nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
50/2012. (V. 25.) VM rendelet
az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról
2014-07-01
2014-12-09
9
Jogszabály

50/2012. (V. 25.) VM rendelet

az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adag: egy tanuló részére egy foglalkozási napon kiosztandó termék mennyisége;

2. gyümölcslé: a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv I. melléklet I. Fejezet 1. pont a) alpontjában meghatározott, megfelelően csomagolt és jelölt, hozzáadott cukrot és édesítőszert nem tartalmazó termék;

3. iskolagyümölcs-program: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 103ga. cikkében meghatározott, Magyarországon a 8413525 szakfeladat-számmal jelölt program;

4.1 köznevelési intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 21. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott intézmény és annak a köznevelési törvény szerinti tagintézménye;

5.2 tagintézmény: a köznevelési törvény 4. § 28. pontja szerinti intézményegység;

6.3 tanítási év: a köznevelési törvény 4. § 31. pontjában meghatározott időtartam;

7. társulás: a tanácsi rendelet 125c. cikke alapján létrejött termelői szervezetek társulása;

8.4 termelő: a tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az 1. mellékletben – összhangban a tanácsi rendelet I. melléklet IX. részével – szereplő terméket állít elő;

9. termelői szervezet: a tanácsi rendelet 122. cikk a) pont (iii) alpontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és a tanácsi rendelet 125b. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (2) bekezdésében foglaltakra;

10. zöldség-gyümölcs termelői csoport: a tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra.

11.5 fenntartó: a köznevelési törvény, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet szerinti, az iskolagyümölcs-programban – e rendelet szerint – kedvezményezett általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartására jogosult természetes vagy jogi személy.

2. A támogatás jellege, kedvezményezettjei és jogosultjai

2. § (1)6 Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1–6. évfolyamán, valamint a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc – évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 1–2. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban történő ellátása után. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(2) A támogatás kedvezményezettjei a tanulók.

(3)7 Az iskolagyümölcs-program keretében az e rendelet szerint nyújtott támogatás jogosultja a kedvezményezett tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartója.

3. Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyás

3. § (1)8 Az iskolagyümölcs-programban az a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, társulás, termelő, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával (a továbbiakban: előzetes jóváhagyás).

(2)9 Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező

a) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelői csoportként, termelői szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen,

b) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtását megelőző két évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelme alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást kapott, vagy

c) hatályos cégkivonata alapján tulajdonosai kizárólag az a) és b) pontban felsoroltak legyenek.

(3) Az előzetes jóváhagyás további feltétele, hogy a kérelmező az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásakor nyilatkozzon arról, hogy vállalja az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 7. cikkében előírt kötelezettségek teljesítését.

(4) A kérelmező iskolagyümölcs-programban történő részvételének a 2009/2010. tanévi vagy azt követő iskolagyümölcs-programok valamelyike szerinti előzetes jóváhagyása – külön kérelem benyújtása nélkül – az (1) bekezdés szerinti előzetes jóváhagyásnak tekintendő feltéve, hogy a kérelmező az (5) bekezdésben meghatározott kérelembenyújtási határidő első napján megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(5)10 A kérelmező a 2. melléklet szerinti adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon minden év április 1-jétől április 30. napjáig nyújthatja be az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához a kérelemnyomtatványon meghatározott címen. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

(6) Az MVH a jóváhagyási kérelmekről azok hiánytalan beérkezésétől számított nyolc napon belül dönt.

(7) Az MVH azoknak a kérelmezőknek a listáját, amelyeknek az iskolagyümölcs-programban történő részvételét előzetesen jóváhagyta, közzéteszi a honlapján.

4. A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás

4. §11 (1) Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval köthet a következő tanévtől kezdődően legfeljebb három tanévre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást, a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számára történő kiszállítására. Egy kérelmező egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba foglalt megállapodást.

(2) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) eltérő fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást.

(3) Az Intézményfenntartó Központ egy tanítási év vonatkozásában egy tankerületbe tartozó köznevelési intézményenként kizárólag egy kérelmezővel köthet megállapodást. Az Intézményfenntartó Központ eltérő tankerületbe tartozó köznevelési intézmények vonatkozásában különböző kérelmezőkkel is köthet megállapodást.

(4) A több tanévre szóló megállapodásokat a soron következő tanévre vonatkozó tanulólétszám, szállítási időszakok, szállítandó termékek és termékmennyiségek meghatározása érdekében módosítani kell. A megállapodás-módosítás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló – a 9. melléklet szerinti adatokat tartalmazó – nyomtatványt az MVH a honlapján közzéteszi.

(5) Egy tankerület vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több szerződéskötési ajánlatot benyújtó kérelmező esetén az Intézményfenntartó Központ tankerületenként, míg az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként a kérelmezők között – a 3. mellékletben megadott pontozási rendszer alkalmazásával, az ott megadott igazoló dokumentumok alapján – sorrendet állít fel az alábbi szempontok figyelembevételével:

a) a lehető legrövidebb szállítási távolságok mellett az átadott termékek termelői és a tanulók közvetlen kapcsolatának biztosítása,

b) a szállítások kezdetét megelőző két tanév bármelyikében a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálását leginkább elősegítő, a 3. mellékletben felsorolt kísérő intézkedések megvalósítása, és

c) a szállításoknak a megállapodás teljes időtartamára történő fenntartásához megfelelő garanciák biztosítása.

(6) A fenntartónak az (5) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével meghatározott sorrendben, az első ranghelyre sorolt kérelmezővel kell megkötnie az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást. A sorrendállítás során első helyen azonos pontszámot elért kérelmezők közül a fenntartó a szerződéskötési ajánlatot korábban benyújtó kérelmezővel köti meg a megállapodást. Amennyiben az első ranghelyre sorolt kérelmező az ajánlattételtől írásban visszalép, akkor a rangsorban mögötte álló kérelmezővel kell megkötni a megállapodást.

(7) A megállapodásban a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók számát a köznevelési intézménybe a megállapodás megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézményben a megállapodás megkötésének tanévében az 1–5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.

(8) A szállítások fenntartása érdekében a kérelmező tanév közben az (1) bekezdés szerinti, adott tanévre vonatkozó összes jóváhagyott megállapodását együttesen, a következő teljesítési időszaktól kezdődően, változatlan tartalommal és kizárólag egy alkalommal az MVH jóváhagyásával átruházhatja a 3. § szerint előzetesen jóváhagyott kérelmezőre. A kérelmezőnek az átruházás jóváhagyására irányuló kérelmet, valamint az átruházásról szóló háromoldalú megállapodást vagy megállapodásokat legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell – az MVH által a honlapján közzétett közleménynek megfelelően – az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához benyújtani. Az MVH jóváhagyja a megállapodás átruházását, ha az átruházás megfelel a fent meghatározott feltételeknek.

(9) A tanév során legfeljebb két alkalommal a megállapodásban szereplő termékeket az MVH jóváhagyásával módosítani lehet úgy, hogy az egy-egy időszakra jóváhagyott termékek helyére más olyan termékek kerüljenek, amelyek összértéke az eredetileg jóváhagyott termékek összértékét nem haladja meg. A megállapodás módosításának tartalmaznia kell a feleknek a 4. mellékletben szereplő megállapodás-minta szerinti azonosító adatait, valamint a 4. melléklet 5. pontjában foglaltakat. A megállapodás módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet a kérelmezőnek legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell – az MVH által a honlapján közzétett közleménynek megfelelően – az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához benyújtani, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.

5. § (1) Ha az MVH a megállapodást a 13. § (1) bekezdés szerinti arányos visszaosztást követően hagyja jóvá, a kérelmező jogosult a visszaosztással csökkentett mennyiség alapján az egyes teljesítési időszakokon belüli szállítási időszak arányos csökkentésére.

(2)12 A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles alávetni magát az MVH által hivatalból indított, e rendeletben, valamint a bizottsági rendelet 13. cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a nyilvántartások, a kérelmezők közötti sorrend állítás dokumentációjának részletes vizsgálatát és a fizikai ellenőrzést. A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles a nyilvántartásokat öt évig megőrizni.

6. § (1)13 A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező és a fenntartó, mint szerződő felek között létrejött, a 4. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítésre kerüljön:

1. a kérelmező neve, székhelye, adószáma, ügyfél-azonosítója;

2. a fenntartó neve, székhelye, adószáma, valamint a megállapodás alapján iskolagyümölccsel ellátott köznevelési intézmény neve, székhelye, OM azonosító száma;

3. a szerződés időtartama, a teljesítés helyszíne vagy helyszínei, megjelölve az érintett köznevelési intézmény tagintézményeit;

4. a szállítások ütemezése, amely legalább heti gyakoriságú lehet;

5. a szállítandó termékek megnevezése, és a termékeknek a tanulónként hetente kiosztásra kerülő, adagban meghatározott mennyisége;

6. a 2. § (1) bekezdés szerint jogosult tanulók száma, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza;

7. a szállítandó termék adagban meghatározott tanulónkénti mennyisége időszakonkénti bontásban, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza, és amelyről a kérelmező teljesítési időszakonként vagy havonként, a teljesítési időszakra vagy hónapra szóló elszámoláshoz az átadott termék adagját is tartalmazó számlát, vagy gyűjtőszámlát állít ki;

8. a termékek eredete (Magyarország, Európai Unió);

9. a magas minőségű termékek mennyisége (pl. integrált termesztésből származó termék, ökológiai termesztésből származó termék mennyisége);

10. a támogatott termék kiosztásának ideje;

11.14

12. a felek kötelezettségvállalása, hogy a megállapodás teljesítése során az 5. §, a 6. §, a 10 §. és a 11. §-ban foglaltak szerint járnak el;

13. a kérelmező kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a 16. § (1) bekezdésben meghatározott támogatási feltételeket teljesíti;

14. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a 16. § (2) bekezdésben foglaltakat teljesíti;

15. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a megállapodásban rögzített szállítási gyakoriság mellett a kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket a teljesítés helyszínén vagy helyszínein biztosítja;

16. a fenntartó kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerzi, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe veszi;

17. kikötést arra vonatkozóan, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba és az MVH által az adott szállítási időszakra jóváhagyott termékre és termékmennyiségre vonatkozik;

18. a kérelmező és a fenntartó képviseletére, költségvetési kihatású jogkövetkezmények tekintetében felelősségvállalásra jogosult személyek aláírása.

(2)15

(3) A megállapodás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló és az (1) bekezdésnek megfelelő nyomtatványt az MVH a hivatalos honlapján teszi közzé. A nyomtatvány mintáját a 4. melléklet tartalmazza.

(4)16 A termékkel való ellátás első időszaka szeptember első tanítási napjától szeptember utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: első teljesítési időszak), a termékkel való ellátás második időszaka szeptember utolsó vasárnapját követő hétfőtől december harmadik vasárnapjáig (a továbbiakban: második teljesítési időszak), a termékkel való ellátás harmadik időszaka január második hétfőjétől március utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: harmadik teljesítési időszak), a termékkel való ellátás negyedik időszaka március utolsó vasárnapját követő hétfőtől április utolsó napját követő vasárnapig (a továbbiakban: negyedik teljesítési időszak) tart.

(5) Tanévenként legalább három teljesítési időszakban kell szállítani. Teljesítési időszakon belül egész heteket kell szállítani úgy, hogy az első és a negyedik teljesítési időszakban legalább három, a második és a harmadik teljesítési időszakban legalább nyolc hétig kell szállítani.

5. A megállapodás jóváhagyása

7. § (1)17 A kérelmezőnek az 5. melléklet szerinti adattartalmú, a 4–6. § szerinti, a következő tanévre vonatkozó megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon minden év május 16. és június 15. között postai úton kell benyújtania az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldenie az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.

(2) A megállapodások jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell a 4–6. § szerint megkötött megállapodások egy eredeti példányát.

(3) A kérelmező a 4–6. § szerinti megállapodások jóváhagyására tanévenként egy kérelmet nyújthat be.

(4) Ha a megállapodás jóváhagyása iránti kérelem vagy a megállapodás hiányos, vagy a megállapodás nem felel meg az e rendeletben előírtaknak, az MVH hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a betétlapon feltüntetett valamennyi megállapodást, a hiányzó megállapodás vagy megállapodások hiánypótlás keretében utólag már nem nyújthatók be.

(5)18 Az MVH a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemről hozott döntését minden év augusztus 15-éig közli a kérelmezővel. Az MVH a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a jóváhagyást követő tanévre a 6. § (4) bekezdése szerinti teljesítési időszakonként külön-külön határozza meg. A kérelmező köteles a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekről a fenntartót tájékoztatni.

(6)19 Az MVH a jóváhagyott megállapodások alapján a köznevelési intézményekbe szállítható termékek és termékmennyiségek listáját közzéteszi a honlapján.

(7)20 A kérelmező jogosult az általa megkötött megállapodások alapján az egyes teljesítési időszakokban termékenként szállítható mennyiségeket az adott teljesítési időszakban köznevelési intézményenként és termékenként jóváhagyott mennyiség 20%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező létszámváltozásokat kiegyenlítse.

6. A támogatás igénylői

8. § A támogatási összeget az a kérelmező igényelheti,

a) amelynek az iskolagyümölcs-programban történő részvételét az MVH előzetesen jóváhagyta, és

b)21 amely rendelkezik legalább egy fenntartóval legalább egy köznevelési intézmény vonatkozásában kötött és az MVH által jóváhagyott, 4–6. § szerinti megállapodással.

8/A. §22 Támogatást igényelhet az a kérelmező is, valamint a támogatás annak a kérelmezőnek is kifizetésre kerülhet aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

7. A támogatott termék

9. § (1) Az iskolagyümölcs-program keretében – az MVH által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban meghatározott ütemezéssel – szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas és a 10. § (1) bekezdése szerinti minőségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfelelő, az Európai Unióban megtermelt, az 1. mellékletben meghatározott termék lehet.

(2) A támogatott termék elszámolási egysége: adag.

10. § (1) Az e rendelet alapján támogatott terméknek meg kell felelnie az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében előírt általános forgalmazási előírásoknak vagy amennyiben létezik, a termékspecifikus forgalmazási előírásokban meghatározott I. osztályra vonatkozó követelményeknek, és legalább a 6. mellékletben meghatározott méretűnek kell lennie.

(2) A sárgarépa és a karalábé szállítása csak abban az esetben foglalható bele a megállapodásba, ha az fogyasztásra előkészített és az 1. mellékletben előírt adagonként csomagolt áruként kerül szállításra.

8. A támogatott termék kiosztása

11. § (1) A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége hetente legfeljebb négy adag. Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma egyféle terméknek tekintendő. A kiosztott termékféléknek szállítási időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.

(2) Ha a termék kiosztásának időpontjában a teljesítés helyszínén jelenlévő tanulók száma a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám csökkenése vagy tanuló távolléte folytán marad el a megállapodásban foglaltakhoz képest, a ki nem osztható mennyiség a 4. § (3) bekezdésére figyelemmel a tanulók között a napi adag, vagy a heti gyakoriság növelésével a hét egy további fennmaradó napján vagy a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével osztható ki.

(3)23 A köznevelési intézmény köteles a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével a 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével hetente nyilvántartást vezetni. Amennyiben a (2) bekezdésnek megfelelően a napi adag növelésére kerül sor, úgy fel kell tüntetni, hogy az a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók mely csoportja esetében történt meg.

(4)24 A köznevelési intézmény köteles selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a fenntartó neve, címe, adószáma, a köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója,

b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,

c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,

d) a selejtezés oka, és

e) keltezés, jegyzőkönyv készítőjének és a köznevelési intézmény vezetőjének aláírása.

(5)25 Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 9–10. §-ban előírtaknak, köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a köznevelési intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó köteles az MVH-t értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.

(6)26 A köznevelési intézmény köteles a támogatott termék tanulók részére történő kiosztásáról a közétkeztetéstől eltérő időpontban gondoskodni.

9. A támogatás forrása

12. § Az iskolagyümölcs-program támogatására a bizottsági rendelet 4. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdése alapján meghozott bizottsági határozat szerinti támogatás összegéig az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, és ehhez kapcsolódóan Magyarország központi költségvetésében meghatározott forrásból származó támogatási keret áll rendelkezésre.

10. Visszaosztási eljárás

13. § (1) Amennyiben a 4–6. § szerinti megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezők által az adott tanév vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 12. §-ban meghatározott támogatási keretet, az MVH meghatározza a 12. § szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a 4–6. § szerint jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. Az MVH a megállapodás alapján az adott tanév vonatkozásában a termékenként szállítható adagok számát teljesítési időszakonként ennek az aránynak megfelelően csökkenti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 11. § (1)–(2) bekezdése szerinti kiosztási gyakoriságot és a jogosult tanulók 4. § (3) bekezdése szerinti számát nem érinti.

11. A kifizetési kérelem

14. § (1)27 A támogatási összeg kifizetése iránti – a 8. melléklet szerinti adattartalmú – kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon az adott szállítási időszakban kiszállított termékre vonatkozóan időszakonként egy alkalommal, az adott időszak végét követő harmadik hónap utolsó napjáig az MVH-hoz postai úton kell benyújtani. Egy kérelmező időszakonként és termékenként legfeljebb a 7. § (5) bekezdése szerint a részére jóváhagyott összes mennyiségre vehet igénybe támogatást.

(2)28 A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy teljesítési időszakra szóló elszámolást tartalmazó számlák vagy gyűjtőszámlák másolatait, amelyeken a kiszállított adagok mennyisége darabszámban van feltüntetve,

b) a gyűjtőszámlák vagy elszámolási számlák összesítőjét, amelyet elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre, továbbá

c)29

(3) A kérelmező legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásakor köteles értesíteni az MVH-t a jóváhagyott megállapodásait érintő OM azonosító-változásokról.

(4) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén a bizottsági rendelet 11. cikk (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

(5) Az MVH a hiányosan benyújtott kifizetési kérelmek tekintetében tizenöt napos határidő tűzésével, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

(6) Az MVH a támogatás kifizetéséről a kifizetési kérelem hiánytalan beérkezésének napját követő három hónapon belül gondoskodik.

12. Az igényelhető támogatás mértéke

15. §30 (1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 9–10. §-ban előírtaknak megfelelő termék 1. mellékletben meghatározott egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza a tanácsi rendelet 103ga. cikk (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmező a számlát kiállította. Az egy héten kiosztandó termékeket úgy kell megválasztani, hogy a támogatás egy hétre és egy főre számított mértéke legfeljebb kétszáz forint bruttó összeg lehet.

(2) Az MVH a támogatást figyelemmel a bizottsági rendelet II. melléklete szerinti társfinanszírozás legkisebb arányára, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, és ehhez kapcsolódóan Magyarország költségvetésében meghatározott forrásból folyósítja.

13.31 Az iskolagyümölcs-program kísérő intézkedései és a programot népszerűsítő kommunikáció

16. §32 (1) A támogatás feltétele, hogy a kérelmező azon köznevelési intézmények részére, amelyekre vonatkozóan az MVH által jóváhagyott megállapodást kötött, a bizottsági rendelet 14. cikkében foglalt előírásoknak és a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátot a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja.

(2) A támogatás feltétele, hogy a köznevelési intézmény a kérelmezőtől az (1) bekezdés alapján átvett plakátokat a program teljes időtartama alatt a köznevelési intézmény székhelye és az iskolagyümölcs-programban részt vevő tagintézményei főbejáratánál elhelyezze.

(3)33 A bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pont (ii), (iii) és (iv) alpontjában meghatározottakra figyelemmel a kísérőintézkedések, a figyelemmel kísérési és értékelési, valamint kommunikációs feladatok ellátására a bizottsági rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott, valamint az ahhoz kapcsolódóan a bizottsági rendelet II. melléklete szerinti társfinanszírozás legkisebb arányának megfelelő, a Magyarország központi költségvetésében rendelkezésre álló összeg a 12. § szerinti forrásból levonásra kerül a 13. § szerinti visszaosztási eljárást megelőzően.

14. Ellenőrzés, jogkövetkezmények

17. § (1)34 Az MVH a június 15. után benyújtott – a 4–6. §-ban foglaltaknak megfelelő – megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmet is érdemben elbírálja, azonban jóváhagyás esetén a megállapodások alapján igényelhető, az 1. mellékletben meghatározott támogatás mértékét a késedelmes benyújtás minden egyes napja után 10%-kal csökkenti.

(2)35 Ha a fenntartó egy köznevelési intézmény vonatkozásában az adott tanítási év vonatkozásában – ugyanazon év benyújtási időszakában benyújtandó – több jóváhagyható megállapodást is kötött, akkor az MVH a fenntartó által – a 4. § (1) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül – a 7. § (1) bekezdésben meghatározott benyújtási időszak végét megelőző legkésőbbi időpontban megkötött megállapodást veszi figyelembe. Ugyanazon a napon megkötött megállapodások esetén a 7. § (1) bekezdés szerinti, az MVH-nál korábban érkeztetett jóváhagyási kérelemben szereplő megállapodást kell figyelembe venni.

(3) Az MVH a 7. § (4) bekezdése, valamint a 14. § (5) bekezdése szerinti határidőn túl teljesített hiánypótlást döntése meghozatalakor nem veszi figyelembe.

18. § (1)36 A bizottsági rendelet 13. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a kérelmező és a fenntartó által kötött, a 4–6. § szerinti megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését az MVH végzi úgy, hogy tanévenként legalább a bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz. Ezen felül az MVH ellenőriz minden olyan kérelmezőt, amelynél az előző tanévre vonatkozóan meg nem felelést állapított meg, valamint a 11. § (5) bekezdése szerinti értesítés alapján helyszíni ellenőrzést folytat le.

(2)37 Az MVH a megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzésekor a 4. § (5) és (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését nem ellenőrzi. Az MVH a kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni ellenőrzés során a 4. § (5) és (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat és az egyéb, e rendeletben és a bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését is ellenőrizheti.

(3) Ha az MVH az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a kérelmező a tanácsi rendeletben, a bizottsági rendeletben, az e rendeletben, illetve a megállapodásban a 6. § (1) bekezdés 3–7. pontjának megfelelően előírt feltételeket nem teljesítette, akkor az MVH

a) a támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet elutasítja a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében, vagy

b) elrendeli a már kifizetett támogatás visszafizetését a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében.

(4) Amennyiben a kérelmező által a 6. § (4) bekezdésben meghatározott bármely időszakban kiszállított termékek mennyisége az MVH által az adott időszakra és megállapodásra jóváhagyott mennyiség kevesebb, mint 80 %-a, úgy a leszállított mennyiségre eső támogatási összeget az MVH a le nem szállított mennyiségre eső támogatás mértékével csökkenti.

(5)38

(6) Ha az MVH helyszíni ellenőrzése során megállapítja, hogy a kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor a bizottsági rendelet 13. cikk (10) bekezdésének megfelelően a (3) bekezdésben megállapított szankción felül a nem megfelelő termék mennyiségére eső támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(7) Ha a tanév során másodszor is megállapítást nyer, hogy a kérelmező által kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, akkor a (6) bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása mellett a kérelmező részére az összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és az MVH a bizottsági rendelet 9. cikkének megfelelően a 2. § (1) bekezdésben meghatározott tanítási év végén 12 hónapra visszavonja a kérelmező iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó jóváhagyását.

19. §39 (1)40 Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 11. § (6) bekezdésében, valamint a 4. melléklet 1. pontjában előírt, a termék tanulók részére történő kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor a köznevelési intézménynél ki nem osztott vagy nem megfelelően kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a termékek 11. § (2) bekezdése szerinti gyakoriságú kiosztása azért állt elő, mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a köznevelési intézmény nem tett eleget a 11. § (3) és (4) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, akkor a fenntartó felelősségével kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 5%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4)41 Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 4. § (5) és (6) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, akkor az érintett köznevelési intézményben kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 20%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

15. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20/A. §42 E rendeletnek az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek módosításáról szóló 31/2013. (V. 2.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 1. §-át, 2. § (1) és (3) bekezdését, 3. § (1), (2), és (5) bekezdését, 4. §-át, 5. § (2) bekezdését, 6. § (1) és (2) bekezdését, 7. § (1), (5), (6), és (7) bekezdését, 8. § b) pontját, 11. § (3)–(6) bekezdését, 14. § (2) bekezdését, 15. és 16. §-át, 17. § (1) és (2) bekezdését, 18. § (1) bekezdését, valamint a 19. §-át a 2012/2013. tanévre vonatkozóan nem kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

21. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet, és

b) az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet,

c)43 a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet, valamint

d)44 a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. §45 E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított 1. § 4. pontját, valamint 2. § (1) bekezdését a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor46 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

23. §47 E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 8/A. §-át a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor48 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

24. §49 E rendeletnek a kísérő intézkedések jogintézményre vonatkozó, az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosításáról szóló 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) hatálybalépését50 megelőző napon hatályos rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor fennálló megállapodásokra alkalmazni kell.

1. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

A támogatott termékek és a támogatás mértéke

 

A

B

C

D

E

F

Termék megnevezése

Egy adagként kiosztandó mennyiség

A támogatás mértéke (Ft/adag)

I. időszak

II. időszak

III. időszak

IV. időszak

1.

gyümölcs

1.1.

alma

egész

1 db

40

40

50

50

 

szeletelt

8 dkg

80

80

80

80

1.2.

körte

1 db

75

75

80

80

1.3.

őszibarack

1 db

75

1.4.

nektarin

1 db

75

1.5.

szilva

4 db

50

1.3.

földieper (adagonként csomagolt)

8 dkg

80

1.4.

cseresznye (adagonként csomagolt)

8 dkg

80

1.6.

100%-os zöldség és gyümölcslé

2 dl

100

100

100

100

2.

zöldség

2.1.

paradicsom

1 db

50

60

60

50

2.2.

sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb, golyó)

10 dkg

40

40

40

40

2.3.

étkezési paprika (tv vagy kápia)

1 db

25

25

50

50

2.4.

karalábé

10 dkg

25

25

2. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez51

Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmező azonosító adatai.

1.2. A kérelmező ügyfél-azonosítója.

2. Kapcsolattartási információk.

3. A kérelmező típusának a 3. § (2) bekezdése szerinti megjelölése.

4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy

4.1. kijelenti, hogy a bizottsági rendelet alapján létrehozott iskolagyümölcs-program keretében finanszírozott terméket csak azon köznevelési intézmények tanulói által történő fogyasztás céljára szállítja, amelyek vonatkozásában a támogatást igényli;

4.2. vállalja, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a terméket nem a 4–6. § szerinti megállapodásban foglaltaknak megfelelően szállította le, vagy, hogy a támogatást olyan termékre vette igénybe, amely a rendelet értelmében nem jogosult támogatásra, az érintett mennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást visszafizeti;

4.3. vállalja, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság esetén az eredetileg kiutalt összeg és a jogosult összeg közötti különbség szankciókkal növelt összegét visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság gyanúja esetén az MVH büntetőeljárást kezdeményez ellene az arra jogosult nyomozóhatóságoknál;

4.4. vállalja, hogy a programban való részvételt alátámasztó okmányokat felszólításra az MVH rendelkezésére bocsátja;

4.5. kijelenti, hogy a köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartóval kötött megállapodások végrehajtásáról nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a köznevelési intézmények nevét, OM azonosítóját és címét, valamint az ezen intézmények számára leszállított termék mennyiségét;

4.6. aláveti magát az MVH által végzett ellenőrzésnek, ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatára, valamint a nyilvántartások adatait alátámasztó dokumentumok vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.

5. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.

3. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez52

Pontozási rendszer a szerződéskötési ajánlatot benyújtó kérelmezők közötti sorrendállítás során alkalmazandó szempontokhoz

 

A

B

C

D

1

A lehető legrövidebb szállítási távolságok mellett biztosítani tudja az átadott termékek termelői és a tanulók közvetlen kapcsolatát,

2

Azon kérelmező, amelynek a jóváhagyási kérelem benyújtási időszakának kezdőnapján hatályos

·    gazdasági társaság és szövetkezet esetében nyilvántartott székhelyével, telephelyével, fióktelepével

·    egyéni vállalkozó, egyéni gazdálkodó, őstermelő esetében az 1. mellékletben felsorolt termékek termelésére hasznosított termőterületével

azonos megyében található az ellátni kívánt köznevelési intézmény.

A Budapesten található köznevelési intézmények esetén Pest megye minősül azonos megyének.

Hatályos cégkivonat vagy hatósági döntés, hogy a megelőző évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelme alapján az adott megyében elhelyezkedő termőterülete alapján, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást kapott.

8 pont.

3

Azon kérelmező, amelynek a jóváhagyási kérelem benyújtási időszakának kezdőnapján hatályos

·     gazdasági társaság és szövetkezet esetében nyilvántartott székhelyével, telephelyével, fióktelepével

·    egyéni vállalkozó, egyéni gazdálkodó, őstermelő esetében az 1. mellékletben felsorolt termékek termelésére hasznosított termőterületével

közvetlenül határos megyében található az ellátni kívánt köznevelési intézmény.

A Budapesten található köznevelési intézmények esetén a Pest megyével szomszédos megyék minősülnek szomszédos megyének.

4 pont

4

A szállítások kezdetét megelőző két tanév bármelyikében a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálását leginkább elősegítő kísérő intézkedéseket valósított meg.

5

Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos külön e célra létrehozott, rendszeresen frissített interaktív honlap.

A zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálását elősegítő intézkedések végrehajtását igazoló, a köznevelési intézmény vagy a fenntartó által ellenjegyzett teljesítési igazolás vagy átvételi elismervény másolata.

4 pont

6

Zöldség-gyümölcs termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett iskolai tanulmányút.

8 pont

7

Oktatási segédanyag készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése érdekében.

4 pont

8

A gyümölcs- és zöldségágazatot vagy az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek tanterven felüli oktatása.

4 pont

9

A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).

4 pont

10

Kóstoltatás: legalább egy alkalommal négy gyümölcs- és négy zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöldségféleségenként.

8 pont

11

A szállításoknak a megállapodás teljes időtartamára történő fenntartásához megfelelő garanciákat tud biztosítani:

12

A számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság a szállítások kezdetét megelőző egy vagy két lezárt üzleti évének, a beszámoló részét képező eredmény levezetés „Adózás előtti eredmény" sora pozitív előjelű, vagy

A személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő a szállítások kezdetét megelőző egy vagy két adóév személyi jövedelemadó bevallásában kimutatott vállalkozói jövedelme pozitív előjelű.

A számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság igazoló dokumentummal alátámasztott nyilatkozata arról, hogy az elmúlt egy vagy két lezárt üzleti évének, a beszámoló részét képező eredmény levezetés „Adózás előtti eredmény" sora pozitív előjelű, vagy

A személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő igazoló dokumentummal alátámasztott nyilatkozata arról, hogy az elmúlt két adóév személyi jövedelemadó bevallásában kimutatott vállalkozói jövedelme pozitív előjelű.

egy év

4 pont

 

két év

8 pont

13

A kérelmező az MVH ügyfél azonosító rendszerben bejelentett bankszámlája ellen a bejelentés óta, de legfeljebb az elmúlt három éves időszakban átutalási beszedési megbízást, sorban álló inkasszót, sorban állítás nélkül megadott inkasszót fedezethiány miatt nem utasítottak vissza, valamint tőketartozást nem tartottak nyilván.

Pénzintézeti igazolás arról, hogy a kérelmezőnek az MVH ügyfél azonosító rendszerében bejelentett bankszámlája ellen az elmúlt két éves időszakban átutalási beszedési megbízást, sorban álló inkasszót, sorban állítás nélkül megadott inkasszót fedezethiány miatt nem utasítottak vissza, valamint tőketartozást nem tartottak nyilván

4 pont

14

A kérelmező rendelkezik együttes, köztartozás mentességi igazolással

Együttes köztartozás mentességi igazolás

4 pont

4. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez53

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a ..........................................................................................................

székhelye: .....................................................................................................................................

adószáma: ...................................................... ügyfél-azonosító: .................................................

képviseli: .................................................................................... (a továbbiakban mint szállító),

másrészről a ..................................................................................................................................

székhelye: .....................................................................................................................................

adószáma: .....................................................................................................................................

képviseli: ................................................................................. (a továbbiakban mint fenntartó),

között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény vagy intézmények vonatkozásában:

1)    neve:..................................................................................................................................

székhelye: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: ………....………, az 1–6. osztályos tanulók száma: …….…..…

2)    neve:..................................................................................................................................

székhelye: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: ………....………, az 1–6. osztályos tanulók száma: …….…..…

3)    neve:..................................................................................................................................

székhelye: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: ………....………, az 1–6. osztályos tanulók száma: …….…..…

4)    neve:..................................................................................................................................

székhelye: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: ………....………, az 1–6. osztályos tanulók száma: …….…..…

5)    neve:..................................................................................................................................

székhelye: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: ………....………, az 1–6. osztályos tanulók száma: …….…..…

6)    neve:..................................................................................................................................

székhelye: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: ………....………, az 1–6. osztályos tanulók száma: …….…..…

7)    neve:..................................................................................................................................

székhelye: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: ………....………, az 1–6. osztályos tanulók száma: …….…..…

(…)

(a továbbiakban mint átvevő/átvevők) az alábbi feltételek mellett:

1. A megállapodás tárgya

A szállító vállalja, hogy a 2014/2015. tanévtől kezdődően

o a 2014/2015. tanév végéig

o a 2015/2016. tanév végéig

o a 2016/2017. tanév végéig

mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkében meghatározott iskolagyümölcs-program keretében a 2. és 5. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő/átvevők részére, a fenntartó vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és az 1–6. osztályos tanulói részére kiosztja.

2. A szállítandó termék

A szállítandó terméknek meg kell felelnie az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 10. §-a szerinti minőségi feltételeknek.

A szállítandó termék származási helye:     o Magyarország;     o EU.

Magas minőségű termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában:

Integrált termelésből származó termék aránya: ………%

Global gap tanúsítvánnyal rendelkező termék aránya: ………%

Bio termék aránya: ………%

3. A teljesítés helyszíne, helyszínei

oooo ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

oooo ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

oooo ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

oooo ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

oooo ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

oooo ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

oooo ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

oooo ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

oooo ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

oooo ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

(…)

4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése

A 2014/2015. tanévben a jelen megállapodás alapján történő szállítások időszaka:

o I. időszak:     2014.09.01 – 2014.09.28.

o II. időszak:     2014.09.29 – 2014.12.21.

o III. időszak:    2015.01.12 – 2015.03.29.

o IV. időszak:     2015.03.30 – 2015.05.03.

A teljesítési időszak alatti szállítások száma (szállítási gyakoriság): ................... alkalom/hét.

5. A szállítás időtartama és a szállítandó termék tanulónkénti heti mennyisége

Az I. időszakban a szállítás időtartama: ................ hét

 

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A II. időszakban a szállítás időtartama: ................ hét

 

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A III. időszakban a szállítás időtartama: ............... hét

 

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IV. időszakban a szállítás időtartama: ............... hét

 

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A termék kiosztásának időpontja:

o első tanóra előtt;    o tanórán;    o tanórák közti szünetben;

o tízórai szünetben;    o napköziben;    o egyéb: ………..……...………

7. Számlázás

A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére havonta vagy szállítási időszakonként, átvevőnként egy

o határozott időre szóló elszámolást tartalmazó számlát vagy

o gyűjtőszámlát állít ki.

A számlának tartalmaznia kell az átvevő azonosító adatait (név, cím, OM azonosító), az egyes szállítások időpontjait, az átadott termékek adagban kifejezett mennyiségét, továbbá a szállítólevelek számát.

A számlán kiszámlázott ellenértéket a szállító által igényelhető támogatás fedezi.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kötött megállapodások esetében a számlákat a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes tankerület részére kell megküldeni.

8. Számviteli elszámolás a fenntartónál, ha az költségvetési szerv

a)    A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele

T 41231, 41331 Tőkeváltozások

K 4414 Belföldi egyéb szállító

b)    A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként

ba) költségvetési kiadásként

T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése

K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása

bb) költségvetési bevételként

T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása

K 4642 Működési célú támogatás bevétel

Kapcsolódó tételek:

Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint

bc) Szállítói kötelezettség állományának kivezetése.

T 4414 Belföldi egyéb szállító

K 4122, 4132 Tőkeváltozás.

9. Az átvevő és a szállító kötelezettségei

Az átvevő köteles:

1.    az 1–6. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;

2.    a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;

3.    a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;

4.    a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;

5.    selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg;

6.    a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón keresztül az MVH-t értesíteni;

7.    az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.

A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről az átvevőt tájékoztatni.

A szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja.

10. Záró rendelkezések

A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékekre és termékmennyiségekre vonatkozik, valamint a megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4., 5., 6., 10., és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el.

Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a szállítót, 1 példány a fenntartót, továbbá 1 példány az MVH-t illeti meg. A fenntartó az átvevő részére másolati példányt ad át.

......................................................, 2014. ………………………..

 

 

.............................................

szállító

.............................................

fenntartó

5. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez54

A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása

1. A kérelmező azonosító adatai.

1.2. A kérelmező ügyfél-azonosítója.

2. Kapcsolattartási információk.

3. A fenntartóval kötött megállapodások száma darabban

3.1. A szállítandó termék tanulónkénti mennyisége termékenként az adagok számának megjelölésével.

4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

5. Csatolt dokumentumok,

5.1. A fenntartókkal kötött megállapodás vagy megállapodások egy eredeti példánya.

6. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.

6. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

A támogatott termékekre vonatkozó minőségi követelmények

Az e rendelet alapján támogatott terméknek az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében előírt forgalmazási előírásokban meghatározott vonatkozó követelményeken túl az alábbiaknak kell megfelelni:

1.    A gyümölcs mérete az alábbi, 1. táblázatban meghatározott méretnél nem lehet kisebb:

1. táblázat

A

B

Termék

Minimum méret

1. alma

65 mm

2. körte

60 mm

3. őszibarack

73 mm

4. nektarin

67 mm

5. szilva

28 mm

2.    A zöldség mérete az alábbi 2. táblázatban meghatározott méretnél nem lehet kisebb:

2. táblázat

A

B

Termék

Minimum méret

1. étkezési paprika

40 mm

2. paradicsom

47 mm

3.    A 100%-os zöldséglé és gyümölcslé típusai az alábbiak:

almából, körtéből, barackból és meggyből, sárgarépából, paradicsomból, céklából és sütőtökből készített 100%-os zöldséglé és gyümölcslé.

4.    A szeletelt, darabolt, előcsomagolt friss termékek a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 5. mellékletének C részében az előcsomagolt, fogyasztásra kész hűtött gyümölcsök és zöldségek esetén alkalmazható élelmiszer-adalékanyagokat tartalmazhatják, úgymint:

 

A

B

C

1

E 300

aszkorbinsav

quantum satis

2

E 301

nátrium-aszkorbát

 

3

E 302

kalcium-aszkorbát

quantum satis

4

E 330

citromsav

 

5

E 331

nátrium-citrátok

 

6

E 332

kálium-citrátok

 

7

E 333

kalcium-citrátok

 

7. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

Nyilvántartás a kiosztott termékmennyiségekről

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Hét

Kiosztási napok (H, K, Sze, Cs, P)

Kiosztási napokon jelenlévő tanulók számának heti összege(C=F)

Átvett termék-
mennyiség (adag)

Leselejtezett termék-
mennyiség (adag)

Kiosztott termék-
mennyiség (adag)
(D–E–G)

A 11.§ (2) bekezdésnek megfelelően kiosztott termék

2

mennyiség (adag)

tanulók csoportjának megjelölése

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

8. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása

1. A kérelmező azonosító adatai.

1.2. A kérelmező regisztrációs száma.

2. Kapcsolattartási információk.

3. Az igénylés alapját képező időszak megjelölése.

3.1. A megjelölt időszakban kiosztott támogatott termék teljes mennyisége.

3.2. A megjelölt időszakra igényelt támogatás összege forintban.

4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy

4.1. kijelenti, hogy a kérelemnek a tanácsi rendeletben, a bizottsági rendeletben, valamint az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendeletben foglalt feltételeit megismerte és azoknak megfelel,

4.2. kijelenti, hogy a kérelem alapját képező megállapodásban vagy megállapodásokban vállalt kötelezettségeit teljesítette,

4.3. kijelenti, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

5. Csatolt dokumentumok.

5.1. A teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, havi vagy teljesítési időszakonkénti elszámoló vagy gyűjtőszámlák másolata.

5.255

6. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.

9. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez56

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a ..........................................................................................................

székhelye: .....................................................................................................................................

adószáma: ................................................... ügyfél-azonosító: ....................................................

képviseli: .................................................................................... (a továbbiakban mint szállító),

másrészről a ..................................................................................................................................

székhelye: ....................................................................................................................................

adószáma: ....................................................................................................................................

képviseli: ................................................................................. (a továbbiakban mint fenntartó),

között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény vagy intézmények vonatkozásában:

1)    neve:..................................................................................................................................

székhelye: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: …………………, az 1–6. osztályos tanulók száma: ……...……

2)    neve:..................................................................................................................................

székhelye: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: …………………, az 1–6. osztályos tanulók száma: ……...……

3)    neve:..................................................................................................................................

székhelye: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: …………………, az 1–6. osztályos tanulók száma: ……...……

4)    neve:..................................................................................................................................

székhelye: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: …………………, az 1–6. osztályos tanulók száma: ……...……

5)    neve:..................................................................................................................................

székhelye: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: …………………, az 1–6. osztályos tanulók száma: ……...……

6)    neve:..................................................................................................................................

székhelye: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: …………………, az 1–6. osztályos tanulók száma: ……...……

7)    neve:..................................................................................................................................

székhelye: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: …………………, az 1–6. osztályos tanulók száma: ……...……

(…)

(a továbbiakban mint átvevő/átvevők) az alábbiak szerint:

1. Módosító rendelkezések

A szállító és a fenntartó az átvevő (átvevők) vonatkozásában 2013. évben megkötött és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által jóváhagyott, iskolagyümölcs szállítására vonatkozó, több tanévre szóló megállapodás (megállapodások) 4. és 5. pontját az alábbiak szerint módosítja:

4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése

A 2014/2015. tanévben a jelen megállapodás alapján történő szállítások időszaka:

o I. időszak:     2014.09.01. – 2014.09.28.

o II. időszak:     2014.09.29. – 2014.12.21.

o III. időszak:    2015.01.12. – 2015.03.29.

o IV. időszak:     2015.03.30. – 2015.05.03.

A teljesítési időszak alatti szállítások száma (szállítási gyakoriság): .............. alkalom/hét.

5. A szállítás időtartama és a szállítandó termék tanulónkénti heti mennyisége

Az I. időszakban a szállítás időtartama: ........................ hét

 

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A II. időszakban a szállítás időtartama: ................ hét

 

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A III. időszakban a szállítás időtartama: ............... hét

 

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IV. időszakban a szállítás időtartama: ............... hét

 

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hatályon kívül helyező rendelkezés

Hatályát veszti a megállapodás 9. pontja.

3. Záró rendelkezések

A jelen megállapodás-módosítást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás-módosítás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékekre és termékmennyiségekre vonatkozik, valamint a megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4., 5., 6., 10., és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el.

Jelen megállapodás-módosítás 3 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a szállítót, 1 példány a fenntartót, továbbá 1 eredeti példány az MVH-t illeti meg. A fenntartó az átvevő részére másolati példányt ad át.

......................................................, 2014. ………………………..

 

.............................................

szállító

.............................................

fenntartó

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!