nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
2016-08-10
2016-08-31
16
Jogszabály

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Országos Képzési Jegyzék

1. § (1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet 1. táblázata és 2. táblázata tartalmazza.

(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Sztv.) 2. § 40. pontja szerinti ágazati szakmai érettségi végzettséggel betölthető munkakörök megjelölését a 3. melléklet tartalmazza.

(4)1 Az Sztv. 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti szakképesítéseket és az előfeltételként elfogadható mestervizsgákat a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

(6)2 Az Sztv. 4/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti agrárágazathoz tartozó szakképesítéseket a 6. melléklet tartalmazza.

2. § (1)3 Az Sztv. 29. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti, meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető – a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó – szakképesítéseknek az 1. melléklet 1. táblázata szerinti

a) szakképesítés-ráépülések,

b) iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések esetén az azonos ágazatba sorolt további, iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések

minősülnek.

(2)4 Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szervezett távoktatás esetén az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő legalább húsz százalékát a képzésben résztvevő és az oktatást végző személyek egyidejű egy helyen történő jelenlétét biztosító képzési módszerrel kell megtartani.

(3) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok e rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítésekre vonatkozó érvényességét a szakképesítésért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

(4)5 A speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális szakiskolában az 1. melléklet 1. táblázatában szereplő 32-es szintű szakképesítés is oktatható iskolai rendszerű képzés keretében, ha a szakképesítés szakképzési kerettanterve kiadásra került.

(5)6

3. § (1) Kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró folyamathoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli, munkahelyi hátterű szakképzés esetén, egy adott képzés tekintetében az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő – kérelem alapján – legfeljebb harminc százalékkal csökkenthető.

(2)7 A képzési idő csökkentésére irányuló, indoklással ellátott kérelmet az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) kell benyújtani. Az indoklásnak tartalmaznia kell a képzési idő tervezett csökkentését megalapozó gazdasági folyamat leírását, a képzési idő csökkentésének várható gazdasági előnyeit, a képzésben résztvevők tervezett létszámát, továbbá a képzési idő csökkenéséből fakadó intenzívebb képzés megvalósításának módját.

(3)8 Az NSZFH a képzési idő csökkentésének lehetőségéről és mértékéről a kérelem beérkezését követő harminc napon belül, az érintett szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével, a megjelölt gazdasági folyamat nemzetgazdaságra gyakorolt hatása, valamint a rövidebb idejű képzésből fakadó várható gazdasági, társadalmi előnyök mérlegelésével dönt.

(4)9 Az NSZFH döntése ellen a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterhez lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

2. Az OKJ módosításának eljárásrendje

4. § Az OKJ-ban szereplő szakképesítés törlését, szakképesítés adatainak megváltoztatását vagy új szakképesítés felvételét (a továbbiakban együtt: módosítás) a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezheti az Sztv. 73. § (2) bekezdés a) pontja alapján a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter).

5. § (1) A 4. § szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat a szakképesítésért felelős miniszterhez nyújtható be.

(2) A javaslathoz csatolni kell

a) a módosítási javaslat részletes indoklását, amely tartalmazza a javaslat okát, annak leírását, hogy az elérni kívánt eredmény miért csak az OKJ módosításával érhető el, milyen alternatív lehetőségek vizsgálatára került sor,

b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó előlapot

ba) a javaslattevő neve, székhelye,

bb) a módosítási javaslat típusa, megjelölve, hogy felvételre, adatok megváltoztatására, illetve törlésre irányul,

bc) a szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai, külön megjelölve a módosuló adatokat,

bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendő szakmai követelménymodul,

be) a szakképesítés kapcsolata más szakképesítésekkel,

bf) az egy év alatt képzésben résztvevők becsült száma,

bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása,

bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása,

bi) az állami foglalkoztatási szerv előrejelzése az adott szakképesítéssel betölthető munkahelyek számát illetően,

c) a szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJ-ba történő felvétele és az OKJ-ban szereplő szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítésnek az Sztv. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban szereplő új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz az OKJ-ban szereplő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével összevetve.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalmú előlap a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon is benyújtható.

6. § (1)10 A szakképesítésért felelős miniszter a javaslatot az 5. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokkal együtt nyolc napon belül véleményezésre megküldi az NSZFH-nak és egyidejűleg az Sztv. 80. §-ában meghatározott Nemzeti Képesítési Bizottságnak (a továbbiakban: NKB) vagy elutasítja azt. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt.

(2)11 Az NSZFH a szakképesítésért felelős miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NSZFH-ba való megérkezésétől számított harminc napon belül megküldi a szakképesítésért felelős miniszternek és az NKB-nak.

(3) Az NKB a szakképesítésért felelős miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NKB-hoz való megérkezésétől számított negyvenöt napon belül küldi meg a szakképesítésért felelős miniszternek.

(4)12 A szakképesítésért felelős miniszter az NKB véleményének megérkezésétől számított tizenöt napon belül – az NSZFH és az NKB szakmai véleménye figyelembevételével – dönt a javaslat szerinti OKJ módosítás kezdeményezéséről és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal, valamint az NSZFH és az NKB véleményével együtt megküldi a miniszternek kezdeményezve az OKJ módosítását, vagy elutasítja a javaslatot. Döntését az ágazati fejlesztési törekvésekkel való egybeesés, a kitűzött cél alternatív megvalósítási lehetőségei, a javaslatban megjelenített szakmai, társadalmi igények, továbbá az adatokkal alátámasztott gazdasági, munkaerő-piaci szükséglet szempontjainak figyelembe vételével hozza meg. A szakképesítésért felelős miniszter az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt.

7. § (1)13 Ha a javaslat az OKJ-ból törölt szakképesítés újrafelvételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irányul, akkor a szakképesítésért felelős miniszter a beérkezéstől számított harminc napon belül az NSZFH és az NKB véleménye nélkül is továbbíthatja a javaslatot a miniszternek, kezdeményezve az OKJ módosítását.

(2)14 Ha a szakképesítésért felelős miniszter az 5. § (1) bekezdése szerinti javaslat nélkül kezdeményezi az OKJ módosítását, akkor a kezdeményezéséhez mellékelnie kell az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, továbbá az NSZFH és az NKB véleményét is.

8. § (1) A miniszter a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezését az előírt mellékletekkel együtt a beérkezéstől számított nyolc napon belül véleményezés céljából továbbítja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (a továbbiakban: Tanács) részére.

(2) A Tanács a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a kezdeményezésnek a Tanács Titkárságához való megérkezését követően a Tanács ügyrendje szerint – de legfeljebb negyvenöt napon belül – küldi meg a miniszternek.

(3)15 A Tanács állásfoglalása, valamint az NKB és az NSZFH véleményének figyelembevételével a miniszter tizenöt napon belül dönt a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezéséről, amelynek elfogadása esetén előkészíti az OKJ módosítását.

(4)16 A Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek esetén szolgálati beosztás betöltéséhez előírt szakképesítések kivételével a miniszter – a szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével – kezdeményezi egy szakképesítés OKJ-ból való törlését, ha a szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgákon részt vevők száma a megelőző három év átlagában nem éri el az évi húsz főt.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (6) bekezdése, valamint a 6. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)17 Az e rendelettel kiadott OKJ szerinti iskolarendszeren kívüli szakképzés – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. szeptember 1-jétől indítható.

(4) A 2012. szeptember 1-jén induló iskolai rendszerű képzések a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint is indíthatók.

(5) A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 113. § (4) bekezdése szerinti felsőfokú szakképzés 2012 szeptemberében a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indítható.

(6)18 Az iskolarendszeren kívüli képzések 2013. augusztus 31-ig a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indíthatók.

(7)19 Az 1. melléklet 1. táblázatában szereplő

1. 32 720 01 azonosító számú Egészségfejlesztési segítő,

2. 55 725 01 azonosító számú Aneszteziológiai szakasszisztens,

3. 55 725 02 azonosító számú Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus,

4. 55 725 03 azonosító számú Citológiai szakasszisztens,

5. 55 723 03 azonosító számú Diabetológiai szakápoló és edukátor,

6. 55 720 01 azonosító számú Egészségügyi gyakorlatvezető,

7. 55 725 04 azonosító számú Endoszkópos szakasszisztens,

8. 55 723 04 azonosító számú Epidemiológiai szakápoló,

9. 55 726 01 azonosító számú Ergoterapeuta,

10. 55 723 05 azonosító számú Felnőtt intenzív szakápoló,

11. 55 725 05 azonosító számú Fizioterápiás szakasszisztens,

12. 55 723 06 azonosító számú Foglalkozásegészségügyi szakápoló,

13. 55 724 02 azonosító számú Fülilleszték készítő,

14. 55 723 07 azonosító számú Geriátriai és krónikus beteg szakápoló,

15. 55 723 08 azonosító számú Gyermek intenzív szakápoló,

16. 55 720 02 azonosító számú Gyógyszerkiadó szakasszisztens,

17. 55 725 06 azonosító számú Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens,

18. 55 723 09 azonosító számú Hospice szakápoló,

19. 55 725 07 azonosító számú Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens,

20. 55 725 08 azonosító számú Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens,

21. 55 725 09 azonosító számú Kémiai laboratóriumi szakasszisztens,

22. 55 725 13 azonosító számú Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens,

23. 55 723 10 azonosító számú Légzőszervi szakápoló,

24. 55 725 14 azonosító számú Mikrobiológiai szakasszisztens,

25. 55 725 15 azonosító számú Műtéti szakasszisztens,

26. 55 723 12 azonosító számú Nefrológiai szakápoló,

27. 55 723 13 azonosító számú Onkológiai szakápoló,

28. 55 723 14 azonosító számú Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató, valamint

29. 55 723 15 azonosító számú Sürgősségi szakápoló

szakképesítés esetében az iskolarendszeren kívüli szakképzés a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének kiadását követően indítható.

(8)20 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014. évi kiírásához kapcsolódó „Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program” keretében az 1. melléklet 1. táblázatában foglaltaktól eltérően az

a) 52 723 01 azonosító számú Gyakorló ápoló szakképesítés megszerzésére irányuló képzést 500–700 óra képzési idővel,

b) 52 723 02 azonosító számú Gyakorló csecsemő és gyermekápoló szakképesítés megszerzésére irányuló képzést 500–700 óra képzési idővel,

c) 55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés megszerzésére irányuló képzést 800–1200 óra képzési idővel,

d) 55 723 02 azonosító számú Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés megszerzésére irányuló képzést 800–1200 óra képzési idővel

iskolarendszeren kívüli szakképzés keretében is indíthat az egészségügyért felelős miniszter által erre kijelölt intézmény.

(9)21 A (6) bekezdés szerinti képzéseket és azok szakmai vizsgáit – a javító- és a pótlóvizsgák kivételével – 2016. március 31-ig kell befejezni.

(10)22 A 2015/2016. tanévben a 9. évfolyamon, valamint az érettségi végzettséget szerzett tanulók részére a szakközépiskolában az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő két évfolyamos felkészítés első évfolyamán megkezdett iskolai rendszerű képzések a 2015. szeptember 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint fejezhetők be.

(11)23 A 2016. szeptember 1-jén szakképzési évfolyamon induló iskolai rendszerű képzések a 35 621 01 Állattartó szakmunkás, az 54 720 01 Egészségügyi asszisztens, a 34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás, az 54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus, az 55 815 01 Fodrász, az 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens, az 55 720 03 Gyógyszertári asszisztens, a 34 582 06 Kályhás, az 55 725 10 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens, az 55 815 02 Kozmetikus, a 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló, az 55 211 06 Lakberendező, az 54 812 02 Lovastúra-vezető, a 34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó, az 54 345 02 Nonprofit menedzser, a 35 582 07 Tetőfedő, a 34 811 05 Vendéglátó eladó, a 34 853 01 Víz- és csatornaműkezelő, az 55 850 06 Vízgazdálkodó szaktechnikus és az 54 841 08 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó szakképesítések esetén a 2016. január 1-jén hatályos OKJ-hoz kiadott kerettantervek szerint is indíthatók, a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével.

(12)24 A szakgimnáziumok 9. évfolyamain induló iskolai rendszerű képzések kizárólag a 2016. szeptember 1-jén hatályos OKJ-hoz kiadott kerettantervek szerint indíthatók.

(13)25 A (16) bekezdésben foglalt kivétellel a 2016. augusztus 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket a 2016. január 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint kell befejezni.

(14)26 Az 52 345 04 Közszolgálati ügykezelő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter, a 34 861 01 Rendészeti őr, valamint az 52 861 11 Rendészeti ügyintéző szakképesítés megszerzésére irányuló képzés a rendészetért felelős miniszter, az 52 853 03 Vízügyi ügyintéző szakképesítés megszerzésére irányuló képzés a vízgazdálkodásért felelős miniszter engedélyével indítható.

(15)27 Az a tanuló, aki a 2016. évi középfokú felvételi eljárás során a 34 544 01 Vájár szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre jelentkezett és oda felvételt nyert, tanulmányait a 34 544 02 Bányaművelő szakképesítés, aki a 34 841 02 Matróz-gépkezelő szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre jelentkezett és oda felvételt nyert, a 34 841 03 Hajós szakmunkás szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kezdi meg tanulmányait a 2016/2017-es tanévben.

(16)28 2016. december 31-ig a 2016. január 1-jén hatályos OKJ, szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint indíthatja képzéseit az a felnőttképzést folytató intézmény, amely

a) a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 3. § (1) bekezdése szerint a 2016. évi képzési jegyzéken szerepel, és a MüM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal együttműködési megállapodást kötött,

b) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-5.1.1-15 „Út a munkaerőpiacra”, a GINOP-5.2.1-14 „Ifjúsági Garancia”, a GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.1.1-15 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések”, a TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések”, a TOP-6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című európai uniós forrásokból finanszírozott programok képzési jegyzékén szereplő képzéseket valósítja meg, vagy

c) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.8.1.-14-2015-00001 azonosító számú „Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program” című kiemelt projekt keretében indított gyakorló ápoló és gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítéseket, és 2017. december 31-ig az ápoló és csecsemő és gyermekápoló szakképesítéseket valósítja meg.

10. § (1) E rendelet nem érinti a hatálybalépését megelőzően megkezdett szakképzés eredményes befejezését követő szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét.

(2) A 2001. szeptember 1-je előtt megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsőfokú szakképesítést, a 2001. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt szintű szakképesítést igazolnak.

11. § (1)29

(2)30

(3)31

1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez32

1.    Az Országos Képzési Jegyzék

1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése

Szakmacsoport

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli képzési idő

A képzés munkarendje

MKKR szint

A szakképesítésért felelős miniszter

2

Szint

Tanulmányi terület

Sorszám

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

34

543

01

Abroncsgyártó

8

XIV

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

5

34

582

01

Ács

9

XVI

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

6

55

344

01

Adótanácsadó

15

XXIV

-

280-420 óra

T, TK

5

adópolitikáért felelős miniszter

7

55

621

01

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

20

XXXIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

agrárpolitikáért felelős miniszter

8

55

723

16

Alapellátási közösségi szakápoló

1

I

-

500-720 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

9

55

344

02

Államháztartási mérlegképes könyvelő

15

XXIV

1 év

320-480 óra

N, E, L, TK, T

5

számviteli szabályozásért felelős miniszter

10

54

344

04

Államháztartási ügyintéző

15

XXIV

2 év

960-1440 óra

N, E, L, S, TK, T

5

számviteli szabályozásért felelős miniszter

11

34

621

03

Állattartó szakmunkás

20

XXXIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

12

54

621

01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

20

XXXIII

2 év

-

N, E

5

agrárpolitikáért felelős miniszter

13

52

720

01

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

1

I

-

1700-2000 óra

TK

4

egészségügyért felelős miniszter

14

55

525

03

Alternatív gépjárműhajtási technikus

13

XXII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

15

55

725

01

Aneszteziológiai szakasszisztens

1

I

-

1100-1440 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

16

55

723

01

Ápoló

1

I

1 év

-

N, E

5

egészségügyért felelős miniszter

17

55

211

01

Aranyműves

4

V

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

18

55

212

02

Artista I. (a szakmairány megnevezésével)

4

XLII

1 év

-

N, E

5

oktatásért felelős miniszter

19

54

212

01

Artista II. (a szakmairány megnevezésével)

4

XLII

2 év

-

N, E

5

oktatásért felelős miniszter

20

34

543

02

Asztalos

11

XVIII

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

21

35

522

01

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

6

XI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

22

54

725

02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

1

I

2 év

1080-1320 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

23

35

841

01

Autóbuszvezető

13

XL

0,5 év

360 - 440 óra

N, E, TK

4

közlekedésért felelős miniszter

24

54

525

01

Autóelektronikai műszerész

13

XXII

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

25

34

521

01

Autógyártó

5

IX

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

26

35

523

01

Automatikai berendezés karbantartó

5

XI

1 év

600-700 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

27

54

523

01

Automatikai technikus

6

XI

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

28

54

525

02

Autószerelő

13

XXII

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

29

55

525

01

Autótechnikus

13

XXII

1 év

300- 540 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

30

54

525

03

Avionikus

13

XXII

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

31

34

582

02

Bádogos

9

XVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

32

55

861

01

Baleseti helyszínelő

22

-

-

300-600 óra

TK

5

rendészetért felelős miniszter

33

34

544

02

Bányaművelő

5

VII

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

34

54

544

01

Bányaművelő technikus

5

VII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

35

52

341

01

Becsüs

17

XXVI

-

800-1200 óra

TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

36

35

813

01

Belovagló

20

XXXIII

1 év

640-960 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

37

55

523

05

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus

6

XII

0,5 év

400-600 óra

N, E, L, TK

5

informatikáért felelős miniszter

38

32

582

01

Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

9

XVI

-

800-1200 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

39

35

621

02

Biogazdálkodó

20

XXXIII

1 év

320-480 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

40

52

861

01

Biztonságszervező

22

-

-

350-450 óra

TK

4

rendészetért felelős miniszter

41

55

343

01

Biztosítási tanácsadó

15

XXIV

-

220-340 óra

TK, T

5

pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

42

35

341

01

Boltvezető

17

XXVI

-

140-200 óra

TK, T

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

43

52

725

01

Boncmester

1

I

-

600-720 óra

TK

4

egészségügyért felelős miniszter

44

55

541

01

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

élelmiszeriparért felelős miniszter

45

34

542

01

Bőrdíszműves

10

XVII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

46

54

542

01

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

10

XVII

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

47

55

211

02

Bronzműves és szoboröntő

4

V

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

48

34

582

13

Burkoló

9

XVI

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

49

52

543

01

Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező

11

XVIII

-

700-800 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

50

53

861

01

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

22

-

-

500-700 óra

TK

5

büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

51

52

861

02

Büntetés-végrehajtási felügyelő

22

-

-

800-1500 óra

TK

4

büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

52

53

861

02

Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

22

-

-

500-1000 óra

TK

5

büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

53

53

861

03

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

22

-

-

400-700 óra

TK

5

büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

54

53

861

04

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

22

-

-

400-700 óra

TK

5

büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

55

55

861

02

Bűnügyi technikus

22

-

-

300-600 óra

TK

5

rendészetért felelős miniszter

56

54

481

01

CAD-CAM informatikus

7

XIII

2 év

960-1300 óra

N, E, L, TK, T

5

informatikáért felelős miniszter

57

34

542

02

Cipőkészítő

10

XVII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

58

55

725

03

Citológiai szakasszisztens

1

I

-

1200 -1400 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

59

35

521

01

CNC gépkezelő

5

IX

1 év

480-720 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

60

55

725

16

CT/MR szakasszisztens

1

I

-

740-800 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

61

55

541

02

Cukor- és édesipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

élelmiszeriparért felelős miniszter

62

34

811

01

Cukrász

18

XXVII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

63

35

811

04

Cukrászati részlegvezető

18

XXVII

-

480-720 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

64

34

814

01

Családi gazdálkodó

20

XXXIII.

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

65

52

761

01

Családsegítő asszisztens

3

IV

-

480-720 óra

TK

4

oktatásért felelős miniszter

66

55

723

02

Csecsemő és gyermekápoló

1

I

1 év

-

N, E

5

egészségügyért felelős miniszter

67

54

211

01

Dekoratőr

4

V

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

68

35

762

01

Demencia gondozó

2

III

1 év

600-720 óra

N, E, TK

4

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

69

55

723

03

Diabetológiai szakápoló és edukátor

1

I

-

600 - 800 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

70

35

811

05

Diétás cukrász

18

XXVII

-

210-310 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

71

35

811

03

Diétás szakács

18

XXVII

0,5 év

240–360 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

72

52

481

01

Digitális műszaki rajzoló

9

XVI

-

700-800 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

73

55

211

03

Díszítő festő

4

V

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

55

211

04

Díszlettervező

4

VI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

76

33

582

01

Díszműbádogos

9

XVI

-

240-360 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

77

34

211

01

Díszműkovács

4

V

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

oktatásért felelős miniszter

78

34

622

01

Dísznövénykertész

20

XXXIV

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

79

54

211

02

Divat- és stílustervező

4

V

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

80

55

524

01

Drog- és toxikológiai technikus

8

XV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

81

34

541

01

Édesipari termékgyártó

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

élelmiszeriparért felelős miniszter

82

32

720

01

Egészségfejlesztési segítő

1

I

-

300-400 óra

TK

3

egészségügyért felelős miniszter

83

53

853

01

Egészségügyi gázmester

1

I

-

600 - 800 óra

TK

4

egészségügyért felelős miniszter

84

55

720

01

Egészségügyi gyakorlatvezető

1

I

-

1100-1440 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

85

32

853

01

Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő

1

I

-

1100-1440 óra

TK

3

egészségügyért felelős miniszter

86

52

720

02

Egészségügyi technikai asszisztens

1

II

-

820-1000 óra

TK

4

egészségügyért felelős miniszter

87

55

344

03

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

15

XXIV

1 év

280-420 óra

N, E, L, TK, T

5

számviteli szabályozásért felelős miniszter

88

55

212

03

Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével)

4

XLII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

89

54

212

02

Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

4

XLII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

90

34

341

01

Eladó

17

XXVI

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

91

34

522

01

Elektromechanikai műszerész

6

XI

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

92

34

522

02

Elektromos gép- és készülékszerelő

6

XI

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

93

34

522

03

Elektronikai műszerész

6

XI

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

94

54

523

02

Elektronikai technikus

6

XI

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

95

55

523

01

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus

6

XII

0,5 év

400-600 óra

N, E, L, TK

5

informatikáért felelős miniszter

96

55

523

02

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus

6

XII

0,5 év

400-600 óra

N, E, L, TK

5

informatikáért felelős miniszter

97

35

861

01

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

19

XI

-

250- 350 óra

TK

4

rendészetért felelős miniszter

98

52

811

01

Élelmezésvezető

18

XXVII

-

500-700 óra

TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

99

54

541

01

Élelmiszeripari analitikus technikus

21

XXXVI

2 év

-

N, E

5

élelmiszeriparért felelős miniszter

100

54

521

01

Élelmiszeripari gépésztechnikus

21

XXXI

2 év

-

N, E

5

élelmiszeriparért felelős miniszter

101

54

541

02

Élelmiszeripari technikus

21

XXXVI

2 év

-

N, E

5

élelmiszeriparért felelős miniszter

102

55

344

04

Ellenőrzési szakelőadó

15

XXIV

-

240-360 óra

TK, T

5

számviteli szabályozásért felelős miniszter (államháztartásért felelős miniszter)

103

52

582

01

Emelőgép-ügyintéző

5

IX

-

80-120 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

104

55

725

04

Endoszkópos szakasszisztens

1

I

-

600 - 800 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

105

55

723

04

Epidemiológiai szakápoló

1

I

-

600 - 800 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

106

32

582

02

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)

5

IX

-

60-90 óra

TK

3

közlekedésért felelős miniszter

107

34

521

11

Építő- szállító- és munkagép-szerelő

5

IX

3 év

960-1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

108

55

582

04

Építőanyagipari minőségellenőr

9

XVI

-

480 680 óra

TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

109

34

582

03

Épület- és szerkezetlakatos

5

IX

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

110

54

582

01

Épületgépész technikus

5

VIII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

111

52

582

02

Épületgépészeti előkészítő

5

VIII

-

720-960 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

112

54

521

02

Erdészeti gépésztechnikus

20

XXXI

2 év

-

N, E

5

agrárpolitikáért felelős miniszter

113

34

623

01

Erdészeti szakmunkás

20

XXXII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

114

54

623

02

Erdésztechnikus

20

XXXII

2 év

-

N, E

5

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

115

54

726

03

Ergoterapeuta

1

I

2 év

1080-1320 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

116

35

522

03

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

6

XI

-

80 - 100 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

117

55

541

03

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

élelmiszeriparért felelős miniszter

118

34

541

07

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

élelmiszeriparért felelős miniszter

119

53

522

01

Erőművi blokkgépész

5

IX

-

320-480 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

120

52

522

01

Erőművi gépész

5

IX

-

640-960 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

121

35

522

02

Erősáramú berendezések felülvizsgálója

6

XI

-

90 - 120 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

122

54

522

01

Erősáramú elektrotechnikus

6

XI

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

123

55

211

07

Ezüstműves

4

V

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

124

54

543

01

Faipari technikus

11

XVIII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

125

53

861

05

Fegyveres biztonsági őr

22

-

-

250 - 350 óra

TK

4

rendészetért felelős miniszter

126

54

863

01

Fegyverműszerész

5

IX

2 év

-

N, E

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

127

34

542

03

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

10

XVII

3 év

800 - 1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

128

55

723

05

Felnőtt intenzív szakápoló

1

I

-

1100-1440 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

129

62

521

01

Felvonóellenőr

5

IX

-

250-350 óra

TK

6

iparügyekért felelős miniszter

130

32

521

01

Felvonószerelő

5

IX

-

400-600 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

131

52

815

03

Férfi fodrász-borbély

19

XXX

-

900-1000 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

132

34

542

04

Férfiszabó

10

XVII

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

133

54

211

03

Festő

4

V

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

134

34

582

04

Festő, mázoló, tapétázó

9

XVI

3 év

800 - 1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

135

34

521

02

Finommechanikai műszerész

5

IX

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

136

54

813

01

Fitness-wellness instruktor

3

XXXVII

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

sportpolitikáért felelős miniszter

137

54

725

03

Fizioterápiás asszisztens

1

I

2 év

1080-1320 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

138

54

544

02

Fluidumkitermelő technikus

5

VII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

139

54

815

01

Fodrász

19

XXX

2 év

1200-1400 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

140

34

811

06

Fogadós

18

XXVII

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

141

54

720

02

Fogászati asszisztens

1

I

2 év

1080-1320 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

142

55

723

06

Foglalkozásegészségügyi szakápoló

1

I

-

500-720 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

143

55

762

01

Foglalkozás-szervező

2

III

1 év

600-720 óra

N, E, TK

5

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

144

55

724

01

Fogtechnikus

1

-

1 év

540-660 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

145

54

724

01

Fogtechnikus gyakornok

1

II

2 év

1080-1320 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

146

52

140

01

Fogyatékkal élők gondozója

3

IV

-

480-720 óra

TK

4

oktatásért felelős miniszter

147

34

543

03

Formacikk-gyártó

8

XIV

3 év

800 - 1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

148

54

810

01

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

19

XXIX

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

149

55

861

03

Fő határrendész

22

-

-

300-500 óra

TK

5

rendészetért felelős miniszter

150

54

581

01

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

20

XXXV

2 év

-

N, E,

5

földügyért és térképészetért felelős miniszter

151

55

581

01

Földügyi térinformatikai szaktechnikus

20

XXXV

-

480-720 óra

TK, T

5

földügyért és térképészetért felelős miniszter

152

53

213

02

Fővilágosító

4

VI

-

640-760 óra

TK

4

kultúráért felelős miniszter

153

55

724

02

Fülilleszték készítő

1

II

-

300-400 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

154

35

582

01

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

5

VIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

155

55

525

02

Gázautószerelő

13

XXII

-

150-270 óra

TK

5

közlekedésért felelős miniszter

156

34

621

01

Gazda

20

XXXIII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

157

54

481

02

Gazdasági informatikus

7

XIII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK, L, T

5

informatikáért felelős miniszter

158

35

582

02

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

5

VIII

-

240-360 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

159

54

544

03

Gázipari technikus

5

VII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

160

52

522

02

Gázturbina gépész

5

IX

-

320-480 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

161

54

521

03

Gépgyártástechnológiai technikus

5

IX

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

162

34

521

03

Gépi forgácsoló

5

IX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

163

34

525

02

Gépjármű mechatronikus

13

XXII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

közlekedésért felelős miniszter

164

34

841

01

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

13

XXII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

közlekedésért felelős miniszter

165

34

525

01

Gépjárműépítő, szerelő

13

XXII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

közlekedésért felelős miniszter

166

55

723

07

Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

1

I

-

500-720 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

167

55

523

03

Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus

6

XII

0,5 év

400-600 óra

N, E, L, TK

5

informatikáért felelős miniszter

168

55

762

02

Gerontológiai gondozó

2

III

1 év

600-720 óra

N, E, TK

5

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

169

54

211

04

Grafikus

4

V

2 év

900-1340 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

170

32

525

01

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

13

XXII

-

500-860 óra

TK

3

közlekedésért felelős miniszter

171

54

543

02

Gumiipari technikus

8

XIV

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

172

54

212

03

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)

4

XLII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

173

54

723

02

Gyakorló ápoló

1

I

2 év

-

N, E

5

egészségügyért felelős miniszter

174

54

723

03

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

1

I

2 év

-

N, E

5

egészségügyért felelős miniszter

175

54

215

01

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)

4

XLII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

oktatásért felelős miniszter

176

54

725

04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

1

I

2 év

1080-1320 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

177

54

723

01

Gyakorló mentőápoló

1

I

2 év

1080-1320 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

178

54

725

05

Gyakorló szövettani asszisztens

1

I

2 év

1080-1320 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

179

53

213

03

Gyártásvezető

4

VI

-

640-760 óra

TK

5

kultúráért felelős miniszter

180

34

521

05

Gyártósori gépbeállító

5

IX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

181

55

723

08

Gyermek intenzív szakápoló

1

I

-

1200 - 1400 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

182

54

761

01

Gyermekotthoni asszisztens

2

III

2 év

1300-1560 óra

N, E, TK

5

gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

183

35

622

01

Gyógy- és fűszernövénytermesztő

20

XXXIV

1 év

320-480 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

184

52

726

01

Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

1

II

-

600-800 óra

TK

4

egészségügyért felelős miniszter

185

54

726

04

Gyógymasszőr

1

I

2 év

1080-1400 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

186

35

341

02

Gyógynövény eladó

17

XXVI

-

140-200 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

187

54

140

01

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

3

IV

2 év

900-1340 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

188

55

524

05

Gyógyszeripari szaktechnikus

8

XV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

189

34

524

01

Gyógyszerkészítmény-gyártó

8

XV

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

190

55

720

02

Gyógyszerkiadó szakasszisztens

1

I

-

1100-1440 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

191

54

720

03

Gyógyszertári asszisztens

1

I

2 év

1080-1320 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

192

52

810

01

Habilitációs kutya kiképzője

2

III

-

600-720 óra

TK

4

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

193

34

841

03

Hajós szakmunkás

13

XXII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

közlekedésért felelős miniszter

194

54

841

01

Hajózási technikus

13

XXII

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

195

52

841

01

Hajózási üzemeltetési vezető

13

XXII

-

800-1000 óra

TK

4

közlekedésért felelős miniszter

196

34

624

01

Halász, haltenyésztő

20

XXXIII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

halgazdálkodásért felelős miniszter

197

52

345

01

Hanglemez-bemutató

4

VI

-

200-320 óra

TK

3

kultúráért felelős miniszter

198

54

213

01

Hangmester

4

VI

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

199

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)

4

-

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

200

55

213

01

Hangtárvezető

4

VI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

201

55

523

06

Háztartási gépszervíz szaktechnikus

5

IX

1 év

600-800 óra

N, E, L, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

202

34

521

06

Hegesztő

5

IX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

203

55

725

06

Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens

1

I

-

600-800 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

204

54

582

02

Hídépítő és -fenntartó technikus

13

XVI

2 év

700 - 1050 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

205

52

621

01

Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

20

XXXIII

-

400-600 óra

TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

206

32

582

03

Homlokzatépítő és -szerelő

9

XVI

-

500- 700 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

207

54

863

02

Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

22

-

2 év

960-1440 óra

N, E, L, T, TK

5

honvédelemért felelős miniszter

208

55

863

01

Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

22

-

0,5 év

320-480 óra

N, E, L, T, TK

5

honvédelemért felelős miniszter

209

55

723

09

Hospice szakápoló

1

I

-

500-720 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

210

55

850

01

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

14

XXIII

0,5 év

240-360 óra

N, E, L, TK

5

környezetvédelemért felelős miniszter

211

32

851

02

Hulladéktelepkezelő

14

XXIII

-

270-450 óra

TK

3

környezetvédelemért felelős miniszter

212

55

541

04

Hús- és baromfiipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

élelmiszeriparért felelős miniszter

213

34

541

03

Húsipari termékgyártó

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

élelmiszeriparért felelős miniszter

214

32

522

01

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

5

VIII

-

160-240 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

215

34

582

05

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

5

VIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

216

35

582

03

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

5

VIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

217

54

812

01

Idegenvezető

18

XXVIII

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

218

54

347

01

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző

16

XXV

2 év

800-1200 óra

N, E, L, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

219

55

347

01

Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző

16

XXV

-

750-1000 óra

TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

220

55

344

05

IFRS mérlegképes könyvelő

15

XXIV

-

240-360 óra

TK, T

5

számviteli szabályozásért felelős miniszter

221

55

725

07

Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens

1

I

-

1100-1440 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

222

54

481

03

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

7

XII

2 év

960-1440 óra

N, E, L, TK, T

5

informatikáért felelős miniszter

223

55

481

02

Információrendszer-szervező

7

XIII

0,5 év

400-600 óra

N, E, L, TK

5

informatikáért felelős miniszter

224

54

481

06

Informatikai rendszerüzemeltető

7

XIII

2 év

960-1440 óra

N, E, L, TK, T

5

informatikáért felelős miniszter

225

53

814

01

Ingatlankezelő

19

-

-

240-360 óra

TK

5

lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter

226

52

341

02

Ingatlanközvetítő

19

XVI

-

240-360 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

227

53

341

01

Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

19

XVI

-

280-420 óra

TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

228

55

725

17

Intervenciós szakasszisztens

1

I

-

740-800 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

229

32

582

04

Ipari alpinista

19

XVI

-

150-180 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

230

34

521

04

Ipari gépész

5

IX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

231

34

543

04

Ipari gumitermék előállító

8

XIV

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

232

32

582

05

Ipari szigetelő bádogos

9

XVI

-

400-600 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

233

32

543

01

Ipari üvegműves

8

XIV

-

800-1000 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

234

52

481

02

Irodai informatikus

7

XIII

-

800-1200 óra

TK

4

informatikáért felelős miniszter

235

54

346

03

Irodai titkár

16

XXV

2 év

800-1000 óra

N, E, L, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

236

54

482

01

IT mentor

7

XIII

2 év

800-1000 óra

N, E, L, TK, T

5

informatikáért felelős miniszter

237

34

525

03

Járműfényező

13

XXII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

közlekedésért felelős miniszter

238

34

521

07

Járműipari fémalkatrész-gyártó

5

IX

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

239

55

523

07

Járműipari karbantartó technikus

5

IX

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

240

34

525

04

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

13

XXII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

közlekedésért felelős miniszter

241

34

525

05

Járműkarosszéria készítő, szerelő

13

XXII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

közlekedésért felelős miniszter

242

55

212

04

Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével)

4

XLII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

243

54

212

04

Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

4

XLII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

244

54

841

10

Jegyvizsgáló

13

XL

2 év

700 - 1050 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

245

55

211

05

Jelmeztervező

4

V

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

246

53

223

01

Jelnyelvi szaktolmács

2

III

-

200-240 óra

TK

4

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

247

52

223

01

Jelnyelvi tolmács

2

III

-

1000-1200 óra

TK

4

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

248

53

810

01

Jelző kutya kiképzője

2

III

-

400-480 óra

TK

5

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

249

32

543

02

Kádár, bognár

11

XVIII

-

640-960 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

250

32

582

07

Kályhás

9

XVI

-

600-660 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

251

54

725

06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

1

I

2 év

1080-1320 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

252

34

525

06

Karosszérialakatos

13

XXII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

közlekedésért felelős miniszter

253

34

542

05

Kárpitos

11

XVIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

254

32

212

01

Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével)

4

VI

-

400-700 óra

TK

3

kultúráért felelős miniszter

255

53

861

06

Katasztrófavédelmi főelőadó

22

-

-

240-340 óra

TK

5

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

256

52

861

03

Katasztrófavédelmi előadó

22

-

-

350-450 óra

TK

4

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

257

53

861

07

Katasztrófavédelmi referens

22

-

-

200-300 óra

TK

5

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

258

52

861

04

Katasztrófavédelmi szakelőadó

22

-

-

500-800 óra

TK

4

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

259

33

522

01

Kazángépész (12 t/h felett)

5

IX

-

200-300 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

260

32

522

02

Kazánkezelő (2-12 t/h között)

5

IX

-

280-420 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

261

32

853

02

Kéményseprő

5

XVI

-

800-1000 óra

TK

3

településüzemeltetésért felelős miniszter

262

55

725

09

Kémiai laboratóriumi szakasszisztens

1

I

-

600 - 800 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

263

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

4

V

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

kultúráért felelős miniszter

264

54

211

05

Kerámiaműves

4

V

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

265

54

341

02

Kereskedelmi képviselő

17

XXVI

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

266

32

521

02

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

6

XI

-

800-1200 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

267

54

341

01

Kereskedő

17

XXVI

2 év

720-960 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

268

34

622

02

Kertész

20

XXXIV

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

269

55

622

01

Kertészeti szaktechnikus

20

XXXIV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

agrárpolitikáért felelős miniszter

270

32

815

01

Kézápoló és műkörömépítő

19

XXX

-

350-520 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

271

54

213

06

Kiadványszerkesztő technikus

12

XIX

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

272

35

345

01

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I

19

-

1 év

480-720 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

273

55

345

01

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II

19

-

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

274

35

522

04

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

6

XI

-

50 -70 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

275

35

522

05

Kisfeszültségű FAM kábelszerelő

6

XI

-

50-70 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

276

35

522

06

Kisfeszültségű kábelszerelő

6

XI

-

120- 210 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

277

35

522

07

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő

6

XI

-

50 - 70 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

278

54

761

02

Kisgyermekgondozó, -nevelő

2

III

2 év

1300-1560 óra

N, E, TK

5

gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

279

34

543

05

Kishajóépítő, -karbantartó

13

XXII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

közlekedésért felelős miniszter

280

34

541

08

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

élelmiszeriparért felelős miniszter

281

55

212

05

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)

4

XLII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

282

54

212

05

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)

4

XLII

2 év

900-1340 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

283

55

725

11

Klinikai fogászati higiénikus

1

I

0,5 év

360-440 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

284

55

725

18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

1

I

0,5 év

360-440 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

285

54

725

07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

1

I

2 év

1080-1320 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

286

54

525

09

Kocsivizsgáló

13

XXII

2 év

800-1200 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

287

54

521

04

Kohászati technikus

5

X

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

288

35

811

06

Konyhai részlegvezető

18

XXVII

-

500-700 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

289

55

213

03

Korrektor

12

XIX

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

290

54

815

02

Kozmetikus

19

XXX

2 év

1200- 1400 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

291

34

582

07

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

9

XVI

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

292

34

582

14

Kőműves

9

XVI

3 év

800 - 1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

293

52

542

01

Könnyűipari gyártáselőkészítő

10

XVII

-

700-800 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

294

52

341

03

Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő

17

XXVI

-

400-700 óra

TK

4

kultúráért felelős miniszter

295

34

543

06

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó

12

XIX

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

296

54

850

01

Környezetvédelmi technikus

14

XXIII

2 év

960-1440 óra

N, E, L, TK

5

környezetvédelemért felelős miniszter

297

55

850

02

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

14

XXIII

0,5 év

240-360 óra

N, E, TK

5

környezetvédelemért felelős miniszter

298

55

861

04

Körzeti megbízott

22

-

-

300-500 óra

TK

5

rendészetért felelős miniszter

299

52

343

01

Közbeszerzési referens

15

XXIV

-

300-400 óra

TK

5

közbeszerzésekért felelős miniszter

300

35

522

08

Középfeszültségű FAM szerelő

6

XI

-

120 - 210 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

301

35

522

09

Középfeszültségű kábelszerelő

6

XI

-

120 - 210 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

302

54

523

03

Közlekedésautomatikai műszerész

13

XI

2 év

700 - 1050 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

303

54

345

02

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével)

4

XXXIX

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

304

62

345

01

Közművelődési szakember I.

4

XXXIX

-

340-560 óra

TK, T

6

kultúráért felelős miniszter

305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306

55

345

02

Közösségfejlesztő animátor

4

XXXIX

-

320-480 óra

TK

5

kultúráért felelős miniszter

307

34

582

09

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

5

VIII

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

308

52

861

05

Közterület-felügyelő

22

-

-

300 - 500 óra

TK

4

rendészetért felelős miniszter

309

54

841

02

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

13

XL

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

310

54

345

01

Közszolgálati ügyintéző

22

XXXVIII

2 év

-

N

5

közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter

311

52

345

04

Közszolgálati ügykezelő

22

XXXVIII

-

1700-2000 óra

TK

4

közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter

312

32

621

01

Kutyakozmetikus

20

XXXIII

-

320-480 óra

TK

3

agrárpolitikáért felelős miniszter

313

55

861

05

Kutyavezető-rendőr

22

-

-

600-900 óra

TK

5

rendészetért felelős miniszter

314

33

861

01

Kutyavezető-vagyonőr

22

-

-

250 - 350 óra

TK

3

rendészetért felelős miniszter

315

32

544

01

Külszíni bányász

5

VII

-

480-720 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

316

32

815

02

Lábápoló

19

XXX

-

250-370 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

317

52

211

02

Lakberendező

19

XXVI

-

520-720 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

318

35

623

01

Lakott-területi fakitermelő

20

XXXII

-

140-260 óra

TK

4

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

319

54

725

08

Látszerész és optikai árucikk-kereskedő

19

XXIX

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

320

54

841

03

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

13

XL

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

321

55

723

10

Légzőszervi szakápoló

1

I

-

600 - 800 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

322

55

582

01

Létesítményi energetikus

5

VIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

323

54

841

11

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

17

XL

2 év

960-1440 óra

N, E, L, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

324

52

812

02

Lovastúra-vezető

18

XXVIII

-

720-960 óra

TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

325

34

621

02

Lovász

20

XXXIII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

326

52

861

06

Magánnyomozó

22

-

-

450 - 650 óra

TK

4

rendészetért felelős miniszter

327

54

582

03

Magasépítő technikus

9

XVI

2 év

800 - 1000 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

328

55

541

05

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

élelmiszeriparért felelős miniszter

329

35

861

02

Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

19

IX

-

200 - 400 óra

TK

4

rendészetért felelős miniszter

330

54

523

04

Mechatronikai technikus

5

IX

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

331

34

523

01

Mechatronikus-karbantartó

5

XI

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

332

35

522

17

Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője

6

XI

-

400 - 600 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

333

32

621

02

Méhész

20

XXXIII

-

240-360 óra

TK

3

agrárpolitikáért felelős miniszter

334

54

582

04

Mélyépítő technikus

9

XVI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

335

55

762

03

Mentálhigiénés asszisztens

2

III

1 év

600-720 óra

N, E, TK

5

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

336

55

723

11

Mentőápoló

1

I

0,5 év

360-440 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

337

34

521

08

Mezőgazdasági gépész

20

XXXI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

338

54

521

05

Mezőgazdasági gépésztechnikus

20

XXXI

2 év

-

N, E

5

agrárpolitikáért felelős miniszter

339

35

521

02

Mezőgazdasági gépjavító

20

XXXI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

340

54

621

02

Mezőgazdasági technikus

20

XXXIII

2 év

-

N, E

5

agrárpolitikáért felelős miniszter

341

52

347

07

Migrációs ügyintéző

22

-

-

250 - 350 óra

TK

4

idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter

342

55

725

14

Mikrobiológiai szakasszisztens

1

I

-

600 - 800 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

343

55

213

04

Mobilalkalmazás fejlesztő

7

XIII

0,5 év

400-600 óra

N, E, L, TK

5

informatikáért felelős miniszter

344

34

541

04

Molnár

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

élelmiszeriparért felelős miniszter

345

34

525

07

Motorkerékpár-szerelő

13

XXII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

közlekedésért felelős miniszter

346

53

810

02

Mozgássérültet segítő kutya kiképzője

2

III

-

400-480 óra

TK

4

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

347

54

213

03

Mozgókép- és animációkészítő

4

VI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

348

52

213

01

Mozgóképgyártó

4

VI

-

440-560 óra

TK

4

kultúráért felelős miniszter

349

53

213

05

Mozgóképgyártó hangtechnikus

4

VI

-

440-560 óra

TK

4

kultúráért felelős miniszter

350

52

341

04

Mozgóképterjesztő és -üzemeltető

4

VI

-

440-560 óra

TK

4

kultúráért felelős miniszter

351

62

521

02

Mozgólépcső ellenőr

5

IX

-

250-350 óra

TK

6

iparügyekért felelős miniszter

352

33

521

01

Mozgólépcső karbantartó-szerelő

5

IX

-

120-180 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

353

55

213

05

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

7

XIII

0,5 év

400-600 óra

N, E, L, TK

5

informatikáért felelős miniszter

354

35

542

01

Munkaruha- és védőruha-készítő

10

XVII

-

230-350 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

355

52

862

01

Munkavédelmi technikus

19

-

-

240-360 óra

TK

4

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

356

34

521

09

Műanyagfeldolgozó

8

XIV

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

357

54

521

06

Műanyagfeldolgozó technikus

8

XIV

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

358

35

543

01

Műbútorasztalos

11

XVIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

359

55

582

02

Műemlékfenntartó technikus

9

XVI

1 év

400 - 600 óra

N, E, L, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

360

35

582

04

Műemléki díszítőszobrász

9

XVI

1 év

400 - 600 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

361

35

582

05

Műemléki helyreállító

9

XVI

1 év

400 - 600 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

362

54

481

05

Műszaki informatikus

7

XIII

2 év

960-1440 óra

N, E, L, TK, T

5

informatikáért felelős miniszter

363

55

524

03

Műszeres analitikus

8

XV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

364

52

211

01

Műtárgyvédelmi munkatárs

4

V

-

850-1270 óra

TK

4

kultúráért felelős miniszter

365

55

725

15

Műtéti szakasszisztens

1

I

-

1100-1440 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

366

32

725

01

Műtőssegéd-gipszmester

1

I

-

500-720 óra

TK

3

egészségügyért felelős miniszter

367

54

211

10

Művészeti és médiafotográfus

4

V

2 év

900-1340 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

368

55

723

12

Nefrológiai szakápoló

1

I

-

1200 - 1400 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

369

53

215

01

Népi játék és kismesterségek oktatója

4

V

-

180-200 óra

TK

4

kultúráért felelős miniszter

370

34

215

01

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

4

V

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

kultúráért felelős miniszter

371

55

212

06

Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével)

4

XLII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

372

54

212

06

Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

4

XLII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

373

32

761

01

Nevelőszülő

2

III

-

500-600 óra

TK

3

gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

374

52

345

05

Nonprofit menedzser

15

XXIV

-

800-1000 óra

TK, T

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

375

34

542

06

Női szabó

10

XVII

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

376

55

621

02

Növényvédelmi szaktechnikus

20

XXXIV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

agrárpolitikáért felelős miniszter

377

55

850

03

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

14

XXIII

0,5 év

240-360 óra

N, E, L, TK

5

környezetvédelemért felelős miniszter

378

55

725

19

Nukleáris medicina szakasszisztens

1

I

-

740-800 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

379

32

810

02

Nyíltvízi- vízimentő

19

XXIII

-

200-350 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

380

52

345

03

Nyilvántartási és okmányügyintéző

22

-

-

500 -700 óra

TK

4

közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter

381

32

524

01

Nyomástartóedény-gépész

5

IX

-

160-240 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

382

55

213

07

Nyomdaipari szaktechnikus

12

XIX

-

320-480 óra

TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

383

54

213

07

Nyomdaipari technikus

12

XIX

2 év

800 - 1000 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

384

62

344

01

Okleveles adóellenőrzési szakértő

15

XXIV

-

160-240 óra

TK, T

6

adópolitikáért felelős miniszter

385

62

344

02

Okleveles forgalmiadó-szakértő

15

XXIV

-

160-240 óra

TK, T

6

adópolitikáért felelős miniszter

386

62

344

03

Okleveles jövedelemadó-szakértő

15

XXIV

-

200-300 óra

TK, T

6

adópolitikáért felelős miniszter

387

62

344

04

Okleveles nemzetköziadó-szakértő

15

XXIV

-

200-300 óra

TK, T

6

adópolitikáért felelős miniszter

388

55

861

06

Okmányvizsgáló

22

-

-

300-500 óra

TK

5

rendészetért felelős miniszter

389

32

521

03

Olvasztár és öntő

5

IX

-

770-1150 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

390

55

723

13

Onkológiai szakápoló

1

I

-

720-800 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

391

34

725

01

Optikai üvegcsiszoló

19

XXIX

3 év

800 - 1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

392

32

521

04

Órás

6

IX

-

240-360 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

393

33

542

01

Ortopédiai cipész

10

XVII

-

800 - 1000 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

394

32

726

01

Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

1

II

-

2000-2400 óra

TK

3

egészségügyért felelős miniszter

395

54

726

02

Ortopédiai műszerész

1

II

2 év

1080-1320 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

396

55

523

04

Orvosi elektronikai technikus

6

XI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

397

32

140

01

Óvodai dajka

3

IV

-

320-420 óra

TK

3

oktatásért felelős miniszter

398

32

521

05

Öntészeti mintakészítő

5

IX

-

770-1150 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

399

54

211

06

Ötvös

4

V

2 év

900-1340 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

400

52

345

06

Pályázati-támogatási asszisztens

15

XXIV

-

700-800 óra

TK

4

számviteli szabályozásért felelős miniszter

401

54

212

07

Pantomimes

4

-

2 év

1400 - 1600 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

402

32

543

03

Papírgyártó és -feldolgozó

8

XIV

-

800-1200 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

403

55

524

04

Papíripari technikus

8

XIV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

404

54

581

02

Parképítő és fenntartó technikus

20

XXXIV

2 év

-

N, E

5

agrárpolitikáért felelős miniszter

405

35

521

03

Patkolókovács

20

XXXIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

406

54

140

02

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

3

IV

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408

34

541

05

Pék

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

élelmiszeriparért felelős miniszter

409

55

344

06

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

15

XXIV

-

240-360 óra

TK, T

5

számviteli szabályozásért felelős miniszter

410

54

343

01

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

15

XXIV

2 év

960-1440 óra

N, E, L, S, TK, T

5

pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

411

54

344

01

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

15

XXIV

2 év

960-1440 óra

N, E, L, S, TK, T

5

számviteli szabályozásért felelős miniszter

412

54

720

04

Perioperatív asszisztens

1

I

2 év

1080-1320 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

413

34

811

03

Pincér

18

XXVII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

414

52

544

01

Pirotechnikus

8

XIV

-

320-480 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

415

54

841

09

Postai üzleti ügyintéző

17

XL

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

postaügyért felelős miniszter

416

55

762

04

Pszichiátriai gondozó

2

III

1 év

600-720 óra

N, E, TK

5

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

417

55

723

14

Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató

1

I

-

1200-1440 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

418

54

725

09

Radiográfiai asszisztens

1

I

2 év

1400-1700 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

419

54

762

01

Rehabilitációs nevelő, segítő

2

III

2 év

1300-1560 óra

N, E, TK

5

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

420

35

582

06

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

9

XVI

1 év

400 - 600 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

421

34

861

01

Rendészeti őr

22

XXXVIII

3 év

-

N

4

rendészetért felelős miniszter

422

62

861

01

Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével)

22

-

-

800-1600 óra

TK

6

rendészetért felelős miniszter

423

52

861

11

Rendészeti ügyintéző

22

XXXVIII

-

1700-2000 óra

TK

4

rendészetért felelős miniszter

424

52

345

07

Rendezvényszervező

4

XXXIX

-

480-720 óra

TK

4

kultúráért felelős miniszter

425

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)

22

XXXVIII

2 év

1800-2500 óra

N, E, TK

5

rendészetért felelős miniszter

426

55

861

07

Rendőr zászlós

22

-

-

400-600 óra

TK

5

rendészetért felelős miniszter

427

54

525

10

Repülőgép-szerelő

13

XXII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

428

52

522

03

Robbanásbiztos berendezés kezelője

6

XI

-

120 - 210 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

429

54

542

02

Ruhaipari technikus

10

XVII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

430

52

322

01

Segédkönyvtáros

4

IV

-

420-480 óra

TK

4

kultúráért felelős miniszter

431

52

322

02

Segédlevéltáros és ügykezelő

4

IV

-

420-480 óra

TK

4

kultúráért felelős miniszter

432

53

211

01

Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével)

4

V

-

640-960 óra

TK

4

kultúráért felelős miniszter

433

35

811

01

Sommelier

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

4

élelmiszeriparért felelős miniszter

434

35

541

01

Speciális állatfeldolgozó

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

4

élelmiszeriparért felelős miniszter

435

53

815

01

Speciális lábápoló

19

XXX

-

800-1040 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

436

54

813

02

Sportedző (a sportág megjelölésével)

3

XXXVII

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

sportpolitikáért felelős miniszter

437

55

726

02

Sportmasszőr

1

I

1 év

600-800 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

438

52

813

01

Sportszervező, -menedzser

3

XXXVII

-

400-500 óra

TK

5

sportpolitikáért felelős miniszter

439

52

462

01

Statisztikai és gazdasági ügyintéző

15

XXIV

-

800-1200 óra

TK, T

4

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

440

53

213

06

Stúdióvezető

4

VI

-

440-560 óra

TK

4

kultúráért felelős miniszter

441

55

725

20

Sugárterápiás szakasszisztens

1

I

-

740-800 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

442

55

723

15

Sürgősségi szakápoló

1

I

-

1200 - 1400 óra

TK

5

egészségügyért felelős miniszter

443

55

541

06

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

élelmiszeriparért felelős miniszter

444

34

811

04

Szakács

18

XXVII

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

445

55

343

02

Szakképesített bankreferens

15

XXIV

-

280-420 óra

TK, T

5

pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

446

35

522

10

Szakszolgálati FAM szerelő

6

XI

-

50 - 70 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

447

52

812

03

Szállodahajós, szállodai személyzet

18

XXVII

-

800-1000 óra

TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

448

52

812

01

Szállodai recepciós

18

XXVII

-

600-800 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

449

34

523

02

Számítógép-szerelő, karbantartó

7

XIII

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

informatikáért felelős miniszter

450

34

582

10

Szárazépítő

9

XVI

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

451

32

861

01

Személy- és vagyonőr

22

-

-

300 - 500 óra

TK

3

rendészetért felelős miniszter

452

55

813

01

Személyi edző

3

XXXVII

-

200-300 óra

TK

5

sportpolitikáért felelős miniszter

453

55

762

05

Szenvedélybeteg gondozó

2

III

1 év

600-720 óra

N, E, TK

5

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

454

52

815

04

Szépségtanácsadó

19

XXX

-

600-700 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

455

53

213

07

Szerkesztő műsorvezető

4

VI

-

640-960 óra

TK

4

kultúráért felelős miniszter

456

34

521

10

Szerszámkészítő

5

IX

3 év

900-1300 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

457

35

542

02

Szíjgyártó és nyerges

10

XVII

-

320-480 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

458

55

212

01

Színész

4

XLII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

459

54

521

07

Színháztechnikus, szcenikus

4

VI

2 év

780-980 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

460

54

521

08

Színpad- és porond technikus

4

VI

2 év

-

N, E

5

kultúráért felelős miniszter

461

55

521

02

Színpadi fénytervező

4

VI

0,5 év

120-160 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

462

55

521

03

Színpadi magasépítő

4

VI

1 év

-

N, E

5

kultúráért felelős miniszter

463

54

211

07

Szobrász

4

V

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

464

54

762

02

Szociális asszisztens

2

III

2 év

1300-1560 óra

N, E, TK

5

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

465

34

762

01

Szociális gondozó és ápoló

2

III

3 év

1300-1560 óra

N, E, TK

4

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

466

54

762

03

Szociális szakgondozó

2

III

2 év

1300-1560 óra

N, E, TK

5

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

467

55

762

06

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

2

III

1 év

600-720 óra

N, E, TK

5

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

468

54

213

05

Szoftverfejlesztő

7

XIII

2 év

960-1440 óra

N, E, L, TK, T

5

informatikáért felelős miniszter

469

55

212

07

Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével)

4

XLII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

470

54

212

08

Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

4

XLII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

kultúráért felelős miniszter

471

34

541

06

Szőlész-borász

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

élelmiszeriparért felelős miniszter

472

55

725

21

Szövettani szakasszisztens

1

I

0,5 év

360-440 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

473

52

813

02

Tánc instruktor

3

XXXVII

-

400-500 óra

TK

5

sportpolitikáért felelős miniszter

474

55

212

08

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)

4

XLII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

475

54

212

09

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)

4

XLII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

476

52

814

01

Társasházkezelő

19

-

-

200-300 óra

TK

4

lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter

477

34

541

09

Tartósítóipari szakmunkás

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

élelmiszeriparért felelős miniszter

478

55

541

07

Tartósítóipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

élelmiszeriparért felelős miniszter

479

55

581

02

Távérzékelési szaktechnikus

20

XXXV

-

480-720 óra

TK

5

földügyért és térképészetért felelős miniszter

480

54

523

05

Távközlési technikus

6

XII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

5

informatikáért felelős miniszter

481

52

523

01

Távközlési üzemeltető

6

XII

-

800-1200 óra

TK

4

informatikáért felelős miniszter

482

35

841

02

Tehergépkocsi-vezető

13

XL

0,5 év

360 - 440 óra

N, E, TK

4

közlekedésért felelős miniszter

483

34

541

10

Tejipari szakmunkás

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

élelmiszeriparért felelős miniszter

484

55

541

08

Tejipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

élelmiszeriparért felelős miniszter

485

55

850

04

Települési környezetvédelmi szaktechnikus

14

XXIII

0,5 év

240-360 óra

N, E, TK

5

környezetvédelemért felelős miniszter

486

53

213

08

Televíziós kameraman

4

VI

-

440-560 óra

TK

5

kultúráért felelős miniszter

487

52

853

01

Temetkezési szolgáltató

19

-

-

150 - 250 óra

TK

4

településüzemeltetésért felelős miniszter

488

55

481

01

Térinformatikus

7

XIII

1 év

800-1200 óra

N, E, L, TK

5

informatikáért felelős miniszter

489

55

581

03

Térképész szaktechnikus

20

XXXV

1 év

480-720 óra

N, E, TK, L, T

5

földügyért és térképészetért felelős miniszter

490

32

850

01

Természetvédelmi munkatárs

14

XXIII

-

320-480 óra

TK

3

környezetvédelemért felelős miniszter

491

55

850

05

Természetvédelmi szaktechnikus

14

XXIII

0,5 év

240-360 óra

N, E, TK, L

5

környezetvédelemért felelős miniszter

492

33

861

02

Testőr

22

-

-

320-450 óra

TK

3

rendészetért felelős miniszter

493

34

582

15

Tetőfedő

9

XVI

3 év

800 -1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

494

32

542

01

Textilanyaggyártó

10

XVII

-

480-720 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

495

54

542

03

Textilipari technikus

10

XVII

2 év

800- 1200 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

496

54

211

08

Textilműves

4

V

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

497

32

542

02

Textiltisztító és textilszínező

10

XVII

-

480-720 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

498

32

853

03

Tisztítás-technológiai szakmunkás

19

XXVII

-

400 – 540 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

499

52

853

02

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető

19

XXVII

-

200-260 óra

TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

500

32

341

01

Töltőállomás-kezelő

17

XXVI

-

280-420 óra

TK, T

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

501

54

812

03

Turisztikai szervező, értékesítő

18

XXVIII

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

502

52

861

08

Tűzoltó I.

22

-

-

800-1100 óra

TK

4

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

503

53

861

08

Tűzoltó szerparancsnok

22

-

-

700-900 óra

TK

5

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

504

53

861

09

Tűzoltósági referens

22

-

-

300-500 óra

TK

5

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

505

52

861

10

Tűzvédelmi előadó

22

-

-

300-400 óra

TK

4

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

506

53

861

10

Tűzvédelmi főelőadó

22

-

-

200-300 óra

TK

5

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

507

32

810

01

Uszodamester

19

XXIII

-

200-350 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

508

34

582

11

Útépítő

13

XVI

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

közlekedésért felelős miniszter

509

54

582

05

Útépítő és -fenntartó technikus

13

XVI

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

510

32

582

08

Útfenntartó

13

XVI

-

400-480 óra

TK

3

közlekedésért felelős miniszter

511

53

213

09

Utómunka szakasszisztens

4

VI

-

440-560 óra

TK

5

kultúráért felelős miniszter

512

52

841

02

Ügyfélszolgálati ügyintéző

19

XXV

-

700-800 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

513

32

543

04

Üvegcsiszoló

19

XXIX

-

900-1300 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

514

54

211

09

Üvegműves

4

V

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

515

32

543

05

Üveggyártó

8

XIV

-

480-720 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

516

54

340

01

Üzleti szolgáltatási munkatárs

15

XXIV

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

517

55

863

02

Vadászpuska műves

5

IX

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

518

54

625

01

Vadgazdálkodási technikus

20

XXXII

2 év

-

N, E

5

vadgazdálkodásért felelős miniszter

519

53

810

03

Vakvezető kutya kiképzője

2

III

-

400-480 óra

TK

5

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

520

54

344

02

Vállalkozási és bérügyintéző

15

XXIV

2 év

960-1440 óra

N, E, L, S, TK, T

5

számviteli szabályozásért felelős miniszter

521

55

344

07

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

15

XXIV

1 év

320-480 óra

N, E, L, TK, T

5

számviteli szabályozásért felelős miniszter

522

52

841

02

Váltókezelő

13

XL

-

400-600 óra

TK

4

közlekedésért felelős miniszter

523

54

344

03

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

15

XXIV

2 év

960-1440 óra

N, E, L, S, TK, T

5

adópolitikáért felelős miniszter

524

32

521

06

Vas- és acélfeldolgozó

5

IX

-

960 - 1200 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

525

54

582

06

Vasútépítő és -fenntartó technikus

13

XVI

2 év

700 - 1050 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

526

54

841

05

Vasútforgalmi szolgálattevő

13

XL

2 év

700 - 1050 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

527

54

841

06

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

13

XL

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

528

54

525

11

Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő

13

XXII

2 év

700-1050 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

529

54

525

12

Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője

13

XXII

2 év

700-1050 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

530

54

525

13

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője

13

XXII

2 év

700-1050 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

531

52

841

03

Vasúti személypénztáros

13

XL

-

400-600 óra

TK

4

közlekedésért felelős miniszter

532

55

525

04

Vasútijármű-technikus és diagnosztikus

13

XXII

1 év

320-480 óra

N, E, TK

5

közlekedésért felelős miniszter

533

54

524

03

Vegyész technikus

8

XV

2 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

534

34

524

02

Vegyipari rendszerkezelő

8

XV

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

535

55

524

06

Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus

8

XV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

536

54

811

01

Vendéglátásszervező

18

XXVII

2 év

900-1300 óra

N, E, TK

5

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

537

35

811

02

Vendéglátó-üzletvezető

18

XXVII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

538

55

211

08

Vésnök

4

V

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

oktatásért felelős miniszter

539

55

581

04

Vidékfejlesztési szaktechnikus

20

XXXIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

5

agrárpolitikáért felelős miniszter

540

35

522

11

Villamos alállomás kezelő

6

XI

-

160-240 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

541

52

522

04

Villamos berendezés szerelő és üzemeltető

6

XI

-

700-800 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

542

35

522

12

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

6

XI

-

400-600 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

543

35

522

13

Villamos gép és -készülék üzemeltető

6

XI

-

640-960 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

544

35

522

14

Villamos hálózat kezelő

6

XI

-

160-240 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

545

35

522

15

Villamos távvezeték építő, üzemeltető

6

XI

-

240-360 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

546

35

522

16

Villámvédelmi felülvizsgáló

6

XI

-

100 - 200 óra

TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

547

34

522

04

Villanyszerelő

6

XI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

548

35

215

02

Virágdekoratőr

20

XXVI

1 év

240-360 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

549

34

215

04

Virágkötő és virágkereskedő

20

XXVI

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

550

34

582

12

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

5

VIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

551

55

853

01

Vízépítő szaktechnikus

23

XLI

1 év

800-1000 óra

N, E, TK

5

vízgazdálkodásért felelős miniszter

552

54

853

02

Vízgazdálkodó technikus

23

XLI

2 év

-

N, E

5

vízgazdálkodásért felelős miniszter

553

35

582

08

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

5

VIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

554

54

853

03

Vízgépészeti technikus

23

XLI

2 év

-

N, E

5

vízgazdálkodásért felelős miniszter

555

35

525

01

Vizi sportmotor-szerelő

13

XXII

1 év

300-540 óra

N, E, TK

4

közlekedésért felelős miniszter

556

54

853

04

Víziközmű technikus

23

XLI

2 év

-

N, E

5

vízgazdálkodásért felelős miniszter

557

55

853

02

Vízminőség-védelmi szaktechnikus

23

XLI

0,5 év

400-500 óra

N, E, TK

5

vízgazdálkodásért felelős miniszter

558

34

853

02

Vízügyi szakmunkás

23

XLI

3 év

-

N, E

4

vízgazdálkodásért felelős miniszter

559

52

853

03

Vízügyi ügyintéző

23

XLI

-

1700-2000 óra

TK

4

vízgazdálkodásért felelős miniszter

560

32

582

06

Vízszigetelő, melegburkoló

9

XVI

-

400-500 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

561

55

213

02

Webfejlesztő

7

XIII

0,5 év

400-600 óra

N, E, L, TK

5

informatikáért felelős miniszter

562

35

622

02

Zöldség- és gyümölcstermesztő

20

XXXIV

1 év

320-480 óra

N, E, TK

4

agrárpolitikáért felelős miniszter

2. táblázat: részszakképesítések

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Szakképesítés azonosító száma

Részszakképesítések megnevezése

Szakmacsoport