nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2012. (II. 29.) KIM rendelet
a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól
2014-03-15
2014-12-31
6
Jogszabály

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § a) pontjában,

az 1. § (1) bekezdés 40–42. pontja, 8. § (5) bekezdése és 12. §-a tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § b) pontjában és

az 1. § (1) bekezdés 39. pontja tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet

1–38.1

39. 40. melléklet 1. pontjában meghatározott kódtárból kell az alapítvány és az egyesület – létesítő okiratban meghatározott céljával összhangban álló – célja szerinti besorolását megadni,

40–42.2

(2) Az (1) bekezdésben foglalt űrlapok és a 40. mellékletben meghatározott kitöltést segítő kódtárak rendszeresítése az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) feladata.

2. § (1) Az OBH az 1. § (1) bekezdésben nem szereplő kérelmekre papír alapú űrlapot rendszeresíthet.

(2) Az OBH a 40. mellékletben meghatározott kódtárakon túlmenően is rendszeresíthet kitöltést segítő kódtárat.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében, a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott űrlapok, valamint kitöltést segítő kódtárak alkalmazása kötelező.

(4)3

(5)4 Az OBH a végelszámolás iránti kérelem előterjesztésére olyan változásbejegyzési eljárás iránti kérelem benyújtására szolgáló űrlapot rendszeresíthet, amely kizárólag a végelszámolás iránti kérelem előterjesztésére vehető igénybe.

3. § (1) Az OBH az űrlapokat a bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: honlap) közzéteszi.

(2) A honlapon fel kell tüntetni az űrlapok közzétételének időpontját, a közzététel időpontjától az űrlap alkalmazása kötelező.

4. § (1) Ha az űrlap módosítására kerül sor, az OBH ennek tényéről a honlapon a módosított űrlap közzététele előtt hét nappal tájékoztatást ad.

(2) Az OBH a módosított űrlap közzétételét követően a honlapon tizennégy napon keresztül jelzi annak tényét, hogy az űrlap megváltozott.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon kell eljárni:

a) új űrlap rendszeresítésénél,

b) kitöltést segítő kódtár rendszeresítésénél és

c) kitöltést segítő kódtár módosítása esetében.

5. § Ha az űrlap nem felel meg a jogszabályoknak, az OBH az űrlapot haladéktalanul módosítja vagy új űrlapot rendszeresít.

2. Az űrlapokkal szembeni általános követelmények

6. § (1) Az OBH-nak a honlapon szereplő tájékoztatásokat úgy kell kialakítania, hogy egyértelműen kitűnjön belőlük, hogy az űrlap igénybevétele kötelező.

(2) Az űrlapot úgy kell kialakítani, hogy azon kellő hely álljon rendelkezésre a kérelem előterjesztésére.

7. § (1) Az űrlapot – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – el kell látni az egyes kérelmek joghatásaira és késedelmes előterjesztésük jogkövetkezményeire, valamint az űrlap kitöltésének módjára vonatkozó tájékoztatással.

(2) Ha az OBH részletes tájékoztatást tesz közzé a honlapon az űrlap kitöltésének menetéről, s abban kellő részletezettséggel szerepelteti az (1) bekezdésében meghatározott adatokat, az űrlapot külön figyelmeztetéssel ellátni nem kell.

(3) A papír alapú űrlaphoz az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást külön íven is meg lehet szövegezni, ebben az esetben e tájékoztatót ugyanolyan módon kell elérhetővé tenni, mint az ahhoz tartozó űrlapot. Ezt a rendelkezést az űrlap kitöltéséhez szükséges kódok listájára is alkalmazni kell.

3. A papír alapú űrlapok rendszeresítésének szabályai

8. § (1) A papír alapú űrlapot – a (3)–(5) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a rendelet mellékletben rendszeresített, a kérelem benyújtására szolgáló elektronikus űrlap adattartalmával megegyező adattartalommal kell rendszeresíteni.

(2) A 39. mellékletben meghatározott adattartalmat is figyelembe véve papír alapú űrlapot kell rendszeresíteni

a) az egyesület nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,

b) az alapítvány nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,

c) a párt nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,

d)–f)5

g) a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti,

h)6 az egyesületek egyesülésének, szétválásának, beolvadásos különválásának és beolvadásos kiválásának bejegyzése iránti,

i)7 az alapítványok egyesülésének, szétválásának, beolvadásos különválásának és beolvadásos kiválásának bejegyzése iránti

kérelem előterjesztésére.

(3) A papír alapú űrlapon a bíróság érkeztető bélyegzője lenyomatának helyét ki kell alakítani.

(4)–(5)8

4. A papír alapú űrlapok kitöltésénél irányadó általános követelmények

9. § (1) Az űrlapot kódokkal kell kitölteni, ha a kérelem adatára vonatkozóan a rendelet melléklete annak alkalmazását írja elő, vagy ha az OBH az űrlap kitöltésénél alkalmazandó kódlistát tesz közzé.

(2) Ha az űrlapon a rendelkezésre álló hely nem elegendő a beadvány hiánytalan előterjesztésére, a kérelmezőnek a beadvány adatainak kitöltését másik űrlapon kell folytatnia azzal, hogy a további űrlapon fel kell tüntetnie annak tényét, hogy azok az első űrlap pótlapjai. Az űrlapon fel kell tüntetni a pótlap csatolásának tényét és a pótlapok számát, a pótlapon pedig fel kell tüntetni annak tényét, hogy az űrlap pótlap és a pótlap sorszámát.

5. Egyéb rendelkezések

10. §9

11. § (1) Az OBH a honlapon közzéteszi a papír alapú eljárásban alkalmazandó letölthető és kitölthető, a kitöltést megelőzően vagy azt követően kinyomtatható űrlapot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint közzétett űrlap elektronikus eljárásra nem alkalmazható.

6. Egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás

12. §10

7. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. március 1. napján lép hatályba.

(2)11 E rendelet 1. § (1) bekezdésének 1–38. és 40–42. pontja, 2. § (4) bekezdése, 8. § (2) bekezdésének d)–f) pontja, 8. § (4) és (5) bekezdése, 10. §-a, 12. §-a, 15. §-a, 1–38. és 41–44. melléklete 2015. január 1. napján lép hatályba.

(3)12 E rendelet 16. § c) pontja 2015. január 2. napján lép hatályba.

(4) Az űrlapokat a rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

14. §13 A papír alapú űrlapot 2014. december 31. napjáig úgy kell kialakítani, hogy az ne tartalmazzon mezőt

a) az 1. melléket 5.3.5., 6.3.4., 6.3.5., 8.1.–8.7. pontjában,

b) a 2. melléklet 3.3.5., 3.4.3., 3.5.3. pontjában és

c) a 13. melléklet 8.5., 13., 13.1.–13.7., és 14., 14.1., 14.2. pontjában,

d)14 a 36/A–36/C. melléklet 11. pontjaiban

meghatározott adatok megadására.

15. §15

16. § Hatályát veszti

a)–b)16

c)17

1–38. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez18

39. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A papír alapú kérelmek adattartalma az adott kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően

1. A kérelmező aláírásának:

1.1. helye

1.2. ideje

2. Az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet:

2.1. neve

2.2. címe

40. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az űrlapok kitöltését segítő kódtárak

1. Az alapítvány célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:

1.1. kulturális tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

1.1.1. kód: 1.

1.2. sporttevékenység (pl. sportélet támogatása)

1.2.1. kód: 2.

1.3. szabadidős és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyűjtőtevékenység)

1.3.1. kód: 3.

1.4. foglalkozási csoportokat összefogó (pl. egy szakma fejlesztését elősegítő) tevékenység

1.4.1. kód: 4.

1.5. oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás)

1.5.1. kód: 5.

1.6. kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány)

1.6.1. kód: 6.

1.7. egészségügyi tevékenység (pl. mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelkisegélynyújtás)

1.7.1. kód: 7.

1.8. szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása)

1.8.1. kód: 8.

1.9. polgári védelmi, tűzoltási tevékenység

1.9.1. kód: 9.

1.10. környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, épített környezet védelme, állatvédelem)

1.10.1. kód: 10.

1.11. településfejlesztési tevékenység

1.11.1. kód: 11.

1.12. jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem)

1.12.1. kód: 12.

1.13. közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. bűnözők társadalmi rehabilitációja)

1.13.1. kód: 13.

1.14. nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok)

1.14.1. kód: 14.

1.15. politikai tevékenység

1.15.1. kód: 15.

1.16. egyéb

1.16.1. kód: 16.

2. A szervezet – az alapítványt ide nem értve – célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:

2.1. kulturális tevékenység (pl. művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

2.1.1. kód: 1.

2.2. sporttevékenység (pl. sportélet támogatása)

2.2.1. kód: 2.

2.3. szabadidős és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyűjtőtevékenység)

2.3.1. kód: 3.

2.4. oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás)

2.4.1. kód: 4.

2.5. kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány)

2.5.1. kód: 5.

2.6. egészségügyi tevékenység (pl. mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelkisegélynyújtás)

2.6.1. kód: 6.

2.7. szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása)

2.7.1. kód: 7.

2.8. polgári védelmi, tűzoltási tevékenység

2.8.1. kód: 8.

2.9. környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, épített környezet védelme, állatvédelem)

2.9.1. kód: 9.

2.10. településfejlesztési tevékenység

2.10.1. kód: 10.

2.11. jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem)

2.11.1. kód: 11.

2.12. nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok)

2.12.1. kód: 12.

2.13. szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység (pl. munkavállalói érdekképviselet, szakmai érdekképviselet)

2.13.1. kód: 13.

2.14. politikai tevékenység

2.14.1. kód: 14.

2.15. egyéb

2.15.1. kód: 15.

3. Az egyesület formája:

3.1. egyesület

3.2. sportegyesület

3.3.19 vallási tevékenységet végző szervezet

3.4. szakszervezet

3.5.20 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejövő szövetség

3.6. polgárőr szervezet

3.7.21 nemzetiségi egyesület

3.8.22 egyéb, törvényben meghatározott egyesületi forma

41–44. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez23

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!