gyűlés helyét, időpontját és a mandátumvizsgálat módját, az ügyrendet is tartalmazó, a Civil tv. 71. § (4) bekezdése szerinti hirdetményt a hivatalos honlapon kell közzétenni.

22. § (1) Az elektori gyűlés helyszínei a Kormányablakok. Bármely elektor bármely Kormányablakban leadhatja szavazatát.

(2) Az elektori gyűlés időpontjait úgy kell kijelölni, hogy a Kormányablakok külön naptári napon álljanak rendelkezésre a

a) szavazólapon feltüntetésre kerülő személyek kijelölését célzó szavazás (szimpátiaszavazás), továbbá

b) a civil delegált tagok megválasztása (választás)

lebonyolítására.

(3) Az elektori gyűlés alatt

a) a Tanács esetében valamennyi;

b) az egyes kollégiumok esetében a megfelelő elektori gyűlésbe

visszaigazoltan bejelentkezett, megjelent elektort kell érteni.

(4) A visszaigazolt bejelentkezés alapján szavazásra jogosult elektorok személyazonosságuknak Kormányablak munkatársa által történő megállapítását (mandátumigazolás) követően személyesen vehetnek részt. A szavazásra jogosult elektor helyettesítésére nincsen lehetőség.

(5) A mandátumigazolás tényét a Kormányablak munkatársa az erre kijelölt zárt hálózatú számítógépen rögzíti.

(6) Az elektor az (5) bekezdés szerinti művelet alapján szavazatát saját kezűleg rögzíti az erre kijelölt számítógépen.

(7) A szimpátiaszavazás során a jelenlévő elektorok száma az érvényes mandátumigazolással rendelkező elektorok száma azon testületre és elektori gyűlésre vonatkozóan, amelyre az érvényes mandátumigazolással rendelkező elektor szavazatát leadta.

(8) A szimpátiaszavazás során minden elektor egyszer jogosult szavazni tetszőleges számú tanácsi és kollégiumi tagjelöltre. A szavazás nem szakítható meg, adattartalma a szavazat elektor általi véglegesítését követően nem módosítható.

(9) A szimpátiaszavazás eredményeit a zárt hálózatú számítógépes rendszer összesíti és elkészíti az összesítést tartalmazó jegyzőkönyveket, valamint az elektronikus szavazólapokat a Tanácsra és a kollégiumokra vonatkozóan.

(10) A (9) bekezdés szerinti elektronikus szavazólapon az elektor a Tanács és az elektori gyűlésnek megfelelő kollégium esetében egyaránt legfeljebb három-három jelöltre adhatja le érvényesen a szavazatát.

(11) A választás során minden elektor egyszer jogosult szavazni. A szavazás nem szakítható meg, adattartalma a szavazat elektor általi véglegesítését követően nem módosítható.

(12) A választás eredményeit a zárt hálózatú számítógépes rendszer összesíti és elkészíti az összesítést tartalmazó jegyzőkönyveket a Tanácsra és a kollégiumokra vonatkozóan, mely tartalmazza a megválasztott tagok és póttagok adatait.

23. § (1) Az elektori gyűlésen csak olyan személy választható meg civil delegált tagnak, akinek az életrajza a hivatalos honlapon keresztül a 20. § és 21. § szerinti bejelentkezési határidőig a 2. melléklet szerint tett nyilatkozat és jelölés alapján kerül nyilvánosságra.

(2) A Tanács három civil delegált tagját és póttagjait a Civil tv. 71. § (1) bekezdése alapján az elektori gyűlések együttesen választják meg. A Tanács civil delegált tagjainak megválasztásával kapcsolatos összesített adatokat külön hitelesített jegyzőkönyvben kell rögzíteni és a hivatalos honlapon keresztül nyilvánosságra hozni.

(3) Az egyes elektori gyűléseken kollégiumonként három civil delegált tag és póttagok kerülnek megválasztásra. A választás eredményét elektori gyűlésenként külön hitelesített jegyzőkönyvben kell rögzíteni és a hivatalos honlapon keresztül nyilvánosságra hozni.

(4) Az elektori nyilvántartó rendszer rendelkezésre állásának biztosításáért, működtetéséért, az elektori gyűlések lebonyolításáért, technikai, tárgyi és személyi feltételeinek biztosításáért, valamint a gyűlések dokumentálásáért az elektori választást lebonyolító szerv felelős.

(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti jegyzőkönyveket a hivatalos honlapon kell nyilvánosságra hozni az elektori gyűlést követő öt napon belül.

15. A kollégiumok és az elektori gyűlések kapcsolata

24. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza:

a) az egyes kollégiumok elnevezését;

b) az egyes kollégiumok által támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolását;

c) a Civil tv. 61. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kollégiumokba tagot kijelölő, ágazati szakpolitikai feladatot ellátó miniszterek megjelölését;

d)21 az átvett központi költségvetési előirányzatok kivételével az Alap támogatási forrásainak kollégiumok és támogatási cél, valamint forma szerinti megosztását.

(2)22 Az elektori gyűlések elnevezése, az elektor állítására jogosult civil szervezetek köre megegyezik a megfelelő kollégiumok elnevezésével és az általuk támogatható civil szervezetek körével. Elektort állító civil szervezet az elektorállítás évének megfelelő költségvetési év forrásai tekintetében csak az elektori gyűlésnek megfelelő kollégiumokhoz nyújthat be támogatási igényt érvényesen.

(3)23 Az átvett központi költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos kollégiumi pályázati döntések meghozatalára az átadó fejezet irányító szerve döntését kell alkalmazni:

a) a kollégium elnevezésére, szükség szerint új kollégium létrehozására irányuló javaslatra,

b) ha új kollégium létrehozására tesz javaslatot

ba) a támogatható és választásra jogosult civil szervezetek tevékenységi körére (NSZOR alapján),

bb) a Civil tv. 61. § (2) bekezdés b) pontja szerint tagokat delegáló miniszterre,

c) a kollégium által nyújtható támogatás Civil tv. 56. § (1) bekezdés szerinti céljára,

d) az átadásra kerülő előirányzat jogszabályban meghatározott felhasználási céljára vonatkozóan.

(4)24 Az átadott előirányzatnak biztosítania kell az arányos kezelési költséget.

16. A testületi tagok megbízásával kapcsolatos eljárási szabályok

25. § (1) A 22. § és 23. § szerinti elektori gyűlést követő tizenöt napon belül a további testületi tag delegálására jogosult szerv tájékoztatja a minisztert a delegált személyéről és a javasolt testületi tagságról.

(2) A testületi tag Civil tv. 65. § (1) bekezdése szerinti megbízása a megbízólevél átadásával történik. Nem adható ki megbízólevél ha:

a) a tag nem adta át a 3. és 4. melléklet szerinti nyilatkozatait;

b) a tag nem nyilatkozott az igénybe venni kívánt költségátalányról, költségelszámolásról;

c) a tag nem teljesítette egyéb jogszabályban, vagy belső szabályzatban a megbízáshoz kapcsolódóan rögzített kötelezettségét.

(3)25 A testületi tagnak kötelessége megbízása kezdő dátumától a testület feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatokkal kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdés alapján eljárni.

VI. FEJEZET

A TESTÜLETI TAGOK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRE, KÖLTSÉGÁTALÁNYA ELSZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

26. § (1) A testület tagja első alkalommal megbízásakor, majd minden évre vonatkozóan tárgyév január 15. napjáig az 5. melléklet szerinti adatlapon nyilatkozik arról, hogy költségtérítést vagy költségátalányt kíván igénybe venni, valamint nyilatkozik az igénybevétel módjáról.

(2)26 Költségtérítésként a testületi tag nevére szóló eredeti számviteli bizonylatokkal alátámasztott, a tárgyhavi költségeket igazoló kiadás legfeljebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének feléig számolható el. E jogcímen különösen a telefon-, internet- és utazási költség számolható el.

(3)27 Költségátalányként a testületi tag legfeljebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének harmadát jogosult igénybe venni.

(4)28 Nem jogosult költségátalányra vagy költségtérítésre a testület döntéseit rögzítő dokumentumot hitelesítő testületi tag, ha az adott hónapban a testület a hitelesített emlékeztető, jegyzőkönyv megküldésével öt napot meghaladóan késedelembe esett.

(5) Ha a testület tagja úgy nyilatkozik, hogy tárgyhavi költségeit igazoló bizonylatokkal számol el, azokat a tárgyhót követő hónap tizenötödik napjáig kell az Alapkezelő részére benyújtania. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

(6) Az Alapkezelő a testület tagja által benyújtott bizonylatok formai és e rendeletben szabályozott tartalmi szempontú vizsgálatát követően, azok beérkezését követő hónap első napjáig utalja át a költségtérítés összegét. A költségátalányt az Alapkezelő tárgyhót követő hónap ötödik napjáig utalja át.

(7) Év közbeni megbízás esetén a tag a megbízás hónapjában a Civil tv. 65. § (2) bekezdés szerinti költségtérítés vagy költségátalány időarányos részére jogosult.

(8) A testületi tagok költségátalányának és költségtérítésének fedezetét biztosító forrást úgy kell elkülöníteni az év első napján hatályos jogszabályok alapján, hogy az elkülönített forrás a minden testületi tagra vetített költségtérítés teljes kihasználása esetén is elegendő legyen. E forrás év közben csak jogszabály rendelkezése alapján csökkenthető, valamint a tárgyév december hó első napján a testületi tagok nyilatkozatai és a tényleges átutalási adatok alapján számított várható értékre módosítható. A december hónapban e jogcímen tervezett, de felszabaduló forrás az Alap működtetésére használható fel.

VII. FEJEZET

AZ ALAP MŰKÖDTETÉSE

17. Az Alapkezelő feladatai

27. §29 A Civil tv. 64. §-a szerinti alapkezelő az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

28. § (1) Az Alapkezelő feladata különösen:

a) az informatikai rendszer üzemeltetése, fejlesztése, adatainak folyamatos karbantartása;

b) a támogatási igények fogadása, érkeztetése, kezelése;

c)30 a Tanács és a kollégiumok üléseinek, döntéseinek előkészítése, dokumentálása és végrehajtása;

d)31 szerződéskötés a kedvezményezettekkel, támogatói okirat kibocsátása;

e) az Alappal összefüggő pénzügyi és számviteli feladatok ellátása;

f) az Alap terhére kifizetések teljesítése;

g) a támogatások felhasználása jogszerűségének és szakszerűségének ellenőrzése;

h) közreműködés a támogatások szerződés szerinti felhasználásának nyomon követésében;

i) jogosulatlanul igénybevett támogatások visszakövetelése;

j) nyilvántartás vezetése az Alap támogatásaiból kizárt szervezetekről, valamint a visszatérítendő támogatásokról;

k) az Alap ellenőrzését végző szervezetek ellenőrzési tevékenységének elősegítése;

l) ellátja a civil jelöltállítási rendszerbe történő bejelentkezéssel, valamint az elektori választást lebonyolító szerv feladatait;

m) a Tanács és a kollégiumok működési feltételeinek biztosítása;

n) testületei tagok költségátalánya és költségtérítése adminisztrációja, kiutalása, valamint az ezzel összefüggő feladatok ellátása;

o) az Alap pályázati kiírásaival, testületek működésével kapcsolatos tájékoztatás, információ szolgáltatás, valamint az Alap kezelésével összefüggő egyéb feladatok ellátása.

(2) Az Alapkezelő feladata, hogy folyamatosan biztosítsa az Alappal kapcsolatos nyilvántartások és a hivatalos honlap adatainak koherenciáját.

18. Az Alap működésének finanszírozása

29. § (1) Az Alap pénzeszközeinek elkülönített kezelését önálló előirányzat-felhasználási keretszámla szolgálja.

(2) A kezelési költség az Alapkezelő a 28. § szerinti feladatai vonatkozásában

a) a 28. § (1) bekezdés b)–k) pontjában foglalt feladatainak ellátására fordítható forrás mértéke a tárgyévi költségvetési források felhasználásához kapcsolódóan legfeljebb a Civil tv. 58. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott összeg három százalékának megfelelő összeg;

b) a 28. § (1) bekezdés l)–o) pontjai szerinti feladatok ellátására fordítható forrás mértéke nem haladhatja meg a Civil tv. 58. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tárgyévi költségvetési forrás három százalékát;

c) a 28. § (1) bekezdés a) pontja és a 28. § (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásához kapcsolódó költségek.

(3)32 A (2) bekezdés c) pontja szerinti költséget az Alapkezelő az internetes támogatáskezelő rendszer működtetéséből származó bevételből finanszírozza. Az internetes támogatáskezelő rendszerbe regisztrált szervezeteknek regisztráláskor, vagy a regisztrációt követő években a regisztráció megerősítésekor nem írható elő fizetési kötelezettség. A támogatást igénylő civil szervezet a pályázat benyújtásához kapcsolódóan legfeljebb kettőezer forint pályázati díjat fizet az Alapkezelő részére. A pályázati díj a hozzá kapcsolódóan benyújtott pályázattal összefüggésben valamennyi elektronikus szolgáltatás igénybevételét biztosítja. A pályázó számára más fizetési kötelezettség az internetes támogatáskezelő rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan nem írható elő.

(4) A 28. § (1) bekezdés f) pontja szerinti feladat költsége tartalmazza a Magyar Államkincstár által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámolt díjat is.

(5)33 A visszatérítendő támogatásokból, valamint a vissza nem térítendő támogatásokból bármely jogcímen az Alapkezelőhöz visszautalt összegeket minden negyedév vonatkozásában a negyedévet követő harmincadik napig összesíteni kell és a befolyt bevételek összegét, a befizetés jogcímét, a befizetőre vonatkozó azonosító adatokat is tartalmazó részletező tételes és előzőek szerint összesített kimutatást a negyedévet követő negyvenötödik napig az Alapkezelő eljuttatja a miniszternek. A kötelezettségvállalással nem terhelt visszautalt összegek összesítését követően a visszautalt összeg további felhasználásáról az a döntéshozó jogosult dönteni, amely a visszatérített összeghez kapcsolódó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapjául szolgáló döntést meghozta.

(6) Az Alapkezelő a Nyilvántartási tv. 88. § (6) bekezdés alkalmazásában az államháztartásból származó forrás felhasználásához kapcsolódó lebonyolító feladatot ellátó költségvetési szervnek minősül.

(7) Alapkezelő a (2) bekezdés szerint tárgyévben felhasznált pénzeszközökről tételes elszámolást nyújt be a miniszternek tárgyévet követő év február 28. napjáig. A fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt és bevételt az (1) bekezdés szerinti számlára vissza kell utalni és a civil szervezetek támogatására kell fordítani az 1. melléklet szerinti megosztásban.

(8) A Nemzeti Együttműködési Alap előirányzat terhére az Alapkezelő javára átcsoportosított forrás számításánál figyelembe kell venni az Alapkezelő intézményi előirányzatán e címen tervezett összeget, amellyel együttesen az átcsoportosított forrás nem haladhatja meg a tárgyévben az Alap működtetésére fordított (2) bekezdés szerinti mértéket.

19. Az informatikai rendszer

30. § (1) Az Alap működtetéséhez szükséges adatokat az informatikai rendszer tárolja és dolgozza fel.

(2) Az informatikai rendszer részei:

a) elektori bejelentkezések és elektori gyűlések adatait tároló alrendszer;

b) a Tanács, a kollégiumok és a testületi tagok adatait tároló alrendszer;

c) internetes támogatáskezelő rendszer;

d) hivatalos honlap.

(3) Az informatikai rendszer (2) bekezdés a)–c) pontjai szerinti részeinek üzemeltetését végzi és fizikai elhelyezését biztosítja az Alapkezelő. Az informatikai rendszer adatait az Alapkezelő szolgáltatja függetlenül az adatfelelős személyétől.

(4) Az informatikai rendszerhez akadálymentes hozzáférést a vakok és gyengénlátók számára is biztosítani kell.

(5) Az informatikai rendszernek nem része az elektori választás szavazási rendszere.

(6) Az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül benyújtott támogatási kérelem esetén az internetes támogatáskezelő rendszer üzenetei az Ávr. 89. § (1) bekezdése alapján a támogató és a kedvezményezett egymás irányába történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítása szempontjából értesítésnek minősülnek.

(7)34 Az internetes támogatáskezelő rendszer üzeneteit a civil szervezet részére az üzenet továbbításával egy időben a civil szervezet által megadott elektronikus levélcímre is meg kell küldeni, valamint mobiltelefonos elérhetőség rendelkezésre állása esetén a megküldésre vonatkozó lényeges adatot tartalmazó SMS üzenetet is továbbítani kell.

VIII. FEJEZET

A TESTÜLETEK ÉS AZ ALAPKEZELŐ BESZÁMOLÓJA

20. A kollégiumi beszámoló tartalmi elemei

31. § (1)35 Az Alapkezelő az e § szerinti összefoglaló adatokat február 28-ig megküldi a kollégiumoknak és a Tanácsnak. A kollégium a Tanácsnak szóló Civil tv. 70. § (1) bekezdés szerinti beszámolót az alábbi szerkezetben és szempontok szerint készíti el:

a) a kollégiumi ülések és az elektronikus szavazások száma, a testület működésének tapasztalatai, különös tekintettel a tárgyévre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásról szóló jogszabályban foglalt határidők tartására, a tagok testületi üléseken, határozathozatalban való részvételi arányára;

b) együttműködés a Tanáccsal, Alapkezelővel, a kollégiumokkal, az Alap működése felett a Civil tv. 55. §-a szerinti rendelkezési jogot gyakorló miniszterrel;

c) kapcsolattartás a kollégium Civil tv. 56. § szerinti feladat- és hatókörébe tartozó civil szervezetekkel, civil szakmai sajtóval;

d) a döntéshozatali módszerek, a bírálati szempontrendszer, a bírálati elvek és az értékelési szempontok ismertetése, indokolása, a változások bemutatása és azok hatása az előző évhez képest;

e) a támogatási célok megvalósulása, a megvalósítás szakmai és hatékonysági jellemzői;

f) a támogatási elvek, módok, arányok érvényesítése, javaslat a változtatásukat illetően;

g) az adott évi keretösszeg terhére kiírt pályázati kiírások célrendszere, értékelése az előző évhez viszonyított változás alapján (kategóriánként és összesen), a támogatások formája (részben vagy egészben visszatérítendő, vissza nem térítendő) és annak indoka, a szerződésmódosítással kapcsolatos kérelmek száma, indokai;

h) a benyújtott, az érvényes, a hiánypótlás nélkül érvényes, az érvénytelen pályázatok száma és százalékos arányuk az összes pályázathoz képest;

i) a hiánypótlások leggyakoribb okai;

j) a támogatott és elutasított pályázatokon igényelt támogatások összege;

k) a nyertes pályázatok száma és aránya az összes benyújtott pályázathoz képest, a felhasznált támogatási források összege;

l) a nyertes pályázatokra megítélt összeg, az igényelt és megítélt összeg százalékos aránya;

m) azon pályázatok aránya az összes nyertes pályázathoz képest, amelyek az általuk igényelt támogatás teljes összegét elnyerték;

n) azon pályázatok aránya az összes nyertes pályázathoz képest, amelyek az általuk igényelt támogatás felét vagy annál kevesebb összeget nyertek;

o) az összes beérkezett és a nyertes pályázatok számának megyei megoszlása;

p) az elfogadott, az elutasított, a részben elutasított szakmai és pénzügyi beszámolók száma és aránya az adott pályázati kiírás alapján támogatott pályázatok összes beszámolójához képest;

q) a szakmai és pénzügyi beszámolók elutasításának és részbeni elutasításának legjellemzőbb okai;

r) az elektronikus pályáztatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok;

s) a pályázatok, szakmai beszámolók értékelése, az azokból levonható következtetések, tapasztalatok;

t) a támogatások segítségével megvalósult projektek hatása, eredményessége a civil szektor fejlődését illetően.

(2) A Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)–j) pontjában foglalt célok megvalósítására kiírt pályázat esetén a kollégium éves beszámolója az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az alábbi szempontok szerinti tartalmi elemeket is magában foglalja:

a) a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)–j) pontjában foglalt pályázati célok, kategóriák meghatározásának indoklása, az ezt alátámasztó pályázói igények elemzése;

b) a tárgyévi támogatási stratégia bemutatása, értékelése, tapasztalatai az a) pontban meghatározott célok figyelembevételével;

c) a támogatott szervezetek által megküldött szakmai beszámolók alapján a megvalósított projektek – képzések, tanulmányok, előadások, publikációk – értékelése, a résztvevők száma, a megvalósítás hatékonysága a civil szervezetek fejlődése, szerepvállalásának segítése érdekében;

d) az egyes szakmai célok jövőbeni fenntartásának, módosításának, elvetésének indokolása a tárgyévi tapasztalatok alapján.

21. Az Alapkezelő beszámolójának tartalmi elemei

32. § Az Alapkezelő a Tanácsnak szóló Civil tv. 70. § (1) bekezdés szerinti beszámolót az alábbi szerkezetben és szempontok szerint készíti el:

a) együttműködés a Tanáccsal, a kollégiumokkal;

b) az Alap működésével összefüggő pénzügyi és számviteli feladatok ellátása;

c) a tárgyévi előirányzat felhasználása, az összes felhasznált támogatási forrás összege kollégiumi bontásban;

d) a pénzeszközök felhasználásra vonatkozó döntések előkészítése, adat- és információszolgáltatás;

e) az internetes támogatáskezelő rendszer működtetése;

f) a pályázatok meghirdetésével kapcsolatos feladatok;

g) a pályázatok fogadása, nyilvántartásba vétele, valamint döntéshozatalra történő előkészítése, különös tekintettel a határidők megtartására;

h) a kollégiumi támogatási döntések jóváhagyása;

i) a támogatások felhasználása jogszerűségének és szakszerűségének ellenőrzése;

j) az elvégzett helyszíni ellenőrzések száma, tapasztalatai;

k) a támogatások szabálytalan felhasználásának kezelése, visszafizetett támogatások összege;

l) az Alapból kizárt szervezetek számának alakulása;

m) a kifogásnak nem minősülő panaszok kezelése (beérkezett panaszok száma, szükséges intézkedések megtételének indoklása);

n) az ügyfélszolgálat működtetése, a pályázók tájékoztatása.

22. A Tanács beszámolójának tartalmi elemei

33. § A Tanács az Országgyűlés bizottságának szóló Civil tv. 70. § (2) bekezdés szerinti beszámolóját az alábbi szerkezetben és szempontok szerint készíti el:

a) a tanácsülések és az elfogadott döntések, elektronikus szavazások száma, a testület működésének tapasztalatai, a tagok testületi üléseken, döntéshozatalban való részvételi aránya;

b) az Alap testületeinek adott évi tevékenysége, működésének tapasztalatai;

c) az Alapkezelő adott évi tevékenysége, működésének tapasztalatai;

d)36 együttműködés az Alapkezelővel, a kollégiumokkal, az Alap működése felett Civil tv. 55. §-a szerinti rendelkezési jogot gyakorló miniszterrel;

e) a támogatási elvek, a forrásmegosztás, továbbá egy civil szervezetnek egy költségvetési évben adható maximális támogatás kidolgozása során kialakított döntések, ezek hatása, változás az előző évhez képest, valamint a döntések a civil társadalom részéről történő visszaigazolása;

f) az Alap működésének és hatékonyságának javítására vonatkozó javaslatok;

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Átmeneti rendelkezések

34. § (1) A 20. § (2) bekezdését 2012. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bejelentkezéshez a civil szervezetnek az elektori nyilvántartó rendszerben a hatályos adatait tartalmazó harminc napnál nem régebbi bírósági kivonatot is rögzítenie kell.

(2) A 21. § (1) bekezdést 2012. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az elektort állító civil szervezet szerzi be a hatályos adatairól szóló bírósági kivonatot.

(3)37 A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján átadott feladatokhoz kapcsolódóan a Nemzeti Együttműködési Alap kezelésével összefüggésben a 29. § (2) bekezdése szerint 2012. január 1. és augusztus 15. között felhasznált pénzeszközökről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal mint a Wekerle Sándor Alapkezelő jogutódja tételes elszámolást nyújt be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 2012. október 15. napjáig.

(4)38 E rendeletnek a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet és a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról szóló 56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módosító Rendelet) által megállapított 4. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit a Módosító Rendelet hatálybalépésekor39 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(5)40 E rendeletnek a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 74/2013. (XII. 2.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. §-át és 4–6. §-át a Módr. hatálybalépésekor41 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(6)42 E rendeletnek a Módr. hatálybalépését43 megelőző napon hatályos 1. melléklete szerint delegált kollégiumi tagok megbízását a Módr. hatálybalépése nem érinti.

(7)44 Az olyan pályázatot, amelyre vonatkozó támogatási döntés meghozatalára a Módr. hatálybalépésekor45 még nem került sor, a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos 11. § (5) bekezdése alapján akkor lehet elutasítani, ha annak a Módr.-rel megállapított 11. § (4) bekezdése szerinti esetben helye van, a támogatási szerződés pedig csak akkor köthető meg az igényelt támogatás legalább ötven százalékának megfelelő támogatási összeggel, ha a támogatás igénylője vállalja, hogy a támogatás célját ekként is megvalósítja vagy legalább a megítélt támogatás és az igényelt támogatás kétharmada közötti különbözetet önrész formájában biztosítja.

24. Hatályba léptető rendelkezések

35. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján 21.00 órakor lép hatályba.

25.46 Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang

36. §47 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez48

Nemzeti Együttműködési Alap elektori és támogatási szerkezete

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Kollégium /elektori gyűlés elnevezése

Támogatható/ választásra jogosult civil szervezetek tevékenységi köre (NSZOR alapján)

Civil tv. 61. § (2) bekezdés b) pont szerint tagokat delegáló miniszter

A kollégium által nyújtható működési támogatási forrás aránya a teljes támogatási forráshoz képest

A kollégium által nyújtható szakmai támogatás Civil tv. 56. § (1) bekezdés szerinti célja

A kollégium által nyújtható szakmai támogatási forrás aránya a teljes támogatási forráshoz képest

Összesen

ebből visszatérítendő támogatásra biztosítani szükséges a teljes támogatási forráshoz képest

Támogatás formája

Támogatási időszak legkésőbbi záró dátuma (támogatás forrása szerinti költségvetési évet követő évben)

2

Közösségi környezet

A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek

emberi erőforrások minisztere, nemzeti fejlesztési miniszter, nemzetgazdasági miniszter

12,00%

c)–i)

6,00%

18,00%

2,00%

pályázat

05.20.

3

Mobilitás és alkalmazkodás

Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek

honvédelmi miniszter, belügyminiszter, emberi erőforrások minisztere

12,00%

c)–i)

6,00%

18,00%

2,00%

pályázat

05.10.

4

Nemzeti összetartozás

A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek

belügyminiszter, közigazgatási és igazságügyi miniszter, emberi erőforrások minisztere

12,00%

c)–i)

6,00%

18,00%

2,00%

pályázat

04.20.

5

Társadalmi felelősségvállalás

Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek

belügyminiszter, emberi erőforrások minisztere, külügyminiszter

12,00%

c)–j)

6,00%

18,00%

2,00%

pályázat

05.30.

6

Új nemzedékek jövőjéért

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek

emberi erőforrások minisztere, nemzetgazdasági miniszter, vidékfejlesztési miniszter

12,00%

c)–i)

6,00%

18,00%

2,00%

pályázat

04.30.

7

MINDÖSSZESEN

60,00%

 

30,00%

90,00%

10,00%

 

 

2. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez

Adatlap

a civil jelöltállítási rendszerbe való bejelentkezéshez

I.    A civil szervezet bírósági nyilvántartás szerinti adatai

1.    a civil szervezet neve:     

2.    a civil szervezet székhelye:     

3.    a civil szervezet levelezési címe:     

4.    a civil szervezet képviselőjének neve:     

5.    a civil szervezet képviselőjének lakcíme:     

6.    a civil szervezet képviselőjének telefonszáma:     

7.    a civil szervezet képviselőjének e-mail címe:     

8.    a civil szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság megnevezése:     

9.    a végzés száma:     

10.    a végzés jogerőre emelkedésének időpontja:     

11.    a civil szervezet adószáma:     

II.    A civil jelöltállítási rendszerben a szervezetet képviselő elektor adatai

1.    az elektor neve:     

2.    az elektor lakcíme:     

3.    az elektor telefonszáma:     

4.    az elektor édesanyja neve:     

5.    születési helye, ideje:     

6.    az elektor e-mail címe:     

III.    A civil jelöltállítási rendszerben jelölni kívánt személy(ek) adatai (amennyiben jelölni kíván)

1.    a tanácstag-jelölt neve:     

2.    a tanácstag-jelölt születési helye, ideje:     

3.    a kollégiumi tagjelölt neve:     

4.    a kollégiumi tagjelölt születési helye, ideje:     

IV.    Elektori gyűléssel kapcsolatos adat

1.    létesítő okirat szerinti tevékenység figyelembevételével elektori gyűlés megjelölése:

    

V.    Nyilatkozatok

1.    A civil szervezet képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

2.    A civil szervezet képviselőjeként hozzájárulok ahhoz, hogy e dokumentumot – az I. pont 5–7. alpontpontjaiban szereplő adatok kivételével – az Alap hivatalos honlapján nyilvánosságra hozzák, s az abban foglalt adatokat az Alap testületei civil delegáltjainak megválasztására szervezendő elektori gyűlések szervezése céljából a választásokat előkészítő szervezet kezelje.

3.    A civil szervezet által jelölt elektorként, a civil szervezet által jelölt tanácstagként, a civil szervezet által jelölt kollégiumi tagként aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy e dokumentumot, életrajzomat – a nyilatkozat II. pontja 2–6. alpontpontjaiban szereplő adatok kivételével – az Alap hivatalos honlapján nyilvánosságra hozzák, és az abban foglalt adatokat az Alap testületei (a Tanács és a Kollégiumok) civil delegáltjainak megválasztására szervezendő elektori gyűlések szervezése céljából a választásokat előkészítő szerv az elektori gyűlések eredményét tartalmazó jegyzőkönyv hivatalos honlapon történő közzétételét követő 30. napig kezelje.

Kelt:

 

......................................................................

......................................................................

 

a civil szervezet által jelölt elektor

a civil szervezet képviselője

 

 

 

 

......................................................................

......................................................................

 

a civil szervezet által jelölt tanácstag

a civil szervezet által jelölt kollégiumi tag

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. ............................................................ név

2. ............................................................ név

............................................................ lakcím

............................................................ lakcím

............................................................ aláírás

............................................................ aláírás

3. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez

Nyilatkozat

összeférhetetlenség miatti kizárási okról

Alulírott ………………………………………., a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) testületének (Tanácsának/ kollégiumának) tagjaként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény 66. § (1) bekezdéseinek előírása alapján nem áll fenn velem szemben összeférhetetlenség miatti kizárási ok.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az NEA testületi tagi megbízásomat követően kizárást megalapozó körülmény következik be, köteles vagyok azt az összeférhetetlenség bekövetkezésétől számított harminc napon belül megszüntetni.

Kelt, ………………………, 20… …………………… (hó) …… (nap)

……………………………

aláírás

4. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez

Nyilatkozat

az érdekeltségi körbe tartozó civil szervezetekről

Alulírott ………………………………………, a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) testületének (Tanácsának/ kollégiumának) tagjaként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény 67. § (1) bekezdése alapján érdekeltségi körömbe tartozó civil szervezetnek minősül:

1.    Szervezet elnevezése:

Cím:

Adószám:

Érdekeltségi viszony:

2.     Szervezet elnevezése:

Cím:

Adószám:

Érdekeltségi viszony:

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a NEA testületi tagi megbízásomat követően az érdekeltségi körben változás következik be, köteles vagyok azt a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni a Tanács elnökének.

Tudomásul veszem, hogy a NEA tanácsának elnöke a nyilatkozattételtől számított 15 napon belül gondoskodik az érdekeltségi körömbe tartozó civil szervezet/ek nevének az Alap hivatalos honlapján történő közzétételéről.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatom alapján az érdekeltségi körömbe tartozó civil szervezetek kért és kapott pályázati támogatási összegei az Alap hivatalos honlapján nyilvánosságra kerüljenek.

Kelt: …………………, 20…… …………… (hó) …… (nap)

…………………………….

aláírás

5. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez49

Nyilatkozat a költségtérítés, költségátalány érvényesítéséről, annak módjáról

A nyilatkozatot adó testületi tag

neve:    

adóazonosító jele:    

testületének megnevezése:    

......... évben

a)    költségtérítést kívánok igénybe venni*

b)    költségátalányt kívánok igénybe venni*

c)    a testületi tagsághoz kapcsolódó juttatást nem kívánok igénybe venni*

Kelt: ............................................................

...........................................................
a testületi tag aláírása

* A megfelelő rész aláhúzandó

1. Tanú:    2. Tanú:

Név:    Név:

Lakcím:    Lakcím:

Aláírás:    Aláírás:

6. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez50

7. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez51

Költségvetési terv

I. Bevételek

 

A

B

1.

ADATOK

ÖSSZEG (Ft)

2.

Támogatási összeg:

Ft

3.

Önrész:

Ft

4.

– Saját forrás:

Ft

5.

– Egyéb forrás:

Ft

6.

ÖSSZESEN

Ft

II. Kiadások

 

A

B

C

D

E

F

1.

A költség/kiadásnem megnevezése

Eredeti támogatási igény szerinti tétel részletezése

Támogatásból fedezett kiadások (Ft-ban)

Más forrásból fedezett kiadások (Ft-ban)

Összesen
(Ft-ban)

Elszámolható költségek

2.

DOLOGI KIADÁSOK (2=3+4+5+6+7+8+9)

 

 

 

 

 

3.

Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

 

 

 

 

Bérleti díj, közüzemi díjak, fűtőanyag, javítás, karbantartás költségei, üzemeltetés költsége, biztosítás, üzemanyag, parkolási, úthasználati díj, számítástechnikai fogyóeszközök, egyéb.

4.

Adminisztráció költségei

 

 

 

 

Nyomtatvány, irodaszer, adminisztrációs szolgáltatások, jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások díja, hatósági díjak, illetékek, kamat, egyéb.

5.

PR, marketing, kommunikációs költségek

 

 

 

 

PR, marketing költségek, hirdetés, reklámköltségek, PR, marketing kiadványok, arculati elemek, PR, marketingszolgáltatások, Postaköltség, telefon költség, internet költsége, honlap fenntartás, üzemeltetés költsége, belső kommunikációs kiadványok, egyéb.

6.

Szervezet- és humánerőforrás fejlesztés költségei

 

 

 

 

Oktatás, továbbképzés költsége, konferenciák, szemináriumok, szakmai találkozók részvételi díja, szervezet munkatársainak /önkénteseinek szervezett saját képzés költségei, szakkönyvek, előfizetési díjak,komplex szervezetfejlesztés, stratégiai tervezés, vezetés, irányítás fejlesztése, belső-, külső kommunikáció fejlesztése, minőségirányítási rendszer, egyéb.

7.

Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei

 

 

 

 

Szállásdíj, utazási költség, személygépkocsi költségtérítés, személyszállítás, fuvarozás, raktározás, logisztikai szolgáltatások, egyéb

8.

Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei

 

 

 

 

Védőruházat, védőfelszerelés, munkaruha, jelmez, formaruha, javítás, karbantartás, készítés költségei, egyéb.

9.

Egyéb beszerzések, szolgáltatások

 

 

 

 

Egyéb anyagok, tagdíjak, nevezési díjak, közhasznú tevékenységben foglalkoztatott állatok költségei, egyéb anyagjellegű szolgáltatások, biztosítási díjak, reprezentáció, vállalkozási szerződés alkalmi feladatok ellátására, egyéb nem magánszeméllyel kötött megbízási és vállalkozási szerződés díja, egyéb.

10.

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK (10=11+12+13+14+15)

 

 

 

 

 

11.

Bérköltség

 

 

 

 

Munkavállaló bére, betegszabadság, járulékok, táppénz-hozzájárulás, munkavállaló munkába járásának költsége, béren kívüli juttatások, egyéb.

12.

Ösztöndíj

 

 

 

 

Ösztöndíj (2004. évi CXXIII. törvény III/A. fejezet szerint), járulékok, egyéb.

13.

Egyszerűsített foglalkoztatás költsége

 

 

 

 

Egyszerűsített foglalkoztatás díja, egyszerűsített foglalkoztatás járulékai, egyéb.

14.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

 

 

 

 

Magánszeméllyel kötött megbízási szerződés szakmai feladat ellátására, magánszeméllyel kötött vállalkozási szerződés szakmai feladatok ellátására, járulékok, egyéb.

15.

Önkéntes foglalkoztatott költségei
(A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv. alapján, önkéntes tevékenysége ellátása közben/érdekében felmerült költségek)

 

 

 

 

Önkéntes foglalkoztatott költségei, étkezés,egészségügyi szolgáltatás, használt saját eszközök költségének megtérítése, élet-, egészség- és balesetbiztosítás díja, napidíj, egyéb.

16.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (16=17+18+19)

 

 

 

 

 

17.

Tárgyi eszköz beszerzés

 

 

 

 

Igazgatási eszköz, berendezés, célszerinti tevékenység eszközei, berendezései, egyéb.

18.

Immateriális javak beszerzése

 

 

 

 

Immateriális javak beszerzése, szellemi termék, vagyoni értékű jogok, egyéb.

19.

Saját tulajdonú ingatlan felújítása

 

 

 

 

Vállalkozási és megbízási szerződés díja, engedélyek beszerzésének díja, fuvarozási, szállítmányozási díj, raktározás, egyéb.

20.

TÉRÍTÉSMENTES HOZZÁJÁRULÁS

 

 

 

 

Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti munka, dologi feltételek, szolgáltatások ellentételezés nélküli biztosításának értéke.

21.

ÖSSZESEN (21=2+10+16+20)

 

 

 

 

 

8. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez

Közzétételi lista

hivatalos honlap adattartalma

Civil tv. kapcsolódó
rendelkezése

Közzétételi egység

Közzétett adatok

Közzététel határideje

Adatok tárolási ideje

Adatfelelős

67. § (2) bek.;
69. § (5) bek. c) pontja

A testület tagja

A Tanács és a kollégiumok tagjainak neve, tisztsége

Megbízást követő 3 napon belül

A honlapon történő közzététel évét követő
5 év

Alapkezelő

67. § (2) bek.;
69. § (5) bek. b) és c) pontjai

A testületi tag érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetekkel kapcsolatos nyilatkozata

Az aláírt nyilatkozattal képileg egyező elektronikus másolat

Megbízást követő 3 napon belül

A honlapon történő közzététel évét követő
5 év

Alapkezelő

69. § (5) bek. a) pontja

a Tanács és a kollégiumok döntése

A döntést tartalmazó hitelesített emlékeztető, jegyzőkönyv

A hitelesített dokumentum beérkezését követő
3 napon belül

A honlapon történő közzététel évét követő
5 év

A testület elnöke

69. § (4) bek.

pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó döntések

A döntést tartalmazó hitelesített emlékeztető, jegyzőkönyv

A hitelesített dokumentum beérkezését követő
3 napon belül

A honlapon történő közzététel évét követő
10 év

A testület elnöke

69. § (5) bek. d) pontja

pályázat

A pályázati felhívás, a részletes pályázati kiírás

A hitelesített dokumentum beérkezését követő
3 napon belül

A honlapon történő közzététel évét követő
10 év

Alapkezelő

69. § (5) bek. e) pontja

támogatási igény

A pályázati azonosító, a támogatás célja, a pályázó neve, címe, adószáma, képviselőjének neve, a pályázatot kiíró kollégium megnevezése, a pályázati felhívás címe, az igényelt és elnyert összeg, továbbá ha a pályázó valamely tanácsi vagy kollégiumi tagnak a 67. § (1) bekezdése szerinti érdekeltségi körébe tartozik, a pályázati adatok között közzétételre kerül e tanácsi vagy kollégiumi tag neve

támogatási igény benyújtását követő napon

A honlapon történő közzététel évét követő
10 év

Alapkezelő

69. § (5) bek. f) pontja
70. §

Civil tv. 70. § szerinti beszámoló

A testület neve, beszámolással érintett időszak, beszámoló

A hitelesített dokumentum beérkezését követő
3 napon belül

A honlapon történő közzététel évét követő
5 év

Alapkezelő

69. § (5) bek. g) pontja

Tanács és a kollégiumok nyilvános üléseinek dokumentumai

A testületi ülés helye, időpontja, napirendje

Az ülést megelőző
5. napig

A honlapon történő közzététel évét követő
10 év

A testület elnöke

 

elektori gyűlések jegyzőkönyvei

Az elektori gyűlés megnevezése, ideje, helyszíne jegyzőkönyve, testület megjelölése, megválasztott tagok és póttagok neve

A hitelesített dokumentum beérkezését követő
5 napon belül

A honlapon történő közzététel évét követő
5 év

Alapkezelő

 

Alap támogatásaiból kizárt szervezet

A pályázati azonosító, a támogatás célja, a pályázó neve, címe, adószáma, képviselőjének neve, a pályázatot kiíró kollégium megnevezése, a pályázati felhívás címe, a visszavont összeg.

A hitelesített dokumentum beérkezését követő
3 napon belül

A honlapon történő közzététel évét követő
10 év

Alapkezelő

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!