nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről
2019-08-17
2020-06-11
24
Jogszabály

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazások alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kihelyezett ügyintézési pont

1. §1

2. Az elektronikus ügyintézési felügyelet

2. § A Kormány az elektronikus ügyintézési felügyeletként országos illetékességgel az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki.

3. Az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv

3. §2 (1) A Kormány az ügyfél ügyintézési rendelkezését nyilvántartó szervként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

(2) A Kormány a rendelkezési nyilvántartás regisztrációs szerveiként a következő szerveket jelöli ki:

a) az e-közigazgatásért felelős miniszter által irányított szervezeti egység,

b) a Kormány rendeletében kijelölt kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egysége,

c) a kormányablak,

d) az országos telefonos ügyfélszolgálat,

e)3 a Postai Agora Szolgáltatások keretében, a Magyar Posta Zrt.-nek a Postai Agora Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltatóhelye,

f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

4.4 A Kormány által kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatói

4. §5 A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:

a)6 az ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

b)7 a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerinti összerendelési nyilvántartás szolgáltatás vonatkozásában az e-közigazgatásért felelős minisztert, aki e feladatának ellátásához az IdomSoft Zrt. közreműködését igénybe veheti,

c)8 az n) pont szerinti papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatáshoz kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t, valamint a 4/A. § szerinti tárhelyekhez kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

d)9 az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás esetében

da) az ÁNYK űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

db) az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

e)10 az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

f)11 a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére történő szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás vonatkozásában

ga) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Rendőrség tanúvédelemmel foglalkozó munkatársai tekintetében az irányító minisztert, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében az érintett nemzetbiztonsági szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, illetve a Rendőrség közreműködésével,

gb)12 egyéb esetekben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a közigazgatási szervek személyügyi szervezeti egységeinek közreműködésével,

h)13 a központi dokumentumhitelesítési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

i)14 az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

j)15 az iratérvényességi nyilvántartás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

k)16 a kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

l)17 a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

m)18 az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

n)19 a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás vonatkozásában azon szervek tekintetében, amelyek nem tartoznak a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerébe bevont szervek közé, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t,

o)20 a központi kormányzati szolgáltatás busz szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

p)21

q)22 a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

r)23 az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

s)24 a központi érkeztetési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

t)25 a központi kézbesítési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.

4/A. §26 A 4. § c) pontja szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatásához kapcsolódóan a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kézbesítési tárhelyet biztosít

a) természetes személyek részére (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhely),

b) gazdálkodó szervezetek részére (gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely), valamint

c)27 együttműködő szervek részére (hivatali tárhely).

4/B. §28 (1) A 4. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Alkotmányvédelmi Hivatal tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal útján látja el.

(2) A 4. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Információs Hivatal tekintetében az Információs Hivatal útján látja el.

5. §29 A Kormány az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

6. § (1)30 A kijelölt szolgáltatók olyan szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás ellátásába is bevonhatják – erre vonatkozó megállapodás, és a szükséges pénzügyi forrás biztosítása esetén – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t és a Magyar Posta Zrt.-t, amely szolgáltatásoknál a 4. §-ban ez nincs kifejezetten előírva.

(2)31 A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Magyar Posta Zrt. az e rendelet szerinti tevékenységeinek ellátására közszolgáltatási szerződést köt az e-közigazgatásért felelős miniszterrel.

(3)32 Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerhez kapcsolódóan megvalósuló papíralapú irat hiteles elektronikus irattá történő átalakítására vonatkozóan a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szerződést köt a Magyar Posta Zrt.-vel.

(4)33

5.34 Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatások regisztrációja

7. §35 (1)36 A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként a Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, az e-közigazgatásért felelős minisztert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Postai Agora Szolgáltatások keretében a Magyar Posta Zrt.-nek a Postai Agora Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltatóhelyeit, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. A Kormány Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szervként az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki, aki az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.

(1a)37 A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti államigazgatási szervek (a továbbiakban: államigazgatási szerv), valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) foglalkoztatottjai tekintetében a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként a foglalkoztató államigazgatási szervet és rendvédelmi szervet jelöli ki azzal, hogy

a) a kijelölt szerv maga dönt arról, hogy e hatáskörét kívánja-e gyakorolni,

b) ha az a) pont alapján a kijelölt szerv a hatáskör gyakorlása mellett dönt, a foglalkoztatott a regisztrációját ebben az esetben kezdeményezheti az (1) bekezdés szerinti szervnél.

(1b)38 Az (1a) bekezdés szerinti hatáskörét gyakorolni kívánó szerv köteles a foglalkoztatottjait erről tájékoztatni.

(2)39 Az (1) és (1a) bekezdéstől eltérően, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 35. § (16) bekezdésben megjelölt esetben a regisztrációs kérelem kizárólag ott terjeszthető elő, ahol a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet szerint az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjeszthető.

(3) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó tárhely szolgáltatás kijelölt szolgáltatója a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

7/A. §40 (1)41 A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásként országosan egységesen biztosítja az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszert (a továbbiakban: központi iratkezelő rendszer) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter irányítása alá tartozó feladatokkal összefüggő iratok kezeléséhez.

(2)42 A központi iratkezelő rendszerhez történő csatlakozásra a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a szakmai irányító miniszter hatáskörébe tartozó szakfeladatok tekintetében is lehetőség van. A központi iratkezelő rendszer e szakfeladatokkal összefüggő iratanyag tekintetében is tartalmazza legalább a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a)–i) pontja szerinti iktatási adatokat.

(3) A központi iratkezelő rendszer adataihoz a kormányablak a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében hozzáférhet.

5/a.43 Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásának adatkezelője

7/B. § (1)44 A Kormány az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartását vezető szervként az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki.

(2)45 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, a kormányablakoknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél lehet regisztrálni.

5/b.46 Az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatást nyújtó szerv

7/C. § A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és az ehhez kapcsolódóan nyújtott időbélyegzés szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

5/c.47

7/D. §

5/d.48 Az „eIDAS” csomópont üzemeltetője

7/E. § A Kormány a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendelete 2. cikkének 2. pontja szerinti csomópont-üzemeltetőként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)49

9. §50

9/A. §51 Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján tovább nyújtott, e rendeletben meg nem jelölt, de e rendelet 2016. december 31-én hatályos szövegében szereplő szolgáltatásokat az a szolgáltató nyújthatja tovább, aki 2016. december 31-én erre jogosult volt, azzal a különbséggel, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala helyett a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t kell érteni.

10. §52 E rendelet 5/d. alcíme a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendeletének végrehajtását szolgálja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!