nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
32/2012. (VII. 19.) BM utasítás
a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről
2015-09-19
2016-07-16
5
Jogszabály

32/2012. (VII. 19.) BM utasítás

a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés alapján – figyelemmel továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet 12. §-ában, a szolgálati fegyvernek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál történő rendszeresítéséről, viseléséről, használatáról és tárolásáról szóló 5/1999. (X. 27.) TNM rendelet 17. §-ában, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 95. §-ában foglalt rendelkezésekre is – a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásának, kezelésének és megőrzésének szabályozása érdekében a következő utasítást adom ki:

1. Bevezető rendelkezések

1. §1 A jelen utasítás hatálya – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, továbbá az Országos Vízügyi Főigazgatóság kivételével – a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás 1. melléklet 4. függelék A) pont 1. alpontjában és B) pontjában meghatározott szervekre (a továbbiakban együtt: önálló belügyi szervek), valamint fegyverviselésre jogosult személyi állományukra terjed ki.

2. § A jelen utasítás alkalmazásában:

1. egyedi engedélyes lőfegyver, lőszer: a külföldi fegyveres szolgálatellátásra vezényelt állomány általi használatra szánt, nem rendszeresített olyan lőfegyver, lőszer, amelynek külszolgálati alkalmazására a belügyminiszter egyedi engedélyt adott;

2. fegyverkarbantartó helyiség: a szolgálati lőfegyverek, lőszerek karbantartására kijelölt, karbantartó asztallal berendezett, a fegyverek szétszerelését bemutató oktató táblákat, a karbantartáshoz szükséges eszközöket tartalmazó, karbantartó anyagokkal és azok tárolására alkalmas szekrénnyel, polccal, tárolóedénnyel ellátott közös használatú helyiség;

3. fegyverszoba: a szolgálati lőfegyverek és a hozzájuk kiadott tartozékok, valamint a szolgálati lőszerek tárolására kialakított, ráccsal, biztonsági zárral, valamint az átlátható tárolást biztosító berendezési tárgyakkal (állványok, rekeszek, szekrények stb.) felszerelt helyiség, amely biztonságtechnikai védelemmel és egyéb megfelelő mechanikus őrzés-védelmi rendszerrel is felszerelhető;

4. fegyver, lőszer kiadási és visszavételi okmányok: az 1–3. melléklet szerinti okmányok, valamint az ezen okmányok adattartalmával megegyező vagy további szigorítást előíró házi készítésű, az iratkezelési szabályok betartásával készített okmányok;

5. szolgálati lőfegyver, lőszer: a szolgálati feladat végrehajtásához a fegyverzeti normában személyi alapfelszerelésként, személyhez, beosztáshoz, technikai eszközhöz rendelt felszerelésként, alegység- és egységkészletként meghatározott, jogszabály alapján rendszeresített vagy alkalmazásba vett lőfegyver, lőszer;

6. töltő-ürítő hely: az önálló belügyi szerv objektumán belül kialakított olyan hely vagy helyiség, amelynek berendezési tárgyai biztosítják a szolgálati lőfegyverek töltésének és ürítésének biztonságos végrehajtását.

2. A használatra kiadott szolgálati lőfegyverek, lőszerek tárolása

3. § (1)2 A szolgálati lőfegyverek és a hozzájuk kiadott tartozékok, valamint a szolgálati lőszerek – a (2), az (5) és a (10) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önálló belügyi szerveknél, az erre a célra kialakított fegyverszobában, csoportosan tárolhatók.

(2) A személyi felszerelésként kiadott maroklőfegyverek a szolgálati helyen – egyénileg vagy csoportosan –

a) biztonsági zárral ellátott és gyurmalakat alkalmazására kialakított páncél-, vagy megfelelő erősségű vaslemez- szekrényben,

b) biztonsági zárral felszerelt, megfelelő erősségű, gyurmalakat alkalmazására kialakított faszekrényben, vagy

c) rögzített, biztonságosan zárható, gyurmalakat alkalmazására kialakított vaslemez ládában

is tárolhatók.

(3) Azokban a helyiségekben, ahol ügyfelek is megjelenhetnek, a (2) bekezdés szerinti csoportos tárolás nem végezhető.

(4) Az egyéni tárolási módra engedély alapján jogosultak körét az önálló belügyi szerv vezetője határozza meg.

(5) Ahol a fegyverszoba kialakítása nem lehetséges, a szolgálati lőfegyverek, lőszerek

a) a körletfolyosón vagy az ügyeleti helyiségben elhelyezett, biztonsági zárral és gyurmalakat alkalmazására kialakított páncél-, vagy megfelelő erősségű vaslemezszekrényben, illetve rögzített vaslemezkazettában,

b) a körletfolyosón falba épített, ajtóval, biztonsági zárral zárható, gyurmalakat használatára is alkalmassá tett, kézi erővel nem bontható tárolóban, vagy

c) puskák, karabélyok és sorozatlövő lőfegyverek (gépkarabélyok, géppuskák, géppisztolyok) esetén a körletfolyosón vagy az ügyeleti helyiségben elhelyezett lezárható és további mechanikai szerkezet (pl. sátorvason átfűzött és külön zárószerkezettel rögzített lánc, vasrúd) használatára alkalmas fegyvertámlán

is tárolhatók.

(6) Az (5) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott tárolási eszközöket az ügyfélforgalomtól fizikailag elzárva úgy kell elhelyezni, hogy azokat az ügyeleti szolgálat folyamatosan figyelemmel tudja kísérni, ideértve a kamerán keresztül történő megfigyelést is.

(7) Tábori körülmények között a táborparancsnok a jelen utasításban foglaltaknak megfelelő módon a szolgálati lőfegyverek, lőszerek tárolására fegyversátrat vagy más, biztonságos tárolóhelyet köteles kijelölni, továbbá köteles annak őrzését biztosítani.

(8) Az egyedi engedélyes lőfegyvereknek és tartozékaiknak, illetve lőszereknek a külszolgálat tartama alatti biztonságos tárolása iránt – a helyi sajátosságok figyelembevételével – a kontingensparancsnok intézkedik.

(9) Jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérő rendelkezésének hiányában szolgálati lőfegyver, lőszer még ideiglenesen sem tárolható

a)3 szolgálati járműben őrizet nélkül, ide nem értve az őrzött telephelyen álló, lezárt harcjárműbe beépített, illetve a (10) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tárolt nehéz beavatkozó robot tartozékaként rendszeresített lőfegyvereket, továbbá

b) olyan objektumban, ahol folyamatos ügyeleti szolgálat vagy fegyveres biztonsági őrség nem működik, illetve az objektum nincs ellátva biztonságtechnikai védelemmel.

(10)4 Az azonnali bevethetőség érdekében – az önálló belügyi szerv vezetőjének engedélye alapján, a szakanyagokra vonatkozó előírások és a tűzvédelmi szabályok betartásával – nehéz beavatkozó robot a tartozékként rendszeresített lőfegyverrel és a hozzá tartozó lőszerekkel, fegyverrel őrzött telephelyen lévő

a) zárható tárolóhelyen (beállóban) vagy

b) lezárt hordozójárműben

tárolható.

4. § (1) Jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérő rendelkezésének hiányában a használó az állományilletékes parancsnok engedélye (e § alkalmazásában a továbbiakban: engedély) alapján szolgálati maroklőfegyverét és az ahhoz tartozó lőszert szolgálaton kívül is magánál tarthatja (birtokolhatja).

(2) Az engedély iránti, indokolással ellátott kérelmet az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani, aki a szolgálati maroklőfegyver (lőszer) szolgálaton kívüli birtoklását külön indokolás nélkül is megtilthatja, illetve a kiadott engedélyt visszavonhatja.

(3) Az engedély csak akkor adható ki, ha a szolgálati maroklőfegyver (lőszer) tárolására állandóan lakott lakásban

a) biztonsági zárral ellátott, megfelelő erősségű szekrényben, vagy

b) falhoz, padlóhoz, szekrényhez rögzített, biztonsági zárral ellátott vaslemez dobozban (fegyverkazetta)

kerül sor úgy, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

(4) Amennyiben a használó előreláthatóan 72 órán túl nem tartózkodik az engedélyben a szolgálati maroklőfegyver (lőszer) tárolásának helyeként megjelölt helyen, úgy ezen idő alatt a szolgálati maroklőfegyvert (lőszert) a szolgálati helyén kell tárolnia. A használó akadályoztatása esetén közvetlen parancsnoka intézkedik a szolgálati maroklőfegyver (lőszer) beszállítására.

(5) Az engedély nem adható ki, illetve a kiadott engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni, ha

a) az érintettel szemben büntetőeljárás indult,

b) a szolgálati maroklőfegyvert az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet alapján bevonták,

c) az érintett illetménynélküli szabadságon van,

d) az érintett lőfegyverrel (lőszerrel) bármely módon visszaélt,

e) a (3) bekezdésben meghatározott tárolási feltételek nem biztosítottak, illetve megváltoztak vagy

f) az érintettet szolgálati viszonyából felfüggesztették, vagy szolgálati viszonya bármilyen okból szünetel.

5. § (1) A 3. §-ban meghatározott tárolóhelyeken a szolgálati lőfegyvert ürített, fesztelenített állapotban, a lőszerektől elkülönítve kell tárolni.

(2) Az erre vonatkozó engedély alapján a szolgálati időn kívül is birtokolható szolgálati maroklőfegyvert és lőszerét egymástól fizikailag elkülönítve kell tárolni a 4. § (3) bekezdése szerinti tárolóeszközök valamelyikében.

6. §5 A 3. § (1)–(9) bekezdésében meghatározott tárolóhelyeken – jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérő rendelkezésének, illetve az önálló belügyi szerv vezetője eltérő intézkedésének hiányában – a szolgálati, valamint az egyedi engedélyes lőfegyvereken, tartozékaikon és a hozzájuk tartozó lőszereken túl csak

a) a rendszeresítési eljárás keretében próbahasználat alá vont lőfegyverek, tartozékaik és a hozzájuk tartozó lőszer, valamint

b) a Magyarország területén közös műveletet végző, az Európai Unió más tagállama

ba) határrendészeti feladatokat ellátó szerve tagjának,

bb) rendészeti feladatokat ellátó hatósága tagjának, továbbá

bc) különleges intervenciós egysége tagjának

lőfegyverei, valamint azok tartozékai és lőszerei tárolhatók.

6/A. §6 A 3. § (10) bekezdésében meghatározott tárolóhelyen – jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérő rendelkezésének, illetve az önálló belügyi szerv vezetője eltérő intézkedésének hiányában – a nehéz beavatkozó roboton, illetve az arra felszerelt lőfegyveren, a tartozékain és a hozzá tartozó lőszereken túl más lőfegyver, valamint annak tartozéka és lőszere nem tárolható.

7. § (1) Vasrácsot kell felszerelni

a) a földszinten lévő fegyverszoba valamennyi ablakára, továbbá

b) az emeleten lévő fegyverszoba utcára nyíló, valamint olyan ablakaira, amelyek mellett a külső falon közvetlenül tűzlétra vagy más felmászásra alkalmas tárgy van.

(2) A fegyverszoba ajtajának az elhelyezési körlet belsejébe kell nyílnia oly módon, hogy a fegyverszoba jól ellenőrizhető legyen.

(3) A fegyverszoba ajtajára biztonsági zárat (lakatot) és az ajtókeretre biztonsági zárral (lakattal) ellátott vasrácsot kell felszerelni.

(4) Biztonsági zárral (lakattal) ellátott vasrácsot kell felszerelni az olyan belső ajtókra is, amelyek a fegyverszobából más helyiségbe nyílnak, ha az adott helyiségnek a fegyverszobán kívül további helyiségbe nyíló ajtaja van.

(5) A fegyverszobát a szolgálati lőfegyver, lőszer tárolásához szükséges fegyvertámlával és tárolószekrénnyel kell berendezni. Ennek hiányában a szolgálati lőfegyver, lőszer tárolására páncélszekrény, vaslemezszekrény, vaslemezkazetta, biztonsági zárral (lakattal) ellátott faszekrény, illetve – kizárólag fegyver tárolására – szabvány fegyvercsomagoló láda is alkalmazható.

(6) A fegyverszobában

a) a szolgálati lőfegyverhez kiadott mennyiséget (javadalmazás) meghaladó mennyiségű lőszer – a 6. §-ban meghatározott lőszerek kivételével – még ideiglenes jelleggel sem tárolható, valamint

b) a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.

(7) A fegyverszobát

a) minden esetben tisztán, rendezett állapotban kell tartani, valamint

b) az ott folyó tevékenység zavartalan végrehajtását biztosító világítással kell ellátni.

(8) A fegyverszobában és az ajtajának közelében (kívül) tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

(9) A fegyverállványokat, páncélszekrényeket, szekrényeket, ládákat be kell számozni, és berendezési tárgyanként összesítőt kell készíteni, amely az állványon elhelyezett valamennyi fegyvert darabszám szerint tartalmazza.

(10) Nem szabványos fegyverállvány alkalmazása esetén a szekrényeken szekrényrekeszenként, illetve a ládákon fel kell tüntetni az ott elhelyezett szolgálati lőfegyvert használó nevét, valamint a fegyver típusát és gyártási számát.

(11) A csoportos tárolóhelyen elhelyezett valamennyi szolgálati lőfegyverről fegyvertípusonként összesítést kell készíteni, amelynek meg kell egyeznie az ügyeleti szolgálatot (kijelölt kezelőt) terhelő, leltári kimutatásban szereplő mennyiséggel.

3. A használatra kiadott szolgálati lőfegyverek, lőszerek kezelése

8. § (1) A csoportos tárolóhelyen elhelyezett szolgálati lőfegyverek, lőszerek kezelését

a) az ügyeleti szolgálat, vagy

b) az erre a feladatra kijelölt más személy

hajtja végre.

(2) A csoportos tárolóhelyen elhelyezett szolgálati lőfegyverek, lőszerek kezelésére nem jelölhető ki a fegyverzeti- technikai szakterület állományában lévő szakbeosztott.

(3) A szolgálati lőfegyver, lőszer kezelésére kijelölt személy feladatait szolgálati vagy őrutasításban (munkaköri leírásban) kell meghatározni.

(4) A szolgálati lőfegyver, lőszer kezelésére kijelölt személy felelős

a) a szolgálati lőfegyverek, lőszerek jogszerű kiadásáért, illetve visszavételéért,

b) a fegyver, lőszer kiadási és visszavételi okmány pontos, naprakész, hiteles és kulturált vezetéséért,

c) a tárolás általános rendjéért, valamint

d) a csoportos tárolóhely kulcsának előírás szerinti kezeléséért.

(5) A szolgálati lőfegyverek, lőszerek csoportos tárolására szolgáló helyiségeket, berendezési tárgyakat – a kiadás, illetve a visszavétel időtartamának kivételével – állandóan zárva kell tartani és le kell pecsételni. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek csoportos tárolására szolgáló helyiségek nem hagyhatók felügyelet, őrzés nélkül.

9. § (1) A szolgálati lőfegyver, lőszer kiadását, illetve visszavételét a tárolóhely kezelésével megbízott személy végzi.

(2) Kiadás, visszavétel során a használó a tárolóhelyre nem léphet be, szekrényben (ládában) történő tárolás esetén oda nem nyúlhat be.

(3) A kiadást és a visszavételt minden esetben a fegyver, lőszer kiadási és visszavételi okmány aláírásával a dátum, óra, perc megjelölésével kell dokumentálni.

(4) A szolgálati lőfegyvert, lőszert a használó – a 4. § (4) bekezdés második mondatában meghatározott esetkör kivételével – kizárólag személyesen veheti át, illetve adhatja vissza.

(5) A tárolóhelyre kizárólag

a) a szolgálati lőfegyver, lőszer kezelésével megbízott,

b) az ellenőrzésre jogosult, valamint

c) – az a)–b) pontban meghatározott személy(ek) kíséretében – a munkavégzéssel (például takarítással) megbízott

személy léphet be.

10. § (1) A tárolóhelyen tárolt szolgálati lőfegyver, lőszer mennyiségéről leltárral kell rendelkezni, amit rögzíteni kell a fegyver, lőszer kiadási és visszavételi okmányban.

(2) A tárolóhelyen elhelyezett fegyverzeti anyagokról a kezeléssel megbízott személynek bármikor pontosan el kell tudni számolnia.

(3) A tárolásért, kezelésért való felelősség átadása-átvétele alkalmával a tárolóhelyen tárolt szolgálati lőfegyvert, lőszert mennyiségileg ellenőrizni kell.

(4) A tárolóhelyért és kezelésért való felelősség átadását-átvételét az ügyeleten (ügyeleti szolgálatnál) vagy az önálló belügyi szerv vezetője által meghatározott helyen elhelyezett fegyver, lőszer kiadási és visszavételi okmányban fel kell tüntetni.

(5) Az átadó az átadás-átvétel alkalmával az átvevőnek tételesen kimutatja a szolgálati lőfegyverek, lőszerek mennyiségét típus szerinti bontásban, az alábbi csoportosítással:

a) a leltár szerinti szolgálati lőfegyver, lőszer mennyisége,

b) a tárolóhelyről távol lévő szolgálati lőfegyver, lőszer mennyisége, valamint

c) a tárolóhelyen lévő szolgálati lőfegyver, lőszer mennyisége.

(6) A tárolásért, kezelésért való felelősség átadásának és átvételének végrehajtását a szolgálati elöljárónak minden esetben ellenőriznie kell.

11. § (1) A szolgálati lőfegyverek

a) karbantartására külön karbantartó helyiséget, valamint

b) töltésének és ürítésének biztonságos végrehajtására töltő-ürítő helyet

kell kialakítani.

(2) Amennyiben karbantartó helyiség kialakítása nem lehetséges, a szolgálati lőfegyverek karbantartása az irodai helyiségekben is végrehajtható, a karbantartás azonban nem végezhető a fegyverszobában, illetve a szolgálati lőfegyverek csoportos tárolására kijelölt helyiségben.

(3) A (2) bekezdés szerinti karbantartás során az irodai helyiségben a karbantartást végző(kö)n kívül más személy nem tartózkodhat.

(4) A

a) használatra kiadott szolgálati lőfegyverek karbantartását a használat után azonnal, de legkésőbb a használatot követő 12 órán belül,

b) használaton kívüli szolgálati lőfegyverek karbantartását havonta, vagy – a gyártói előírások szerinti időközök figyelembevételével – az önálló belügyi szerv vezetője által meghatározott időintervallumban

kell végrehajtani.

(5) A lőtéren biztosítani kell a lövészet utáni karbantartás végrehajtásának feltételeit.

(6) Karbantartás során a szolgálati lőfegyvert csak a kezelési leírásban a használó részére engedélyezett mértékig szabad szétszedni.

4. Vegyes rendelkezések

12. § (1) A fegyverzeti normában meghatározott fegyverzettel csak az a személy látható el, aki a fegyverhasználatra, valamint a fegyver tárolására és kezelésére vonatkozó szabályok ismeretéből sikeres vizsgát tett.

(2) A hivatásos állomány nem rendészeti oktatási intézményben végzett tagjának a fegyverhasználatra, valamint a fegyver tárolására és kezelésére vonatkozó szabályokra történő kiképzése, továbbá a vizsgáztatás rendjének kialakítása iránt az önálló belügyi szerv vezetője intézkedik.

(3) A sikeres vizsga tényéről a szolgálati hely szerint illetékes fegyverzeti-technikai szakterületet hivatalosan értesíteni kell.

13. § A terheltként idézett fegyverviselésre jogosult személy az idézésben megjelölt eljárási cselekményre szolgálati lőfegyvert, lőszert nem vihet magával.

14. § (1) Az önálló belügyi szerv vezetője évente legalább két alkalommal köteles ellenőriztetni a személyi állomány részére kiadott szolgálati lőfegyverek meglétét. Az ellenőrzés eredményét dokumentálni kell.

(2) Az ellenőrzés végrehajtásának időpontja nem eshet egybe a lőfegyverek éves technikai ellenőrzésének időpontjával.

15. § (1)7 A vezényelt fegyverviselésre jogosult személy csak abban az esetben viheti magával a részére kiadott szolgálati lőfegyvert, lőszert, ha a vezénylés helyszínén a biztonságos tárolás feltételei biztosítottak.

(2)8 Ha a vezénylés helyszínén a biztonságos tárolás feltételei megszűntek, a szolgálati lőfegyvert, lőszert a használó eredeti szolgálati helye szerinti tárolóhelyre (fegyverszobába) vissza kell venni.

5. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Az utasítás hatálybalépését követő napon hatályát veszti a 18–19. §.

17. § (1) Az önálló belügyi szerv vezetője a jelen utasítás hatálybalépésétől számított 60 napon belül szabályozza a vezetése alá tartozó szervezetek szolgálati lőfegyverei, lőszerei biztonságos tárolásának, kezelésének és megőrzésének rendjét. Ennek keretében részletesen meg kell határozni

a) az önálló belügyi szerv szolgálati lőfegyverei, lőszerei biztonságos tárolásának, kezelésének és megőrzésének, valamint az ellenőrzéssel összefüggő feladatok végrehajtásának helyi rendjét,

b) a fegyverszoba, a csoportos és egyéni tárolóhely, valamint a fegyverkarbantartó helyiség berendezésére és használatának rendjére vonatkozó követelményeket, továbbá

c) a szolgálati maroklőfegyver és az ahhoz tartozó lőszer szolgálaton kívüli birtoklásának engedélyezési szabályait, valamint a szolgálati helyen kívüli tárolóhely ellenőrzésének rendjét.

(2)9 Az (1) bekezdés szerinti szabályzat kiadásáról az önálló belügyi szerv vezetője a Belügyminisztérium gazdasági helyettes államtitkárát egy eredeti példány felterjesztése mellett tájékoztatja.

18–19. §10

1. melléklet a 32/2012. (VII. 19.) BM utasításhoz

Fegyverzeti anyag készletnyilvántartás

Fegyverállás
száma

Szolgálati lőfegyver és lőszer használója

Szolgálati lőfegyver és lőszer adatai

Név

Rendfokozat

Lőfegyver

Lőszer

Típusa

Betűjele

Száma

Típusa

Darabszáma

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 32/2012. (VII. 19.) BM utasításhoz

Fegyverkiadási füzet, lap

F. sz.

A kiadást engedélyező

Kiadás időpontja

A kiadott szolgálati lőfegyver és lőszer

Visszavétel időpontja

Visszavételt igazoló aláírása

Aláírása

Pecsétnyomó száma

Jelzése, száma

Darabszám

Átvételt igazoló aláírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet a 32/2012. (VI. 19.) BM utasításhoz

Fegyverkiadási előjegyzés

Név, rendfokozat

Kiadva (K)
Bevonva (B)

Időpont

A cikk megnevezése

Átvevő
aláírása

Megjegyzés

PA 63 pisztoly

AMD gpi

9 mm lőszer

7,62 mm lőszer

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12…

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átadás-átvétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tárolt szolgálati lőfegyvereket az alábbiak szerint átadtam, illetve átvettem

Kimutatás szerinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Távollevő lőfegyver, lőszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárolóhelyen lőfegyver, lőszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: ……………………………

 

    ……………………………………………    …………………………………………
    átadó    átvevő

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!