nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről
2017-08-08
2018-10-02
20
Jogszabály

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazások alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kihelyezett ügyintézési pont

1. §1

2. Az elektronikus ügyintézési felügyelet

2. § A Kormány az elektronikus ügyintézési felügyeletként országos illetékességgel az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki.

3. Az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv

3. §2 (1) A Kormány az ügyfél ügyintézési rendelkezését nyilvántartó szervként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

(2) A Kormány a rendelkezési nyilvántartás regisztrációs szerveiként a következő szerveket jelöli ki:

a) az e-közigazgatásért felelős miniszter által irányított szervezeti egység,

b) a Kormány rendeletében kijelölt kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egysége,

c) a kormányablak,

d) az országos telefonos ügyfélszolgálat,

e) a Magyar Posta Zrt. által az Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltatóhely,

f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

4.3 A Kormány által kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatói

4. §4 A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:

a)5 az ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

b)6 a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerinti összerendelési nyilvántartás szolgáltatás vonatkozásában az e-közigazgatásért felelős minisztert, aki e feladatának ellátásához az IdomSoft Zrt. közreműködését igénybe veheti,

c)7 a biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

d)8 az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás esetében

da) az ÁNYK űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

db) az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

e)9 az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

f)10 a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére történő szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás vonatkozásában

ga) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Rendőrség tanúvédelemmel foglalkozó munkatársai tekintetében az irányító minisztert, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében az érintett nemzetbiztonsági szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, illetve a Rendőrség közreműködésével,

gb)11 egyéb esetekben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a közigazgatási szervek személyügyi szervezeti egységeinek közreműködésével,

h)12 a központi dokumentumhitelesítési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

i)13 az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

j)14 az iratérvényességi nyilvántartás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

k)15 a kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

l)16 a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

m)17 az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

n)18 a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t,

o)19 a központi kormányzati szolgáltatás busz szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

p)20

q)21 a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

r)22 az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

s)23 a központi érkeztetési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

t)24 a központi kézbesítési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.

4/A. §25 A 4. § c) pontja szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatásához kapcsolódóan a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kézbesítési tárhelyet biztosít

a) természetes személyek részére (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhely),

b) gazdálkodó szervezetek részére (gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely), valamint

c) közfeladatot ellátó szervek részére (hivatali tárhely).

5. §26 A Kormány az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

6. § (1)27 A kijelölt szolgáltatók olyan szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás ellátásába is bevonhatják – erre vonatkozó megállapodás, és a szükséges pénzügyi forrás biztosítása esetén – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t és a Magyar Posta Zrt.-t, amely szolgáltatásoknál a 4. §-ban ez nincs kifejezetten előírva.

(2)28 A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Magyar Posta Zrt. az e rendelet szerinti tevékenységeinek ellátására közszolgáltatási szerződést köt az e-közigazgatásért felelős miniszterrel.

(3)29 Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerhez kapcsolódóan megvalósuló papíralapú irat hiteles elektronikus irattá történő átalakítására vonatkozóan a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szerződést köt a Magyar Posta Zrt.-vel.

(4)30

5.31 Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatások regisztrációja

7. §32 (1)33 A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként a Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, az e-közigazgatásért felelős minisztert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Magyar Posta Zrt.-t, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. A Kormány Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szervként az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki, aki az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.

(1a)34 A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti államigazgatási szervek (a továbbiakban: államigazgatási szerv), valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) foglalkoztatottjai tekintetében a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként a foglalkoztató államigazgatási szervet és rendvédelmi szervet jelöli ki azzal, hogy

a) a kijelölt szerv maga dönt arról, hogy e hatáskörét kívánja-e gyakorolni,

b) ha az a) pont alapján a kijelölt szerv a hatáskör gyakorlása mellett dönt, a foglalkoztatott a regisztrációját ebben az esetben kezdeményezheti az (1) bekezdés szerinti szervnél.

(1b)35 Az (1a) bekezdés szerinti hatáskörét gyakorolni kívánó szerv köteles a foglalkoztatottjait erről tájékoztatni.

(2)36 Az (1) és (1a) bekezdéstől eltérően, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 35. § (16) bekezdésben megjelölt esetben a regisztrációs kérelem kizárólag ott terjeszthető elő, ahol a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet szerint az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjeszthető.

(3) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó tárhely szolgáltatás kijelölt szolgáltatója a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

7/A. §37 (1)38 A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásként országosan egységesen biztosítja az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszert (a továbbiakban: központi iratkezelő rendszer) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter irányítása alá tartozó feladatokkal összefüggő iratok kezeléséhez.

(2)39 A központi iratkezelő rendszerhez történő csatlakozásra a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a szakmai irányító miniszter hatáskörébe tartozó szakfeladatok tekintetében is lehetőség van. A központi iratkezelő rendszer e szakfeladatokkal összefüggő iratanyag tekintetében is tartalmazza legalább a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a)–i) pontja szerinti iktatási adatokat.

(3) A központi iratkezelő rendszer adataihoz a kormányablak a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében hozzáférhet.

5/a.40 Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásának adatkezelője

7/B. § (1)41 A Kormány az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartását vezető szervként az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki.

(2)42 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, a kormányablakoknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél lehet regisztrálni.

5/b.43 Az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatást nyújtó szerv

7/C. § A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és az ehhez kapcsolódóan nyújtott időbélyegzés szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

5/c.44 A perkapu szolgáltatás szolgáltatója

7/D. § A Kormány a perkapu szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

5/d.45 Az „eIDAS” csomópont üzemeltetője

7/E. § A Kormány a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendelete 2. cikkének 2. pontja szerinti csomópont-üzemeltetőként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)46

9. §47

9/A. §48 Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján tovább nyújtott, e rendeletben meg nem jelölt, de e rendelet 2016. december 31-én hatályos szövegében szereplő szolgáltatásokat az a szolgáltató nyújthatja tovább, aki 2016. december 31-én erre jogosult volt, azzal a különbséggel, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala helyett a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t kell érteni.

10. §49 E rendelet 5/d. alcíme a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendeletének végrehajtását szolgálja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!