nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
14/2012. (III. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről
2012-10-12
2015-06-30
5
Jogszabály

14/2012. (III. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) fegyveres szerv: a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,

b) hivatásos állomány tagja: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai,

c) megszemélyesítést végző szerv: az adatok nélküli igazolványt a fegyveres szervre, valamint a szolgálati igazolvány birtokosára vonatkozó adattartalommal ellátó szerv,

d) helyi személyügyi szerv: a fegyveres szervnek az a személyügyi szerve, amelyik a szolgálati igazolvány birtokosának szolgálatteljesítési helye szerint illetékes.

2. § (1) A hivatásos állomány tagját az e rendeletben meghatározottak szerint kell szolgálati igazolvánnyal ellátni.

(2) A szolgálati igazolvány – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában –

a) a fegyveres szerv hivatásos állományába tartozást,

b) a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, az Alkotmányvédelmi Hivatal, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjának fegyverviselésre való jogosultságát,

c) a rendőrség és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjának az intézkedésre való jogosultságát

igazolja.

(3) A rendőrség rendőri vagy határrendészeti szakképzettséggel nem rendelkező hivatásos állományú tagjának szolgálati igazolványa a rendőrség hivatásos állományába tartozást és a fegyverviselésre jogosultságát, valamint azt igazolja, hogy a rendőrség rendőri vagy határrendészeti szakképzettséggel nem rendelkező hivatásos állományú tagja önálló intézkedésre nem jogosult.

(4) A rendőrség különleges foglalkoztatási állománya tagjának szolgálati igazolványa a rendőrség hivatásos állományába tartozást és az intézkedésre való jogosultságot igazolja.

(5) A szolgálati igazolvány adattartalmának leírását az 1–7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A szolgálati igazolvány visszavonásig vagy a rajta feltüntetett időpontig érvényes.

(2) A szolgálati igazolványt vissza kell vonni a szolgálati viszony megszűnésekor, vagy ha a szolgálati igazolvány (3) bekezdés szerinti cseréje válik szükségessé. A szolgálati igazolvány visszavonására az állományilletékes parancsnok jogosult.

(3) A szolgálati igazolványt ki kell cserélni, ha az azon feltüntetett adatokban változás következett be, megrongálódott vagy érvényességi ideje lejárt. A szolgálati igazolvány birtokosa köteles haladéktalanul jelenteni a helyi személyügyi szervnek, ha a szolgálati igazolványban szereplő adataiban változás következett be, vagy ha az igazolvány megrongálódott.

(4) A szolgálati igazolvány megrendeléséért, elkészíttetéséért, kiadásáért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és selejtezéséért

a) Rendőrségről szóló törvényben meghatározott

aa) általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak esetében az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) személyügyi szerve,

ab) terrorizmust elhárító szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak esetében a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) személyügyi szerve,

ac) belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak esetében a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) személyügyi szerve,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) személyügyi szerve,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek esetében a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) személyügyi szerve,

d) az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) állománya esetében a helyi személyügyi szerv

felel.

4. § (1) A szolgálati igazolvány kiadására, visszavonására, cseréjére a helyi személyügyi szerv az állományilletékes parancsnok határozata alapján intézkedik a 3. § (4) bekezdésében meghatározott személyügyi szerv felé.

(2) A szolgálati igazolvány elkészítéséhez szükséges adatok felvételéről a helyi személyügyi szerv gondoskodik a személyügyi adminisztrációs programban, majd az adatokat elektronikus úton továbbítja a 3. § (4) bekezdésében meghatározott személyügyi szerv által vezetett központi személyügyi nyilvántartásnak.

(3) A szolgálati igazolvány első alkalommal történő kiadásával egyidejűleg, valamint az arckép, illetve a név megváltozása esetén az arckép és a saját kezű aláírás minta másolatát a személyi anyagban el kell helyezni.

5. § (1) A szolgálati igazolvány megszemélyesítéséhez szükséges adatokat a helyi személyügyi szerv a megszemélyesítést végző szerv részére küldi meg.

(2) A szolgálati igazolvány előállítási és megszemélyesítési költségét a szolgálati igazolványt megrendelő fegyveres szerv a saját költségvetéséből biztosítja.

6. § (1) Az elkészült szolgálati igazolvány helyi személyügyi szerv részére történő továbbítását, nyilvántartását és ellenőrzését a személyügyi számítógépes nyilvántartó rendszer adatai alapján a 3. § (4) bekezdésében meghatározott személyügyi szerv végzi.

(2) A hivatásos állomány tagja a részére kiadott szolgálati igazolványt köteles megőrizni és jogszerűen használni, ezért anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.

(3) A szolgálati igazolvány elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését a hivatásos állomány tagja a tudomásra jutást követően haladéktalanul köteles jelenteni a közvetlen szolgálati elöljárójának, vagy – a hivatali munkaidő után – az ügyeletvezetőnek.

(4) Az állományilletékes parancsnok – a 6. § (3) bekezdésében meghatározott közvetlen szolgálati elöljáró, illetve ügyeletvezető jelentését követően – azonnal intézkedik az elvesztés tényének a központi személyügyi nyilvántartásba történő bejegyzése, valamint a szolgálati igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok letiltása iránt. Az állományilletékes parancsnok a helyi személyügyi szervnél kezdeményezi a szolgálati igazolvány érvénytelenítését és pótlását.

7. § (1) A helyi személyügyi szerv

a) a szolgálati viszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a szolgálatteljesítés utolsó napján a szolgálati igazolványt,

b) a hivatásos állománynak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben meghatározottak szerint a beosztásából felfüggesztett tagjától – a felfüggesztés idejére – a felfüggesztés kezdőnapján,

c) a hivatásos állománynak azon tagjától, akinek a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben meghatározottak szerint szünetel a szolgálati jogviszonya – a szüneteltetés idejére – az aktív szolgálata utolsó napján,

d) az elveszett, majd megkerült, a megrongálódott, és az adatváltozás miatt cserére szoruló szolgálati igazolványt

visszavonja.

(2) A hivatásos állományból felfüggesztett és a szolgálati jogviszonyát szüneteltető hivatásos állományú visszavont szolgálati igazolványát a helyi személyügyi szerv a visszavonás idejére elhelyezi a hivatásos állományú személyi anyagában. A felfüggesztés, illetve a szolgálati jogviszony szünetelésének megszüntetését követő első munkanapon a helyi személyügyi szerv visszaadja a visszavont szolgálati igazolványt a hivatásos állományúnak, vagy ha a 3. § (3) bekezdésben meghatározott, a visszavonás ideje alatt bekövetkezett ok miatt a szolgálati igazolvány cseréje válik szükségessé, gondoskodik a cseréről.

(3) A hivatásos állomány azon tagját, akinek a szolgálati viszonya nyugállományba helyezésével szűnik meg, a szolgálati igazolvány visszavonásával egy időben nyugdíjas igazolvánnyal kell ellátni.

8. § (1) A helyi személyügyi szerv a visszavont szolgálati igazolványokat – a központi személyügyi nyilvántartásnak történő adatszolgáltatást követően – évente selejtezi.

(2) A selejtezésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek adatait a központi személyügyi nyilvántartásban kell rögzíteni. A selejtezési jegyzőkönyv egy példányát a selejtezéstől számított tíz évig meg kell őrizni. A központi személyügyi nyilvántartásban a szolgálati igazolvány visszavonásának okát, a selejtezés tényét, a selejtezési jegyzőkönyv nyilvántartási számát és a szolgálati igazolvány adataihoz tartozó tételszámot kell rögzíteni.

(3) A selejtezett szolgálati igazolványok megsemmisítéséről a 3. § (4) bekezdésében meghatározott személyügyi szerv gondoskodik a veszélyes hulladékok kezelésére, valamint a szigorú számadási kötelezettség alá tartozó okiratok selejtezésére vonatkozó szabályok szerint.

9. § (1) A hivatásos állomány tagjának halála esetén szolgálati igazolványa – a közeli hozzátartozó kérelmére, kegyeleti okból – az állományilletékes parancsnok engedélyével átadható a közeli hozzátartozónak, az alábbi eljárási szabályok megtartásával:

a) az átadás előtt a szolgálati igazolványt az arckép alsó harmadában, valamint a hologram közepén átlyukasztva kell visszavonhatatlanul érvényteleníteni,

b) a szolgálati igazolvány sorszámát vissza kell vonni,

c) az érvénytelenítés tényét a szolgálati igazolvány adatait tartalmazó nyilvántartásokban rögzíteni kell, valamint

d) a közeli hozzátartozó aláírásával igazolja az érvénytelenített szolgálati igazolvány átvételét.

(2) A hivatásos állomány nyugállományba helyezett tagja számára – kérelmére, a fegyveres szervnél eltöltött legalább 20 év tartamú életpálya elismeréseként – az érvénytelenített szolgálati igazolvány az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott eljárási szabályok megtartása mellett átadható.

(3) Az érvénytelenített és selejtezett szolgálati igazolványt a helyi személyügyi szerv átvételi elismervény ellenében az elhunyt hivatásos állományú közeli hozzátartozójának, illetve a (2) bekezdésben meghatározott hivatásos állományúnak átadja, majd az átvételi elismervényt az elhunyt, illetve a nyugállományba helyezett hivatásos állományú személyi anyagában elhelyezi.

10. § (1) Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.

(2)1 E rendelet hatálybalépésekor érvényes szolgálati igazolványok – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – az igazolványban meghatározott érvényességi idő lejártáig vagy visszavonásukig érvényesek.

(3) Az alnyomatban „Magyar Köztársaság” felirattal ellátott, adatok nélküli (bianco) szolgálati igazolványok 2012. december 31-ig személyesíthetőek meg.

(4) Az NVSZ állományába tartozó hivatásos állományúak kiegészítő igazolványát az NVSZ személyügyi szerve 2012. június 30. napjáig a 7–8. §-ban meghatározottak szerint visszavonja és selejtezi.

(5) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 1/1996. (VI. 19.) TNM rendeletnek a szolgálati igazolvány adattartalmára vonatkozó rendelkezései az AH és az NBSZ hivatásos állománya szolgálati igazolványa tekintetében nem alkalmazhatóak.

(6)2 A Köztársasági Őrezred részére kiállított 202. kódszámú igazolványok 2012. december 31-ig érvényesek.

11. §3

1. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez4

A Rendőrségről szóló törvényben meghatározott általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak szolgálati igazolványának leírása

1.    A rendőrség hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID–1 méretű, többrétegű, kék színű címsorban sötétkék felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.

2.    Az igazolvány első oldalának adattartalma:

– rendőrségi címer,
– a „RENDŐRSÉG” felirat,
– az arckép alatt a „POLICE” felirat,
– a „fegyverviselésre és intézkedésre jogosult” vagy „intézkedésre jogosult” vagy „fegyverviselésre jogosult, önálló intézkedésre nem jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3.    Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,

– sorszám,

– az érvényesség dátuma,

– a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,

– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,

– a „Kibocsátó hatóság kódja:” felirat, alatta a munkáltató – 4. pont szerinti – kódszáma,

– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,

– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

4.    Az igazolványra kerülő munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke

 

A

B

C

1.

Az igazolvány első oldalára
kerülő szerv megnevezése

Az igazolvány hátoldalára kerülő kódszám

Szerv megnevezése

2.

RENDŐRSÉG

200.

ORFK központi szervek

3.

 

203.

Készenléti Rendőrség

4.

 

290.

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

5.

 

292.

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

6.

 

183.

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

7.

 

301.

Budapesti Rendőr-főkapitányság

8.

 

302.

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

9.

 

303.

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

10.

 

304.

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

11.

 

305.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

12.

 

306.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

13.

 

307.

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

14.

 

308.

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

15.

 

309.

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

16.

 

310.

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

17.

 

316.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

18.

 

311.

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

19.

 

312.

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

20.

 

313.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

21.

 

314.

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

22.

 

315.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

23.

 

317.

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

24.

 

318.

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

25.

 

319.

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

26.

 

320.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

2. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A Rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak szolgálati igazolványának leírása

1.    A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID–1 méretű, többrétegű, kék színű címsorban sötétkék felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.

2.    Az igazolvány első oldalának adattartalma:

– NVSZ oltalom alatt álló emblémája
– a „RENDŐRSÉG NVSZ” felirat,
– az arckép alatt a „POLICE” felirat,
– a „fegyverviselésre és intézkedésre jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3.    Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

3. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A Rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak szolgálati igazolványának leírása

1.    A rendőrség terrorizmust elhárító szerve hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID–1 méretű, többrétegű, kék színű címsorban sötétkék felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.

2.    Az igazolvány első oldalának adattartalma:

– TEK címer,
– a „RENDŐRSÉG TEK” felirat,
– az arckép alatt a „POLICE” felirat,
– a „fegyverviselésre és intézkedésre jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3.    Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

4. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1.    Az igazolvány felépítése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID–1 méretű, többrétegű, világosbarna címsorban ibolyaszínű felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.

2.    Az igazolvány első oldalának adattartalma:

– büntetés-végrehajtási szervezet címere,
– a „BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET” felirat,
– a „fegyverviselésre jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3.    Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

5. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1.    A katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID–1 méretű, piros színű címsorban sötétlila felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó többrétegű műanyag kártyaigazolvány.

2.    Az igazolvány első oldalának adattartalma:

– katasztrófavédelem címer,
– a „KATASZTRÓFAVÉDELEM” felirat,
– az arckép alatt „DISASTER MANAGEMENT” felirat,
– az „ intézkedésre jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3.    Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
– a „Kibocsátó hatóság kódja:” felirat, alatta a munkáltató – 4. pont szerinti – kódszáma,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

4. Az igazolványra kerülő munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke

 

A

B

C

1.

Az igazolvány első oldalára kerülő szerv megnevezése

Az igazolvány hátoldalára kerülő kódszám

Szerv megnevezése

2.

KATASZTRÓFAVÉDELEM

500.

BM OKF központi szervek

3.

 

501.

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

4.

 

502.

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

5.

 

505.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

6.

 

510.

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

7.

 

511.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

 

512.

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

 

513.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

 

514.

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

11.

 

515.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

12.

 

516.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

13.

 

517.

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

14.

 

518.

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

15.

 

519.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

16.

 

520.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

17.

 

521.

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

18.

 

522.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

19.

 

523.

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

20.

 

524.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

21.

 

525.

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

22.

 

526.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

23.

 

527.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

24.

 

528.

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

6. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

Az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1.    Az igazolvány felépítése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID–1 méretű, világoskék színű címsorban sötétkék felirattal ellátott többrétegű műanyag kártyaigazolvány. Az első oldalon holografikus biztonsági elem található.

2.    Az igazolvány első oldalának adattartalma:

– Alkotmányvédelmi Hivatal címere,
– az „ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL” felirat,
– „fegyverviselésre jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3.    Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
– „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” felirat,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

7. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1.    Az igazolvány felépítése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID–1 méretű, világosbarna színű címsorban bordó felirattal ellátott többrétegű műanyag kártyaigazolvány. Az első oldalon holografikus biztonsági elem található.

2.    Az igazolvány első oldalának adattartalma:

– a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat címere,
– a „NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT” felirat,
– „fegyverviselésre jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3.    Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
– „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” felirat,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!