nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
2015-04-01
2016-08-31
11
Jogszabály

126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § és az 5–6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) és o) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya

a) az 1. mellékletben foglalt táblázat A oszlopában meghatározott beruházásra és az ezzel közvetlenül összefüggő közmű- és útépítési munkákra,

b) az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában felsorolt földrészletekre, ide értve a telekalakítás során létrejövő új földrészleteket is,

c) a b) pont szerinti földrészleteken található, valamint megépítésre kerülő építményekre [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: beruházás], továbbá

d) a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre

terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)–(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minősül.

(5) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az (1) bekezdés szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(6) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(7)1

3. § (1)2

(2) A beruházás tekintetében az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint elhelyezendő személygépkocsik számát az egymástól 800 méter távolságon belül elhelyezkedő, jellemzően azonos használók által igénybevett építmények esetében – az érintett építményekre együttesen vonatkozóan – csak a legmagasabb értéket eredményező hasznosítási módú építmény szerinti mennyiség figyelembevételével kell megállapítani.

(3)3 Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja és 18. § (3) bekezdése szempontjából a Budapest VIII. kerület Orczy út 1. szám alatt elhelyezkedő, 36030 helyrajzi számú ingatlan, valamint az azzal határos Budapest VIII. kerület 36179 és 36806/2 helyrajzi számú ingatlan rendezettnek minősül, amennyiben ezen ingatlanok tekintetében a kerületi szabályzási tervben előírt telekhatár-rendezésre vonatkozóan a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti telekalakítási engedélyezési eljárásban az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóság a telekalakítási engedélyt megadta, függetlenül attól, hogy a telekalakítási engedély jogerőre emelkedett-e.

(4)4 A (3) bekezdésben megjelölt ingatlanok tekintetében a kerületi szabályzási tervben előírt telekhatár-rendezés ingatlan-nyilvántartási bejegyzését azt követően kell végrehajtani, hogy a Budapest VIII. kerület 36030 helyrajzi számú ingatlan az állam 1/1 arányú tulajdonába kerül.

(5)5 A Budapest VIII. kerület 36030 helyrajzi számú ingatlan Nemzeti Közszolgálati Egyetem vagyonkezelésében lévő területén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mint engedélyes (építtető) jogosult a vízjogi engedély (ideértve különösen a vízjogi létesítési, fennmaradási, illetve üzemeltetési engedélyeket) iránti kérelmet az illetékes hatósághoz önállóan benyújtani. Az engedély iránti kérelemhez az ingatlan egyéb tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, használóinak, és bármely egyéb jogosultjának a hozzájárulását nem kell csatolni, illetve beszerezni, továbbá az ingatlan egyéb tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, használóinak, illetve bármely egyéb jogosultjának hozzájárulása a vízjogi engedély kiadásához nem szükséges.

3/A. §6 A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

5. §7 E rendeletnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 224/2013. (VI. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (3)–(4) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5/A. §9 E rendeletnek az egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3. § (5) bekezdését, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat Módr2.-vel módosított C:2 és C:3 mezőjét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5/B. §10 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor11 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr3. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §12

1. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez13

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezése

Budapest VIII. kerület Orczy út 1. Hrsz. 36030;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 38–40. Hrsz. 36009;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 42. Hrsz. 36014;
Budapest VIII. kerület Korányi Sándor utca 14. Hrsz. 36038/2;
Budapest VIII. kerület Dugonics utca 9. Hrsz. 36038/2;
Budapest VIII. kerület Korányi Sándor utca 22–26. Hrsz. 36034;
Budapest VIII. kerület Dugonics utca 17–21. Hrsz. 36034;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 16. Hrsz. 35978;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 18. Hrsz. 35979;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 20. Hrsz. 35980;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 22. Hrsz. 35981;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 24. Hrsz. 35982;

Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 26. Hrsz. 35983;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 28. Hrsz. 35996;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 30. Hrsz. 35997;
Budapest VIII. kerület Sárkány utca 8. Hrsz. 35995;
Budapest VIII. kerület Nagyvárad tér Hrsz. 36806/3;
Budapest VIII. kerület Üllői út

Hrsz. 36806/2;
Budapest VIII. kerület Ludovika tér
Hrsz. 36179;
Budapest VIII. kerület
Korányi Sándor utca
Hrsz. 36031;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca
Hrsz. 35903;
Budapest VIII. kerület Dugonics utca
Hrsz. 36054;
Budapest VIII. kerület Orczy út
Hrsz. 35929/2.

általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások, beleértve:

– az általános építményeket,

– a műemléki védelem alatt álló építményeket,

– az építményen belül, építménybe beépített felvonókat, mozgólépcsőket, (beleértve a mozgójárdát is), ha annak létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges,

fás szárú növények kivágására vonatkozó engedélyezési eljárás,

kapcsolódó területek felszíni rendezése

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

vízjogi hatósági engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6.

építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

7.

az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

11.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

12.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

13.

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

14.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

15.

bányahatósági engedélyek

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

2. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez14

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

Építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

környezet- és természetvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

Katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

6.

Tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

7.

régészet és műemlékvédelem

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

8.

Közlekedés: közút

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

9.

Rendészet: a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Budapest VIII. Kerületi Rendőrkapitányság

Budapesti Rendőr-főkapitányság

10.

földművelésügy: termőföldvédelem

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

11.

földművelésügy: talajvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

12.

Egészségügy

Budapest Főváros Kormányhivatala

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

13.

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

14.

Műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

15.

Élelmiszer-biztonság

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

16.

Területrendezés

Budapest Főváros Kormányhivatala

területrendezésért felelős miniszter

17.

Földtan

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

18.

Bányászat

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

19.

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!