nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet
a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
2015-04-10
2016-08-31
11
Jogszabály

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület közigazgatási területén lévő belterületi 24893 helyrajzi számú (a továbbiakban: hrsz.), 24894 hrsz. (Kossuth Lajos tér), 24897/1 hrsz. (idősebb Antall József rakpart), 24989/2 hrsz. (Balassi Bálint utca), 24965/2 hrsz. (Falk Miksa utca), 24914 hrsz. (Szalay utca), 24892 hrsz. (Alkotmány utca), 24708 hrsz. (Garibaldi utca), 24666 hrsz. (Akadémia utca), 24834/1 hrsz. (a Vértanúk tere), továbbá 24696, 24697, 24710/4, 24897/2, 24917, 24956/2, 24957, 24986, 24987, 24988, 25007, 25122/4, 25122/6 és 24989/2 hrsz. ingatlanokat, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, mélygarázs, látogatóközpont és Parlamenti Múzeum építése, továbbá a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 2–4., a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6–8. szám alatti irodaházak és a Budapest V. kerület Balassi Bálint utca 1–5. szám alatti ingatlan rekonstrukciója beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül,

b) a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér csillapított forgalmú övezetté alakítása által kiváltott közlekedési hatások kezelése érdekében a Szent István körút, a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca és a Duna által határolt területen, továbbá az Újpesti rakpart és a Carl Lutz rakpart Margit híd és Radnóti Miklós utca közötti szakaszán, valamint

c) a beruházással érintett ingatlanokon álló közterületi szobrok bontásához és azok azonos vagy más ingatlanokon való felállításához

szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(5)2 A Kormány az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban – az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2. mezője szerinti hatósági eljárások kivételével – az egységes térrendezési szempontoknak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ában foglaltak szerinti érvényesítése kérdésében, a 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában foglalt hatóságokat az ott megjelöltek szerint szakhatóságként jelöli ki.

1/A. §3 Műemlékvédelmi vagy világörökségi érdekből az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2 és C:5 mezője szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság a beruházás keretében műemléken és a világörökségi területen végzett építési tevékenység engedélyezése során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseitől, valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet rendelkezései tekintetében az útügyi műszaki követelményektől és előírásoktól eltérhet, ha az alkalmazandó megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek megfelel.

1/B. §4 A beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

2. § Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

2/A. §5 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)–(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minősül.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2)6 Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)7 E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4)8 E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(5)10 Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését11 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

(6)12 E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 23/2015. (II. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1/A. §-át, 1/B. §-át és 2. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor13 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(7)14 E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) módosított 1. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor15 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez16

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, mélygarázs, látogatóközpont és Parlamenti Múzeum építése, valamint a tér és a kapcsolódó területek felszíni rendezése, ezzel összefüggésben a kapcsolódó területeken egyes épületek rekonstrukciói.

Budapest V. kerület belterület
24893 hrsz.,
24894 hrsz., 24897/1 hrsz. ingatlanok.
A beruházást érintő egyéb ingatlanok:
A Budapest
V. kerület belterület 24989/2 hrsz. (Balassi Bálint utca), 24965/2 hrsz.
(Falk Miksa utca), 24914 hrsz.
(Szalay utca)
24892 hrsz. (Alkotmány utca), 24708 hrsz. (Garibaldi utca), 24666 hrsz. (Akadémia utca) és 24834/1 hrsz.
(a Vértanúk tere) ingatlanok. Budapest
V. kerület belterület 24696, 24697, 24710/4, 24897/2, 24917, 24956/2, 24957, 24986, 24987, 24988, 25007, 25122/4, 25122/6 és 24989/2 hrsz. ingatlanok.
Az 1. §
(2) bekezdése szerinti tevékenységekkel érintett ingatlanok.

általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, beleértve a műemléki védelem alatt álló építményeket is, fakivágási engedélyek, a kapcsolódó területek felszíni rendezése

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatal

3.

örökségvédelmi engedélyek és régészeti feltárásokkal kapcsolatos engedélyek

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatal

4.

környezetvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5.

útügyi hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6.

az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

7.

vízügyi hatósági eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások, telekalakítási eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

11.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

12.

jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

13.

bányahatósági engedélyek

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

14.

villamospálya átépítésének engedélyezési eljárása

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

15.

üzletek (kávézó) működési engedélye

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros
V. kerületi Önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala

2. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez17

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

régészet és műemlékvédelem

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

környezet- és természetvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5.

vízügy és vízvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6.

katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

7.

tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

8.

közlekedés: közút

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

9.

közlekedés: vasút

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

10.

egészségügy

Budapest Főváros Kormányhivatala

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

élelmiszer-egészségügy

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

12.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

13.

műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

14.

rendészet

V. Kerületi Rendőrkapitányság

Budapesti Rendőr-főkapitányság

15.

bányászat

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

16.

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!