nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről
2020-06-12
infinity
25
Jogszabály

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazások alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kihelyezett ügyintézési pont

1. §1

2. Az elektronikus ügyintézési felügyelet

2. § A Kormány az elektronikus ügyintézési felügyeletként országos illetékességgel az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki.

3. Az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv

3. §2 (1)3 A Kormány az ügyfél ügyintézési rendelkezését nyilvántartó szervként a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t jelöli ki.

(2) A Kormány a rendelkezési nyilvántartás regisztrációs szerveiként a következő szerveket jelöli ki:

a) az e-közigazgatásért felelős miniszter által irányított szervezeti egység,

b) a Kormány rendeletében kijelölt kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egysége,

c) a kormányablak,

d) az országos telefonos ügyfélszolgálat,

e)4 a Postai Agora Szolgáltatások keretében, a Magyar Posta Zrt.-nek a Postai Agora Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltatóhelye,

f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

4.5 A Kormány által kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatói

4. §6 A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:

a)7 az ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

b)8 a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerinti összerendelési nyilvántartás szolgáltatás vonatkozásában az e-közigazgatásért felelős minisztert, aki e feladatának ellátásához az IdomSoft Zrt. közreműködését igénybe veheti,

c)9 az n) pont szerinti papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatáshoz kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t, valamint a 4/A. § szerinti tárhelyekhez kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

d)10 az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás esetében

da) az ÁNYK űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

db)11 az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

e)12 az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

f)13 a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére történő szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás vonatkozásában

ga) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Rendőrség tanúvédelemmel foglalkozó munkatársai tekintetében az irányító minisztert, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében az érintett nemzetbiztonsági szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, illetve a Rendőrség közreműködésével,

gb)14 egyéb esetekben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a közigazgatási szervek személyügyi szervezeti egységeinek közreműködésével,

h)15 a központi dokumentumhitelesítési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

i)16 az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

j)17 az iratérvényességi nyilvántartás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

k)18 a kormányzati elektronikus aláírás és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás – amely a kormányzati Elektronikus Aláírás-Ellenőrző Szolgáltatás, a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver (a továbbiakban: KEAASZ), a KEAASZ-ra épülő, a kormányzati igazgatás szerveinek tisztviselőire vonatkozó elektronikus dokumentumban foglalt munkáltatói intézkedések elektronikus aláírását támogató eKÁT rendszer, valamint a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrzési WEB-szolgáltatás részszolgáltatásokból tevődik össze – vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

l)19 a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

m)20 az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

n)21 a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás vonatkozásában azon szervek tekintetében, amelyek nem tartoznak a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerébe bevont szervek közé, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t,

o)22 a központi kormányzati szolgáltatás busz szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

p)23

q)24 a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

r)25 az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

s)26 a központi érkeztetési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

t)27 a központi kézbesítési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.

4/A. §28 (1) A 4. § c) pontja szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatásához kapcsolódóan a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kézbesítési tárhelyet biztosít

a) természetes személyek részére (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhely),

b) gazdálkodó szervezetek részére (gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely), valamint

c) együttműködő szervek részére (hivatali tárhely).

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tárhelyszolgáltatás részszolgáltatásait képező cégkapu-regisztrációt és a regisztrációk ellenőrzését támogató alkalmazás alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladatait a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. látja el.

4/B. §29 (1) A 4. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Alkotmányvédelmi Hivatal tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal útján látja el.

(2) A 4. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Információs Hivatal tekintetében az Információs Hivatal útján látja el.

5. §30 A Kormány az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

6. § (1)31 A kijelölt szolgáltatók olyan szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás ellátásába is bevonhatják – erre vonatkozó megállapodás, és a szükséges pénzügyi forrás biztosítása esetén – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t és a Magyar Posta Zrt.-t, amely szolgáltatásoknál a 4. §-ban ez nincs kifejezetten előírva.

(2)32 A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az Idomsoft Zrt., a Kopint-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. és a Magyar Posta Zrt. az e rendelet szerinti tevékenységeinek mint közfeladatnak ellátására közszolgáltatási szerződést köt az e-közigazgatásért felelős miniszterrel.

(3)33 Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerhez kapcsolódóan megvalósuló papíralapú irat hiteles elektronikus irattá történő átalakítására vonatkozóan a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szerződést köt a Magyar Posta Zrt.-vel.

(4)34 Az e rendeletben szereplő elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai infrastruktúra környezetet – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a Kormányzati Adatközpontban, a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben előírtak szerint működteti.

(5)35 A 4. § c) pontja vonatkozásában a Magyar Posta Zrt., valamint a 3. § (2) bekezdésében, a 4. § g) pont ga) alpontjában, a 4. § n) pontjában, valamint a 7. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott szervezetek a rendelet szerinti kijelölésük alapján kötelezően ellátandó elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat – a 4. § g) pont ga) alpontja esetében az érintett szervezetek útján – saját infrastruktúra környezetükben biztosítják.

5.36 Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatások regisztrációja

7. §37 (1)38 A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként a Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, az e-közigazgatásért felelős minisztert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Postai Agora Szolgáltatások keretében a Magyar Posta Zrt.-nek a Postai Agora Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltatóhelyeit, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. A Kormány Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szervként az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki, aki az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.

(1a)39 A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti államigazgatási szervek (a továbbiakban: államigazgatási szerv), valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) foglalkoztatottjai tekintetében a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként a foglalkoztató államigazgatási szervet és rendvédelmi szervet jelöli ki azzal, hogy

a) a kijelölt szerv maga dönt arról, hogy e hatáskörét kívánja-e gyakorolni,

b) ha az a) pont alapján a kijelölt szerv a hatáskör gyakorlása mellett dönt, a foglalkoztatott a regisztrációját ebben az esetben kezdeményezheti az (1) bekezdés szerinti szervnél.

(1b)40 Az (1a) bekezdés szerinti hatáskörét gyakorolni kívánó szerv köteles a foglalkoztatottjait erről tájékoztatni.

(2)41 Az (1) és (1a) bekezdéstől eltérően, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 35. § (16) bekezdésben megjelölt esetben a regisztrációs kérelem kizárólag ott terjeszthető elő, ahol a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet szerint az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjeszthető.

(3) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó tárhely szolgáltatás kijelölt szolgáltatója a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

7/A. §42 (1)43 A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásként országosan egységesen biztosítja az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszert (a továbbiakban: központi iratkezelő rendszer) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter irányítása alá tartozó feladatokkal összefüggő iratok kezeléséhez.

(2)44 A központi iratkezelő rendszerhez történő csatlakozásra a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a szakmai irányító miniszter hatáskörébe tartozó szakfeladatok tekintetében is lehetőség van. A központi iratkezelő rendszer e szakfeladatokkal összefüggő iratanyag tekintetében is tartalmazza legalább a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a)–i) pontja szerinti iktatási adatokat.

(3) A központi iratkezelő rendszer adataihoz a kormányablak a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében hozzáférhet.

5/a.45 Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásának adatkezelője

7/B. § (1)46 A Kormány az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartását vezető szervként az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki.

(2)47 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, a kormányablakoknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél lehet regisztrálni.

5/b.48 Az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatást nyújtó szerv

7/C. § A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és az ehhez kapcsolódóan nyújtott időbélyegzés szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

5/c.49

7/D. §

5/d.50 Az „eIDAS” csomópont üzemeltetője

7/E. § A Kormány a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendelete 2. cikkének 2. pontja szerinti csomópont-üzemeltetőként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

5/E.51 Jogutódlásra vonatkozó szabályok

7/F. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) jogelőd szolgáltató: e rendelet szerinti közszolgáltatás nyújtására kijelölt olyan szervezet, amelynek egy adott közszolgáltatás nyújtására vonatkozó kijelölése a jogszabály módosítása révén megszűnik;

b) jogutód szolgáltató: e rendelet szerinti közszolgáltatás nyújtására kijelölt olyan szervezet, amely az adott, a közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatokat a jogelőd szolgáltatótól átveszi.

(2) Az e rendeletben meghatározott a közszolgáltatások jogutódlására a jogelőd szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségeként meghatározott egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások nyújtásával összefüggő feladatoknak e rendelet szerint a jogutód szolgáltató által történő átvételére (a továbbiakban: jogutódlás) – amennyiben kormányrendelet másképp nem rendelkezik – a 7/G. és 7/H. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

7/G. § (1) A jogutódlás kiterjed különösen

a) a vagyonkezelői jogot is ideértve a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges ingó eszközállományra,

c) a feladatokat ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint a munkaviszonyukra és

d) az átvételre kerülő feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési források felhasználására.

(2) A jogutódlás kiterjed az átvételre kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében az ellátásukhoz kapcsolódó valamennyi feladatra, jogosultságra és kötelezettségre, továbbá valamennyi, az átvételre kerülő feladat ellátását szolgáló jogviszonyra, ideértve a 10. § (2) bekezdése szerinti vagyonelemeken folyamatban lévő értéknövelő beruházásokra vonatkozó szerződéseket is, valamint a közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben a jogelőd szolgáltató által megkötött közbeszerzési tárgyú és egyéb szerződésekre.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogutódlás nem terjed ki a jogelőd szolgáltató kedvezményezetti jogállásából fakadó európai uniós támogatásból megvalósuló projektekre és az azokban a kedvezményezettet megillető jogokra és terhelő kötelezettségekre.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogutódlás tekintetében az átvételre kerülő feladatok ellátásához kapcsolódó feladatot ellátó foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója és a kötelezettségek teljesítője az adott feladat tekintetében jogutód szolgáltató vezetője. Az átvételre kerülő feladathoz kapcsolódó jogviszonyok alatt minden jog és kötelezettség értendő. A jogutódlás keretében átvételre kerülő foglalkoztatottak létszámában és személyében a tulajdonosi jogot közvetlenül vagy közvetve gyakorló miniszter dönt.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogutódlás szerinti változás a jogviszony időtartamának – kinevezés vagy munkaszerződés szerinti – határozatlan vagy határozott idős, valamint a munkaidő teljes vagy részmunkaidős jellegén nem változtat.

(6) A jogutód szervnél továbbfoglalkoztatott személyek munkáltatói kölcsönei vonatkozásában a jogutód szerv a jogelőd szerv jogutódja.

7/H. § (1) A jogelőd szolgáltató és a jogutód szolgáltató között e rendelet szerinti feladatátvétellel összefüggő vagyonkezelési jogviszonyban bekövetkező jogutódlással kapcsolatos rendelkezések végrehajtása során a (2)–(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A jogelőd szolgáltató vagyonkezelésében álló azon vagyonelemek tekintetében, amelyek az e rendelet hatálybalépésének napjától a jogutód szolgáltató feladatellátását szolgálják, a jogelőd szolgáltató vagyonkezelési szerződésébe a jogutód szolgáltató – mint jogutód – e rendelet hatálybalépésének napján belép.

(3) A jogelőd szolgáltató által a (2) bekezdés szerinti vagyonra vonatkozóan megkötött szerződésekbe a jogutódlás napjával a jogelőd szolgáltató helyébe a jogutód szolgáltató lép.

(4) A jogelőd szolgáltató e rendelet hatálybalépésének napján köteles a (2) bekezdés szerinti vagyonelemeket az általa felvett – a vagyonelemek mennyiségét, tényleges előfordulásának helyét és az e rendelet hatálybalépésének napján a könyveiben nyilvántartott nettó könyv szerinti értékét tartalmazó – tételes leltár alapján a jogutód szolgáltató részére átadni.

(5) A jogutód szolgáltató a (4) bekezdésben meghatározott tényleges birtokbavételt jelentő leltár szerinti átvételt követően 30 napon belül kontroll-leltárt vesz fel, amelyet a felvételét követő 15 napon belül megküld a tulajdonosi joggyakorló részére a vagyonkezelési szerződés újraszabályozásának kezdeményezését tartalmazó kérelemmel együtt. A vagyonkezelési szerződés újraszabályozásáig a jogutód szolgáltató a jogelőd szolgáltató vagyonkezelési szerződésének szabályai szerint birtokolhatja, használhatja, és az átvett közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosíthatja az átvett vagyonelemeket, valamint köteles viselni az azzal kapcsolatos terheket.

(6) A (4) bekezdés szerinti leltárban szereplő, de a kontroll-leltár szerint részére ténylegesen át nem adott vagyonelemekről, azok hiányáról, valamint az esetleges többletről a jogutód szolgáltató a kontroll-leltár felvételét követő 15 napon belül tájékoztatja a jogelőd szolgáltatót, valamint a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetet. Amennyiben a jogutód szolgáltató nem tapasztal hiányt, ennek tényéről a fenti határidőn belül tájékoztatja a jogelőd szolgáltatót, valamint a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetet.

(7) Az (5) és (6) bekezdés szerinti határidők elmulasztása esetén az esetleges (6) bekezdés szerinti eltérésekből fakadó leltárfelelősség a jogutód szolgáltatót terheli.

(8) A jogelőd szolgáltató a (4) bekezdés szerint felvett leltár alapján, annak felvételét követő 45 napon belül a vagyonelemeket kivezeti a vagyonnyilvántartásából e rendelet hatálybalépésének napjával, valamint kezdeményezi a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetnél azok vagyonnyilvántartásba vételét a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet által meghatározott formában.

(9) A (8) bekezdés szerint kezdeményezett vagyonnyilvántartási átvezetéseket a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet – amennyiben az rendelkezésre áll – a jogutód szolgáltató (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatásának figyelembevételével végzi el. Amennyiben a jogelőd szolgáltató és a jogutód szolgáltató adatszolgáltatása eltér, úgy többlet esetén a jogelőd szolgáltató adatszolgáltatását, hiány esetén a jogutód szolgáltató adatszolgáltatását veszi alapul a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a vagyonnyilvántartás rendezéséhez, és az eltérésről tájékoztatja mind a jogelőd, mind a jogutód szolgáltatót azzal, hogy az eltérésből fakadó vagyonelemeket nem vezeti át a nyilvántartásán. Az adatszolgáltatásokból fakadó eltérés rendezése a jogelőd és jogutód szolgáltató feladata az államháztartás számvitelére vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(10) A vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a (8) bekezdés szerinti kérelem hiánytalan beérkezését követő 45 napon belül teljesíti a (9) bekezdés szerinti vagyonnyilvántartási átvezetést és a jogutód szolgáltatót tájékoztatja a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról. Amennyiben a jogelőd szolgáltató és a jogutód szolgáltató adatszolgáltatása eltér, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet ennek tényéről, a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról való tájékoztatással egyidejűleg, a (9) bekezdésben foglalt kötelezettségekre való hivatkozással értesíti a jogelőd és a jogutód szolgáltatót.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)52

9. §53

9/A. §54 Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján tovább nyújtott, e rendeletben meg nem jelölt, de e rendelet 2016. december 31-én hatályos szövegében szereplő szolgáltatásokat az a szolgáltató nyújthatja tovább, aki 2016. december 31-én erre jogosult volt, azzal a különbséggel, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala helyett a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t kell érteni.

10. §55 E rendelet 5/d. alcíme a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendeletének végrehajtását szolgálja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!