nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről
2014-09-05
2014-12-31
9
Jogszabály

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazások alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kihelyezett ügyintézési pont

1. § A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 169/A. § (3) bekezdése alapján a 169/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjában és a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, az ügyfél számára nyújtott hatósági szolgáltatás nyújtására a Magyar Posta Zrt.-t, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.

2. Az elektronikus ügyintézési felügyelet

2. § A Kormány az elektronikus ügyintézési felügyeletként országos illetékességgel az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki.

3. Az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv

3. §1 (1) A Kormány az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szervként a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.

(2) Az ügyfél ügyintézési rendelkezést tehet az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv mellett

a) a kormányablakban, valamint

b) az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében biztosított telefonos ügyfélszolgálaton, ide nem értve az ügyintézési rendelkezés első megtételét.

(3) Az ügyfél az ügyintézési rendelkezés keretében meghatalmazást adhat az állandó postai szolgáltatóhelyeken.

4. Az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatói

4. § A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:

a) az ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,

b)2 az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely e feladatának ellátásához az IdomSoft Zrt. közreműködését igénybe veheti,

c) a biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t,

d)3 az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, valamint a külön jogszabályban meghatározott szervet,

e)4 az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

f)5

g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás vonatkozásában

ga) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Rendőrség tanúvédelemmel foglalkozó munkatársai tekintetében az irányító minisztert, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében az érintett nemzetbiztonsági szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, illetve a Rendőrség közreműködésével,

gb)6 egyéb esetekben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a Magyar Posta Zrt., valamint a közigazgatási szervek személyügyi szervezeti egységeinek közreműködésével,

h)7 az elektronikus tájékoztatási szolgáltatás vonatkozásában

ha) az egyablakos központi tájékoztatási felület, valamint a kormányzati szintű hivatali tájékoztatás tekintetében az e-közigazgatásért felelős minisztert, aki e feladatának ellátásához a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közreműködését igénybe veheti,

hb) az általános országinformációk és az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében intézhető elektronikus ügyekre vonatkozó tájékoztatás tekintetében az e-közigazgatásért felelős minisztert, aki e feladatának ellátásához a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közreműködését igénybe veheti,

i)8 az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

j) az iratérvényességi nyilvántartás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,

k)9 a kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

l)10 a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

m)11 az ügyfelek részére nyújtott teljeskörű azonosítás szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, valamint

n) a papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása, valamint az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t,

o)12 az interaktív virtuális ügyfélszolgálat szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,

p)13 az elektronikus űrlapok kezelése keretében elektronikus űrlap tervezését és kitöltését segítő szolgáltatás vagy program biztosítása tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely feladatának ellátásába bevonja a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

q)14 a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

r)15 az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

s)16 a központi érkeztetési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

t)17 a központi kézbesítési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.

5. § (1)18 Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszert az e-közigazgatásért felelős miniszter működteti.

(2)19 Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer üzemeltetője a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető más költségvetési szervek és vállalkozók közreműködését igénybe veheti.

6. § (1)20 A kijelölt szolgáltatók olyan szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás ellátásába is bevonhatják – erre vonatkozó megállapodás, és a szükséges pénzügyi forrás biztosítása esetén – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t és a Magyar Posta Zrt.-t, amely szolgáltatásoknál a 4. §-ban ez nincs kifejezetten előírva.

(2)21 A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Magyar Posta Zrt. az e rendelet szerinti tevékenységeinek ellátására közszolgáltatási szerződést köt az e-közigazgatásért felelős miniszterrel.

5. Ügyfélkapu regisztrációs szerv

7. §22 A külön jogszabályban meghatározott ügyfélkapu létesítésére feljogosított regisztrációs szervként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Magyar Posta Zrt.-t, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. Az ügyfélkapu regisztrációs adatbázis adatkezelője a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, amely az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.

7/A. §23 (1)24 A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásként, az elektronikus iratok kezelése szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint országosan egységes rendszerben központi iratkezelő rendszert biztosít – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közreműködésével – a fővárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatalai és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok törzshivatalai által kezelt iratok kezeléséhez.

(2) A központi iratkezelő rendszerhez a megyei szakigazgatási szervek, valamint a járási szakigazgatási szervek is csatlakozhatnak. A központi iratkezelő rendszer e szervek iratanyaga tekintetében is tartalmazza legalább a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a)–i) pontja szerinti iktatási adatokat.

(3) A központi iratkezelő rendszer adataihoz a kormányablak a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében hozzáférhet.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)25

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!