nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet
a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól
2014-01-21
2014-04-30
9
Jogszabály

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § (12) bekezdése, a 18–19. §, valamint az 1., a 10., a 14. és a 15. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP), valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód: a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód;

b) OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód: az egészségügyi eljárások jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód;

c) FNO (Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség Nemzetközi Osztályozása): a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozására használt kódrendszer;

d) finanszírozási eset: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján megállapított önálló – az összetartozó ellátási esetek komplex egységeként meghatározott – finanszírozási tétel;

e) homogén betegségcsoport (HBCs): az aktív fekvőbeteg szakellátási esetek osztályozási rendszere az orvos-szakmai és a ráfordítás-igényesség szerinti azonosság vagy hasonlóság alapján;

f) homogén betegségcsoportok besorolási tényezői: az ellátás azon objektív tényezői, amelyek alapvetően meghatározzák az ellátás erőforrás igényét;

g) elsődleges besorolási tényező: az ellátást indokoló fődiagnózis, valamint a beavatkozással végzett ellátások esetén – amennyiben az szerepel a 2. mellékletben – az ellátást igénylő fődiagnózis miatt végzett beavatkozás, továbbá ezen beavatkozás kombinációja más minősítéssel feltüntetett beavatkozással, vagy beavatkozásokkal;

h) másodlagos besorolási tényező: olyan beavatkozások, amelyek meghatározott ápolást indokoló fődiagnózissal együtt való előfordulása egyértelműen jelzi a preferálandó magas szintű ellátás elvégzését, vagy egy speciális ellátási esemény megvalósítását;

i) homogén betegségcsoport elő-főcsoportjába tartozó finanszírozási esetek: az olyan különösen magas költségű, vagy több főcsoportba tartozó megbetegedés esetén is alkalmazandó beavatkozásokkal jellemzett csoportok, amelyek a besorolás szempontjából elsődleges besorolási prioritással rendelkeznek a főcsoportok szerinti besorolással szemben;

j) elő-főcsoport: főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok;

k) homogén betegségcsoport főcsoportjaiba tartozó finanszírozási esetek: olyan ellátások, amelyeknél a besorolást a finanszírozási eset ellátást indokoló fődiagnózisa alapján kell meghatározni, ha egyébként az ellátás nem felelt meg az elő-főcsoportba tartozó csoportok besorolási feltételeinek;

l) homogén betegségcsoportok megkülönböztetett jelzései főcsoporton belül:

la) beavatkozással jelzett csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel melletti „P” jelzéssel minősített csoport, amely alapján a betegségek mellett meghatározott szabályok szerint, az elvégzett beavatkozásokat is figyelembe kell venni a besorolási feltételek között;

lb) beavatkozással nem jelzett csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel mellett „M” jelzéssel minősített csoport, amely alapján a betegségek mellett – az igazoló eljárások kivételével – beavatkozás nem szerepel a besorolási feltételek között;

lc) sürgősségi jelzéssel minősített csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel mellett „S” jelzéssel minősített csoport, amely a legalább 6 órás fekvőbeteg intézeti ellátást igénylő – általában 6–24 óra között lezajló – speciális ellátási esetet jelöli, amelyek során a betegek számára az előírt feltételeknek megfelelő beavatkozásokat elvégezték;

ld) társult betegséggel minősített csoportok: az ellátás során olyan társult betegségek kezelését jelzi, amely megfelel a 19. §-ban és az 5. mellékletben foglaltaknak;

le)1 súlyos társult betegséggel minősített csoport: a HBCs kódban a csoportkód utolsó karakterén „Z” betűvel minősített csoportok, mely alapján a beteg állapota és az elvégzett beavatkozások megfeleltek a 16. §-ban, a 20. §-ban és a 6. mellékletben meghatározott feltételeknek;

lf) életkori határral minősített csoport: a 2. melléklet szerinti életkori csoportra meghatározott csoport;

m) betegszámla: az egyedi ellátások költségráfordításai alapján egy betegségcsoportra kiszámított átlagköltség, az egyes költségelemek feltüntetésével;

n) garanciális szabály: a Kr. 40. § (13) és (14) bekezdése, valamint az R. 1. § (14) bekezdése szerinti szabály;

o) hosszúnap: a Kr. 40. § (8) bekezdése szerinti eset.

3. A homogén betegségcsoportok létrehozásának részletszabályai

3. § (1) Új HBCs-t létrehozni abban az esetben lehetséges, amennyiben a szakmai és a várható erőforrás-igényesség szerinti homogenitás növekedését idézi elő. A HBCs homogenitása a variancia csökkenésével mérhető, oly módon, hogy minél nagyobb az elért variancia csökkenés mértéke, annál homogénebbek az új HBCs-k.

(2) Új HBCs létrehozásakor meg kell különböztetni a koncentráltan, kevés szolgáltatónál ellátott esetcsoportokat a kórházak többségénél egyforma valószínűséggel megjelenő esetcsoportoktól. Új HBCs-t akkor kell létrehozni, ha az esetszám mértéke és az esetek koncentrációja ezt indokolja.

4. § (1) A HBCs-k osztályozása elő-főcsoportnak és főcsoportnak nevezett alcsoportokat, valamint ezeken belül megkülönböztetett csoport tételeket tartalmaz, a besorolási tényezőknek, besorolási szabályoknak és a besorolási táblázatoknak megfelelően.

(2) Új HBCs kialakításának folyamata:

a) az előre definiált csoportokba történő besorolás érdekében – statisztikai adatokon és a szakmai ismereteken alapulóan – betegségek és beavatkozások orvos-szakmai meghatározása;

b) a kialakított besorolási szabályok szerinti vizsgált esetek betegségcsoportokba történő besorolása;

c) betegszámla elkészítése.

(3) A betegszámla elkészítése során vizsgálni kell:

a) az egyedi ellátási esetek költségét;

b) matematikai statisztikai módszerekkel a csoportok költség szerinti homogenitását;

c) a kiemelt tételek (laboratóriumi vizsgálatok, röntgen, gyógyszer, stb.) egyedi mennyiségét, a szolgáltatás típus egységköltségét;

d) az erőforrás felhasználások költségét, a tényleges ráfordítások mennyisége alapján;

e) az adott ellátási osztályon végzett és egyedileg megfigyelhető – a ráfordítási adatoknak megfelelő – orvosi szolgáltatások költségét;

f) az osztályos orvosi tevékenység költségét, a külön nem megfigyelt egyéb osztályos orvosi tevékenységek költségeként, szakma szerinti megkülönböztetéssel;

g) az ápolás költségét (szakképzett ápolók bére, szakmai anyagok és eszközök költsége);

h) hotelszolgáltatás költségét (kisegítő személyzet bére, nem orvos-szakmai anyagok, eszközök költsége, segédüzemi szolgáltatások, energia, szállítás, mosoda, élelmezés költsége);

i) központi irányítás, vezetés költségét.

(4) Az egyes HBCs-k ráfordítás-igényességi súlyszámát az adott HBCs tényleges átlagköltsége és a teljes minta átlagköltsége hányadosaként kell kiszámítani. A súlyszám alapján megállapítható, hogy

a) egy adott HBCs ráfordítás-igényessége mennyivel alacsonyabb vagy magasabb az átlagköltségnél,

b) milyen a HBCs-k egymáshoz viszonyított költségigénye.

4. Általános szabályok, az osztályos ellátás során kezelt megbetegedés diagnózisainak meghatározása

5. § (1) A beteg állapotának pontos definiálását a kórházi ápolás okainak kiválasztásával, minősítésével, a különböző diagnózis típusok megfelelő használatával kell biztosítani. A minősítéseket az osztályos ellátás jellemzői alapján kell megtenni.

(2) Az osztályos ellátást jellemző BNO kódokat az osztályos ellátás végén, az összes vizsgálati eredmény birtokában, az osztályos elbocsátáskor, a diagnosztikus vizsgálatok elvégzését követően, az összes lényeges ismeret birtokában és szintjének megfelelően kell meghatározni.

(3) Az „F” típusjelű diagnózisként jelentendő funkcionális állapot kódokat a beteg felvételkori státuszának megfelelően kell rögzíteni.

(4) Az ellátás jellemzőinek meghatározásához kiválasztott diagnózisoknak és diagnózis típus minősítéseknek azonosnak kell lennie a beteg kóranyagában, zárójelentésében feltüntetett diagnózisokkal és minősítésekkel. A betegségkódok és minősítések nem lehetnek ellentmondásban az egyéb az ellátásról vezetett szakmai dokumentációkban leírtakkal sem.

(5) Egy betegség nem adható meg általánosabb BNO kóddal, mint ahogy az adott osztályos ellátás vagy a megelőző egészségügyi ellátások során végzett és dokumentált diagnosztikus eljárásokkal már meghatároztak.

6. § (1) Beutaló iránydiagnózisként kell minősíteni azt a diagnózist, amely a beteg beutalóján a kórházi ellátás igényének fő okaként feltüntetésre került. A beutaló iránydiagnózist „0” típusjellel minősítve kell jelölni, melyet a kórházon belül az első osztályos ellátás során kell meghatározni. E jelöléssel egy diagnózis jelölhető. Kitöltése kötelező minden olyan esetben, amikor a kórházi ellátásra egészségügyi szolgáltató beutalásával került sor.

(2) A beteg osztályos ellátási esetének kórházi ápolást indokoló fődiagnózisaként azon kórismét kell kiválasztani, amelynek kezelésére az osztályos ellátás irányult, amely fő oka volt az elvégzett vizsgálatoknak és beavatkozásoknak. Amennyiben nem állítottak fel diagnózist, akkor a főtünetet, vagy problémát kell helyette kiválasztani. A meghatározása minden esetben kötelező, amelyet a „3” jellel minősítve kell kódolni. Csak egy diagnózis kaphatja ezt a minősítést. Ha több jelentős oka volt az osztályos ellátásnak, azaz egymástól függetlenül, párhuzamosan többféle megbetegedési folyamat is jellemezte az ellátott osztályos esetet, azt a megbetegedési folyamatot kell kiválasztani, amely leginkább felelős a ráfordításokért. A kiválasztott fő megbetegedési folyamatnak a kódolási szabályok szerinti fődiagnózisát kell ezzel a minősítéssel kódolni.

(3) Az ápolást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség (alapbetegség) minősítéssel az ellátott osztályos ellátási esetének azon diagnózisát kell megjelölni, amely a kórházi kezelést indokoló fődiagnózis kialakulásának alapjául szolgált, a kialakulásához közvetlenül hozzájárult. A meghatározása kötelező, „1” jellel kell kódolni. Ezzel a minősítéssel kizárólag egy diagnózis jelölhető. Az ápolást indokoló fődiagnózis és az ápolást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség azonos is lehet.

(4) Szövődményként kell feltüntetni azt a megbetegedést, amely az ellátást indokoló fő kórisme, vagy a gyógykezelés következményeként jelentkezett. A szövődményeket az eredetük alapján az alábbi kategóriák szerint kell minősíteni:

a) az ápolást indokoló fődiagnózis következményeként kialakult szövődmény jele „4”;

b) a kórházi ellátás során, a kezelés következtében kialakult nosocomiális eredetű fertőzés jele „C”;

c) az adott kórházi ellátás során, a kezelés következtében kialakult egyéb, nem nosocomiális eredetű fertőzés jele „D”.

(5) Kísérő megbetegedésként azon betegség folyamatot kell jelölni, amely az ellátást indokoló fődiagnózissal egy időben, vagy az adott ellátást megelőzően jelentkezett, de egymás között ok-okozati kapcsolat nem áll fenn. A kísérő megbetegedés ellátás során kezelt betegségnek minősül, kivéve a (6) bekezdésben foglaltakat. A kísérő megbetegedés jele „5”.

(6) Kísérő betegségnek minősül a fődiagnózistól eltérő diagnózisú olyan traumás sérülés is, amely azzal egyidejűleg, ugyanazon külső körülmény miatt keletkezett, függetlenül attól, hogy az ellátást indokoló fődiagnózissal azonos vagy attól eltérő testtájon keletkezett.

(7) Áthelyezést indokoló diagnózisként azt a fő okot kell megjelölni, amely miatt elsődlegesen szükségessé vált a beteg más ápoló osztályra, vagy más kórházba történő áthelyezése. Áthelyezés esetén a meghatározása kötelező, típusjele „2”.

(8) Az ellátás igénybevételi okának meghatározásához a „V” jelű „Z” kódokat abban az esetben lehet rögzíteni, ha az egészségi állapotra ható és az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők kerülnek definiálásra. A kód feltüntetése a 2. mellékletben nevesített esetekben, valamint a 11. melléklet I. rész 1.4. pontja szerint kötelező.

(9) Az „E” jelű, „A sérülések és mérgezések külső okai”-nak kiegészítő osztályozására kialakított BNO-kódokat (a BNO–10 S, T, V, W, X, Y betűvel kezdődő tételei) kötelezően kell használni, amikor a diagnózisok között megjelennek a sérülések, mérgezések, egyéb külső okok következményei. Ezt a jelzést akkor is alkalmazni kell, ha a T80-T88 kóddal, (Orvosi ellátás máshova nem osztályozott szövődményei”) „K” jelzéssel az állapot oka más jellemző kiemelésével már minősítésre került.

(10)2 A morfológiai kódokat „M” jelzéssel minősítve kell rögzíteni. A morfológiai kódok alkalmazása kötelező minden olyan esetben, amikor az ellátást indokoló fődiagnózis, vagy az ellátást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség, vagy a kísérőbetegség vagy a szövődmény daganatos betegség, és a daganatos betegség igazolása a szakma szabályai szerint legalább kórszövettani vizsgálattal megtörtént.

7. § A más jelzéssel már definiált állapotokra az állapot pontosításaként kiegészítő minősítés határozható meg „K” jelzéssel, az alábbiak szerint:

a)    az ellátást indokoló fődiagnózisra valamennyi kiegészítő minősítés alkalmazható, a szövődmények pontosítására kizárólag a c) pontban meghatározott kiegészítő minősítések adhatók meg;

b)    amennyiben fődiagnózisként „†” jelű BNO került rögzítésre, minden esetben kötelező annak valamelyik „*” jelű párját is rögzíteni;

c)    minden esetben alkalmazni kell a következmény kódot, ha az a 2. mellékletnek megfelelően besorolási szempont;

d)    amikor a szövődmény vagy a fődiagnózis orvosi kezelés következtében jött létre, a BNO–10. XIX. „Sérülések, mérgezések és külső okok bizonyos egyéb következményei” főcsoportjából alkalmazni kell az erre utaló kódokat;

e)    az osztályos ellátás befejezését követően érkezett diagnosztikus lelet alapján „K” jelzéssel az előzetesen már meghatározott ellátást indokoló fődiagnózis utólagosan pontosítható.

5. A haláloki diagnózisok meghatározása

8. § (1) A halálokok jelölésének meg kell felelnie a WHO előírásainak, a halottvizsgálati bizonyítványnak, illetve boncolás esetén a boncolási jegyzőkönyv kitöltésére vonatkozó szabályoknak. A klinikusi diagnózisok megadása minden esetben kötelező, a többi diagnózis csak boncolás esetén.

(2)3 Halálozás esetén a diagnózis típusokat a BNO-10 előírásai alapján az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a halált közvetlenül előidéző betegség vagy állapot megjelölése a klinikus által „6” típusjellel és a patológus által „8” típusjellel, amely az események sorozatában az alapbetegségből kiindulva a halált közvetlenül előidézte;

b) a megelőző ok, vagyis azon betegség vagy állapot megállapítása a patológus által „A” típusjellel, amely előidézte a halált közvetlenül okozó betegséget vagy állapotot;

c) a halál alapjául szolgáló betegség vagy állapot megjelölése a patológus által „7” típusjellel és a klinikus által „B” típusjellel, amely a halálhoz vezető események sorozatát elindította;

d) kísérő betegségek vagy állapotok megállapítása a patológus által „9” típusjellel, amelyek még kedvezőtlenül befolyásolták a kóros folyamat lezajlását és így hozzájárultak a halálhoz.

6. A különböző diagnózis típusok kódolásának szabályai

9. § (1) Ápolást indokoló fődiagnózis, ápolást indokoló fődiagnózis miatti szövődmény, kísérő betegség, nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében, egyéb szövődmény a kezelés következtében diagnózisként csak olyan BNO kód tüntethető fel, amely a beteg állapotát az osztályos ellátás során is jellemezte.

(2) Egy megbetegedés az (1) bekezdésben meghatározott diagnózis típusok körén belül kétszer nem rögzíthető sem eltérő, sem azonos típusú minősítéssel, sem azonos, sem más, de tartalmában azonos, vagy ugyanazon állapot különböző szintű definiálását jelentő BNO kóddal, sem annak tüneteivel.

(3) Az ápolást indokoló fődiagnózis csak olyan betegség lehet, amelynek kezelésére az osztályos ellátás során legalább egy releváns vizsgálatot – amely lehet az adott ellátást megelőzően már elvégzett, dokumentált vizsgálat kontrollja is – és egy releváns terápiát elvégeztek.

(4) Csak olyan betegség minősíthető az ápolást indokoló fődiagnózis miatti szövődménynek vagy kísérő betegségnek, amelyet az ellátás során meghatározott módon, a minősítésének megfelelően elláttak. Ezen megbetegedések akkor tekinthetők kezelt betegségnek, ha az ellátás során az adott betegségre legalább egy releváns vizsgálatot elvégeztek, vagy rendelkeztek a diagnózisra vonatkozó, más orvosi szolgálat által igazolt érvényes dokumentummal, és egy releváns terápiát alkalmaztak.

(5) Nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében (C), vagy egyéb szövődmény a kezelés következtében (D) típusú diagnózisok lehetnek nem kezelt betegségek is. Ezeket a diagnózis típusokat kötelező rögzíteni, ha az adott ellátás következtében alakultak ki. Ez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az adott ellátás során már nem került sor a létrejött szövődmény kezelésére, azt majd egy másik egészségügyi szolgáltató végzi.

(6) Nem adható meg az osztályos eset leírásában olyan diagnózis, amelyre vonatkozóan adekvát, a szakmai szabályok szerint elegendőnek minősülő információ az osztályos elbocsátás végén nem áll rendelkezésre, kivéve a kiegészítő kódokra vonatkozó 7. § e) pontjában leírt eseteket, továbbá halálozás esetén a kórbonctani diagnózisokat. Az állapot leírását az ismeret szintjének megfelelően kell megtenni.

7. A kórházi ellátást indokoló fődiagnózis kapcsolata az alapbetegséggel és a fődiagnózis miatti szövődménnyel

10. § (1) A megbetegedés stádiumának súlyosbodása esetén a betegség folyamatot eltérő módon kell rögzíteni:

a) amennyiben az ellátást megelőzően vagy az ellátás során az adott megbetegedés saját rendszerén belül változik, a folyamatot mindig az „alapbetegség-fődiagnózis” kapcsolattal kell leírni oly módon, hogy az osztályon ellátott előrehaladott stádiumú megbetegedést fődiagnózisként, az eredeti megbetegedést alapbetegségként kell rögzíteni;

b) a megbetegedés stádiuma más szervrendszerre való kiterjedéssel is változik, amely folyamat a „fődiagnózis-szövődmény a fődiagnózis miatt” kapcsolattal, és egyes esetekben az „alapbetegség-fődiagnózis” kapcsolattal is definiálható.

(2) A kezelt betegségnek minősülő krónikus megbetegedések – ha nem áll fenn kapcsolat a fődiagnózissal – kísérő betegségként írhatók le. Ha a krónikus megbetegedés a szabályokban megfogalmazottak szerint kapcsolatban van a fődiagnózissal, akkor értelemszerűen rögzíthető alapbetegségként is a (3)–(4) bekezdésben foglalt szabályok szerint.

(3) A szövődmény nem lehet az ellátás fődiagnózisa a következő esetekben:

a) ha az ellátás az eredeti megbetegedés felszámolására irányul és a szövődmény felszámolása ennek nyomán következik be, akkor az eredeti betegséget fődiagnózisként, a szövődményt szövődményként kell rögzíteni;

b) amennyiben a szövődmény megjelenése ad közvetlen okot a kórházi felvételre, de az az eredeti betegség kezelése nélkül nem szüntethető meg, szintén az eredeti megbetegedés a fődiagnózis – a 6. § (3) bekezdése szerinti esetben az eredeti megbetegedés rögzíthető alapbetegségként is, a betegség kiterjedését jelző BNO kódok szövődménynek minősítve jelenthetők;

c) ha a kórházi ellátás ideje alatt a megbetegedés súlyosbodik és az ellátás alapjául szolgáló betegség kiterjed más szervrendszerre, a kiterjedésre vonatkozó diagnózist szövődményként, az ezt kiváltó eredeti megbetegedést fődiagnózisként kell minősíteni.

(4) Az eredeti megbetegedés következtében fellépő szövődmény csak akkor rögzíthető fődiagnózisként, ha önmagában kezelve is megszüntethető, miközben az eredeti betegség közvetlen ellátására beavatkozás egyáltalán nem, vagy elhanyagolható mértékben történt.

(5) Ha valamely betegségre jellemző tünetcsoport megjelenése miatt került sor kórházi ellátásra, a kezelést indokoló fődiagnózis mellett a tünetcsoport diagnózisai nem rögzíthetőek.

(6) A diagnózis típusok kiválasztási szabályait minden szakma esetén alkalmazni kell, a betegségek rögzítését az összes szabály együttes alkalmazásával kell elvégezni.

(7) Az ellátás adatainak meghatározásánál alkalmazni kell a Kr. 14. számú mellékletének „Kitöltési útmutató” előírásait is.

8. A kórházi ellátást indokoló fődiagnózis, a fődiagnózis szövődménye és a fődiagnózis miatt végzett beavatkozások kapcsolata

11. § (1) Nem adható meg egy besorolási szempontnak számító beavatkozás mellett fődiagnózisként olyan betegség, amely az eredeti betegség tüneteként vagy szövődményeként lépett fel, még akkor sem, ha ez a betegség adott okot a vizsgálatok elkezdésére, és csak az eredeti betegség megismerését követően, az eredeti betegség megoldására végzett beavatkozással szüntethető meg.

(2) Minden olyan kórházi bázisadatnak minősülő beavatkozást rögzíteni kell az adatlapon, amelyet az adott ellátás során elvégeztek, beleértve az ebben az időtartamban más szervezeti egységben, vagy más egészségügyi szolgáltatónál végzett ellátásokat is. A bázisadatoknak minősülő beavatkozások listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A beavatkozás típusok minősítésének ki kell fejeznie a diagnózis típusokkal meghatározott megbetegedésekkel fennálló kapcsolatot. A besorolási tényezőnek számító beavatkozás kódolása során ezzel összhangban kell meghatározni és kiválasztani az ellátás tényleges szakmai jellegével összhangban a fődiagnózist.

9. Besorolási szabályok

12. § (1) A HBCs rendszer egy elő-főcsoportból és 25, a betegségek szerint meghatározott főcsoportból áll. Az elő-főcsoportra végzett vizsgálatokat követően az eseteket főcsoporthoz kell rendelni, majd a főcsoporton belül a megfelelő csoportot ki kell választani.

(2) A besorolás eljárása arra irányul, hogy az ellátás összes jellemzőjének ismeretében, az esettípus jellegét figyelembe véve, a szakmai szempontból meghatározható legmagasabb súlyszám kerüljön elszámolásra.

(3) A besorolás első lépésében vizsgálni kell, hogy az elő-főcsoportba tartozás feltételei fennállnak-e. Az elő-főcsoportba tartozás általános jele a „99” főcsoport kód, de egyéb főcsoportban is találhatóak olyan csoportok, amelyeket a besorolás elő-főcsoportként kezel.

(4) Elő-főcsoportba tartoznak azok az ellátások, amelyeknél:

a) az ellátás jellegét meghatározó fődiagnózisok alapján a csoport tételei többféle betegség szerinti főcsoportba is tartozhatnának, a kezelés homogén jellege azonban nem indokolja, hogy betegségtől függően minden főcsoportban önálló altételként jelenjenek meg;

b) az eset-csoport ráfordítás-igényessége, súlyossága miatt indokolt.

(5) Ha a besorolási paraméterek alapján az eset mind az elő-főcsoport egy HBCs-jébe, mind valamely főcsoport P jelű HBCs-jébe is besorolható, akkor a magasabb súlyszámú HBCs-t kell elszámolni, a 15. sorszámú „Újszülöttek” főcsoport kivételével.

13. § (1) Az elő-főcsoportba nem tartozó esetek a fődiagnózis alapján kerülnek a főcsoportba besorolásra. A főcsoportba tartozik az adott szervrendszer minden megbetegedése, amennyiben az az adott szervrendszerre lokalizáltan jelenik meg. A fertőzéses eredetű megbetegedések, valamint a sérülések, mérgezések, daganatos betegségek önálló főcsoporttal is rendelkeznek, amelyekbe azonban csak a szisztémás, több szervrendszert érintő megbetegedések kerülhetnek.

(2) A főcsoportokba sorolást követően az adott betegségek mellett már csak meghatározott beavatkozások fogadhatók el besorolási tényezőként. Nem megfelelő fődiagnózis választása esetén az elvégzett beavatkozás már nem besorolási tényező.

14. § A főcsoporton belüli csoportok meghatározásának módszerei:

a) a kombinációs besorolásoktól eltekintve a besorolás fő tényezői az ellátást indokoló fődiagnózis, és a fődiagnózis miatt végzett főbeavatkozás;

b) besorolás történhet a fődiagnózis és a fődiagnózis miatti főbeavatkozás együttes figyelembe vételével, azok együttes fennállása esetén;

c) besorolás történhet csak a fődiagnózis szerint;

d) besorolás történhet csak a főbeavatkozás szerint, ha az a főcsoportba tartozó összes megbetegedéssel előfordulhat;

e) megadott beavatkozások kombinációjának meghatározásával;

f) a besorolás feltétele egy adott beavatkozás kizárólagos elvégzése, amennyiben azonban más beavatkozásra is sor kerül, akkor az eset másik csoportba sorolódhat;

g) megadott betegségek, betegség típusok kombinációja alapján;

h) megadott betegség kombinációk és beavatkozás kombinációk együttes fennállása alapján;

i) a besorolás típusok variálódhatnak a szerint is, hogy a beteg honnan érkezett, hova távozik, mi a további sorsa;

j) újszülöttek esetén meghatározó tényező a születési, ezt követően a felvételkori testsúly;

k) igazoló eljárások esetén besorolást befolyásoló tényező a szolgáltatás mennyisége;

l) csoport besorolást módosító tényező meghatározott esetekben a társult betegség vagy a súlyos társult betegség fennállása és kezelése.

10. A társult betegség minősítésének szabályai

15. § (1) Az esetek – a szülészeti és az újszülött ellátás főcsoportokat kivéve – a társult betegségek alapján négyféle minősítésű kategóriába kerülhetnek:

a) társult betegség nélkül,

b) társult betegséggel,

c) súlyos társult betegséggel,

d) társult betegség szerint nem minősített.

(2) Az esetnek csak azon másodlagos diagnózisa kaphat társult betegség minősítést, amely adatai között volt szövődmény az ellátást indokoló fődiagnózis miatt, vagy kísérő betegség minősítéssel megjelenő diagnózis, valamint a több osztályos ellátásból álló ellátási eseteknél a fő ellátási eseten kívüli ellátások szakmai szempontból ezzel egyenértékű diagnózisai is.

(3) Nem lehetnek társult betegségek a kezelés miatt bekövetkezett szövődmények.

(4) Nem besorolási szempontnak számító társult betegségek:

a) tünet, tüneti diagnózis;

b) amennyiben a fődiagnózis és a társult betegség „M” jelű HBCs-je megegyezik, vagy a társult betegség „M” jelű HBCs-ben fődiagnózisként nem elfogadható;

c) a kezelés következménye;

d) a 5. melléklet szerint egyéb speciális kizáró feltétel esetén megjelölt betegség.

11. A súlyos társult betegség minősítésének szabályai

16. § (1) A társult betegségnek számító betegségek közül meghatározott betegségek súlyos társult minősítést kapnak, melyeket a 6. melléklet tartalmaz. Súlyos társult betegség lehet az a megbetegedés, amely

a) társult betegségnek számít az adott ellátási eset HBCs jellemzőinek tekintetében, és

b) ezen belül súlyos társult betegség minősítést kapott.

(2) Az ellátási eset súlyos társult betegség minősítést akkor kaphat, ha

a) a beteg rendelkezik legalább egy súlyos társult betegséggel,

b) a kórház rendelkezik súlyos társult betegség ellátására alkalmas egységgel és

c) a b) pont szerinti egységen egy napot meghaladó időtartamban ellátták a beteget, és itt a részére

ca) egy napot meghaladó időtartamban igazolható eljárást végeztek, vagy

cb) immunglobulin pótlás esetén az alkalmazott mennyiség eléri a meghatározott betegségekben, illetve életkori csoportokban besorolási feltételként elfogadott minimumot.

(3) Egy napot meghaladó a súlyos társult betegség ellátása akkor, ha egyfajta igazoló eljárást legalább 36 órán keresztül folyamatosan végeztek, vagy legalább kétfajta igazoló eljárásból nem egyidejűleg biztosítottak ellátást egy-egy napon, azaz legalább kétszer 20 órán keresztül.

(4) Az intenzív igazoló eljárásnál egy ellátási nap akkor kerülhet beírásra, ha azt a beteg részére legalább 20 órán keresztül nyújtották.

(5) A 36 órát meghaladó ellátásokat lehet 2 ellátási napként rögzíteni.

(6) Az újszülött problémák minősítésénél a súlyos társult betegségek listája az újszülött súlyos problémák kódjával bővül.

12. Speciális besorolási szabályok

17. § (1) A beültetett implantátumok eszköz kódja „A” jelzéssel csak akkor rögzíthető, ha azt számlával igazolható módon az ellátó intézmény biztosította a beteg részére és az implantátum nem tételesen finanszírozott. Ha az implantátumok egy része tételes elszámolással („6” és „8” beavatkozás típus), vagy egyéb módon („7”, „9” és „D” beavatkozás típus) finanszírozott, az implantátum árát nem tartalmazó csoportoknál az implantátum beépítése besorolási tényezőként meghatározott esetekben figyelembe vehető.

(2) Műtét esetén csak a fődiagnózis miatti főműtét (1-es típus) vehető figyelembe, kivéve, ha kombinációs besorolást kell elvégezni, vagy igazoló eljárással végzett ellátást kell minősíteni.

(3) Műtéti úton végzett biopsiák esetén – ha nem terápiás célú műtét közben történik a mintavétel – „1” típusú beavatkozásként rögzíteni kell azt a feltáró műtétet, amely az eljárást lehetővé tette, és „2” típussal kell megadni a biopsia kódját.

(4) Az igazoló eljárásként besorolási tényezőnek számító tevékenységeket, ha más besorolási tényezőnek számító beavatkozást nem végeztek, „1” jelzéssel kell ellátni, az elsődleges besorolási szempontnak számító beavatkozás mellett pedig „2” jelzéssel kell rögzíteni.

(5) A beavatkozás kódok meghatározásánál – kivéve a műtéti úton végzett biopsiákat és egyéb műtéti mintanyerési eljárásokat – egy eljárást csak azzal a jellel kell megnevezni, amely a tevékenységet teljes mértékben azonosítja. Nem rögzíthetők önálló beavatkozás jelekkel azok az eljárások, amelyek minden esetben szerves részei egy másik eljárásnak.

(6) A beavatkozások mennyiségi rovatába a mennyiségi egységben meghatározott értéket kell beírni.

(7) A Kr. 14. számú mellékletében a „Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)” mezőt csak onkológiai daganatellenes kezelések és reoperáció esetén kell kitölteni.

(8)4 A daganatellenes kezeléseknél meg kell jelölni a beavatkozás minősítését az ellátásban elfoglalt helye szerint (M):

a) 0. neoadjuváns beavatkozás,

b) 1. adjuváns beavatkozás,

c) 2. első vonalbeli kezelés,

d) 3. másod vonalbeli kezelés,

e) 4. harmad, illetve többed vonalbeli kezelés.

(9) Az „M” mezőben 5 kódjelű reoperáció az a műtéti beavatkozás, amelyet egy megelőző, bármely egészségügyi szolgáltatónál végzett műtéti jellegű tevékenységet követően ugyanabban a régióban végeznek

a) a beavatkozás nem tervezett elégtelensége miatt, ide nem értve a bármilyen ok miatt tervezetten szükséges sorozat műtéteket, vagy

b) a beavatkozás következtében kialakult szövődmény elhárítása céljából.

(10) A tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelést tartalmazó protokollokat „F” beavatkozás típussal kell rögzíteni. Ezzel párhuzamosan az „F” beavatkozás típussal jelentett protokollokban felhasznált tételes elszámolás alá eső gyógyszereket is jelenteni kell az R. 1/A. számú mellékletében meghatározott OENO kóddal, szintén „F” beavatkozás típussal.

(11) Abban az esetben, ha a beteg adott ellátást követően visszatér a megbetegedés következményeinek további kezelésére, és ezen megbetegedés ténylegesen már nem áll fenn, vagy csak tünet szintű következménye regisztrálható, a következő kódolási szabályt kell alkalmazni:

a) az alapbetegség megjelölése, amely az a megbetegedés, ami korábban fennállt, de vizsgálat során már nem, vagy amelyre korábban már történt kórházi ellátás, és amely következményének vizsgálatára vagy ellátására került sor az aktuális kórházi ellátásban;

b) kórházi ellátást indokoló fődiagnózis megjelölése, az állapotnak megfelelően U9920 Status post sanationem BNO kóddal.

(12) Aktív részszámlák esetén a legnagyobb felső határnapú HBCs felső határnapját meghaladó ápolási napokra számolhatók el hosszúnapok a hosszúnap elszámolás szabálya szerint. Azaz a legnagyobb felső határnapú HBCs felső határnapját meghaladó időtartamból intenzív osztályon töltött napokra intenzív hosszúnap jár, a többi osztályos ápolásra hosszúnap. A tényleges elszámolási csoport hosszúnapja szerint járó különbözet az eset lezárásakor kerül elszámolásra.

18. § (1) Az „S” jelű sürgősségi csoportok elszámolása csak Sürgősségi Betegellátó Osztályon (SBO) végzett 6–24 óra közötti időtartamú ellátásokra történhet meg, ha az ellátás megfelel a vonatkozó besorolási szempontoknak. A 6 óránál rövidebb SBO-n végzett ellátási események járóbeteg-szakellátásként számolhatók el. A sürgősségi csoportba tartozó esetet az összevonási és garanciális szabály alkalmazásakor esetenként egy ápolási nappal kell figyelembe venni. Az „S” jelű csoportok a 24 órát meghaladó ellátás esetén a nem SBO-n is elszámolhatók.

(2) A 24 órán belüli ellátási események, amelyek nem sorolhatók be az egynapos műtéti eseményekbe, az „S” jelű csoportokba, vagy a Kr. 36. § (2) bekezdésében meghatározott kivételek közé, ambuláns ellátásként számolhatók el.

(3) A „társult betegséggel”, illetve „súlyos társult betegséggel” minősített csoport csak akkor számolható el, ha a kórházi ápolás ideje elérte az adott társult betegséges HBCs alsó határnapját. A társult betegséges, az R. 1. § (7) bekezdés b) pontja szerinti rövid eseteket a minősítés nélküli HBCs-be kell besorolni.

(4) A „609Z Veseelégtelenség súlyos társult betegséggel” csoport csak akkor kerülhet elszámolásra, ha az egyéb feltételek teljesülése mellett a beteg részesült peritonealis vagy haemodializálási szolgáltatásban – a 88530, 88531, 88585, 88586, 88570, 88600, 88604, 88605 kódok alapján – is a kórházi ellátás időtartama alatt. Ha a beteg nem részesült dializálási szolgáltatásban, akkor a besorolást a 2. mellékletben foglaltak szerint a következő elszámolható legmagasabb súlyszámú HBCs szerint kell elvégezni.

(5)5 A tételesen finanszírozott, nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárással összefüggő ellátások esetén két finanszírozási eset számolható el. Ebben az esetben a nagy értékű műtéti eljárás, valamint az azt megelőző ellátás önálló finanszírozási tételként számolható el az elszámolási szabályok figyelembe vételével. Az adatlapok kitöltésére az általános fekvőbeteg jelentési szabályok érvényesek, azzal, hogy nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti beavatkozás előtti ellátás lezárása az adatlapon „További sorsa = „N” jelzéssel” rögzíthető. Ezt az értéket kell rögzíteni az osztályos eset további sorsa mezőjébe is, ha a továbbiakban műszív beültetésre vagy transzplantációra kerül sor.

13. Összevonási szabályok

19. § (1) A Kr. 40. § (3) bekezdése alapján az egy kórházi ellátás során több aktív osztályon történt kezelést – az áthelyezés indokától függetlenül–egy finanszírozási esetként kell elszámolni. Ez alól kivételt jelent, ha

a) két aktív osztályos esemény között 30 napot meghaladó krónikus ellátásra került sor,

b)6 az R. 8. számú melléklet 1., 2., és 8–12. pontja szerinti nagy értékű beavatkozást tartalmazó ellátás és az azt megelőző ellátás önálló finanszírozási esetként számolható el.

(2) Az összevonás – a R. 14. számú mellékletében meghatározott kivételektől eltekintve – az első ellátás elszámolási csoportjának felső határnapját megelőzően ugyanazon kórházba visszavett betegek ellátási eseteire is vonatkozik. Az összevonás elvégzése során érvényesíteni kell a legmagasabb díj elszámolásának szabályát.

(3) Az összevont kórházi eset meghatározásának fő szabályai:

a) az aktív osztályos esetek közül fő osztályos esetként – önálló HBCs besorolással – ki kell választani azt az ellátást, amelynek erőforrásigénye a legjelentősebb – csoportjának súlyszáma a legmagasabb – volt;

b) a kiválasztott fő osztályos eset „3” típusú diagnózisát és a besorolásban hozzátartozó beavatkozást kell az összevont eset „3” típusú diagnózisának és „1” típusú beavatkozásának tekinteni, a többi osztályos eset diagnózisai és beavatkozásai társult betegségként, egyéb szövődményként, egyéb beavatkozásként kezelendőek;

c) az a) és b) pontok alól kivételt jelentenek az önálló intenzív osztályon végzett ellátást tartalmazó több osztályos ápolások;

d) ha az intenzív osztályos ápolás „3”, vagy „4”, vagy „5” típusú diagnózisai – a típustól függetlenül – és az elvégzett beavatkozások alapján „súlyos társult betegséggel” minősítésnek megfelelő, akkor a többi osztályos eset adatait ki kell egészíteni az intenzív ellátás jellemzőivel, és ezt követően kell elvégezni a súlyszám értékek alapján történő kiválasztást;

e) az intenzív ellátás csak akkor nem vehető figyelembe a kiválasztásban, ha

ea) a fődiagnózis („3”) légzőrendszeri megbetegedés, de a többi osztályos ellátás fődiagnózisa nem légzőrendszeri megbetegedés, vagy

eb) a szeptikémiás csoporthoz tartozó a fődiagnózis (kivéve „A4191 Septicaemia többszervi elégtelenséggel”), de a többi osztályon nem szeptikémiás a fődiagnózis;

f) az összevont eset összes jellemzője szerint kell meghatározni a végső HBCs-t, mely alól kivételt képez, ha a fő osztályos esetnek tekintett ellátás önálló besorolással meghatározott súlyszáma magasabb, mint az összevont eset összes jellemzője alapján meghatározott HBCs súlyszám;

g) újszülött esetén elsődlegesen újszülött-ellátási csoport kerül kiválasztásra;

h) szülés első ellátása esetén elsődlegesen szülési csoport kerül kiválasztásra;

i) a garanciális szabály alkalmazásakor az összevonás előtt történik annak a vizsgálata, hogy megfelel-e az eset a garancia kivételnek, garancia kivétel vizsgálata minden esetben a súlyos társult minősítés nélküli csoportra történik.

(4) Az összevonási algoritmust részletesen az 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 1. pontja tartalmazza.

(5) A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg-ellátás elszámolásának szabályai az 1. melléklet „II. A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg ellátás folyamatábrája” rész szerinti folyamatábrában találhatók.

(6) Ha egy adott kórházi eset a besorolási feltételeknek megfelelően a polirezisztens TBC csoportba tartozó, akkor–függetlenül az ellátó osztályok számától és jellegétől – a normatív napig mindenképpen aktív finanszírozási esetként kell elszámolni a „1360 Gümőkór polirezisztens kórokozóval” csoportban. Az összevonás során nem kell érvényesíteni a 30 napot meghaladó krónikus ellátás esetén új aktív finanszírozási eset elszámolására vonatkozó szabályt. Amennyiben az összes osztályos eset ellátási napjai együttesen meghaladják a fenti csoport normatív idejét, a normatív feletti napokra az ellátó osztály jellegétől függően vagy az aktív elszámolási szabályokat kell alkalmazni, vagy a krónikus ellátásra járó naparányos díjat kell elszámolni.

(7) A HBCs összevonási és garanciális szabályt alkalmazni kell a kúraszerű ellátásra, valamint a fekvőbeteg- és kúraszerű ellátási események között is. A kúraszerű ellátási események kezelése ebben a tekintetben is azonos a kórházi ellátási eseményekkel.

14. Ismételt besorolást igénylő elszámolási szabályok az alkalmazás sorrendjében

20. § (1) Ha fődiagnózisként a tünetek az „R” betűvel kezdődő BNO kódok, valamint az U9990, az U9920, alapbetegségként daganat, váz-izomrendszeri betegségek, a maxillofacialis régió megbetegedései, vagy a Q6760, az S4270, az S5270, az S6240, az S6270 diagnózisok vannak feltüntetve, és a beavatkozás megtörtént, akkor a besorolás az alapbetegség és a beavatkozás alapján történik.

(2) Ha a besorolási paraméterek alapján az eset mind az elő-főcsoport egy HBCs-jébe, mind valamely főcsoport P jelű HBCs-jébe is besorolható, akkor a magasabb súlyszámú HBCs-t kell elszámolni, kivéve a „15. Újszülöttek” főcsoportot.

(3) Amennyiben egy csillagos HBCs-be tartozó ellátásra az adott intézet nem jogosult, és az eset nem tartozik a 14. mellékletben meghatározott kivételek közé, a következő elszámolható legmagasabb súlyszámú csoportba kell besorolni.

(4) A társult betegséggel, illetve súlyos társult betegséggel minősített csoport csak akkor számolható el, ha a kórházi ápolás ideje elérte az adott társult betegség HBCs alsó határnapját. A társult betegséges rövid eseteket a minősítés nélküli HBCs-be kell besorolni.

21. § (1) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében rehabilitációs tevékenységnek elfogadott, a 16. mellékletben szereplő OENO kódok esetén az adatlapon a mennyiség rovatba a tevékenység elvégzésének tényleges időtartamát kell beírni percben, kezelési naponként.

(2) A rehabilitáció eredményességének mérése érdekében a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében a nappali ellátási program kezdetén, a program közepén és végén, a beteg hazabocsátásakor szükséges a beteg állapotát felmérni, és a beteg állapotának megfelelő – a 9. mellékletben szereplő – funkcionális kódot rögzíteni. Az adatlapon a köztes kezelési napokon az előző felmérés eredményét kell feltüntetni.

22. § (1) Az aktív és kúraszerű ellátások, valamint a más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg ellátás folyamatábráit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A meghatározott módon kódolható diagnózisok listáját a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A beavatkozások listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A társult betegségként nem elfogadott, de kódolható BNO kódok listáját az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A súlyos társult betegségek listáját a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az újszülöttek első ellátását követő kórházi ellátások során használható fődiagnózisok listáját a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 2/A. § (6) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárás értelmében indikáción túl alkalmazható gyógyszerek listáját a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az FNO kódokat a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A többparaméteres non-invazív monitorizálás tevékenység részletszabályait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A szülés és az újszülöttek kódolásának és besorolásának szabályait a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Egyes különleges kórházi ellátások kódolásának és besorolásának szabályait a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A kúraszerű ellátások kódolásának és besorolásának szabályait a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A meghatározott intézeti körben végezhető ellátásokat tartalmazó homogén betegségcsoportok eseteinek elszámolási szabályait a 14. melléklet tartalmazza.

(15) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében végezhető rehabilitációs tevékenységek elszámolási szabályait a 15. melléklet tartalmazza.

(16) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében végezhető rehabilitációs tevékenységek besorolási szabályait a 16. melléklet tartalmazza.

15. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) A 24. § és a 17. és 18. melléklet 2012. március 1-jén lép hatályba.

24. §7

1. melléklet a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez8

MHKT_1.PDF

2. melléklet a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez9

Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatai

**** Főcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések

**** 01 001A    Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt

BETEGSÉGEK "A"

A főcsoportba tartozó bármely betegség

BETEGSÉGEK "B"

C7100    Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

C7110    Homloklebeny rosszindulatú daganata

C7120    Halántéklebeny rosszindulatú daganata

C7130    Fali lebeny rosszindulatú daganata

C7140    Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

C7150    Agykamra rosszindulatú daganata

C7160    Kisagy rosszindulatú daganata

C7170    Agytörzs rosszindulatú daganata

C7180    Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7190    Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7220    Szaglóideg rosszindulatú daganata

C7230    Látóideg rosszindulatú daganata

C7240    Hallóideg rosszindulatú daganata

C7250    Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7280    Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

C7290    Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7520    Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata

C7530    Tobozmirigy rosszindulatú daganata

C7930    Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940    A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

D3200    Agyburkok jóindulatú daganata

D3201    Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma

D3202    Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma

D3203    Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma

D3204    Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma

D3205    Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma

D3206    Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma

D3207    Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma

D3208    Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma

D3209    Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma

D320A    Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma

D3300    Supratentorialis agy jóindulatú daganata

D3310    Infratentorialis agy jóindulatú daganata

D3320    Agy k.m.n. jóindulatú daganata

D3330    Agyidegek jóindulatú daganata

D3340    Gerincvelő jóindulatú daganata

D3370    A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata

D3390    Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.

D3540    Tobozmirigy jóindulatú daganata

D4440    Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata

Q2741    Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban

Q2820    Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége

Q2821    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális

Q2822    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális

Q2823    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális

Q2824    A keményburok arteriovenosus fistulája

Q2830    Az agyi erek egyéb rendellenességei

Q8581    Hemangioblastoma cerebelli

Q8582    Hemangioblastoma hemispheriális

Q8584    Hemangioblastoma agytörzsi

BEAVATKOZÁSOK "C"

50122    Tractotomiák, pediculomotomia, Sjöquist műtét

50130    Műtét a törzsdúcok területén, incisio, roncsolás

50131    Cryothalamotomia

50132    Stereotacticus laesio a törzsduci struktúrákban

50147    Hemispherectomia

5014A    Axialis supratentoralis állománytumor eltávolítás

5014B    Agytörzsi állománybeli tumor v. cysta eltávolítása

5014C    Suprasellaris tumor transcranialis eltávolítása

5014F    Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res.

5014H    Pontocerebell. tumor eltávolítása suboccipit. feltárással

5014I    Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása

5014K    Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv.

5014L    Res.transsigmoid.s.translabyr.neurinomae n.acustici

50204    Kombinált craniofacialis dysostosis műtéte

50215    Intracranialis vénás sinusok reconstructioja

50290    Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv.

50590    Mellékveseállomány transplantatioja az agyba

50591    Sympathicus ganglion transplantatioja az agyba

50740    Corpus pineale regio tumorainak eltávolítása

50754    Transsphenoid. intra-suprasellaris tumor eltávolítás

52074    Extra-intracr. terj. hátsóscala tumor rad. műtétje

52075    Belső hallójárat feltárása a középső scalán át

52077    Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől

5385A    Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio

5387D    Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja

53950    Intracranialis saccularis aneurysma clippelése

53951    Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése

BEAVATKOZÁSOK "D"

37288    Agyi gammasugár-sebészet

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)

**** 01 001B    Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt

BETEGSÉGEK

S0200    A koponyaboltozat törése

S0210    A koponyaalap törése

S0270    A koponya és arccsontok többszörös törései

S0271    Koponyacsontok többszörös törései

S0280    A koponya és arc egyéb csontjainak törései

S0290    A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.

S0400    A n. opticus és látópályák sérülése

S0410    A n. oculomotorius sérülése

S0420    A n. trochlearis sérülése

S0430    A n. trigeminus sérülése

S0440    A n. abducens sérülése

S0450    A n. facialis sérülése

S0460    A n. (stato-) acusticus sérülése

S0470    A n. accessorius sérülése

S0480    Más agyidegek sérülése

S0490    K.m.n. agyideg sérülése

S0610    Traumás agyvizenyő

S0620    Az agy diffúz sérülése

S0630    Lokalizált agysérülés

S0640    Epiduralis vérzés

S0650    Traumás subduralis vérzés

S0660    Traumás subarachnoidealis vérzés

S0670    Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel

S0680    Egyéb koponyaűri sérülések

S0690    Koponyaűri sérülés, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50203    Calvaria-plastica allo- vagy autografttal

50215    Intracranialis vénás sinusok reconstructioja

**** 01 001C    Speciális intracranialis műtétek 18 év alatt

BETEGSÉGEK "A"

A főcsoportba tartozó bármely betegség

A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!

BETEGSÉGEK "B"

A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!

BEAVATKOZÁSOK "C"

A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!

BEAVATKOZÁSOK "D"

A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)

**** 01 001F    Agykamrai shunt revízió

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50240    Ventricularis shunt revisioja

**** 01 002A    Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség, kivéve 001B,002B csoport diagnózisai!

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50111    Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia

50112    Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia

50119    Intracerebralis haematoma eltávolítása

5011A    Intracerebellaris haematoma eltávolítása

5011C    Ventriculoscopias therapias beavatkozások

50120    Praefrontalis leukotomia

50121    Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio

50140    Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri

50141    Epileptogén focus és zóna excisioja

50142    Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után

50143    Resectio fungus seu prolapsus cerebri

50144    Res.abscessus supratentorialis cerebri

50145    Res.abscessus cerebellaris

50146    Lobectomia cerebri

50148    Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása

50149    Arnold-Chiari malformatio műtétje

5014D    Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio

5014E    Intaventricularis meningeoma eltávolítása

5014G    Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással

50201    Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása

50202    Egyszerű craniostenosis műtétje

50212    Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica

50213    Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.

50214    A.meningea lekötése, resectioja

50216    Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio

50219    Extra-intracranialis arteriás bypass

50220    Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)

50230    Ventriculo-atrialis shunt beültetés

50231    Ventriculo-peritonealis shunt beültetés

50232    Ventriculo-cavalis shunt beültetés

50292    Optochiasmalis arachnolysis

50312    Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia

50333    Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio

50402    Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia

50490    Janetta műtét (agyideg decompressio)

51604    Transcranialis orbita feltárás

**** 01 002B    Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt

BETEGSÉGEK

S0200    A koponyaboltozat törése

S0210    A koponyaalap törése

S0270    A koponya és arccsontok többszörös törései

S0271    Koponyacsontok többszörös törései

S0280    A koponya és arc egyéb csontjainak törései

S0290    A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.

S0400    A n. opticus és látópályák sérülése

S0410    A n. oculomotorius sérülése

S0420    A n. trochlearis sérülése

S0430    A n. trigeminus sérülése

S0440    A n. abducens sérülése

S0450    A n. facialis sérülése

S0460    A n. (stato-) acusticus sérülése

S0470    A n. accessorius sérülése

S0480    Más agyidegek sérülése

S0490    K.m.n. agyideg sérülése

S0610    Traumás agyvizenyő

S0620    Az agy diffúz sérülése

S0630    Lokalizált agysérülés

S0640    Epiduralis vérzés

S0650    Traumás subduralis vérzés

S0660    Traumás subarachnoidealis vérzés

S0670    Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel

S0680    Egyéb koponyaűri sérülések

S0690    Koponyaűri sérülés, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50111    Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia

50112    Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia

50119    Intracerebralis haematoma eltávolítása

5011A    Intracerebellaris haematoma eltávolítása

50143    Resectio fungus seu prolapsus cerebri

50144    Res.abscessus supratentorialis cerebri

50145    Res.abscessus cerebellaris

50146    Lobectomia cerebri

50201    Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása

50212    Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica

50213    Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.

50214    A.meningea lekötése, resectioja

50217    Frontobasalis sérülés ellátása

50218    Laterobasalis sérülés ellátása

**** 01 002C    Nagy intracranialis műtétek 18 év alatt

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50111    Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia

50112    Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia

50119    Intracerebralis haematoma eltávolítása

5011A    Intracerebellaris haematoma eltávolítása

5011C    Ventriculoscopias therapias beavatkozások

50120    Praefrontalis leukotomia

50121    Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio

50140    Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri

50141    Epileptogén focus és zóna excisioja

50142    Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után

50143    Resectio fungus seu prolapsus cerebri

50144    Res.abscessus supratentorialis cerebri

50145    Res.abscessus cerebellaris

50146    Lobectomia cerebri

50148    Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása

50149    Arnold-Chiari malformatio műtétje

5014D    Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio

5014E    Intaventricularis meningeoma eltávolítása

5014G    Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással

50201    Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása

50202    Egyszerű craniostenosis műtétje

50212    Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica

50213    Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.

50214    A.meningea lekötése, resectioja

50216    Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio

50219    Extra-intracranialis arteriás bypass

50220    Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)

50230    Ventriculo-atrialis shunt beültetés

50231    Ventriculo-peritonealis shunt beültetés

50232    Ventriculo-cavalis shunt beültetés

50292    Optochiasmalis arachnolysis

50312    Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia

50333    Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio

50402    Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia

50490    Janetta műtét (agyideg decompressio)

51604    Transcranialis orbita feltárás

VAGY BEAVATKOZÁSOK

5011B    Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása

**** 01 003E    Rutin intracranialis műtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

14011    Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt

16980    Ventriculoscopia, intracraniális

34473    Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt

50100    Punctio ventriculi cerebri, drain

50101    Epi-subdur.,intracerebralis tályog punctio/leszívás

50102    Intracraniális tumor cysta punctiója

50103    Subduralis effusio (csecsemő) punctio és drainge-a

50110    Trepanatio cranii, exploratio intracranialis

50113    Osteomyelitises koponyacsont resectio

50114    Subdur., subarachn. tér tartós drainage

50115    Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage

50116    Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás

50117    Subduralis haematoma eltávolítása

50118    Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása

5014M    Agykéreg vagy agyhártya incisio

50151    Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás

50200    Impressiós koponyatörés ellátása

50203    Calvaria-plastica allo- vagy autografttal

50210    Duraplastica (cranialis) autolog

50211    Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog

50761    Rathke-tasak cysta v.craniophar. punctio, drainage

81510    Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése

**** 01 0040    Speciális gerinc-, gerincvelőműtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50291    Transoralis dens resectio

50321    Percutan stereotacticus chordotomia

50335    Intradur.extramed.ventr.spin.tu.eltávolítása

50337    Intramedullaris tumorok exstirpatioja

50343    Extra-intr.spin.lipomával komb.meningo-myeloc.műtét

53180    Hallásjavító agytörzsi implantátio

5385B    Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio

58032    Dissectomia thor., costo-transversect.s.facetectomia

58106    Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés

58108    Lumb.retrop. feltárás csitest.tu.res.+fixatio

5810H    Gerinc belső rögzítése

**** 01 0050    Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50302    Decompressio spinalis anterior

50303    Decompressio spinalis anterolateralis

50311    Radicotomia spinalis intraduralis

50314    Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv.

50320    Chordotomia laminectomiával

50322    Longitudinalis myelotomia

50331    Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt

50332    Syringo-peritonealis shunt

50334    Intradur.extramed.dors.spinalis tu. eltávolítása

50336    Cauda-tumorok eltávolítása

50342    Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio

50344    Tethered cord műtétje (diastematomyelia is)

50390    Spinalis neuropacemaker implantatio

53990    Decompressio arteriae vertebralis

58030    Discectomia anterior cervicalis

58031    Discectomia cervicalis anterior multiplex

58100    Ventrofixatio cervicalis lemezzel

58101    Ventrofixatio cervicalis csont+lemez

58103    Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque

58104    Dens epistrophei törés csavaros fixatioja

58105    Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio

58107    Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása

58109    Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét)

5810A    Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II)

5810G    Steffee lemezelés

5810L    Spondylodesis ventrolateralis thoracalis

5810M    Spondylodesis ventrodorsalis

5810P    Spondylodesis-PLIF

5810R    Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel

86610    Spinalis neuropacemaker behelyezése

**** 01 0060    Rutin gerinc-, gerincvelőműtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50300    Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia

50301    Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia

50310    Radicotomia spinalis extraduralis

50313    Spin.intradur. granuloma/absc. incisio

50330    Gerincvelői cysta incisioja

50340    Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia

50341    Spinalis dura-graft

50345    Spin.epidur. granuloma/absc. resectio

50350    Epiduralis és periradicularis cicatrectomia

50351    Spinalis arachnolysis, adhesiolysis

50360    Lumbalis liquordrainage

50361    Lumbo-peritonealis shunt

50370    Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel

50371    Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia

58102    Spondylodesis cervicalis posterior

5810B    Harrington műtét

5810C    Luque műtét

5810D    Jacobs-mutet

5810E    Rovátkolt lemezelés

5810N    Spondylodesis translaminaris

84112    Crutchfield-húzás

**** 01 007B    Extracranialis érműtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

53800    Carotis embolectomia

53811    TEA subclavia

5381A    TEA vertebralis

5381B    TEA anonyma

5381E    EEA carotis

5381F    TEA carotis

53820    Érresectiók, reimplantatiók carotis

53821    Érresectiók, reimplantatiók subclavia

53822    Érresectiók, reimplantatiók vertebralis

5382E    Supraaorticus aneurysma resectio

5382F    Subclavia-carotis transpositio

5382G    Carotis-subclavia transpositio

5382H    Vertebralis-carotis transpositio

53830    Interpositio aorto-supraaorticus

5383K    Interpositio subclavia-caroticus

5383L    Interpositio axillo-caroticus

5383M    Interpositio subclavia-subclavianus

5383N    Interpositio carotico-subclavianus

5383P    Interpositio carotico-caroticus

5383R    Interpositio aorto-anonymalis

5383S    Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.

5383T    Interpositio aorto-subclavianus

**** 01 008A    Plexus brachialis műtétei

BETEGSÉGEK

G5400    Plexus brachialis rendellenességek

G5420    Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.

G5490    Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.

S1430    A karfonat sérülése

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50411    Plexus brachialis neurinoma eltávolítása

50420    Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)

50421    Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)

50422    Sutura epi et perineuralis nervi

50431    Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis

50433    Adhaesiolysis plexus brachialis

50450    Transpositio nervi periferialis

**** 01 008B    Plexus brachialis komplikált műtétei

BETEGSÉGEK

S1430    A karfonat sérülése

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50423    Reanastomosis nervorum

50424    Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata

50440    Ideg-graft transplantatio (autolog)

50460    Anastomosis cruciatus nervi periferiális

**** 01 009C    Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri nagy műtétek (kivéve: plexus brachialis)

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50412    N.glossopharyngeus és N.vagus neurinoma eltáv.

50451    Transpositio nervi facialis

50461    Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis

50462    Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis

**** 01 010A    Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinműtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50400    Excisio nervi intercostalis

50401    Trigeminus ág exhairesise

50403    Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása

50404    Gasser dúc percutan roncsolása

50405    Nervus accessorius neurotomia

50410    Neurinoma eltávolítása perifériás idegből

50420    Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)

50421    Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)

50422    Sutura epi et perineuralis nervi

50423    Reanastomosis nervorum

50432    Carpal tunnel felszabadítás

50434    Adhaesiolysis nervi intercostalis

50435    Egyéb Tunnel syndromák műtétei

50441    Ideg-graft transplantatio (homológ)

50450    Transpositio nervi periferialis

50460    Anastomosis cruciatus nervi periferiális

50463    Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.

50471    Sympathectomia thoracalis chemica

50492    Facialis tic műtétje (decompr.,rostritkítás)

50510    Sympathectomia thoracalis

50511    Sympathectomia lumbalis

50512    Sympathectomia lumbalis bilateralis

50513    Sympathectomia epinephrectomiamque

50514    Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)

50530    Sutura nervi (para)sympathici

57781    Resectio costae primae

57785    Exstirpatio costae I. et sympathectomia thoracalis

58311    Scalenotomia

**** 01 010B    Perifériás idegrevíziós műtétek

BETEGSÉGEK

S0400    A n. opticus és látópályák sérülése

S0410    A n. oculomotorius sérülése

S0420    A n. trochlearis sérülése

S0430    A n. trigeminus sérülése

S0440    A n. abducens sérülése

S0450    A n. facialis sérülése

S0460    A n. (stato-) acusticus sérülése

S0470    A n. accessorius sérülése

S0480    Más agyidegek sérülése

S0490    K.m.n. agyideg sérülése

S4400    Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában

S4410    A nervus medianus sérülése a felkar magasságában

S4420    A nervus radialis sérülése a felkar magasságában

S4430    A nervus axillaris sérülése

S4440    A nervus musculocutaneus sérülése

S4450    A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében

S4470    Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S4480    Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében

S4490    K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S5400    A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében

S5410    A N. medianus sérülése az alkar szintjében

S5420    A N. radialis sérülése az alkar szintjében

S5430    Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében

S5470    Több ideg sérülése az alkar szintjében

S5480    Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében

S5490    K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében

S6400    Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6410    A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében

S6420    A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6430    A hüvelykujj idegének sérülése

S6440    A kéz egyéb ujjának idegsérülése

S6470    Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6480    Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében

S6490    K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S7400    A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében

S7410    A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében

S7420    Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében

S7470    Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében

S7480    Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében

S7490    K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében

S8400    A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében

S8410    A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében

S8420    Érzőideg sérülése a lábszár szintjében

S8470    Több ideg sérülése a lábszár szintjében

S8480    Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében

S8490    K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében

S9400    A N. plantaris lateralis sérülése

S9410    A N. plantaris medialis sérülése

S9420    A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében

S9430    Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében

S9470    A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében

S9480    Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében

S9490    K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50440    Ideg-graft transplantatio (autolog)

50450    Transpositio nervi periferialis

50463    Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.

50491    N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás)

**** 01 0110    Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, sérülések

BETEGSÉGEK

G8220    Paraplegia k.m.n.

G8230    Petyhüdt tetraplegia

G8240    Spasticus tetraplegia

G8250    Tetraplegia k.m.n.

G8300    Felső végtag kétoldali bénulása

S1400    A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával

S1410    A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései

S2400    A háti gerincvelő rázkódása és oedemája

S2410    A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései

S3400    Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája

S3410    Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése

S3420    Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése

S3430    A cauda equina sérülése

T08H0    Gerinctörés, szintje nem meghatározott

T0930    A gerincvelő sérülése, k.m.n. szintben

**** 01 012E    Idegrendszeri daganatok

BETEGSÉGEK

C4100    A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4700    A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4710    A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4720    Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4730    A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4740    A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750    A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4760    A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4780    Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

C4790    Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

C7000    Agyburkok rosszindulatú daganata

C7010    Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

C7090    Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7100    Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

C7110    Homloklebeny rosszindulatú daganata

C7120    Halántéklebeny rosszindulatú daganata

C7130    Fali lebeny rosszindulatú daganata

C7140    Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

C7150    Agykamra rosszindulatú daganata

C7160    Kisagy rosszindulatú daganata

C7170    Agytörzs rosszindulatú daganata

C7180    Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7190    Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7200    Gerincvelő rosszindulatú daganata

C7210    Cauda equina rosszindulatú daganata

C7220    Szaglóideg rosszindulatú daganata

C7230    Látóideg rosszindulatú daganata

C7240    Hallóideg rosszindulatú daganata

C7250    Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7280    Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

C7290    Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7520    Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata

C7530    Tobozmirigy rosszindulatú daganata

C7540    Carotis-test rosszindulatú daganata

C7550    Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata

C7930    Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940    A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7951    A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952    A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C9691    Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban

D1641    Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata

D1701    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak jóindulatú zsírszöveti daganata

D1801    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája

D1811    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája

D3200    Agyburkok jóindulatú daganata

D3201    Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma

D3202    Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma

D3203    Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma

D3204    Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma

D3205    Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma

D3206    Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma

D3207    Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma

D3208    Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma

D3209    Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma

D320A    Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma

D3210    Gerincvelőburkok jóindulatú daganata

D3211    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma

D3212    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma

D3213    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma

D3214    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma

D3215    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma

D3290    Meninx jóindulatú daganata, k.m.n.

D3300    Supratentorialis agy jóindulatú daganata

D3310    Infratentorialis agy jóindulatú daganata

D3320    Agy k.m.n. jóindulatú daganata

D3330    Agyidegek jóindulatú daganata

D3340    Gerincvelő jóindulatú daganata

D3370    A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata

D3390    Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.

D3530    Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata

D3540    Tobozmirigy jóindulatú daganata

D3562    A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata

D3563    A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata

D3610    Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata

D4200    Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4210    Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4290    Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D4300    Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4310    Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4320    Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4330    Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4340    Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4370    A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata

D4390    Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.

D4440    Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata

D7602    Langerhans-sejt histiocytosis közp.idegr. v. burkainak érintettségével

**** 01 013A    Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex átvizsgálással

BETEGSÉGEK

G10H0    Huntington-kór

G1200    Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]

G1210    Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás

G1220    Mozgató neuron megbetegedés

G1280    Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák

G20H0    Parkinson-kór

G2300    Hallervorden-Spatz betegség

G2310    Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia

G2320    Striatonigralis elfajulás

G2380    A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései

G2390    A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége

G2410    Idiopathiás familiaris dystonia

G2420    Idiopathiás nem-familiaris dystonia

G2550    Egyéb chorea

G2590    Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.

G3000    Korai kezdetű Alzheimer-kór

G3010    Késői kezdetű Alzheimer-kór

G3080    Egyéb Alzheimer-kór

G3090    Alzheimer-kór k.m.n.

G3100    Körülírt agyi sorvadás

G7000    Myasthenia gravis

G8100    Féloldali petyhüdt bénulás

G9030    Több szisztémát érintő elfajulás

G9180    Egyéb hydrocephalus

G9510    Ér-eredetű gerincvelői bántalmak

Q8510    Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

Q8580    Egyéb, m.n.o. phakomatosisok

Q8581    Hemangioblastoma cerebelli

Q8582    Hemangioblastoma hemispheriális

Q8583    Hemangioblastoma spinális

Q8584    Hemangioblastoma agytörzsi

ÉS BEAVATKOZÁSOK "A"

21041    Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel

21042    Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben

22701    Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel

22741    Liquor összfehérje meghatározása

22743    Liquor albumin meghatározása

22746    Liquor/serum albumin és IgG arány számítása

22761    Liquor direkt spektrofotometria

22781    Liquor sejtszám meghatározása

25065    Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob

26030    Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR

26390    Escherichia AG kimutatása liquorban

26391    Neisseria AG kimutatása liquorban

26392    Haemophilus AG kimutatása liquorban

26701    Fehérje azonosítása immunfixációval

26780    IgG meghatározása

3530B    Liquor keringés izotópvizsgálata

ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"

29920    Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel

29930    Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel

ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"

34410    Agykoponya natív CT vizsgálata

34411    Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg

34412    Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34424    Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív

34425    Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg

34427    Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34914    Agykoponya natív MR vizsgálat

34915    Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34924    Gerinc MR vizsgálata natív gerinc

34925    Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34926    Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

ÉS BEAVATKOZÁSOK "D"

26604    Acetilkolin receptor elleni antitest kimutatása

2661C    Kettősszálú DNS elleni antitest meghatározása

26650    Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) kimutatása

26652    Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása

28945    Western Blotting

29991    DNS cytometria

ÉS BEAVATKOZÁSOK "E"

21520    Réz meghatározása

3 KÜLÖNBÖZŐ BEAVATKOZÁS KÖRBŐL ("A", "B", "C", "D", "E" BEAVATKOZÁS) LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT

**** 01 013C    Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán immunglobulin terápiával, 18 év felett

BETEGSÉGEK

G6100    Guillain-Barré-syndroma

G7000    Myasthenia gravis

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 5 NAPON ÁT)

92255    Human immunglobulin adása (ellátási napban)

**** 01 013D    Neuroimmunológiai betegség humán immunglobulin terápiája relapsus esetén, 18 év felett

BETEGSÉGEK

G6100    Guillain-Barré-syndroma

G7000    Myasthenia gravis

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 2 NAPON ÁT)

92255    Human immunglobulin adása (ellátási napban)

**** 01 014A    Sclerosis multiplex komplex vizsgálattal

BETEGSÉGEK

G35H0    Sclerosis multiplex

G3600    A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]

G3610    Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]

G3680    Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio

G3690    Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.

G3700    Diffúz sclerosis

G3710    A corpus callosum centrális demyelinisatiója

G3720    A híd centrális myelinolysise

G3730    Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében

G3780    A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei

ÉS BEAVATKOZÁSOK "A"

21041    Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel

21042    Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben

22701    Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel

22741    Liquor összfehérje meghatározása

22743    Liquor albumin meghatározása

22746    Liquor/serum albumin és IgG arány számítása

22761    Liquor direkt spektrofotometria

22781    Liquor sejtszám meghatározása

25065    Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob

26030    Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR

26390    Escherichia AG kimutatása liquorban

26391    Neisseria AG kimutatása liquorban

26392    Haemophilus AG kimutatása liquorban

26701    Fehérje azonosítása immunfixációval

26780    IgG meghatározása

3530B    Liquor keringés izotópvizsgálata

ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"

34914    Agykoponya natív MR vizsgálat

34915    Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34924    Gerinc MR vizsgálata natív gerinc

34925    Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34926    Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"

12091    Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros)

12094    Kiváltott potenciál térképezés

MINDEGYIK BEAVATKOZÁS KÖRBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT

**** 01 014B    Sclerosis multiplex speciális kivizsgálással

BETEGSÉGEK

G35H0    Sclerosis multiplex

G3600    A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]

G3610    Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]

G3680    Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio

G3690    Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.

G3700    Diffúz sclerosis

G3710    A corpus callosum centrális demyelinisatiója

G3720    A híd centrális myelinolysise

G3730    Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében

G3780    A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

34914    Agykoponya natív MR vizsgálat

34915    Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34924    Gerinc MR vizsgálata natív gerinc

34925    Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34926    Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

**** 01 015D    Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel

BETEGSÉGEK "A"

I6300    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6310    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt

I6320    Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6330    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6340    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt

I6350    Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6360    Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt

I6500    Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete

I6510    Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete

I6520    Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete

I6530    A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete

I6580    Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete

I6590    Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete

I6600    Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete

I6610    Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete

I6620    Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete

I6630    Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete

I6640    Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6680    Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete

I6690    Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6760    A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése

BEAVATKOZÁSOK "B"

88162    Recombinans szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) kezelés (mg-ban)

BEAVATKOZÁSOK "C"

06042    Alteplase

"A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "C" BEAV.

**** 01 015E    Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, speciális kezelés nélkül 18 év alatt

BETEGSÉGEK

I6000    Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból

I6010    Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából

I6020    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból

I6030    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból

I6040    Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból

I6050    Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból

I6060    Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból

I6070    Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából

I6080    Egyéb subarachnoidealis vérzés

I6081    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális

I6082    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális

I6083    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális

I6084    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis

I6085    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis

I6086    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis

I6090    Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.

I6100    Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis

I6110    Agyállományi vérzés féltekében, corticalis

I6120    Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.

I6130    Agyállományi vérzés agytörzsben

I6140    Agyállományi vérzés kisagyban

I6150    Agyállományi vérzés agykamrában

I6160    Agyállományi vérzés több lokalizációban

I6180    Agyállományi vérzés, egyéb

I6190    Agyállományi vérzés, k.m.n.

I6200    Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)

I6210    Extraduralis vérzés

I6290    Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.

I6300    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6310    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt

I6320    Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6330    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6340    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt

I6350    Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6360    Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt

I6380    Agyi infarctus, egyéb

I6500    Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete

I6510    Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete

I6520    Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete

I6530    A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete

I6580    Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete

I6590    Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete

I6600    Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete

I6610    Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete

I6620    Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete

I6630    Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete

I6640    Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6680    Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete

I6690    Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6700    Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója

I6710    Agyi aneurysma, nem-rupturált

I6711    Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája

I6712    Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája

I6713    Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája

I6714    Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája

I6715    Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája

I6716    Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája

I6760    A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése

Q2881    A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája

**** 01 015F    Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális kezelés nélkül 18 év felett

BETEGSÉGEK

I6000    Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból

I6010    Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából

I6020    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból

I6030    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból

I6040    Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból

I6050    Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból

I6060    Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból

I6070    Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából

I6080    Egyéb subarachnoidealis vérzés

I6081    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális

I6082    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális

I6083    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális

I6084    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis

I6085    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis

I6086    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis

I6090    Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.

I6100    Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis

I6110    Agyállományi vérzés féltekében, corticalis

I6120    Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.

I6130    Agyállományi vérzés agytörzsben

I6140    Agyállományi vérzés kisagyban

I6150    Agyállományi vérzés agykamrában

I6160    Agyállományi vérzés több lokalizációban

I6180    Agyállományi vérzés, egyéb

I6190    Agyállományi vérzés, k.m.n.

I6200    Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)

I6210    Extraduralis vérzés

I6290    Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.

I6300    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6310    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt

I6320    Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6330    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6340    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt

I6350    Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6360    Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt

I6380    Agyi infarctus, egyéb

I6500    Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete

I6510    Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete

I6520    Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete

I6530    A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete

I6580    Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete

I6590    Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete

I6600    Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete

I6610    Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete

I6620    Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete

I6630    Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete

I6640    Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6680    Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete

I6690    Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6700    Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója

I6710    Agyi aneurysma, nem-rupturált

I6711    Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája

I6712    Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája

I6713    Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája

I6714    Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája

I6715    Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája

I6716    Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája

I6760    A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése

Q2881    A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája

**** 01 0160    Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA)

BETEGSÉGEK

G4500    Vertebrobasilaris syndroma

G4510    Arteria carotis syndroma (féltekei)

G4520    Többszörös és kétoldali praecerebralis arteria syndromák

G4530    Amaurosis fugax

G4580    Egyéb, átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon syndromák

G4590    Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.m.n.

I64H0    Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve

I6770    Agyi ütőérgyulladás, m.n.o.

**** 01 0171    Központi idegrendszer közepes rendellenességei és sérülései 18 év alatt

BETEGSÉGEK

G7190    Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.

G7290    Myopathia k.m.n.

G9320    Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás

G9340    Encephalopathia k.m.n.

G9390    Agyi rendellenesség k.m.n.

Q02H0    Kisfejűség

R2080    A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai

S0172    A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0192    A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0210    A koponyaalap törése

S0620    Az agy diffúz sérülése

**** 01 0181    Idegrendszeri betegségek sürgősségi ellátása

BETEGSÉGEK

G5000    Trigeminus neuralgia

G5130    Clonusos féloldali facialis görcs

G5450    Amyotrophia neuralgica

G5460    Végtag fantom-syndroma fájdalommal

G5640    Causalgia

G5800    Borda közti ideg bántalom

M7920    Neuralgia és neuritis, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

88917    Ideg vagy ganglion vezetéses érzéstelenítés

**** 01 018A    Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év felett

BETEGSÉGEK

G5000    Trigeminus neuralgia

G5010    Atípusos arcfájdalom

G5080    A n. trigeminus egyéb rendellenességei

G5090    A n. trigeminus rendellenessége k.m.n.

G5100    Bell-féle bénulás

G5110    Geniculatum ganglionitis

G5120    Melkersson-syndroma

G5130    Clonusos féloldali facialis görcs

G5140    Facialis myokymia

G5180    Az arcideg egyéb rendellenességei

G5190    Az arcideg rendellenessége k.m.n.

G5200    A szaglóideg rendellenességei

G5210    A n. glossopharyngeus rendellenességei

G5220    A n. vagus rendellenességei

G5230    A n. hypoglossus rendellenességei

G5270    Több agyideg rendellenességei

G5280    Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei

G5290    Agyideg rendellenesség k.m.n.

G5400    Plexus brachialis rendellenességek

G5410    Ágyéki-keresztcsonti plexus rendellenességek

G5420    Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.

G5430    Háti gyök-rendellenességek m.n.o.

G5440    Ágyéki-keresztcsonti gyök-rendellenességek m.n.o.

G5450    Amyotrophia neuralgica

G5460    Végtag fantom-syndroma fájdalommal

G5470    Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül

G5480    Egyéb gyök és plexus rendellenességek

G5490    Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.

G5600    Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma

G5610    A n. medianus egyéb károsodásai

G5620    A n. ulnaris károsodása

G5630    A. n. radialis károsodása

G5640    Causalgia

G5680    A felső végtag egyéb mononeuropathiái

G5690    Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n.

G5700    A n. ischiadicus károsodása

G5710    Meralgia paraesthetica

G5720    A. n. femoralis károsodása

G5730    A n. popliteus lat. károsodása

G5740    A n. popliteus int. károsodása

G5750    Tarsalis alagút syndroma

G5760    A n. plantaris károsodása

G5780    Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái

G5790    Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n.

G5800    Borda közti ideg bántalom

G5870    Többszörös mononeuritis

G5880    Egyéb meghatározott mononeuropathiák

G5890    Mononeuropathia, k.m.n.

G6000    Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom

G6020    Örökletes ataxiához társuló idegbántalom

G6030    Idiopathiás progresszív neuropathia

G6080    Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak

G6090    Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n.

G6110    Serum neuropathia

G6180    Egyéb gyulladásos polyneuropathiák

G6190    Gyulladásos polyneuropathia k.m.n.

G6200    Gyógyszer okozta polyneuropathia

G6210    Alkoholos polyneuropathia

G6220    Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia

G6280    Egyéb meghatározott polyneuropathiák

G6290    Polyneuropathia k.m.n.

G64H0    A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései

G7010    Toxikus myoneuralis megbetegedések

G7020    Veleszületett és fejlődési myasthenia

G7080    Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek

G7090    Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.

G8340    Cauda equina syndroma

G9080    Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei

G9090    Az autonóm idegrendszer rendellenessége k.m.n.

H4720    Látóideg sorvadás (Athropia n. optici)

H4900    III. agyideg [n. oculomotorius] bénulása

H4910    IV. agyideg [n. trochlearis] bénulása

H4920    VI. agyideg [n. abducens] bénulása

M2130    Csukló vagy láb bénulása (szerzett)

M5300    Cervicocranalis syndroma

M5310    Cervicobrachialis syndroma

M7920    Neuralgia és neuritis, k.m.n.

S0410    A n. oculomotorius sérülése

S0420    A n. trochlearis sérülése

S0430    A n. trigeminus sérülése

S0440    A n. abducens sérülése

S0450    A n. facialis sérülése

S0460    A n. (stato-) acusticus sérülése

S0470    A n. accessorius sérülése

S0480    Más agyidegek sérülése

S0490    K.m.n. agyideg sérülése

S1420    A nyaki gerinc ideggyökének sérülése

S1430    A karfonat sérülése

S1440    A nyak perifériás idegeinek sérülése

S1450    A nyaki sympathicus idegek sérülése

S1460    A nyak egyéb és k.m.n. idegeinek sérülése

S2420    A háti gerinc ideggyökének sérülése

S2430    A mellkas perifériás idegeinek sérülése

S2440    A háti sympathicus ideg sérülése

S2450    A mellkas egyéb idegeinek sérülése

S2460    A mellkas k.m.n. idegének sérülése

S3440    A lumboscaralis plexus sérülése

S3450    Az ágyéki, kereszttájéki és medencei symphaticus idegek sérülése

S3460    A hasüreg és medence perifériás idegeinek sérülése

S3480    A has és medence k.m.n. idegeinek sérülése

S4400    Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában

S4410    A nervus medianus sérülése a felkar magasságában

S4420    A nervus radialis sérülése a felkar magasságában

S4430    A nervus axillaris sérülése

S4440    A nervus musculocutaneus sérülése

S4450    A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében

S4470    Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S4480    Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében

S4490    K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S5400    A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében

S5410    A N. medianus sérülése az alkar szintjében

S5420    A N. radialis sérülése az alkar szintjében

S5430    Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében

S5470    Több ideg sérülése az alkar szintjében

S5480    Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében

S5490    K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében

S6400    Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6410    A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében

S6420    A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6430    A hüvelykujj idegének sérülése

S6440    A kéz egyéb ujjának idegsérülése

S6470    Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6480    Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében

S6490    K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S7400    A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében

S7410    A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében

S7420    Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében

S7470    Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében

S7480    Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében

S7490    K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében

S8400    A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében

S8410    A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében

S8420    Érzőideg sérülése a lábszár szintjében

S8470    Több ideg sérülése a lábszár szintjében

S8480    Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében

S8490    K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében

S9400    A N. plantaris lateralis sérülése

S9410    A N. plantaris medialis sérülése

S9420    A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében

S9430    Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében

S9470    A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében

S9480    Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében

S9490    K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében

T0940    K.m.n. ideg, gerincvelői ideggyök és törzsi idegfonat sérülése

T1440    Nem meghatározott testtájék idegének vagy idegeinek sérülése

**** 01 018B    Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év alatt

BETEGSÉGEK

A kódlistát ld. a főcsoport 018A csoportjában!

**** 01 019A    Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év alatt

BETEGSÉGEK

A0660    Amoebás agytályog (G07*)

A2030    Pestises agyhártyagyulladás

A3900    Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*)

A5210    Symptomás neurosyphilis

A5220    Aszimptomatikus neurosyphilis

A8000    Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében

A8010    Heveny poliomyelitis, vad vírus, behurcolt

A8020    Heveny poliomyelitis, vad vírus, honi

A8030    Heveny poliomyelitis egyéb és k.m.n.

A8090    Heveny poliomyelitis k.m.n.

A8300    Japán encephalitis

A8310    Nyugati ló-encephalitis

A8320    Keleti ló-encephalitis

A8330    Saint Louis encephalitis

A8340    Ausztrál encephalitis

A8350    Kaliforniai encephalitis

A8360    Rocio-vírus betegség

A8380    Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás

A8390    Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.

A8400    Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis]

A8410    Közép-európai kullancs encephalitis

A8480    Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás

A8490    Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.

A8500    Enterovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)

A8510    Adenovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)

A8520    Ízeltlábúak által terjesztett agyvelőgyulladás, k.m.n.

A8580    Egyéb meghatározott vírusos agyvelőgyulladás

A86H0    Vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.

A8880    A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfertőzései

B0040    Herpesvirus agyvelőgyulladás (G05.1*)

B0110    Agyvelőgyulladás bárányhimlő miatt (G05.1*)

B0200    Zoster agyvelőgyulladás (G05.1*)

B0220    Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel

B0500    Agyvelőgyulladással szövődött kanyaró (G05.1*)

B0600    Rózsahimlő idegrendszeri szövődményekkel

B2620    Mumps-encephalitis (G05.1*)

B3750    Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.1*)

B3840    Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02.1*)

G0000    Haemophilus agyhártyagyulladás

G0010    Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás

G0020    Streptococcus okozta agyhártyagyulladás

G0030    Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás

G0080    Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás

G0090    Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n.

G0300    Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás

G0310    Idült agyhártyagyulladás

G0320    Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret]

G0380    Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás

G0390    Agyhártyagyulladás k.m.n.

G0400    Heveny disszeminált agyvelőgyulladás

G0410    Trópusi spasticus paraplegia

G0420    Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o.

G0480    Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis

G0490    Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n.

G0600    Intracranialis tályog és granuloma

G0610    Intraspinalis tályog és granuloma

G0620    Extraduralis és subduralis tályog k.m.n.

G3740    Félheveny nekrotizáló myelitis

G6100    Guillain-Barré-syndroma

**** 01 019B    Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év felett

BETEGSÉGEK

A kódlistát ld. a főcsoport 019A csoportjában!

**** 01 0200    Vírusmeningitis

BETEGSÉGEK

A8700    Enterovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)

A8710    Adenovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)

A8720    Lymphocytás choriomeningitis

A8780    Egyéb vírusos agyhártyagyulladás

A8790    Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n.

A89H0    A központi idegrendszer vírusfertőzései, k.m.n.

B0030    Herpesvirus agyhártyagyulladás (G02.0*)

B0100    Agyhártyagyulladás bárányhimlő miatt (G02.0*)

B0210    Zoster agyhártyagyulladás (G02.0*)

B0510    Agyhártyagyulladással szövődött kanyaró (G02.0*)

B2610    Mumps-meningitis (G02.0*)

**** 01 0210    Hypertensiv encephalopathia

BETEGSÉGEK

I6740    Hypertensiv encephalopathia

**** 01 022A    Epilepsia műtét előtti speciális kivizsgálása

BETEGSÉGEK

G4000    Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal

G4010    Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal

G4020    Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal

G4030    Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák

G4040    Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák

G4050    Speciális epilepsiás syndromák

G4060    Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)

G4070    Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül

G4080    Egyéb epilepsia

G4090    Epilepsia, k.m.n.

G4100    Grand mal status epilepticus

G4110    Petit mal status epilepticus

G4120    Összetett részleges status epilepticus

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 8 NAPON ÁT)

1207L    EEG monitorizálás (24 órás), videóra

**** 01 022D    Epilepsia 18 év alatt (kivéve status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák)

BETEGSÉGEK

G4000    Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal

G4010    Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal

G4020    Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal

G4030    Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák

G4040    Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák

G4050    Speciális epilepsiás syndromák

G4060    Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)

G4070    Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül

G4080    Egyéb epilepsia

G4090    Epilepsia, k.m.n.

G4100    Grand mal status epilepticus

G4110    Petit mal status epilepticus

G4120    Összetett részleges status epilepticus

G4180    Egyéb status epilepticus

G4190    Status epilepticus, k.m.n.

**** 01 022E    Status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák 18 év alatt

BETEGSÉGEK

G4040    Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák

G4100    Grand mal status epilepticus

G4110    Petit mal status epilepticus

G4120    Összetett részleges status epilepticus

G4180    Egyéb status epilepticus

G4190    Status epilepticus, k.m.n.

**** 01 022G    Epilepsia sürgősségi ellátása

BETEGSÉGEK

G4000    Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal

G4010    Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal

G4020    Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal

G4030    Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák

G4040    Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák

G4050    Speciális epilepsiás syndromák

G4060    Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)

G4070    Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül

G4080    Egyéb epilepsia

G4090    Epilepsia, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

8592A    Epilepsziás görcsroham gyógysz. megszűnt. és/v. eszméletveszt. kezel.

89830    Többparaméteres monitorizálás 6-20 óra időtartamban

**** 01 022H    Egyéb epilepsiás rohamok 18 év felett

BETEGSÉGEK

A kódlistát ld. a főcsoport 022D csoportjában!

**** 01 0231    Migrén sürgősségi ellátása

BETEGSÉGEK

G4300    Migrén aura nélkül [közönséges migrén]

G4310    Migrén aurával [klasszikus migrén]

G4320    Status migrainosus

G4330    Szövődményes migrén

G4380    Egyéb migrén

ÉS BEAVATKOZÁSOK

85926    Migrénes roham gyógyszeres megszűntetése v. fájdalomcsill. kezelése

**** 01 023A    Kisebb agyi sérülések, rendellenességek 18 év alatt

BETEGSÉGEK

G7100    Izom dystrophia

G7120    Veleszületett myopathiák

G7130    Mitochondrialis izombántalom m.n.o.

G8000    Spasticus agyi bénulás

G8010    Spasticus kétoldali bénulás

G8090    Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.

G9310    Anoxiás agyi károsodás m.n.o.

G9360    Agyvizenyő

Q0430    Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok

Q0450    Megalencephalia

Q0460    Veleszületett agyi cysták

S0200    A koponyaboltozat törése

S0290    A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.

**** 01 023B    Egyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek

BETEGSÉGEK

A8100    Creutzfeldt-Jakob betegség

A8110    Subacut sclerotisáló panencephalitis

A8120    Progresszív, multifocalis leukoencephalopathia

A8180    A központi idegrendszer egyéb slow vírus fertőzései

A8190    A központi idegrendszer slow vírus fertőzés, k.m.n.

A8810    Járványos szédülés

D1820    Juvenilis angiofibroma

D7604    A koponya csontot érintő Langerhans-sejt histiocytosis

G08H0    Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis

G10H0    Huntington-kór

G1100    Veleszületett, non-progressiv ataxia

G1110    Korai kisagyi ataxia

G1120    Késői kezdetű kisagyi ataxia

G1130    Kisagyi ataxia károsodott DNA replicatióval

G1140    Öröklődő spasticus paraplegia

G1180    Egyéb öröklődő ataxiák

G1190    Öröklődő ataxia k.m.n.

G1200    Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]

G1210    Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás

G1220    Mozgató neuron megbetegedés

G1280    Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák

G20H0    Parkinson-kór

G2100    Rosszindulatú neurolepticus syndroma

G2110    Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus

G2120    Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus

G2130    Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus

G2180    Egyéb másodlagos parkinsonismus

G2300    Hallervorden-Spatz betegség

G2310    Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia

G2320    Striatonigralis elfajulás

G2380    A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései

G2390    A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége

G2400    Gyógyszer kiváltotta dystonia

G2410    Idiopathiás familiaris dystonia

G2420    Idiopathiás nem-familiaris dystonia

G2430    Spasticus torticollis

G2440    Idiopathiás orofacialis dystonia

G2480    Egyéb dystonia

G2490    Dystonia, k.m.n.

G2500    Essentialis tremor

G2510    Gyógyszer-indukálta tremor

G2520    Egyéb meghatározott tremorok

G2530    Myoclonus

G2540    Gyógyszer-indukálta chorea

G2550    Egyéb chorea

G2560    Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek

G2580    Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek

G2590    Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.

G3000    Korai kezdetű Alzheimer-kór

G3010    Késői kezdetű Alzheimer-kór

G3080    Egyéb Alzheimer-kór

G3090    Alzheimer-kór k.m.n.

G3100    Körülírt agyi sorvadás

G3110    Aggkori agyi elfajulás, m.n.o.

G3120    Alkohol okozta központi idegrendszeri elfajulás

G3180    Egyéb meghatározott idegrendszeri elfajulásos betegségek

G35H0    Sclerosis multiplex

G3600    A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]

G3610    Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]

G3680    Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio

G3690    Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.

G3700    Diffúz sclerosis

G3710    A corpus callosum centrális demyelinisatiója

G3720    A híd centrális myelinolysise

G3730    Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében

G3780    A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei

G4400    Halmozott fejfájás syndroma

G4410    Éreredetű fejfájás m.n.o.

G4420    Tensiós típusú fejfájás

G4430    Idült, posttraumás fejfájás

G4440    Gyógyszer okozta fejfájás m.n.o.

G4480    Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák

G4540    Átmeneti globális amnesia

G4700    Elalvási és átalvási zavarok [insomniák]

G4710    Túlzott aluszékonyság [hypersomniák]

G4720    Az alvás-ébrenlét ciklus zavarai

G4730    Alvási apnoe

G4740    Narcolepsia és catalepsia

G4780    Egyéb alvászavarok

G4790    Alvászavar k.m.n.

G6010    Refsum betegség

G7000    Myasthenia gravis

G7100    Izom dystrophia

G7110    Myotoniás rendellenességek

G7120    Veleszületett myopathiák

G7130    Mitochondrialis izombántalom m.n.o.

G7180    Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei

G7190    Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.

G7200    Gyógyszer okozta izombántalom

G7210    Alkoholos izombántalom

G7220    Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom

G7230    Periódikus bénulás

G7240    Gyulladásos myopathia m.n.o.

G7280    Egyéb meghatározott myopathiák

G7290    Myopathia k.m.n.

G8000    Spasticus agyi bénulás

G8010    Spasticus kétoldali bénulás

G8030    Dyskineticus agyi bénulás

G8040    Ataxiás agyi bénulás

G8080    Egyéb csecsemőkori agyi bénulás

G8090    Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.

G8100    Féloldali petyhüdt bénulás

G8110    Féloldali spasticus bénulás

G8200    Petyhüdt paraplegia

G8210    Spasticus paraplegia

G8310    Az egyik alsó végtag bénulása

G8320    Az egyik felső végtag bénulása

G8330    Egy végtag bénulása k.m.n.

G8380    Egyéb meghatározott bénulásos syndromák

G8390    Bénulásos syndroma k.m.n.

G9000    Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom

G9010    Családi dysautonomia [Riley-Day]

G9020    Horner-syndroma

G9030    Több szisztémát érintő elfajulás

G9100    Kommunikáló hydrocephalus

G9110    Elzáródásos hydrocephalus

G9120    Normál nyomású hydrocephalus

G9130    Sérülést követő hydrocephalus k.m.n.

G9180    Egyéb hydrocephalus

G92H0    Toxikus encephalopathia

G9300    Agyi tömlők (cysták)

G9310    Anoxiás agyi károsodás m.n.o.

G9320    Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás

G9340    Encephalopathia k.m.n.

G9350    Agyi nyomásfokozódás

G9360    Agyvizenyő

G9370    Reye-syndroma

G9380    Egyéb meghatározott agyi megbetegedések

G9390    Agyi rendellenesség k.m.n.

G9500    Syringomyelia és syringobulbia

G9510    Ér-eredetű gerincvelői bántalmak

G9520    Gerincvelő kompresszió k.m.n.

G9580    A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei

G9590    A gerincvelő nem-meghatározott betegsége

G9600    Liquor csorgás

G9610    Az agyhártyák m.n.o. betegségei

G9680    A központi idegrendszer egyéb meghatározott betegségei

G9690    A központi idegrendszer betegsége k.m.n.

G9700    Liquor-csorgás gerinccsapolás következtében

G9710    Cysterna- és gerinccsapolás utáni egyéb reakció

G9720    Koponyaűri hypotensio kamrai shunt után

G9780    A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei

G9790    Egyéb, beavatkozás utáni idegrendszeri rendellenesség k.m.n.

G98H0    Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei

H4740    Látóideg-kereszteződés (chiasma) rendellenességei

H4750    Egyéb látópályák rendellenességei

H4760    A látókéreg rendellenességei

H4770    A látópályák rendellenessége, k.m.n.

I0200    Vitustánc rheumás szívbetegséggel

I0290    Vitustánc szívbetegség nélkül

I6720    Agyi arteriosclerosis

I6730    Progressiv vascularis leukoencephalopathia

I6750    Moyamoya-betegség

I6780    Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek

I6781    Nem traumás carotideo cavernosus fistula

M8691    A koponya csontjait érintő osteomyelitis

Q0000    Agyvelőhiány

Q0010    Koponya- és gerinchasadék

Q0020    Kisagyhiány

Q0100    Frontális agyvelősérv

Q0110    Nasofrontalis agyvelősérv

Q0120    Tarkótáji agyvelősérv

Q0180    Egyéb helyen lévő agyvelősérv

Q0190    Agyvelősérv, k.m.n.

Q02H0    Kisfejűség

Q0300    A Sylvius-csatorna rendellenességei

Q0310    A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája

Q0380    Egyéb veleszületett agyvelősérv

Q0390    Veleszületett vízfejűség, k.m.n.

Q0400    A kérgestest veleszületett rendellenességei

Q0410    A szaglókaréj hiánya

Q0420    Előagyhiány

Q0430    Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok

Q0440    Dysplasia septo-optica

Q0450    Megalencephalia

Q0460    Veleszületett agyi cysták

Q0480    Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q0490    Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége

Q0500    Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel

Q0510    Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel

Q0520    Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel

Q0530    Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel

Q0540    K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel

Q0550    Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0560    Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0570    Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0580    Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül

Q0590    Gerinchasadék, k.m.n.

Q0600    Gerincvelőhiány

Q0610    Gerincvelő hypoplasia és dysplasia

Q0620    A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)

Q0630    A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei

Q0640    Hydromyelia

Q0680    A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q0690    A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q0700    Arnold-Chiari syndroma

Q0780    Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell.

Q0790    Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q2741    Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban

Q2800    A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége

Q2810    A praecerebralis erek egyéb rendellenességei

Q2811    A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban

Q2812    A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban

Q2820    Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége

Q2821    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális

Q2822    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális

Q2823    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális

Q2824    A keményburok arteriovenosus fistulája

Q2830    Az agyi erek egyéb rendellenességei

Q2882    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis

Q2883    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis

Q2884    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis

Q2891    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak veleszületett ér rendell., k.m.n

Q7500    Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis)

Q7510    Dysostosis craniofacialis

Q7580    Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell.

Q7590    Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q8510    Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

Q8580    Egyéb, m.n.o. phakomatosisok

Q8581    Hemangioblastoma cerebelli

Q8582    Hemangioblastoma hemispheriális

Q8583    Hemangioblastoma spinális

Q8584    Hemangioblastoma agytörzsi

R2000    A bőr érzéstelensége

R2010    Bőr hypaesthesia

R2020    Bőr paraesthesia

R2030    Hyperaesthesia

R2080    A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai

R2500    Rendellenes fejmozgások

R2510    Tremor, k.m.n.

R2530    Fasciculatio

R2580    Egyéb és nem meghatározott kóros akaratlan mozgások

R2700    Ataxia, k.m.n.

R2780    A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága

R2900    Tetania

R2910    Meningismus

R2920    Reflex abnormitás

R2980    Ideg- és csont-izomrendszerrel kapcs. egyéb k.m.n. panaszok és tünetek

R4010    Stupor

R9000    Intracranialis térfoglaló folyamat

R9080    Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek

R9300    Koponya, fej diagn. képalkotó vizsg.nál talált, m.n.o. kóros leletek

R9400    A központi idegrendszer funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei

R9410    Perifériás idegrendszer, érzékszervek funkc. vizsg.nak kóros eredménye

S0172    A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0192    A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0290    A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.

S0400    A n. opticus és látópályák sérülése

S0800    A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása

T8181    Műtét vagy sérülés után állandósuló liguorsipoly, koponya

T8182    Műtét vagy sérülés után állandósuló liquorsipoly, gerinc

T8500    Az agykamrai shunt mechanikai szövődményei

T8510    A beültetetett elektromos idegrendszeri stimulator mech. szövődményei

U9940    Laesio cerebri non-progressiva

U9950    Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis

U9960    Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam

U9970    Laesio cerebri progressiva epilepsiamque

U9980    Laesio cerebri progressiva

**** 01 023D    Cerebrovascularis rendellenességek 18 év alatt

BETEGSÉGEK

G4730    Alvási apnoe

G9350    Agyi nyomásfokozódás

Q0390    Veleszületett vízfejűség, k.m.n.

Q0490    Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége

Q2820    Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége

Q2821    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális

Q2822    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális

Q2823    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális

Q2824    A keményburok arteriovenosus fistulája

**** 01 023E    Idegrendszer egyéb betegségei 18 év alatt

BETEGSÉGEK

G2490    Dystonia, k.m.n.

G4400    Halmozott fejfájás syndroma

G4420    Tensiós típusú fejfájás

G4430    Idült, posttraumás fejfájás

G4480    Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák

G8020    Csecsemőkori féloldali bénulás

G9000    Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom

G9690    A központi idegrendszer betegsége k.m.n.

G98H0    Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei

R2020    Bőr paraesthesia

R2510    Tremor, k.m.n.

R2700    Ataxia, k.m.n.

R2910    Meningismus

U9940    Laesio cerebri non-progressiva

U9950    Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis

U9960    Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam

U9970    Laesio cerebri progressiva epilepsiamque

U9980    Laesio cerebri progressiva

**** 01 025A    Traumás stupor, kóma

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A"

S0610    Traumás agyvizenyő

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B"

S0200    A koponyaboltozat törése

S0210    A koponyaalap törése

S0270    A koponya és arccsontok többszörös törései

S0271    Koponyacsontok többszörös törései

S0280    A koponya és arc egyéb csontjainak törései

S0620    Az agy diffúz sérülése

S0630    Lokalizált agysérülés

S0640    Epiduralis vérzés

S0650    Traumás subduralis vérzés

S0660    Traumás subarachnoidealis vérzés

S0670    Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel

TÁRSULT BETEGSÉGEK "C"

R4020    Coma, k.m.n.

("A" DIAGN. VAGY "B" DIAGN.) ÉS "C" DIAGN.

**** 01 025D    Központi idegrendszer tudatzavarral járó traumái, kóma nélkül

BETEGSÉGEK

S0200    A koponyaboltozat törése

S0210    A koponyaalap törése

S0270    A koponya és arccsontok többszörös törései

S0271    Koponyacsontok többszörös törései

S0280    A koponya és arc egyéb csontjainak törései

S0620    Az agy diffúz sérülése

S0630    Lokalizált agysérülés

S0640    Epiduralis vérzés

S0650    Traumás subduralis vérzés

S0660    Traumás subarachnoidealis vérzés

S0670    Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel

**** 01 026C    Intoxikált beteg izolált fejsérülésének sürgősségi ellátása

BETEGSÉGEK

S0000    A hajas fejbőr felületes sérülése

S0010    A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása

S0020    A szemhéj és szemkörüli terület egyéb felületes sérülései

S0030    Az orr felületes sérülése

S0040    A fül felületes sérülése

S0050    Az ajak és szájüreg felületes sérülése

S0070    A fej többszörös felületes sérülése

S0080    A fej egyéb részének felületes sérülése

S0100    A fejbőr nyílt sebe

S0110    A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe

S0120    Az orr nyílt sebe

S0140    Az arc és rágóizület területének nyílt sebe

S0150    Az ajak és szájüreg nyílt sebe

S0170    A fej többszörös nyílt sebe

S0171    A fej többszörös felületes nyílt sebe

S0190    A fej nyílt sebe, k.m.n.

S0191    A fej felületes nyílt sebe

S0220    Az orrcsont törése

S0240    Az arccsont törése

S0250    A fogak törése

S0260    Az állkapocs törése

S0300    Az állkapocs ficama

S0310    Az orrporc ficama

S0320    A fog ficama

S0340    Az állkapocs rándulása és húzódása

S0350    A fej más meg nem nevezett részei izületeinek és inainak húzódása

S0700    Az arc zúzódása

S0710    A koponya zúzódása

S0780    A fej egyéb részeinek zúzódása

S0800    A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása

S0810    A fül traumás amputatiója

S0900    A fej ereinek sérülése, m.n.o.

S0910    A fej izomzatának és inainak sérülése

S0920    A dobhártya traumás repedése

S0970    A fej többszörös sérülései

S0980    A fej egyéb meghatározott sérülései

ÉS "4","5" TÍPUSÚ DIAGNÓZISOK

F1000    Alkohol okozta akut intoxikáció

F1200    Cannabis és származékai okozta akut intoxikáció

F1300    Nyugtatók és altatók okozta akut intoxikáció

F1400    Cocain okozta akut intoxikáció

F1500    Egyéb stimulánsok okozta akut intoxikáció

F1600    Hallucinogének okozta akut intoxikáció

F1700    Dohányzás okozta akut intoxikáció

F1800    Illékony oldószerek okozta akut intoxikáció

F1900    Drogok és pszichoaktív anyagok okozta akut intoxikáció

ÉS BEAVATKOZÁSOK

85927    Intoxicalt fejsérült személy kivizsgálása és observatioja, ellátása

**** 01 026D    Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül

BETEGSÉGEK

S0600    Agyrázkódás

S0610    Traumás agyvizenyő

S0680    Egyéb koponyaűri sérülések

S0690    Koponyaűri sérülés, k.m.n.

**** 01 0282 Infantilis központi idegrendszeri laesio

BETEGSÉGEK

U9930     Infantilis spinalis laesio (ISL)

U9940     Laesio cerebri non-progressiva

U9950     Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis

U9960     Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam

U9970     Laesio cerebri progressiva epilepsiamque

U9980     Laesio cerebri progressiva

**** 01 029A    Endovascularis aneurysma műtétek a központi idegrendszer erein

BETEGSÉGEK

I6000    Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból

I6010    Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából

I6020    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból

I6030    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból

I6040    Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból

I6050    Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból

I6060    Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból

I6710    Agyi aneurysma, nem-rupturált

I6711    Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája

I6712    Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája

I6713    Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája

I6714    Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája

I6715    Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája

I6716    Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5387F    Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte

ÉS ESZKÖZÖK

01170    1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez

01171    Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz

01173    Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz

01175    Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához

01177    Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához

01178    Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához

01179    Intraart.alk.fibrinolyticum intracran. ér superselect.fibrinolysiséhez

01181    Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására

**** 01 029C    Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei

BETEGSÉGEK

D1801    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája

D1820    Juvenilis angiofibroma

D3560    Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata

D3561    A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata

D3562    A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata

D3563    A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata

I6080    Egyéb subarachnoidealis vérzés

I6081    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális

I6082    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális

I6083    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális

I6084    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis

I6085    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis

I6086    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis

Q2800    A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége

Q2810    A praecerebralis erek egyéb rendellenességei

Q2811    A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban

Q2812    A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban

Q2820    Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége

Q2821    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális

Q2822    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális

Q2823    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális

Q2824    A keményburok arteriovenosus fistulája

Q2881    A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája

Q2882    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis

Q2883    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis

S0680    Egyéb koponyaűri sérülések

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5387A    Intracranalis érmalformatiok endovasc. műtéte

5387B    Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja

5387C    Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja

5387D    Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja

5387E    Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja

53965    Intracranialis erek ballon teszt occlusioja

ÉS ESZKÖZÖK

01170    1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez

01171    Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz

01172    Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro-endovasc. beav.hoz

01173    Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz

01174    Szabadon bevezethető mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához

01175    Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához

01176    Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran.érképletek zárásához

01178    Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához

01180    Oszt.méretű embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz

01181    Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására

**** 01 029D    Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei, speciális intracranialis műtéttel

BETEGSÉGEK "A"

C7000    Agyburkok rosszindulatú daganata

C7010    Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

D1800    Haemangioma, bármely lokalizációban

D1801    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája

D1820    Juvenilis angiofibroma

D3200    Agyburkok jóindulatú daganata

D3201    Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma

D3202    Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma

D3203    Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma

D3204    Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma

D3205    Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma

D3206    Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma

D3207    Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma

D3208    Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma

D3209    Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma

D320A    Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma

D3210    Gerincvelőburkok jóindulatú daganata

D3211    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma

D3212    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma

D3213    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma

D3214    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma

D3215    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma

D3560    Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata

D3561    A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata

D3562    A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata

D3563    A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata

D4200    Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

Q2820    Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége

Q2821    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális

Q2822    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális

Q2823    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális

Q2824    A keményburok arteriovenosus fistulája

Q2881    A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája

Q2882    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis

Q2883    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis

Q2884    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis

Q8580    Egyéb, m.n.o. phakomatosisok

Q8581    Hemangioblastoma cerebelli

Q8582    Hemangioblastoma hemispheriális

Q8583    Hemangioblastoma spinális

Q8584    Hemangioblastoma agytörzsi

S0680    Egyéb koponyaűri sérülések

BETEGSÉGEK "B"

I6080    Egyéb subarachnoidealis vérzés

I6081    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális

I6082    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális

I6083    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális

I6084    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis

I6085    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis

I6086    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis

BEAVATKOZÁSOK "C"

5014F    Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res.

5014I    Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása

5014K    Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv.

50290    Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv.

52077    Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől

5385A    Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio

5385B    Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio

53950    Intracranialis saccularis aneurysma clippelése

53951    Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése

BEAVATKOZÁSOK "D"

5387A    Intracranalis érmalformatiok endovasc. műtéte

5387B    Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja

5387C    Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja

5387D    Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja

5387E    Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja

53965    Intracranialis erek ballon teszt occlusioja

BEAVATKOZÁSOK "E"

ESZKÖZÖK "F"

01170    1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez

01171    Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz

01172    Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro-endovasc. beav.hoz

01173    Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz

01174    Szabadon bevezethető mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához

01175    Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához

01176    Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran.érképletek zárásához

01178    Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához

01180    Oszt.méretű embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV. ÉS "D" BEAV. ÉS "F" ESZKÖZ) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV. ÉS "E" BEAV. ÉS "F" ESZKÖZ)

**** 01 029E    Endovascularis aneurysma műtétek áramlásmódosítással a központi idegrendszer erein

BETEGSÉGEK

I6000    Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból

I6010    Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából

I6020    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból

I6030    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból

I6040    Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból

I6050    Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból

I6060    Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból

I6710    Agyi aneurysma, nem-rupturált

I6711    Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája

I6712    Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája

I6713    Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája

I6714    Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája

I6715    Artéria vertebralis és ágai nem rupturált aneurysmája

I6716    Artéria basilaris nem rupturált aneurismája

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5387G    Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte áramlásmódosítással

ÉS ESZKÖZÖK

01170    1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez

01171    Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz

01173    Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz

01175    Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához

01177    Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához

01178    Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához

01181    Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására

ÉS ESZKÖZÖK

0117A    Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent

**** 01 029F    Intracranialis erek szűkületeinek és elzáródásának neurointervenciós kezelése

BETEGSÉGEK

I6501    Az arteria vertebralis intracranialis elzáródása vagy szűkülete

I6510    Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete

I6521    Az arteria carotis intracranialis elzáródása vagy szűkülete

I6600    Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete

I6610    Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete

I6620    Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete

I6630    Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete

I6640    Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6700    Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója

ÉS BEAVATKOZÁSOK

33933    Intracranialis transarterialis revascularisatio akut iszkémiás stroke-ban

53958    Intracranialis érszűkületek percután translumináris angioplasztikája

ÉS ESZKÖZÖK

01170    1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez

01171    Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz

01173    Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz

01177    Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához

01178    Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához

01179    Intraart.alk.fibrinolyticum intracran. ér superselect.fibrinolysiséhez

**** 01 029G    Nyaki PTA

BETEGSÉGEK

I6502    Az arteria vertebralis extracranialis elzáródása vagy szűkülete

I6522    Az arteria carotis extracranialis elzáródása vagy szűkülete

I6530    A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete

ÉS BEAVATKOZÁSOK

53961    Nyaki percutan transluminaris angioplastica

ÉS ESZKÖZÖK

01170    1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez

01171    Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz

01173    Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz

01182    Vasculáris stent nyaki nagyerek angioplasztikájához

01183    Ballon katéter nyaki nagyerek angioplasztikájához

01184    Distális védőeszköz nyaki nagyerek angioplasztikájához

**** 01 057Z    Nagy, rutin intracranialis műtétek és gerincműtétek súlyos társult betegséggel

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

14011    Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt

16980    Ventriculoscopia, intracraniális

34473    Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt

50100    Punctio ventriculi cerebri, drain

50101    Epi-subdur.,intracerebralis tályog punctio/leszívás

50102    Intracraniális tumor cysta punctiója

50103    Subduralis effusio (csecsemő) punctio és drainge-a

50110    Trepanatio cranii, exploratio intracranialis

50111    Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia

50112    Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia

50113    Osteomyelitises koponyacsont resectio

50114    Subdur., subarachn. tér tartós drainage

50115    Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage

50116    Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás

50117    Subduralis haematoma eltávolítása

50118    Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása

50119    Intracerebralis haematoma eltávolítása

5011A    Intracerebellaris haematoma eltávolítása

5011B    Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása

5011C    Ventriculoscopias therapias beavatkozások

50120    Praefrontalis leukotomia

50121    Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio

50140    Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri

50141    Epileptogén focus és zóna excisioja

50142    Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után

50143    Resectio fungus seu prolapsus cerebri

50144    Res.abscessus supratentorialis cerebri

50145    Res.abscessus cerebellaris

50146    Lobectomia cerebri

50148    Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása

50149    Arnold-Chiari malformatio műtétje

5014D    Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio

5014E    Intaventricularis meningeoma eltávolítása

5014G    Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással

5014M    Agykéreg vagy agyhártya incisio

50151    Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás

50200    Impressiós koponyatörés ellátása

50201    Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása

50202    Egyszerű craniostenosis műtétje

50203    Calvaria-plastica allo- vagy autografttal

50210    Duraplastica (cranialis) autolog

50211    Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog

50212    Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica

50213    Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.

50214    A.meningea lekötése, resectioja

50216    Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio

50217    Frontobasalis sérülés ellátása

50218    Laterobasalis sérülés ellátása

50219    Extra-intracranialis arteriás bypass

50220    Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)

50230    Ventriculo-atrialis shunt beültetés

50231    Ventriculo-peritonealis shunt beültetés

50232    Ventriculo-cavalis shunt beültetés

50240    Ventricularis shunt revisioja

50292    Optochiasmalis arachnolysis

50302    Decompressio spinalis anterior

50303    Decompressio spinalis anterolateralis

50311    Radicotomia spinalis intraduralis

50312    Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia

50314    Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv.

50320    Chordotomia laminectomiával

50322    Longitudinalis myelotomia

50331    Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt

50332    Syringo-peritonealis shunt

50333    Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio

50334    Intradur.extramed.dors.spinalis tu. eltávolítása

50336    Cauda-tumorok eltávolítása

50342    Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio

50344    Tethered cord műtétje (diastematomyelia is)

50390    Spinalis neuropacemaker implantatio

50402    Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia

50490    Janetta műtét (agyideg decompressio)

50761    Rathke-tasak cysta v.craniophar. punctio, drainage

51604    Transcranialis orbita feltárás

53180    Hallásjavító agytörzsi implantátio

53990    Decompressio arteriae vertebralis

58030    Discectomia anterior cervicalis

58031    Discectomia cervicalis anterior multiplex

58100    Ventrofixatio cervicalis lemezzel

58101    Ventrofixatio cervicalis csont+lemez

58103    Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque

58104    Dens epistrophei törés csavaros fixatioja

58105    Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio

58107    Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása

58109    Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét)

5810A    Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II)

5810G    Steffee lemezelés

5810L    Spondylodesis ventrolateralis thoracalis

5810M    Spondylodesis ventrodorsalis

5810P    Spondylodesis-PLIF

5810R    Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel

81510    Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése

86610    Spinalis neuropacemaker behelyezése

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI

**** 01 058Z    Idegrendszeri műtétek (kivéve: intracranialis műtétek, gerincműtétek) súlyos társult betegséggel

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50300    Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia

50301    Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia

50310    Radicotomia spinalis extraduralis

50312    Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia

50313    Spin.intradur. granuloma/absc. incisio

50330    Gerincvelői cysta incisioja

50340    Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia

50341    Spinalis dura-graft

50345    Spin.epidur. granuloma/absc. resectio

50350    Epiduralis és periradicularis cicatrectomia

50351    Spinalis arachnolysis, adhesiolysis

50360    Lumbalis liquordrainage

50361    Lumbo-peritonealis shunt

50370    Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel

50371    Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia

50400    Excisio nervi intercostalis

50401    Trigeminus ág exhairesise

50403    Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása

50404    Gasser dúc percutan roncsolása

50405    Nervus accessorius neurotomia

50410    Neurinoma eltávolítása perifériás idegből

50411    Plexus brachialis neurinoma eltávolítása

50412    N.glossopharyngeus és N.vagus neurinoma eltáv.

50420    Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)

50421    Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)

50422    Sutura epi et perineuralis nervi

50423    Reanastomosis nervorum

50424    Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata

50431    Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis

50432    Carpal tunnel felszabadítás

50433    Adhaesiolysis plexus brachialis

50434    Adhaesiolysis nervi intercostalis

50435    Egyéb Tunnel syndromák műtétei

50440    Ideg-graft transplantatio (autolog)

50441    Ideg-graft transplantatio (homológ)

50450    Transpositio nervi periferialis

50451    Transpositio nervi facialis

50460    Anastomosis cruciatus nervi periferiális

50461    Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis

50462    Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis

50463    Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.

50471    Sympathectomia thoracalis chemica

50491    N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás)

50492    Facialis tic műtétje (decompr.,rostritkítás)

50510    Sympathectomia thoracalis

50511    Sympathectomia lumbalis

50512    Sympathectomia lumbalis bilateralis

50513    Sympathectomia epinephrectomiamque

50514    Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)

50530    Sutura nervi (para)sympathici

53800    Carotis embolectomia

53811    TEA subclavia

5381A    TEA vertebralis

5381B    TEA anonyma

5381E    EEA carotis

5381F    TEA carotis

53820    Érresectiók, reimplantatiók carotis

53821    Érresectiók, reimplantatiók subclavia

53822    Érresectiók, reimplantatiók vertebralis

5382E    Supraaorticus aneurysma resectio

5382F    Subclavia-carotis transpositio

5382G    Carotis-subclavia transpositio

5382H    Vertebralis-carotis transpositio

53830    Interpositio aorto-supraaorticus

5383K    Interpositio subclavia-caroticus

5383L    Interpositio axillo-caroticus

5383M    Interpositio subclavia-subclavianus

5383N    Interpositio carotico-subclavianus

5383P    Interpositio carotico-caroticus

5383R    Interpositio aorto-anonymalis

5383S    Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.

5383T    Interpositio aorto-subclavianus

58102    Spondylodesis cervicalis posterior

5810B    Harrington műtét

5810C    Luque műtét

5810D    Jacobs-mutet

5810E    Rovátkolt lemezelés

5810N    Spondylodesis translaminaris

84112    Crutchfield-húzás

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI

**** 01 059Z    TIA, praecerebralis érelzáródások, epilepsiás roham, fejfájás súlyos társult betegséggel

BETEGSÉGEK

G4000    Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal

G4010    Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal

G4020    Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal

G4030    Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák

G4040    Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák

G4050    Speciális epilepsiás syndromák

G4060    Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)

G4070    Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül

G4080    Egyéb epilepsia

G4100    Grand mal status epilepticus

G4110    Petit mal status epilepticus

G4120    Összetett részleges status epilepticus

G4180    Egyéb status epilepticus

G4190    Status epilepticus, k.m.n.

G4300    Migrén aura nélkül [közönséges migrén]

G4310    Migrén aurával [klasszikus migrén]

G4320    Status migrainosus

G4330    Szövődményes migrén

G4380    Egyéb migrén

G4500    Vertebrobasilaris syndroma

G4510    Arteria carotis syndroma (féltekei)

G4520    Többszörös és kétoldali praecerebralis arteria syndromák

G4530    Amaurosis fugax

G4580    Egyéb, átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon syndromák

G4590    Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.m.n.

I64H0    Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve

I6770    Agyi ütőérgyulladás, m.n.o.

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI

**** 01 060Z    Idegrendszer egyéb betegségei súlyos társult betegséggel

BETEGSÉGEK

A0660    Amoebás agytályog (G07*)

A2030    Pestises agyhártyagyulladás

A3900    Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*)

A5210    Symptomás neurosyphilis

A5220    Aszimptomatikus neurosyphilis

A8000    Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében

A8010    Heveny poliomyelitis, vad vírus, behurcolt

A8020    Heveny poliomyelitis, vad vírus, honi

A8030    Heveny poliomyelitis egyéb és k.m.n.

A8090    Heveny poliomyelitis k.m.n.

A8100    Creutzfeldt-Jakob betegség

A8110    Subacut sclerotisáló panencephalitis

A8120    Progresszív, multifocalis leukoencephalopathia

A8180    A központi idegrendszer egyéb slow vírus fertőzései

A8190    A központi idegrendszer slow vírus fertőzés, k.m.n.

A8300    Japán encephalitis

A8310    Nyugati ló-encephalitis

A8320    Keleti ló-encephalitis

A8330    Saint Louis encephalitis

A8340    Ausztrál encephalitis

A8350    Kaliforniai encephalitis

A8360    Rocio-vírus betegség

A8380    Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás

A8390    Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.

A8400    Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis]

A8410    Közép-európai kullancs encephalitis

A8480    Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás

A8490    Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.

A8500    Enterovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)

A8510    Adenovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)

A8520    Ízeltlábúak által terjesztett agyvelőgyulladás, k.m.n.

A8580    Egyéb meghatározott vírusos agyvelőgyulladás

A86H0    Vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.

A8700    Enterovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)

A8710    Adenovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)

A8720    Lymphocytás choriomeningitis

A8780    Egyéb vírusos agyhártyagyulladás

A8790    Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n.

A8880    A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfertőzései

A89H0    A központi idegrendszer vírusfertőzései, k.m.n.

B0030    Herpesvirus agyhártyagyulladás (G02.0*)

B0040    Herpesvirus agyvelőgyulladás (G05.1*)

B0100    Agyhártyagyulladás bárányhimlő miatt (G02.0*)

B0110    Agyvelőgyulladás bárányhimlő miatt (G05.1*)

B0200    Zoster agyvelőgyulladás (G05.1*)

B0210    Zoster agyhártyagyulladás (G02.0*)

B0220    Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel

B0500    Agyvelőgyulladással szövődött kanyaró (G05.1*)

B0510    Agyhártyagyulladással szövődött kanyaró (G02.0*)

B0600    Rózsahimlő idegrendszeri szövődményekkel

B2610    Mumps-meningitis (G02.0*)

B2620    Mumps-encephalitis (G05.1*)

B3750    Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.1*)

B3840    Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02.1*)

C4100    A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4700    A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4710    A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4720    Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4730    A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4740    A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750    A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4760    A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4780    Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

C4790    Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

C7000    Agyburkok rosszindulatú daganata

C7010    Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

C7090    Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7100    Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

C7110    Homloklebeny rosszindulatú daganata

C7120    Halántéklebeny rosszindulatú daganata

C7130    Fali lebeny rosszindulatú daganata

C7140    Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

C7150    Agykamra rosszindulatú daganata

C7160    Kisagy rosszindulatú daganata

C7170    Agytörzs rosszindulatú daganata

C7180    Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7190    Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7200    Gerincvelő rosszindulatú daganata

C7210    Cauda equina rosszindulatú daganata

C7220    Szaglóideg rosszindulatú daganata

C7230    Látóideg rosszindulatú daganata

C7240    Hallóideg rosszindulatú daganata

C7250    Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7280    Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

C7290    Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7520    Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata

C7530    Tobozmirigy rosszindulatú daganata

C7540    Carotis-test rosszindulatú daganata

C7550    Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata

C7930    Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940    A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7951    A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952    A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C9691    Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban

D1641    Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata

D1701    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak jóindulatú zsírszöveti daganata

D1801    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája

D1811    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája

D1820    Juvenilis angiofibroma

D3200    Agyburkok jóindulatú daganata

D3201    Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma

D3202    Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma

D3203    Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma

D3204    Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma

D3205    Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma

D3206    Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma

D3207    Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma

D3208    Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma

D3209    Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma

D320A    Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma

D3210    Gerincvelőburkok jóindulatú daganata

D3211    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma

D3212    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma

D3213    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma

D3214    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma

D3215    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma

D3290    Meninx jóindulatú daganata, k.m.n.

D3300    Supratentorialis agy jóindulatú daganata

D3310    Infratentorialis agy jóindulatú daganata

D3320    Agy k.m.n. jóindulatú daganata

D3330    Agyidegek jóindulatú daganata

D3340    Gerincvelő jóindulatú daganata

D3370    A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata

D3390    Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.

D3530    Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata

D3540    Tobozmirigy jóindulatú daganata

D3610    Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata

D4200    Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4210    Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4290    Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D4300    Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4310    Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4320    Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4330    Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4340    Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4370    A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata

D4390    Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.

D4440    Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata

D7602    Langerhans-sejt histiocytosis közp.idegr. v. burkainak érintettségével

D7604    A koponya csontot érintő Langerhans-sejt histiocytosis

G0000    Haemophilus agyhártyagyulladás

G0010    Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás

G0020    Streptococcus okozta agyhártyagyulladás

G0030    Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás

G0080    Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás

G0090    Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n.

G0300    Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás

G0310    Idült agyhártyagyulladás

G0320    Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret]

G0380    Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás

G0390    Agyhártyagyulladás k.m.n.

G0400    Heveny disszeminált agyvelőgyulladás

G0410    Trópusi spasticus paraplegia

G0420    Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o.

G0480    Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis

G0490    Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n.

G0600    Intracranialis tályog és granuloma

G0610    Intraspinalis tályog és granuloma

G0620    Extraduralis és subduralis tályog k.m.n.

G08H0    Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis

G10H0    Huntington-kór

G1200    Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]

G1210    Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás

G1220    Mozgató neuron megbetegedés

G1280    Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák

G20H0    Parkinson-kór

G2100    Rosszindulatú neurolepticus syndroma

G2110    Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus

G2120    Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus

G2130    Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus

G2180    Egyéb másodlagos parkinsonismus

G2300    Hallervorden-Spatz betegség

G2310    Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia

G2320    Striatonigralis elfajulás

G2380    A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései

G2390    A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége

G2400    Gyógyszer kiváltotta dystonia

G2410    Idiopathiás familiaris dystonia

G2420    Idiopathiás nem-familiaris dystonia

G2430    Spasticus torticollis

G2440    Idiopathiás orofacialis dystonia

G2480    Egyéb dystonia

G2500    Essentialis tremor

G2510    Gyógyszer-indukálta tremor

G2520    Egyéb meghatározott tremorok

G2530    Myoclonus

G2540    Gyógyszer-indukálta chorea

G2550    Egyéb chorea

G2560    Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek

G2580    Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek

G2590    Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.

G3000    Korai kezdetű Alzheimer-kór

G3010    Késői kezdetű Alzheimer-kór

G3080    Egyéb Alzheimer-kór

G3090    Alzheimer-kór k.m.n.

G3100    Körülírt agyi sorvadás

G3110    Aggkori agyi elfajulás, m.n.o.

G3120    Alkohol okozta központi idegrendszeri elfajulás

G3180    Egyéb meghatározott idegrendszeri elfajulásos betegségek

G35H0    Sclerosis multiplex

G3600    A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]

G3610    Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]

G3680    Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio

G3690    Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.

G3700    Diffúz sclerosis

G3710    A corpus callosum centrális demyelinisatiója

G3720    A híd centrális myelinolysise

G3730    Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében

G3740    Félheveny nekrotizáló myelitis

G3780    A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei

G4400    Halmozott fejfájás syndroma

G4430    Idült, posttraumás fejfájás

G4480    Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák

G4700    Elalvási és átalvási zavarok [insomniák]

G4710    Túlzott aluszékonyság [hypersomniák]

G4720    Az alvás-ébrenlét ciklus zavarai

G4730    Alvási apnoe

G4740    Narcolepsia és catalepsia

G5000    Trigeminus neuralgia

G5010    Atípusos arcfájdalom

G5080    A n. trigeminus egyéb rendellenességei

G5090    A n. trigeminus rendellenessége k.m.n.

G5100    Bell-féle bénulás

G5110    Geniculatum ganglionitis

G5120    Melkersson-syndroma

G5130    Clonusos féloldali facialis görcs

G5140    Facialis myokymia

G5180    Az arcideg egyéb rendellenességei

G5190    Az arcideg rendellenessége k.m.n.

G5200    A szaglóideg rendellenességei

G5210    A n. glossopharyngeus rendellenességei

G5220    A n. vagus rendellenességei

G5230    A n. hypoglossus rendellenességei

G5270    Több agyideg rendellenességei

G5280    Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei

G5290    Agyideg rendellenesség k.m.n.

G5400    Plexus brachialis rendellenességek

G5410    Ágyéki-keresztcsonti plexus rendellenességek

G5420    Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.

G5430    Háti gyök-rendellenességek m.n.o.

G5440    Ágyéki-keresztcsonti gyök-rendellenességek m.n.o.

G5450    Amyotrophia neuralgica

G5460    Végtag fantom-syndroma fájdalommal

G5470    Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül

G5480    Egyéb gyök és plexus rendellenességek

G5490    Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.

G5600    Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma

G5610    A n. medianus egyéb károsodásai

G5620    A n. ulnaris károsodása

G5630    A. n. radialis károsodása

G5680    A felső végtag egyéb mononeuropathiái

G5690    Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n.

G5700    A n. ischiadicus károsodása

G5710    Meralgia paraesthetica

G5720    A. n. femoralis károsodása

G5730    A n. popliteus lat. károsodása

G5740    A n. popliteus int. károsodása

G5750    Tarsalis alagút syndroma

G5760    A n. plantaris károsodása

G5780    Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái

G5790    Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n.

G5800    Borda közti ideg bántalom

G5870    Többszörös mononeuritis

G5880    Egyéb meghatározott mononeuropathiák

G5890    Mononeuropathia, k.m.n.

G6000    Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom

G6010    Refsum betegség

G6020    Örökletes ataxiához társuló idegbántalom

G6030    Idiopathiás progresszív neuropathia

G6080    Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak

G6090    Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n.

G6100    Guillain-Barré-syndroma

G6110    Serum neuropathia

G6180    Egyéb gyulladásos polyneuropathiák

G6190    Gyulladásos polyneuropathia k.m.n.

G6200    Gyógyszer okozta polyneuropathia

G6210    Alkoholos polyneuropathia

G6220    Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia

G6280    Egyéb meghatározott polyneuropathiák

G6290    Polyneuropathia k.m.n.

G64H0    A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései

G7000    Myasthenia gravis

G7010    Toxikus myoneuralis megbetegedések

G7020    Veleszületett és fejlődési myasthenia

G7080    Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek

G7090    Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.

G7100    Izom dystrophia

G7110    Myotoniás rendellenességek

G7120    Veleszületett myopathiák

G7130    Mitochondrialis izombántalom m.n.o.

G7180    Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei

G7190    Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.

G7200    Gyógyszer okozta izombántalom

G7210    Alkoholos izombántalom

G7220    Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom

G7230    Periódikus bénulás

G7240    Gyulladásos myopathia m.n.o.

G7280    Egyéb meghatározott myopathiák

G7290    Myopathia k.m.n.

G8000    Spasticus agyi bénulás

G8010    Spasticus kétoldali bénulás

G8020    Csecsemőkori féloldali bénulás

G8030    Dyskineticus agyi bénulás

G8040    Ataxiás agyi bénulás

G8080    Egyéb csecsemőkori agyi bénulás

G8090    Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.

G8100    Féloldali petyhüdt bénulás

G8110    Féloldali spasticus bénulás

G8200    Petyhüdt paraplegia

G8210    Spasticus paraplegia

G8220    Paraplegia k.m.n.

G8230    Petyhüdt tetraplegia

G8240    Spasticus tetraplegia

G8250    Tetraplegia k.m.n.

G8300    Felső végtag kétoldali bénulása

G8310    Az egyik alsó végtag bénulása

G8320    Az egyik felső végtag bénulása

G8330    Egy végtag bénulása k.m.n.

G8340    Cauda equina syndroma

G8380    Egyéb meghatározott bénulásos syndromák

G8390    Bénulásos syndroma k.m.n.

G9000    Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom

G9010    Családi dysautonomia [Riley-Day]

G9020    Horner-syndroma

G9030    Több szisztémát érintő elfajulás

G9080    Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei

G9090    Az autonóm idegrendszer rendellenessége k.m.n.

G9100    Kommunikáló hydrocephalus

G9110    Elzáródásos hydrocephalus

G9120    Normál nyomású hydrocephalus

G9130    Sérülést követő hydrocephalus k.m.n.

G9180    Egyéb hydrocephalus

G92H0    Toxikus encephalopathia

G9300    Agyi tömlők (cysták)

G9310    Anoxiás agyi károsodás m.n.o.

G9320    Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás

G9340    Encephalopathia k.m.n.

G9350    Agyi nyomásfokozódás

G9360    Agyvizenyő

G9370    Reye-syndroma

G9380    Egyéb meghatározott agyi megbetegedések

G9500    Syringomyelia és syringobulbia

G9510    Ér-eredetű gerincvelői bántalmak

G9520    Gerincvelő kompresszió k.m.n.

G9580    A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei

G9590    A gerincvelő nem-meghatározott betegsége

G9600    Liquor csorgás

G9610    Az agyhártyák m.n.o. betegségei

G9680    A központi idegrendszer egyéb meghatározott betegségei

G9700    Liquor-csorgás gerinccsapolás következtében

G9710    Cysterna- és gerinccsapolás utáni egyéb reakció

G9720    Koponyaűri hypotensio kamrai shunt után

G9780    A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei

G9790    Egyéb, beavatkozás utáni idegrendszeri rendellenesség k.m.n.

G98H0    Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei

H4720    Látóideg sorvadás (Athropia n. optici)

H4740    Látóideg-kereszteződés (chiasma) rendellenességei

H4750    Egyéb látópályák rendellenességei

H4760    A látókéreg rendellenességei

H4770    A látópályák rendellenessége, k.m.n.

H4900    III. agyideg [n. oculomotorius] bénulása

H4910    IV. agyideg [n. trochlearis] bénulása

H4920    VI. agyideg [n. abducens] bénulása

I0200    Vitustánc rheumás szívbetegséggel

I0290    Vitustánc szívbetegség nélkül

I6000    Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból

I6010    Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából

I6020    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból

I6030    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból

I6040    Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból

I6050    Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból

I6060    Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból

I6070    Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából

I6080    Egyéb subarachnoidealis vérzés

I6081    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális

I6082    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális

I6083    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális

I6084    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis

I6085    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis

I6086    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis

I6090    Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.

I6100    Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis

I6110    Agyállományi vérzés féltekében, corticalis

I6120    Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.

I6130    Agyállományi vérzés agytörzsben

I6140    Agyállományi vérzés kisagyban

I6150    Agyállományi vérzés agykamrában

I6160    Agyállományi vérzés több lokalizációban

I6180    Agyállományi vérzés, egyéb

I6190    Agyállományi vérzés, k.m.n.

I6200    Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)

I6210    Extraduralis vérzés

I6290    Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.

I6300    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6310    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt

I6320    Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6330    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6340    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt

I6350    Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6360    Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt

I6380    Agyi infarctus, egyéb

I6500    Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete

I6510    Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete

I6520    Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete

I6530    A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete

I6580    Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete

I6590    Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete

I6600    Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete

I6610    Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete

I6620    Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete

I6630    Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete

I6640    Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6680    Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete

I6690    Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6700    Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója

I6710    Agyi aneurysma, nem-rupturált

I6711    Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája

I6712    Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája

I6713    Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája

I6714    Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája

I6715    Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája

I6716    Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája

I6720    Agyi arteriosclerosis

I6730    Progressiv vascularis leukoencephalopathia

I6740    Hypertensiv encephalopathia

I6750    Moyamoya-betegség

I6760    A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése

I6780    Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek

I6781    Nem traumás carotideo cavernosus fistula

M2130    Csukló vagy láb bénulása (szerzett)

M5300    Cervicocranalis syndroma

M5310    Cervicobrachialis syndroma

M7920    Neuralgia és neuritis, k.m.n.

M8691    A koponya csontjait érintő osteomyelitis

Q0000    Agyvelőhiány

Q0010    Koponya- és gerinchasadék

Q0020    Kisagyhiány

Q0100    Frontális agyvelősérv

Q0110    Nasofrontalis agyvelősérv

Q0120    Tarkótáji agyvelősérv

Q0180    Egyéb helyen lévő agyvelősérv

Q0190    Agyvelősérv, k.m.n.

Q0300    A Sylvius-csatorna rendellenességei

Q0310    A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája

Q0380    Egyéb veleszületett agyvelősérv

Q0390    Veleszületett vízfejűség, k.m.n.

Q0400    A kérgestest veleszületett rendellenességei

Q0410    A szaglókaréj hiánya

Q0420    Előagyhiány

Q0430    Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok

Q0440    Dysplasia septo-optica

Q0450    Megalencephalia

Q0460    Veleszületett agyi cysták

Q0480    Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q0490    Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége

Q0500    Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel

Q0510    Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel

Q0520    Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel

Q0530    Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel

Q0540    K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel

Q0550    Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0560    Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0570    Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0580    Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül

Q0590    Gerinchasadék, k.m.n.

Q0600    Gerincvelőhiány

Q0610    Gerincvelő hypoplasia és dysplasia

Q0620    A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)

Q0630    A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei

Q0640    Hydromyelia

Q0680    A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q0690    A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q0700    Arnold-Chiari syndroma

Q0780    Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell.

Q0790    Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q2741    Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban

Q2800    A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége

Q2810    A praecerebralis erek egyéb rendellenességei

Q2811    A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban

Q2812    A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban

Q2820    Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége

Q2821    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális

Q2822    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális

Q2823    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális

Q2824    A keményburok arteriovenosus fistulája

Q2830    Az agyi erek egyéb rendellenességei

Q2881    A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája

Q2882    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis

Q2883    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis

Q2884    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis

Q2891    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak veleszületett ér rendell., k.m.n

Q7500    Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis)

Q7510    Dysostosis craniofacialis

Q7580    Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell.

Q7590    Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q8510    Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

Q8580    Egyéb, m.n.o. phakomatosisok

Q8581    Hemangioblastoma cerebelli

Q8582    Hemangioblastoma hemispheriális

Q8583    Hemangioblastoma spinális

Q8584    Hemangioblastoma agytörzsi

R2500    Rendellenes fejmozgások

R2900    Tetania

R2910    Meningismus

R4010    Stupor

R9000    Intracranialis térfoglaló folyamat

R9080    Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek

R9300    Koponya, fej diagn. képalkotó vizsg.nál talált, m.n.o. kóros leletek

R9400    A központi idegrendszer funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei

R9410    Perifériás idegrendszer, érzékszervek funkc. vizsg.nak kóros eredménye

S0172    A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0192    A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0200    A koponyaboltozat törése

S0210    A koponyaalap törése

S0270    A koponya és arccsontok többszörös törései

S0271    Koponyacsontok többszörös törései

S0280    A koponya és arc egyéb csontjainak törései

S0290    A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.

S0400    A n. opticus és látópályák sérülése

S0410    A n. oculomotorius sérülése

S0420    A n. trochlearis sérülése

S0430    A n. trigeminus sérülése

S0440    A n. abducens sérülése

S0450    A n. facialis sérülése

S0460    A n. (stato-) acusticus sérülése

S0470    A n. accessorius sérülése

S0480    Más agyidegek sérülése

S0490    K.m.n. agyideg sérülése

S0600    Agyrázkódás

S0610    Traumás agyvizenyő

S0620    Az agy diffúz sérülése

S0630    Lokalizált agysérülés

S0640    Epiduralis vérzés

S0650    Traumás subduralis vérzés

S0660    Traumás subarachnoidealis vérzés

S0670    Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel

S0680    Egyéb koponyaűri sérülések

S0690    Koponyaűri sérülés, k.m.n.

S0800    A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása

S1400    A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával

S1410    A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései

S1420    A nyaki gerinc ideggyökének sérülése

S1430    A karfonat sérülése

S1440    A nyak perifériás idegeinek sérülése

S1450    A nyaki sympathicus idegek sérülése

S1460    A nyak egyéb és k.m.n. idegeinek sérülése

S2400    A háti gerincvelő rázkódása és oedemája

S2410    A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései

S2420    A háti gerinc ideggyökének sérülése

S2430    A mellkas perifériás idegeinek sérülése

S2440    A háti sympathicus ideg sérülése

S2450    A mellkas egyéb idegeinek sérülése

S2460    A mellkas k.m.n. idegének sérülése

S3400    Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája

S3410    Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése

S3420    Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése

S3430    A cauda equina sérülése

S3440    A lumboscaralis plexus sérülése

S3450    Az ágyéki, kereszttájéki és medencei symphaticus idegek sérülése

S3460    A hasüreg és medence perifériás idegeinek sérülése

S3480    A has és medence k.m.n. idegeinek sérülése

S4400    Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában

S4410    A nervus medianus sérülése a felkar magasságában

S4420    A nervus radialis sérülése a felkar magasságában

S4430    A nervus axillaris sérülése

S4440    A nervus musculocutaneus sérülése

S4450    A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében

S4470    Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S4480    Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében

S4490    K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S5400    A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében

S5410    A N. medianus sérülése az alkar szintjében

S5420    A N. radialis sérülése az alkar szintjében

S5430    Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében

S5470    Több ideg sérülése az alkar szintjében

S5480    Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében

S5490    K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében

S6400    Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6410    A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében

S6420    A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6430    A hüvelykujj idegének sérülése

S6440    A kéz egyéb ujjának idegsérülése

S6470    Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6480    Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében

S6490    K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S7400    A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében

S7410    A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében

S7420    Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében

S7470    Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében

S7480    Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében

S7490    K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében

S8400    A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében

S8410    A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében

S8420    Érzőideg sérülése a lábszár szintjében

S8470    Több ideg sérülése a lábszár szintjében

S8480    Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében

S8490    K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében

S9400    A N. plantaris lateralis sérülése

S9410    A N. plantaris medialis sérülése

S9420    A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében

S9430    Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében

S9470    A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében

S9480    Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében

S9490    K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében

T08H0    Gerinctörés, szintje nem meghatározott

T0930    A gerincvelő sérülése, k.m.n. szintben

T0940    K.m.n. ideg, gerincvelői ideggyök és törzsi idegfonat sérülése

T1440    Nem meghatározott testtájék idegének vagy idegeinek sérülése

T8181    Műtét vagy sérülés után állandósuló liguorsipoly, koponya

T8182    Műtét vagy sérülés után állandósuló liquorsipoly, gerinc

T8500    Az agykamrai shunt mechanikai szövődményei

T8510    A beültetetett elektromos idegrendszeri stimulator mech. szövődményei

U9930    Infantilis spinalis laesio (ISL)

U9940    Laesio cerebri non-progressiva

U9950    Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis

U9960    Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam

U9970    Laesio cerebri progressiva epilepsiamque

U9980    Laesio cerebri progressiva

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI

**** Főcsoport: 02 Szembetegségek

**** 02 0610    Szaruhártya-átültetés

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51253    Transplantatio corneae

51261    Collar-stud prothesis

51262    Keratoprothesis insertio

51373    Transplantatio sclerocorneae

**** 02 0611    Szaruhártya-átültetés műlencse-beültetéssel

BETEGSÉGEK

H1600    Szaruhártya fekély

H1610    Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül

H1630    Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás

H1640    Szaruhártya neovascularisatio

H1680    Egyéb szaruhártya-gyulladások

H1690    Szaruhártya-gyulladás, k.m.n.

H1700    Leukoma adhaerens

H1710    Egyéb központi szaruhártya homály

H1780    Egyéb szaruhártya hegek és homályok

H1790    Szaruhártya heg és homály, k.m.n.

H1800    Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások

H1810    Bullosus keratopathia

H1820    Egyéb szaruhártya vizenyő

H1830    Elváltozások a szaruhártya membránjaiban

H1840    Szaruhártya elfajulás

H1850    Örökletes szaruhártya dystrophiák

H1860    Keratoconus

H1870    Egyéb szaruhártya deformitások

H1880    A szaruhártya egyéb, meghatározott rendellenességei

H1890    Szaruhártya rendellenesség, k.m.n.

H2500    Kezdődő öregkori szürkehályog

H2510    Öregkori lencsemag-homály

H2520    Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus

H2580    Egyéb öregkori szürkehályog

H2590    Öregkori szürkehályog, k.m.n.

H2600    Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog

H2610    Sérüléses szürkehályog

H2620    Szövődményes szürkehályog

H2630    Gyógyszer okozta szürkehályog

H2640    Utóhályog

H2680    Egyéb határozott szürkehályog

H2690    Szürkehályog, k.m.n.

H2700    Lencsehiány (aphakia)

H2710    A lencse dislocatiója

H2780    A lencse egyéb meghatározott rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51253    Transplantatio corneae

51261    Collar-stud prothesis

51262    Keratoprothesis insertio

51373    Transplantatio sclerocorneae

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51470    Anterior Chamber Lens implantatio

51471    Posterior Chamber Lens implantatio

51475    Műlencse varrattal történő rögzítése

ÉS ESZKÖZÖK

01201    Műlencse

01203    Hajlítható műlencse

**** 02 0612    Szem felületi elváltozásainak kezelése amnionnal

BETEGSÉGEK

C6900    Kötőhártya rosszindulatú daganata

C6910    Szaruhártya rosszindulatú daganata

D0920    Szem in situ carcinomája

D3100    Kötőhártya jóindulatú daganata

D3110    Szaruhártya jóindulatú daganata

H0200    Entropium és szemhéj trichiasis

H1100    Kúszóhártya

H1120    Kötőhártya hegek

H1330    Szem pemphigoid (L12.-+)

H1600    Szaruhártya fekély

H1610    Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül

H1620    Kötőhártya-szaruhártya gyulladás

H1630    Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás

H1640    Szaruhártya neovascularisatio

H1680    Egyéb szaruhártya-gyulladások

H1800    Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások

H1810    Bullosus keratopathia

H1820    Egyéb szaruhártya vizenyő

H1830    Elváltozások a szaruhártya membránjaiban

H1840    Szaruhártya elfajulás

H1850    Örökletes szaruhártya dystrophiák

H1910    Herpesvirus szaruhártya-gyulladás és keratoconjunctivitis (B00.5+)

T2610    A szaruhártya és kötőhártya égése

T2660    A szaruhártya és kötőhártya maródása

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51254    Amnion felhelyezése a szemfelszínre

ÉS ESZKÖZÖK

01407    Biológiai implantátum (konzervált amnion)

**** 02 0620    Szem speciális műtétei

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

BEAVATKOZÁSOK "A"

37671    Intraocularis kontakt sugárkezelés

BEAVATKOZÁSOK "B"

51650    Szemgödri implant. behelyezés

ESZKÖZÖK "C"

01202    Szemgödri implantátum

BETEGSÉGEK ÉS ("A" BEAV. VAGY ("B" BEAV. ÉS "C" ESZKÖZ))

**** 02 0630    Retina műtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51476    Pneumaticus retinopexia

51520    Scleralis plomb. implant.

51534    Cerclage bulbi

51550    Cryopexia transconj./transscl. retinae/chorioideae

**** 02 0633 Neovascularisatióval járó idoskori maculadegeneratio kezelése

BETEGSÉGEK "A"

H3000     Gócos chorioretinealis gyulladás

H3010     Disszeminált chorioretinealis gyulladás

H3100     Chorioretineális hegek

H3130     Érhártya vérzés és repedés

H3530     Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás

BEAVATKOZÁSOK "B"

12219     Neovascularisatioval járó idoskori macula degeneráció fotodinámiás kezelése

VAGY BEAVATKOZÁSOK "C"

12220     Neovascularisatioval járó idoskori macula degeneráció kezelése intravitreális injektálással

BEAVATKOZÁSOK "D"

06041     Verteporfin

BEAVATKOZÁSOK "E"

06040     Ranibizumab

06029     Aflibercept

BEAVATKOZÁSOK "F"

12218     GYEMSZI-OGYI engedélye alapján végzett indikáción túli kezelés

"A" DIAGN. ÉS (("B" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "D" BEAV.) VAGY ("C" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "E" BEAV.) VAGY "B" TÍPUSKÉNT "F"BEAV.)

**** 02 0640    Orbita műtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51600    Decompressio orbitae

51601    Orbita drainage

51602    Krönlein-műtét

51603    Orbita decompr. sin. maxillaris felé

51620    Bulbus evisceratio

51630    Bulbus enucleatio

51631    Exenteratio et plastica orbitae

51640    Orbitatartalom kimetszés

51660    Szemgödri implant. eltávolítás

51670    Orbita reconstructio

57650    Orbita törések nyílt repositiója

VAGY BEAVATKOZÁSOK

51650    Szemgödri implant. behelyezés

**** 02 0650    Primer iris műtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

39122    Laser iridotomia

51331    Cyclodiathermia

51333    Cyclodialysis

51334    Iridectomia antiglauc.

51340    Excisio prolapsus iridis

51351    Iridosclerostomia

51352    Iridectomia optikai

51353    Sphincterotomia iridis, sphincterolysis

51354    Transfixio iridis

51355    Iridotomia

51356    Cyclectomia

51357    Iridocyclectomia

51358    Iridectomia

51360    Iris plastica, varrat

51361    Adhaesiolysis intraocularis segmentis anterioris

51362    Repositio prolapsus iridis

51381    Adhaesiolysis intraocularis

51382    Synechiolysis intraocularis

51590    Cyclophotocoagulatio

**** 02 0660    Egyéb lencseműtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51410    Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes)

51420    Lencse lineáris eltávolítása

51440    Lencse intracapsularis eltávolítása

51450    Lencse extracapsularis eltávolítása

51460    Phakoemulsificatio

51480    Extractio pseudophacos anterioris

51481    Extractio pseudophacos posterioris

51491    Capsulectomia lentis

51492    Capsulotomia lentis

51493    Capsulorrhexis lentis oc.

VAGY BEAVATKOZÁSOK

51472    Anterior Chamber Lens igazítás

51473    Posterior Chamber Lens igazítás

**** 02 0670    Lencseműtétek műlencse-beültetéssel, a műlencse biztosításával

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51470    Anterior Chamber Lens implantatio

51471    Posterior Chamber Lens implantatio

51475    Műlencse varrattal történő rögzítése

ÉS ESZKÖZÖK

01201    Műlencse

01203    Hajlítható műlencse

**** 02 0671 Lencseműtétek műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51470    Anterior Chamber Lens implantatio

51471    Posterior Chamber Lens implantatio

51475    Műlencse varrattal történő rögzítése

ÉS ESZKÖZÖK

01201    Műlencse

01203    Hajlítható műlencse

**** 02 0680    Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse biztosításával

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51474    Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült

51475    Műlencse varrattal történő rögzítése

ÉS ESZKÖZÖK

01203    Hajlítható műlencse

**** 02 0681    Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51474    Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl. műlencse-beültetéssel

51475    Műlencse varrattal történő rögzítése

ÉS ESZKÖZÖK

1203    Hajlítható műlencse

**** 02 069A    Pars plana vitrectomia műlencse-beültetéssel

BETEGSÉGEK

H2500    Kezdődő öregkori szürkehályog

H2510    Öregkori lencsemag-homály

H2520    Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus

H2580    Egyéb öregkori szürkehályog

H2590    Öregkori szürkehályog, k.m.n.

H2600    Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog

H2610    Sérüléses szürkehályog

H2620    Szövődményes szürkehályog

H2630    Gyógyszer okozta szürkehályog

H2640    Utóhályog

H2680    Egyéb határozott szürkehályog

H2690    Szürkehályog, k.m.n.

H3300    Ideghártya leválás szakadással

H3310    Ideghártya szétválás és cysták

H3320    Serosus retinaleválás

H3330    Ideghártya szakadások leválás nélkül

H3340    Tractiós ideghártya leválás

H3350    Egyéb ideghártya leválások

H3510    Koraszülöttek ideghártya elváltozása

H3520    Egyéb proliferativ retinopathia

H3530    Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás

H3560    Ideghártya vérzés

H3570    Az ideghártya rétegeinek szétválása

H3580    Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek

H3590    Ideghártya rendellenesség, k.m.n.

H4300    Üvegtest prolapsus

H4310    Üvegtesti vérzés

H4320    Kristályos lerakódás az üvegtestben

H4330    Egyéb üvegtesti borússágok

H4380    Az üvegtest egyéb rendellenességei

H4390    Üvegtest rendellenesség, k.m.n.

H4400    Gennyes endophthalmitis

H4410    Egyéb endophthalmitis

H4450    A szemgolyó elfajulásos állapotai

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51470    Anterior Chamber Lens implantatio

51471    Posterior Chamber Lens implantatio

51475    Műlencse varrattal történő rögzítése

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51500    Extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam

51570    Üvegtest csere

51571    Endocryopexia

51572    Üvegtest endolaser

51573    Vitrectomia, pars plana

51575    Membranectomia (macular pucker) retinae

ÉS ESZKÖZÖK

01201    Műlencse

01203    Hajlítható műlencse

**** 02 069B    Pars plana vitrectomia

BETEGSÉGEK

H2500    Kezdődő öregkori szürkehályog

H2510    Öregkori lencsemag-homály

H2520    Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus

H2580    Egyéb öregkori szürkehályog

H2590    Öregkori szürkehályog, k.m.n.

H2600    Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog

H2610    Sérüléses szürkehályog

H2620    Szövődményes szürkehályog

H2630    Gyógyszer okozta szürkehályog

H2640    Utóhályog

H2680    Egyéb határozott szürkehályog

H2690    Szürkehályog, k.m.n.

H3300    Ideghártya leválás szakadással

H3310    Ideghártya szétválás és cysták

H3320    Serosus retinaleválás

H3330    Ideghártya szakadások leválás nélkül

H3340    Tractiós ideghártya leválás

H3350    Egyéb ideghártya leválások

H3510    Koraszülöttek ideghártya elváltozása

H3520    Egyéb proliferativ retinopathia

H3530    Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás

H3560    Ideghártya vérzés

H3570    Az ideghártya rétegeinek szétválása

H3580    Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek

H3590    Ideghártya rendellenesség, k.m.n.

H4300    Üvegtest prolapsus

H4310    Üvegtesti vérzés

H4320    Kristályos lerakódás az üvegtestben

H4330    Egyéb üvegtesti borússágok

H4380    Az üvegtest egyéb rendellenességei

H4390    Üvegtest rendellenesség, k.m.n.

H4400    Gennyes endophthalmitis

H4410    Egyéb endophthalmitis

H4450    A szemgolyó elfajulásos állapotai

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51500    Extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam

51570    Üvegtest csere

51571    Endocryopexia

51572    Üvegtest endolaser

51573    Vitrectomia, pars plana

51575    Membranectomia (macular pucker) retinae

**** 02 069C    Egyéb vitrectomiák

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51574    Vitrectomia, open sky

**** 02 0700    Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse, üvegtest műtétei

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

BEAVATKOZÁSOK "B"

51240    Sutura corneae

51310    Extractio corp. alien. oc. cum magn. seu cum forc.

51320    Trabeculectomia

51321    Iridecleisis

51336    Gonioplastica

51337    Gonioplastica c. laser

51338    Trabeculoplastica

51501    Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc.

51510    Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem

BEAVATKOZÁSOK "C"

51335    Antiglaucoma implantatio

ESZKÖZÖK "D"

01518    Antiglaucoma shunt implantatum

ESZKÖZÖK "E"

01519    Antiglaucoma fascia lata implantatum

(FŐCSOPORT BÁRMELY DIAGNÓZISA ÉS "B" BEAV.) VAGY (FŐCSOPORT BÁRMELY DIAGNÓZISA ÉS "C" BEAV. ÉS "D" ESZKÖZ" ÉS "E" ESZKÖZ)

**** 02 071A    Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év felett

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50810    Dacryoadenectomia

50830    Canaliculus lacrimalis kő, idegentest eltávolítás

50831    Dacryocysta kő, idegentest eltávolítás

50832    Ductus nasolacrimalis kő, idegentest eltávolítás

50850    Dacryocystectomia

50860    Reconstructio canaliculi lacrimalis

50870    Dacryocysto-rhinostomia

50871    Canaliculo-(dacryocysto)-rhinostomia

50880    Conjunctivo-rhinostomia

50912    Tarsectomia

50920    Epicanthus műtét

50921    Szemrés helyreállítás

50930    Ectropium ellenes műtét

50931    Entropium ellenes műtét

50932    Alsó szemhéj ectropium-ellenes műtétje

50935    Punctum lacr.eversio elleni műtétje

50941    Plastica palpebrae sec. Blaskovics

50943    Plastica palpebrae gradualis

50950    Blepharorraphia totalis

50951    Blepharorraphia lateralis

51000    Tenotomia seu myotomia musculi oculi

51010    Resectio musc.oculi cum/sine retro-antepositionem

51020    Retropositio musc. oculi

51021    Antepositio musculi oculi

51030    Transpositio musc.oculi

51031    Hummelscheim-műtét

51050    Szemizmok adhaesioinak megszüntetése

51090    Myotomia globularis oculi

51130    Reconstructio et plastica conjunctivae

51140    Adhaesiolysis conjunctivae seu/et palpebrae

51150    Sutura conjunctivae

51151    Keratoplastica conjunctivalis

51210    Keratotomia, keratectomia

51211    Paracentesis corneae, Saemisch-metszés

51220    Pterygium excisio

51252    Keratoplastica perforans totalis

51322    Sclerectomia

51323    Sclerotomia

51370    Scleroplastica, sustentaculum sclerae

51372    Sclerokeratoplastica

59100    Cauterisatio conjuctivae, corneae, sclerae

**** 02 071B    Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év alatt

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

A kódlistát ld. a főcsoport 071A csoportjában!

**** 02 074C    Szem egyéb betegségei

BETEGSÉGEK

A1850    A szem gümőkórja

A5030    Késői veleszületett syphilises szembetegség

A7190    Trachoma, k.m.n.

B0050    A szem herpesvirus betegsége

B0230    A szem zoster-betegsége

B3010    Kötőhártya-gyulladás Adenovirus miatt (H13.1*)

B3020    Vírusos pharyngoconjunctivitis

B3030    Heveny járványos vérzéses conjunctivitis (Enterovirusos) (H13.1*)

B3080    Egyéb vírusos conjunctivitis (H13.1*)

B3090    Vírusos conjunctivitis k.m.n.

B5800    Toxoplasma által okozott szembetegség

B6910    A szem cysticercosisa

B7430    Loiasis

C4410    A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot

C6900    Kötőhártya rosszindulatú daganata

C6910    Szaruhártya rosszindulatú daganata

C6920    Ideghártya rosszindulatú daganata

C6930    Érhártya rosszindulatú daganata

C6940    Szemgolyó rosszindulatú daganata

C6950    Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata

C6960    Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

C6980    A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6990    Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.

D0410    A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja

D0920    Szem in situ carcinomája

D2210    A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai

D2310    A szemhéj, szemzug bőrének jóindulatú daganata

D3100    Kötőhártya jóindulatú daganata

D3110    Szaruhártya jóindulatú daganata

D3120    Ideghártya jóindulatú daganata

D3130    Érhártya jóindulatú daganata

D3140    Sugártest (corpus ciliare) jóindulatú daganata

D3150    Könnymirigy és könnyvezeték jóindulatú daganata

D3160    Szemüreg k.m.n. jóindulatú daganata

D3190    Szem jóindulatú daganata, k.m.n.

E5000    A-vitamin-hiány kötőhártya xerosissal

E5010    A-vitamin-hiány Bitot-folttal és kötőhártya xerosissal

E5020    A-vitamin-hiány szaruhártya xerosissal

E5030    A-vitamin-hiány szaruhártya fekéllyel és xerosissal

E5040    A-vitamin-hiány keratomalaciával

E5050    A-vitamin-hiány farkasvaksággal

E5060    A-vitamin-hiány xerophtalmusos szaruhártya-hegekkel

E5070    A-vitamin-hiány egyéb szem-manifestatioi

G2450    Szemhéjgörcs (blepharospasmus)

H0000    Árpa és a szemhéj egyéb mély gyulladásai

H0010    Jégárpa

H0100    Szemhéjgyulladás (blepharitis)

H0110    A szemhéj nem fertőző dermatosisai

H0180    Egyéb meghatározott szemhéjgyulladás

H0190    Szemhéjgyulladás, k.m.n.

H0200    Entropium és szemhéj trichiasis

H0210    Szemhéj kifordulás

H0220    Lagophthalmus

H0230    Blepharochalasis

H0240    Szemhéj ptosis

H0250    A szemhéj működését befolyásoló egyéb rendellenességek

H0260    Szemhéj xanthelasma

H0270    A szemhéj és a szemkörüli tájék egyéb degeneratív rendellenességei

H0280    A szemhéj egyéb megnevezett rendellenességei

H0290    A szemhéj rendellenessége, k.m.n.

H0400    Könnymirigygyulladás

H0410    A könnymirigy egyéb rendellenességei

H0420    Könnycsorgás

H0430    A könnyutak heveny és nem meghatározott gyulladása

H0440    A könnyutak idült gyulladása

H0450    A könnyutak szűkülete és elégtelensége

H0460    A könnyutak egyéb elváltozásai

H0480    A könnyszervek egyéb rendellenességei

H0490    Könnyszervek rendellenessége, k.m.n.

H0500    A szemgödör heveny gyulladása

H0510    A szemgödör idült gyulladása

H0520    Exophthalmusos állapotok

H0530    Az szemgödör deformitása

H0540    Enophthalmus

H0550    Visszamaradt idegentest (régi) a szemgödör áthatoló sérülése után

H0580    A szemgödör egyéb rendellenességei

H0590    A szemgödör rendellenessége, k.m.n.

H1000    Mucopurulens kötőhártya-gyulladás

H1010    Heveny atopiás kötőhártya-gyulladás

H1020    Egyéb heveny kötőhártya-gyulladás

H1030    Heveny kötőhártya-gyulladás, k.m.n.

H1040    Idült kötőhártya-gyulladás

H1050    Blepharoconjunctivitis

H1080    Egyéb kötőhártya-gyulladás

H1090    Kötőhártya-gyulladás, k.m.n.

H1100    Kúszóhártya

H1110    Kötőhártya degeneratiók és lerakódások

H1120    Kötőhártya hegek

H1130    Kötőhártyavérzés

H1140    Egyéb kötőhártyai érrendellenességek és cysták

H1180    A kötőhártya egyéb, meghatározott rendellenességei, k.m.n.

H1190    A kötőhártya rendellenessége, k.m.n.

H1500    Ínhártyagyulladás

H1510    Episcleritis

H1580    Az ínhártya egyéb rendellenességei

H1590    Az ínhártya rendellenessége, k.m.n.

H1600    Szaruhártya fekély

H1610    Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül

H1620    Kötőhártya-szaruhártya gyulladás

H1630    Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás

H1640    Szaruhártya neovascularisatio

H1680    Egyéb szaruhártya-gyulladások

H1690    Szaruhártya-gyulladás, k.m.n.

H1700    Leukoma adhaerens

H1710    Egyéb központi szaruhártya homály

H1780    Egyéb szaruhártya hegek és homályok

H1790    Szaruhártya heg és homály, k.m.n.

H1800    Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások

H1810    Bullosus keratopathia

H1820    Egyéb szaruhártya vizenyő

H1830    Elváltozások a szaruhártya membránjaiban

H1840    Szaruhártya elfajulás

H1850    Örökletes szaruhártya dystrophiák

H1860    Keratoconus

H1870    Egyéb szaruhártya deformitások

H1880    A szaruhártya egyéb, meghatározott rendellenességei

H1890    Szaruhártya rendellenesség, k.m.n.

H2000    Akut és szubakut iridocyclitis

H2010    Idült iridocyclitis

H2020    Phakogen iridocyclitis

H2080    Egyéb iridocyclitisek

H2100    Elülső csarnok bevérzés

H2110    A szivárványhártya és sugártest egyéb vascularis rendellenességei

H2120    A szivárványhártya és a sugártest elfajulása

H2130    A szivárványhártya, sugártest és elülső csarnok cystája

H2140    Pupilláris membránok

H2150    A szivárványhártya és sugártest egyéb adhaesiói és disruptiói

H2180    A szivárványhártya és a sugártest egyéb meghatározott rendellenességei

H2190    Szivárványhártya és sugártest rendellenesség, k.m.n.

H2500    Kezdődő öregkori szürkehályog

H2510    Öregkori lencsemag-homály

H2520    Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus

H2580    Egyéb öregkori szürkehályog

H2590    Öregkori szürkehályog, k.m.n.

H2600    Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog

H2610    Sérüléses szürkehályog

H2620    Szövődményes szürkehályog

H2630    Gyógyszer okozta szürkehályog

H2640    Utóhályog

H2680    Egyéb határozott szürkehályog

H2690    Szürkehályog, k.m.n.

H2700    Lencsehiány (aphakia)

H2710    A lencse dislocatiója

H2780    A lencse egyéb meghatározott rendellenességei

H3000    Gócos chorioretinealis gyulladás

H3010    Disszeminált chorioretinealis gyulladás

H3020    Cyclitis posterior

H3080    Egyéb chorioretineális gyulladások

H3090    Chorioretineális gyulladás, k.m.n.

H3100    Chorioretineális hegek

H3110    Érhártya degeneratio

H3120    Örökletes érhártya dystrophia

H3130    Érhártya vérzés és repedés

H3140    Érhártya leválás

H3180    Érhártya egyéb meghatározott rendellenességei

H3190    Érhártya rendellenesség, k.m.n.

H3300    Ideghártya leválás szakadással

H3310    Ideghártya szétválás és cysták

H3320    Serosus retinaleválás

H3330    Ideghártya szakadások leválás nélkül

H3340    Tractiós ideghártya leválás

H3350    Egyéb ideghártya leválások

H3400    Retinalis arteria átmeneti elzáródása

H3410    Arteria centralis retinae elzáródása

H3420    Egyéb ideghártya-arteria elzáródások

H3480    Egyéb ideghártya erek elzáródásai

H3490    Ideghártya érelzáródás, k.m.n.

H3500    Háttér retinopathia és retinalis elváltozások

H3510    Koraszülöttek ideghártya elváltozása

H3520    Egyéb proliferativ retinopathia

H3530    Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás

H3540    Perifériás ideghártya elfajulás

H3550    Öröklődő ideghártya dystrophia

H3560    Ideghártya vérzés

H3570    Az ideghártya rétegeinek szétválása

H3580    Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek

H3590    Ideghártya rendellenesség, k.m.n.

H4000    Zöldhályog gyanú

H4010    Elsődleges nyílt-zugú zöldhályog

H4020    Elsődleges zárt-zugú zöldhályog

H4030    Szemsérülés okozta másodlagos zöldhályog

H4040    Szemgyulladás okozta másodlagos zöldhályog

H4050    A szem egyéb megbetegedéseihez társuló másodlagos zöldhályog

H4060    Gyógyszerek okozta másodlagos zöldhályog

H4080    Egyéb zöldhályog

H4090    Zöldhályog, k.m.n.

H4300    Üvegtest prolapsus

H4310    Üvegtesti vérzés

H4320    Kristályos lerakódás az üvegtestben

H4330    Egyéb üvegtesti borússágok

H4380    Az üvegtest egyéb rendellenességei

H4390    Üvegtest rendellenesség, k.m.n.

H4400    Gennyes endophthalmitis

H4410    Egyéb endophthalmitis

H4420    Degeneratív rövidlátás

H4430    Szemgolyó egyéb elfajulásos elváltozásai

H4440    Szem hypotonia

H4450    A szemgolyó elfajulásos állapotai

H4460    Szemgolyóban visszamaradt (régi) idegentest, mágnesezhető

H4470    Szemgolyóban visszamaradt (régi) idegentest, nem mágnesezhető

H4490    Szemgolyó elváltozás, k.m.n.

H46H0    Látóideg gyulladás (Neuritis optica)

H4700    Látóideg rendellenességek m.n.o.

H4710    Papillaoedema, k.m.n.

H4730    Látóidegfő egyéb rendellenességei

H4930    A szem teljes (külső) bénulása

H4940    Progresszív külső szembénulás

H4980    Egyéb bénulásos kancsalság

H5000    Strabismus convergens

H5010    Strabismus divergens

H5020    Strabismus verticalis

H5030    Intermittáló heterotropia

H5040    Egyéb és k.m.n. heterotropia

H5050    Heterophoria

H5060    Mechanikus kancsalság

H5080    Egyéb meghatározott kancsalság

H5090    Kancsalság, k.m.n.

H5100    Konjugált tekintés-bénulás

H5110    Elégtelen és túlzott konvergencia

H5120    Internuclearis szembénulás

H5180    A binocularis szemmozgás egyéb meghatározott rendellenességei

H5190    A binocularis szemmozgás rendellenessége, k.m.n.

H5200    Hypermetropia

H5210    Myopia

H5220    Astigmatismus

H5230    Anisometropia és aniseikonia

H5240    Presbyopia

H5250    Az alkalmazkodás rendellenességei

H5260    A fénytörés egyéb rendellenességei

H5270    Fénytörési rendellenesség, k.m.n.

H5300    Látáshiány okozta tompalátás

H5330    A binocularis látás egyéb rendellenességei

H5340    Látótér defektusok

H5350    A színlátás zavarai

H5360    Éjszakai vakság

H5380    Egyéb látászavarok

H5390    Látászavar, k.m.n.

H5400    Vakság mindkét szemen

H5410    Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen

H5420    Csökkentlátás mindkét szemen

H5430    Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen

H5440    Vakság egyik szemen

H5450    Csökkentlátás egyik szemen

H5460    Nem osztályozott látásvesztés egyik szemen

H5470    Nem meghatározott látásvesztés

H5710    Szemfájdalom

H5780    A szem és függelékeinek egyéb meghatározott rendellenességei

H5790    A szem és függelékeinek rendellenessége, k.m.n.

H5900    Üvegtest syndroma szürkehályog műtét után

H5980    A szem és függelékeinek egyéb beavatkozás utáni elváltozásai

H5990    A szem és függelékeinek műtét utáni rendellenessége, k.m.n.

Q1000    Veleszületett ptosis

Q1010    Veleszületett szemhéjkifordulás

Q1020    Veleszületett szemhéjbefordulás

Q1030    A szemhéj egyéb veleszületett rendellenességei

Q1040    A könnyszervek hiánya, agenesise

Q1050    A könnycsatorna veleszületett elzáródása és szűkülete

Q1060    A könnyszervek egyéb veleszületett rendellenességei

Q1070    A szemüreg veleszületett rendellenességei

Q1100    Tömlős szemgolyó

Q1110    Egyéb eredetű szemhiány

Q1120    Kisszeműség

Q1130    Nagyszeműség

Q1200    Veleszületett szürkehályog

Q1210    A szemlencse veleszületett helyzeti rendellenessége

Q1220    Szemlencse coloboma

Q1230    Veleszületett szemlencsehiány

Q1240    Golyóalakú szemlencse

Q1280    A szemlencse egyéb veleszületett rendellenességei

Q1290    A szemlencse veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q1300    Szivárványhártya-coloboma

Q1310    Szivárványhártya hiány

Q1320    A szivárványhártya egyéb veleszületett rendellenességei

Q1330    Veleszületett szaruhártya homály

Q1340    A szaruhártya egyéb veleszületett rendellenességei

Q1350    Kék színű ínhártya

Q1380    A szem elülső szegmentjének egyéb veleszületett rendellenességei

Q1390    A szem elülső szegmentjének veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q1400    Az üvegtest veleszületett rendellenességei

Q1410    Az ideghártya veleszületett rendellenességei

Q1420    A látóidegfő veleszületett rendellenességei

Q1430    Az érhártya veleszületett rendellenessége

Q1480    A szem hátulsó szegmentjének egyéb veleszületett rendellenességei

Q1490    A szem hátulsó szegmentjének veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q1500    Veleszületett zöldhályog (glaucoma congenita)

Q1580    A szem egyéb meghatározott rendellenességei

Q1590    A szem veleszületett rendellenessége, k.m.n.

S0010    A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása

S0020    A szemhéj és szemkörüli terület egyéb felületes sérülései

S0110    A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe

S0230    Az orbitafenék törése

S0500    Kötőhártya sérülése és szaruhártya horzsolódása idegentest nélkül

S0510    A szemgolyó és szemgödör szöveteinek zúzódása

S0520    A szem repedése az intraocularis szövet prolapsusával, elvesztésével

S0530    A szem repedése az intraocularis szövet prolapsusa, elvesztése nélkül

S0540    A szemüreg áthatoló sérülése idegentesttel vagy anélkül

S0550    A szemgolyóba hatoló sérülés idegentesttel

S0560    A szemgolyóba hatoló seb idegentest nélkül

S0570    A szemgolyó kiszakadása

S0580    A szem és szemgödör egyéb sérülései

S0590    A szem és szemgödör meghatározatlan részének sérülése

T1500    Idegen test a corneában

T1510    Idegen test a kötőhártya zsákban

T1580    Idegen test a külső szem egyéb és több részében

T1590    Idegen test a külső szem k.m.n. részében

T2610    A szaruhártya és kötőhártya égése

T2620    A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó égés

T2630    A szem és függelékei más részeit érintő égés

T2640    A szem és függelékeinek égése, rész k.m.n.

T2650    A szemhéj és szemkörüli terület maródása

T2660    A szaruhártya és kötőhártya maródása

T2670    A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó maródás

T2680    A szem és függelékei más részeit érintő maródás

T2690    A szem és függelékeinek maródása, rész k.m.n.

**** Főcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései

**** 03 086B    Nyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos betegség miatt

BETEGSÉGEK

C0101    A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102    A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103    A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104    A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0    A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0240    Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241    Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242    Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243    Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244    Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1000    Vallecula rosszindulatú daganata

C1001    Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002    Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003    Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004    Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410    Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411    Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412    Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413    Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414    Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C1482    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

C3200    Glottis rosszindulatú daganata

C3201    Glottis rosszindulatú daganata I. stádium

C3202    Glottis rosszindulatú daganata II. stádium

C3203    Glottis rosszindulatú daganata III.stádium

C3204    Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3210    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3211    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3212    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3213    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3220    Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3221    Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3222    Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3223    Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224    Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3230    Gégeporc rosszindulatú daganata

C3231    Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium

C3232    Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium

C3233    Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234    Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3280    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3281    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C3282    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C3283    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3290    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3291    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3292    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3293    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

ÉS BEAVATKOZÁSOK

54030    Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND)

54034    Korlátozott kiterjesztésű nyaki blockdissectio

**** 03 086C    Nyaki blockdissectio és rekonstrukció myocutan lebennyel vagy microvascularis lebennyel rosszindulatú betegség miatt

BETEGSÉGEK

C0103    A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104    A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C0203    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0213    A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214    A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0223    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0233    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0243    Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244    Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0283    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0293    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0303    Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304    Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0313    Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314    Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0393    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0403    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0413    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0483    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0493    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0503    Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504    Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0513    Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514    Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0523    Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524    Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0583    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0593    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0603    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0613    Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614    Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0623    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0683    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0693    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0703    A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704    A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C0803    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0813    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0883    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0893    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0903    Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904    Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0913    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0983    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0993    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1003    Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004    Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1013    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1023    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1033    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1043    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1083    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1093    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1103    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1113    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1123    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1133    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1183    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1193    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1203    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C1303    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1313    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1323    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1383    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1393    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1403    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1413    Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414    Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1423    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1483    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

C3003    Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004    Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3013    Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

C3014    Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

C3103    Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104    Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3113    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3123    Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124    Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3133    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3134    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3183    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

C3184    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

C3193    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3194    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3203    Glottis rosszindulatú daganata III.stádium

C3204    Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3213    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3223    Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224    Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3233    Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234    Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3283    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3293    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

ÉS BEAVATKOZÁSOK

54030    Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND)

54034    Korlátozott kiterjesztésű nyaki blockdissectio

ÉS BEAVATKOZÁSOK

58935    Érnyeles bőr-izom lebeny

58936    Érnyeles izomlebeny

58937    Távoli nyeleslebeny

58938    Kettős nyeleslebeny

5893F    Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny

58960    Lebeny vagy nyeles lebeny más helyhez erősítése

**** 03 086D    Fej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú daganat miatt

BETEGSÉGEK

C0000    Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010    Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020    Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030    Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040    Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050    Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060    Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080    Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090    Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0101    A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102    A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103    A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104    A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0    A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0201    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0202    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0210    A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0211    A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0212    A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213    A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214    A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0221    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0222    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0230    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0231    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0232    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240    Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241    Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242    Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243    Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244    Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0291    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0292    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300    Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0301    Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0302    Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303    Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304    Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310    Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0311    Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0312    Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313    Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314    Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0391    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0392    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0401    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0402    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0411    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0412    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0481    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0482    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0491    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0492    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500    Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0501    Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0502    Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503    Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504    Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510    Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0511    Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0512    Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513    Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514    Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520    Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0521    Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0522    Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523    Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524    Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0582    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0591    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0592    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

C0602    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610    Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611    Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612    Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613    Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614    Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0691    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0692    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0701    A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0702    A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703    A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704    A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0    A parotis rosszindulatú daganata

C0800    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0801    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0802    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0811    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0812    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0881    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0882    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0891    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0892    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900    Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901    Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0902    Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903    Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904    Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0910    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0911    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

C0912    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

C0913    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0980    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0981    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0982    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0983    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0990    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0991    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0992    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0993    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1000    Vallecula rosszindulatú daganata

C1001    Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002    Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003    Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004    Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1100    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1101    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1102    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1110    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1112    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1113    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1120    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1121    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

C1122    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

C1123    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1130    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1131    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1132    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1133    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1180    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1181    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1182    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1183    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1190    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1191    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1192    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1193    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410    Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411    Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412    Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413    Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414    Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C1482    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

C3000    Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001    Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002    Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003    Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004    Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3010    Középfül rosszindulatú daganata

C3011    Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

C3012    Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

C3013    Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

C3014    Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

C3100    Arcüreg rosszindulatú daganata

C3101    Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3102    Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3103    Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104    Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3110    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3111    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3112    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3113    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3120    Homloküreg rosszindulatú daganata

C3121    Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3122    Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3123    Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124    Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3130    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3131    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3132    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3133    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3134    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3180    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3181    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium

C3182    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium

C3183    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

C3184    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

C3190    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3191    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3192    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3193    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3194    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3200    Glottis rosszindulatú daganata

C3201    Glottis rosszindulatú daganata I. stádium

C3202    Glottis rosszindulatú daganata II. stádium

C3203    Glottis rosszindulatú daganata III.stádium

C3204    Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3210    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3211    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3212    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3213    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3220    Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3221    Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3222    Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3223    Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224    Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3230    Gégeporc rosszindulatú daganata

C3231    Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium

C3232    Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium

C3233    Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234    Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3280    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3281    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C3282    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C3283    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3290    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3291    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3292    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3293    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3900    Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C4420    A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata

C4620    A szájpad Kaposi-sarcomája

C7600    Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

D0000    Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája

D0200    Gége in situ carcinomája

D0400    Az ajak bőrének in situ rákja

D0420    A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51821    Teljes külsőfül kiirtás (fülkagyló és hallójárat)

52092    Petrosectomia, pyramidectomia

52093    Közép- és belsőfül kiirtása Conley szerint

52254    Pietrantoni-De Lima műtét

52510    Glossectomia partialis

52520    Glossectomia

52530    Glossectomia radicalis cum resectione mandibulae

52531    Tonsillo-lingualis tu. resectio

52532    Tonsillo-lingualis tu. res. mandibularesectioval

52540    Nyelv helyreállítása

52622    Parotidectomia lobaris

52740    Szájüreg plasztikai helyreállítása

52920    Pharyngectomia

53010    Hemilaryngectomia (verticalis)

53021    Resectio fronto-lateralis, frontalis ant. laryngis

53022    Horizontális gégeresectio

53023    Subtotalis gégeresectio, Pearson műtét

53030    Laryngectomia totális

53040    Kiterjesztett totál laryngectomia

53124    Tracheostomia mediastinalis

53141    Trachearesectio, reanastomosis

53152    Hangréstágító műtét külső feltárásból

53153    Hangréstágító műtét külső felt., laryngofissioval

53154    Reconstructio laryngis

53155    Külső gégefeltárás

53411    Mediastinotomia collaris

54031    Lymphadenectomia collaris functionalis FND

54200    Oesophagotomia cervicalis

54210    Oesophagostomia cervicalis

54211    Oesophagostomia cervicalis et ligatio oesoph. cerv.

54222    Diverticulectomia Zenkeri

54229    Excisio laesionis oesophagei cervicalis

54260    Myotomia cervicalis crycopharingealis oesophagei

57722    Teljes maxilla eltávolítás

57730    Mandibula kimetszése és reconstructioja

57731    Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft,proth.

**** 03 0870    Fej-, nyaktájék nagyobb műtétei, malignitás kivételével

BETEGSÉGEK

A főcsoport bármely betegsége a 086D betegségeinek kivételével

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52510    Glossectomia partialis

52520    Glossectomia

52530    Glossectomia radicalis cum resectione mandibulae

53021    Resectio fronto-lateralis, frontalis ant. laryngis

53030    Laryngectomia totális

53040    Kiterjesztett totál laryngectomia

53124    Tracheostomia mediastinalis

53141    Trachearesectio, reanastomosis

53152    Hangréstágító műtét külső feltárásból

53153    Hangréstágító műtét külső felt., laryngofissioval

53154    Reconstructio laryngis

53155    Külső gégefeltárás

53156    Laryngofissio máshova nem sorolható esetekben

53161    Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül

53162    Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis)

53164    Tracheopexia

53165    Tracheopexia implantatummal

53166    Intubatio tracheae sec. Montgomery

53167    Reconstructio tracheae sec. Neville

53168    Reconstructio tracheae, részleges prothesisssel

53411    Mediastinotomia collaris

54030    Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND)

54031    Lymphadenectomia collaris functionalis FND

54200    Oesophagotomia cervicalis

54210    Oesophagostomia cervicalis

54211    Oesophagostomia cervicalis et ligatio oesoph. cerv.

54229    Excisio laesionis oesophagei cervicalis

54260    Myotomia cervicalis crycopharingealis oesophagei

57740    Temporomandibularis arthroplastica

57750    Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül

57753    Arccsontplasztika, konzervcsont implantatióval

**** 03 0880    Glandula parotis műtétei

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720    Harapási rendellenességek

K0730    A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52622    Parotidectomia lobaris

52623    Totális parotidectomia, a n.facialis feláldozásával

52624    Totális parotidectomia, a n.facialis megkímélésével

**** 03 0890    Nyálmirigyműtétek, a glandula parotis kivételével

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720    Harapási rendellenességek

K0730    A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52610    Nyálmirigy eltávolítás, kivéve parotis

52630    Nyálmirigy vagy nyálvezeték helyreállítása

52690    Nyálvezeték plasztika

**** 03 0900    Ajak-, szájpadhasadék műtétei

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0730    A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52750    Lágyszájpadplasztika

52751    Keményszájpadplasztika

52752    Kemény- és lágyszájpadplasztika, egy ülésben

58981    Oldalsó inkomplett ajakhasadék zárása

58984    Ferde archasadék (macrostoma) korrekciója

58987    Median ajakhasadék zárása

**** 03 091A    Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év felett

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720    Harapási rendellenességek

K0730    A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52030    Mastoidectomia, atticoantrotomia

52111    Idegentest eltávolítás az orrból műtéttel

52120    Mucotomia nasi

52123    Orrfistula excisiója

52131    Orr partialis resectioja (porcot is érintő)

52140    Resectio submucosus septi nasi sec. Killian

52150    Turbinectomia, conchotomia, operculumresectio

52173    Choanalis atresia transnasalis perforálása

52174    Choanalis atresia miatt végzett műtét

52175    Orrszűkítő műtétek (Hinsberg-műtét)

52202    Punctio sinus frontalis sec. Beck

52210    Arcüreg drainage (intranas. ablak Lothrop szerint)

52260    Oro-antralis kommunikáció zárás

57600    Járomcsont törés zárt repositiója

57610    Járomcsont törés nyílt repositiója

57660    Arctörések zárt repositiója

57670    Arctörések nyílt repositiója

57700    Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv.

57710    Arccsont laesio kimetszés

57720    Arccsont részleges kivésése

**** 03 091B    Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év alatt

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

A kódlistát ld. a főcsoport 091A csoportjában!

ÉS BEAVATKOZÁSOK

A kódlistát ld. a főcsoport 091A csoportjában!

**** 03 0920    Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720    Harapási rendellenességek

K0730    A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50870    Dacryocysto-rhinostomia

51811    Fülkagyló porcos vázat is érintő resectio

51812    Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása

51820    Fülkagyló amputatioja

51840    Külsőfül alaki korrekciója

51940    Myringoplastica

52041    Hallójáratfal rekonstructio nyitott rad.op. után

52050    Belsőfül fenestratioja

52070    Labyrinthectomia

52130    Orr resectiója

52221    Arteria maxillaris interna transmaxill. lekötése

52361    Endossealis implantatum behelyezése

52363    Subperiostealis implantatum behelyezése

52930    Uvulo-palato-pharyngoplastica

53001    Endolaryngealis direct műtét, mikroszkóp nélkül

53002    Microlaryngoscopias műtét

53003    Mikrolaryngoscopias műtét, laserrel

53004    Endolaryngealis chordectomia

53050    Laryngocele excisio

53110    Conicotomia

53114    Tracheostomia

53132    Tracheotomia explorativa

53150    Endolaryngealis hangréstágító műtét

53160    Tracheostoma műtéti zárása

53163    Művi gégeképzés

53169    Művi gégeképzés (neoglottis Staffieri)

53170    Kis ellenállású hangprotézis beültetés

54020    Lymphadenectomia regionalis

81113    Idegentest eltáv. direkt hypopharyngoscopiaval

**** 03 0930    Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720    Harapási rendellenességek

K0730    A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50401    Trigeminus ág exhairesise

50402    Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia

50423    Reanastomosis nervorum

50461    Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis

50462    Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis

50490    Janetta műtét (agyideg decompressio)

50491    N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás)

50514    Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)

50650    Ectopias pajzsmirigy eltávolítása

51600    Decompressio orbitae

51850    Külső hallójárat képzése vagy helyreállítása

51851    Hallójárati osteoma, exostosis eltávolítása

51860    Fülkagyló képzés porcbeültetéssel, implantatioval

51910    Stapedectomia, stapedotomia

51920    Stapedectomia revisio

51950    Tympanoplastica

51951    Tympanoplastica, cholesteatoma sanatioval

52031    Tympanoplastica stad. II. (Tympanotomia)

52040    Idült középfülgyulladás, radikális fülműtét

52071    Saccotomia auris

52075    Belső hallójárat feltárása a középső scalán át

52076    Belső hallójárat feltárása translabyrint. úton

52077    Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől

52090    Resectio a közép- ill. belsőfülben

52091    Közép/belsőfül ben.tu. műtét a sziklacsontban

52220    Luc-Caldwell műtét

52231    Homloküreg drainage (Jansen-Ritter, Killian,Lynch)

52232    Homloküreget megszüntető műtétek (Riedl)

52241    Endonasalis ethmoidectomia

52251    Külső rostaműtét (Moore)

52252    Transmaxill.transethmoid.v.transsept.sphenoid műtét

52253    Ethmoidectomia transmaxillaris sec. Jansen-Winkler

52270    Endoscopos (mikroszkópos) arcüregműtét

52271    Endoscopos (mikroszkópos) rostaműtétek (FES)

52272    Endoscopos (mikroszkópos) sphenoidotomia

52621    Enucleatio benignomae glandulae parotis

52812    Processus styloideus elongatus resectio

52900    Pharyngotomia lateralis

52901    Pharyngotomia medialis

52910    Exstirpatio cystae colli lateralis

52931    Garattágító műtét

52932    Garattágító műtét, garatplasztika után

52940    Garat adhaesiok és hegek oldása

52950    Pharyngoplastica sec. Orticochea

52951    Velopharyngoplastica alulnyelezett lebennyel

52952    Velopharyngoplastica felülnyelezett lebennyel

52953    Garatszűkítés teflon injectioval

52954    Garatszűkítés obturatorral (speech bulb)

53020    Chordectomia (vocalis) külső feltárásból

53130    Exploratio tracheae

53131    Exploratio et drainage tracheae

53140    Resectio tracheae, anastomosis

53151    Endolaryngealis hangréstágító műtét, laserrel

53169    Művi gégeképzés (neoglottis Staffieri)

53320    Phrenicotomia, phrenicotripsia

57630    Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója

57721    Részleges maxilla eltávolítás

57740    Temporomandibularis arthroplastica

57750    Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül

57784    Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS

57830    Csont tumor exstirpatio

57922    Húzóhurkos rögzítés

57924    Csavarozás

57929    Karmos lemezelés

5792C    Burri lemezelés

5792L    KFI mini lemezelés

58166    Salter műtét

58167    Pemberton műtét

58935    Érnyeles bőr-izom lebeny

5893F    Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny

59000    Ráncplastica arcon

88421    Chemoembolisatio arteriae

88730    Perfusio regionalis

**** 03 0940    Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720    Harapási rendellenességek

K0730    A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52100    Orrvérzés ellátása edzőszerrel

52102    Orrvérzés ellátása nagyfrekvenciás készülékkel

52103    Orrvérzés ellátása laserrel

52104    Orrvérzés ellátása cryokezeléssel

52760    Resectio uvulae

53000    Endolaryngealis indirect műtét

54010    Lymphadenectomia superficialis

57831    Exostosis levésés

82230    Dilatatio duct. gl. parotis, submand., submaxill.

82240    Dilatatio pharyngis

**** 03 0950    Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor beültetése (implantátum- és processzorár térítése nélkül)

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720    Harapási rendellenességek

K0730    A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52072    Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor beültetése

**** 03 097A    Tonsillectomia, adenotomia

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720    Harapási rendellenességek

K0730    A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52810    Tonsillectomia, residuum kimetszés

52820    Tonsillo-adenotomia

52830    Tonsillacsúcs kimetszése (tonsillotomia)

52840    Tonsillectomia lingualis

52850    Adenotomia, readenotomia

**** 03 100A    Szájműtétek

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720    Harapási rendellenességek

K0730    A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52372    Gingivectomia és gingivoplastica

52374    Fogászati csontplasztika

52375    Fogászati csont auto/heterotransplantatio

52376    Intraorális sínezés

52440    Alveolusplasztika

52511    Glossectomia partialis propt. macroglossiam

52540    Nyelv helyreállítása

52700    Drainage az arcon és a szájfenéken

52710    Szájpad incisioja (drainage, fenestratio)

52720    Szájpadi elváltozás kimetszése

52740    Szájüreg plasztikai helyreállítása

52753    Szájpadrekonstrukció, előzetes műtét után

57640    Állkapocs törések nyílt repositiója

57883    Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)

58328    Lágyrésztumor exstirpatio - széles

58982    Ajak és külső száj plastica, Le Mesurier szerint

58983    Ajak és külső száj plastica, Millard szerint

58985    Ajak- és külső szájplasztika

58986    Ajakkorrekció ajakplasztika után

**** 03 100B    Maxillofaciális régió műtéti ellátása

BETEGSÉGEK

C4110    Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

D1642    Az arckoponya csontjainak jóindúlatú daganata

K0700    Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei

K0710    Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái

K0720    Harapási rendellenességek

S0240    Az arccsont törése

S0260    Az állkapocs törése

S0272    Arccsontok többszörös törései

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52430    Műtét az állkapcson

52431    Osteotomia mandibulae

57700    Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv.

57710    Arccsont laesio kimetszés

57720    Arccsont részleges kivésése

57721    Részleges maxilla eltávolítás

57722    Teljes maxilla eltávolítás

57723    Arccsont törés ellátása (minilemez, csavar, T.lemez)

57730    Mandibula kimetszése és reconstructioja

57731    Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft,proth.

57752    Arccsontplasztika, autogen csont transzplantatióval

57830    Csont tumor exstirpatio

57832    Exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis

57833    Exstirpatio marginalis tumoris ossealis

57834    Exstirpatio latus tumoris ossealis

57835    Exstirpatio radicalis tumoris ossealis

57849    Csontfragmentum eltávolítás

57869    Csontpótlás heterolog

5786A    Csontpótlás syntethicus

57883    Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)

5792D    Rekonstrukciós lemez felhelyezés

5792E    Lohere lemez felhelyezés

5792F    H lemezelés

5792G    T lemezelés

5792H    Fél cső lemezelés

5792K    KFI minicsavarozás

5792L    KFI mini lemezelés

5792M    KFI mini T lemezelés

58327    Lágyrésztumor exstirpatio - marginalis

58328    Lágyrésztumor exstirpatio - széles

58329    Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis

58935    Érnyeles bőr-izom lebeny

58936    Érnyeles izomlebeny

**** 03100C Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

DIAGNÓZISOK „A”

K0000    Foghiány

K0010    Számfeletti fogak

K0020    A fogak nagysági és alaki rendellenességei

K0030    Foltos fogak

K0040    A fogfejlődés zavarai

K0050    A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o.

K0060    A fogáttörés rendellenességei

K0070    Fogzási syndroma

K0080    A fogfejlődés egyéb zavarai

K0090    Nem tipizált fogfejlődési zavar

K0100    Retineált fog

K0110    Impactált fog

K0200    A zománcra korlátozódó szuvasodás

K0210    A dentin szuvasodása

K0220    A cement szuvasodása

K0230    Gyógyult fogszuvasodás

K0240    Odontoclasia

K0280    Egyéb fogszuvasodás

K0290    Fogszuvasodás k.m.n.

K0300    Excesszív fogkopás

K0310    Fogabrasio

K0320    Fogerosio

K0330    Kóros fogresorptio

K0340    Hypercementosis

K0350    A fogak ankylosisa

K0380    A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei

K0390    A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n.

K0400    Fogbélgyulladás

K0410    Fogbélelhalás

K0420    A fogbél degenerativ elváltozásai

K0430    Kóros kemény szövet képződése a fogbélben

K0440    Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű

K0450    Periodontitisapicalischronica

K0460    Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel

K0470    Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül

K0480    Foggyökér-cysta

K0490    A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei

K0500    Heveny fogínygyulladás

K0510    Idült fogínygyulladás

K0520    Heveny periodontitis

K0530    Idült periodontitis

K0540    Periodontosis

K0550    Egyéb periodontalis betegségek

K0560    Periodontalis betegség k.m.n.

K0600    Fogíny-visszahúzódás

K0610    Gingiva-hyperplasia

K0620    A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai

K0680    A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei

K0690    A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n.

K0700    Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei

K0710    Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái

K0740    Occlusiós zavar k.m.n.

K0800    A fogak romlása szisztémás okok következtében

K0810    A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt

K0820    A fogatlan állcsontgerinc sorvadása

K0830    Visszamaradt foggyökér

K0880    A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei

K0890    A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n.

K0900    Fogfejlődési zavarból származó odontogencysták

K0910    Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták

K0920    Egyéb állcsonti cysták

K0980    Egyéb, szájtájéki cystákm.n.o.

K1010    Centrális és óriássejtes granuloma

K1020    Az állcsontok gyulladásos elváltozásai

K1030    Fogmedergyulladás

K1080    Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei

K1090    Az állcsontok betegsége k.m.n.

S0250    A fog törése

S0320    A fog ficama

Z4630    Fogászati protézis felhelyezése és illesztése

Z4640    Orthodontiai eszköz felhelyezése, szabályozása

KONZERVÁLÓ FOGÁSZATI BEAVATKOZÁSOK „B”

FA098    Gyökérkezelés

FA112    Ideiglenes tömés készítése

FA116    Érzékeny fogfelszín kezelése

TA100    Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

TA101    Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen

TA102    Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

TA103    Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen

TA104    Polírozás, finírozás, tömésenként

TA107    Gyökértömés készítése

TA109    Fogkorona felépítése gyári csappal

TA110    Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása

TA116    Gyökértömés eltávolítása

TE105    Inlay, onlay készítése

FA195    Tejfog elcsiszolás és/vagy impregnálása

FA200    Denticiós panaszok ellátása

TA187    Helyi fluoridálás segédeszköz nélkül

TA188    Helyi fluoridálás segédeszközzel

TA189    Helyfenntartó behelyezése

TA190    Barázdazárás

TA192    Traumásan sérült fog ellátása

TA193    Ideiglenes gyökértömés készítése

TA194    Pulpotómia

TA197    Tejfog tömés– egy felszínen

TA198    Tejfog tömés– több felszínen

FOGPÓTLÁSTANI BEAVATKOZÁSOK „C”

FA156    Teljes lemezes fogsor készítéséhez anatómiai lenyomatvétel

FA157    Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkciós lenyomatvétel

FA158    Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

FA172    Fogsorpróba

FA181    Csonk preparáció

FA182    Vázpróba

FA191    Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

TA161    Gyökércsapos fogmű behelyezése

TA162    Híd-horgony behelyezése

TA163    Hídtest behelyezése

TA164    Korona, híd eltávolítása

TA165    Részleges lemezes fogpótlás behelyezése

TA166    Teljes lemezes fogpótlás behelyezése

TA167    Korona és/vagy híd visszaragasztása

TA168    Harapásemelő behelyezése

TA171    Egyszerű előkészítést igénylő korona („szóló”) behelyezése

TA172    Vállas előkészítést igénylő korona („szóló”) behelyezése

TA173    Fogpótlás korrekció

TA178    Lemezes fogpótlás javítása

TA179    Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben

TA181    Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján

TB179    Instrumentális okkluziós analízis és korrekció

TE169    Speciális fogpótlások behelyezése

TE170    Oro-maxillo-faciálisprotetikai rehabilitáció

TE171    Állkapocs diszfunkció kezelése

PARODONTOLÓGIAI BEAVATKOZÁSOK „D”

TA111    Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan

TA112    Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos általános alapbetegségnél)

TA114    Tasak gyógyszeres kezelése

TA120    Fogak sínezése

TA121    Síneltávolítás

TB110    Paradontális státuszfelvétel

TB113    Lebenyes tasakműtét

TB114    Gingivectomia

TB115    Tasak kezelése zárt kürettázzsal

TB116    Csontpótló anyag behelyezése

TB117    Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával

TB119    Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése

TB126    Fogak becsiszolása

DENTO-ALVEOLÁRIS SEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK „E”

FA147    Fogrepozíció

FA169    Állkapocs luxatiorepozíciója

TA020    Lézerkezelés (soft)

TA130    Fogeltávolítás

TA135    Alveolusexcochleatio sebellátással

TA138    Incisio, circumcisio

TA148    Fogreplantáció

TA155    Vérzéscsillapítás

TA156    Sutura eltávolítás

TB127    Műtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés)

TB131    Fogeltávolítás feltárással

TB132    Retineált vagy impaktált fog eltávolítása

TB137    Nyálkő eltávolítása invazív módon

TB139    Excisio

TB140    Megnyílt arcüreg sebészi zárása

TB141    Periapicalisexcochleatio, gyökércsúcs rezekció

TB142    Retrográd gyökértömés

TB143    Cystectomia

TB144    Cystostomia, cysta-marsupialisatio

TB145    Orális plasztika

TB150    Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések

TB151    Stomato-onkológiai gondozás

TB152    Foggyökér dissectio

TB153    Lágyrész traumák ellátása

TB154    Frenulectomia, frenulotomia

TB155    Alveolus korrekció

TB156    Intermaxillárisfixatio (IMF) felhelyezése

TE149    Intraossealisimplantatum behelyezése

TE155    Intraossealisimplantatum eltávolítása

BEAVATKOZÁSOK „F”

8889E    TIVA endotracheálisintubációval első 1 óra

8889F    TIVA laryngeális maszkkal első 1 óra

8889G    Ballanszírozott anesztézia endotracheálisintubációval első 1 óra

8889H    Ballanszírozott anesztézia laryngeális maszkkal első 1 óra

88940    Total iv. anesztézia (TIVA) első 1 óra

„A” DIAGNÓZIS, ÉS [2 KÜLÖNBÖZŐ BEAVATKOZÁS KÖRBŐL („B” „C”, ”D”, „E” BEAVATKOZÁS) LEGALÁBB EGY-EGY BEAVATKOZÁS] ÉS „F” BEAVATKOZÁS

**** 03 1010    Fül, orr, száj, garat, gége rosszindulatú daganatai

BETEGSÉGEK

C0000    Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010    Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020    Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030    Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040    Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050    Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060    Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080    Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090    Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0101    A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102    A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103    A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104    A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0    A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0201    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0202    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0210    A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0211    A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0212    A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213    A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214    A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0221    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0222    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0230    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0231    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0232    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240    Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241    Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242    Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243    Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244    Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0291    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0292    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300    Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0301    Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0302    Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303    Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304    Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310    Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0311    Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0312    Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313    Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314    Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0391    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0392    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0401    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0402    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0411    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0412    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0481    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0482    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0491    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0492    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500    Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0501    Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0502    Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503    Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504    Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510    Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0511    Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0512    Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513    Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514    Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520    Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0521    Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0522    Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523    Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524    Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0582    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0591    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0592    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

C0602    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610    Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611    Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612    Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613    Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614    Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0691    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0692    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0701    A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0702    A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703    A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704    A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0    A parotis rosszindulatú daganata

C0800    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0801    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0802    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0811    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0812    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0881    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0882    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0891    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0892    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900    Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901    Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0902    Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903    Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904    Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0910    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0911    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

C0912    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

C0913    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0980    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0981    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0982    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0983    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0990    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0991    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0992    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0993    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1000    Vallecula rosszindulatú daganata

C1001    Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002    Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003    Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004    Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1100    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1101    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1102    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1110    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1112    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1113    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1120    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1121    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

C1122    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

C1123    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1130    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1131    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1132    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1133    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1180    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1181    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1182    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1183    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1190    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1191    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1192    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1193    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410    Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411    Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412    Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413    Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414    Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C1482    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

C3000    Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001    Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002    Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003    Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004    Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3010    Középfül rosszindulatú daganata

C3011    Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

C3012    Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

C3013    Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

C3014    Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

C3100    Arcüreg rosszindulatú daganata

C3101    Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3102    Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3103    Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104    Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3110    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3111    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3112    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3113    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3120    Homloküreg rosszindulatú daganata

C3121    Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3122    Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3123    Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124    Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3130    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3131    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3132    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3133    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3134    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3180    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3181    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium

C3182    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium

C3183    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

C3184    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

C3190    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3191    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3192    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3193    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3194    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3200    Glottis rosszindulatú daganata

C3201    Glottis rosszindulatú daganata I. stádium

C3202    Glottis rosszindulatú daganata II. stádium

C3203    Glottis rosszindulatú daganata III.stádium

C3204    Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3210    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3211    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3212    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3213    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3220    Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3221    Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3222    Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3223    Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224    Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3230    Gégeporc rosszindulatú daganata

C3231    Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium

C3232    Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium

C3233    Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234    Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3280    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3281    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C3282    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C3283    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3290    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3291    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3292    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3293    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3900    Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C4110    Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4420    A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata

C4620    A szájpad Kaposi-sarcomája

C7600    Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

D0000    Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája

D0200    Gége in situ carcinomája

D0400    Az ajak bőrének in situ rákja

D0420    A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja

**** 03 1020    Egyensúlyzavarok

BETEGSÉGEK

H8100    Meniére-betegség

H8110    Benignus paroxysmalis szédülés

H8120    Vestibularis neuronitis

H8130    Egyéb, perifériás eredetű szédülés

H8140    Központi eredetű szédülés

H8180    A vestibularis működés egyéb zavarai

H8190    Egyensúlyzavarok, k.m.n.

H8300    Labyrinthitis

H8310    Labyrinthus sipoly

H8320    A labyrinthus működés zavara

H8380    A belső fül egyéb betegségei

H8390    Belsőfül-betegség, k.m.n.

**** 03 1021    Egyensúlyzavar sürgősségi ellátása

BETEGSÉGEK

H8100    Meniére-betegség

H8110    Benignus paroxysmalis szédülés

H8120    Vestibularis neuronitis

ÉS BEAVATKOZÁSOK

85928    Vestibularis működési rendellenesség gyógyszeres kezelése, roham esetén

85929    Vestibularis működési rendell. kezelése spec. műfogásokkal ac. esetben

**** 03 1031    Orrvérzés sürgősségi ellátása

BETEGSÉGEK "A"

R0400    Epistaxis

BEAVATKOZÁSOK "B"

85011    Orrvérzés ellátása réteges tamponáddal

85012    Orrvérzés ellátása Bellocq-tamponáddal

85013    Orrvérzés csillapítása ballonos tubussal

BEAVATKOZÁSOK "C"

52100    Orrvérzés ellátása edzőszerrel

52102    Orrvérzés ellátása nagyfrekvenciás készülékkel

52103    Orrvérzés ellátása laserrel

52104    Orrvérzés ellátása cryokezeléssel

59110    Cauterisatio nasi

59200    Elektrocoagulatio intranasalis

14 ÉVES KOR ALATT: "A" DIAGN. ÉS ("B" BEAV. VAGY "C" BEAV.), EGYÉB KOR ESETÉN: "A" DIAGN. ÉS "B" BEAV.

**** 03 1040    Epiglottitis

BETEGSÉGEK

J0510    Heveny epiglottitis

**** 03 1060    Laryngotracheitis

BETEGSÉGEK "A"

J0400    Heveny gégegyulladás

J0401    Heveny gégegyulladás (Laryngitis acuta)

J0402    Heveny gégegyulladás (Laryngitis subglottica)

J0410    Heveny légcsőgyulladás

J0420    Heveny laryngotracheitis

J0500    Heveny obstructiv laryngitis [croup]

J3700    Idült laryngitis

J3710    Idült laryngotracheitis

BEAVATKOZÁSOK "B"

87502    Aerosol kezelés, lokálisan ható szimpatikomimetikummal

87503    Aerosol kezelés, lokálisan ható szteroiddal

("A" DIAGN. ÉS A NAPOK SZÁMA LEGALÁBB 2) VAGY ("A" DIAGN. ÉS A NAPOK SZÁMA LEGFELJEBB 1 ÉS NINCS "B" BEAV.)

**** 03 1070    Laryngitis subglottica speciális kezeléssel

BETEGSÉGEK "A"

J0402    Heveny gégegyulladás (Laryngitis subglottica)

J0500    Heveny obstructiv laryngitis [croup]

BEAVATKOZÁSOK "B"

87502    Aerosol kezelés, lokálisan ható szimpatikomimetikummal

87503    Aerosol kezelés, lokálisan ható szteroiddal

"A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS A NAPOK SZÁMA LEGFELJEBB 1

**** 03 109C    Fül, orr, száj, garat, gége egyéb betegségei

BETEGSÉGEK

A1860    A fül gümőkórja

A3600    Torokdiphtheria

A3610    Orrgarat diphtheria

A3620    Gége diphtheria

A6650    Gangosa

B0530    Középfülgyulladással szövődött kanyaró (H67.1*)

B0850    Enterovirusos hólyagos torokgyulladás

D1040    Mandula jóindulatú daganata

D1050    A szájgarat egyéb részeinek jóindulatú daganata

D1060    Orrgarat jóindulatú daganata

D1070    Hypopharynx jóindulatú daganata

D1090    Garat jóindulatú daganata, k.m.n.

D1100    Parotis jóindulatú daganata

D1170    Egyéb nagy nyálmirigyek jóindulatú daganata

D1190    Nagy nyálmirigy jóindulatú daganata, k.m.n.

D1400    Középfül, orrüreg és melléküregek jóindulatú daganata

D1410    Gége jóindulatú daganata

D2200    Az ajak festéksejtes naevusai

D2220    A fül és a külső hallójárat festéksejtes naevusai

D2300    Ajak bőrének jóindulatú daganata

D2320    A fül és a külső hallójárat bőrének jóindulatú daganata

D3700    Ajak, szájüreg, garat bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3800    Gége bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

H6000    Külső fül tályog

H6010    A külső fül cellulitise

H6020    Otitis externa maligna

H6030    Egyéb fertőzéses külsőfül-gyulladás

H6040    A külső fül cholesteatomája

H6050    Heveny, nem-fertőzéses eredetű külsőfül-gyulladás

H6080    Egyéb külsőfül-gyulladás

H6090    Otitis externa, k.m.n.

H6100    A külső fül porchártyagyulladása

H6110    A fülkagyló nem-fertőzéses eredetű betegségei

H6120    Impactált cerumen

H6130    A külső hallójárat szerzett szűkülete

H6180    A külső fül egyéb, meghatározott betegségei

H6190    Külsőfül rendellenesség, k.m.n.

H6600    Heveny gennyes középfülgyulladás

H6810    Fülkürtelzáródás

H6900    Tátongó fülkürt

H6980    Az Eustach-kürt egyéb betegségei

H6990    Eustach-kürt rendellenesség, k.m.n.

H7000    Heveny mastoiditis

H7010    Idült mastoiditis

H7020    Petrositis

H7080    Egyéb csecsnyúlványgyulladás és rokon állapotok

H7090    Csecsnyúlványgyulladás, k.m.n.

H71H0    A középfül cholesteatomája

H7200    Centrális dobhártya átfúródás

H7210    A dobhártya atticalis átfúródása

H7220    Egyéb, széli dobhártya átfúródás

H7280    Egyéb dobhártya átfúródás

H7290    Dobhártya átfúródás, k.m.n.

H7300    Heveny dobhártyagyulladás

H7310    Idült dobhártyagyulladás

H7380    A dobhártya egyéb betegségei

H7390    Dobhártyabetegség, k.m.n.

H7400    Tympanosclerosis

H7410    A középfül adhaesiv betegsége

H7420    A hallócsont-láncolat megszakadása és dislocatiója

H7430    A hallócsontok egyéb, szerzett rendellenességei

H7440    A középfül polypusa

H7480    A középfül és csecsnyúlvány egyéb meghatározott betegségei

H7490    Középfül- és csecsnyúlványbetegség, k.m.n.

H8000    Otosclerosis, nem obliterativ, az ovális ablakot magába foglaló

H8010    Otosclerosis, obliterativ, az ovális ablakot magába foglaló

H8020    Cochlearis otosclerosis

H8080    Egyéb otosclerosis

H8090    Otosclerosis, k.m.n.

H8330    Zaj hatása a belső fülre

H9000    Kétoldali vezetéses hallásvesztés

H9010    Egyoldali vezetéses hallásvesztés, ép ellenoldali hallással

H9020    Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.

H9030    Kétoldali idegi hallásvesztés

H9040    Egyoldali idegi hallásvesztés, ép ellenoldali hallással

H9050    Idegi hallásvesztés, k.m.n.

H9060    Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés

H9070    Egyoldali kevert típusú hallásvesztés, ép ellenoldali hallással

H9080    Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.

H9100    Ototoxikus hallásvesztés

H9110    Időskori nagyothallás

H9120    Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés

H9130    Süketnémaság, m.n.o.

H9180    Egyéb hallásvesztés

H9190    Hallásvesztés, k.m.n.

H9200    Fülfájás

H9210    Fülfolyás

H9220    Fülvérzés

H9300    A fül (a hallószerv) degeneratív és vascularis rendellenességei

H9310    Fülzúgás (tinnitus)

H9320    Egyéb rendellenes hanghallás

H9330    A hallóideg rendellenességei

H9380    A fül egyéb meghatározott rendellenességei

H9390    Fülrendellenesség, k.m.n.

H9500    Recidiv cholesteatoma postmastoidectomiás üregben

H9510    Mastoidectomiát követően kialakult egyéb rendellenességek

H9580    A fül és csecsnyúlvány beavatkozást követő egyéb rendellenességei

H9590    Beavatkozást követő fül és csecsnyúlvány rendellenesség, k.m.n.

J0140    Heveny pansinusitis

J3300    Orrüreg-polypus

J3310    Polypoid sinus degeneratio

J3380    Egyéb melléküreg polypus

J3390    Orrpolypus, k.m.n.

J3400    Az orr tályogja, furunculusa és carbunculusa

J3410    Orrüregek cystája és mucoceléje

J3420    Orrsövény-elferdülés

J3430    Orrkagylók túltengése

J3480    Az orr és orr-üregek egyéb meghatározott rendellenességei

J3510    A garatmandulák túltengése

J3520    Az orrmandulák túltengése

J3530    Az orr- és garatmandulák együttes túltengése

J3580    Az orr- és garatmandulák egyéb idült betegségei

J3590    Az orr- és garatmandulák nem meghatározott idült betegségei

J36H0    Mandula körüli tályog

J3800    Hangszalag- és gége-bénulás

J3810    A hangszalag és gége polypusa

J3820    A hangszalagok csomói

J3830    A hangszalagok egyéb betegségei

J3840    Gégevizenyő

J3850    Gégegörcs

J3860    Gégeszűkület

J3870    A gége egyéb betegségei

J3900    Retropharyngealis és parapharyngealis tályog

J3910    A garat egyéb tályogja

J3920    A garat egyéb betegségei

J3930    A felső légútak k.m.n. lokalizációjú túlérzékenységi reakciója

J3980    A felső légutak egyéb meghatározott betegségei

J3990    A felső légutak betegségei, k.m.n.

K1100    Nyálmirigysorvadás

K1110    Nyálmirigytúltengés

K1120    Nyálmirigygyulladás

K1130    Nyálmirigytályog

K1140    Nyálmirigysipoly

K1150    Nyálmirigykövesség

K1160    Nyálmirigy mucocele

K1170    A nyáltermelés rendellenességei

K1180    A nyálmirigyek egyéb betegségei

K1190    A nyálmirigy nem meghatározott betegségei

M9500    Az orr szerzett deformitása

M9510    Karfiol-fül

Q1600    A fülkagyló veleszületett hiánya

Q1610    A külső hallójárat veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete

Q1620    Az Eustach-kürt hiánya

Q1630    A hallócsontok veleszületett rendellenessége

Q1640    A középfül egyéb veleszületett rendellenességei

Q1650    A belsőfül veleszületett rendellenessége

Q1690    A fül halláscsökkenést okozó, veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q1700    Járulékos fül

Q1710    Nagyfülűség

Q1720    Kisfülűség

Q1730    Egyéb módon szabálytalan alakú fül

Q1740    A fül helyzeti rendellenessége

Q1750    Elálló fülkagyló

Q1780    A fül egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q1790    A fül veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q1800    Kopoltyúív eredetű üreg, sipoly, tömlő

Q1810    Fül előtti üreg és tömlő

Q1820    A kopoltyúív egyéb rendellenességei

Q1880    Az arc és nyak egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q3000    Choana elzáródás

Q3010    Az orr hiánya vagy csökkent fejlettsége

Q3020    Repedt, bevágott, hasadt orr

Q3030    Veleszületett perforált orrsövény

Q3080    Az orr egyéb veleszületett rendellenességei

Q3090    Az orr veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q3100    Gégehártya

Q3110    Veleszületett subglotticus szűkület

Q3120    A gége csökkent fejlettsége

Q3130    Gégesérv (laryngocele)

Q3140    Veleszületett (gége eredetű) stridor

Q3180    A gége egyéb veleszületett rendellenességei

Q3190    A gége veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q3840    A nyálmirigyek és vezetékeik veleszületett rendellenességei

Q3870    Garat-tasak

Q3880    A garat egyéb veleszületett rendellenességei

R0400    Epistaxis

R0410    Vérzés a torokból

R0700    Torokfájás

S0030    Az orr felületes sérülése

S0040    A fül felületes sérülése

S0050    Az ajak és szájüreg felületes sérülése

S0070    A fej többszörös felületes sérülése

S0080    A fej egyéb részének felületes sérülése

S0120    Az orr nyílt sebe

S0140    Az arc és rágóizület területének nyílt sebe

S0150    Az ajak és szájüreg nyílt sebe

S0220    Az orrcsont törése

S0272    Arccsontok többszörös törései

S0310    Az orrporc ficama

S0810    A fül traumás amputatiója

S0920    A dobhártya traumás repedése

S1100    A gégét és légcsövet is érintő nyílt seb

S1110    A pajzsmirigyet is érintő nyílt seb

S1120    A garatot és nyaki nyelőcsövet is érintő nyílt seb

S1170    A nyak többszörös nyílt sebe

S1180    A nyak egyéb részeinek nyílt sebe

S1190    A nyak k.m.n. részének nyílt sebe

T16H0    Idegentest a fülben

T1700    Idegen test az orrmelléküregben

T1710    Idegen test az orrnyílásban

T1720    Idegentest a garatban

T1730    Idegentest a gégében

T2800    A száj és garat égése

T2850    A száj és garat maródása

**** 03 110C    Fog-, szájbetegségek

BETEGSÉGEK

A6900    Nekrotizáló fekélyes stomatitis

B0020    Herpesvirus által okozott gingivostomatitis és pharyngotonsillitis

B3700    Candidiasisos stomatitis

D1000    Ajak jóindulatú daganata

D1010    Nyelv jóindulatú daganata

D1020    Szájfenék jóindulatú daganata

D1030    A száj egyéb és meghatározatlan részeinek jóindulatú daganata

D1650    Alsó állkapocs jóindulatú daganata

I8600    Nyelv alatti varicositas

K0040    A fogfejlődés zavarai

K0050    A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o.

K0060    A fogáttörés rendellenességei

K0070    Fogzási syndroma

K0080    A fogfejlődés egyéb zavarai

K0090    Nem tipizált fogfejlődési zavar

K0100    Retineált fog

K0110    Impactált fog

K0340    Hypercementosis

K0360    Zománc-depositum

K0370    A fog kemény szöveteinek áttörés utáni elszíneződése

K0380    A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei

K0390    A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n.

K0400    Fogbélgyulladás

K0410    Fogbélelhalás

K0420    A fogbél degenerativ elváltozásai

K0430    Kóros kemény szövet képződése a fogbélben

K0440    Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű

K0450    Periodontitis apicalis chronica

K0460    Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel

K0470    Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül

K0480    Foggyökér-cysta

K0490    A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei

K0500    Heveny fogínygyulladás

K0510    Idült fogínygyulladás

K0520    Heveny periodontitis

K0530    Idült periodontitis

K0540    Periodontosis

K0550    Egyéb periodontalis betegségek

K0560    Periodontalis betegség k.m.n.

K0600    Fogíny-visszahúzódás

K0610    Gingiva-hyperplasia

K0620    A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai

K0680    A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei

K0690    A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n.

K0700    Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei

K0710    Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái

K0750    Dentofacialis működési zavarok

K0760    A temporomandibularis izület betegségei

K0780    Egyéb dentofacialis rendellenességek

K0790    Dentofacialis rendellenesség k.m.n.

K0800    A fogak romlása szisztémás okok következtében

K0810    A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt

K0820    A fogatlan állcsontgerinc sorvadása

K0830    Visszamaradt foggyökér

K0880    A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei

K0890    A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n.

K0900    Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták

K0910    Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták

K0920    Egyéb állcsonti cysták

K0980    Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o.

K0990    Szájtájéki cysta k.m.n.

K1000    Az állcsontok fejlődési rendellenességei

K1010    Centrális és óriássejtes granuloma

K1020    Az állcsontok gyulladásos elváltozásai

K1030    Fogmedergyulladás

K1080    Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei

K1090    Az állcsontok betegsége k.m.n.

K1200    Recurráló aphthák a szájban

K1210    Stomatitis egyéb formái

K1220    Cellulitis és abscessus a szájban

K1300    Az ajkak betegségei

K1310    Arc- és ajakcsípés

K1320    Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven

K1330    Szőrös leukoplakia

K1340    Granuloma és granuloma-szerű szájnyálkahártya elváltozások

K1350    Submucosus fibrosis a szájüregben

K1360    Irritativ hyperplasia a szájnyálkahártyán

K1370    Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások

K1400    Nyelvgyulladás (glossitis)

K1410    Térképnyelv

K1420    Glossitis mediana rhomboidea

K1430    Papilla hypertrophia a nyelven

K1440    A nyelvpapillák sorvadása

K1480    A nyelv egyéb megbetegedései

K1490    Nyelvbetegség k.m.n.

Q1840    Nagyszájúság

Q1850    Kisszájúság

Q1860    Nagyajkúság

Q1870    Kisajkúság

Q3500    A keményszájpad kétoldali hasadéka

Q3510    A keményszájpad egyoldali hasadéka

Q3520    A lágyszájpad kétoldali hasadéka

Q3530    A lágyszájpad egyoldali hasadéka

Q3540    A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka

Q3550    A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka

Q3560    Szájpadhasadék, középvonali

Q3570    Hasadt nyelvcsap

Q3580    Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3590    Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3600    Ajakhasadék, kétoldali

Q3610    Ajakhasadék, középvonali

Q3690    Ajakhasadék, egyoldali

Q3700    Keményszájpad- ajakhasadék, kétoldali

Q3710    Keményszájpad- ajakhasadék, egyoldali

Q3720    Lágyszájpad- ajakhasadék, kétoldali

Q3730    Lágyszájpad- ajakhasadék, egyoldali

Q3740    Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali

Q3750    Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali

Q3780    Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3790    Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3800    Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei

Q3810    Ankyloglossia

Q3820    Nagynyelvűség (macroglossia)

Q3830    A nyelv egyéb veleszületett rendellenességei

Q3850    A szájpad m.n.o. veleszületett rendellenességei

Q3860    A száj egyéb veleszületett rendellenességei

S0240    Az arccsont törése

S0250    A fogak törése

S0260    Az állkapocs törése

S0300    Az állkapocs ficama

S0320    A fog ficama

S0340    Az állkapocs rándulása és húzódása

T1800    Idegentest a szájban

**** 03 1110    Fogágy műtétei

BETEGSÉGEK "A"

D1020    Szájfenék jóindulatú daganata

D1030    A száj egyéb és meghatározatlan részeinek jóindulatú daganata

D1650    Alsó állkapocs jóindulatú daganata

S0240    Az arccsont törése

S0250    A fogak törése

S0300    Az állkapocs ficama

S0320    A fog ficama

BETEGSÉGEK "B"

K0040    A fogfejlődés zavarai

K0050    A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o.

K0060    A fogáttörés rendellenességei

K0070    Fogzási syndroma

K0080    A fogfejlődés egyéb zavarai

K0090    Nem tipizált fogfejlődési zavar

K0100    Retineált fog

K0110    Impactált fog

K0310    Fogabrasio

K0320    Fogerosio

K0330    Kóros fogresorptio

K0340    Hypercementosis

K0350    A fogak ankylosisa

K0360    Zománc-depositum

K0370    A fog kemény szöveteinek áttörés utáni elszíneződése

K0380    A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei

K0390    A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n.

K0400    Fogbélgyulladás

K0410    Fogbélelhalás

K0420    A fogbél degenerativ elváltozásai

K0430    Kóros kemény szövet képződése a fogbélben

K0440    Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű

K0450    Periodontitis apicalis chronica

K0460    Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel

K0470    Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül

K0480    Foggyökér-cysta

K0490    A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei

K0500    Heveny fogínygyulladás

K0510    Idült fogínygyulladás

K0520    Heveny periodontitis

K0530    Idült periodontitis

K0540    Periodontosis

K0550    Egyéb periodontalis betegségek

K0560    Periodontalis betegség k.m.n.

K0600    Fogíny-visszahúzódás

K0610    Gingiva-hyperplasia

K0620    A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai

K0680    A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei

K0690    A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n.

K0700    Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei

K0710    Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái

K0730    A fogak helyzeti rendellenességei

K0750    Dentofacialis működési zavarok

K0760    A temporomandibularis izület betegségei

K0780    Egyéb dentofacialis rendellenességek

K0790    Dentofacialis rendellenesség k.m.n.

K0800    A fogak romlása szisztémás okok következtében

K0810    A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt

K0820    A fogatlan állcsontgerinc sorvadása

K0830    Visszamaradt foggyökér

K0880    A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei

K0890    A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n.

K0900    Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták

K0910    Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták

K0920    Egyéb állcsonti cysták

K0980    Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o.

K0990    Szájtájéki cysta k.m.n.

K1000    Az állcsontok fejlődési rendellenességei

K1010    Centrális és óriássejtes granuloma

K1020    Az állcsontok gyulladásos elváltozásai

K1030    Fogmedergyulladás

K1080    Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei

K1090    Az állcsontok betegsége k.m.n.

K1200    Recurráló aphthák a szájban

K1210    Stomatitis egyéb formái

K1220    Cellulitis és abscessus a szájban

K1300    Az ajkak betegségei

K1320    Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven

K1330    Szőrös leukoplakia

K1340    Granuloma és granuloma-szerű szájnyálkahártya elváltozások

K1350    Submucosus fibrosis a szájüregben

K1360    Irritativ hyperplasia a szájnyálkahártyán

K1370    Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások

K1400    Nyelvgyulladás (glossitis)

K1490    Nyelvbetegség k.m.n.

Q1840    Nagyszájúság

Q1850    Kisszájúság

Q1860    Nagyajkúság

Q1870    Kisajkúság

Q3500    A keményszájpad kétoldali hasadéka

Q3510    A keményszájpad egyoldali hasadéka

Q3520    A lágyszájpad kétoldali hasadéka

Q3530    A lágyszájpad egyoldali hasadéka

Q3540    A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka

Q3550    A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka

Q3560    Szájpadhasadék, középvonali

Q3570    Hasadt nyelvcsap

Q3580    Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3590    Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3600    Ajakhasadék, kétoldali

Q3610    Ajakhasadék, középvonali

Q3690    Ajakhasadék, egyoldali

Q3700    Keményszájpad- ajakhasadék, kétoldali

Q3710    Keményszájpad- ajakhasadék, egyoldali

Q3720    Lágyszájpad- ajakhasadék, kétoldali

Q3730    Lágyszájpad- ajakhasadék, egyoldali

Q3740    Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali

Q3750    Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali

Q3780    Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3790    Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3800    Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei

Q3810    Ankyloglossia

Q3820    Nagynyelvűség (macroglossia)

Q3830    A nyelv egyéb veleszületett rendellenességei

Q3840    A nyálmirigyek és vezetékeik veleszületett rendellenességei

Q3850    A szájpad m.n.o. veleszületett rendellenességei

Q3860    A száj egyéb veleszületett rendellenességei

S0340    Az állkapocs rándulása és húzódása

T1800    Idegentest a szájban

BEAVATKOZÁSOK "C"

52350    Fog reimplantatio

52360    Endossealis fog implantatio

BEAVATKOZÁSOK "D"

52310    Fog sebészi eltávolítása, a fogágy partialis eltávolításával

52362    Endossealis implantatum eltávolítása

52370    Gyökércsúcs eltávolítása

52371    Pulpectomia

52373    Lebenyes műtét gyökérlesimítással

52440    Alveolusplasztika

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)

**** 03 127Z    Fül-, orr-, torok-, gége-, szájbetegségek súlyos társult betegséggel

BETEGSÉGEK

A1860    A fül gümőkórja

A3600    Torokdiphtheria

A3610    Orrgarat diphtheria

A3620    Gége diphtheria

A6650    Gangosa

A6900    Nekrotizáló fekélyes stomatitis

B0020    Herpesvirus által okozott gingivostomatitis és pharyngotonsillitis

B0530    Középfülgyulladással szövődött kanyaró (H67.1*)

B0850    Enterovirusos hólyagos torokgyulladás

B3700    Candidiasisos stomatitis

C0000    Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010    Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020    Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030    Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040    Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050    Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060    Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080    Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090    Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0101    A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102    A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103    A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104    A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0    A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0201    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0202    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0210    A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0211    A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0212    A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213    A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214    A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0221    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0222    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0230    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0231    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0232    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240    Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241    Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242    Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243    Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244    Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0291    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0292    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300    Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0301    Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0302    Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303    Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304    Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310    Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0311    Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0312    Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313    Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314    Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0391    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0392    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0401    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0402    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0411    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0412    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0481    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0482    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0491    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0492    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500    Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0501    Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0502    Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503    Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504    Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510    Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0511    Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0512    Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513    Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514    Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520    Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0521    Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0522    Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523    Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524    Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0582    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0591    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0592    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

C0602    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610    Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611    Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612    Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613    Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614    Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0691    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0692    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0701    A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0702    A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703    A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704    A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0    A parotis rosszindulatú daganata

C0800    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0801    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0802    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0811    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0812    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0881    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0882    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0891    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0892    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900    Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901    Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0902    Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903    Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904    Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0910    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0911    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

C0912    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

C0913    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0980    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0981    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0982    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0983    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0990    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0991    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0992    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0993    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1000    Vallecula rosszindulatú daganata

C1001    Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002    Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003    Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004    Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1100    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1101    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1102    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1110    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1112    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1113    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1120    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1121    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

C1122    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

C1123    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1130    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1131    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1132    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1133    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134    Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1180    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1181    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1182    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1183    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184    Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1190    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1191    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1192    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1193    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194    Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410    Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411    Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412    Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413    Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414    Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C1482    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

C3000    Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001    Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002    Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003    Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004    Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3010    Középfül rosszindulatú daganata

C3011    Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

C3012    Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

C3013    Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

C3014    Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

C3100    Arcüreg rosszindulatú daganata

C3101    Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3102    Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3103    Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104    Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3110    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3111    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3112    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3113    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114    Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3120    Homloküreg rosszindulatú daganata

C3121    Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3122    Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3123    Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124    Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3130    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3131    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3132    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3133    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3134    Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3180    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3181    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium

C3182    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium

C3183    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

C3184    A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

C3190    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3191    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3192    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3193    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3194    Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3200    Glottis rosszindulatú daganata

C3201    Glottis rosszindulatú daganata I. stádium

C3202    Glottis rosszindulatú daganata II. stádium

C3203    Glottis rosszindulatú daganata III.stádium

C3204    Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3210    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3211    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3212    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3213    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3220    Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3221    Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3222    Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3223    Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224    Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3230    Gégeporc rosszindulatú daganata

C3231    Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium

C3232    Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium

C3233    Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234    Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3280    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3281    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C3282    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C3283    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3290    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3291    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3292    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3293    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3900    Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C4110    Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4420    A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata

C4620    A szájpad Kaposi-sarcomája

C7600    Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

D0000    Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája

D0200    Gége in situ carcinomája

D0400    Az ajak bőrének in situ rákja

D0420    A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja

D1000    Ajak jóindulatú daganata

D1010    Nyelv jóindulatú daganata

D1020    Szájfenék jóindulatú daganata

D1030    A száj egyéb és meghatározatlan részeinek jóindulatú daganata

D1040    Mandula jóindulatú daganata

D1050    A szájgarat egyéb részeinek jóindulatú daganata

D1060    Orrgarat jóindulatú daganata

D1070    Hypopharynx jóindulatú daganata

D1090    Garat jóindulatú daganata, k.m.n.

D1100    Parotis jóindulatú daganata

D1170    Egyéb nagy nyálmirigyek jóindulatú daganata

D1190    Nagy nyálmirigy jóindulatú daganata, k.m.n.

D1400    Középfül, orrüreg és melléküregek jóindulatú daganata

D1410    Gége jóindulatú daganata

D1650    Alsó állkapocs jóindulatú daganata

D2200    Az ajak festéksejtes naevusai

D2220    A fül és a külső hallójárat festéksejtes naevusai

D2300    Ajak bőrének jóindulatú daganata

D2320    A fül és a külső hallójárat bőrének jóindulatú daganata

D3700    Ajak, szájüreg, garat bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3800    Gége bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

H6000    Külső fül tályog

H6010    A külső fül cellulitise

H6020    Otitis externa maligna

H6030    Egyéb fertőzéses külsőfül-gyulladás

H6040    A külső fül cholesteatomája

H6050    Heveny, nem-fertőzéses eredetű külsőfül-gyulladás

H6080    Egyéb külsőfül-gyulladás

H6090    Otitis externa, k.m.n.

H6100    A külső fül porchártyagyulladása

H6110    A fülkagyló nem-fertőzéses eredetű betegségei

H6130    A külső hallójárat szerzett szűkülete

H6180    A külső fül egyéb, meghatározott betegségei

H6190    Külsőfül rendellenesség, k.m.n.

H6810    Fülkürtelzáródás

H6980    Az Eustach-kürt egyéb betegségei

H6990    Eustach-kürt rendellenesség, k.m.n.

H7000    Heveny mastoiditis

H7010    Idült mastoiditis

H7020    Petrositis

H7080    Egyéb csecsnyúlványgyulladás és rokon állapotok

H7090    Csecsnyúlványgyulladás, k.m.n.

H71H0    A középfül cholesteatomája

H7200    Centrális dobhártya átfúródás

H7210    A dobhártya atticalis átfúródása

H7220    Egyéb, széli dobhártya átfúródás

H7280    Egyéb dobhártya átfúródás

H7290    Dobhártya átfúródás, k.m.n.

H7300    Heveny dobhártyagyulladás

H7310    Idült dobhártyagyulladás

H7380    A dobhártya egyéb betegségei

H7400    Tympanosclerosis

H7410    A középfül adhaesiv betegsége

H7420    A hallócsont-láncolat megszakadása és dislocatiója

H7430    A hallócsontok egyéb, szerzett rendellenességei

H7440    A középfül polypusa

H7480    A középfül és csecsnyúlvány egyéb meghatározott betegségei

H7490    Középfül- és csecsnyúlványbetegség, k.m.n.

H8000    Otosclerosis, nem obliterativ, az ovális ablakot magába foglaló

H8010    Otosclerosis, obliterativ, az ovális ablakot magába foglaló

H8020    Cochlearis otosclerosis

H8080    Egyéb otosclerosis

H8100    Meniére-betegség

H8110    Benignus paroxysmalis szédülés

H8120    Vestibularis neuronitis

H8130    Egyéb, perifériás eredetű szédülés

H8140    Központi eredetű szédülés

H8180    A vestibularis működés egyéb zavarai

H8190    Egyensúlyzavarok, k.m.n.

H8300    Labyrinthitis

H8310    Labyrinthus sipoly

H8320    A labyrinthus működés zavara

H8330    Zaj hatása a belső fülre

H8380    A belső fül egyéb betegségei

H8390    Belsőfül-betegség, k.m.n.

H9000    Kétoldali vezetéses hallásvesztés

H9010    Egyoldali vezetéses hallásvesztés, ép ellenoldali hallással

H9020    Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.

H9030    Kétoldali idegi hallásvesztés

H9040    Egyoldali idegi hallásvesztés, ép ellenoldali hallással

H9050    Idegi hallásvesztés, k.m.n.

H9060    Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés

H9070    Egyoldali kevert típusú hallásvesztés, ép ellenoldali hallással

H9080    Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.

H9100    Ototoxikus hallásvesztés

H9110    Időskori nagyothallás

H9120    Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés

H9130    Süketnémaság, m.n.o.

H9180    Egyéb hallásvesztés

H9190    Hallásvesztés, k.m.n.

H9220    Fülvérzés

H9300    A fül (a hallószerv) degeneratív és vascularis rendellenességei

H9330    A hallóideg rendellenességei

H9390    Fülrendellenesség, k.m.n.

H9500    Recidiv cholesteatoma postmastoidectomiás üregben

H9510    Mastoidectomiát követően kialakult egyéb rendellenességek

H9580    A fül és csecsnyúlvány beavatkozást követő egyéb rendellenességei

H9590    Beavatkozást követő fül és csecsnyúlvány rendellenesség, k.m.n.

I8600    Nyelv alatti varicositas

J0400    Heveny gégegyulladás

J0401    Heveny gégegyulladás (Laryngitis acuta)

J0402    Heveny gégegyulladás (Laryngitis subglottica)

J0410    Heveny légcsőgyulladás

J0420    Heveny laryngotracheitis

J0500    Heveny obstructiv laryngitis [croup]

J0510    Heveny epiglottitis

J3300    Orrüreg-polypus

J3310    Polypoid sinus degeneratio

J3380    Egyéb melléküreg polypus

J3390    Orrpolypus, k.m.n.

J3400    Az orr tályogja, furunculusa és carbunculusa

J3410    Orrüregek cystája és mucoceléje

J3480    Az orr és orr-üregek egyéb meghatározott rendellenességei

J3510    A garatmandulák túltengése

J3520    Az orrmandulák túltengése

J3530    Az orr- és garatmandulák együttes túltengése

J3580    Az orr- és garatmandulák egyéb idült betegségei

J3590    Az orr- és garatmandulák nem meghatározott idült betegségei

J36H0    Mandula körüli tályog

J3700    Idült laryngitis

J3710    Idült laryngotracheitis

J3800    Hangszalag- és gége-bénulás

J3810    A hangszalag és gége polypusa

J3820    A hangszalagok csomói

J3830    A hangszalagok egyéb betegségei

J3840    Gégevizenyő

J3850    Gégegörcs

J3860    Gégeszűkület

J3870    A gége egyéb betegségei

J3900    Retropharyngealis és parapharyngealis tályog

J3910    A garat egyéb tályogja

J3920    A garat egyéb betegségei

J3930    A felső légútak k.m.n. lokalizációjú túlérzékenységi reakciója

J3980    A felső légutak egyéb meghatározott betegségei

K0060    A fogáttörés rendellenességei

K0070    Fogzási syndroma

K0100    Retineált fog

K0110    Impactált fog

K0380    A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei

K0390    A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n.

K0400    Fogbélgyulladás

K0410    Fogbélelhalás

K0420    A fogbél degenerativ elváltozásai

K0430    Kóros kemény szövet képződése a fogbélben

K0440    Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű

K0450    Periodontitis apicalis chronica

K0460    Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel

K0470    Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül

K0480    Foggyökér-cysta

K0490    A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei

K0620    A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai

K0680    A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei

K0690    A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n.

K0700    Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei

K0710    Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái

K0750    Dentofacialis működési zavarok

K0760    A temporomandibularis izület betegségei

K0780    Egyéb dentofacialis rendellenességek

K0790    Dentofacialis rendellenesség k.m.n.

K0800    A fogak romlása szisztémás okok következtében

K0810    A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt

K0820    A fogatlan állcsontgerinc sorvadása

K0830    Visszamaradt foggyökér

K0880    A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei

K0890    A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n.

K0900    Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták

K0910    Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták

K0920    Egyéb állcsonti cysták

K0980    Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o.

K0990    Szájtájéki cysta k.m.n.

K1000    Az állcsontok fejlődési rendellenességei

K1010    Centrális és óriássejtes granuloma

K1020    Az állcsontok gyulladásos elváltozásai

K1030    Fogmedergyulladás

K1080    Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei

K1100    Nyálmirigysorvadás

K1110    Nyálmirigytúltengés

K1120    Nyálmirigygyulladás

K1130    Nyálmirigytályog

K1140    Nyálmirigysipoly

K1150    Nyálmirigykövesség

K1160    Nyálmirigy mucocele

K1170    A nyáltermelés rendellenességei

K1180    A nyálmirigyek egyéb betegségei

K1190    A nyálmirigy nem meghatározott betegségei

K1200    Recurráló aphthák a szájban

K1210    Stomatitis egyéb formái

K1220    Cellulitis és abscessus a szájban

K1300    Az ajkak betegségei

K1310    Arc- és ajakcsípés

K1320    Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven

K1330    Szőrös leukoplakia

K1340    Granuloma és granuloma-szerű szájnyálkahártya elváltozások

K1350    Submucosus fibrosis a szájüregben

K1360    Irritativ hyperplasia a szájnyálkahártyán

K1370    Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások

K1400    Nyelvgyulladás (glossitis)

K1430    Papilla hypertrophia a nyelven

K1440    A nyelvpapillák sorvadása

K1480    A nyelv egyéb megbetegedései

Q1600    A fülkagyló veleszületett hiánya

Q1610    A külső hallójárat veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete

Q1620    Az Eustach-kürt hiánya

Q1630    A hallócsontok veleszületett rendellenessége

Q1640    A középfül egyéb veleszületett rendellenességei

Q1650    A belsőfül veleszületett rendellenessége

Q1690    A fül halláscsökkenést okozó, veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q1700    Járulékos fül

Q1710    Nagyfülűség

Q1720    Kisfülűség

Q1730    Egyéb módon szabálytalan alakú fül

Q1750    Elálló fülkagyló

Q1780    A fül egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q1790    A fül veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q1800    Kopoltyúív eredetű üreg, sipoly, tömlő

Q1810    Fül előtti üreg és tömlő

Q1820    A kopoltyúív egyéb rendellenességei

Q1840    Nagyszájúság

Q1850    Kisszájúság

Q1860    Nagyajkúság

Q1870    Kisajkúság

Q1880    Az arc és nyak egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q3000    Choana elzáródás

Q3010    Az orr hiánya vagy csökkent fejlettsége

Q3020    Repedt, bevágott, hasadt orr

Q3030    Veleszületett perforált orrsövény

Q3080    Az orr egyéb veleszületett rendellenességei

Q3090    Az orr veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q3100    Gégehártya

Q3110    Veleszületett subglotticus szűkület

Q3120    A gége csökkent fejlettsége

Q3130    Gégesérv (laryngocele)

Q3140    Veleszületett (gége eredetű) stridor

Q3180    A gége egyéb veleszületett rendellenességei

Q3190    A gége veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q3500    A keményszájpad kétoldali hasadéka

Q3510    A keményszájpad egyoldali hasadéka

Q3520    A lágyszájpad kétoldali hasadéka

Q3530    A lágyszájpad egyoldali hasadéka

Q3540    A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka

Q3550    A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka

Q3560    Szájpadhasadék, középvonali

Q3570    Hasadt nyelvcsap

Q3580    Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3590    Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3600    Ajakhasadék, kétoldali

Q3610    Ajakhasadék, középvonali

Q3690    Ajakhasadék, egyoldali

Q3700    Keményszájpad- ajakhasadék, kétoldali

Q3710    Keményszájpad- ajakhasadék, egyoldali

Q3720    Lágyszájpad- ajakhasadék, kétoldali

Q3730    Lágyszájpad- ajakhasadék, egyoldali

Q3740    Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali

Q3750    Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali

Q3780    Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3790    Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3800    Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei

Q3810    Ankyloglossia

Q3820    Nagynyelvűség (macroglossia)

Q3830    A nyelv egyéb veleszületett rendellenességei

Q3840    A nyálmirigyek és vezetékeik veleszületett rendellenességei

Q3850    A szájpad m.n.o. veleszületett rendellenességei

Q3860    A száj egyéb veleszületett rendellenességei

Q3870    Garat-tasak

Q3880    A garat egyéb veleszületett rendellenességei

R0400    Epistaxis

R0410    Vérzés a torokból

S0030    Az orr felületes sérülése

S0040    A fül felületes sérülése

S0050    Az ajak és szájüreg felületes sérülése

S0070    A fej többszörös felületes sérülése

S0080    A fej egyéb részének felületes sérülése

S0120    Az orr nyílt sebe

S0140    Az arc és rágóizület területének nyílt sebe

S0150    Az ajak és szájüreg nyílt sebe

S0220    Az orrcsont törése

S0240    Az arccsont törése

S0250    A fogak törése

S0260    Az állkapocs törése

S0272    Arccsontok többszörös törései

S0300    Az állkapocs ficama

S0310    Az orrporc ficama

S0320    A fog ficama

S0340    Az állkapocs rándulása és húzódása

S0810    A fül traumás amputatiója

S0920    A dobhártya traumás repedése

S1100    A gégét és légcsövet is érintő nyílt seb

S1110    A pajzsmirigyet is érintő nyílt seb

S1120    A garatot és nyaki nyelőcsövet is érintő nyílt seb

S1170    A nyak többszörös nyílt sebe

S1180    A nyak egyéb részeinek nyílt sebe

S1190    A nyak k.m.n. részének nyílt sebe

T16H0    Idegentest a fülben

T1700    Idegen test az orrmelléküregben

T1710    Idegen test az orrnyílásban

T1720    Idegentest a garatban

T1730    Idegentest a gégében

T1800    Idegentest a szájban

T2800    A száj és garat égése

T2850    A száj és garat maródása

**** 03 128Z    Fül-, orr-, torok-, gége-, szájműtétek (kivéve: nagyobb fej-, nyaki műtétek rosszindulatú daganat miatt) súlyos társult betegséggel

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720    Harapási rendellenességek

K0730    A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50401    Trigeminus ág exhairesise

50402    Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia

50423    Reanastomosis nervorum

50461    Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis

50462    Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis

50490    Janetta műtét (agyideg decompressio)

50491    N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás)

50514    Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)

50650    Ectopias pajzsmirigy eltávolítása

50660    Exstirpatio cystae colli medialis

50870    Dacryocysto-rhinostomia

51600    Decompressio orbitae

51811    Fülkagyló porcos vázat is érintő resectio

51812    Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása

51820    Fülkagyló amputatioja

51840    Külsőfül alaki korrekciója

51850    Külső hallójárat képzése vagy helyreállítása

51851    Hallójárati osteoma, exostosis eltávolítása

51860    Fülkagyló képzés porcbeültetéssel, implantatioval

51910    Stapedectomia, stapedotomia

51920    Stapedectomia revisio

51940    Myringoplastica

51950    Tympanoplastica

51951    Tympanoplastica, cholesteatoma sanatioval

52030    Mastoidectomia, atticoantrotomia

52031    Tympanoplastica stad. II. (Tympanotomia)

52040    Idült középfülgyulladás, radikális fülműtét

52041    Hallójáratfal rekonstructio nyitott rad.op. után

52050    Belsőfül fenestratioja

52070    Labyrinthectomia

52071    Saccotomia auris

52072    Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor beültetése

52076    Belső hallójárat feltárása translabyrint. úton

52077    Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől

52090    Resectio a közép- ill. belsőfülben

52091    Közép/belsőfül ben.tu. műtét a sziklacsontban

52100    Orrvérzés ellátása edzőszerrel

52102    Orrvérzés ellátása nagyfrekvenciás készülékkel

52103    Orrvérzés ellátása laserrel

52104    Orrvérzés ellátása cryokezeléssel

52111    Idegentest eltávolítás az orrból műtéttel

52120    Mucotomia nasi

52123    Orrfistula excisiója

52130    Orr resectiója

52131    Orr partialis resectioja (porcot is érintő)

52140    Resectio submucosus septi nasi sec. Killian

52150    Turbinectomia, conchotomia, operculumresectio

52170    Orrkorrekció

52171    Septumplastica

52172    Septumperforatio zárása

52173    Choanalis atresia transnasalis perforálása

52174    Choanalis atresia miatt végzett műtét

52175    Orrszűkítő műtétek (Hinsberg-műtét)

52202    Punctio sinus frontalis sec. Beck

52210    Arcüreg drainage (intranas. ablak Lothrop szerint)

52220    Luc-Caldwell műtét

52221    Arteria maxillaris interna transmaxill. lekötése

52231    Homloküreg drainage (Jansen-Ritter, Killian,Lynch)

52232    Homloküreget megszüntető műtétek (Riedl)

52241    Endonasalis ethmoidectomia

52251    Külső rostaműtét (Moore)

52252    Transmaxill.transethmoid.v.transsept.sphenoid műtét

52253    Ethmoidectomia transmaxillaris sec. Jansen-Winkler

52260    Oro-antralis kommunikáció zárás

52270    Endoscopos (mikroszkópos) arcüregműtét

52271    Endoscopos (mikroszkópos) rostaműtétek (FES)

52272    Endoscopos (mikroszkópos) sphenoidotomia

52310    Fog sebészi eltávolítása, a fogágy partialis eltávolításával

52350    Fog reimplantatio

52360    Endossealis fog implantatio

52361    Endossealis implantatum behelyezése

52362    Endossealis implantatum eltávolítása

52363    Subperiostealis implantatum behelyezése

52370    Gyökércsúcs eltávolítása

52371    Pulpectomia

52372    Gingivectomia és gingivoplastica

52373    Lebenyes műtét gyökérlesimítással

52374    Fogászati csontplasztika

52375    Fogászati csont auto/heterotransplantatio

52376    Intraorális sínezés

52430    Műtét az állkapcson

52431    Osteotomia mandibulae

52440    Alveolusplasztika

52510    Glossectomia partialis

52511    Glossectomia partialis propt. macroglossiam

52520    Glossectomia

52530    Glossectomia radicalis cum resectione mandibulae

52540    Nyelv helyreállítása

52610    Nyálmirigy eltávolítás, kivéve parotis

52621    Enucleatio benignomae glandulae parotis

52622    Parotidectomia lobaris

52623    Totális parotidectomia, a n.facialis feláldozásával

52624    Totális parotidectomia, a n.facialis megkímélésével

52630    Nyálmirigy vagy nyálvezeték helyreállítása

52690    Nyálvezeték plasztika

52700    Drainage az arcon és a szájfenéken

52710    Szájpad incisioja (drainage, fenestratio)

52720    Szájpadi elváltozás kimetszése

52740    Szájüreg plasztikai helyreállítása

52750    Lágyszájpadplasztika

52751    Keményszájpadplasztika

52752    Kemény- és lágyszájpadplasztika, egy ülésben

52753    Szájpadrekonstrukció, előzetes műtét után

52760    Resectio uvulae

52810    Tonsillectomia, residuum kimetszés

52812    Processus styloideus elongatus resectio

52820    Tonsillo-adenotomia

52830    Tonsillacsúcs kimetszése (tonsillotomia)

52840    Tonsillectomia lingualis

52850    Adenotomia, readenotomia

52900    Pharyngotomia lateralis

52901    Pharyngotomia medialis

52910    Exstirpatio cystae colli lateralis

52930    Uvulo-palato-pharyngoplastica

52931    Garattágító műtét

52932    Garattágító műtét, garatplasztika után

52940    Garat adhaesiok és hegek oldása

52950    Pharyngoplastica sec. Orticochea

52951    Velopharyngoplastica alulnyelezett lebennyel

52952    Velopharyngoplastica felülnyelezett lebennyel

52953    Garatszűkítés teflon injectioval

52954    Garatszűkítés obturatorral (speech bulb)

53000    Endolaryngealis indirect műtét

53001    Endolaryngealis direct műtét, mikroszkóp nélkül

53002    Microlaryngoscopias műtét

53003    Mikrolaryngoscopias műtét, laserrel

53004    Endolaryngealis chordectomia

53020    Chordectomia (vocalis) külső feltárásból

53021    Resectio fronto-lateralis, frontalis ant. laryngis

53030    Laryngectomia totális

53040    Kiterjesztett totál laryngectomia

53050    Laryngocele excisio

53110    Conicotomia

53114    Tracheostomia

53124    Tracheostomia mediastinalis

53130    Exploratio tracheae

53131    Exploratio et drainage tracheae

53132    Tracheotomia explorativa

53140    Resectio tracheae, anastomosis

53141    Trachearesectio, reanastomosis

53150    Endolaryngealis hangréstágító műtét

53151    Endolaryngealis hangréstágító műtét, laserrel

53152    Hangréstágító műtét külső feltárásból

53153    Hangréstágító műtét külső felt., laryngofissioval

53154    Reconstructio laryngis

53155    Külső gégefeltárás

53156    Laryngofissio máshova nem sorolható esetekben

53160    Tracheostoma műtéti zárása

53161    Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül

53162    Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis)

53163    Művi gégeképzés

53164    Tracheopexia

53165    Tracheopexia implantatummal

53166    Intubatio tracheae sec. Montgomery

53167    Reconstructio tracheae sec. Neville

53168    Reconstructio tracheae, részleges prothesisssel

53169    Művi gégeképzés (neoglottis Staffieri)

53170    Kis ellenállású hangprotézis beültetés

53320    Phrenicotomia, phrenicotripsia

53411    Mediastinotomia collaris

54010    Lymphadenectomia superficialis

54020    Lymphadenectomia regionalis

54030    Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND)

54031    Lymphadenectomia collaris functionalis FND

54200    Oesophagotomia cervicalis

54210    Oesophagostomia cervicalis

54211    Oesophagostomia cervicalis et ligatio oesoph. cerv.

54222    Diverticulectomia Zenkeri

54229    Excisio laesionis oesophagei cervicalis

54260    Myotomia cervicalis crycopharingealis oesophagei

57600    Járomcsont törés zárt repositiója

57610    Járomcsont törés nyílt repositiója

57630    Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója

57640    Állkapocs törések nyílt repositiója

57660    Arctörések zárt repositiója

57670    Arctörések nyílt repositiója

57700    Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv.

57710    Arccsont laesio kimetszés

57720    Arccsont részleges kivésése

57721    Részleges maxilla eltávolítás

57723    Arccsont törés ellátása (minilemez, csavar, T.lemez)

57730    Mandibula kimetszése és reconstructioja

57731    Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft,proth.

57740    Temporomandibularis arthroplastica

57750    Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül

57752    Arccsontplasztika, autogen csont transzplantatióval

57753    Arccsontplasztika, konzervcsont implantatióval

57784    Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS

57830    Csont tumor exstirpatio

57883    Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)

57922    Húzóhurkos rögzítés

57924    Csavarozás

57929    Karmos lemezelés

5792C    Burri lemezelés

5792L    KFI mini lemezelés

58166    Salter műtét

58167    Pemberton műtét

58328    Lágyrésztumor exstirpatio - széles

58843    Hegkimetszés Z-plastica

58931    V-Y-plasztika

58935    Érnyeles bőr-izom lebeny

58939    Vándoroltatott nyeleslebeny

5893F    Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny

58970    Lebeny vagy nyeles lebeny revisio

58981    Oldalsó inkomplett ajakhasadék zárása

58982    Ajak és külső száj plastica, Le Mesurier szerint

58983    Ajak és külső száj plastica, Millard szerint

58984    Ferde archasadék (macrostoma) korrekciója

58985    Ajak- és külső szájplasztika

58986    Ajakkorrekció ajakplasztika után

58987    Median ajakhasadék zárása

59000    Ráncplastica arcon

81113    Idegentest eltáv. direkt hypopharyngoscopiaval

82230    Dilatatio duct. gl. parotis, submand., submaxill.

82240    Dilatatio pharyngis

88421    Chemoembolisatio arteriae

88730    Perfusio regionalis

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI

**** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

BEAVATKOZÁSOK "A"

50770    Thymectomia c. sternotomiam

50771    Thymectomia c. thoracotomiam

50772    Resectio laesionis thymi /thymectomia partialis/

50773    Thymectomia radicalis

50780    Transplantatio thymi

53130    Exploratio tracheae

53140    Resectio tracheae, anastomosis

53161    Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül

53162    Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis)

53200    Excisio laesionis bronchi

53210    Resectio laesionis et anastomosis bronchi

53220    Excisio laesionis pulmonis

53221    Enucleatio laesionis pulmonis

53230    Resectio atypica laesionis pulmonis

53231    Resectio apicis pulmonis

53232    Bullectomia pulmonis

53233    Csonkalebeny resectio (tüdő)

53234    Cystectomia pulmonis

53235    Lingulectomia

53236    Ligatio et cauterisatio bullae pulmonis

53237    Segmentectomia pulmonis

53238    Capitonnage

53240    Lobectomia superior

53241    Lobectomia media

53242    Lobectomia inferior

53243    Bilobectomia superior

53244    Bilobectomia inferior

53245    Lobectomia superior et sleeve resectio

53246    Bilobectomia superior et anastomosis bronchi

53247    Bilobectomia inferior et anastomosis bronchi

53248    Lobectomia media et sleeve resectio

53249    Lobectomia superior et plastica bronchi

53250    Pneumonectomia sec. Allison

53251    Pneumonectomia radicalis

53252    Pneumonectomia supra aorticus

53253    Pneumonectomia (1 irányban kiterjesztett)

53254    Pneumonectomia et resectio carinae trachealis

53255    Pleuropneumonectomia

53256    Pneumonectomia (több irányú kiterjesztés)

53290    Reresectio post resectionem atypicam

53291    Reresectio post lobectomiam

53301    Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi

53310    Pneumotomia

53311    Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis

53312    Caverna drainage

53321    Thoracoplastica sec. Alexander

53322    Thoracoplastica sec. Heller

53323    Thoracoplastica sec. Björk

53324    Thoracoplastica sec. Schede

53325    Plombage műtét

53326    Pneumolysis extrapleuralis

53329    Thoracoplastica

53330    Pneumolysis

53332    Adhaesiolysis pulmonis partialis

53340    Sutura bronchi

53341    Sutura pulmonis

53342    Reconstructio bronchi

53343    Reconstructio fistulae bronchialis

53344    Hörgőfistula zárása izomlebeny plasztikával

53345    Hörgőfistula zárása omentum plasztikával

53390    Ligatio bronchi

53391    Op. sec Abruzzini

53392    Op. sec Perelman

53402    Mellűri drainage, bordaresectióval

53403    Thoracotomia explorativa

53410    Mediastinotomia superior

53412    Mediastinotomia anterior

53413    Mediastinotomia posterior

53414    Mediastinotomia transthoracalis

53415    Mediastinotomia transhiatalis

53418    Excochleatio corporis alieni mediastinalis

53420    Excisio laesionis mediastinalis transsternalis

53421    Exstirpatio laesionis mediastinalis transsternalis

53422    Excisio laesionis mediastinalis per thoracotomiam

53423    Exstirpatio laesionis mediastinalis per thoracotomi

53430    Resectio laesionis parietis thoracis

53431    Resectio parietis thoracis

53432    Resectio sterni

53433    Resectio sterni totalis

53440    Excisio laesionis pleurae

53441    Pleurectomia partialis

53442    Pleurectomia totalis

53443    Decorticatio pulmonum /korai/

53450    Pleurodesis

53451    Pleurodesis szövetragasztóval

53452    Scarificatio pleurae

53460    Reconstructio parietis thoracis

53461    Thoracoplastica sec. Aberdeen

53462    Thoracoplastica sec. Ravitch

53465    Reconstructio parietis thoracis + fém implantatum

53466    Reconstructio parietis thoracis + műanyag implantatum

53467    Cavernostomia zárása

53471    Sutura diaphragmae

53472    Reconstructio diaphragmae

53473    Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal

53474    Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval

53475    Duplicatio diaphragmae

53477    Excisio laesionis diaphragmae

53478    Diaphragma pacemaker beültetése

53479    Exploratio diaphragmae

53710    Pericardiotomia

53711    Pericardiotomia, evacuatio

53721    Pericardiectomia totalis

53722    Pericardiectomia partialis, fenestratio

53791    Nyitott szívmassage

53980    Chemodectoma eltávolítás egy oldalon

54020    Lymphadenectomia regionalis

54050    Drainage ductus thoracici

54051    Occlusio fistulae ductus thoracici

54052    Ligatio ductus thoracici

54053    Anastomosis ducto-venosus

55374    Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob

55380    Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey

55381    Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis

55382    Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen

55383    Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison

55384    Reconstr.diaphragmae transthoracalis

55385    Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant.

55386    Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B"

87120    Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban)

87121    Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban)

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "C"

87122    Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban)

BETEGSÉGEK ÉS "A" BEAVATKOZÁS ÉS ("B" VAGY "C" BEAVATKOZÁS LEGALÁBB 2 NAPON KERESZTÜL)

**** 04 1320    Légzőrendszeri betegségek légzéstámogatással

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "A"

87120    Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban)

87121    Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban)

VAGY INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B"

87122    Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban)

AZ "A" INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK VAGY A "B" INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁS LEGALÁBB 2 NAPIG

**** 04 1330 Légzőrendszer nagyobb, nyitott műtétei

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50770     Thymectomia c. sternotomiam

50771     Thymectomia c. thoracotomiam

50772     Resectio laesionis thymi /thymectomia partialis/

50773     Thymectomia radicalis

50780     Transplantatio thymi

53140     Resectio tracheae, anastomosis

53210     Resectio laesionis et anastomosis bronchi

53230     Resectio atypica laesionis pulmonis

53231     Resectio apicis pulmonis

53232     Bullectomia pulmonis

53233     Csonkalebeny resectio (tüdo)

53234     Cystectomia pulmonis

53235     Lingulectomia

53236     Ligatio et cauterisatio bullae pulmonis

53237     Segmentectomia pulmonis

53238     Capitonnage

53240     Lobectomia superior

53241     Lobectomia media

53242     Lobectomia inferior

53243     Bilobectomia superior

53244     Bilobectomia inferior

53245     Lobectomia superior et sleeve resectio

53246     Bilobectomia superior et anastomosis bronchi

53247     Bilobectomia inferior et anastomosis bronchi

53248     Lobectomia media et sleeve resectio

53249     Lobectomia superior et plastica bronchi

53250     Pneumonectomia sec. Allison

53251     Pneumonectomia radicalis

53252     Pneumonectomia supra aorticus

53253     Pneumonectomia (1 irányban kiterjesztett)

53254     Pneumonectomia et resectio carinae trachealis

53255     Pleuropneumonectomia

53256     Pneumonectomia (több irányú kiterjesztés)

53290     Reresectio post resectionem atypicam

53291     Reresectio post lobectomiam

53293     Volumenreductio pulmonis unilateralis (thoracotomia)

53294     Volumenreductio pulm. bilateralis (sternotomia)

53321     Thoracoplastica sec. Alexander

53322     Thoracoplastica sec. Heller

53323     Thoracoplastica sec. Björk

53324     Thoracoplastica sec. Schede

53325     Plombage mutét

53326     Pneumolysis extrapleuralis

53329     Thoracoplastica

53330     Pneumolysis

53342     Reconstructio bronchi

53343     Reconstructio fistulae bronchialis

53344     Hörgofistula zárása izomlebeny plasztikával

53345     Hörgofistula zárása omentum plasztikával

53390     Ligatio bronchi

53391     Op. sec Abruzzini

53392     Op. sec Perelman

53420     Excisio laesionis mediastinalis transsternalis

53421     Exstirpatio laesionis mediastinalis transsternalis

53422     Excisio laesionis mediastinalis per thoracotomiam

53423     Exstirpatio laesionis mediastinalis per thoracotomi

53432     Resectio sterni

53433     Resectio sterni totalis

53442     Pleurectomia totalis

53443     Decorticatio pulmonum /korai/

53461     Thoracoplastica sec. Aberdeen

53462     Thoracoplastica sec. Ravitch

53465     Reconstructio parietis thoracis + fém implantatum

53466     Reconstructio parietis thoracis + muanyag implantatum

53467     Cavernostomia zárása

53473     Reconstructio diaphragmae, muanyag implantatummal

53474     Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval

53721     Pericardiectomia totalis

54053     Anastomosis ducto-venosus

**** 04 1331 Légzőrendszer nagyobb video-thoracoscopos műtétei

BETEGSÉGEK „A”

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK „B”

53292     VATS tüdőreszekció (anatómiai egység reszekciója)

BETEGSÉGEK "A" ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"

**** 04 134C    Mellűri drainage, bordaresectióval

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

53402    Mellűri drainage, bordaresectióval

**** 04 134D    Légzőrendszer kisebb, nyitott műtétei

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

53130    Exploratio tracheae

53161    Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül

53162    Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis)

53200    Excisio laesionis bronchi

53220    Excisio laesionis pulmonis

53221    Enucleatio laesionis pulmonis

53300    Exploratio bronchi incisionalis

53301    Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi

53310    Pneumotomia

53311    Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis

53312    Caverna drainage

53332    Adhaesiolysis pulmonis partialis

53340    Sutura bronchi

53341    Sutura pulmonis

53403    Thoracotomia explorativa

53410    Mediastinotomia superior

53412    Mediastinotomia anterior

53413    Mediastinotomia posterior

53414    Mediastinotomia transthoracalis

53415    Mediastinotomia transhiatalis

53416    Mediastinoscopia collaris sec. Carlens

53418    Excochleatio corporis alieni mediastinalis

53430    Resectio laesionis parietis thoracis

53431    Resectio parietis thoracis

53440    Excisio laesionis pleurae

53441    Pleurectomia partialis

53450    Pleurodesis

53451    Pleurodesis szövetragasztóval

53452    Scarificatio pleurae

53460    Reconstructio parietis thoracis

53471    Sutura diaphragmae

53472    Reconstructio diaphragmae

53475    Duplicatio diaphragmae

53477    Excisio laesionis diaphragmae

53478    Diaphragma pacemaker beültetése

53479    Exploratio diaphragmae

53710    Pericardiotomia

53711    Pericardiotomia, evacuatio

53722    Pericardiectomia partialis, fenestratio

53791    Nyitott szívmassage

5394B    Pericardialis haematoma evacuatiója

53980    Chemodectoma eltávolítás egy oldalon

54010    Lymphadenectomia superficialis

54020    Lymphadenectomia regionalis

54050    Drainage ductus thoracici

54051    Occlusio fistulae ductus thoracici

54052    Ligatio ductus thoracici

55374    Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob

55380    Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey

55381    Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis

55382    Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen

55383    Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison

55384    Reconstr.diaphragmae transthoracalis

55385    Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant.

55386    Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis

**** 04 134E    Légzőrendszer kisebb video-thoracoscopos műtétei

BETEGSÉGEK „A”

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK „B”

50515     VATS sympathectomia

53297     VATS atípusos reszekció

53424     VATS mediastinum mutétek (kivéve biopsia)

53476     VATS rekeszsérv mutét

BETEGSÉGEK "A" ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"

**** 04 1360    Gümőkor polirezisztens kórokozóval

BETEGSÉGEK

A150A    Tüdőgümőkór, köpet mikr. vizsg. teny.-el, vagy anélk. ig. polirezist.

A151A    Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt - polirezisztens kórokozóval

A155A    A gége,légcső és hörgők gümókórja,bakt. és szöv. vizsg. ig. polirezist

A156A    Gümőkóros mellhártyagyull., bakt. és szöv. vizsg.-tal ig. polirezist.

A199A    Miliáris gümőkór k.m.n. ..-polirezisztens kórokozóval.

ÉS KÉT KÜLÖNBÖZŐ ANTITUBERCULOTICUM GYÓGYSZER HASZNÁLATA EGYENKÉNT LEGALÁBB 20 NAPON KERESZTÜL

85900    PAS infúziós terápia, polirezisztens gümőkór esetén

85901    Rifabutin / Mycobutin,.../ terápia, polirezisztens gümőkór esetén

85902    Ofloxacin / Tarivid,.../ terápia, polirezisztens gümőkór esetén

85903    Ciprofloxacin / Ciprobay,.../ terápia, polirezisztens gümőkór esetén

85904    Amikacin / Amikin, Likacin,.../ terápia, polirezisztens gümőkór esetén

85905    Cycloserin terápia polirezisztens gümőkór esetén

**** 04 137C    Mikroszkóposan Koch pozitív gümőkór

BETEGSÉGEK

A1500    Tüdőgümőkór, a köpet mikroszkópos vizsgálatával, tenyésztéssel vagy anélkül igazolt

A1501    Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, egyoldali

A1502    Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, kétoldali

A1503    Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, egyoldali

A1504    Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, kétoldali

A1505    Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, caverna nincs

A1506    Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, cavernával

A150A    Tüdőgümőkór, köpet mikr. vizsg. teny.-el, vagy anélk. ig. polirezist.

**** 04 137D    Gümőkór

BETEGSÉGEK

A1510    Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt

A1511    Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, egyoldali

A1512    Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, kétoldali

A1513    Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, egyoldali

A1514    Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, kétoldali

A1515    Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, egyoldali

A1516    Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, kétoldali

A151A    Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt - polirezisztens kórokozóval

A1520    Tüdőgümőkór, szövettani vizsgálattal kimutatott

A1521    Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, egyoldali

A1522    Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, kétoldali

A1523    Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, egyoldali

A1524    Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, kétoldali

A1525    Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, egyoldali

A1526    Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, kétoldali

A1530    Tüdőgümőkór, k.m.n. módon igazolt

A1531    Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, egyoldali

A1532    Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, kétoldali

A1533    Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával, egyoldali

A1534    Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával kétoldali

A1535    Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, egyoldali

A1536    Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, kétoldali

A1540    Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt

A1541    Hilusi nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1542    Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt

A1543    Tracheobronchiális nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg.igaz

A1550    Gége, légcső, hörgő gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt

A1551    Gége gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1552    Hangszalag gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1553    Trachea gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1554    Bronchus gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A155A    A gége,légcső és hörgők gümókórja,bakt. és szöv. vizsg. ig. polirezist

A1560    Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. és szövettannal igazolt

A1561    Pleuritis - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1562    Empyema - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A156A    Gümőkóros mellhártyagyull., bakt. és szöv. vizsg.-tal ig. polirezist.

A1570    Elsődleges légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt

A1571    Tüdő primaer complexus, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1572    Nyirokcsomó gümőkór (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt

A1573    Pleuritis - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt

A1574    Empyema - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv. vizsg. igazolt

A1580    Egyéb légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt

A1581    Mediastinalis gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1582    Orrgarati gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1583    Orrmelléküregi gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1590    K.m.n. légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt

A1600    Tüdőgümőkór, negatív bakter. és szövettani vizsgálati eredménnyel

A1601    Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., egyoldali

A1602    Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., kétoldali

A1603    Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, egyoldali

A1604    Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, kétoldali

A1605    Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, egyoldali

A1606    Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, kétoldali

A1610    Tüdőgümőkór, bakteriológiai és szövettani vizsgálat nélkül

A1611    Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., egyoldali

A1612    Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., kétoldali

A1613    Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. cavernával, egyoldali

A1614    Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. cavernával, kétoldali

A1615    Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. recidiva, egyoldali

A1616    Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. recidiva, kétoldali

A1620    Tüdőgümőkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül

A1621    Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk.caverna nélk., egyold

A1622    Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk.caverna nélk., kétold

A1623    Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. cavernával, egyold

A1624    Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. cavernával kétoldali

A1625    Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. recidiva, egyoldali

A1626    Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. recidiva, kétoldali

A1630    Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1631    Hilusi nyirokcsomó gükőkór, bakt. vagy szöv.vizsgálat emlitése nélkül

A1632    Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. vagy szöv.vizsg. eml. nélkül

A1633    Tracheobronchialis nyirokcsomó gümőkór, bakt. v. szöv.vizsg.eml.nélkül

A1640    Gége, légcső és hörgő gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1641    Gége gümőkór, bakt. vagy szövettani vizsg. emlitése nélkül

A1642    Hangszalag gümőkór, bakt. vagy szövettani vizsg. emlitése nélkül

A1643    Trachea gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül

A1644    Bronchus gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül

A1650    Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1651    Pleuritis - gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül

A1652    Empyema - gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül

A1670    Primaer légzőszervi gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1671    Tüdő primer-comlexus, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül

A1672    Mellkasi nyirokcsomó primer gümőkór bakt. vagy szöv.vizsg. eml.nélkül

A1673    Elsődleges, gümőkóros pleuritis, bakt. vagy szöv.vizsgálat emlitése

A1674    Elsődleges, gümőkóros empyema, bakt. vagy szöv.vizsg. emlitése nélkül

A1680    Egyéb légzőszervi gümőkor, bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1681    Mediastinalis gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül

A1682    Orrgarati gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül

A1683    Orrmelléküregi gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül

A1690    Légzőszervi gümőkór k.m.n., bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1700    Gümőkóros agyhártyagyulladás (G01*)

A1710    Az agyhártyák tuberculomája (G07*)

A1780    Az idegrendszer egyéb gümőkórja

A1781    Agyvelő gümőkór (Meningoencephalitis tub.)

A1782    Agyvelő tuberculoma

A1783    Gerincvelő gümőkór

A1784    Polyneuropathia, gümőkóros

A1790    Az idegrendszer gümőkórja k.m.n. (99.8*)

A1801    Csigolya gümőkór (spondylitis tuberculosa)

A1802    Csípő gümőkór (coxitis)

A1803    Térd gümőkór (gonitis)

A1804    Borda gümőkór (caries costae)

A1805    Lábtő csontok gümőkórja

A1806    Könyök, kéztő izület gümőkórja

A1807    Csecsnyúlvány gümőkór

A1808    Csont, csontvelő gümőkór - egyéb helyen

A1809    Izületek, inak savós burkai gümőkórja

A1811    Vesekéreg gümőkór

A1812    Vese ulcerocavernosus gümőkór

A1813    Vese massziv tuberculosisos degeneratio

A1814    Ureter gümőkór

A1815    Húgyhólyag gümőkór

A1816    Urethra gümőkór

A1817    Méhtest, adnexum, vulva gümőkór

A1818    Prostata (vesicula seminalis) gümőkór

A1819    Here, mellékhere, ondóvezeték gümőkór

A1820    Gümőkóros perifériás nyirokcsomó betegség

A1821    Nyaki nyirokcsomó gümőkór

A1828    Periferiás nyirokcsomó (egyéb regio) gümőkór

A1831    Ileocoecum gümőkór

A1832    Ileum gümőkór

A1833    Anus ( végbél ) gümőkór

A1834    Peritonitis tuberculosa

A1835    Mesenterialis nyirokcsomó gümőkór

A1836    Retroperitonealis nyirokcsomó gümőkór

A1837    Ilecoecum primaer gümőkór

A1838    Ileum primaer gümőkór

A1841    Cutis primer complexus (gümős)

A1842    Tuberculosis ulcerosa cutis et mucosae

A1843    Tuberculosis cutis luposa

A1844    Tuberculosis cutis verrucosa

A1845    Tuberculosis cutis colliquativa

A1846    Tuberculosis indurativa Bazin

A1847    Erythema nodosum tuberculoticum

A1848    Szemhéj tuberculosis

A1851    Iridocyclitis tuberculosa

A1852    Chorioretinitis tuberculosa

A1853    Keratitis intersticialis tuberculosa

A1854    Keratoconjunctivitis interstic. phlyctaenularis tuberculosa

A1855    Episcleritis tuberculosa

A1861    Otitis media tuberculosa

A1862    Szájnyálkahártya tuberculosis

A1863    Szájnyálkahártya primaer tuberculosis

A1869    Fül gümőkór - egyéb (rész)

A1881    Nyelőcső gümőkór

A1882    Máj gümőkór (tuberculoma)

A1883    Lép gümőkór

A1884    Pajzsmirigy gümőkór

A1885    Emlő gümőkór

A1886    Szívburok gümőkór

A1887    Szívizom gümőkór

A1888    Szívbelhártya gümőkór

A1901    Heveny miliaris tüdő gümőkór

A199A    Miliáris gümőkór k.m.n. ..-polirezisztens kórokozóval.

A3100    Tüdő mycobacterium fertőzés

**** 04 1380    Pneumocystosis, pneumoconiosisok (aktív tüdőgümőkórral vagy anélkül)

BETEGSÉGEK

B59H0    Pneumocystosis

J6510    Szénbányászok pneumoconiosisa, aktív tüdőgümőkórral együtt

J6520    Azbeszt és ásványok okozta pneumoconiosis, aktív tüdőgümőkórral együtt

J6530    Silicotuberculosis

J6540    Nem meghatározott pneumoconiosis, aktív gümőkórral együtt

**** 04 1391    Haemodinamikai instabilitással járó akut, masszív tüdőembolia kezelése rtPA kezeléssel

BETEGSÉGEK "A"

I2601    Masszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével

BEAVATKOZÁSOK "B"

88162    Recombinans szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) kezelés (mg-ban)

BEAVATKOZÁSOK "C"

06042    Alteplase

"A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "C" BEAV.

**** 04 1392    Tüdőembolia, thrombolysis nélkül

BETEGSÉGEK

I2600    Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével

I2601    Masszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével

I2602    Szubmasszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével

I2603    Egyéb tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével

I2690    Tüdőembolia heveny cor pulmonale említése nélkül

**** 04 140D    Légzőszervi fertőzések, gyulladások

BETEGSÉGEK

A0650    Amoebás tüdőtályog (J99.8*)

A2020    Tüdőpestis

A2120    Tüdő tularaemia

A2210    Tüdő anthrax

A4200    Tüdő actinomycosis

A4810    Legionárius betegség

B3710    Tüdő candidiasis

B3800    Heveny pulmonalis coccidioidomycosis

B3810    Idült pulmonalis coccidioidomycosis

B3820    Pulmonalis coccidioidomycosis, k.m.n.

B3900    Heveny pulmonalis histoplasmosis capsulati

B3910    Idült pulmonalis histoplasmosis capsulati

B3920    Pulmonalis histoplasmosis capsulati k.m.n.

B4400    Invasiv tüdő aspergillosis

B4410    Egyéb tüdő aspergillosis

B5830    Pulmonalis toxoplasmosis (J17.3*)

B6710    A tüdő Echinococcus granulosus fertőzése

J6800    Bronchitis és pneumonitis vegyszertől, gáztól, füsttől, és gőztől

J6900    Pneumonitis ételtől és hányadéktól

J6910    Pneumonitis olajoktól és kivonatoktól

J6980    Pneumonitis egyéb szilárd és folyékony anyagtól

J8500    Tüdő gangraena és necrosis

J8510    Tüdőtályog pneumoniával

J8520    Tüdőtályog pneumonia nélkül

J8530    Mediastinalis tályog

J8600    Pyothorax sipollyal

J8610    Pyothorax acuta

J8620    Pyothorax chronica

J8690    Pyothorax sipoly nélküli

**** 04 141A    Tüdőgyulladás 18 év felett, speciális kezeléssel

BETEGSÉGEK

B0120    Tüdőgyulladás bárányhimlő miatt (J17.1*)

B0520    Tüdőgyulladással szövődött kanyaró (J17.1*)

J1000    Influenza tüdőgyulladással, influenzavírus identifikált

J1001    Influenza tüdőgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált

J1100    Influenza tüdőgyulladással, vírus nem identifikált

J1200    Adenovirus pneumonia

J1210    Légúti syncytialis vírus pneumonia

J1220    Parainfluenza vírus pneumonia

J1280    Egyéb vírusos pneumonia

J1290    Vírusos tüdőgyulladás, k.m.n.

J1291    Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás

J1292    Varicella- zooster okozta tüdőgyulladás

J1299    Egyéb vírus okozta tüdőgyulladás

J13H0    Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás

J14H0    Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás

J1500    Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás

J1510    Pseudomonas okozta tüdőgyulladás

J1520    Staphylococcus okozta tüdőgyulladás

J1530    B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás

J1540    Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás

J1550    Escherichia coli okozta tüdőgyulladás

J1560    Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás

J1570    Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás

J1580    Egyéb bakteriális tüdőgyulladás

J1590    Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n.

J1600    Chlamydia okozta pneumonia

J1680    Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás

J1800    Bronchopneumonia, k.m.n.

J1810    Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n.

J1820    Hypostaticus pneumonia, k.m.n.

J1880    Egyéb tüdőgyulladás, kórokozó, k.m.n.

J1890    Tüdőgyulladás, k.m.n.

ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "A"

87120    Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban)

87121    Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban)

VAGY IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B"

53401    Mellűri drainage /sebészi/

87124    Gyógyszerbevitel JET technikával

87600    Oxigén terápia

AZ "A" INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 1 NAPIG VAGY A "B" INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 3 NAPIG

**** 04 141C    Más kórházból átvett szövődményes tüdőgyulladások

BETEGSÉGEK

J1291    Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás

J13H0    Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás

J14H0    Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás

J1500    Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás

J1510    Pseudomonas okozta tüdőgyulladás

J1520    Staphylococcus okozta tüdőgyulladás

J1530    B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás

J1540    Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás

J1550    Escherichia coli okozta tüdőgyulladás

J1560    Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás

J1570    Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás

J1580    Egyéb bakteriális tüdőgyulladás

J1590    Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n.

J1600    Chlamydia okozta pneumonia

J1680    Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás

J1810    Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 5 NAPON ÁT)

98101    Széles spektrumú kombinált antibiotikus kezelés

**** 04 141D    Tüdőgyulladás 60 év felett speciális kezelés nélkül

BETEGSÉGEK

A kódlistát ld. a főcsoport 141A csoportjában!

**** 04 141E    Tüdőgyulladás 18-60 év között speciális kezelés nélkül

BETEGSÉGEK

A kódlistát ld. a főcsoport 141A csoportjában!

**** 04 142C    Tüdőgyulladás 18 év alatt

BETEGSÉGEK

B0120    Tüdőgyulladás bárányhimlő miatt (J17.1*)

B0520    Tüdőgyulladással szövődött kanyaró (J17.1*)

J1000    Influenza tüdőgyulladással, influenzavírus identifikált

J1001    Influenza tüdőgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált

J1100    Influenza tüdőgyulladással, vírus nem identifikált

J1200    Adenovirus pneumonia

J1210    Légúti syncytialis vírus pneumonia

J1220    Parainfluenza vírus pneumonia

J1280    Egyéb vírusos pneumonia

J1290    Vírusos tüdőgyulladás, k.m.n.

J1291    Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás

J1292    Varicella- zooster okozta tüdőgyulladás

J1299    Egyéb vírus okozta tüdőgyulladás

J13H0    Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás

J14H0    Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás

J1500    Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás

J1510    Pseudomonas okozta tüdőgyulladás

J1520    Staphylococcus okozta tüdőgyulladás

J1530    B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás

J1540    Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás

J1550    Escherichia coli okozta tüdőgyulladás

J1560    Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás

J1570    Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás

J1580    Egyéb bakteriális tüdőgyulladás

J1590    Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n.

J1600    Chlamydia okozta pneumonia

J1680    Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás

J1800    Bronchopneumonia, k.m.n.

J1810    Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n.

J1820    Hypostaticus pneumonia, k.m.n.

J1880    Egyéb tüdőgyulladás, kórokozó, k.m.n.

J1890    Tüdőgyulladás, k.m.n.

**** 04 1430    Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év felett, speciális kezeléssel

BETEGSÉGEK

J2000    Heveny bronchitis Mycoplasma pneumoniaetól

J2010    Heveny bronchitis Haemophilus influenzaetól

J2020    Heveny bronchitis streptococcustól

J2030    Heveny bronchitis coxsackie- vírustól

J2040    Heveny bronchitis parainfluenza- vírustól

J2050    Heveny bronchitis légúti syncytialis vírustól

J2060    Heveny bronchitis rhinovirustól

J2070    Heveny bronchitis echovirustól

J2080    Heveny bronchitis egyéb meghatározott kórokozótól

J2090    Heveny bronchitis, k.m.n.

J2100    Heveny bronchiolitis légúti syncytialis vírustól

J2180    Heveny bronchiolitis egyéb meghatározott kórokozóktól

J2190    Heveny bronchiolitis, k.m.n.

J40H0    Bronchitis, nem hevenynek vagy idültnek meghatározva

J4100    Egyszerű idült bronchitis

J4110    Mucopurulens idült bronchitis

J4180    Kevert egyszerű és mucopurulens idült bronchitis

J42H0    Nem meghatározott idült bronchitis

J4300    MacLeod-syndroma

J4310    Panlobaris emphysema

J4320    Centrilobularis emphysema

J4380    Egyéb emphysema

J4390    Emphysema, k.m.n.

J4400    Idült obstructiv tüdőbetegség heveny alsó légúti fertőzéssel

J4410    Idült obstructiv tüdőbetegség heveny fellángolással, k.m.n.

J4480    Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség

J4490    Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n.

J4500    Főként allergiás asthma

J4510    Nem-allergiás asthma

J4580    Kevert asthma

J4590    Asthma, k.m.n.

J46H0    Status asthmaticus

J47H0    Bronchiectasia

J6840    Idült légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől

J6880    Egyéb légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől

ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "A"

87120    Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban)

87121    Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban)

VAGY IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B"

53401    Mellűri drainage /sebészi/

87124    Gyógyszerbevitel JET technikával

87600    Oxigén terápia

AZ "A" INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 1 NAPIG VAGY A "B" IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 3 NAPIG

**** 04 144B    Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év alatt

BETEGSÉGEK

A kódlistát ld. a főcsoport 1430 csoportjában!

**** 04 144C    Status asthmaticus és egyéb légúti betegségek sürgősségi ellátása

BETEGSÉGEK

J4500    Főként allergiás asthma

J4510    Nem-allergiás asthma

J4580    Kevert asthma

J4590    Asthma, k.m.n.

J46H0    Status asthmaticus

J9600    Heveny légzési elégtelenség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

85920    Asthmás roham, status asthmaticus megszűntetése gyógyszeres kezeléssel

87600    Oxigén terápia

**** 04 1450    Cysticus fibrosis (tüdő)

"3","4","5" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK

E8400    Fibrosis cystica tüdő-manifestatiokkal

**** 04 145C    Cysticus fibrosisos betegek széles spektrumú kombinált intravénás antibiotikum kezelése "C"

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK

E8400    Fibrosis cystica tüdő-manifestatiokkal

E8410    Fibrosis cystica intestinális manifestatiokkal

E8480    Fibrosis cystica egyéb manifestatiokkal

E8490    Fibrosis cystica, k.m.n.

Q3300    Veleszületett cystás tüdő

ÉS "3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK

J1200    Adenovirus pneumonia

J1210    Légúti syncytialis vírus pneumonia

J1220    Parainfluenza vírus pneumonia

J1280    Egyéb vírusos pneumonia

J1290    Vírusos tüdőgyulladás, k.m.n.

J1291    Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás

J1292    Varicella- zooster okozta tüdőgyulladás

J1299    Egyéb vírus okozta tüdőgyulladás

J13H0    Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás

J14H0    Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás

J1500    Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás

J1510    Pseudomonas okozta tüdőgyulladás

J1520    Staphylococcus okozta tüdőgyulladás

J1530    B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás

J1540    Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás

J1550    Escherichia coli okozta tüdőgyulladás

J1560    Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás

J1570    Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás

J1580    Egyéb bakteriális tüdőgyulladás

J1590    Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n.

J1600    Chlamydia okozta pneumonia

J1680    Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás

J1800    Bronchopneumonia, k.m.n.

J1810    Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n.

J1820    Hypostaticus pneumonia, k.m.n.

J1880    Egyéb tüdőgyulladás, kórokozó, k.m.n.

J1890    Tüdőgyulladás, k.m.n.

J2000    Heveny bronchitis Mycoplasma pneumoniaetól

J2010    Heveny bronchitis Haemophilus influenzaetól

J2020    Heveny bronchitis streptococcustól

J2030    Heveny bronchitis coxsackie- vírustól

J2040    Heveny bronchitis parainfluenza- vírustól

J2050    Heveny bronchitis légúti syncytialis vírustól

J2060    Heveny bronchitis rhinovirustól

J2070    Heveny bronchitis echovirustól

J2080    Heveny bronchitis egyéb meghatározott kórokozótól

J2090    Heveny bronchitis, k.m.n.

J2100    Heveny bronchiolitis légúti syncytialis vírustól

J2180    Heveny bronchiolitis egyéb meghatározott kórokozóktól

J2190    Heveny bronchiolitis, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

92263    Széles spektrumú kombinált antibiotikus kezelés cystás fibrosisos beteg kezelésére

**** 04 1460    Légzőszervi daganatok

BETEGSÉGEK

C33H0    A légcső rosszindulatú daganata

C3400    Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410    Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420    Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430    Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480    A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490    Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C37H0    A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

C3810    Elülső gátor rosszindulatú daganata

C3820    Hátsó gátor rosszindulatú daganata

C3830    Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3840    Mellhártya rosszindulatú daganata

C3880    Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3980    Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata

C3990    Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül

C4500    A mellhártya mesotheliomája

C7610    Mellkas rosszindulatú daganata

C7800    A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810    A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820    A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830    Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

D0210    Légcső in situ carcinomája

D0220    Hörgő és tüdő in situ carcinomája

D0230    A légzőrendszer egyéb részeinek in situ carcinomája

D0240    Légzőrendszer in situ carcinomája, k.m.n.

D1420    Légcső jóindulatú daganata

D1430    Hörgő és tüdő jóindulatú daganata

D1440    Légzőszerv jóindulatú daganata, k.m.n.

D1520    Gátor jóindulatú daganata

D1570    Egyéb megnevezett mellüregi szervek jóindulatú d